En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer."

Transkript

1 Dental neglect af børn: En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer. Udarbejdet af Overtandlæge Katja Thor DKTE Vejleder: Professor Sven Poulsen 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Definitioner: 4 WHO s definition 4 Generel neglect 4 Dental neglect 5 Konsekvensen: 7 Dental neglect 7 Generel neglect 8 Patient case: 9 Anamnese 9 Klinisk 9 Bite Wings 10 Handleplan 11 Resultater 11 Udfordringer: 12 Lovgivning 13 Underretningspligten 13 Tavshedspligten 14 Opfordringer 15 Sammenfatning 17 Tak 17 Litteraturliste 18 2

3 Indledning Dental neglect? Hvad er det? Ja, sådan er det mange der nok spørger sig selv når de hører om begrebet. Derfor har jeg valgt at skrive om dette emne. Jeg mener, at vi i Tandplejen har et særligt ansvar for dental neglect, da dette symptombillede udspiller sig netop i det orale miljø. Vores kerne og kompetence område. Men hvorfor er det så, at vi i Tandplejen ikke er de første der rækker fingeren op, når dette spørgsmål bliver stillet? Der er i Danmark alt for lidt fokus på de vilkår vores børn vokser op under. Det er min oplevelse at det dels bunder i simpel uvidenhed om området. Dels frygten for at blande sig i noget man måske ikke helt føler sig hjemme i, der er tabubelagt, og som måske kunne gå hen af få konsekvenser for en selv som person. Ikke desto mindre er vi som offentlige ansatte forpligtet til at reagere når vi ser, hører eller fornemmer noget omkring barnet, der ikke er som vi ved det burde være. Kan det virkeligt passe, at bare fordi vi kan blive utrygge ved at f.eks. en far der er voldelig over for sit barn, kunne finde på at komme efter os hvis vi underretter de sociale myndigheder. Så vi vælger at se den anden vej, og sende det barn tilbage i det liv vi ved ikke er for dets bedste? Tænk hvis det var vores eget barn eller barnebarn, som de ansvarlige voksne valgte at lukke øjne, øre og mund for. Vi er ansatte til at varetage barnets tarv først og fremmest. Vi skal vedkende det ansvar vi tog på os den dag vi underskrev vores tandlægeløfte, og senere hen da vi skrev under på vores ansættelsesbrev i det offentlige regi, og derved blev opgraderet fra kun at være underlagt den generelle underretningspligt til nu at tilhøre eliten af skytsengle for den ganske børneflok nemlig den skærpede underretnings pligt. 3

4 Og ja, det er et meget vanskeligt emne at tage hul på og det bliver sikkert aldrig hverdag at skulle underrette myndighederne om, at vi har observeret noget bekymrende om et barn og dets omgivelser, men personligt vil jeg hellere underrette om 10 børn for meget end 1 for lidt! Spørgsmålet er, hvad vælger du? Definitioner Jeg vil i det følgende belyse forskellige definitioner, der knytter sig til overgreb på - og omsorgssvigt af børn, herunder dental neglect. WHO s definition af overgreb og omsorgssvigt lyder som følger: Overgreb mod eller omsorgssvigt overfor børn omfatter alle former for fysisk og / eller psykisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt eller forsømmelse, kommerciel eller anden udnyttelse, der forvolder reel eller mulig skade på barnets helhed, overlevelse, udvikling eller værdighed. Generel neglect eller vanrøgt kan defineres som følger: Den vedblivende forsømmelse af at kunne opfylde barnets basale fysiske og/eller psykiske behov, hvilket sandsynligvis vil resultere i alvorlig svækkelse af barnets helbred eller udvikling. Dette inkluderer forsømmelse af at sikre adgang til passende medicinsk behandling. (6) 4

5 Her er nogle eksempler på barnets basale behov, samt eksempler på tegn på neglect (1, 12). Ernæring: Udviklingsforstyrrelser, fx lav statur. Varme, tøj, bolig: Upassende tøj (fx ikke passende til vejrforhold), solskoldninger, forfrysninger. Hygiejne og opretholdelse af et godt helbred: Indgroet snavs (fx under fingerneglene), lus og dental caries. Stimulation og uddannelse: Forsinket, standset eller tilbagefald i udviklingen. Kærlighed, tryghed og omsorg: Reserveret eller kontaktsøgende adfærd. Angst, Aparte kontaktform (aggressiv, indladende, klæbende), ingen glædestilkendegivelser mv. Dental neglect Da der ikke er nogen dansk definition på dental neglect, er følgende frit oversat efter The American Academy of Pediatric Dentistry s definition (2): Et bevidst fravalg af forældrene eller barnets værge for at opsøge og gennemføre den nødvendige behandling for at sikre et acceptabelt niveau af oral sundhed, hvilket er essentielt for funktionsdygtigheden, samt for fraværet af infektioner og smerter.

6 Ifølge professor Richard Welbury er det vanrøgt af et barn, når forældrene fravælger den behandling de er blevet informeret om er nødvendig for at holde barnets orale funktioner intakte og symptomløse, og han mener at de sociale myndigheder så skal underrettes. Børn der har været udsat for mishandling eller vanrøgt har en 8 gange så mange ubehandlede carierede permanente tænder (4,6). Derfor skal vi være opmærksomme på dette, og huske at se patienten som en helhed, ikke kun være optaget af de orale forhold. Det er vigtigt at man gør sig klart, at mange huller i tænderne ikke i sig selv er tegn på dental neglect. Dette kan skyldes forældrenes manglende viden om området, eller at de har en anden kulturel oplevelse af det at have huller i tænderne. Dette ses ofte i familier med en anden etnisk baggrund end dansk. Det kan være at familierne gennemgår en stresset periode med ubalance på andre områder, hvorfor den orale sundhed nedprioriteres i en periode. Her kan nævnes skilsmisser eller uventede økonomiske problemer som faktorer. Det er dog kendt, at det ofte hænger sammen med en anden dysfunktion i barnets hjem. Familier der er socialt dårligere stillet, har lavere uddannelses niveau eller hvor forældrene har et misbrug, er i risiko for ikke at kunne varetage barnets basale behov. Derfor skal multiple caries angreb der er synlig for lægmand tolkes som et udtryk for alvorlig forsømmelse i hjemmet, indtil modsat er bevist (10). 6

7 Der er grund til bekymring når følgende kriterier optræder: Irregulær fremmøde til tandplejens profylaktiske tilbud og undersøgelser, samt gentagne udeblivelser fra behandlings tilbud. Når planlagte behandlinger må opgives. Gentagne henvendelser med smerter over flere tidsperioder. Ekstraktioner der kun kan foretages i generel anæstesi mere end en gang (2,7). Konsekvensen Hvorfor er det så vigtigt med fokus på neglect af børn? For det første er det meget almindeligt i vores samfund, til trods for at vi lever i et velfærdssamfund i det 21. århundrede. Dernæst fordi at det skader børn og kan i værste fald ende med at slå dem ihjel. Eksempler herpå kan være et spædbarn under 1 år, der ikke får tilstrækkeligt mad eller drikke. Det kan være det ældre og mobile barn, der er utilstrækkeligt overvåget. I Storbritannien er der 1-2 barn pr. uge der dør på grund af omsorgssvigt. Hvad er tallene mon i Danmark? Dental neglect Konsekvensen af dental neglect er alvorlig, og det skal tages sådan. På kortsigt kan det betyde påvirkninger af følgende faktorer (3,12): Det fysiske helbred: pga. orale gener kan barnet blive selektivt i valg af kost, og derved fejlernæres på sigt. Dårlig / manglende søvn pga. 7

8 smerter, påvirker væksten og gør sig gældende i de resterende punkter også. Psykiske helbred: Smerter slører sanserne. Lavt selvværd. Den sociale udvikling: Mobning pga. grimme tænder, fravær i skolen pga. smerter. Den kognitive udvikling: hindre at kunne følge undervisning. Generel neglect På længere sigt er det bevist, at voksne der har været udsat for generel neglect som barn, har en højere risiko for følgende faktorer(12): At komme i fængsel. Selvmordsforsøg. Alvorlige depressioner. Diabetes. Hjerte sygdomme. When is bad, bad enough? På en konference om Tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn i Oslo i maj 2009, blev der stillet følgende spørgsmål: When is bad, bad enough? Hvornår er det så slemt at vi vælger at gøre noget ved det? Her er et eksempel på dental neglect. 8

9 Patient case, dental neglect Anamnese: Patienten er 4,6 år, da jeg ser hende første gang. Hun bor med stedfar, mor og en 3 årige søster, der er mentalt og fysisk handicappet. Hun er meget fin i tøjet, og håret er velplejet. En rigtig prinsesse. Mor er meget mistroisk over for vores evner i Tandplejen grundet tidligere oplevelser, og er dominerende i forhold til personalet og til stedfar, der nærmest går i et med væggen. Mor er desuden optaget af den handicappede søster 80 % af tiden. Ingen af forældrene sætter sig automatisk hen til patienten, da behandlingen skal starte. Pt. ønsker heller ikke forældrene ved hendes side, da hun bliver adspurgt direkte. Heller ikke da hun bliver ked af det under behandlingsseancen, ønsker hun forældrenes kontakt og trøst, men søger udelukkende personalets hjælp. Der er en historik af en del caries terapi og flere tandpiner fra tidligere, ligeså udeblivelser og afbud til samme. Mor tegner et glansbillede af deres kost og deres indsats vedrørende mundhygiejne. Pt. siger at hun altid spiser ostepops og slik, når hun kommer hjem fra børnehaven, for der skal hun se TV (hurra for N2O ). Mor indrømmer dog, at hun aldrig børster på lillesøsteren, fordi hun ikke kan rumme, når hun bliver ked af det. Af samme årsag har hun aldrig været til tandlægen. Klinisk: Elendig mundhygiejne, meget kridt og manifest caries, der er synlig for lægmand, herunder fistel ved 04+. BW: se nedenstående. Ellers i. a. 9

10 10

11 Handlingsplan: Information til forældrene om situationens alvor, og en entydig placering af ansvaret for kost og mundhygiejne i fremtiden. Herunder information om, at hvis de fravælger at modtage tandplejens tilbud om behandling og profylakse, vil dette blive underrettet til myndighederne, da dette ville blive regnet for omsorgssvigt. Massiv indsats med tilvænning, profylakse, korte undersøgelses intervaller, mundhygiejne kontroller, caries terapi, ekstraktioner. Henvisning af søsteren til Specialtandplejen. Resultat: Da mor ikke ønskede behandling i generel anæstesi, forsøges tilvænning til almindelig caries terapi, der bliver en succes. Både pt. og mor har nu stor tillid til vores kompetencer i Tandplejen, og alle behandlinger kan gennemføres med accept 2-3. Der har været en enkelt udeblivelse, ellers er alle aftaler overholdt siden første besøg hos undertegnede. Da blev der taget telefonisk kontakt til hjemmet, der undskyldte mange gange, da dette var en forglemmelse. Søsteren er også blevet undersøgt i Specialtandplejen, og er heldigvis uden det store behandlingsbehov som resultat. 11

12 Udfordringer Som tidligere nævnt ser jeg den største udfordring i at få taget hånd om dette emne er folks egne tabuer, usikkerheder og manglende viden på området. Dette er for nylig blevet bekræftet, af en undersøgelse om de danske tandlæger og tandplejers (både privat og kommunalt ansatte) viden om og erfaring med håndtering af børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt, lavet af Birgitte Uldum et al (11). Her viser de foreløbige analyser at 95 % af de adspurgte, at tandlæger og tandplejere ikke er tilstrækkeligt informeret om håndteringen af børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. 75 % efterspørger efteruddannelse på området. Noget der gjorde indtryk på mig er at 38 % havde på et tidspunkt i deres karriere, haft mistanke om at et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Heraf havde 14 % underrettet kommunen, 30 % havde ikke underrettet og kun 37 % havde noteret observationerne i deres journaler. I UK og USA er der i en tilsvarende undersøgelser lignende tal: 67 % havde haft mistanke, 32 % heraf undlod at underrette myndighederne (5,8). Begrundelserne for ikke at handle på deres observationer, var overvejende pga. man frygtede vold mod barnet fra forældrene, og frygt for de konsekvenser det vil have for barnet ved myndighedernes indgriben. Men også 11 % frygtede at der kunne ske dem selv eller deres egen familie noget, i UK var dette tal 32 %. Kun 9 % kendte til de kommunale handleplaner vedrørende beskyttelse af børn og unge. Med andre ord er der en stor opgave for os. Men et er hvad vi føler for at gøre. Et andet er hvad lovgivningen siger at vi skal. 12

13 Lovgivning Underretningspligten I Danmark har vi efter Service lovens 154 en generel underretningspligt der er gældende for alle borgere. Dette betyder at alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til at børn under 18 år udsættes for vanrøgt eller andre forhold som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. af forældre eller andre (1,9). Den skærpede underretningspligt efter Servicelovens 153 er alle offentlige ansatte og andre personer (som privatpraktiserende læger og tandlæger), der gennem deres arbejde får kendskab til eller en formodning om at et barn eller en ung under 18 år har brug for særligt støtte, har pligt til at underrette kommunen (1,9). Det er således tilstrækkeligt at barnet eller den unge har vanskeligheder, som de ikke selv kan løse. Det skal bemærkes at underretningspligten kun indtræder, hvis det ikke er muligt selv at afhjælpe problemerne i tide gennem dialog med forældrene og barnet eller den unge. Dette frafalder ved akutte underretninger, der iværksættes straks hvis det konstateres at et barn har været udsat for vold, seksuelle overgreb eller anden mishandling. Dette er af hensyn til et evt. opklaringsarbejde for politiet. Det er så op til kommunen hvordan og hvornår forældrene underrettes. 13

14 Det skal her bemærkes, at der ALTID skal sendes en underretning til kommunen, når dette er påkrævet efter ovenstående bestemmelser. Det er altså ikke nok at evt. problemstillinger vendes med kollagaer eller tværfaglige teams i kommunen. En anden udfordring kan synes at være Tavshedspligten. Tavshedspligten handler om de fortrolige og private oplysninger, som du erfarer gennem dit arbejde. Alle der arbejder inden for den offentlige sektor har tavshedspligt ifølge Forvaltningsloven 27. Der er dog i nogle tilfælde hvor du har ret eller pligt til at videregive oplysninger (9). Her er det vigtigt at pointerer, at Underretningspligten altid er overordnet Tavshedspligten i de situationer, hvor der er pligt til at underrette kommunen. 80 % var ifølge Birgitte Uldum et al s og J.C. Harris et al undersøgelse bange for at stille den forkerte diagnose, hvorfor de undlod at underrette (5,11). Men her er det meget vigtigt at understrege at vores opgave er ikke at diagnosticere. Vores underretning skal være beskrivende, ikke diagnosticerende! 14

15 Opfordringer Det første skridt i den rigtige retning må være at få sat fokus på dette område i vores lokale Tandplejer, i kommunerne, i medierne og få fokus på det fra politisk side. Dernæst skal vi få i tale sat tabuerne i vores lokale Tandplejer. Gøre det legalt at være bekymret, og anerkende at det er svært og grænseoverskridende at skulle bevæge os ind på dette tabubelagte felt. Kun ved at sætte ord på tingene, kan vi komme videre. Dernæst skal vi orientere os i vores respektive kommuner om hvilket procedurer, beredskab og netværk, der er for de udsatte børn og unge. Det må være en ledelsesmæssig opgave at sørge for, at alle medarbejderne er bekendte med de gældende regler og love inden for området. Der skal udarbejdes en handleplan for hvad Tandplejens personale skal gøre, når der fattes mistanke om at et barn behøver hjælp. Her kan der henvises til hvor der er en meget udførlig beskrivelse af alt fra tegn på neglect og overgreb, til handleplaner og hjælpemidler der kan bruges fx ved journalisering af fund og bekymringer. Alt på denne side er gratis, og må oversættes til dansk og ændres til danske forhold ifølge professor Richard Welbury. Dog skal det her bemærkes, at der er visse betingelser herfor (se retningslinjerne på 15

16 En anden mulighed kunne være at gå sammen i ERFA-grupper, og derved være flere om at opfinde den dybe tallerken, da det kan virke som en stor opgave at gå i gang med, i den for os alle travle hverdag, med ventelister, underbemanding og familieliv i fritiden. På et mere overordnet plan skal der i fremtidens undervisnings materiale, for alle fagets personale grupper, indgå obligatorisk undervisning for de studerende på landets uddannelsesinstitutioner. Ligeså skal der iværksættes efteruddannelses programmer for Tandplejens personale på området. Det ville være oplagt at finansieringen til denne efteruddannelse kunne afholdes fra centralt hold, i form af midler fra fonde eller i fagforeningsregi, så varetagelse af barnets tarv ikke skal afhænge af, om man der kan sættes penge af til det decentralt på landets tandklinikker. Ankestyrelsen har netop nu en kampagne der omhandler underretningspligten, hvor hovedbudskabet er: Tag signalerne alvorligt! Her kan man få tilsendt pjecer og læse mere om emnet: Disse kunne passende placeres i venteværelset, som et signal til både børn og forældre om at der her er voksne der kan hjælpe. CBO, Center for Børn udsat for Overgreb er et center der er placeret på Århus Universitetshospital, Skejby. Her kan læger henvise eller politiet efter en anmeldelse. Dette er gældende for børn under 15 år i Region Midtjylland. 16

17 Vi skal være bedre til at gøre fx lægerne, og de andre professioner der arbejder med børn i Danmark, det helt klart, at vi kan hjælpe med diagnosticeringen af orale fund i sager, hvor der er mistanke om børnemishandling. Tværfagligt samarbejde må systematiseres og igen må der netværk til både lokalt, men også nationalt (6). Derudover kan jeg kun opfordre til at deltage i internationale konferencer som den i Oslo, maj Her var der foredragsholdere fra hele Norden og UK, der alle inspirerede til at få arbejdet med sagen hjemme i Danmark. Sammenfatning Konklusionen må være at der er et stort behov for hjælp. Hjælp til de børn der er strandet i livets blindgyder. Hjælp til at få personalet i den danske Tandpleje efteruddannet og rustet til kamp. Hjælp til de andre professioner der også er ansat til at varetage barnets tarv, til at opdage og anerkende vores faggruppe som samarbejdspartnere for børnenes skyld. Vi er i Tandplejen meget stolte over, at vi gør en forskel på mange andre gode områder og med god grund. Burde tiden ikke være kommet til, at vi skal kunne være stolte over at gøre en forskel, der hvor det gælder liv eller død for det enkelte barn? Tak til: Birgitte Millung, Professor Richard Welbury, Birgit Klausen og personalet på Abildgård klinikken, Odense. 17

18 Litteraturliste: 1. Børne- og Ungeforvaltningen, Odense kommune, Pjece: Underretningspligt Child protection and the dental team. Department of health, UK Committee on Child Abuse and Neglect: Oral and dental aspects of child abuse and neglect. Pediatric Dentistry, USA: 1999, 104, s Greene et al: A comparison of oral health status and need for dental care between abused/neglected children and nonabused/non-neglected children. Pediatric Dentistry, USA; Jan. 1994/Vol. 16, Issue Harris J.C et al, Safeguarding children in dentistry: 1. Child protection training, experience and practice of dental professionals with an interest in paediatric dentistry. British Dental Journal; Volume 206. NO 8. April 2009: Harris J.C et al, Safeguarding children in dentistry: 2. Do paediatric dentists neglect child dental neglect? British Dental Journal; Volume 206. NO 9. May 2009: Loochtan et al: Dental neglect in children: definition, legal aspects, and challenges. Pediatric Dentistry, USA; May 1986/Vol. 8, Issue Needleman et al: Effectiveness of a child abuse and neglect educational program for dental professionals. Pediatric Dentistry, USA; 1995, 17:1. 9. Roskildemodellen Roskilde kommune. 2 udgave. 18

19 10. Udtalelse fra de Nordiske Børneombud, Den nordiske konference i Oslo, om tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn, maj Uldum B. et al, Resumé; Danske tandlæger og tandplejers viden om og erfaring med håndtering af børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt Welbury R.: Handouts fra Den nordiske konference i Oslo, om tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn, maj

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

HVAD ER DER SKET I DK?

HVAD ER DER SKET I DK? HVAD ER DER SKET I DK? Helst skal man have en god barndom 28. maj 2015 Birgitte Uldum Børnenes rapport til FN s Komite for Barnets Rettigheder Få penge Overvægt Vold Handicap Asylcenter På kant med loven

Læs mere

12-04-2011. Sårbare børn i tandplejeregi. Oslo 2009. Formål

12-04-2011. Sårbare børn i tandplejeregi. Oslo 2009. Formål Sårbare børn i tandplejeregi A F D E L I N G S T A N D L Æ G E B I R G I T T E U L D U M 8. A P R I L 2 0 1 1 birgitte.uldum@mail.dk Oslo 2009 Formål At identificere danske tandlægers og tandplejeres opfattelse

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Tavshedspligt og underretningspligt Når mistanken opstår Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Nuup Kommunea Børne- og Kulturforvaltningen indsættes PPR-Nuuk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende?

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende? Johanne på 15 år er dårlig begavet. I en stil skriver hun en historie med meget konkrete beskrivelser af, hvordan historiens hovedperson skal sutte på sin fars tissemand, hvordan den smager etc. Johanne

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere