NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling"

Transkript

1 ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi NOTAT MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

2 Dansk titel: ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Region Midtjylland, 2014 Emneord: FSIII ICF-subset, ICF Version: 1,0 Versionsdato: 19. februar 2015 Udgivet af: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, december 2014 Design: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Korrektur og layout: Inger Hornbech Rapporten er sat med: Verdana ISBN: (pdf/elektronisk version) Redaktion/forfattere: Hanne Melchiorsen, MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og kvalitet Thomas Maribo, MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og kvalitet Denne publikation citeres således: Forfattere: Melchiorsen H, Maribo T. Titel: ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi Aarhus: Region Midtjylland, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret Forskning og Udvikling, 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling MarselisborgCentret Forskning og Udvikling P. P. Ørums Gade 11, bygning 1B 8000 Aarhus C Tlf Inger. Hjemmeside: Notatet kan downloades via under publikationer

3 Baggrund I arbejdet med Fælles Sprog III standarden (FSIII) vedrørende dokumentation i den kommunale social-, sundheds- og ældresektor har Kommunernes Landsforening (KL) bedt MarselisborgCentret (MC) indgå i et samarbejde om at udarbejde og kvalificere et ICF-subset, der skal anvendes i FSIII standarden. Et ICF-subset består af et udvalgt antal ICF kategorier, der medtager de typiske og vigtigste problemområder hos den valgte målgruppe. Den konkrete opgave består i at udarbejde og beskrive et subset af ICF kategorier, der understøtter en klassificeret dokumentation af den helhedsvurdering (borgerens funktionsevne), der skal foreligge i FSIII, for at sagen er oplyst. På baggrund af helhedsvurderingen træffes en afgørelse, der efterfølgende skal anvendes i det udførende led. I udvælgelsen af områder skal det sikres, at FSIII ICF-subset omfatter personlig og praktisk hjælp og pleje samt rehabilitering (Servicelovens 83 og 86). Der er ikke konsensus om en definition på begrebet rehabilitering. En del af udfordringerne i forhold til visitation og FSIII standarder vurderes at bunde i forskel i opfattelsen af rehabilitering og at forskellige kommuner formentlig har forskellige tilgange til rehabiliteringsopgaven. Det ligger udenfor denne opgave at skabe konsensus om brug af begrebet rehabilitering, men med valget af WHO s ICF klassifikationsmodel tages udgangspunkt i den bio-psyko-sociale model og dermed i en helhedsbetragtning. Et vigtigt led i rehabiliteringsprocessen er målsætningsarbejdet med opstilling af mål for FSIII tilstande. Dette er en stor og omfattende proces og ikke indeholdt i nærværende arbejde. ICF International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) blev godkendt af WHO i 2001 (1) og oversat til dansk i 2003 (2). Ved at anvende ICF er det muligt at beskrive borgerens tilstand ud fra en helhedsbetragtning med en struktureret systematik og anvendelse af et fælles sprog. I 2011 udarbejdede MC en ICF og ICF-CY vejledning med det formål at sikre en ensartet brug af klassifikationen i praksis både monofagligt, tværfagligt og på tværs af sektorer og forvaltninger (3). ICF er dels en interaktionsmodel og dels en klassifikation, der omfatter biologiske, psykologiske og sociale forhold. Overordnet illustrerer modellen kompleksiteten af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, der skal ses som et dynamisk samspil mellem helbredstilstand og kontekstuelle faktorer. 2

4 Figur 1 ICF modellen Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Funktionsevne Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Kontekstuelle faktorer ICF modellen i figur 1 illustrerer, at komponenter i funktionsevnen krop, aktivitet og deltagelse kan påvirke hinanden gensidigt, og at den samlede funktionsevne kan påvirkes af helbredsforhold, men også at helbredsforhold kan påvirke funktionsevnen. Ligeledes illustrerer modellen, hvordan de kontekstuelle faktorer omgivelsesfaktorer og personlig faktorer kan påvirke den enkeltes funktionsevne positivt eller negativt. ICF kan anvendes som referenceramme på tværs af faggrupper og sektorer til forskellige formål bl.a. til et standardiseret sprog og kommunikation mellem fag og sektorer, klinisk værktøj til beskrivelse af behov, redskab i forbindelse med mål for behandling, træning og rehabilitering samt referenceramme i forbindelse med dokumentation og forskning. ICF kan også anvendes som klassifikation, hvor personens funktionsevne kategoriseres og kodes ved at udvælge emner eller kategorier. WHO anbefaler, at der anvendes gradienter, der angiver graden af funktionsevnenedsættelse, og i hvilket omfang omgivelserne er fremmende eller hæmmende faktorer. Komponenterne i ICF modellen, på nær personlige faktorer, er opdelt i kapitler med emner. Hvert kapitel er underopdelt i ICF kategorier på flere niveauer med specificering og detaljering af emnet. Klassifikationen indeholder 362 ICF kategorier på 2. niveau (fx b134 søvn). Medtages 3. niveau (b1340 søvnmængde, b1341 indsovning, b1342 gennemsovning) og for enkelte ICF kategorier yderligere 4. niveau, bliver det til i alt 1424 ICF kategorier (1). Delphiteknikken Delphiteknikken er en del af Delphimetoden, som anbefales af WHO til udarbejdelse af Core Set til definerede målgrupper. Delphimetoden indeholder tre faser; forberedelsesfasen, udviklingsfasen og valideringsfasen. Faserne i Delphimetoden har en samlet forløbsperiode på 2 3 år. Forberedelsesfasen består af hhv. systematisk litteraturgennemgang, patientinterviews, ekspertudsagn og tværsnitsstudie. Udviklingsfasen, der består af en konsensuskonference, fører til 1. version af ICF Core Set, og i valideringsfasen testes første version af ICF Core Set (4,5,6,7). WHO anbefaler at et Generic Set, der består af syv ICF kategorier, anvendes sammen med ICF Core Set til sammenlignelig information uanset personers helbredstilstand og omgivelser (8). 3

5 Delphiteknikken er en struktureret kommunikationsproces med fire karakteristika: anonymitet, gentagelse med kontrolleret feedback, statistisk grupperespons og ekspert input. I Delphiteknikken indgår tre mail-spørgerunder med 2 3 ugers interval, hvor der efter hver runde fortages en konsensusberegning af ICF kategorier. Kategorierne udvælges på baggrund af en fastsat procent. I tidligere projekter, hvor MC har haft projektlederskabet, var målgruppen hhv. traumatiserede flygtninge, børn og unge med svære handicap og patienter med en eller flere kroniske sygdomme (9-14). I disse projekter blev Delphiteknikken anvendt til udarbejdelse af ICF Code Set, den samme metode som har været anvendt i nærværende opgave. Anvendes Delphiteknikken som afgrænset metode, benævnes det udarbejdede redskab som ICF Code Set eller ICF-subset, således et uofficielt Core Set. WHO har udarbejdet ICF Core Set til flere målgrupper, primært som Comprehensive Core Set, der medtager så få kategorier som muligt, men tilstrækkeligt til at give en udførlig og detaljeret multidisciplinær beskrivelse af patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse typiske problemområder. Fra dette kan der udvælges et mindre antal kategorier til et Brief Core Set, der indeholder så få kategorier som muligt, men tilstrækkeligt til at beskrive patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i den specifikke tilstand vigtigste problemområder (5,15). I nærværende projekt har eksperter fra visitation og udførerdelen udvalgt ICF kategorier på 2. niveau (2), der belyser typiske og vigtige problemområder hos målgruppen. Målgruppen Målgruppen for FSIII ICF-subset er borgere (voksne dvs. +18 år) der visiteres til kommunal indsats i henhold til Servicelovens 83 (personlig, praktisk hjælp og pleje) og 86 (træning). Formål Formålet er at udvikle et ICF baseret subset, der kan anvendes til en faglig vurdering fortaget af visitatorer, og efterfølgende kan anvendes i det udførende led jf. Servicelovens 83 og 86. Heraf fremgår det, at kommunerne skal tilbyde: o o o o Personlig hjælp og pleje. Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer eller behov herfor. Metode Som metode har vi valgt at anvende Delphiteknikken til at udvælge ICF kategorier til hhv. et Comprehensive ICF-subset og et FSIII ICF-subset. Efterfølgende er aktiviteter, der indgår i FSII, De tolv sygeplejefaglige problemområder og Voksenudredningsmetoden sammenholdt med FSIII ICF-subset. 4

6 Opgaven er inddelt i følgende: 1. Udarbejdelse af Comprehensive ICF-subset. 2. Kvalificering Comprehensive ICF-subset: a. ved at linke begreber fra de aktiviteter der indgår i FSII for hhv. borgerens hverdagsliv og den faglige vurdering til ICF kategorier og efterfølgende sammenholde med Comprehensive ICF-subset. 3. Udarbejdelse af FSIII ICF-subset. 4. Kvalificering FSIII ICF-subset: a. ved at sammenholde/linke begreber der indgår i hhv. de tolv sygeplejefaglige problemområder og VUM (Voksenudredningsmetoden) til ICF kategorier og efterfølgende sammenholde med FSIII ICF-subset. 5. Vurdering af funktionsevnenedsættelse. Resultater 1. Udarbejdelse af Comprehensive ICF-subset 1.1 Deltagere i processen Alle landets 98 kommuner blev kontaktet mhp. at deltage i opgaven, dvs. i første omgang pege på personer, der kunne indgå i et ekspertpanel til udarbejdelse af et Comprehensive ICF-subset. Med udgangspunkt i den aktuelle praksis, hvor flere faggrupper varetager såvel visitations- som udførerdelen, indgik eksperter fra den kommunale rehabilitering, med bred erfaring indenfor visitation og udførelse af visiterede ydelser af personlig pleje og praktisk hjælp (iht. Serviceloven 83 og træning iht. 86). 41 kommuner og 80 personer gav umiddelbart tilsagn om at deltage i opgaven. Ved den endelige opgørelse var antallet reduceret til 38 kommuner og 72 personer, (2 ønskede at udgå, 5 havde ikke besvaret nogle af de tre Delphirunder og 1 havde kun besvaret baggrundsoplysninger). Oplysninger om eksperternes stillingsbetegnelser, områder der visiteres til, og faglige baggrund blev indhentet ved første Delphirunde, hvori 68 af de 72 eksperter deltog. De resterende 4 eksperter indgik først i de følgende Delphirunder, hvor baggrundsoplysninger ikke blev indhentet. Besvarelserne fremgår af tabellerne 1 og 2. Tabel 1 Fordeling af stillingsbetegnelser blandt de 72 eksperter Visitatorer Udførere Andet Ikke oplyst * 4 * faglige koordinatorer, ledere, projektledere, administratorer, personer der varetager udvikling og undervisning 5

7 Tabel 2. Fordeling af faglig baggrund blandt de 72 eksperter Sygeplejerske 43 Social og sundhedsassistent 5 Fysioterapeut 8 Ergoterapeut 10 Andet* 2 Ikke oplyst 4 * 1 pædagog og 1 uddannet sygeplejerske og fysioterapeut Blandt eksperterne var hovedparten visitatorer, og de fleste havde en sygeplejefaglig baggrund. 1.2 Processen for udarbejdelse af Comprehensive ICF-subset Forud for opgaven modtog eksperterne webbaseret undervisning i form af tre præsentationer hhv. en kort gennemgang af ICF, introduktion til Delphiteknikken og til målgruppen, varighed i alt ca. 20 min. Endvidere blev eksperternes opgave løbende præciseret i tilknytning til de tre Delphirunder. Tidsperioden for de tre Delphirunder i dette projekt var ca. to måneder, 23. april 18. juni I første Delphirunde blev eksperterne bedt om at tilkendegive, hvilke kategorier de fandt relevante blandt ICF-kategorier på 2. niveau (362 kategorier), vurderet i forhold til målgruppen. Blandt de indkomne besvarelser blev der foretaget en konsensusberegning, hvor kategorier med en konsensus < 40 % udgik, kategorier med en konsensus 75 % gik direkte til Comprehensive ICF-subset uden yderligere ekspertudvælgelse, og kategorier mellem >40 og <75 % gik videre til næste Delphirunde. I anden Delphirunde modtog eksperterne, udover det reducerede antal ICF kategorier fra 1. runde, feedback på egne og i anonymiseret form de andre eksperters besvarelse til hver ICF kategori samt eksperternes enighedsprocent. Tredje Delphirunde svarer til anden Delphirunde med feedback fra anden. Det endelige Comprehensive ICF-subset blev sammensat som summen af ICF kategorier 75% fra de tre Delphirunder i alt 57. Hertil blev der tilføjet 69 ICF kategorier fra tredje Delphirunde med ICF kategorier mellem >40 og <75%, til et samlet antal på 126 ICF kategorier, tabel 3. Fordelingen af de 126 ICF kategorier er: Kroppens funktioner 48, anatomi 14, aktivitet og deltagelse 53 og omgivelsesfaktorer 11 Tabel 3 Comprehensive ICF-subset med resultater fra de tre Delfirunder Delphirunde Antal eksperter* Deltagelsesprocent ICF kategorier ved start Konsensus < 40% Konsensus 75% *I alt indgik 72 eksperter, hvor ikke alle har besvaret alle tre Delphirunder. Konsensus >40 og <75% 6

8 2. Kvalificering af Comprehensive ICF-subset Visitationsmodellen i Fælles sprog II (FSII) (16) indeholder 9 aktiviteter under borgerens hverdagsliv og 17 aktiviteter under den faglige vurdering. Der var fra KL udtrykt ønske om, at disse aktiviteter skulle indgå i Comprehensive ICF-subset. To ICF kyndige fra MarselisborgCentret foretog uafhængigt af hinanden en linkning af aktiviteterne til ICF kategorier efter ICF linking rules (17). Der fandtes ingen uoverensstemmelse mellem de ICF kyndiges udvælgelse. Resultater fra linkningen blev sammenholdt med Comprehensive ICF-subset, hvilket medførte at yderligere tre ICF kategorier hhv. d850 (have lønnet beskæftigelse), d855 (have ulønnet beskæftigelse) og d930 (deltage i religion og åndsliv) blev tilføjet Comprehensive ICF-subset. Efterfølgende blev det sikret, at alle ICF kategorier fra Generic Set (8) var indeholdt i Comprehensive ICF-subset. Det endelig Comprehensive ICF-subset blev på i alt 129 ICF kategorier (bilag 1). 3. Udarbejdelse af FSIII ICF-subset 3.1 Deltagere i processen I processen fra Comprehensive ICF-subset til FSIII ICF-subset, blev der rettet henvendelse til eksperter fra de 38 kommuner, der var med i udarbejdelsen af Comprehensive ICF-subset. 23 kommuner (61 %) meldte positivt tilbage, hvoraf to kommuner meddelte, at de kunne sammensætte to tværfaglige teams, svarende til i alt 25 teams. Hvert team bestod af en kontaktperson, der var ansvarlig for sammensætningen af det tværfaglige team med 2-5 medlemmer og for teamets samlede udvælgelse af ICF kategorier. 23 ud af 25 kontaktpersoner havde deltaget i opgaven med at udvælge ICF kategorier til Comprehensive ICF-subset. Der blev indhentet oplysninger om stillingsbetegnelse for kontaktpersonerne, antal teammedlemmer og faglig baggrund for alle teammedlemmerne, hvilket fremgår af tabel 4-6. Tabel 4 Stillingsbetegnelse for kontaktpersoner der indgår i udvælgelsen af ICF kategorier til FSIII ICF-subset Stillingsbetegnelse Antal Visitator 15 Udfører 2 Andet* 8 * Stillingsbetegnelser under andet udgør hhv: assisterende hjemmeplejeleder, faglig leder, konsulent, leder visitation-rehabilitering og træning, myndighedskonsulent, projektleder for rehabilitering i plejen, systemkonsulent og én ubesvaret 3.2 Processen for udarbejdelse af FSIII ICF-subset I udvælgelsen af ICF kategorier til FSIII ICF-subset blev kontaktpersonen bedt om at sammensætte et tværfagligt team på 2-5 social- og sundhedsfaglige personer med erfaring indenfor visitation, hjælp, omsorg, pleje og rehabiliteringsarbejdet til målgruppen. Kontaktpersonerne blev ligeledes opfordret til, at inddrage social- og sundhedshjælpere i denne proces, da de i hverdagen har den tætte kontakt til borgerne. 7

9 Tabel 5 Oversigt over antal teammedlemmer og antal teams Antal medlemmer i de tværfaglige teams Antal teams Af tabel 5 fremgår det, at der kun deltog to medlemmer i tre teams, tre medlemmer i fem teams osv. Tabel 6 Faglig baggrund for teammedlemmerne og samlet antal deltagere i de 25 teams Faglig baggrund Antal Sygeplejerske 51 Fysioterapeut 12 Ergoterapeut 19 Social- og sundhedsassistent 14 Andet 3 Blandt kontaktpersonerne var flest visitatorer, og af de i alt 99 teammedlemmer var der en overrepræsentation af sygeplejersker. I 22 af de deltagende teams var sammensætningen tværfaglig, mens de resterende tre teams var monofaglige hhv. et team med 2 fysioterapeuter, et team med to sygeplejersker og et team med 3 sygeplejersker. Teamets udvælgelse af ICF kategorier fra Comprehensive ICF-subset til FSIII ICF-subset foregik i én runde med én samlet besvarelse. På baggrund af de indkomne besvarelser, blev der foretaget en konsensusberegning med en procentsats 70% svarende til et resultat på 29 ICF kategorier på 2. niveau. WHO anbefaler, at alle core/code/subset indeholder de 7 ICF kategorier, der er indeholdt i Generic Set. Blandt de 29 ICF kategorier indgik kun 3 af disse, hvorfor de 4 resterende ICF kategorier blev tilføjet, således at antallet blev på i alt 33 ICF kategorier i det endelige FSIII ICF-subset, tabel 7. Fordelingen af de 33 ICF kategorier er: Kroppens funktioner 8, anatomi 0, aktivitet og deltagelse 22 og omgivelsesfaktorer 2. Tabel 7 FSIII ICF-subset KROPPENS FUNKTIONER b114 Orienteringsevne b130 Energi og handlekraft b144 Hukommelse b152 Følelsesfunktioner* b164 Overordnede kognitive funktioner b280 Opfattelse af smerter b455 Udholdenhed b510 Fødeindtagelse b730 Muskelstyrke 8

10 AKTIVITET OG DELTAGELSE d155 Tilegne sig færdigheder d175 Problemløsning d230 Udføre daglige rutiner d360 Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker d410 Ændre kropsstilling d420 Forflytte sig d430 Løfte og bære d450 Gå* d455 Bevæge sig omkring* d460 Færden i forskellige omgivelser d470 Bruge transportmidler d510 Vaske sig d520 Kropspleje d530 Gå på toilet d540 Af- og påklædning d550 Spise d560 Drikke d570 Varetage egen sundhed d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser d630 Lave mad d640 Lave husligt arbejde d850 Have lønnet beskæftigelse* OMGIVELSESFAKTORER e115 Produkter og teknologi til personligt brug i hverdagen e355 Sundhedspersonale * tilføjet - fra Generic Set 4. Kvalificering af FSIII ICF-subset FSIII ICF-subset blev efterfølgende sammenholdt/linket med hhv. de tolv sygeplejefaglige problemområder og VUM (Voksenudredningsmetoden) med det formål, at belyse overensstemmelse mellem emner og begreber i de forskellige redskaber. 4.1 De 12 sygeplejefaglige problemområder Ved gennemgang af de 12 sygeplejefaglige problemområder fremgik det tydeligt, at indholdet i de enkelte problemområder ikke er foreneligt med funktionsevnevurdering efter WHOs definition af funktionsevne (18). De 12 sygeplejefaglige problemområder benytter ikke WHOs nomenklatur, eksempelvis område 1 funktionsniveau. I den den danske oversættelse af ICF retter funktionsniveau sig mod kropsfunktioner, mens det i de sygeplejefaglige områder retter sig mod aktivitetsniveau (Funktionsniveau, f.eks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living)). Derudover er de 12 områder sygdomsfokuserede og rettet mod problemer og forstyrrelser i modsætning til ICF, der lægger vægt på at være neutral i sin tilgang. Der er stor forskel på hvor omfattende de 12 sygeplejefaglige problemområder er. Eksempelvis problemområde 1: Funktionsniveau, hvor evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living) ; dette problemområde kan linkes til ICF kategorier fra komponenten aktivitet og 9

11 deltagelse, fra såvel kapitel 2 almindelige opgaver og krav - og kapitel 5 omsorg for sig selv. Der vil således være mange forskellige ICF-koder der tilhører dette 1. problemområde. Det er derfor ikke muligt at foretage en direkte linkning af begreber indeholdt i de 12 sygeplejefaglige problemområder med ICF kategorier. De til FSIII ICF-subset udvalgte kategorier kan linkes til de 12 sygeplejefaglige problemområder, men det vil ikke fagligt være fyldestgørende. 4.2 Voksenudredningsmetoden (VUM) VUM blev linket til FSIII ICF-subsettet efter ICF linking rules (17) og fortaget af to ICF kyndige fra MarselisborgCentret, uafhængigt af hinanden. Øvelsen viste, at der er ICF kategorier fra FSIII ICS-subsettet, der ikke indgår i VUM. Disse ICF kategorier er markeret med kursiv i tabel 8. Forklaret på en anden måde: Hvis man udelukkende anvender VUM i udredningen af en patients funktionsevne, vil der være områder fra FSIII ICF-subset, der ikke bliver belyst. Omvendt er der flere emner, der vil blive belyst ved at medtage begge redskaber frem for kun at anvende FSIII ICF-subset se bilag 2. Modellen har en negativ tilgang til brug af begreberne funktionsnedsættelse, forstyrrelse, hæmning, hvor ICF er neutral, således at der er mulighed for at vurdere såvel ressourcer som begrænsninger indenfor de forskellige komponenter, temaer og kategorier. Linkningen af udsagn og begreber indeholdt i VUM var vanskelig, af eksempler kan nævnes: Flere begreber fra VUM hører ikke under ICF. Fx kriminalitet, prostitution, autismespektrum, overgreb. Nogle af disse kan findes under ICD 11 klassifikationen Adfærd hører i ICF modellen under personlige faktorer. Personlige faktorer er ikke klassificeret i ICF. Flere begreber er ikke éntydige fx misbrug, hvor der kan være tale om hhv. kropslig misbrug, misbrug af systemet, stofmisbrug. Flere begreber er overordnende og kan være indeholdt i hele kapitler fx holdninger i omgivelserne (kapitel e4 holdninger, der dækker individuelle holdninger i hhv. familie, blandt slægtninge, venner, bekendte m.fl.)) og grupper fx relationer (d730-d769 - særlige interpersonelle relationer, der dækker at kontakte fremmede, skabe hhv. formelle, uformelle sociale, familiære, intime relationer m.fl.) På baggrund af resultater fra linkningen af udsagn og begreber indeholdt i VUM (se bilag 1), er det vanskeligt at udarbejde en liste med ICF kategorier i VUM, da flere begreber som tidligere beskrevet linkes til kapitler og grupper i ICF klassifikationen. Sammenholdes FSIII ICF-subset med VUM (herunder de ICF kategorier der er indeholdt i kapitler og grupper), fandtes at 20 af de 33 ICF kategorier i FSIII ICF-subset var indeholdt i begge redskaber, mens 13 af de 33 ICF kategorier ikke er indeholdt i VUM, disse fremgår med kursiv skrift i tabel 8. Tabel 8 13 ICF kategorier (kursiv) fra FSIII ICF-subset indgår ikke i Voksenudredningsmetoden KROPPENS FUNKTIONER b114 Orienteringsevne b130 Energi og handlekraft b144 Hukommelse b152 Følelsesfunktioner* b164 Overordnede kognitive funktioner 10

12 b280 Opfattelse af smerter b455 Udholdenhed b510 Fødeindtagelse b730 Muskelstyrke AKTIVITET OG DELTAGELSE d155 Tilegne sig færdigheder d175 Problemløsning d230 Udføre daglige rutiner d360 Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker d410 Ændre kropsstilling d420 Forflytte sig d430 Løfte og bære d450 Gå* d455 Bevæge sig omkring* d460 Færden i forskellige omgivelser d470 Bruge transportmidler d510 Vaske sig d520 Kropspleje d530 Gå på toilet d540 Af- og påklædning d550 Spise d560 Drikke d570 Varetage egen sundhed d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser d630 Lave mad d640 Lave husligt arbejde d850 Have lønnet beskæftigelse* OMGIVELSESFAKTORER e115 Produkter og teknologi til personligt brug i hverdagen e355 Sundhedspersonale * tilføjet - indeholdt i generic set 5. Vurdering af funktionsevnenedsættelse WHO anbefaler, at der anvendes gradienter til vurdering af funktionsevnenedsættelsen. Der er imidlertid ikke rapporteret gode erfaringer med anvendelse af gradienter i det kliniske arbejde. På den baggrund er det vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt kan findes tungtvejende argumenter for at udskifte den nuværende vurderingsmetode, som anvendes i FSII. Det kan anbefales at indhente international viden og erfaring med anvendelse af gradienter i praksis og på den baggrund tage stilling til, om der er behov for ændringer af den nuværende vurderingsmetode. 11

13 9. Perspektivering Projektet afføder flere tanker, som muligvis kan inspirere til opfølgning, kvalificering, validering og sikre værdien af FSIII ICF-subset. Dette kan eksempelvis ske med udgangspunkt i en eller flere af følgende projektidéer: Vurdere om der er behov for yderligere detaljering af problemområdet, som indgår i FSIII ICF-subset på 2. niveau. En af kategorierne b144 hukommelse, har en detaljering på 3. niveau, b1440 korttidshukommelse, b1441 langtidshukommelse, b1442 genkaldelse af hukommelse. Der tages med nærværende FSIII ICF-subset ikke stilling til detaljeringsgraden, dette kan besluttes i de enkelte kommuner. Auditere på et udvalgt antal rehabiliteringsforløb, mhp. at vurdere anvendeligheden af FSIII ICF-subset, som grundlag for vurdering af funktionsevne og rehabiliteringsbehov i en opstart af et rehabiliteringsforløb med målsætning, interventioner og evaluering. Vurdere om FSIII ICF-subset skal justeres med elementer fra FSII, VUM og/eller de tolv sygeplejefaglige problemområder. Validere FSIII ICF-subset ift. borgere, der har forskellige problemstillinger, ved hjælp af fokusgruppeinterviews. Efterfølgende linke udsagn fra interviewene til ICF kategorier. Dette kan det sikre, at FSIII ICF-subset omfatter hele målgruppen i forhold til Servicelovens 83 og 86 inkluderende rehabilitering. Validere FSIII ICF-subset ved hjælp af fokusgruppeinterviews med fagpersoner udenfor sundhedssektoren. Efterfølgende linke udsagn fra interviewene til ICF kategorier. Dette kan det sikre, at FSIII ICF-subset omfatter hele området i forhold til Servicelovens 83 og 86 inkluderende rehabilitering. 12

14 10. Referencer 1. WHO International Classification of Functioning, Disability and health: ICF. Geneva: WHO, Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard Melchiorsen H, Østergaard H, Nielsen CV. ICF og ICF-CY- en dansk vejledning til brug i praksis. Aarhus: MarselisborgCentret; Peyrin-Biroulet L, Cieza A, Sandborn WJ, Kostanjsek N, Kamm MA, Hibi T, Lémann M, Stucki G, Colombel JF. Disability in inflammatory bowel diseases: developing ICF Core Sets for patients with inflammatory bowel diseases based on the International Classification of Functioning, Disability, and Health. Inflamm Bowel Dis Jan;16(1): Weigl M, Cieza A, Andersen C, et al. Identification of relevant ICF categories in patients with chronic health condition: A Delphi Exercise. J. Rehabil Med. 2004;(44 Suppl.): Finger ME, Cieza A, Stoll J, et al. Identification of Intervention Categories for Physical Therapy Base don the International Classification of Functioning, Disability and health: A Delphi Exercise. Phys Ther Sept; 86: Rudolf KD, Kus S, Chung KC, Jongston M, Lebalnch M, Cieza A. Development of International Classification of Functioning, Disability and Health Core Sets for Hand Conditions results of the World Health Organization international Consensus Process. Disability & Rehabilitation, 2012; 34 (8): Bickenbach J, Cieza A, Rauch A, Stucki G.ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice. ICF Research Branch, Hogrefe Publishing; Melchiorsen H. "ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab - anvendt til primært traumatiserede flygtninge", Rapport, MarselisborgCentret, Jørgensen U, Melchiorsen H, Gottlieb AG, Hallas V, Nielsen CV. Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to describe the functioning of traumatised refugees. Torture 2010;20(3): Melchiorsen H, Jørgensen U, Gottlieb AG, Hallas V, Vinther Nielsen C. Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge. Fysioterapeuten 2010;92(11): Melchiorsen H., Østergaard H. og Vinther Nielsen C. "Funktionsevne hos børn med CP - kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI i et udviklingsprojekt". Rapport, MarselisborgCentret Melchiorsen H., Østergaard H., Vinther Nielsen C.: Funktionsevne hos børn med CP, Fysioterapeuten nr.1, Melchiorsen H, Maribo T, Terkelsen S, Jürgensen BB. ICf baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom. Notat, MarselisborgCentret Cieza A, Ewert T, Üstün B et al. Development and ICF Core Sets for patients with Chronic conditions. J Rehabil Med 2004;suppl.44: Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældreområde. Kommunernes Landsforening København Cieza A, Geyh S, Chatterji S et al. ICF linking rules: An update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37: Johansen JS et al. Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Aarhus: MarselisborgCentret,

15 BILAG 1 Voksenudredningsmetoden linket til ICF Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Døvblindhed Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Udviklingshæmning Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelser Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udad-reagerende adfærd Indad-reagerende adfærd Selvmordstanker eller -forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd Omsorgssvigt Social isolation Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb ICF kategorier b230 b3. Der henvises til emnet kommunikation under aktivitet og deltagelse Vanskeligt at klassificere, pga. forskellig opfattelse af ordet mobilitet. Der henvises til emnet mobilitet under aktivitet og deltagelse b210 Kan ikke klassificeres i ICF ICD kode b117 s110 b117 b140 fjerne forstyrrelse b122 svarer til autisme. Autismespektrum kan også være en ICD kode b117 Udviklingshæmning kan være fysisk eller psykisk og kan også være en ICD kode ICD kode b152 Kan ikke klassificeres i ICF b156 b126 b130 d710,d720 Kan ikke klassificeres i ICF Kan ikke klassificeres i ICF b126 adfærd hører også under personlige faktorer b126 som ovenstående Kan ikke klassificeres i ICF Kan ikke klassificeres i ICF b130 hvis det handler om stoffer misbrug kan også være indenfor andre områder (fx blive seksuelt misbrugt) d610 der dog er at skaffe sig bolig! Slette selvskadende og tage adfærd som samlet begreb. Dette hører under personlige faktorer d710. som ovenstående e3 Kapitlet omhandler støtte og kontakt d7 kapitlet omhandler interpersonelt samspil og kontakt d660 Indgår i overskriften på temaet d620

16 Madlavning Rengøring og tøjvask Egenomsorg Af- og påklædning Vask (at vaske sig) Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Netværk Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Kommunikation Forstå meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker Kommunikationsmiddel Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi d630 d640 d540 d510 d520 d530 d560 d550 Gruppen d710-d729 Gruppen d730-d769 d910,d920,d930 e310,e315,e320,e325 Kan ikke klassificeres i ICF d570 e110 der kun er medicin Gruppen d310-d329 Gruppen d330-d349 d350 d360 e125 tolket som hjælpemiddel Gruppen d450-d469 d410,d415 Gruppen d430-d449 Gruppen d470-d499 Gruppen d840-d859 d610,e165 Gruppen d810-d839 Gruppen d860-d879 Omgivelser Holdninger i omgivelserne e4 Boligområde e165?

17 BILAG 2 FSIII ICF-Subset Comprehensive Subset ICF kategorier KROPPENS FUNKTIONER b110 Bevidsthedstilstand b114 Orienteringsevne b117 Intellektuelle funktioner b122 Generelle psykosociale funktioner b126 Temperament og personlighed b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b140 Opmærksomhed b144 Hukommelse b152 Følelsesfunktioner b156 Opfattelse b164 Overordnede kognitive funktioner b167 Sprogfunktioner b176 Fastlægge rækkefølgen af sammensatte bevægelser b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb b210 Syn b230 Hørelse b235 Vestibulære funktioner b240 Fornemmelser relateret til hørelse og vestibulærfunktion b260 Dybdesensibilitet b265 Berøringssans b280 Opfattelse af smerter b320 Udtale b410 Hjerte b415 Blodkar b420 Blodtryk b440 Respiration b455 Udholdenhed b460 Kardiovaskulære og respiratoriske sanseindtryk b510 Fødeindtagelse b525 Afføring b530 Vægtregulering b535 Fornemmelser fra fordøjelsessystemet b545 Væske-, mineral- og elektrolytbalance b620 Vandladningsfunktioner b630 Fornemmelser forbundet med vandladning b710 Ledbevægelighed b715 Ledstabilitet b720 Knoglers bevægelighed b730 Muskelstyrke b735 Muskeltonus b760 Viljebestemte bevægelser b765 Ufrivillige bevægelser b770 Gangmønstre b780 Fornemmelser forbundet med muskelfunktion og bevægelser b810 Hudens beskyttelse b820 Heling af huden b840 Fornemmelser i huden KROPPENS ANATOMI s110 Hjernen s120 Rygmarven og tilhørende strukturer s320 Mund

18 s410 Kredsløb s430 Respirationsorganer s540 Tarme s610 Urinveje s710 Hoved og hals s720 Skulder s730 Overekstremitet s740 Bækken s750 Underekstremiteter s760 Trunkus s810 Hud AKTIVITETER OG DELTAGELSE d110 Se d115 Lytte d155 Tilegne sig færdigheder d163 Tænke d166 Læse d170 Skrive d175 Problemløsning d177 Tage beslutninger d210 Påtage sig en enkelt opgave d220 Påtage sig flere opgaver d230 Udføre daglige rutiner d240 Klare stress og andre psykologiske krav d310 Forstå mundtlige meddelelser d315 Forstå nonverbale meddelelser d325 Forstå skriftlige meddelelser d330 Tale d335 Bruge nonverbale meddelelser d345 Skrive beskeder d350 Samtale d360 Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker d410 Ændre kropsstilling d415 Fastholde kropsstilling d420 Forflytte sig d430 Løfte og bære d440 Bruge hånd d445 Bruge hånd og arm d450 Gå d455 Bevæge sig omkring d460 Færden i forskellige omgivelser d465 Færden med brug af udstyr d470 Bruge transportmidler d475 Køre d510 Vaske sig d520 Kropspleje d530 Gå på toilet d540 Af- og påklædning d550 Spise d560 Drikke d570 Varetage egen sundhed d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser d630 Lave mad d640 Lave husligt arbejde d650 Passe ejendele d660 Hjælpe andre

19 d710 Basalt interpersonelt samspil d720 Komplekst interpersonelt samspil d740 Skabe formelle relationer d750 Skabe uformelle sociale relationer d760 Skabe familiære relationer d850 Have lønnet beskæftigelse d855 Have ulønnet beskæftigelse d860 Varetage basale økonomiske transaktioner d870 Have økonomisk selvforvaltning d910 Deltage i fællesskaber d920 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter d930 Deltage i religion og åndsliv OMGIVELSESFAKTORER e110 Produkter og stoffer til indtagelse e115 Produkter og teknologi til personligt brug i hverdagen e120 Produkter og teknologi til personlig indendørs og udendørs mobilitet og transport e125 Produkter og teknologi til kommunikation e310 Opvækstfamilie e315 Slægtninge e320 Venner e325 Bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og medlemmer af lokalsamfundet e340 Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere e355 Sundhedspersonale e410 Individuelle holdninger i nærmeste familie

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Et pilot- og udviklingsprojekt Version 29.01.13_endelig Et samarbejdsprojekt:

Læs mere

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren ICF funktionsevneudredning 3Kløveren CPR: ICF Udfyldt af : Navn: Dato: Adresse: Afsluttet: By: Behandlende læge: Telefon: Andre sundhedspersoner: ICD 10: Sundhedsoplysninger: Kroppens funktioner Kapitel

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS ICF omfattende sammenholdt med GP og Koder, der er markeret med * findes kun i GP, og er således ikke nævnt i ICF Core set erne ICF kode Beskrivelse af Kode God praksis Kroppens funktioner b117 b126 b130

Læs mere

Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT Titel Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) CFK Folkesundhed

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer.

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. AKTIVITETER OG DELTAGELSE Kap. 1. Læring og anvendelse af viden Formålsbestemte sanseoplevelser

Læs mere

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version ICF-CY International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version Historisk baggrund for ICF-CY: 2001: WHO godkender og publicerer det internationale klassifikationsredskab

Læs mere

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser version 1.0 (15.01.2016) Flere indsatser knytter sig til en funktionsevnetilstrand Funktionsevnetilstande-områder Funktionsevnetilstande Indsats Egen

Læs mere

Udarbejdet for Esbjerg Kommune af Merete Tonnesen og Thomas Maribo, DEFACTUM på MarselisborgCentret, august Side 1

Udarbejdet for Esbjerg Kommune af Merete Tonnesen og Thomas Maribo, DEFACTUM på MarselisborgCentret, august Side 1 RESUMÉ Udvikling og oversættelse af et ICF baseret spørgeskema til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos mennesker med kronisk sygdom. Udarbejdet for Esbjerg Kommune af

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Vurdering af funktionsevnen hos

Vurdering af funktionsevnen hos side 22 Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge I artiklen beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen Mange flygtninge har både fysiske og psykiske

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Parallelsession B3: Tværfaglig og tværorganisatorisk e-sundhed Fælles Sprog III (FSIII) E-sundhedsobservatoriet 3. Oktober 2014 Ulla Lund Eskildsen Projektleder Fælles Sprog III, KL Kompleksitet!! Hvordan

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health ICF i praksis Udarbejdet af arbejdsgruppe i Forskning og Udvikling, DEFACTUM 1, maj 2016 Her sætter vi fokus på den konkrete brug af ICF i en dansk praksis. ICF blev i 2001 godkendt i WHO, som en international

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Hvordan udvælger vi målgruppen?

Hvordan udvælger vi målgruppen? Hvordan udvælger vi målgruppen? Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Oplæg på ERFA-møde på MarselisborgCentret den 23. november 2011 om monitorering og kvalitetssikring af patientuddannelse

Læs mere

Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer. Projektleder Claus Nielsen, KL

Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer. Projektleder Claus Nielsen, KL Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer Projektleder Claus Nielsen, KL Hvorfor er jeg her i dag et par centrale fora Medlem af National IT-strategigruppe for sundhedsvæsenet Sidder med i Projektstyregruppe

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen Referat Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 16.00 17.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

Pilot erfaringer - opsamling

Pilot erfaringer - opsamling Pilot erfaringer - opsamling 6. april 2017 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII Metoden 1. FSIII Pilotprojektets opmærksomhedspunkter 2. Aktuelle / Potentielle tilstande både SEL og SUL 3. Generelle

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

Afklaringsmøde Version 1.0.3

Afklaringsmøde Version 1.0.3 Afklaringsmøde Version 1.0.3 MedCom, Odense 30. Januar 2015 Kl. 10.00-13.00 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Deltagere 30. jan. Brugerrepræsentanter fra MedCom kommuneleverandørgruppe: Linette Krell, Sydvestjysk

Læs mere

International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)

International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) Fælles projekt for 7 danske rehabiliteringscentre Annemarie Gottlieb Centerleder, cand. psych, RCT Midtjylland Hvorfor ICF? Traumatiserede

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Aften 3 Dag 3 Underviser Hvad er en utilsigtede hændelse? Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser. Hvad er en utilsigtede hændelse?

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser. Hvad er en utilsigtede hændelse? VELKOMMEN Dokumentation Aften 3 Dag 3 Underviser Hvad er en utilsigtede hændelse? Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

ICF - et fællessprog

ICF - et fællessprog ICF - et fællessprog Formål Fælles begrebsramme Grundlag for mere ensartet dokumentation Viden om borgeren kan deles Skabe kvalitet og sammenhæng i løsningen af kommunens opgaver Samarbejdet koordineres

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan.

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. Indledning Vejledningen til den pædagogiske plan skal fungere både som

Læs mere

Myndighed og rehabilitering Opgave rela4on sammenhæng. Hvordan kan vi oversæ:e rehabilitering så borgeren også forstår det?

Myndighed og rehabilitering Opgave rela4on sammenhæng. Hvordan kan vi oversæ:e rehabilitering så borgeren også forstår det? Myndighed og rehabilitering Opgave rela4on sammenhæng Hvordan kan vi oversæ:e rehabilitering så borgeren også forstår det? Årskursus for myndighedspersoner 16.- 17. November 2015 Lis Puggaard Social loven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Fælles Sprog 3 - FSIII

Fælles Sprog 3 - FSIII Fælles Sprog 3 - FSIII standardisering af dokumentation i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje Dette notat beskriver grundlaget for den standardiseringsproces, KL har initieret med projektet Fælles

Læs mere

BørneLAP Bilag 10 - Tjekliste

BørneLAP Bilag 10 - Tjekliste Udvalgte dele af Kroppens funktioner og anatomi Mentale funktioner Sanser og smerte Stemme og tale Bevægeapparatet Andre kropsfunktioner Overordnede mentale funktioner: Bevidsthed/arousal Orienteringsevne,

Læs mere

ALS forløbet i et hverdagsperspektiv

ALS forløbet i et hverdagsperspektiv ALS forløbet i et hverdagsperspektiv v. Fysioterapeut Lone Gertz og ergoterapeut Lene Klem Olesen ALS-konsulenter ved RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Dagsorden Hvem er RCFM og hvem samarbejder vi

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Status over ICF i Danmark

Status over ICF i Danmark Status over ICF i Danmark Af projekt- og udviklingskonsulent Mette Svarre, MarselisborgCentret Efter at den danske ICF vejledning nu har eksisteret i halvt år, vil jeg her forsøge at give et overblik over,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII N OTA T NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII Under udviklingen af Fælles Sprog III (FSIII), blev Servicelovens 83a vedrørende rehabiliteringsforløb vedtaget i Folketinget. 1 Forud for loven fik FSIII projektet

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Page 1 of 10 48 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv funktionsevnenedsættelse Term anvendt i ICF nedsat funktionsevne begrænsning af funktionsevne Nedsættelsen

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

FSIII ramme og procesmodel

FSIII ramme og procesmodel FSIII ramme og procesmodel Version 1.1 Ændring d. 18. august 2015: På side 6 er sætningen Tilstandspræcisering består som vist oven for af to dele. ændret til det korrekte Tilstandspræcisering består som

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

FSIII: Referencebegreber og navigationshierarki

FSIII: Referencebegreber og navigationshierarki FSIII: Referencebegreber og navigationshierarki Referencebegreberne skal populært sagt udtrykke en række underoverskrifter, som Helbredstilstande og Funktionsevnetilstande har mulighed for at dele. Referencebegreberne

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 18 Artikler 83 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv fysisk funktionsnedsættelse Generel definition: funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

ICF fordele og ulemper i en tværfaglig kommunal kontekst

ICF fordele og ulemper i en tværfaglig kommunal kontekst ICF fordele og ulemper i en tværfaglig kommunal kontekst Udviklingskonsulent Tina Holm Velfærd Baggrund Hvad en dagsorden i Roskilde Kommune lige nu Hvor er ICF synlig og usynlig? Erhvervet hjerneskade

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Visitatorernes årsmøde 8.11.2016 Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge jegk@regionsjaelland.dk Rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,

Læs mere

Side 1 af 5 16 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv mestring Foretrukken term coping adfærd, hvor en person bevidst eller ubevidst mindsker sin sandsynlighed

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Målsætninger og handleplaner. Temadag om rehabilitering Nørager den 11. dec 2007

Målsætninger og handleplaner. Temadag om rehabilitering Nørager den 11. dec 2007 Målsætninger og handleplaner Temadag om rehabilitering Nørager den 11. dec 2007 Påsken 2000 Hedalen Norge Omdrejningspunkter Hvem sætter målene Hvilke mål sættes Er det godt nok kan det blive bedre Rehab.

Læs mere

Implementering af ICF på baggrund af projektet ICF anvendt som kommunikationsog kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle

Implementering af ICF på baggrund af projektet ICF anvendt som kommunikationsog kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle Implementering af ICF på baggrund af projektet ICF anvendt som kommunikationsog kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Center for Sundhed og træning, Århus Rehabilitering

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

sagsbehandling helhedsvurdering borgerens hverdagsliv den faglige vurdering personlig faktor 1 af :46 Artikler 16 artikler.

sagsbehandling helhedsvurdering borgerens hverdagsliv den faglige vurdering personlig faktor 1 af :46 Artikler 16 artikler. 1 af 5 15-01-2015 13:46 Artikler 16 artikler. sagsbehandling offentlig forvaltning, der består i at varetage en myndighedssag helhedsvurdering se myndighedsudredning I Fælles sprog II bruges betegnelsen

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere