Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser"

Transkript

1 BEK nr 1260 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01260 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1277 af 01/11/2016 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Indledende bestemmelser og definitioner 1. Revisionen af en a-kasse skal udføres af revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor, herefter benævnt revisor. Stk. 2. Revisor er ansvarlig for den samlede revision, selvom nogle afdelinger eventuelt har valgt egen revisor. 2. Ved revisionen kontrolleres, om regnskabet er retvisende, herunder om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. Stk. 2. For den del af a-kassens virksomhed, der vedrører forskuds- og refusionsmidler, foretages revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., dog skal der ikke foretages forvaltningsrevision. Revisionen af a-kassens øvrige virksomhed foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Stk. 3. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med revisionsstandarder udstedt af FSR-Danske Revisorer. 3. Hvis revisor til brug for revisionen anvender arbejde udført af en intern revision eller en anden intern kontrolenhed i a-kassen, skal revisor kontrollere, at den interne revision har fungeret tilfredsstillende, herunder skal revisor kontrollere, at den interne revisions arbejdsplaner er godkendt af revisor og at den interne revision har rapporteret i det forudsatte og nødvendige omfang. 4. A-kassen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af a-kassens regnskab samt for revisors vurdering af administrationen. A-kassen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med a-kassens aktiviteter, påhviler det revisor straks at give a-kassen meddelelse derom samt kontrollere, at a-kassen inden 3 uger giver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere styrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde, skal revisor orientere styrelsen inden 5 hverdage. 6. En population forstås i denne bekendtgørelse som det samlede antal CPR-numre, hvortil der i løbet af det reviderede regnskabsår har været en eller flere af den slags udbetaling eller begivenhed, som revi- 1

2 sor kontrollerer stikprøvevis. Populationen opgøres for hvert område, som revisor kontrollerer stikprøvevis. Det enkelte CPR-nummer kan indgå i populationerne for flere kontrollerede områder i det samme regnskabsår, men kan kun indgå en gang i populationen for hvert område. Stk. 2. Generelle it-kontroller forstås i denne bekendtgørelse som politikker og procedurer, der sikrer behørig drift af it-systemer og vedrører en eller flere applikationer uden at være en del heraf, samt understøtter, at applikationskontroller, jf. stk. 3, fungerer effektivt. Generelle it-kontroller, som opretholder informationers pålidelighed og sikkerheden af data, omfatter normalt kontroller med: 1) Ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen. 2) Drift af datacentre og netværk. 3) Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware. 4) Adgangssikkerhed. 5) Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer. Stk. 3. Applikationskontroller forstås i denne bekendtgørelse som manuelle eller programmerede procedurer, der typisk anvendes på procesniveau. Applikationskontroller relateres således til procedurer, der anvendes til at initiere, registrere og rapportere transaktioner eller andre finansielle data. Disse kontroller hjælper med at sikre, at transaktioner har fundet sted, er godkendte og er fuldstændigt og nøjagtigt bogført og behandlet. Kapitel 2 Revisionens tilrettelæggelse og omfang 7. Revisionens omfang og indhold afhænger af a-kassens administrative struktur og forretningsgange, herunder omfanget af en eventuel intern revision eller anden intern kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Stk. 2. Med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen, skal revision i medfør af denne bekendtgørelse foregå i årets løb samt efter regnskabsårets afslutning. Stk. 3. Revisionen skal omfatte a-kassen med eventuelt tilhørende afdelinger. Herunder skal revisor kontrollere, at hovedkassen har ført fornøden løbende kontrol med eventuelle afdelingers overholdelse af gældende regler og forskrifter. I det omfang der revideres ved hjælp af stikprøver, skal stikprøverne omfatte både hovedkassen og afdelingerne. Stk. 4. Som led i revisionen skal revisor undersøge de eksisterende forretningsgange og it-systemer med henblik på at kontrollere, om den interne kontrol er betryggende, herunder kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Substansrevision udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udmelde særlige revisionstemaer, eventuelt med en nærmere angivet arbejdsmetode, som supplement til den ordinære revision. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn hertil. Kapitel 3 A-kassens økonomi 8. Revisionen omfatter revision af a-kassen med tilhørende afdelingers årsregnskab, herunder refusionsopgørelse, resultatopgørelse, status, noter og beretningsdel. Stk. 2. Revisionen skal omfatte uanmeldt beholdningseftersyn. Stk. 3. Revisor skal kontrollere, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a- kasser, bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. og bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser. Videre skal revisor kontrollere, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af 2

3 regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Herunder skal revisor kontrollere, 1) at udgifterne er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter mv. og posteret på de rigtige konti, 2) at indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler, 3) at mellemværender med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, faglige organisationer mv. er afstemt, 4) at a-kassens forvaltning af mellemværender med medlemmer, offentlige myndigheder, faglige organisationer mv. sker i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser, 5) at bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, bidrag til efterløn, bidrag til ATP og eventuelle reguleringer er opgjort og afregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder skal revisor sandsynliggøre størrelsen af alle tre bidrag ud fra antallet af medlemmer og gældende satser på området, 6) at størrelsen af det samlede beløb indbetalt af medlemmerne til a-kassen i administrationsbidrag er sandsynligt i forhold til antal medlemmer og a-kassens satser for administrationsbidrag, 7) eventuelle medlemsbidragsrestancer og a-kassens administration af disse, 8) at a-kassens midler holdes adskilt fra en eventuel tilknyttet faglig organisations midler, og 9) at forskuddene og refusionen ikke overstiger det beløb, som a-kassen har viderebetalt til ydelsesmodtagerne. Kapitel 4 A-kassens administration 9. Revisor skal som led i revisionen af a-kassens administration kontrollere, 1) at der er etableret betryggende kontrolforanstaltninger til sikring af hovedkassens og eventuelle afdelingers indtægter og aktiver, 2) at a-kassens kasse- og regnskabsmæssige forretningsgange er betryggende, herunder om der er etableret funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, 3) at der er etableret anden og tilstrækkelig sikkerhed, hvis der ikke er funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, 4) at attestationsregler er blevet overholdt, 5) at a-kassens forretningsgange, kontrolprocedurer mv. underbygger korrekt udbetaling af dagpenge og minimerer risikoen for underslæb eller lignende, og 6) at a-kassens administration i øvrigt lever op til kravene i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration og kravene i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. 10. Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, skal revisor kontrollere, 1) at administrationsaftalen er indgået i overensstemmelse med gældende regler, 2) at administrationsvederlaget er fastsat på grundlag af de med administrationen reelt forbundne omkostninger, og 3) at de anvendte fordelingsnøgler er korrekt beregnet og anvendt i overensstemmelse med gældende regler. 11. Med det formål at give et retvisende billede af kvaliteten af a-kassens administration skal revisor gennemgå følgende administrationsområder: 1) Korrekt belægning af ydelseskort, herunder om der er sket korrekt fradrag for G-dage, overskydende timer og mindsteudbetalingsregel. 2) Supplerende dagpenge, herunder om medlemmet er omfattet af den tidsmæssige begrænsning i retten til supplerende dagpenge, om medlemmet har et opsigelsesvarsel, og i givet fald om frigørelsesattest er afleveret rettidigt. 3

4 3) Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, herunder om betingelserne for godkendelse af virksomheden som bibeskæftigelse er opfyldt, om a-kassen løbende har vurderet beskæftigelsens omfang, om a-kassen har omfattet medlemmet af 78 ugers reglen, og om der er sket korrekt fradrag for beskæftigelse i virksomheden. 4) Rådighed, herunder om a-kassen har registreret medlemmets oplysninger om arbejdssøgning, om a- kassen har udfærdiget plan for jobsøgning og foretaget en løbende revidering af planen, om a-kassen har afholdt rådighedssamtaler rettidigt, om a-kassen har registreret rådighedsvurdering og begrundelse herfor, og om a-kassen har reageret på henvendelse fra Jobcentre om tvivl om medlemmets rådighed (underretningspligtige hændelser). 5) Overgang til efterløn, herunder om anciennitetskrav er opfyldt, og om der foreligger dokumentation for ophør med drift af selvstændig virksomhed. 6) Korrekt belægning af efterlønskort, herunder om der er sket korrekt fradrag for timer ved lønarbejde og timer ved selvstændig virksomhed samt fradrag for pensioner. 7) Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, herunder tilladelsen med dokumentation for virksomhedens omfang, og om der efterfølgende er sket ændringer i forhold til tilladelsen samt årserklæring. 8) Opkrævning af krav og statskrav hos medlemmet, herunder om a-kassen rejser krav om tilbagebetaling af fejludbetalte ydelser, kræver transport i overskydende skat, tilbyder forlig, har indgået frivilligt forlig med medlemmet om tilbagebetaling, modregner, rykker og sletter medlemmet efter reglerne, og om a-kassen sender misligholdte statskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM). 9) EØS-administrationen, herunder om betingelserne for at få dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne var opfyldt og om udbetaling af dagpenge til grænsearbejdere mv. er indberettet korrekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 2. Øvrige administrationsområder skal gennemgås mindst én gang over en 3-årig periode. Stk. 3. Styrelsen kan udmelde et eller flere områder, eventuelt med en nærmere angivet arbejdsmetode, som supplement til revision efter stk. 1 og 2. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn hertil. Stk. 4. Uanset at styrelsen eventuelt gennemfører en stikprøvevis revision af, om sagsbehandlingen i forbindelse med udbetaling af ydelser er foretaget på et korrekt grundlag, skal revisor foretage undersøgelser af udbetalingsgrundlaget i det omfang, det er nødvendigt for at skaffe sig en begrundet overbevisning om forretningsgangenes sikkerhed og pålidelighed. 12. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til håndtering af den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder, jf. bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse. Stk. 2. Revisor skal som minimum kontrollere, 1) at a-kassen har sikre forretningsgange til registrering af medlemsoplysninger til brug for udstedelse af efterlønsbevis og ved overgang til efterløn, 2) at a-kassens forretningsgange omfatter intern kontrol af grundoplysninger mv., og 3) om der er funktionsadskillelse mellem de løbende registreringer og den interne kontrol. 13. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af finansieringen af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse, jf. bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Revisors kontrol skal omfatte a-kassernes registrering og indberetning af alle oplysninger, der indgår i opgørelsen af finansieringen, herunder indberetninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Register for arbejdsmarkedet (RAM) om arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, efterløn og feriedagpenge, indberetninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i medfør af 13, stk. 2, i bekendt- 4

5 gørelse om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. samt indberetninger til indkomstregisteret angående befordringsgodtgørelse udbetalt til forsikrede ledige. Stk. 2. Revisor skal som minimum kontrollere, 1) at oplysninger, der anvendes til brug for opgørelsen af kommunernes medfinansiering, registreres korrekt i a-kassens it-system, 2) at indberetning af oplysninger sker rettidigt, og 3) at afviste indberetninger håndteres hensigtsmæssigt. 14. Revisor skal kontrollere, at a-kassen har overholdt gældende regler, når a-kassen har indhentet oplysninger i indkomstregisteret, CPR og CVR. Revisor skal som minimum kontrollere: 1) At a-kassen har logget opslag i registrene i hele regnskabsåret, at a-kassens brugere har særlig adkomst til registrene, og at a-kassens brugere forud for indhentelse af oplysninger i registrene har underskrevet erklæringer om, at vedkommende er bekendt med reglerne for anvendelse af systemet og konsekvenserne af overtrædelser, jf. bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration. 2) At a-kassen udelukkende har indhentet oplysninger for de personer og perioder, der er omfattet af 90 b, stk. 5, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (totalkontrol). 3) At der foreligger samtykke, når a-kassen har indhentet oplysninger for andre end de personer og perioder, der er omfattet af lovens 90 b, stk. 5, 1. pkt. (stikprøvekontrol). Stk. 2. Kontrollen efter stk. 1, nr. 1-3, skal omfatte de oplysninger, der fremgår af lovens 90 b, stk. 3, nr Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1, nr. 2, kan helt eller delvis udføres ved, at revisor kontrollerer og erklærer, at a-kassens samlede kontrolmiljø sikrer, at der ikke kan indhentes oplysninger for andre end de personer og perioder, der er omfattet af lovens 90 b, stk. 5, 1. pkt. Stk. 4. Stikprøvekontrollen efter stk. 1, nr. 3, skal ikke omfatte opslag i registrene, hvor a-kassens samlede kontrolmiljø sikrer, at det kun er muligt at indhente oplysninger med samtykke. Kapitel 5 It-systemer 15. Revisor skal udføre it-revision af ind- og udbetalingssystemer, systemer der videregiver medlemsoplysninger fra en a-kasse til en anden, økonomisystemer samt øvrige væsentlige systemer, der anvendes i sagsbehandlingen, herunder digital kommunikation med myndigheder, andre a-kasser og a-kassens medlemmer, jf. kravene i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen. Stk. 2. Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, at a-kassen har udarbejdet og ajourført forretningsgange, beskrivelser af it-systemet og it-sikkerhedspolitikker i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration eller anden tilsvarende anerkendt beskrivelsesmåde. Stk. 3. Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, om a-kassen har fulgt de foreliggende forretningsgange og procedurer om anvendelse af systemerne, herunder følgende: 1) Revisor skal som led i revisionen opnå forståelse af, hvordan a-kassen har reageret på risici, der opstår i forbindelse med anvendelse af it samt vurdere, hvorvidt de implementerede kontroller sikrer opretholdelse af informationernes fortrolighed, integritet, autenticitet (uafviselighed) og tilgængelighed. Dette omfatter såvel kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller. 2) Revisor skal, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart, kontrollere, at a-kassen har indhentet en tilfredsstillende revisorattesteret tredjepartserklæring efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE 3402, "Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør", der dækker hele regnskabsåret. 5

6 3) Revisor skal, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart, når a-kassen har indhentet revisorattesterede tredjepartserklæringer efter revisionsstandard ISAE 3402, inddrager erklæringernes beskrivelse af kontroller i tilrettelæggelsen af det samlede kontrolmiljø. Revisor skal videre forholde sig til tilstrækkeligheden af det samlede kontrolmiljø for a-kassens administration af ydelser, øvrige ind- og udbetalinger, regnskab mv. Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fravige krav om tredjepartserklæring efter stk. 3, nr. 2 og eventuelt give påbud om at indhente revisorerklæring efter en anden revisionsstandard, hvis forhold ved et it-system eller ved a-kassens it-miljø i øvrigt betyder, at en tredjepartserklæring efter ISAE 3402 ikke er nødvendig eller ikke er tilstrækkelig til at sikre, at a-kassen sikrer opretholdelse af informationers fortrolighed, integritet, autencitet eller tilgængelighed. 16. Hvis dele af a-kassens it-anvendelse varetages af andre a-kasser eller af tredjepart skal revisor til sikring af, at persondataloven og regler udstedt i medfør heraf overholdes, påse, at a-kassen har indhentet revisorattesterede tredjepartserklæringer efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE 3000, der dækker hele regnskabsåret. Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fravige krav om tredjepartserklæring efter stk. 1 og eventuelt give påbud om at indhente revisionserklæring efter en anden revisionstandard. Krav om tredjepartserklæring efter stk. 1 kan fraviges, hvis en tredjepartserklæring efter ISAE 3000 ikke er nødvendig eller ikke er tilstrækkelig til at sikre, at a-kassen overholder persondataloven og regler udstedt i medfør heraf. Kapitel 6 Revisionspåtegning 17. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer og revisionsstandarder udsendt af FSR-Danske Revisorer. Til brug for det skal revisor også følge de retningslinjer om revisionspåtegning, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i nærværende bekendtgørelse. I revisionspåtegningen skal revisor om nødvendigt tage forbehold og afgive supplerende oplysninger. Kapitel 7 Revisionsprotokol 18. Revisor skal føre en revisionsprotokol med fortløbende sidenummerering. Protokollen skal føres løbende og omfatte årsprotokollatet og eventuelle særskilte protokollater, som er afgivet i årets løb. Stk. 2. Hvis revisor har taget forbehold i påtegningen, skal der i revisionsprotokollen gives en nærmere redegørelse herfor. Stk. 3. I årsprotokollatet skal der indføres oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, herunder alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Revisor skal som minimum redegøre for punkterne, der fremgår af 19. Revisors eventuelle kommentarer til hvert enkelt punkt skal fremgå af årsprotokollatet, eller det skal fremgå, at området ikke har givet anledning til kommentarer. Stk. 4. Under de enkelte punkter skal fremgå eventuelle kommentarer til a-kassens afhjælpning af fejl og svagheder og revisors eventuelle forslag til ændringer i forretningsgange, herunder ændringer der i årets løb er aftalt med a-kassens ledelse. Stk. 5. A-kassen skal indsende en genpart af revisionsprotokollen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 8 dage efter, at protokollen er modtaget. 19. Følgende skal indgå i årsprotokollatet i den viste rækkefølge: 6

7 1) Resultatet af revisors kontrol efter 8 af a-kassens økonomi. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i 8, stk. 2 og 3. 2) Resultatet af revisors kontrol efter 9 af a-kassens administration. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i 9. 3) Resultatet af revisors kontrol efter 10, hvis der er indgået administrationsaftale mellem a-kassen og en faglig organisation. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i 10. 4) Resultatet af revisors kontrol efter 11, stk. 1 og 2. Revisor skal redegøre for, hvordan områderne og CPR-numrene til den stikprøvevise kontrol er udvalgt. For hvert område, som revisor har kontrolleret, skal revisor redegøre for følgende: a) Antal CPR-numre i alt, som revisor har kontrolleret. b) Antal CPR-numre i forhold til populationen, angivet i procent. c) Antal CPR-numre i alt, hvor revisor har fundet fejl. d) Antal CPR-numre med fejl, hvor revisor vurderer, at fejlen er enkeltstående. e) Antal CPR-numre med fejl, hvor revisor vurderer, at fejlen er betydelig og/eller systematisk. f) For betydelige og/eller systematiske fejl skal revisor beskrive fejlen og oplyse, om fejlen har medført fejludbetalinger, størrelsen af fejludbetalte beløb, om a-kassen har påtaget sig fejludbetalingerne som eneansvar, om revisor har anbefalinger og hvad a-kassen vil gøre for at undgå, at tilsvarende fejl sker fremadrettet, status på a-kassens implementering af forebyggende tiltag og hvornår revisor vil følge op på a-kassens implementering af forebyggende tiltag. 5) Resultatet af revisors kontrol efter 11, stk. 3, af områder udmeldt af styrelsen, hvis resultaterne af kontrollen skal afrapporteres i årsrevisionsprotokollatet. 6) Resultatet af revisors kontrol efter 7, stk. 5, angående særligt revisionstema udmeldt af styrelsen, hvis temaet skal afrapporteres i årsprotokollatet. 7) Resultatet af revisors kontrol efter 12 angående den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i 12. 8) Resultatet af revisors kontrol efter 13 angående a-kassens registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af finansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i 13. 9) Resultatet af revisors kontrol efter 14 angående a-kassens indhentelse af oplysninger i indkomstregisteret, CPR og CVR. Det skal fremgå, om kontrollen efter 14, stk. 1, nr. 2, helt eller delvist er udført ved, at revisor har kontrolleret og erklærer sig i overensstemmelse med 14, stk ) Resultatet af revisors kontrol efter 15 angående revision af a-kassens it-systemer. Det skal fremgå, a) at der er etableret betryggende og tilstrækkelige forretningsgange og procedurer, herunder at der foreligger ajourførte forretningsgangsbeskrivelser og it-sikkerhedspolitikker, og at de følges, b) at der er etablereret generelle it-kontroller og at de fungerer tilfredsstillende, c) at anvendte applikationskontroller fungerer tilfredsstillende, d) om revisor kan erklære sig i overensstemmelse med 19 i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen, e) at der er indhentet de fornødne revisorattesterede tredjepartserklæringer efter revisionsstandard ISAE 3402 til brug for revisors it-revision, samt revisors bemærkninger til erklæringerne. 11) Resultatet af revisors kontrol efter 16. Det skal fremgå, om revisor vurderer, at der er indhentet de fornødne revisorattesterede tredjepartserklæringer efter revisionsstandard ISAE 3000 til sikring af, at tredjepart overholder persondataloven mv., samt revisors bemærkninger til erklæringerne. 12) Der skal i protokollen desuden indgå, a) en henvisning til de i årets løb afgivne beretninger, 7

8 b) om a-kassen har efterkommet et eventuelt påbud om kontrol, c) om revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, d) om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, e) om der er konstateret underslæb eller lignende vedrørende a-kassemidler, som har øvet indflydelse på vurderingen, og f) hvis der er indgået aftaler om udførelse af detaljeret kontrol eller om afgivelse af rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance, skal oplysning om opgavernes udførelse indføres i protokollen. Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2017 med virkning for regnskabsåret , stk. 3, træder dog først i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 354 af 8. april 2015 om revision af de anerkendte a-kasser ophæves. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. oktober 2016 MORTEN BINDER / Søren Tingskov 8

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser UDKAST TIL NY BEKENDTGØRELSE: Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af. 7. juli 2015 som

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017832 af 7. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 354 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034501

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud

ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ÅRSREGNSKAB FOR 2015 for udbetalt VEU deltagerstøtte og befordringstilskud Kristelig A-kasse Indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Bekendtgørelse nr. 202 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i kongelig anordning nr. 86 af 10.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BEK nr 1271 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, J. nr. 20165000638 Senere ændringer til

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere