En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer."

Transkript

1 Dental neglect af børn: En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer. Udarbejdet af Overtandlæge Katja Thor DKTE Vejleder: Professor Sven Poulsen 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Definitioner: 4 WHO s definition 4 Generel neglect 4 Dental neglect 5 Konsekvensen: 7 Dental neglect 7 Generel neglect 8 Patient case: 9 Anamnese 9 Klinisk 9 Bite Wings 10 Handleplan 11 Resultater 11 Udfordringer: 12 Lovgivning 13 Underretningspligten 13 Tavshedspligten 14 Opfordringer 15 Sammenfatning 17 Tak 17 Litteraturliste 18 2

3 Indledning Dental neglect? Hvad er det? Ja, sådan er det mange der nok spørger sig selv når de hører om begrebet. Derfor har jeg valgt at skrive om dette emne. Jeg mener, at vi i Tandplejen har et særligt ansvar for dental neglect, da dette symptombillede udspiller sig netop i det orale miljø. Vores kerne og kompetence område. Men hvorfor er det så, at vi i Tandplejen ikke er de første der rækker fingeren op, når dette spørgsmål bliver stillet? Der er i Danmark alt for lidt fokus på de vilkår vores børn vokser op under. Det er min oplevelse at det dels bunder i simpel uvidenhed om området. Dels frygten for at blande sig i noget man måske ikke helt føler sig hjemme i, der er tabubelagt, og som måske kunne gå hen af få konsekvenser for en selv som person. Ikke desto mindre er vi som offentlige ansatte forpligtet til at reagere når vi ser, hører eller fornemmer noget omkring barnet, der ikke er som vi ved det burde være. Kan det virkeligt passe, at bare fordi vi kan blive utrygge ved at f.eks. en far der er voldelig over for sit barn, kunne finde på at komme efter os hvis vi underretter de sociale myndigheder. Så vi vælger at se den anden vej, og sende det barn tilbage i det liv vi ved ikke er for dets bedste? Tænk hvis det var vores eget barn eller barnebarn, som de ansvarlige voksne valgte at lukke øjne, øre og mund for. Vi er ansatte til at varetage barnets tarv først og fremmest. Vi skal vedkende det ansvar vi tog på os den dag vi underskrev vores tandlægeløfte, og senere hen da vi skrev under på vores ansættelsesbrev i det offentlige regi, og derved blev opgraderet fra kun at være underlagt den generelle underretningspligt til nu at tilhøre eliten af skytsengle for den ganske børneflok nemlig den skærpede underretnings pligt. 3

4 Og ja, det er et meget vanskeligt emne at tage hul på og det bliver sikkert aldrig hverdag at skulle underrette myndighederne om, at vi har observeret noget bekymrende om et barn og dets omgivelser, men personligt vil jeg hellere underrette om 10 børn for meget end 1 for lidt! Spørgsmålet er, hvad vælger du? Definitioner Jeg vil i det følgende belyse forskellige definitioner, der knytter sig til overgreb på - og omsorgssvigt af børn, herunder dental neglect. WHO s definition af overgreb og omsorgssvigt lyder som følger: Overgreb mod eller omsorgssvigt overfor børn omfatter alle former for fysisk og / eller psykisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt eller forsømmelse, kommerciel eller anden udnyttelse, der forvolder reel eller mulig skade på barnets helhed, overlevelse, udvikling eller værdighed. Generel neglect eller vanrøgt kan defineres som følger: Den vedblivende forsømmelse af at kunne opfylde barnets basale fysiske og/eller psykiske behov, hvilket sandsynligvis vil resultere i alvorlig svækkelse af barnets helbred eller udvikling. Dette inkluderer forsømmelse af at sikre adgang til passende medicinsk behandling. (6) 4

5 Her er nogle eksempler på barnets basale behov, samt eksempler på tegn på neglect (1, 12). Ernæring: Udviklingsforstyrrelser, fx lav statur. Varme, tøj, bolig: Upassende tøj (fx ikke passende til vejrforhold), solskoldninger, forfrysninger. Hygiejne og opretholdelse af et godt helbred: Indgroet snavs (fx under fingerneglene), lus og dental caries. Stimulation og uddannelse: Forsinket, standset eller tilbagefald i udviklingen. Kærlighed, tryghed og omsorg: Reserveret eller kontaktsøgende adfærd. Angst, Aparte kontaktform (aggressiv, indladende, klæbende), ingen glædestilkendegivelser mv. Dental neglect Da der ikke er nogen dansk definition på dental neglect, er følgende frit oversat efter The American Academy of Pediatric Dentistry s definition (2): Et bevidst fravalg af forældrene eller barnets værge for at opsøge og gennemføre den nødvendige behandling for at sikre et acceptabelt niveau af oral sundhed, hvilket er essentielt for funktionsdygtigheden, samt for fraværet af infektioner og smerter.

6 Ifølge professor Richard Welbury er det vanrøgt af et barn, når forældrene fravælger den behandling de er blevet informeret om er nødvendig for at holde barnets orale funktioner intakte og symptomløse, og han mener at de sociale myndigheder så skal underrettes. Børn der har været udsat for mishandling eller vanrøgt har en 8 gange så mange ubehandlede carierede permanente tænder (4,6). Derfor skal vi være opmærksomme på dette, og huske at se patienten som en helhed, ikke kun være optaget af de orale forhold. Det er vigtigt at man gør sig klart, at mange huller i tænderne ikke i sig selv er tegn på dental neglect. Dette kan skyldes forældrenes manglende viden om området, eller at de har en anden kulturel oplevelse af det at have huller i tænderne. Dette ses ofte i familier med en anden etnisk baggrund end dansk. Det kan være at familierne gennemgår en stresset periode med ubalance på andre områder, hvorfor den orale sundhed nedprioriteres i en periode. Her kan nævnes skilsmisser eller uventede økonomiske problemer som faktorer. Det er dog kendt, at det ofte hænger sammen med en anden dysfunktion i barnets hjem. Familier der er socialt dårligere stillet, har lavere uddannelses niveau eller hvor forældrene har et misbrug, er i risiko for ikke at kunne varetage barnets basale behov. Derfor skal multiple caries angreb der er synlig for lægmand tolkes som et udtryk for alvorlig forsømmelse i hjemmet, indtil modsat er bevist (10). 6

7 Der er grund til bekymring når følgende kriterier optræder: Irregulær fremmøde til tandplejens profylaktiske tilbud og undersøgelser, samt gentagne udeblivelser fra behandlings tilbud. Når planlagte behandlinger må opgives. Gentagne henvendelser med smerter over flere tidsperioder. Ekstraktioner der kun kan foretages i generel anæstesi mere end en gang (2,7). Konsekvensen Hvorfor er det så vigtigt med fokus på neglect af børn? For det første er det meget almindeligt i vores samfund, til trods for at vi lever i et velfærdssamfund i det 21. århundrede. Dernæst fordi at det skader børn og kan i værste fald ende med at slå dem ihjel. Eksempler herpå kan være et spædbarn under 1 år, der ikke får tilstrækkeligt mad eller drikke. Det kan være det ældre og mobile barn, der er utilstrækkeligt overvåget. I Storbritannien er der 1-2 barn pr. uge der dør på grund af omsorgssvigt. Hvad er tallene mon i Danmark? Dental neglect Konsekvensen af dental neglect er alvorlig, og det skal tages sådan. På kortsigt kan det betyde påvirkninger af følgende faktorer (3,12): Det fysiske helbred: pga. orale gener kan barnet blive selektivt i valg af kost, og derved fejlernæres på sigt. Dårlig / manglende søvn pga. 7

8 smerter, påvirker væksten og gør sig gældende i de resterende punkter også. Psykiske helbred: Smerter slører sanserne. Lavt selvværd. Den sociale udvikling: Mobning pga. grimme tænder, fravær i skolen pga. smerter. Den kognitive udvikling: hindre at kunne følge undervisning. Generel neglect På længere sigt er det bevist, at voksne der har været udsat for generel neglect som barn, har en højere risiko for følgende faktorer(12): At komme i fængsel. Selvmordsforsøg. Alvorlige depressioner. Diabetes. Hjerte sygdomme. When is bad, bad enough? På en konference om Tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn i Oslo i maj 2009, blev der stillet følgende spørgsmål: When is bad, bad enough? Hvornår er det så slemt at vi vælger at gøre noget ved det? Her er et eksempel på dental neglect. 8

9 Patient case, dental neglect Anamnese: Patienten er 4,6 år, da jeg ser hende første gang. Hun bor med stedfar, mor og en 3 årige søster, der er mentalt og fysisk handicappet. Hun er meget fin i tøjet, og håret er velplejet. En rigtig prinsesse. Mor er meget mistroisk over for vores evner i Tandplejen grundet tidligere oplevelser, og er dominerende i forhold til personalet og til stedfar, der nærmest går i et med væggen. Mor er desuden optaget af den handicappede søster 80 % af tiden. Ingen af forældrene sætter sig automatisk hen til patienten, da behandlingen skal starte. Pt. ønsker heller ikke forældrene ved hendes side, da hun bliver adspurgt direkte. Heller ikke da hun bliver ked af det under behandlingsseancen, ønsker hun forældrenes kontakt og trøst, men søger udelukkende personalets hjælp. Der er en historik af en del caries terapi og flere tandpiner fra tidligere, ligeså udeblivelser og afbud til samme. Mor tegner et glansbillede af deres kost og deres indsats vedrørende mundhygiejne. Pt. siger at hun altid spiser ostepops og slik, når hun kommer hjem fra børnehaven, for der skal hun se TV (hurra for N2O ). Mor indrømmer dog, at hun aldrig børster på lillesøsteren, fordi hun ikke kan rumme, når hun bliver ked af det. Af samme årsag har hun aldrig været til tandlægen. Klinisk: Elendig mundhygiejne, meget kridt og manifest caries, der er synlig for lægmand, herunder fistel ved 04+. BW: se nedenstående. Ellers i. a. 9

10 10

11 Handlingsplan: Information til forældrene om situationens alvor, og en entydig placering af ansvaret for kost og mundhygiejne i fremtiden. Herunder information om, at hvis de fravælger at modtage tandplejens tilbud om behandling og profylakse, vil dette blive underrettet til myndighederne, da dette ville blive regnet for omsorgssvigt. Massiv indsats med tilvænning, profylakse, korte undersøgelses intervaller, mundhygiejne kontroller, caries terapi, ekstraktioner. Henvisning af søsteren til Specialtandplejen. Resultat: Da mor ikke ønskede behandling i generel anæstesi, forsøges tilvænning til almindelig caries terapi, der bliver en succes. Både pt. og mor har nu stor tillid til vores kompetencer i Tandplejen, og alle behandlinger kan gennemføres med accept 2-3. Der har været en enkelt udeblivelse, ellers er alle aftaler overholdt siden første besøg hos undertegnede. Da blev der taget telefonisk kontakt til hjemmet, der undskyldte mange gange, da dette var en forglemmelse. Søsteren er også blevet undersøgt i Specialtandplejen, og er heldigvis uden det store behandlingsbehov som resultat. 11

12 Udfordringer Som tidligere nævnt ser jeg den største udfordring i at få taget hånd om dette emne er folks egne tabuer, usikkerheder og manglende viden på området. Dette er for nylig blevet bekræftet, af en undersøgelse om de danske tandlæger og tandplejers (både privat og kommunalt ansatte) viden om og erfaring med håndtering af børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt, lavet af Birgitte Uldum et al (11). Her viser de foreløbige analyser at 95 % af de adspurgte, at tandlæger og tandplejere ikke er tilstrækkeligt informeret om håndteringen af børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. 75 % efterspørger efteruddannelse på området. Noget der gjorde indtryk på mig er at 38 % havde på et tidspunkt i deres karriere, haft mistanke om at et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Heraf havde 14 % underrettet kommunen, 30 % havde ikke underrettet og kun 37 % havde noteret observationerne i deres journaler. I UK og USA er der i en tilsvarende undersøgelser lignende tal: 67 % havde haft mistanke, 32 % heraf undlod at underrette myndighederne (5,8). Begrundelserne for ikke at handle på deres observationer, var overvejende pga. man frygtede vold mod barnet fra forældrene, og frygt for de konsekvenser det vil have for barnet ved myndighedernes indgriben. Men også 11 % frygtede at der kunne ske dem selv eller deres egen familie noget, i UK var dette tal 32 %. Kun 9 % kendte til de kommunale handleplaner vedrørende beskyttelse af børn og unge. Med andre ord er der en stor opgave for os. Men et er hvad vi føler for at gøre. Et andet er hvad lovgivningen siger at vi skal. 12

13 Lovgivning Underretningspligten I Danmark har vi efter Service lovens 154 en generel underretningspligt der er gældende for alle borgere. Dette betyder at alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til at børn under 18 år udsættes for vanrøgt eller andre forhold som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. af forældre eller andre (1,9). Den skærpede underretningspligt efter Servicelovens 153 er alle offentlige ansatte og andre personer (som privatpraktiserende læger og tandlæger), der gennem deres arbejde får kendskab til eller en formodning om at et barn eller en ung under 18 år har brug for særligt støtte, har pligt til at underrette kommunen (1,9). Det er således tilstrækkeligt at barnet eller den unge har vanskeligheder, som de ikke selv kan løse. Det skal bemærkes at underretningspligten kun indtræder, hvis det ikke er muligt selv at afhjælpe problemerne i tide gennem dialog med forældrene og barnet eller den unge. Dette frafalder ved akutte underretninger, der iværksættes straks hvis det konstateres at et barn har været udsat for vold, seksuelle overgreb eller anden mishandling. Dette er af hensyn til et evt. opklaringsarbejde for politiet. Det er så op til kommunen hvordan og hvornår forældrene underrettes. 13

14 Det skal her bemærkes, at der ALTID skal sendes en underretning til kommunen, når dette er påkrævet efter ovenstående bestemmelser. Det er altså ikke nok at evt. problemstillinger vendes med kollagaer eller tværfaglige teams i kommunen. En anden udfordring kan synes at være Tavshedspligten. Tavshedspligten handler om de fortrolige og private oplysninger, som du erfarer gennem dit arbejde. Alle der arbejder inden for den offentlige sektor har tavshedspligt ifølge Forvaltningsloven 27. Der er dog i nogle tilfælde hvor du har ret eller pligt til at videregive oplysninger (9). Her er det vigtigt at pointerer, at Underretningspligten altid er overordnet Tavshedspligten i de situationer, hvor der er pligt til at underrette kommunen. 80 % var ifølge Birgitte Uldum et al s og J.C. Harris et al undersøgelse bange for at stille den forkerte diagnose, hvorfor de undlod at underrette (5,11). Men her er det meget vigtigt at understrege at vores opgave er ikke at diagnosticere. Vores underretning skal være beskrivende, ikke diagnosticerende! 14

15 Opfordringer Det første skridt i den rigtige retning må være at få sat fokus på dette område i vores lokale Tandplejer, i kommunerne, i medierne og få fokus på det fra politisk side. Dernæst skal vi få i tale sat tabuerne i vores lokale Tandplejer. Gøre det legalt at være bekymret, og anerkende at det er svært og grænseoverskridende at skulle bevæge os ind på dette tabubelagte felt. Kun ved at sætte ord på tingene, kan vi komme videre. Dernæst skal vi orientere os i vores respektive kommuner om hvilket procedurer, beredskab og netværk, der er for de udsatte børn og unge. Det må være en ledelsesmæssig opgave at sørge for, at alle medarbejderne er bekendte med de gældende regler og love inden for området. Der skal udarbejdes en handleplan for hvad Tandplejens personale skal gøre, når der fattes mistanke om at et barn behøver hjælp. Her kan der henvises til hvor der er en meget udførlig beskrivelse af alt fra tegn på neglect og overgreb, til handleplaner og hjælpemidler der kan bruges fx ved journalisering af fund og bekymringer. Alt på denne side er gratis, og må oversættes til dansk og ændres til danske forhold ifølge professor Richard Welbury. Dog skal det her bemærkes, at der er visse betingelser herfor (se retningslinjerne på 15

16 En anden mulighed kunne være at gå sammen i ERFA-grupper, og derved være flere om at opfinde den dybe tallerken, da det kan virke som en stor opgave at gå i gang med, i den for os alle travle hverdag, med ventelister, underbemanding og familieliv i fritiden. På et mere overordnet plan skal der i fremtidens undervisnings materiale, for alle fagets personale grupper, indgå obligatorisk undervisning for de studerende på landets uddannelsesinstitutioner. Ligeså skal der iværksættes efteruddannelses programmer for Tandplejens personale på området. Det ville være oplagt at finansieringen til denne efteruddannelse kunne afholdes fra centralt hold, i form af midler fra fonde eller i fagforeningsregi, så varetagelse af barnets tarv ikke skal afhænge af, om man der kan sættes penge af til det decentralt på landets tandklinikker. Ankestyrelsen har netop nu en kampagne der omhandler underretningspligten, hvor hovedbudskabet er: Tag signalerne alvorligt! Her kan man få tilsendt pjecer og læse mere om emnet: Disse kunne passende placeres i venteværelset, som et signal til både børn og forældre om at der her er voksne der kan hjælpe. CBO, Center for Børn udsat for Overgreb er et center der er placeret på Århus Universitetshospital, Skejby. Her kan læger henvise eller politiet efter en anmeldelse. Dette er gældende for børn under 15 år i Region Midtjylland. 16

17 Vi skal være bedre til at gøre fx lægerne, og de andre professioner der arbejder med børn i Danmark, det helt klart, at vi kan hjælpe med diagnosticeringen af orale fund i sager, hvor der er mistanke om børnemishandling. Tværfagligt samarbejde må systematiseres og igen må der netværk til både lokalt, men også nationalt (6). Derudover kan jeg kun opfordre til at deltage i internationale konferencer som den i Oslo, maj Her var der foredragsholdere fra hele Norden og UK, der alle inspirerede til at få arbejdet med sagen hjemme i Danmark. Sammenfatning Konklusionen må være at der er et stort behov for hjælp. Hjælp til de børn der er strandet i livets blindgyder. Hjælp til at få personalet i den danske Tandpleje efteruddannet og rustet til kamp. Hjælp til de andre professioner der også er ansat til at varetage barnets tarv, til at opdage og anerkende vores faggruppe som samarbejdspartnere for børnenes skyld. Vi er i Tandplejen meget stolte over, at vi gør en forskel på mange andre gode områder og med god grund. Burde tiden ikke være kommet til, at vi skal kunne være stolte over at gøre en forskel, der hvor det gælder liv eller død for det enkelte barn? Tak til: Birgitte Millung, Professor Richard Welbury, Birgit Klausen og personalet på Abildgård klinikken, Odense. 17

18 Litteraturliste: 1. Børne- og Ungeforvaltningen, Odense kommune, Pjece: Underretningspligt Child protection and the dental team. Department of health, UK Committee on Child Abuse and Neglect: Oral and dental aspects of child abuse and neglect. Pediatric Dentistry, USA: 1999, 104, s Greene et al: A comparison of oral health status and need for dental care between abused/neglected children and nonabused/non-neglected children. Pediatric Dentistry, USA; Jan. 1994/Vol. 16, Issue Harris J.C et al, Safeguarding children in dentistry: 1. Child protection training, experience and practice of dental professionals with an interest in paediatric dentistry. British Dental Journal; Volume 206. NO 8. April 2009: Harris J.C et al, Safeguarding children in dentistry: 2. Do paediatric dentists neglect child dental neglect? British Dental Journal; Volume 206. NO 9. May 2009: Loochtan et al: Dental neglect in children: definition, legal aspects, and challenges. Pediatric Dentistry, USA; May 1986/Vol. 8, Issue Needleman et al: Effectiveness of a child abuse and neglect educational program for dental professionals. Pediatric Dentistry, USA; 1995, 17:1. 9. Roskildemodellen Roskilde kommune. 2 udgave. 18

19 10. Udtalelse fra de Nordiske Børneombud, Den nordiske konference i Oslo, om tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn, maj Uldum B. et al, Resumé; Danske tandlæger og tandplejers viden om og erfaring med håndtering af børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt Welbury R.: Handouts fra Den nordiske konference i Oslo, om tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn, maj

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Rettidig omsorg 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn 1 Redaktion af tekst Hans Bülow (Batavia Media ApS) og Søren Gade Hansen (Børnerådet). Filminstruktion

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Abstract... 2. Resumé... 3. Indledning... 4. Problemformulering... 4. Metode... 5. Omsorgssvigt... 6. Tandplejens rolle... 9

Abstract... 2. Resumé... 3. Indledning... 4. Problemformulering... 4. Metode... 5. Omsorgssvigt... 6. Tandplejens rolle... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract... 2 Resumé... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Omsorgssvigt... 6 Tandplejens rolle... 9 Symptomer på omsorgssvigt... 11 Generelle tegn på omsorgssvigt...

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere