Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v."

Transkript

1 Finanstilsynet Århusgade København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser skal pensionskassen hvert år inden udgangen af juni indsende en sammenskrivning af kassens samlede gældende anmeldte tekniske grundlag m.v. til Finanstilsynet. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. skal inkludere alle anmeldelser af det tekniske grundlag m.v" der i henhold til 13, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser er indsendt til Finanstilsynet inden udgangen af det foregående år. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. må ikke indeholde tidligere anmeldte regler og satser, der ikke længere er gældende ved udgangen af det foregående år. Ved pensionskasser forstås: Pensionskasser med hjemsted i Danmark, der har tilladelse til at drive virksomhed efter 10 i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Ved pensionskasser forstås tillige pensionskasser i lande uden for Den Europæiske Union, og som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har tilladelse til at drive virksomhed efter lovens 10. Brevdato 21. marts 2014 Pensionskassens navn Cerestar Scandinavia's Pensionskasse Offentlig til.gængelighed Det sammenskrevne samlede anmeldte teknisl<e grundlag m.v. er offentlig tilgængeligt, medmindre pensionskassen her angiver, at grundlaget m.v. indeholder dele, der i henhold til bekendtgørelsens 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, og tillige indsender et ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske arundlaa m.v. til Finanstilsvnet, hvor disse dele er udeladt, if. bekendtaørelsens & 2 stk. 8, Sammenskrevet gældende anmeldt teknisk grundlag m.v. Pensionskassen skal angive en sammenskrivning af det samlede anmeldte tekniske grundlag m.v" if. bekendtaørelsens 2, stk. 7 oa 8. Jævnfør lov om tilsyn med firmapensionskassers 13 skal det tekniske grundlag indeholde nedenstående syv emner: 1 Pensionsformer De former for pension, som pensionskassen agter at anvende. Pensionskassen der er lukket for tilgang er en ydelsesdefineret pensionsordning uden ret til regulering efter pensioneringen. For de tjenstgørende medlemmer reguleres pensionsydelserne i takt med lønudviklingen. Pensionskassens ydelser består af de i pensionsregulativet definerede livsvarig livrente - Ophørende livrente Opsat livrente Opsat ophørende livrente Ophørende invaliderente Kollektiv livsvarig ægtefællepension Kollektiv ophørende ægtefællepension - Kollektiv UQiftesum ved død FINANSTILSYNET Finanstilsynet -Arhusgadc København Ø - Telefon Fax

2 Kollektiv børnepension ved død med ophør ved alder 18 Kollektiv waisenrente med ophør ved alder 18 2 Tegningsgrundlag Grundlaget for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgøre/se og kapitalværdien af den optjente pension Aldersberegning Alderen beregnes som fyldt alder i år og måneder på opgørelsesdagen. Risikoelementer Dødelighed: Invaliditet: Kollektive elementer: µx = 10 4,4S1ot0,osx G82M G82M For ydelser etableret inden 1. januar 2003 anvendes dødsintensiteten G82 M. Rente Som tegningsrente anvendes 1 % p.a. For ydelser etableret inden 1. januar 2003 anvendes den da anmeldte rente på 3 % p.a. Fradrag for fremtidig regulering I tegningsrenten foretages et fradrag på 3 %point i forventet lønregulering, opdelt i en årlig inflation på 2 % og en årlig realfønsfremgang på 1 %. I perioden 2005 til 2010 var den gennemsnitlige lønregulering for pensionskassens tjenestegørende medlemmer 0,49 % efter inflation. For ydelser etableret inden 1. januar 2003 anvendes intet fradrag. Omkostningsbelastning Ingen [administrationsomkostningerne udredes af sponsorvirksomheden]. Administrationshensættelse Ingen. Regneregler Alle omvalgsmuligheder beregnes efter ækvivalensprincippet. Førtidspension beregnes for de efter d. 1. januar 2003 optagne medlemmer ud fra medlemmets opsatte pension med uændret ægtefælle og børnepension idet den resterende pensionshensættelse anvendes til en straks begyndende livsvarig pension på de tekniske grundlag anført ovenfor Valg af 10% højere alderspension i 10 år som nævnt i pensionsregulativets pkt med uændret ægtefælle og børnepension beregnes ud fra medlemmets pensionshensættelse med fradrag i pensionshensættelsen for den 1 Oårige alderspension, idet den resterende pensionshensættelse anvendes til en i 10 år opsat livrente på de tekniske grundlag anført ovenfor. Nedsættelse af livsvarig alderspension, herunder tidlig alderspension ved udbetaling af engangssum som nævnt i pensionsregulativets pkt og Nedsættelsen beregnes som den livsvarige livrente, der kan erhverves for engangssummen på de tekniske grundlag anført ovenfor. Opsat pension som nævnt i pensionsregulativets pkt og 10.8 beregnes ud fra medlemmets ensionshensættelse, idet den ensionshensættelsen anvendes til en o sat livsvari ension med FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade I I København Ø - Telefon Fax

3 udbetaling fra det af medlemmet valgte tidspunkt samt en ægtefællepension på 60% og bømepension på 10% på de tekniske grundlag anført ovenfor 3 Overskudsfordeling Regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne og andre pensionsberettigede efter pensionsaftalen Bonusregulativ 1 I henhold til pensionsregulativets 18 og 19.5 fastsættes bonus efter bestemmelserne i dette regulativ 2 Ud fra Pensionskassens økonomiske status, årets overskud og størrelsen af bonusudjævningsfonden fastsætter bestyrelsen størrelsen af årets bonus. 3 Bonus fastsættes henholdsvis for 1. Tjenstgørende medlemmer, der på udlodningstidspunktet er fyldt 50 år. 2. Tjenstgørende medlemmer, der på udlodningstidspunktet er fyldt 49 år eller mindre. 3. Pensionister og hvilende medlemmer. 4 For de i 3, nr. 1 nævnte medlemmer ydes bonus som en procentandel af pensionshensættelsen på udlodningstidspunktet. Medfører bonustilskrivningen, at pensionsbidraget bliver mindre end det i pensionsregulativet fastsatte medlemsbidrag, kan den del af årets bonus, der er ikke anvendes til denne nedsættelse overføres til balanceposten overført overskud. For de i 3, nr. 1 nævnte medlemmer kan bonus også anvendes som en hel eller delvis nedsættelse af selskabets pensionsbidrag i såvel det regnskabsår, hvor bonustilskrivningen finder sted, som for det kommende regnskabsår. For de i 3, nr. 2 nævnte medlemmer ydes bonus som en procentandel af pensionshensættelsen på udlodningstidspunktet samt en andel af periodens risikopræmie efter fradrag for afgiven genforsikringspræmie. For de i 3, nr. 2 nævnte medlemmer kan fastsættes et fradrag i form af en procentdel af det betalte pensionsbidrag efter fradrag af AMbidrag eller et fast kronebeløb til dækning af pensionskassens administration. For de i 3, nr. 3 nævnte medlemmer ydes bonus som en opskrivning af pensionstilsagnet. 5 Bonusbeløbet tilskrives det enkelte medlems pensionshensættelse primo året efter bonusfastsættelsen. For de i 3, nr. 1 nævnte medlemmer anvendes bonusbeløbet som nettoindskud med omberegning af pensionsbidraget til følge. For de i 3, nr. 2 nævnte medlemmer anvendes bonusbeløbet som nettoindskud med omberegning af pensionsbidraget efter det fyldte 50. år til følge. For de i 3, nr. 3 nævnte medlemmer anvendes bonusbeløbet som nettoindskud med forhøjelse af pensionsydelserne til følge. FINANSTILSYNET Finanstilsynet -Arhusgade København Ø - Telefon Fax

4 6 For medlemmer. der udtræder mellem to udlodningstidspunkter, indregnes en forholdsmæssig beregnet bonus med en for perioden fastsat foreløbig sats. 7 Midlerne kan også anvendes til en bonusreguleringsfond, jf. pensionsregulativets 19, stk De i 4 nævnte satser og henlæggelse til samt anvendelse af bonusreguleringsfonden anmeldes til Finanstilsynet. 9 Nærværende bonusregulativ træder i kraft d. 1. januar og afløser bonusregulativ af d. 1. januar Endelige bonussatser for 2012 I henhold til bonusregulativet har bestyrelsen fastsat følgende endelige satser for året 2012: 4, 1. afsnit Lønreguleringsbonus 0 %. Bonus anvendes til nedsættelse af de fremtidige bidrag 4, 3. afsnit 4,019% overrente fortegningsgrundlag C11 2% 0% overrente for tegningsgrundlag G82 3% Risikobonus: Fyldt Alder Risikobonus Død 35 50,00% 36 48,00% 37 46,00% 38 44,00% 39 42,00% 40 40,00% 41 38,00% 42 36,00% ,00% 45 30,00% 46 28,00% 47 26,00% 48 24,00% 49 22,00% 50 20,00% Invaliditet 4, 4. afsnit Administrationsbonus 0% Bonus anvendes til nedsættelse af pensionsbidraget fra det fyldte 50. år 4, 5. afsnit Regulering af aktuelle og opsatte pensioner 0% FINANSTILSYNET f.inanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon Fax

5 Foreløbige bonussatser for 2013 I henhold til bonusregulativet har bestyrelsen fastsat følgende foreløbige satser for året 2013: 4, 1. afsnit Lønreguleringsbonus 0 %. Bonus anvendes til nedsættelse af de fremtidige bidrag 4, 3. afsnit 0 % overrente fortegningsgrundlag C11 2% 0 % overrente fortegningsgrundlag G82 3% Risikobonus: Fyldt alder 50 Risikobonus Død 0% Invaliditet 0% 4, 4. afsnit Administrationsbonus 0% Bonus anvendes til nedsættelse af pensionsbidraget fra det fyldte 50. år 4, 5. afsnit Regulering af aktuelle og opsatte pensioner fastsættes senere Genforsikring Principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser 80% af enhver dødsfaldsrisiko samt 80% af enhver invaliditetsrisiko er afdækket ved en kvotereassurancekontrakt. Helbredsoplysninger Regler for, hvornår medlemmerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene Pensionskassen er lukket for tilgang. Der er således ingen situationer, hvor der skal afgives helbredsoplysninger. Opgørelsesgrundlag Grundlaget for beregning af pensionshensætte/ser Aldersberegning Alderen beregnes som fyldt alder i år og måneder på opgørelsesdagen. Risikoelementer: Dødelighed: FT2012(m) hhv. FT2012(k), hvor FT2012 er Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed 2012 inkl. benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer Invaliditet: G82 Kollektive elementer: G82 [for den kollektive ægtefællepension anvendes giftesandsynlighed= 1] Rente Som opgørelsesrente anvendes den af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringsrentekurve for firmapensionskasser, hvorfra der trækkes den gældende sats for pensionsafkastskat Fradrag for fremtidig regulering I opgørelsesrenten foretages et fradrag på 2, 1 %point, opdelt i en årlig inflation på 2% og en årlig reallønsfrem an å 0, 1%. FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon l'ax

6 Omkostningsbelastning Ingen (administrationsomkostningerne udredes af virksomheden]. Real isationsrisiko Realisationsrisikoen fastsættes ud fra anbefalingen i Finanstilsynets brev af 14. juni 2012 til 5% af pensionshensættelserne. Administrationshensættelse Ingen. Overførselsregler Regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdrage/se eller virksomhedsomdanne/se. Reglerne fremgår af 21 i pensionskassens pensionsregulativ gengivet nedenfor. Pensionsregulativet 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Pensionskassens navn er 'Cerestar Scandinavia's Pensionskasse', i vedtægterne og dette pensionsregulativ forkortet til 'pensionskassen'. 1.2 Pensionskassen har hjemsted sammesteds som selskabet, jf Selskabet og pensionskassen har hjemsted i Gentofte Kommune. 2.0Formål Pensionskassens formål; er at drive pensionskassevirksomhed. Medlemmerne af pensionskassen tilsikres Alderspension Invalidepension Ægtefællepension Bømepension Engangssummer; i forbindelse med alderspensionering Ugiftesummer efter bestemmelserne i pensionskassens pensionsregulativ. 3.0 Lovgrundlag m.v. 3.1 Pensionskassen er en selvejende institution undergivet lov nr. 326 af 24. maj 1989 om tilsyn med firmapensionskasser med senere ændringer samt de i tilknytning hertil af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelser i vedtægterne og dette pensionsregulativ betegnet 'tilsynsloven'. 3.2 Pensionsbidrag og ydelser er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. lov. nr. 310 af 9. juni 1971 om beskatning af pensionsordninger m.v., med senere ændringer. 3.3 Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i pensionskassen. Sådanne rettigheder kan ikke øres til enstand for retsforføl nin. FINANSTILSYNET Finanstilsynet -Arhusgade København Ø - Telefon Fax

7 4.0 Tilknyttede selskaber og disses forpligte/ser 4.1 Pensionskassen er tilknyttet Cargill Nordic AJS, i det følgende kaldet 'selskabet'. 4.2 Selskabet kan optage nye egne virksomheder; i pensionskassen. Dette skal anmeldes til Finanstilsynet. 4.3 Selskabet indbetaler de bidrag, der er nødvendige for at pensionskassens økonomiske status og solvens er tilstrækkelig, således som de til enhver tid måtte være fastsat i regulativet, det tekniske grundlag eller som de eller som de til enhver tid måtte være aftalt med Finanstilsynet, jf. vedtægternes punkt 25. I de tilfælde, som er nævnt i punkt 4.2, forpligter selskabet sig til at erlægge ekstraordinære indskud svarende til fornødne pensionshensættelser for de nye medlemmer. Selskabet hæfter ikke i øvrigt for pensionskassens forpligtelser. 4.4 Administrationen af pensionskassen; forestås af selskabet, der bærer alle hermed forbundne omkostninger. Efter aftale mellem selskabet og pensionskassen kan administrationen dog foretages af pensionskassen for pensionskassens regning med anmeldelse til Finanstilsynet Medlemmer 5.1 Som medlemmer af pensionskassen optages funktionærer, der havde fast ansættelse og havde opnået mindst 6 måneders anciennitet i selskabet ved udgangen af hvis funktionæren var fyldt 25 år, men ikke 55 år ved optagelsen, samt opfyldte de helbredskrav, der blev stillet af Pensionskassen. 5.2 Ved funktionær forstås ansatte, som er omfattet af funktionærloven samt direktører. 5.3 Et medlem, der midlertidigt overgår til beskæftigelse i andet til Cargillgruppen hørende selskab, kan under sit fravær forblive medlem, såfremt pensionskassen giver sin tilladelse dertil. 5.4 Et medlem, der efter sit 60. år overgår til offentlig førtidspensionsordning som efterløn kan forblive medlem af pensionskassen med opsat pensionsret. 5.5 Medlem af pensionskassen er endvidere personer, der fra pensionskassen oppebærer alders, invalide eller ægtefællepension samt personer med opsat pensionsret. 5.6 Et medlem, der i sin ansættelsesperiode tager orlov uden løn i henhold til lovgivningen, bevarer den pensionsmæssige dækning i orlovsperioden. Et medlem, der får bevilget orlov uden løn efter aftale med selskabet, forbliver medlem af pensionskassen med opsat pensionsret, beregnet efter bestemmelsen i afsnit og Ved genoptagelse af bidragsbetalingen efter orlov i henhold til lovgivningen eller bevilget orlov på indtil 12 måneder, indregnes orlovsperioden ikke ved optjening af tjenesteår. FINANSTILSYNET FinlUlstilsynet -Arhusgade København Ø - Telefon Fax

8 5.8 Ved genoptagelse af bidragsbetalingen efter bevilget orlov på mere end 12 måneder, anvendes medlemmets opsparede pensionsret ved genoptagelsen til beregning af tjenesteår. Antallet af tjenesteår kan ikke overstige det ved orlovsperiodens begyndelse optjente. 5.9 Medlemmernes rettigheder og pligter er fastsat i dette pensionsregulativ Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. 6.0 Definitioner 6.1 I dette pensionsregulativ betegner 'pensionsgivende tjeneste' tidsrummet regnet i år og fulde måneder hvori en funktionær under sit aktive medlemskab vedvarende har oppebåret fast gage. Et medlem, der i sin tidligere ansættelse har været knyttet til en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser og ønsker værdien af pensionsordningen som indskud i pensionskassen vil herfor få tillagt nærmere af aktuaren beregnet pensionsgivende tjeneste, jf. 21, stk. 46 'normal pensionering' Pensionering på det i punkt 8.1 angivne tidspunkt. 'fast gage' årlige grundløn fra selskabet, ekskl. overarbejdsbetaling, ferietillæg, gratiale, tantieme. bonus, provision, kommission eller lign., medmindre selskabet måtte træffe bestemmelse om hel eller delvis medregning af ydelser af denne art. Selskabet kan bestemme, at der anvendes en højere årlig grundløn end den faktiske, 'pensionsgivende gage' den af medlemmet hos selskabet oppebårne faste gage, efter at gagen er fradraget 100/63 af folkepensionens grundbeløb. Efter det i første punktum angivne princip fastsætter pensionskassens bestyrelse for medlemmer med ansættelse i andet til Cargillgruppen hørende selskab beløbet, der skal anses som medlemmets pensionsgivende gage, 'forventet alderspension' alderspensionen, som et medlem ville være berettiget til at oppebære, såfremt den pensionsgivende tjeneste havde vedvaret til normal pensionering, og den faste og pensionsgivende gage i tiden indtil dette tidspunkt havde været af samme størrelse som ved medlemmets død eller fratrædelse inden normal pensionering, 'folkepension' folkepension i henhold til lov herom eller enhver anden ydelse, som uanset hvorledes den benævnes fremtidigt måtte supplere eller træde i stedet for folkepension som en af det offentlige i henhold til sociallovgivningen ydet almindelig alderspension, 'folkepensionens grundbeløb' folkepensionens grundbeløb for en enlig person eller for anden offentlig alderspension det hertil svarende begreb, 'ATP' Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til den til enhver tid aældende lov herom samt anden FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon Fax

9 tilsvarende ydelse, der fremtidigt måtte supplere eller træde i stedet for ATP. 6.2 Ud fra principperne i stk. 1 kan pensionskassens bestyrelse for medlemmer, der ikke optjener offentlig pension eller ATPpension, fastsætte herfra afvigende regler Retten til pension m.v. 7.1 Medlemmerne er sikret pension og engangssummer efter reglerne i I tilfælde af skilsmisse forholdes der i overensstemmelse med lov nr. 102 af 14. marts 1941 med senere ændringer om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. 7.3 Et medlem, hvis ægteskab opløses, er pligtig til i forbindelse med skilsmissen at give pensionskassens bestyrelse dokumenteret meddelelse om de ved skilsmissen trufne bestemmelser om enke/enkemandspension Pensionsalder og pensionsgivende tjeneste 8.1 Pensionsalderen opnås ved udgangen af måneden, hvori funktionæren fylder 65 år. 8.2 Et medlems pensionsgivende tjeneste, jf. definitionerne, kan højst andrage 40 år som maksimal pensionsgivende tjeneste. 8.3 Pensionskassens bestyrelse kan efter omstændighederne ved særlig beslutning som pensionsgivende tjeneste tillægge år og måneder for 1. fravær under uddannelse, sygdom og svagelighed eller anden af selskabet bevilget orlov eller 2. ansættelse i andet til Cargillgruppen hørende selskab. 8.4 Det er dog en forudsætning, at en herved opstået forringelse af kassens økonomiske stilling udlignes ved kontant indbetaling fra selskabet eller medlemmet. Afvigelser herfra kan ske, såfremt pensionskassens økonomiske stilling, herunder størrelsen af selskabets bidrag, jf. 19, giver grundlag herfor, og dette anmeldes til Finanstilsynet. 9.0 Forholdet til folkepension, offentlig førtids og ægtefællepension samt ATP 9.1 Hvor det i pensionsregulativet er bestemt, at andel i folkepension, offentlig førtids eller ægtefællepension skal fradrages ved beregningen af pensioner fra pensionskassen sker endelig beregning af andelen efter reglerne for opnåelse af offentlig pension med de derfor gældende satser på tidspunktet for medlemmets pensionering eller død inden pensionering. 9.2 Pensionskassens alders og invalidepension indbefatter andel af ATP. Ved udbetalinger af pensioner fra pensionskassen fradrages nævnte andel fra den måned medlemmet opnår ret til at oppebære ATP. Andelen, der fradrages, udgør 2/3 af den typiske ATPpension, nedsat efter forholdet mellem medlemmets pensionsgivende tieneste i fulde år og 40 år. Ved bereanina af den i 2. pkt. nævnte FINANSTILSYNET finanstilsynet - Årh usgade København Ø - Telefon 33 SS Fax 33 SS 82 00

10 andel anvendes det pr. 1. juli foregående år gældende beløb, forudsat fuld anciennitet Alderspension 10.1 Alderspension ved normal pensionering beregnes af medlemmets pensionsgivende gage de sidste 12 måneder før ansættelsens ophør og udgør årligt1,575 % pr. års pensionsgivende tjeneste og 0, % pr. måneds pensionsgivende tjeneste herudover I alderspensionen fradrages ATPpension som anført i punkt For et medlem, der overgår fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse, eller vice versa, eller overgår fra en deltidsansættelsesprocent til en anden, beregnes alderspensionen på basis af opnået pensionsgivende tjeneste på fuldtid tillagt omregnet fuldtidsværdi af pensionsgivende tjeneste på deltid. Selskabet kan bestemme, at der anvendes en højere deltid end den faktiske Udbetaling af alderspension kan udsættes årsvis med forhøjelse af alderspensionen og med eller uden forhøjelse af ægtefælle og børnepensionen. Den udsatte og herved forhøjede alderspension og eventuelt ægtefælle og børnepensionen beregnes af aktuaren på basis af værdien af medlemmets pensionshensættelse på tidspunktet, hvor medlemmet skulle være overgået til alderspension Et medlem, der er optaget inden den 1. januar 2003, og hvis ansættelse ophører efter det fyldte 60. år, overgår til opsat pension, der beregnes analogt med bestemmelsen i stk. 1 uden samtidig reduktion af ægtefælle og børnepension på grundlag af medlemmets opnåede pensionsgivende tjeneste på fratrædelsestidspunktet Et medlem, der er optaget inden den 1. januar 2003, og som har ret til opsat pension, kan i stedet vælge at få udbetalt førtidspension, der svarer til den opsatte pension, herunder den i den opsatte pension indregnede andel af folkepension (jf. 'pensionsgivende gage) og tillægspension (jf. ATPpension beskrevet i punkt 9.2) nedsat med 3 % for hvert år, udbetaling af førtidspensionen sker før normal alderspension. For dele af år regnes forholdsmæssigt. Når medlemmet opnår ret til at oppebære henholdsvis ATP og folkepension, nedsættes pensionen tilsvarende For medlemmer, der er optaget efter den 1. januar 2003, beregnes opsat pension og førtidspension på basis af værdien af medlemmets pensionshensættelse på tidspunktet, hvor medlemmet overgår til opsat pension eller førtidspension Den opsatte pension omfatter alderspension fra det 65. år, livsvarig ægtefællepension på 60 % af alderspensionen samt børnepension på 10 % af alderspensionen Ved pensionsudbetalingens påbegyndelse kan et medlem vælge i de første 10 år efter pensioneringen at få udbetalt en pension, der er op til 10 % højere end pensionen, beregnet efter 10.1 eller 10.5 og 10.6 samt 11.1 mod reduktion i alderspensionen i de efterfølgende år uden samtidig reduktion af ægtefælle og børnepension. Reduktionen af den senere alderspension beregnes af aktuaren efter regler, anmeldt til Finanstilsynet FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon Fax 33 SS 82 00

11 Pensionen beregnes pr. den 1. i måneden, der følger efter måneden, hvori ansættelsen ophører. Pensionen udbetales første gang ved begyndelsen af måneden, der følger efter måneden, hvori medlemmet fylder 65 år, medmindre medlemmet har valgt førtidspension eller udsat pension, og sidste gang ved begyndelsen af måneden, hvori medlemmet afgår ved døden Engangssummer 11.1 Ved normal alderspensionering kan udbetales en kapitalsum. Værdien af kapitalsummen er opgjort på baggrund af den pr opsparede normale alderspension. Værdien udgør op til 1,5 års alderspension opsparet pr Kapitalsummen udbetales mod reduktion i alderspensionen uden samtidig reduktion af ægtefælle og børnepension. Kapitalværdien af sumudbetalingen og reduceret alderspension beregnes af aktuaren efter regler, anmeldt til Finanstilsynet Kapitalsummen kan udbetales, når medlemmet opnår sin efterlønsalder og skal senest udbetales, når pensionsudbetalingen begynder. Kapitalsummen kan udbetales tidligere, hvis medlemmet får udbetalt invalidepension, og skal i dette tilfælde senest udbetales ved pensionsalderen, jf. punkt Dør medlemmet før sin alderspensionering, og er kapitalsummen ikke udbetalt, bliver summen udbetalt til medlemmets "nærmeste pårørende" som defineret i Forsikringsaftaleloven, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem medlemmet og pensionskassen Invalidepension 12.1 Invalidepension tilkommer medlemmer, der fratræder som følge af en ved sygdom eller ulykke forårsaget varig nedsættelse af erhvervsevnen med 2/3 eller derover Pensionen bortfalder, såfremt der skønnes at være indtrådt en forbedring af medlemmets erhvervsevne, som bevirker, at den ikke længere kan anses som nedsat med 213 eller derover. I så fald finder reglerne om udtrædelsesgodtgørelse, jf. 21 anvendelse Invalidepensionen er af samme størrelse som medlemmets forventede alderspension For tiden indtil udgangen af måneden, hvori medlemmet fylder 65 år, beregnes invalidepensionen af medlemmets faste gage på pensioneringstidspunktet, idet der i det fremkomne beløb fradrages en andel af offentlig førtidspension, hvortil medlemmet måtte være berettiget, med 1/40 for hvert års pensionsgivende tjeneste, og for hver måned den hertil svarende brøkdel, jf Indtil medlemmet opnår ret til ATPpension, indeholder invalidepensionen ATPpension efter reglerne i punkt 9.2., dog indgår alene den opnåede pensionsgivende tjeneste på tidspunktet for ansættelsens ophør Den efter punkt 3 beregnede invalidepension nedsættes i det omfang, pensionen i forbindelse med offentlig invalidepension eller folkepension og ATP, som medlemmet er berettiget til at oppebære, overstiaer 80 % af den faste gage, jf FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon 33 SS Fax 33 SS 82 00

12 12.7 Invalidepensionen beregnes pr. den 1. i måneden, der følger efter den måned, hvori ansættelsesforholdet ophører. og pensionen udbetales fra dette tidspunkt hvor betingelserne er opfyldt. Den vedvarer indtil udgangen af den måned, hvori medlemmet afgår ved døden, jf. dog punkt Ægtefælle og bømepension 13.1 Ægtefællepension tilkommer ægtefællen efter et medlem, der afgår ved døden. Dette gælder dog ikke, dersom ægteskabet er indgået på dødslejet eller efter medlemmets fyldte 65. år eller pensionering. Med ægteskab sidestilles registrerede partnerskaber i henhold til lov herom. Endvidere sidestilles samlevere, hvis disse opfylder betingelserne i punkt 13.2 og Et medlem, der ikke har ægtefælle/registreret partner eller en fraskilt ægtefælle, der har bevaret retten til ægtefællepension, kan ved skriftlig meddelelse til pensionskassen indsætte sin samlever som berettiget til ægtefællepensionen. Indsættelse kan dog ikke foretages, hvis medlemmet modtager løbende ydelser fra pensionskassen Samleveren skal være en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelsen, og som medlemmet ved påbegyndelse af løbende pension kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab med. Det er yderligere en betingelse for, at udbetaling kan ske til samleveren, at denne har haft fælles bopæl med medlemmet i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Hvis indsættelsen af samleveren har fundet sted mindre end tre måneder før dødsfaldet, er udbetaling endvidere betinget af, at dødsfaldet skyldes en efter indsættelsen indtruffet ulykke eller akut sygdom Bevaret ret til enkepension, jf. Punkt går forud for en registreret partners og samlevers ret, idet der i alt kun kan udbetales en ægtefællepension Ægtefællepensionen udgør 60 % af medlemmets forventede alderspension eller i det tilfælde at dødsfaldet er indtruffet efter normal pensionering af medlemmets alderspension En ægtefælle, der ikke er fyldt 65 år, har for tiden indtil udgangen af måneden, hvori denne alder opnås, ret til ægtefællepension beregnet på grundlag af medlemmets faste gage på pensioneringstidspunktet. I det fremkomne beløb fradrages andel i offentlig ægtefælle eller førtidig alderspension, som ægtefællen måtte være berettiget til at oppebære, med 1,5 % for hvert år af pensionsgivende tjeneste opgjort uanset om medlemmet måtte være afgået ved døden forinden til tidspunktet for normal pensionering, og for hver måned den hertil svarende mindre brøkdel, jf Ægtefællepensionen beregnes pr. den 1. i måneden efter medlemmets død og udbetales fra dette tidspunkt, til den ophører med udgangen af den måned, hvori ægtefællen dør eller indgår nyt ægteskab Børnepension tilkommer børn under 18 år efter et medlem. der afgår ved døden. Berettiget til bømepension er medlemmets - 1. børn, dog ikke et barn. der er bortadopteret, FINANSTILSYNI T Finanstilsynet - Århusgade Køhcnhavn Ø - Telefon Fax

13 2. stedbørn, undergivet medlemmets forsørgelse 3. adoptivbørn Børnepension udgør for hvert barn 10 % af medlemmets forventede alderspension, beregnet på grundlag af medlemmets faste gage på tidspunktet for medlemmets død eller pensionering Børnepensionen forhøjes til det dobbelte, dersom der efter et medlem ikke udbetales ægtefællepension, eller denne senere bortfalder Den samlede børne og ægtefællepension efter et medlem kan højst udgøre et beløb, der svarer til medlemmets forventede alderspension. Hvis et medlem har efterladt sig mere end fire børn, foretages reduktion af børnepensionen i nødvendigt omfang. Reduktionen, der alene foretages i tiden. hvori mere end fire børn oppebærer børnepension, sker ved ligelig nedsættelse af børnepensionen til hvert barn Børnepensionen beregnes pr. den 1. i måneden efter medlemmets død og udbetales indtil udgangen af den måned, hvori vedkommende barn fylder 18 år eller dør Dersom et barn er under heltidsuddannelse, kan kassens bestyrelse efter derom fra selskabet fremsat forslag bevilge fortsat hel eller delvis udbetaling af børnepension i uddannelsestiden, dog ikke udover barnets 21. år. Det er dog herved en forudsætning, at selskabet indbetaler et beløb, der svarer til ydelsens af aktuaren beregnede kapitalværdi Ugiftesum 14.1 Ugiftesum kommer til udbetaling, hvis der ved et tjenestegørende medlems død ikke er en person, der er berettiget til ægtefællepension Ugiftesummen svarer til 4 års ægtefællepension, jf. punkt Ugiftesummen beregnes og betales pr. den 1. i måneden efter medlemmets død Ugiftesummen udbetales til medlemmets "nærmeste pårørende" som defineret i Forsikringsaftaleloven, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem medlemmet og pensionskassen Minimum forpensioneme 15.1 Den for et medlem. dets ægtefælle eller børn beregnede pension skal uanset foranstående regler om pensionernes beregning altid mindst andrage de pensioner, der ville kunne opnås for medlemmets egne bidrag til pensionskassen efter det for pensionskassen gældende tekniske grundlag Konvertering af og maksimum forengangssummer 16.1 De nævnte i 11 henholdsvis 14 nævnte engangssummer og ugiftesummer kan kun ydes i et sådant omfanq, at den samlede kaoitalværdi af disse ydelser for hver enkelt medlem ikke overstiger 10 - FINANSTILSVNIT Finanstilsynet - Århusgade København 0 - Telefon Fax 33 SS 82 00

14 % af kapitalværdien af de samlede pensionstilsagn Pensionernes og engangssummemes udbetaling 17.1 Før udbetaling må de efter pensionskassens bestyrelses bestemmelse fornødne bevisligheder forelægges pensionskassen. Viser det sig, at der har været urigtige oplysninger, forandres pensionerne eller engangssummerne til de beløb, som bestyrelsen efter indstilling fra aktuaren måtte bestemme Pensionerne udbetales i begyndelsen af hver måned gældende for den pågældende måned Børnepension udbetales til barnet gennem barnets værge eller til den person, som bestyrelsen efter aftale med værgen bestemmer Personer, der oppebærer pension fra pensionskassen, skal, når det forlanges af pensionskassens bestyrelse, præstere leveattest og ægtefæller tillige dokumentere, at de ikke har indgået nyt ægteskab. En person, der oppebærer invalidepension, er pligtig til, når det forlanges af pensionskassens bestyrelse, at præstere dokumentation for, at erhvervsevnen vedvarende er nedsat i det i nævnte omfang Engangssummer og ugiftesummer, der forfalder ved dødsfald, skal tilfalde medlemmets nærmeste pårørende, jf. 105, stk. 5 i lov om forsikringsaftaler, og øvrige engangssummer skal tilfalde medlemmet selv Bonus 18.1 Pensionskassens bestyrelse træffer beslutning om fordeling af bonus i henhold til et bonusregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet Bidrag og Midler 19.1 Pensionshensættelsen for hvert medlem beregnes af aktuaren ud fra det tekniske grundlag m.v., der er fastsat af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet baseret på fremtidige bidrag, der for medlemmer under 41 år er 15 % og medlemmer mellem 41 år og 50 år er 17 % af pensionsgivende gage og for medlemmer på 50 år og derover beregnes individuelt Det enkelte medlems bidrag udgør 6 % af den pensionsgivende gage Selskabet indbetaler de bidrag, der er nødvendige for at pensionskassens økonomiske status og solvens er tilstrækkelig Medlemmernes bidrag tilbageholdes af selskabet ved hver lønudbetaling og indbetales umiddelbart derefter til pensionskassen Pensionskassens bestyrelse kan efter indstilling fra selskabet afsætte midler i en særlig bonusreguleringsfond til fordeling af bonus i henhold til bestemmelserne i 18. Midlerne afsættes af de midler, som pensionskassen måtte råde over udover de midler, der er afsat til dæknina af pensionskassens FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø-Telefon f ax

15 ordinære pensionshensættelser. Forrentningen af midlerne indgår i pensionskassens indtægt af formueanbringelser Pensionskassens økonomiske og tekniske grundlag 20.1 Pensionskassens forsikringstekniske status opgøres mindst en gang om året af pensionskassens aktuar i overensstemmelse med det til Finanstilsynet anmeldte beregningsgrundlag m.v., jf. Finanstilsynets Bekendtgørelse samt Vejledning om det tekniske grundlag i firmapensionskassers m.v., under hensyn til tilsagn og faktiske bidragsbetalinger, som de måtte være fastsat i henhold til bestemmelserne i pensionsregulativet Aktuaren skal påse, at pensionskassen overholder sit beregningsgrundlag, herunder reglerne om medlemmernes rettigheder ved udtræden af kassen. Aktuaren har ret til af bestyrelsen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet og pensionskassens bestyrelse kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af pensionskassens økonomiske stilling. Aktuaren skal omgående indberette til Finanstilsynet om enhver tilsidesættelse af pensionskassens beregningsgrundlag Viser den forsikringstekniske statusopgørelse, at pensionskassens basiskapital ikke er tilstrækkelig, skal Finanstilsynet pålægge pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af dens økonomiske stilling. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet. Pensionskassen skal forelægge planen for Finanstilsynet til bedømmelse af, om planen indeholder de foranstaltninger, som skønnes nødvendige. right to request all information from the Board as may be necessary to carry out his duties. The FSA and the Pension Fund's Board of Directors may request any such information from the actuary as may be necessary to assess the Pension Fund's financial position. The actuary shall immediately report any disregard of the Pension Fund's calculation basis to the FSA Udtrædelse og overførsel af pensionstilsagn 21.1 Medlemskab af pensionskassen ophører ved døgnets udløb på datoen, medlemmets ansættelse i selskabet ophører, uden at der er opnået ret til pension. I de i 8.3, nævnte tilfælde ophører medlemskabet dog ikke, såfremt pensionskassens bestyrelse forinden har givet sin tilladelse til, at funktionæren forbliver medlem Udtrædelse kan ikke ske efter medlemmets pensionering eller efter det tidligste tidspunkt, fra hvilket udbetaling af alderspension kan ske ifølge pensionsregulativet. Personer, der modtager ægtefællepension efter en tidligere ansats død kan ikke udtræde af pensionskassen Ved udtrædelse er medlemmet berettiget til en godtgørelse, der svarer til medlemmets pensionshensættelse Hvis en person, der ansættes i selskabet, optages i pensionskassen ved overgang fra anden ansættelse, og der til den tidligere ansættelse var knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser, oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om tilsyn med firmapensionskasser, har pensionskassen, såfremt den ansatte ønsker det, pligt til at overtage værdien af pensionsordningen som indskud. FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon foax

16 21.5 Uanset stk. 4 kan pensionskassen maksimalt modtage et indskud, der bringer pensionstilsagnet op på det største tilsagn, som pensionskassen i øvrigt afgiver Optagelse i pensionskassen for et medlem efter stk. 4, skal ske på baggrund af helbredsoplysninger fra den tidligere pensionsordning, medmindre risikosummen forøges med mere end 25 % ved overførslen eller pensionskassen stiller krav om mere omfattende helbredsoplysninger Hvis et medlem, der er ansat i selskabet, fratræder sin stilling og overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser, oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om tilsyn med firmapensionskasser. kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til den ny pensionsordning ved optagelsen i ordningen Hvis det på tidspunktet for udtrædelsen gælder, at kapitalværdien af de ydelser, der ville være forfaldet i tilfælde af medlemmets død, er mindre end pensionshensættelsen for medlemmet, og hvis værdien af pensionsordningen ikke overføres til anden pensionsordning efter stk. 7, skal udtrædelsesgodtgørelsen anvendes som indskud i en forsikringsmæssig pensionsordning. Dennes ydelsessammensætning må ikke adskille sig væsentligt fra pensionskassens. Pensionsordningen må kun kunne genkøbes med pensionskassens samtykke Uanset stk. 8 kan udtrædelsesgodtgørelsen anvendes på anden måde, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Der er forløbet mere end et år, siden medlemmet fratrådte sin stilling i den virksomhed, hvortil pensionskassen er knyttet, og medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvortil der er knyttet en pensionsordning som nævnt i stk. 7. 2) Medlemmet emigrerer Hvis et medlem ansættes som tjenestemand eller i en stilling, hvortil der er knyttet en tilsvarende pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen uanset stk. 8 overføres til denne pensionsordning i det omfang, hvori den kan anvendes til forhøjelse af pensionstilsagnet Overgangsbestemmelser m.m For funktionærer, der er indtrådt som medlem ved pensionskassens oprettelse den 1. oktober 1974, tillægges som pensionsgivende tjeneste medlemmets forudgående ansættelse hos selskabet. Kun fast ansættelse som fuldtidsbeskæftiget i tiden efter den 1. i måneden, hvori funktionæren fyldte 25 år, medregnes. Har ansættelsesforholdet været afbrudt i 12 måneder eller derover, tages alene perioden efter medlemmets genansættelse i betragtning For medlemmer, der har fået tillagt pensionsgivende tjeneste for ansættelse forud for pensionskassens oprettelse, fratrækkes i alders, invalide, ægtefælle og børnepension ydelser, der måtte komme til udbetaling i henhold til en før pensionskassens oprettelse oprettet individuel pensionsordning, som selskabet har bidraget til. Fradrag sker dog kun med et beløb, svarende til værdien af de indbetalinger, selskabet har foretaget, og er der bidraget til ordningen i perioder, hvor funktionæren ikke har haft ansættelse hos selskabet, fradrages kun ydelser i det omfang værdien af disse skyldes bidrag betalt under ansættelsen hos selskabet FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon Fax

17 Deltidsansatte funktionærer, der optages som medlemmer af pensionskassen fra 1. maj 1997, har pensionsgivende tjeneste fra optagelsestidspunktet Ikrafttrædelse 23.1 Dette pensionsregulativ træder i kraft 12. april Medlemmer, der oppebærer pension, har opsat ension eller udsat pension fra pensionskassen pr. 30. ma 2005, fortsætter med uændrede en si sr tti heder.. Navn An ivelse af navn Jørgen Østergaard Larsen Dato og underskrift 21. marts 2014 Navn An ivelse af navn Erik Rigtrup Dato og underskrift 21. marts2014 Navn An ivelse af navn Ralf Larsen Dato og underskrift 21. marts 2014 FINANSTILSYNET Finanstilsynet - Århusgade København Ø - Telefon Fax

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S

Økonomisk/Teknisk grundlag. Pensionskassen under Alm. Brand A/S Økonomisk/Teknisk grundlag Pensionskassen under Alm. Brand A/S 1. Grundlag for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser Teknisk grundlag: Dødelighed/invaliditet: G82

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond

Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond PARAGRAF 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'. Stk. 2. Pensionsfonden har

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 942. Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser I medfør af 13, stk. 2, 21, nr. 1 og 2

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Pensionskassen for Farmakonomer November 2017 Pensions- og bonusregulativ Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold: Pensionsregulativ I. Generelle

Læs mere