Nr. 10 OKTOBER årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 10 OKTOBER 1952 101. årg."

Transkript

1 Nr. 10 OKTOBER årg.

2 SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen (incl. porto) er 8,50 kr. i Danmark og 1,75 $ i IL S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Den danske missions hovedkontor, Priorvej 12, København F. Mark Junius Sørensen, missionspræsident, ansvarshavende red. Mary Kaiser, redaktør, INDHOLDSFORTEGNELSE Fra missionens præsidentskab 255 Fornuftmæssig forklaring på evangeliet" 256 Mormonen 261 To unge missionærer ringer på døren 266 Forældre og ni børn medlemmer af kirken 268 Ro og velstand præger mormonstaten Utah 270 Efterlysning 271 Kirken ude omkring 272 Kvindelig hjælpeforening 272 Søndagsskolen 275 Primary 276 Ungdomsforeningen 276 Genealogisk forening 277 Kredslærernes budskab 278 Fra missionismarken 278 KLOSTERTRYKKERIET A/8

3 Fra missionens præsidentskab. Vi vil gerne opfordre alle sidste dages hellige til at læse følgende skriftsted, Johs. 17: 14 22: Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, så har også jeg udsendt dem til verden. Og jeg helliger mig selv for dem, for at også de skulle være helligede i sandheden. Men jeg beder ikke alene for disse, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de må alle være eet; ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de skulle være eet i os, for at verden må tro, at du har udsendt mig. Og den herlighed, som du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skulle være eet, ligesom vi er eet." Dette er en af Frelserens bønner, som blev fremsagt kort tid før hans himmelfart. Jeg tror, jeg har ret, når jeg siger, det er en af de mest vidunderlige, og jeg tror, en af de største og mest udtryksfulde bønner, der nogensinde er fremsagt i denne verden. Den blev fremsagt lige før Kristus gik ind i Gethsemane Have den nat, han blev forrådt. I denne bøn beder Herren sin Fader om at bevare hans apostle fra det onde og at hellige dem gennem sandheden. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden særlig på de to vers, 21 og 22. Her beder Kristus af hele sin sjæl, at hans apostle må være eet, for han ved godt, at hvis de ikke er eet, er det umuligt for dem at blive helliget. Jeg håber, at hvert eneste medlem af Kirken i Danmark vil spørge sig selv, er jeg eet med Kristi lærdomme, er jeg i harmoni med præstedømmet, er jeg eet med Guds hellige, er jeg fri fra synd, og i en sådan tilstand, at jeg kan blive helliget? Læs hele Johs. 17. kapitel, se om det harmonerer med dit liv; hvis ikke, så få dit liv til at harmonere med, hvad det siger, og jeg er sikker på, at denne verden ville blive bedre at leve i. Lad os tænke på dette, mine kære brødre -og søstre, lad os lære sandheden, og sandheden skal gøre os frie. Missionspræsidentskabet. 255

4 11Fornuftmæssig forklaring på evangeliet**. Tale af præsident J. Reuben Clark, jr. ved Genral-konferencen i Salt Loke City,, 6. april 1952 Jeg kommer til Dem i dyb ydmyghed, idet jeg føler mit ansvar, og med en bøn i mit hjerte, som jeg håber vil give genklang i Deres, at jeg må blive ledet til at sige noget, som kan tjene til Deres opbyggelse, og føre os ind på den snævre livets vej, som vor himmelske Fader har afmærket for dem, som vil komme tilbage til hans nærhed. Må Herren være med os under denne konference, som Han har været med os hidtil. Medens jeg sad her i går, var der noget, som fik mig til at tænke på, at jeg er det ældste medlem af general-autoriteterne. Dette er en ære, som tiden har givet mig. Det er en ære, som enhver af mine brødre kan opnå, hvis de vil leve for den. Jeg siger dette, ikke for at prale, heller ikke for at vække sympati, men jeg siger det, for at jeg måske kan gøre brug af, hvad jeg håber kan være en værdifuld erfaring og resultatet af overvejelse. Jeg har levet længe nok, og år efter J. Reuben Clark jr. år er den viden blevet mig mere og mere bevidst, at det evige evangeliums principper ligger det udenfor min magt at give en fornuftmæssig forklaring på. Ydermere er jeg overbevist om, at der er ingen, som, med mindre han får bistand af Herrns ånd og der er kun een i denne Kirke og i denne verden, som har retten til at give en fornuftmæssig forklaring, og det er på nuværende tidspunkt præsident David O. McKay, vor profet, seer og åbenbarer jeg føler, at der er ingen, som med sikkerhed kan give en fornuftmæssig forklaring. Og jeg er endnu mere overbevist om det, ved det som skete i den første kristne kirke, der, da den manglede et overhoved, som var virksomt i de første århundreder, drev bort, fordi de prøvede på at få Guds plan til at stemme med deres egen fornuft, og med de hedenske filosofiers fornuft. Jeg er overbevist om, at vi må passe meget på, at vi ikke følger disse stier. Nogle af de største kætterier, som krøb ind i den kristne religion, kom gennem ganske få mænd, som for det meste ikke havde nogen virkelig officiel stilling, men som brugte deres tid og deres evner, og de var store, til at prøve på at give en fornuftmæssig forklaring på Jesu Kristi evangelium. Der er nogen sandsynlighed for de blev kaldt skolastikere" og resultaterne af deres arbejde sko- 256

5 lastik" ja, jeg er overbevist om, at vi har nogen tendens i den retning blandt os selv, og jeg håber, at menneskene ikke vil lytte til de mennesker, som ved fornuftmæssige forklaringer påtager sig at få Guds plan til at passe med det, som de synes den skulle være efter deres svage og ikke fyldestgørende fornuftslutninger. Jeg er taknemmelig for at have levet i disse dage og i denne tidsalder, hvor evangeliet er blevet gengivet. Jeg antager, at der ikke er nogen mand eller kvinde som sætter sig roligt til at tænke indenfor Kirken eller udenfor Kirken, men specielt udenfor Kirken, for der er kommet lys til os, som er i Kirken som ikke spørger sig selv: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen?" Vi sidste dages hellige er blevet instrueret om dette, og denne instruktion er kommet til os gennem den nye åbenbaring; Abrahams Bog i Den kostelige Perle fortæller os om begyndelsen, hvorledes Herren kom ned blandt fornuftvæsenerne, og som et resultat af hans komme blev der et stort råd i himlen. Optegnelserne i Abrahams Bog, som beretter om rådet, er helliget til at forklare, at der er forskelligheder i Guds skabelse, og forskelligheder blandt fornuftvæsenerne, ikke alle er ens. Herren sagde til Abraham, idet han henviste til denne store gruppe af fornuftvæsener, at der blandt dem var nogle, der var større end andre, og erklærede for Abraham, at han var en af dem der skulle blive herskere. Jeg vil gerne læse to eller tre vers fra tredie kapitel af Abrahams Bog: Og der stod en iblandt dem (denne store gruppe), der var Gud lig; og han sagde til dem, som var hos ham: Vi vil gå ned, thi der er rum der, og vi vil tage af disse elementer og danne en jord, hvorpå disse kan bo." Jeg beder Dem lægge mærke til følgende to vers, som jeg vil læse, fordi de er fyldt med bestemte store elementære sandheder. Han fortsætter: Og vi vil prøve dem (fornuftvæsenerne) dermed og se, om de vil gøre alt, hvadsomhelst Herren deres Gud skal befale dem." Det var hensigten med jordens skabelse. Vi var alle der, deltog alle deri, vi kendte (således planen lige fra begyndelsen. Og de, der holder deres første prøvestand, skal forøges; og de, der ikke holder deres første prøvestand, skal ikke få herlighed i det samme rige med dem, der holder deres første prøvestand, og de, som holder deres anden prøvestand (den tilstand, vi er i nu), skal herlighed vorde tildel evindelig." (Abraham 3:24 26). Således ved vi, hvorfra vi kom, og hvorfor vi er her, og hvordan, til hvilket sted vi skal gå. Hele planen er sammenfattet i disse få ord. Da vi således kom her for at blive prøvet, har Herren ikke ladel Adam i tvivl om, hvad han skulle gøre, eller hvorledes han skulle gøre det, for Herren gav Adam evangeliet, og evangeliet, som han gav ham, omfattede åbenbaringen og kundskaben om. at der skulle kom- 257

6 me en Forløser. De husker, De som kender skriften, at Herrens engel spurgte Adam, hvorfor han tilbød ofringer. Han sagde, at han vidste det ikke, kun at han havde fået befaling til at gøre det. Jeg synes, det er en stor lektie. De, -som vil give fornuftmæssige forklaringer, prøv at sige, hvorfor vi gør dette eller hvorfor vi gør hint. Adam satte eksemplet. Hvorfor gjorde han det? Fordi Herren havde befalet det. Og så forklarede Herrens engel ham den store forsoning, som skulle komme. Nu har det evangelium, som blev åbenbaret til Adam, været i verden i større eller mindre udstrækning, sommetider mindre fra den tid og indtil nu. Det lærer os, hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Vi har aldrig, medens hans Kirke, Kristi Kirke, har været på jorden, været i tvivl med hensyn til disse to punkter. Man kan undersøge Bibelen angående en eller anden enkelthed om evangeliets principper, indtil Mose tid, med ringe resultat. Men hvis man omhyggeligt læser Moses' Bog i Den kostelige Perle, kan man og vil man derfra samle dette evangeliums store principper, således som de er blevet åbenbaret og som vi lærer dem i dag. Da Moses kom, fik vi de Ti Bud. De er ledestjernen for verdenscivilisationen i dag. Slet de Ti Bud, og man finder mørke. Jeg henleder opmærksomheden på den kendsgerning, at de Ti Bud, hvert ene&te af dem, har et åndeligt element i sig. Der er intet i dem, som, hvis de bliver adlydt, ikke opbygger ånden. Fra den gang og indtil nu har der i verden været, i hvert fald en del, af det store evangelium virksomt. Menneskene har vidst, hvad de skulle gøre og hvad de ikke skulle gøre. Tiden tillader ikke, at jeg udvikler nærmere hvad vi skal gøre. Vi gør, som det bliver os befalet, så vi kan møde tegnet på vor himmelske Fader, som sagde: Thi se det er min gerning og ære at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket." (Moses 1:39). Det er formålet. Jeg er lykkelig, meget lykkelig over at Herren ikke alene fortalte os hvad vi skulle gøre, men også har fortalt os, hvad vi ikke skulle gøre. Han har fortalt os, hvad der vil forhindre os i at opnå udødelighed og evigt liv. I sandhed, vor stilling ville have været sørgelig, hvis vi blot havde fået at vide, hvad vi gerne måtte gøre. Men han har ikke ladet os være i mørke med hensyn til, hvad vi ikke bør gøre. Og da det at gøre de ting, som vi ikke burde gøre, forskertser den herlighed, som Herren har beredt for os, (og hvis De ønsker at vide dette, da læs Lære og Pagter afsnit 76 og 88), så må vi afstå fra at gøre de ting, som han har befalet os ikke at gøre, afstå fra misgerninger af forskellig slags, afstå fra synd, og fra alle overtrædelser. Og jeg tænkte, at det måske ikke ville være uden værdi, hvis jeg læste for Dem, således at De kunne tænke lidt over nogle af de ting, som vi får at vide vi ikke burde gøre, nogle af de forseelser, vi ikke 258

7 burde begå, med den straf for øje, at hvis vi begår dem, vil vi ikke opnå den fulde herlighed, som Herren har beredt for os. Og jeg vil blot læse nogle få vers fra Paulus. Paulus sagde: Thi menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige spottelystne, nlydige mod forældrene, utaknemmelige, ryggesløse, ukærlige, uforlignelige, bagtaleriske, uaf holdne, rå, uden kærlighed det gode, til forræderiske, fremfusende, opblæste mennesker, som mere elske vellyst end de elske Gud, som have godfrygtighedens skin, men have fornægtet dens kraft. Og fra disse skal du vende dig bort Men onde mennesker og bedragere ville gå frem til del værre: de forfører og forføres." (II Tim. 3:2 5, 13). Det var til Timotheus. Og atter til Timotheus: O, Timotheus, vogt på den betroede skat, idet du vender dig bort fra den vanhellige, tomme snak og indvendingerne fra den falskelige, såkaldte erkendelse." (I. Tim. 6:20). Lader os ej heller bedrive utugt, som nogle af dem bedrevne utugt, og der faldt på een dag tre og tyve tusinde" Derfor, mine elskede, fly fra afgudsdyrkelse!" (I. Kor. 10:8,14). Og det var Paulus' omkvæd, fly fra afgudsdyrkelse" og lad ofringerne til afguderne være. Yi sidste dages hellige dyrker ikke afguder, vi dyrker ikke relikvier, vi har ikke helgenskrin. Dog tænker jeg sommetider på, om der ikke findes noget af afgudsdyrkelsen iblandt os. Jeg kalder vore afgudsdyrkere dem, som dyrker pengestykker og jager efter dem. Nej! Men hvad hedningerne ofrer, ofrer de til onde ånder og ikke til Gud; men jeg vil ikke, at I skulle få samfund med de onde ånder. I kunne ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk; I kunne ikke være delagtige i Herrens bord og i onde ånders bord." (I. Kor. 10:20 21). Peter sagde: Men der opstod falske profeter iblandt folket ligesom der også iblandt eder vil komme falske lærere, som ville liste fordærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer en brat undergang over sig selv." (II Peter 2:1). Disse seks stykker hader Herren, og de syv er en vederstyggelighed for hans sjæl: stolte øjne, en løgnagtig tunge og hænder, som udgyder den uskyldiges blod; et hjerte, som optænker uretfærdige tanker: fødder, som haster med at løbe til det onde; den, der som falsk vidne taler løgn: og den. som kommer trætter af sted mellem brødre." (Ordspr. 6: 16 19). Jeg læste dette for at vise Dem, at Herren ikke har ladet os være i uvidenhed om de ting, nogle af dem. som vi ikke skulle gøre. Vi føjer disse til de Ti Bud. 259

8 Nu, mine brødre og søstre, frelsen er vor, hvis vi blot vil leve for den. Vi vil forskertse den, hvis vi gør de ting, som hans profeter har erklæret for os, at vi ikke skulle gøre. Jeg gentager, læs afsnit 76 og 88, og se, hvad Herren har lagt op til os, hvis vi efterlever evangeliets principper. Mine brødre og søstre, den, som vil læse, behøver ikke være i tvivl om den store fremtid, der ligger foran os, han vil ikke være i tvivl om det sted, hvor vi går hen, eller om dem, vi vil være sammen med der; han vil ikke være i tvivl om, at de evigheder som skal komme, i glæde og lykke vil være det værd, at vi opiver alle de såkaldte fornøjelser i dette liv, som det forlanges af os, at vi skal afstå fra. Jeg er sikker på, at prisen er afholdenheden værd. Og når alt kommer til alt, så er alle de ting, som det forlanges af os, at vi skulle afstå fra, ting, som vil nedsætte vor målestok for glæden, nedsætte vor målestok for livet, nedsætte vor respekt for menneskeheden, og menneskehedens respekt for os, og efterlade os som skyldnere til hele rækken af kristne dyder. Må Herren hjælpe os til at holde hans bud, hjælpe os til at gøre os fortjent til det, han har beredt for os. Og jeg bærer mit vidnesbyrd for Dem i dag, at Gud lever, at han hører og besvarer vore bønner, for han har hørt og besvaret mine. Jeg bærer mit vidnesbyrd for Dem, at Jesus er Kristus, at han er Guds Søn, verdens Forløser, Opstandelsens Førstegrøde, at gennem hans forsonende blod skal hele menneskeheden blive frelst, det vil sige skal opstå, og at de, som holder budene, og lever det liv, som han gav og levede, vil få en evig herlighed i det celestiale rige. Jeg bærer mit vidnesbyrd for Dem, at Joseph Smith virkelig havde et syn, at Faderen og Sønnen besøgte ham, at hellige engle kom til ham, at præstedømmet, Guds hellige præstedømme, som havde været tabt for jorden i århundreder, blev gengivet til jorden ved ham, at de som har efterfulgt ham i hans høje og store kald som præsident for Kirken, Kirkens præsiderende højpræst, har de samme rettigheder, den samme myndighed;, som han holdt, lige fra Josephs tid ned til præsident McKay, som holder de rettigheder, udøver de funktioner, besidder hele præstedømmets åndelige magt, som Joseph havde, og at denne Kirke vil fortsætte med at gå fremad, at de, som følger efter præsident McKay, vil nyde de samme privillegier, den samme myndighed og udøve de samme funktioner. Der er ingen tvivl om dette, mine brødre og søstre, og hvis vi blot kunne bringe dette ind i vort hjerte og forstå det, gøre deit til en del af os selv, ikke blot et udtryk, ikke blot tjene med læberne, men med handling, vil dette folks m,agt være ubegrænset. Må Gud give dette til os alle, og må hver af os få det vidnesbyrd, at vi skal fortsætte med at udsprede evangeliet i verden, fortsætte med at opbygge vor egen Kirke, og give os selv personlig, som en følge af alt dette, evig frelse i hans celestiale rige, beder jeg ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen. 260

9 Fortsat artikel: MORMONEN Af Marcus Bach. Den virkelige triumf, den kolossale bedrift, lå i de næsten firsindstyve tusind religiøse nomader, som stolede lige så meget på Brigham Young, som nogen nogensinde havde stolet på Joseph Smith. Disse omvendte, frugten af missionærernes arbejde, kom fra England og det øvrige Europa med næsten to tusind om året mellem 1848 og Kirken havde oprettet Det evige Emigrationsfond". Kirken bragte dem så langt som til Coralville, Iowa, mormonernes håndkærre-centrum. Her blev en troendes tro stillet på den yderste prøve. Her kunne han fremstille en håndkærre af træ med jern-hjul på ca. fem fod i diameter. Nøddetræsstænger tjente som håndgreb, og den seks fod brede kasse blev lavet så let og så holdbar som mulig. Hvis den troende stadig ønskede at følge profetens forjættelse og stole på præsident Youngs syn, kunne han skubbe eller trække denne torturbefordring fjorten hundrede miles til en dal på den anden side Klippebjergene. Tusinder valgte at gøre dette. Vestpå langs vejen til det forjættede land oprettede de mormonlejre og kaldte dem Israels lejre. Med pionerernes opfindsomhed plantede den ene gruppe, den anden gruppe passede og den tredie høstede den magre høst. Stadig drog de videre. Seks tusind døde på vejen. Orson Pratt, som førte en dagbog, prøvede at beskrive scenen: Forårsregnen er kommet. Den skyller ned i strømme. Ved stor anspændelse er en del af lejren blevet i stand til at komme seks miles frem, medens andre vogne stikker fast i det dybe mudder. Vi er nødt til at hugge krat og grene og lægge dem i bunden af vore telte for at forhindre vore senge i at synke ned i mudderet. Vor føde er barken af træerne". De kæmpede mod vejret på hver årstid, kæmpede mod fjendtlige indianere i hver egn og overvandt ifrygt for nederlag i hvert kompagni. Sommetider blev de frelst ved snarrådigheden og tapperheden hos en George A. Smith, som sagde: Hvs der ikke er nogen Gud i Israel, er vi en stakkels flok fyre, der er blevet suget med. Men jeg går fremad med min familie, og Herren vil åbne vejen!" Sommetider var en god sang lægemidlet: Vor tro er med vor kærre, vort hjerte med den er; vi ledes af Vor Herre, moderne rejsen er. Hurra for Israels Lejre, Hurra for kærre-plan, Hurra, vi vil nu sejre med vogn og oksespand.' 261

10 Altid var det tro. I årevis kom vognene og håndkærrerne beslutsomt til lejrene ved vejsiden, med børn, der var halvdøde af kulde og børn, der var halvdøde af sult eller lykkelige børn, altsammen afhængigt af vejret og Guds gavmildhed. I årevis blev pionererne ved med at drage mod den nedgående sol, tiltrukket ved den trylleformular af et slagord, der var så karakteristisk amerikansk: Frihed til at dyrke Gud og frihed til at arbejde. Død og begravelse, fødsel og smerte, tragedie og terror kunne ikke holde dem tilbage. Altid var det tro. Sønnerne af Utah pionererne standsede ved mere end halvtres hellige steder langs deres jubilæums-rejse. Prærievognene" blev kørt ærbødigt derhen, lederen af karavanen ledede en gudstjeneste og holdt bøn, og endnu en gang blev historierne fra mormonernes fortid fortalt: Her ved Winter Quarters, i efteråret 1846, blev næsten tusind huse bygget af de hellige. Nogle var af ler, nogle af tømmer. Skorstenene blev lavet af græstørv, skåret ud i form af mursten. Nogle af tagene blev dækket af mudder. Sneen lå dybt, og vinden var kold. Sygdom forårsagede mange dødsfald. Omkring tre hundrede mormonflygtninge døde her den første vinter. Her ved Independence Rock, Wyoming, klatrede Wilford Woodruff op på det højeste punkt på nordsiden af klippen og bad en takkebøn til Gud. Medens han stod her, så han, at missiourianerne begravede en kvinde. Han fik at vide, at hun var den tredie i familien, der døde på rejsen. Dette er Martin's Hollow, Wyoming. Tidlige snestorme overraskede flokken, der,talte 575 personer med 146 håndkærrer. Der var intet læ. Ulvene hylede omkap med de kolde vinde. Pilgrimme omkom. Ligene blev begravet i snedriverne, fordi de overlevende var altfor udmattede til at grave dybe grave i den frosne jord. Budskab nåede Brigham Young, og han sendte hjælpevogne ud. De nåede flokken her og så, at 56 af de rejsende var omkommet. Blandt de overlevende var Nellie Pucell, som var omkring ti år gammel. Hendes forældre var døde på rejsen. Hun havde forfrysninger i benene, og med uforarbejdede instrumenter blev begge hendes ben amputeret ved knæene, og resten af sit liv måtte Nellie Pueell vralte afsted på stumperne af sine ben. Alligevel blev hun gift og bragte seks dejlige børn til verden. Vi er samlet ved Rock Creek! Dette er stedet for tragedien, der hændte James G. Willies håndkærre-selskah, der blev overrasket ved de tidlige snestorme. Det mistede 66 af sine omkring femhundrede emigranter. Vi står, hvor de er begravet i en fællesgrav. Så kom den dag, da vi nåede Utahs grænse tredive miles vest foldet gamle Fort Bridger. Det var her, mændene i den fremrykkede mormon-forpost fik at vide, at de aldrig kunne kamme over bjergene. Eller, hvis de kunne komme over, ville de kun finde øde ørkener, en død sø og døden. Brigham Young sagde: Vi vil gå fremad." Coyote Creek, Eeho Canyon, Henefer, Big Mountain I seksten pinefulde dage kæmpede pionererne sig gennem de sidste halvfems miles, til Orson Pratt og Erastus Snow endelig, den 21. juli 1847, kom ind i dalen. Her ventede de på Brigham Young, som var blevet efterladt bagude på grund af et anfald af bjergfeber. Han kom tre dage senere i Wil- 262

11 ford Woodruffs vogn og blev hilst med spørgsmålet: Er v"i rejst hele denne vej bort fra vore undertrykkeres tyranni blot for at blive fanget i ørkenens slaveri?" Brigham Young sagde: Dette er stedet." Gennem Emigration Canyon rullede vor luksus-karavane til de jublende råb fra tusinder af velkomsthilscnde. Det øverste af vognene var blevet skyllet rent til denne hjemkomst, okserne var blevet skrubbet, batterier af filmsapparater var opstillet på hver en høj, musikkorps spillede, og flag og bannere vajede. Kirkens ærværdige præsident, George Albert Smith, og Utahs guvernør, Herbert B. Maw, sluttede sig nu til processionen. Politiet holdt mængden tilbage. Politieskorter banede vej med hylende sirener. I det fjerne hævede spirene på det store tempel sig over den bjergomkransede mirakel-by, Salt Lake City; rundt om den lå den forjættede dal som Guds have under en skyfri himmel. Et højtideligt hys! lød gennem den store skare på halvtredssindstyve tusind, da vi standsede foran et gigantisk monument, der var rede til at afsløres. Ved en serie højtidelige ceremonier blev felterne Monumentet Dette er stedet". 263

12 på fodstykkt af dollars monumentet THIS IS THE PLACE indviet. På toppen af midtersøjlen stod statuer af Wilford Woodruf f, Heber C. Kimball og Brigham Young. Det var dette monument, om hvilket en katolsk prælat sagde: De vil bemærke, at her i ly af dette monument er samlet repræsentanter fra alle religioner. Der vil di forblive i al fremtid. Er det for meget at håbe, at den fysiske samhørighed ved dette monument kan blive et symbol på en åndelig enighed i vort liv?" Det så virkelig ud, som om verden og repræsentanter for alle trossamfund var kommet til mormonernes industririge for at byde pionererne velkommen. En fem miles lang parade og en tale af præsident Smith omdannede Salt Lake City til en religiøs festplads. Der var koncerter i det akustisk fuldkomne mormon-tabernakel, festoptog og skuespil og festlige sammenkomster. En periode af hedensk mistillid og mistro var endt, og der var blevet indledt en æra af tankevækkende betragtninger over, hvad denne de engang arveløses kirke havde at tilbyde. Hvad kunne den have at tilbyde mig? Nu, da jeg stod i den hellige by, hvor meget svarede den så til Ted Logans forudsigelse? Ud af min nære tilknytning til de rejsende på turen var der vokset et utal af tænkevækkende indtryk. At menneskene efterlevede VisdomsoFdet var rosværdigt, men ikke sensationelt. De tog det som en selvfølgelighed, at varm chokolade var lige så godt som kaiffe, og kakao lige så velsmagende som te. Det var sandsynligvis den eneste moderne karavane, som nogensinde har krydset det halve af fastlandet uden at tænde en cigaret. Kirkens lov havde lært dem, hvorledes de skulle klare sig uden at bande, og hidsigheden blev holdt i tømme, selv når turen var vanskelig. Som en, der kørte på tommelfingeren" og var en kritisk iagttager, nåede jeg Salt Lake City med det indtryk, at for den sande mormon er en religion ikke en religion, med mindre den efterleves, og tro er ikke tro, med mindre den dækker alle omskiftelser. Deres liv bar vidnesbyrd om deres tro. Jeg var taget med på turen for at lære noget om mormonernes historie, men jeg opdagede, at det var mormonernes liv, der var skrevet i pionervejen fra Nauvoo til Utah, en stat, hvor tre femtedele af befolkningen tilhører de sidstedages helliges organisation. På hundrede år havde denne Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige indtaget sin betydningsfulde plads blandt de største og mest indflydelsesrige sekter i vor nation og i verden. At jeg var kommet til denne erkendelse, glædede min omvendte ven, da jeg næste gang så ham. Ted Logan var glad over, at Salt Lake City havde lært mig nogle karakteristiske træk om mormonismen : Kirken repræsenterer det største religiøse andelsforetagende i verden; sætter flere erhvervsgrene i gang end nogen anden åndelig organisation; har en virkningsfuld velgørenhedstjeneste, har stiftet en mønster-velfærdsplan, kan med rette opvise en rekord i tiendebeki- 264

13 ling, som ikke kan overgås af nogen af de større sekter nogetsteds: har givet Utah flere studenter, der er indskrevet på højskoler og universiteter, end nogen anden sekt i nogen anden stat i forhold til befolkningens størrelse; har den højeste morallov i nogen sekt af samme størrelse; hævder at være den mest demokratiske kirke både i administration og åndelig politik. Formet nøje efter den apostoliske tradition består kirken af en præsident, De Tolv Apostles Råd. assistenter til De Tolvs Råd, De Halvfjerds' Råd og Det Præsiderende Biskopråd. Denne stærkt kontrollerede organisation indbefatter del lokale sogn eller ward, Zions stave, bestående af et antal wards, og missionen, der almindeligvis består af en gruppe stater. Ted var taknemmelig over, at jeg havde lært disse almindelige enkeltheder, men han var temmelig uinteresseret i den fanfare, som havde ledsaget slutningen af turen. Så du på præstedømmets realiteter?" ønskede Ted at vide. Jeg har været inde i et mormon-tempel," parerede jeg. Det kan du ikke have været. Ingen ikke-mormoner får tilladelse til at komme indenfor. Kun mormoner med god anseelse har lov til at komme derind." Ikke desto mindre har jeg været inde i et mormon-tempel," påstod jeg. Jeg er blevet vist rundt i templet ved Idaho Falls." Åh, nu forstår jeg det," indrømmede han. Det var, før det blev indviet. Ja, så kan du have fået tilladelse til at gå derind. Hvad fandt du der?" (Sluttes). Templet i Idaho Falls. 265

14 Texas og faar økonomisk Støtte til s Verden Kranfører Dahl-Olesen, Stationsvej 3 to kvindelige Missionærer. Juanita lien. Ellen S. O'Brian. 52. stammer fri med tre voksne Børn. som betaler O^ To unge Missionærer parat til at begynde Dagens Husbesøg Til venstre Myles C! ones. 22 Aar Han er fra Washington og læser til Læge. Ved Skovarbejde i Ferierne har han tjent Penge til sin Udsendelse. Missionærerne skal nemlig selv afholde alle Udgifter' John Boyd Nielsen. 22 Aar, kommer fra Californien og læser til Ingeniør. Hans Fader betaler for ham. Nielsen er en fremragende Basketball-Spiller Paa Kongens Nytorv har to Missionærer taget Opstilling med deres Staffeli, paa hvilket staar en Bog, der i Billeder fortæller om Kirkens Arbejde. Manden nærmest Staffeliet er Paul C Jensen, 21, Barberlærling fra Wyoming Ved Siden Glen G. Vincent, 21, fra Utah. Han læser til Lærer Forældrene betaler for dem begge to Jeg har daarlig Tid i Dag! siger 1 Olga Grosmann, Aagade 134. Jam maaske vi maa komme igen en ane Dag? siger de to unge Damer De begge fra Utah. Nola Johnston, mid Billedet, er 22 Aar og lærer Bogholdi Hendes Fader er Jernbanemand, Mo ren Inspektør ved en Vaabenfabrik betaler for hende. Francille B Hans 22, arbejder paa Kontor og har selv s ret Penge sammen til sin Udsendej TO UNGE MISSIONÆRER RINGER PAA DOREf Billedbladet i Kø benhavn bragte den 2. september 1952 hosstående artikel om missionærerne i København. Det ringer paa Døren, og udenfor staar to unge Mennesker, der paa gebrokkent Dansk fortæller, at de kommer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Hvis De byder de unge Mennesker indenfor, vil de fortælle følgende: Menighedens Hovedkirke, grundet af Mormonerne, er Templet i Salt Lake City i Staten Utah. Menigheden blev for ca. 100 Aar siden grundet i Staten New York af Joseph Smith. Han paastod, at Jesus aabenbarede sig for ham og gav ham Ret og Magt til at genoprette sin Kirke paa Jorden. Joseph Smith samlede omkring sig Folk, der snart paa Grund af Forfolgelse drog mod Vest, hvor de grundlagde Staten Utah. En af Hovedtankerne hos De Sidste Dages Hellige er, at Bornene først debes, naar de er 8 Aar. Endvidere prædikes Afholdenhed fra Spiritus, Kaffe, Te og andre Stimulanser samt et absoli»sædeligt«levned. Evangeliets U bredelse er ikke overladt til profe sionelle Prædikanter. Alle Me."igh dens Medlemmer lærer Princip -'err i deres Religion at kende, saa de ka sendes ud i for selv at fo kynde. I Øjeblikket har Kirken Mi sioner i 30 forskellige Lande, og c 3500 Missionærer arbejder. I Danmar er ca. 100 Missionærer, deraf 20 i K benhavn. Det er for de flestes Vei kommende unge Mennesker, der h; et eller andet Erhverv hjemme, me af Kirken er blevet kaldet til at mi sionere i to Aar. Inden Udsendelse faar Missionærerne et Kursus i di Lands Sprog, de skal besoge. Naar sa mange af de Missionærer, der opho der sig i Danmark, har sen-navm skyldes det, at et Flertal af Mormi neme har danske Forfædre.

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere