Kvalitativ undersøgelse af unge der stopper med at tage feststoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ undersøgelse af unge der stopper med at tage feststoffer"

Transkript

1 JEG SKAL JO HA MIG ET LIV Kvalitativ undersøgelse af unge der stopper med at tage feststoffer Skrevet af Eva Charlotte Olsson Vejledere: Peter la Cour og Birgitte Ravn Olesen Integreret speciale i psykologi og kommunikation 1 Roskilde Universitetscenter, 2002

2 Når du kan mærke at stofferne begynder at virke, så er du bare på toppen. Det er bare for fedt. Man har totalt meget selvtillid, og man elsker bare sine venner for vildt. Man har det bare så godt. (Ditte 19 år) Forord I dette afsluttende speciale fremlægges resultaterne af en kvalitativ undersøgelse vedrørende unge, der stopper med at bruge feststoffer. Særligt belyses den motivationelle proces, der ligger forud for det endelige stop. Undersøgelsen er baseret på interview med 4 unge i alderen år, som er foretaget i sommeren Formålet med undersøgelsen er at give nogle ledetråde til, hvordan man kan tilrettelægge sekundært forebyggende arbejde henvendt til misbrugstruede unge. Specialet skrives indenfor fagene kommunikation og psykologi. Idéen med at integrere disse to fag er at skabe en faglig sammenhæng indenfor et problemfelt, der relateres til mange vidensområder og derfor også er betinget af en stor faglig integration. Specialet vil derfor ikke være opdelt i en kommunikationsdel og en psykologidel, idet begge fag supplerer hinanden gensidigt i forhold til problemstillingen. Dog vil den del af kapitel 6, der omhandler forandringsprocesser i forbindelse med adfærdsændring, være særligt relateret til kommunikationsfaget. Kapitel 3 præsenterer specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt kritisk psykologi og knytter derfor særligt an til faget psykologi. De øvrige kapitler dækker begge fag. Undervejs i processen har jeg fået hjælp fra mange, jeg indledningsvis har brug for at takke. For det første skal misbrugskonsulent Thomas Lund have en stor tak for at tro på projektet helt fra starten. Han har undervejs været en uundværlig støtte, og med hans skarpe iagttagelser har han bidraget med mange interessante perspektiver og vinkler. Tak til Carl, Signe, Fie og Ditte for at sige ja til at blive interviewet. Foruden deres righoldige viden og indsigt var dette speciale aldrig blevet til noget (navnene er anonymiseret). Dea, Torben og Merete var en stor støtte til at få sparket ideen på plads, og den store læsegruppe på psykologi har fået mig endeligt igennem den sidste del af processen. Tak for det. Louise skal lige have en særlig stor og kærlig tak for sit engagement og MC ræs. Tak til mine vejledere Peter la Cour og Birgitte Ravn Olesen som har givet en præcis og kvalificerende vejledning og Anne og Maria for grundig korrekturlæsning. Til slut sender jeg mine kære en tanke for at have givet mig støtte og opbakning fra start til slut. Anne, Jacob, Christina, Susanne, Allan og alle Jer andre. København, Juni 2002 Eva Charlotte Olsson 2

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Introduktion Problemformulering Valg og fravalg Begrebsafklaring Teori- og metodevalg Almen rammeteori Enkeltteori Metodevalg 13 Kapitel 2 Ungdomsliv og feststoffer Fakta om unges brug af stoffer Stoffernes betydning Rusmiddelsritualer Misbrugsbegrebet Misbrugsdefinition Brug og misbrug Ungdomsliv Indvidualisering og kvalificeret selvbestemmelse Ungdomsarenaer Sammenfatning 24 Kapitel 3 Kritisk psykologi Introduktion til den kritiske psykologi Handling Emotionalitet Personlig udvikling Positionering - ståsted og standpunkt 29 3

4 3.6 Social integration Sammenfatning Argumentation for valg af teori 32 Kapitel 4 Metode Metodologiske overvejelser Udvælgelse af informanter Empiriske undersøgelsesmetoder Kvalitative forskningsinterview Interviewguide Research materiale Interviewforløb og etiske overvejelser Reliabilitet og validitet Analysen Almengørelse Analyserammen Tolkningen Analyseproces 43 Kapitel 5 Begrundelser for brug af feststoffer 44 Indledende kommentarer Lavt selvværd Skole og uddannelse Vennerne Socialt forbrødringsritual Kommunikationsmiddel Selvkontrol Erfaringskatalysator Livet i nuet Selvforståelse Delkonklusion 57 4

5 Kapitel 6 Motivationelle processer Dissonans teori Relevant eller irrelevant relation Størrelsen af dissonans Reduktion af dissonans Forandringsproces Forandringsfaser Sammenfatning Argumentation for valg af teori 68 Kapitel 7 Stop af feststoffer Reduktion af dissonans under stofbrug Indsamling af viden (1. fase) Selektivt fokus på viden Konsekvenser af stofferne Gevinsten ved stoffer Opsamling 1. fase Overbevisning (2. fase) Rollemodeller i forhold til stoppet Stoffer som barrierer for fremtiden Opsamling 2. fase Beslutningen (3. fase) Tidligere stop Stoppet Opsamling 3. fase Implementering af stoppet (4. fase) Droppe vennerne Modificering af stoppet Omgivelsernes støtte Kompensation for stofferne Ændret selvopfattelse Opsamling 4. fase Bekræftelse på stoppet (5. fase) Samtalen 85 5

6 7.6.2 Opsamling 5. fase Delkonklusion 87 Kapitel 8 Afslutning Konklusion Brug af feststoffer Stoppet Refleksioner over anvendt teori Perspektivering Social indsats Interpersonel kommunikation Formidlingsformen 98 Kapitel 9 Litteraturliste Primær litteratur Bøger Artikler, uddrag m.m Sekundær litteratur Bøger Artikler, uddrag m.m. 104 English Summary 103 Bilagsoversigt 105 6

7 Man kan sammenligne det med en seksuel orgasme. Det er ubeskriveligt, man kan mærke alle hår rejse sig, selv de små hår i ansigtet. Alt rejser sig bare på én, og man føler nærmest, at man går på månen. (Signe 23 år) Kapitel 1 Indledning 1.1 Introduktion Unges brug af stoffer har i mange år haft en meget stor samfundsmæssig interesse. Dels på grund af den kriminaliseringseffekt, der er forbundet med illegale stoffer, men i lige så høj grad fordi brugen af stoffer har store samfundsmæssige og personlige konsekvenser. Trods advarsler og viden om stoffernes farlighed anvender stadig flere unge stoffer. Det forebyggende arbejde står derfor overfor nye udfordringer, der kræver en øget indsigt i de motiver, der ligger bag de unges brug af stoffer. Det overordnede tema for specialet er, hvad der får nogle unge til på eget initiativ at stoppe brugen af stoffer i weekenden. Som forskningstema er unges brug af rusmidler ikke noget nyt, men i den aktuelle debat har feststofferne speed, kokain og ecstasy fået særlig opmærksomhed (Sundhedsstyrelsen,2001). Fokus er særligt rettet imod de unges risikovillighed i forhold til at bruge stærkere stoffer. Blandt brugerne af stoffer synes gevinsten ved stofferne umiddelbart større end risikoen, men der følger ofte sociale, psykiske og økonomiske problemer i kølvandet på et rusmiddelsbrug. Det er således i samfundets interesse at begrænse de unges rusmiddelskarriere for herved at minimere skadevirkningerne ved stofferne. Men flere steder efterlyses viden om, hvordan man kan håndtere misbrugstruede unge. I Amterne satses der hovedsaligt på den primære forebyggelse, der henvender sig til en bred ungdomsgruppe, og den sekundære forebyggelse nedprioriteres. 1 Da udviklingstendensen går i retning af, at flere unge tager stoffer, bør disse unge have langt større opmærksomhed fremover. Det forebyggende arbejde skal blandt andet rettes mod de unges motivation for at stoppe, så det herved bliver muligt at afkorte de unges rusmiddelskarriere. På denne måde vil både de individuelle og de samfundsmæssige skadevirkninger begrænses væsentligt. En indsats af denne art er ressourcekrævende og kræver et indgående kendskab til de 1 Det primære forebyggende arbejde henvender sig til unge generelt, hvorimod den sekundære forebyggelse henvender sig til de misbrugstruede unge. 7

8 unges handlestrategier og bevæggrunde for at anvende stoffer. Hele forudsætningen er således en anden viden, end de faktuelle data, der findes i dag. 2 Undersøgelser viser, at unge er nærmest upåvirket af forebyggende kampagner, der har en autoritær og parantal karakter, hvilket størsteparten af de forebyggende tiltag er baseret på (Advice,2000). Derfor må den fremtidige forandringskommunikation i højere grad tage afsæt i de unges egen motivation og livsprojekt, og ikke hvad de forebyggende initiativer udefra vil pådutte dem at gøre. Ud fra denne antagelse har jeg valgt at foretage en kvalitativ undersøgelse på empirisk grundlag, hvor omdrejningspunktet er den forandringsproces, unge gennemgår, når de beslutter sig for at stoppe med at bruge feststoffer. Med fokus på stoppet som en succesfuld handling er formålet hermed at belyse de faktorer, der har indflydelse på stoppet. Intentionen er at anvende de unges egne handlestrategier som grundlag for at tilrettelægge indsatser, der henvender sig til risikogruppen af unge. At designe forandringskommunikation der tager højde for at møde de unge, der hvor de befinder sig i deres udviklingsproces (Dervin,1989). Med afsæt i ovenstående er specialets overordnede formål at tilvejebringe ny og anvendelig viden om unges omgang med feststoffer for herved at skærpe opmærksomheden på, hvordan man i praksis kan håndtere de misbrugstruede unge. Undersøgelsen er en målgruppeanalyse, som skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse af sekundære forebyggende tiltag omkring unge og rusmidler henvendt til fagfolk, der arbejder med misbrugstruede unge. Derudover er undersøgelsen tænkt som et fagligt indspark og inspiration, der kan anvendes i den strategiske kommunikation vedrørende planlægning af tiltag indenfor både det primære og sekundære forebyggende arbejde med unge og rusmidler. 3 Undersøgelsesfeltet udgør de unge, der har anvendt feststoffer, og som er stoppet eller er på vej til at stoppe. Undersøgelsen anlægger herved et subjektivt perspektiv med udgangspunkt i de unges livssituation. Det kommunikationsfaglige aspekt i undersøgelsen ligger i specialets overordnede intention om at levere et stykke indsigt, der kan skabe en større sammenhæng mellem de unges livsverden og den forebyggende indsats. Der sættes fokus på forandringskommunikation, udfra en socialpsykologisk forståelse af, hvilke faktorer der dels fastholder, og dels motiverer unge til at stoppe brugen af feststoffer. Formålet med forandringskommunikation er at ændre en defineret 2 Faktuelle data omhandler primært hvor mange unge, der tager hvilke stoffer og hvor henne. 3 Målgruppen defineres i denne sammenhæng som den gruppe af unge, et forebyggende tiltag er rettet imod. Selve analysen forholder sig til de unges stop af feststoffer og har derfor fokus på et bestemt fænomen, og ikke til de unges livsførelse generelt. Denne specifikation er i overensstemmelse med undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted kritisk psykologi (jf.kap.3) og metode (jf.kap.4). 8

9 målgruppes handlinger i en bestemt retning. I forhold til nærværende undersøgelse er det således at få de unge til at få nogle hensigtsmæssige rusmiddelsvaner. 1.2 Problemformulering På empirisk grundlag besvares følgende spørgsmål ud fra et kritisk psykologisk perspektiv: Hvilke begrundelser har unge for at anvende feststoffer? Hvilke motivationelle processer ligger forud for et stop af feststoffer? Problemformuleringen er formuleret som to spørgsmål, der rummer en karakterforskel. Det første spørgsmål skal ses i et bredt perspektiv, der sammentænker de objektive samfundsbetingelser med de unges subjektive begrundelser for at anvende stoffer. Andet spørgsmål er mere specifikt knyttet an til den motivationelle proces, der ligger forud for de unges stop af brugen af feststoffer. Jeg har valgt at foretage et teoretisk og analytisk skel mellem de to spørgsmål, hvorfor de to spørgsmål vil blive besvaret i hver sin analyse (jf. kap.5 og 7). Således vil koblingen af de to analyser give en bred indføring i undersøgelsens problemfelt, der både inddrager de ydre og de indre faktorer, der har indflydelse på den motivationelle proces, der ligger forud for et stop. Udover at lette det analytiske overblik har denne opdeling bidraget med nye aspekter og perspektiver på problemfeltet, og derfor nuanceret de endelige resultater fremstillet i konklusionen kapitel 8. Forandringsaspektet i undersøgelsen er et meget centralt element. Dog er det vigtigt at nævne, at selvom de unges brug og især indgang til stofbrug kan anskues udfra et forandringsaspekt, er fokus i undersøgelsen primært relateret til den forandringsproces, der er knyttet an til et stop af brugen af feststoffer. Første analyse tager således afsæt i de unges begrundelser for at bruge stoffer, for herved at blotlægge den gevinst de ved et stop skal afsige sig fra, hvilket uddybes i anden del af analysen (jf.kap.7) Undersøgelsen er særligt stilet mod den sekundære forebyggelse med udgangspunkt i enkeltpersoner eller grupper frem for til hele den brede ungdomsgruppe. En kommunikationsform der tager afsæt i de subjektive handlestrategier til forståelsen af motivationelle processer, der ligger forud for et stop. 1.3 Valg og fravalg Dette speciale omhandler ikke de motivationelle processer, der optræder når unge starter med at tage stoffer, men har fokus på de processer, der ligger forud for et stop. Baggrunden for dette fravalg er dels, at der allerede findes undersøgelser, der har dette fokus, blandt andet Kirsten Tue Skinhøjs Forbrødringsritualer og rusmidler (1993). Dels fordi jeg mener, det er vigtigt at tage fat i de succeshistorier, hvor unge formår ved egen hjælp at stoppe brugen af rusmidler. De unges 9

10 succeshistorier kan give et indblik i, hvordan det er muligt at tage udgangspunkt i de unges ressourcer og kompetencer frem for i deres svagheder og problemer, som meget forebyggelse er baseret på. Undersøgelsens fokus er det subjektive perspektiv, hvorfor undersøgelsespopulationen er indkredset og afgrænset til at være stopperne selv. Pårørende, lærere, eksperter o.a. er altså fravalgt, dels på grund af specialets omfangsmæssige begrænsninger, men også fordi disse ville kunne give nogle sekundære vurderinger, der vil gå udenom den subjektivitet, som er undersøgelsens omdrejningspunkt. Dog har jeg indsamlet researchmateriale 4, som jeg anvender til at nuancere forståelsen af de unges betingelser og muligheder generelt. 1.4 Begrebsafklaring Min undersøgelsespopulation er unge. Ungdomsbegrebet vil blive udfoldet undervejs i specialet, dels via min teori, men særligt i min analyse, der er centreret omkring de unges egne fortællinger. Her blotlægges nogle af de handlemuligheder og begrænsninger, der har særlig betydning for unge i vores samtid. Den overordnede definition af begrebet ungdom tager afsæt i en samfundsmæssig diskurs, hvor befolkningen defineres og kategoriseres i aldersgrupperne: børn, unge, voksne og gamle. Ungdom kan således betegnes som: en mellemstation, der skydes ind mellem barndom og voksenlivet. (Mørch,1996,s.151) Rusmidler anvendes som fælles betegnelse for samtlige midler, der ved indtagelse påvirker den psykiske og/eller fysiske tilstand. Herunder befinder sig altså også alkohol og hash. Undersøgelsens fokus er feststoffer, som omhandler stofferne speed, kokain, ecstasy, fantasy o. lign. Stoffer vil undervejs anvendes som synonym for feststoffer. Jeg har valgt at kalde de unge i undersøgelsen for stoppere, for herved at sætte fokus på de unges handling og ændring af strategier. Ud fra mit teoretiske ståsted kritisk psykologi er stoppet komplekst i og med, at det optræder i et dialektisk sammenspil mellem mange indre og ydre betingelser. Det er således ikke muligt eller relevant at tale om et selvstop, da dette refererer til en indre, autonom handling. Stoppet skal snarere ses som en proces over tid, og således ikke som en isoleret handling. Den motivationelle proces er en betegnelse for den proces, der ligger forud for en handling. Handlinger er som udgangspunkt drevet af motivation og er altså også en central faktor i de unges beslutningsproces og ændring af handlestrategier. Den motivationelle proces er under konstant forandring i relation til skiftende indre og ydre omstændigheder, og er derfor ikke en isoleret størrelse eller en given tilstand, men skal ses som en proces. Motivationsbegrebet er blevet 4 Interview med misbrugskonsulent Thomas Lund fra Frederiksborg Amt Misbrugscenter (bilag 3) samt min egen deltagelse i forebyggelsesprojektet Bølgebryderprojektet (bilag 8) 10

11 udforsket af såvel psykologer som fysiologer og har en lang tradition bag sig (Madsen,1974,s.12). Definitionen i dette speciale tager afsæt i en psykologisk forståelse med fokus på de kognitive motiver, der ligger forud for et stop. Denne motivationsteori uddybes nærmere i kapitel 6 ved Leon Festingers motivationsteori The Theory og Cognitive Dissonans (1957). Handlingsstrategier skal forstås som en måde, de unge forholder sig til deres situation og placering i de objektive betingelser. Strategierne kan således ses som udtryk for de unges evner til at handle og deltage i de betingelser, de er indlejret i. Misbrug defineres i denne undersøgelse som et brug af feststoffer, hvor den unge oplever en vis stagnation eller skærpelse af nogle problemer, som kan relateres til stofferne; herunder også afhængighed. Misbrugsbegrebet er blevet diskuteret og problematiseret i mange år, hvilket gør det meget vanskeligt at begribe og definere. Jeg har derfor valgt at diskutere begrebet nærmere i afsnit 2.3, hvor jeg netop fremlægger nogle af de argumenter, der ligger til grund for nærværende definition. 1.5 Teori- og metodevalg Valg af teori til undersøgelsen er som udgangspunkt foretaget for at kunne præsentere resultaterne udenom den almene viden og indforståethed, der eksisterer omkring unges brug af rusmidler. Derudover er teori- og metodevalg truffet for på den ene side at systematisere min forhåndsviden om problemfeltet, og på den anden side for at skabe en nødvendig distance til et område, jeg er meget involveret i. 5 Da jeg betragter brugen af rusmidler som opstået i en kompleksitet mellem individ og samfund, har jeg valgt at anvende en teori, hvis begreber forbinder disse to størrelser. Undersøgelsen bygger derfor på en socialpsykologisk tilgang til problemstillingen og vil som udgangspunkt anskue genstandsfeltet udfra et kritisk psykologisk perspektiv, som vil udgøre specialets teoretiske ramme og fremstilles i kapitel Almen rammeteori Den kritiske psykologi har en særlig måde at forstå det socialpsykologiske problem, hvor man søger at nå ud over polariseringen mellem indre og ydre determinanter, der findes i mange teorier (for eksempel psykoanalysen). Den kritiske psykologi opfatter i stedet forholdet mellem individ og samfund som et samspil, hvor det ene ikke nødvendigvis begrænser det andet, men selvfølgelig er under gensidig påvirkning. Præsentationen af den kritiske psykologi tager udgangspunkt i Ole Dreiers tilgang (1993,1999,1994), hvis udlægning hermed udgør grundstenen for projektets videnskabsteoretiske ståsted. Udover Dreier suppleres med Ute Holzkamp-Osterkamp (1979) samt 5 Jeg er uddannet socialrådgiver i 1995 og har siden august 1997 arbejdet på Døgnkontakten, som er et krisecenter for børn og unge i alderen år finansieret af Københavns Kommune. 11

12 Vibeke Jartoft (1996). Yderligere argumentation og kritik af den kritiske psykologi præsenteres i kapitel 3.7. Specialets analytiske ramme er således forankret i den kritiske psykologi, hvorfor undersøgelsen bevæger sig på niveauer: Det historiskempiriske analyseniveau og det aktualempiriske analyseniveau. Det historiskempiriske analyseniveau præsenteres i kapitel 2 og henviser til de overordnede samfundsmæssige betingelser, der gør sig gældende for problemfeltet, som i dette tilfælde omhandler den udvikling ungdomslivet og rusmidler har gennemgået. Det aktualempiriske analyseniveau præsenteres i kapitel 5 og 7 og refererer til den konkrete analyse af den indhentede empiri samt en udfoldelse af de betingelser, der har betydning for de unges motivationelle processer. De to niveauer er en analytisk skelnen og hænger derfor i princippet sammen. På denne måde er pointen, at den indsamlede empiri (aktualempiriske niveau) skal ses i forhold til den samfundsmæssige udvikling på feltet (historiskempirisk niveau) og kan således ikke betragtes som et isoleret fænomen (Holzkamp,1983 og Jartoft,1996,s.185). Ud fra den kritiske psykologi er teoriens begreber gældende for alle mennesker uanset kultur og samfundsmæssige forhold, og betragtes derfor som en almenteori. Derudover er det på det aktuelempiriske niveau muligt at udvikle enkeltteorier om særlige psykiske fænomener under bestemte historiske og samfundsmæssige forhold (Jartoft,1996,s.187). Eksempler på enkeltteorier er de tekster, jeg har valgt at inddrage om ungdomsliv og rusmidler. Således vil resultaterne fra denne undersøgelse også kunne betragtes som udvikling af en enkeltteori, der kan anvendes i andre sammenhænge til at nuancere problematikker omkring unges brug af rusmidler Enkeltteori I kapitel 2 udfoldes problemfeltet unge og rusmidler yderligere. Første del af kapitlet omhandler den aktuelle ruskmiddelscene, hvor forskellige undersøgelser vil blive anvendt. Derudover inddrages Kirsten Tue Skinhøj (1993) som, i hendes undersøgelse af unges brug af rusmidler, bidrager med en forståelse af, hvilken betydning rusmidler har for unge, samt hvilke faktorer der er bestemmende for regulering af rusmidler. Hun anlægger en kulturanalytisk synsvinkel på ungdomsgruppers brug af rusmidler inspireret af socialpsykologiske teorier og begreber, som derfor læner sig godt op af den kritiske psykologi. Undersøgelsen er baseret på Skinhøjs misbrugsdefinition. Misbrugsproblematikken og misbrugsbegrebet diskuteres herefter, hvor blandt andre Morten Nissen (1997 A,B,C) inddrages. Afslutningsvis fremstilles teori om de særlige udviklingsbetingelser, unge i dag befinder sig i. Hertil anvendes Sven Mørchs ungdomsteori (1985,1996,1998A,1998B), som er kritisk socialpsykolog, hvilket ikke er væsentlig forskelligt fra kritisk psykologi. Jeg har valgt hans teori, fordi han i mine øjne giver en god teoretisk fremstilling af unges betingelser i moderniteten. Kapitel 2 anvendes som teoretisk grundlag for begge analyser i henholdsvis kapitel 5 og 7. I kapitel 6 fremstilles teori, der tilbyder en mere specifik og nuanceret forståelsesramme til nærmere blotlæggelse af de motivationelle processer, uden dog at negligere den kritiske psykologi. Hertil 12

13 anvendes Leon Festingers dissonansteori (1956). Derudover beskrives de faser og tankerækker, de unge skal igennem for at komme ud af deres brug af stoffer, hvor Everett M. Rogers forandringsteori (1995) inddrages. Begge teorier har status som enkeltteori i specialet, og yderligere argumentation og placering af dissonansteorien og forandringsteorien gennemgås i afsnit 6.8. Kapitel 6 anvendes som teoretisk grundlag i anden del af analysen (jf. kap.7) Metodevalg I kapitel 4 fremstilles undersøgelsens metodeovervejelser og valg. Undersøgelsen er centreret om primær empiri 6, og det metodiske grundlag er praksis forskning, der læner sig op af undersøgelsens teoretiske ramme kritisk psykologi. Indsamling af empiri er foretaget via kvalitative interview af 4 unge stoppere mellem 19 og 26 år, der har haft et brug af feststoffer i weekender og er stoppet indenfor det sidste 1½ år. Empirien er derudover baseret på min teoretiske forforståelse og min arbejdserfaring. Endelig har jeg hentet inspiration og indsamlet researchmateriale til undersøgelsen via min deltagelse i forebyggelsesprojektet Bølgebryderprojektet i Frederiksborg Amt. 7 Efter denne introduktion til specialets problemfelt og opbygning, vil kapitel 2 kortlægge nogle af de særlige betingelser, de unge i undersøgelsen er indlejret i. 6 Primær empiri baseres på egne studier af praksis, hvor sekundær empiri er indhentet ved anden forskning. 7 Bølgebryderprojektet er en kvalitativ undersøgelse af unges rusmiddelvaner i Frederiksborg Amt(aug maj.2001). Projektet omhandlede 3 workshopsweekender med 50 unge i Frederiksborg Amt. Min opgave var blandt andet at fungere som workshopsleder, evaluere projektets metodiske grundlag og optræde som faglig sparing på projektet generelt (se også bilag 8). 13

14 Kapitel 2 Ungdomsliv og feststoffer Når man skal designe forandringskommunikation, kan det være nødvendigt at gå bagom målgruppens umiddelbare handlinger udfra en bredere samfundsmæssig diskurs. Det gælder særligt de handlestrategier, der er knyttet an til de kulturelle og samfundsmæssige betingelser. Unges brug af rusmidler skal derfor forstås i et dialektisk forhold mellem den enkelte unges subjektive situation i samspil med de ydre objektive betingelser. I den forbindelse spiller de samfundsmæssige tendenser en central rolle i forhold til, hvilke rusmidler der er populære blandt unge. Dette afsnit vil uddybe problemfeltet med fokus på unge og rusmidler for at give læseren en bred indføring i, hvordan samtidens unge placerer sig i den samfundsmæssige diskurs. Herved skabes grundlag for en forståelse for de unges handlestrategier og motiver for at handle, som de gør. 2.1 Fakta om unges brug af stoffer 8 Den aktuelle rusmiddelsituation i Danmark viser en generel stigning i unges brug af rusmidler. Tendensen går i retning af, at flere unge anvender euforiserende stoffer, og at der i princippet findes et stof på markedet til enhver lejlighed. Stofferne er blevet mere almindelige i nattelivet, og de unge oplever stofferne som et mainstream fænomen, der eksisterer på tværs af ungdomsgrupperne. Det er særligt hash og feststoffer (også kaldet de hurtige stoffer), som er populære blandt de unge. Stofferne indtages primært i festmiljøerne og på byscenen og udgør stoffer som amfetamin, ecstasy, fantacy, kokain, lsd og lignende. Det er disse stoffer, de unge i denne undersøgelse er stoppet med at tage. 9 I de seneste år er der dukket en ny brugergruppe op på rusmiddelsscenen. Forbruget er nu ikke kun forbeholdt de socialt tunge grupper af unge eller begrænset til subkulturelle grupper som hip/hopog technomiljøet. Der er kommet flere yngre debutanter til fra den brede del af ungdomsgruppen, som i denne sammenhæng skal ses som den samlede gruppe unge i Danmark (Advice,2000). En del af disse unge brugere er socialt velstillede og velfungerende unge, som ofte er vellidte og aktive i deres omgangskreds. De passer deres uddannelse og har god kontakt til deres forældre. De arbejder i fritiden, rejser på egen hånd og frem for alt: de går meget i byen og til fest. Det er derfor ikke kun de socialt ressourcesvage unge, der tegner rusmidlernes højrisikogruppe. Det er i stedet blevet en hel ungdomsgeneration, som i større eller mindre grad eksponeres for stoffer på 8 Dette afsnit er baseret på de to mest anerkendte og brugte undersøgelser om befolkningens brug af diverse rusmidler. ESPAD er en europæisk undersøgelse med det formål at følge udviklingen i brug af rusmidler blandt skolebørn i 9. klasse i hele Europa. SUSY er en dansk undersøgelse baseret på repræsentative stikprøver i den danske befolkning. I den seneste 2000 undersøgelse deltog interviewpersoner. Begge undersøgelser præsenteres i Sundhedsstyrelsens undersøgelser Unge og stoffer, Se også tabel i bilag 5, der viser stigningen af unges brug af rusmidler fra

15 ungdomslivets moderne rusmiddelsscener. 10 Herved er risikoen for at flere unge fanges i et narkotikamisbrug vokset, og antallet af forgiftninger og dødsfald som følge af stoffer er markant stigende (Skinhøj,1993 og Advice,2000). Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem de unges tidlige alkohol-debut og brugen af illegale rusmidler. Jo tidligere de unge debuterer med alkohol, jo tidligere og mere eksperimenterende bliver det, når det gælder illegale rusmidler. Derudover peger de danske tal på, at forældre og den nærmeste omgangskreds har betydning for, hvordan rusmiddelkarrieren starter. Det er særligt forældrenes eget brug af rusmidler, som har betydning for deres børns senere rusmiddelsbrug. Tilsyneladende er det ikke stramme regler og forbud, som er afgørende, men snarere viden om og interesse for den unge. Undersøgelserne viser meget klart, at det er vennerne, der har den største betydning for den enkelte unges valg af rusmidler. Der er en tydelig sammenhæng mellem eget brug og ens venners brug af rusmidler. Rusmidlerne breder sig primært i vennekredsen, og det er her, de fleste unge debuterer med rusmidler (Sundhedsstyrelsen,2001). 2.2 Stoffernes betydning Som udgangspunkt har brugen af stoffer vidt forskellig betydning for de unge. Det afhænger dels af den enkelte unges særlige livssituation, og dels af hvilke stoffer de tager, og med hvem de tager det. I modsætning til tidligere er unge i højere grad selv med til at definere, hvilken betydning stofferne skal have for dem. Accepten af stofferne er både påvirket af, hvilke venner de unge har, og hvad de interesserer sig for, samtidig med at brugen af stoffer er en handling, de i ungdomsgruppen er sammen om. Efterhånden udvikles der en fasttømret rusmiddelskultur i gruppen, der indbefatter sprogbrug (E for ecstasy, cola for kokain osv.), vaner, gruppestruktur (den, der har prøvet mest, er længst oppe i hierarkiet) og lignende. Stofferne går dermed hen og blive en betingelse i ungdomsgruppen for at være med og blive socialt accepteret af de andre (Advice,2000). Derudover har stofferne en vigtig symbolværdi for de unge. I ungdomsperioden lægges der som udgangspunkt afstand til forældrene og voksenverdenen, og i den forbindelse kan brugen af stoffer være et udtryk for en afstandstagen til de voksne, og de samfundsnormer voksenlivet repræsenterer. Stofferne bliver således noget, de unge har for sig selv, og får herved en symbolværdi på lige fod med andre symbolværdier som tøj, musik, ungdomskulturelle aktiviteter etc. Altså et middel til at opnå selvbestemmelse og individualitet (jf.2.4.1). I de fleste ungdomsgrupper eksisterer der tydelige grænser for, hvor meget og hvor ofte der indtages stoffer i gruppen. Via normer 11 og kollektive sanktioner reguleres de unges brug af stoffer, der i de 10 Det er blandt andet denne udviklingstendens, der er baggrunden for valg af undersøgelsespopulation i nærværende undersøgelse. 11 Normbegrebet skal i denne undersøgelse forstås som de regler, der eksisterer i en given sammenhæng. Normer er blandt andet med til at regulere adfærd herunder brugen af rusmidler, og er i denne sammenhæng primært relateret til dem, der eksisterer i ungdomsgruppen (Skinhøj,1993,s.80). 15

16 fleste tilfælde fraholder den unge fra at udvikle et problematisk brug af stoffer. Det er dog ikke i alle ungdomsgrupper, der optræder sanktioner eller reguleringsmekanismer som barrierer mod misbrug. I nogle grupper er det i højere grad den enkelte unges egne vurderinger og valg, der er styrende for brugen af stoffer. Her bliver det altså et individuelt anliggende at samle op på de negative følgevirkninger af stofferne. Disse unge befinder sig i en risikogruppe for at udvikle et problematisk brug eller misbrug af stoffer (Skinhøj,1993,s.15). Gruppenormen har stor betydning for den enkelte unges brug og regulering af stoffer. En ung vil for eksempel opleve en øget accept af rusmiddelsbrug, hvis det er en del af normen i ungdomsgruppen. I den forbindelse kan man tale om, at stofferne kan optræde som enten primært- eller sekundært samlingspunkt for gruppen (Skinhøj,1993,s.31). Hvis stofferne fungerer som primært samlingspunkt, betyder det, at det er stofferne, som knytter de unge sammen. Her har stofferne funktion som slik. Det vil sige en slags trøst eller flugt fra hverdagen. Sekundært samlingspunkt er det mest almindelige blandt unge og betyder, at de unge også kan være sammen uden at tage stoffer. Stofferne har funktion som socialt smøremiddel, som sammenkitter de unge eller som frikvarter fra de krav, der stilles i hverdagen. Stoffernes funktion som smøremiddel eller timeout kan i nogle sammenhænge have konstruktive og kreative gruppesociale virkninger, hvorimod stoffer anvendt som slik på længere sigt kan have destruktive virkninger (ibid.,s.32). Hvis stofferne er dét, der knytter de unge sammen, altså er primært samlingspunkt i gruppen, nærmer det sig misbrug. Herved kan de unge ikke være sammen om andet end stoffer, og de unges gruppetilhørsforhold domineres derfor af stofferne og denne samværsform. Der findes altså en sammenhæng mellem rusmiddelsformen og midlernes vigtighed som samlingspunkt (Advice,2000 og Skinhøj,1993). Ligeledes ses en sammenhæng mellem stoffernes betydning og de unges livsvilkår. I forhold til de unges stofbrug skelnes der her mellem de priviligerede unge, hvor rusen som udgangspunkt er sekundært samlingspunkt med intimitet og nærvær som mål, og de belastede gråzonebrugere, hvor rusen er primært samlingspunkt med flugt og trøst som mål (Skinhøj,1993,s.14). De privilegerede skal her ses som de unge, der deltager aktivt i deres liv og har klare perspektiver for fremtiden. De belastede unge vil ofte have meget ringe eller ingen fremtidsperspektiver, hvilket også skaber en sammenhæng mellem stoffernes betydning og den unges fremtidsperspektiver. I et kritisk psykologisk perspektiv eksisterer der for de belastede gråzonebrugere en desintegration mellem ungdomsgruppen og de øvrige handlesammenhænge, hvor der stilles modsætningsfyldte krav og forventninger til den unge (jf.3.8). Det vil på sigt øge risikoen for handlestagnation og deindividualisering (jf. afsnit 2.4) Rusmiddelsritualer I Skinhøjs undersøgelse (1993) beskrives de unges rusmiddelsadfærd som en samværsform, der har en høj grad af rituel karakter (Skinhøj,1993,s.14). Ritualer er i denne sammenhæng sociale processer, hvor de unge ved hjælp af stofferne oplever sig selv og omverdenen på en ny måde, og 16

17 rekvisitterne, altså stoffer, har en ceremoniel funktion. Unges rusmiddelsrutiner er i høj grad forbrødringsritualer og har til formål at bevare og besegle en eksisterende orden i ungdomsgruppen (ibid.,s.34). Forbrødringsritualerne har som udgangspunkt to funktioner. For det første at bevare fællesskabsånden i gruppen og for det andet at kontrollere hinanden for gruppesolidaritet og fællesskabsfølelse, som er grundlaget for at bevare gruppen intakt. Ritualerne iværksættes blandt andet for at skabe eller opretholde den historie, der gør relationerne levedygtige fremover, og for at negligere den tid, gruppen ikke har været sammen. Unge kan hurtigt vokse fra hinanden, og stofferne kan derfor optræde som et symbol på ligeværdighed og fællesskab. Der er ingen guide eller styring i forbrødringsritualer, men de er afhængige af gruppens normer, der er med til at regulere, hvad der er accepteret. Alle medlemmerne i gruppen reguleres via gensidig kontrol og optræder tendentielt lige. Forbrødringsritualerne reguleres i gruppen, og hvis de overtrædes iværksættes ydre eller indre sanktioner. De ydre ses i form af de andre gruppemedlemmers reaktioner altså via feedback eller gruppepres. De indre sanktioner optræder som oftest i form af dårlig samvittighed via internaliserede normer, som er relateret til den unges viden (ibid.,s.35). Ved rusmiddelsbrug er hverdagens regler og normer som regel sat ud af spil, og den enkelte unges viden om risikoen ved brugen af stoffer bliver meget ofte fortrængt eller overhørt af den unge for at mindske den ubalance, der eksisterer mellem viden og handling (ibid.,s.36). 2.3 Misbrugsbegrebet Det er sjældent, at den unge direkte erkender at have et misbrug. Misbrugsbegrebet relateres ofte til narkomani, som implicerer en social deroute og en kraftig social stigmatisering af den unge. Angsten for herved at blive udstødt afholder derfor mange unge fra at erkende overfor sig selv og/eller omverdenen, at de har et problematisk brug af stoffer eller et decideret misbrug. Omverdenens definition af misbrugsbegrebet har ligeledes betydning for, dels grundlaget for hvordan forandringskommunikationen bliver designet, dels den måde de unge bliver mødt af omverdenen, når de har brug for hjælp. Det er et af argumenterne for at inddrage følgende definitionsdiskussion af misbrugsbegrebet. Risikoen for blindt at reproducere de opfattelser og til tider fordomme, der kan ligge i de gængse opfattelser af misbrugsbegrebet er stor. Derfor er det vigtigt at gå bagom den almene definition af misbrugsbegrebet, hvis man skal skabe en nuanceret forståelse af unges brug/misbrug af stoffer. Der findes mange definitioner og perspektiver på misbrugsbegrebet, og det er som udgangspunkt dem, der er med til at danne grundlag for, hvordan vi forstår og begriber rusmiddels problematikker blandt unge. Når først denne klassificering af misbrugerne har fundet sted, begynder jagten på forklaringer på, hvorfor disse mennesker er svage, irrationelle og uden selvkontrol (Nissen, 1997A, s.9). Nogle fokuserer på svære barndomsvilkår, som ikke har rustet personen med tilstrækkelig styrke; andre anskuer misbruget som en sygdom, måske endda genetisk betinget, som man kan behandles for (for eksempel Minnesota modellen). I bund og grund tænkes problemet de fleste steder primært at ligge hos den enkelte. 17

18 I det følgende fremhæves nogle forskellige alment brugte definitioner af begrebet misbrug Misbrugsdefinition Misbrugsbegrebet er ifølge den danske sociallæge Peter Ege(1997) en social diagnose, der er kulturelt og politisk bestemt. Det er således ikke en værdineutral diagnose som fysisk og psykisk afhængighed. Misbrug er det som samfundet og befolkningen i almindelighed tager mere eller mindre moralsk afstand fra. De skadevoldende følger af et misbrug er som oftest sociale, fysiske og psykiske skader samt selvdestruktive handlinger og destruktive handlinger overfor omgivelserne (kriminalitet) og pårørende. Ifølge Ege er psykisk afhængighed et centralt begreb i forhold til brug og misbrug af euforiserende stoffer. Det er et subjektivt fænomen, en følelse eller en oplevelse, som ofte resulterer i en stofsøgende adfærd. Ved brugen af stærke stoffer optræder der forholdsmæssigt hurtigt en fysisk afhængighed. Det er en tilstand, der manifesterer sig som tolerance 12 samt psykiske og fysiske forstyrrelser (abstinenssymptomer), når stofindtagelsen ophører. Fysisk og psykisk afhængighed forekommer ofte samtidig. Den fysiske afhængighed medfører nogle abstinenssymptomer, der optræder som følge af, at kroppen har tilvænnet sig et rusmiddel. Ifølge Ege foreligger der afhængighed, når følgende 6 kriterier er opfyldt: stoftrang, kontroltab, abstinenssymptomer, toleransudvikling, indskrænkning af øvrige interesser, vedvarende brug trods skadelige og uheldige følger (Ege,1997,s.13-14). 13 Hvis man ser misbrugsbegrebet ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv vil begrebet udgøre en social konstruktion. Det betyder, at begrebet ikke på forhånd er en given, uafhængig eksistens, men skabes, defineres og opretholdes af mennesker (Nissen,1997B,s.1). Dette perspektiv optræder umiddelbart modsætningsfyldt i forhold til den gængse opfattelse, der som nævnt anskuer misbrug som et individuelt anliggende. I kritisk psykologi (jf. kap.3) vil man ikke tale om et misbrug, men om problemer opstået i krydsfeltet mellem individ og samfund via handling. Ud fra denne anskuelse er det derfor ikke muligt at tage udgangspunkt i udelukkende de objektive betingelser eller individet men nødvendigt at forstå hele den unges livssammenhæng (Dreier,1993,s.41). Nissen adskiller sig ikke væsentligt fra den kritiske psykologi, men bidrager i det følgende med en nuanceret og meget væsentlig diskussion af, hvilken betydning definitionen af misbrugsbegrebet har for, hvordan man hjælper de unge. Ser man på misbrugsfænomenet med historiske eller tværkulturelle briller, vil man erkende dets relative karakter, idet folk til forskellige tider, i forskellige kulturer lægger vidt forskellige opfattelser i det. Misbrugsbegrebet bliver ikke blot skabt via italesættelser på flere niveauer som et 12 Tolerance betyder, at når virkningen af et rusmiddels aftager over tid, skal der efterhånden anvendes stadig større doser for at opnå den samme virkning. Der kan opstå krydstolerance, når der udvikles tolerance overfor et rusmiddel, der medfører tolerance overfor beslægtede rusmidler. (Ege,1997,s.14) 13 Jeg anser dog disse kriterier for at være for kategoriserende, da det kan være meget individuelt, hvilket forhold der har betydning for stofbruget. For eksempel har den sociale gevinst ved stofferne afgørende betydning for de unges stofbrug, hvor abstinenssymptomerne er meget få (jf. kap.5). 18

19 rent sprogligt fænomen, men vedrører også konkrete og materielle forhold som penge, abstinenser, politiske interesser etc. (Nissen,1997B,s.9). At anskue misbrug som en social konstruktion er ikke det samme som at afvise, at nogle mennesker har problemer i forbindelse med stoffer. Det er en måde at omgås misbrugsfænomenet på, og en måde at forstå nogle af de konsekvenser misbrugsdefinitionen kan føre med sig (Nissen,1997C,s.3). Selve begrebet (stof-)misbruger er relativt nyt i vores kultur. Sociolog og misbrugsforsker Jacob Hilden Winsløw har analyseret fremkomsten og udviklingen af begrebet narkoman indenfor de seneste 30 år. Han påpeger og kritiserer, hvordan medier, politi, sundhedsmyndigheder, politikere og sågar den sociologiske forskning har bidraget afgørende til at konstruere det stemplende billede af narkomanen som svag, afhængig og umyndiggjort (Nissen,1997A,s.9 og 1997B,s.5-6). Ifølge Nissen er det problematisk, at misbrug i offentligheden, såvel i medierne som blandt forskere, behandlere og almindelige mennesker, anskues som et personligt problem, i stedet for grundlæggende at se det som svagheder/utilstrækkeligheder i vores fælles samfundsliv; et samfundsproblem (Nissen,1997C,s.3). Ved at personificere et socialt problem flyttes ansvaret tilsyneladende over på den enkelte eller de udvalgte og væk fra det fælles samfundsmæssige ansvar. Dette skal ikke forstås helt firkantet, som om folk i almindelighed ikke mener, at omgivelserne har et medansvar. Mange anskuer det som et net af faktorer blandt andet personlige, familiære og samfundsmæssige, der medvirker til at gøre personen sårbar. Dermed tænkes det stadig basalt at være bestemte individers manglende egenskaber (manglende styrke, uafhængighed osv.). De gængse tænkemåder og værdier bibeholdes, og misbrugeren fastholdes i en marginaliseret position som svag, afmægtig, syg, uforståelig etc. Dette perspektiv kan ses i meget forebyggende arbejde henvendt til unge i dag, hvilket kan betyde, at det er den enkelte unge, der står med det fulde ansvar i forhold til at komme ud af et problematisk brug af stoffer. For at nuancere misbrugsbegrebet ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv er det altså nødvendigt at indse, at rusmiddelsbrug og også misbrug langtfra er et velafgrænset problem for en lille gruppe mennesker, men derimod et helt integreret træk ved vores kultur (Nissen,1997A,s.1). Det kræver en kritisk refleksion over de tænkemåder, der dominerer mellem os. Derudover må rusmiddelsbrugen ses i en større sammenhæng ud fra den enkelte brugers konkrete perspektiv, og ikke blot bedømmes med udefrakommende færdigsyede kriterier. Det indbefatter at forstå, hvilken rolle stofferne har spillet for den enkelte unge, det vil sige, hvilke muligheder og begrænsninger de har skabt for deres udviklingsprojekt fra barn til voksen (Nissen, 1997B, s.15). Netop dette perspektiv er grundlaget for den første analyse i kapitel Brug og misbrug Det kan være meget vanskeligt at isolere de problemer, der er relateret til rusmiddelsbrug fra problemer, der opstår i den unges øvrige liv. Således bliver det vanskeligt at definere, hvornår der er tale om et misbrug samt, hvornår der er tale om andre sociale og psykologiske problematikker. Derudover er det centralt at tale om, hvem, der skal vurdere hvornår, der er tale om misbrug. De 19

20 gængse definitioner tilgodeser ikke stofbrugerens egen mening om stofbrugets karakter. Kan man tale om et misbrug, hvis den unge ikke selv oplever, at have et misbrug? Umiddelbart, og ud fra den kritisk psykologiske idé om førstepersonsstandpunkt (jf. afsnit 3.1), må svaret blive nej. Personen skal også selv føle, at det er et misbrug eller at problemerne relateres til stofferne. På den anden side er det et velkendt fænomen, at man i mange aspekter af livet "fortrænger" at se et problem i øjnene, og først i bagklogskabens lys anerkender problemets omfang. Således også med stofmisbrug. Derfor kan personens egen erkendelse af at tage for mange stoffer ikke være det afgørende kriterium for misbrug. Ud fra ovenstående diskussion defineres misbrug i denne undersøgelse således som et brug af feststoffer, hvor den unge selv oplever en vis stagnation eller skærpelse af problemer, som kan relateres til stofferne. Den unge behøver dog ikke under misbruget at opleve en klar sammenhæng mellem eksempelvis stagnation og et stort rusmiddelsbrug. Dette kommer måske først senere som en erkendelse af hele forløbets sammenhæng. Derudover må vurderingen i denne undersøgelse individualiseres, således at der tages højde for stoffernes betydning i personens konkrete livssammenhæng, både som personen selv oplever det, og som jeg tolker det ud fra stofbrugets kontekst og sammenhæng. En følge af ovenstående begrebsdiskussion fører frem til, at der ikke eksisterer en skarp grænse mellem misbrugere og ikke misbrugere. Herved bliver det vanskeligt overhovedet at kategorisere og definere, hvilke brugsformer de unge i undersøgelsen har haft. Til trods for, at misbrugsbegrebet er problematisk at anvende og skal tænkes meget bredt, finder jeg det alligevel nødvendigt at anvende et begrebsapparat, der gør det muligt at opdele de unges brug af stoffer i kategorier. Derudover er det problematisk at undlade at anvende begrebet i formidling til det forebyggende område omkring unge og rusmidler, da misbrugsbegrebet hér er et meget centralt begreb. Derfor har jeg, til trods for nærværende diskussion, valgt at inddrage Kirsten Tue Skinhøjs definition af forskellige brugsformer for overhovedet at kunne danne mig et billede af, hvilke rusmiddelsbrug de unge i undersøgelsen har haft. Skinhøj sondrer mellem 5 forskellige brugsformer, hvor overgangen varierer fra person til person, idet brugen af stoffer har en individuel betydning (Skinhøj,1993,s.25-26). 1. Eksperimenterende brug som indledes på grund af nysgerrighed, risikovillighed, gruppepres, personlige problemer etc. Det kan også være ønsket om en ændret sindsstemning, som kan ligge til grund for et eksperimenterende brug. 2. Sporadisk brug er mere socialt orienteret og foregår almindeligvis i weekenderne og ved særlige lejligheder i ungdomsgrupperne. De fleste sporadiske brugere bliver ikke vanemæssige brugere. Disse unge kan godt gå i byen uden at anvende stoffer. 3. Vanemæssigt brug foregår én eller flere gange om ugen, og der foreligger psykisk afhængighed. De unge kan for eksempel ikke gå i byen, slappe af eller være sammen med kammerater uden at bruge stoffer. 4. Brug i gråzonen til misbrug er flere gange om ugen og undertiden dagligt. De unge er psykisk afhængige, undertiden også fysisk, idet de kan få abstinenssymptomer, når 20

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 4 2.1. Målgruppe de unge... 4 2.2. Klubtilbuddet... 5 2.3 Sociale medier Facebook & Paradise Hotel... 5 3. Opgavens

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Et særligt terapirum

Et særligt terapirum Et særligt terapirum muligheder for deltagelse og forandring i gruppeorienteret haveterapi Indholdsfortegnelse Del 1 INDLEDNING...7 Indledning...7 Problemfelt...8 Problemformulering...9 Metode...9 Metodologi...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

Unge der går til yderligheder

Unge der går til yderligheder Den Sociale Højskole, Århus. Hold 001. Projektrapport 2. semester, januar 2001. Emnegruppe 3, gruppe 5. Unge der går til yderligheder om det autonome miljø på Nørrebro Projektgruppens medlemmer: Birgitte

Læs mere

Evaluering af sygeplejerskestuderende

Evaluering af sygeplejerskestuderende Evaluering af sygeplejerskestuderende - Vejleders evaluering af sygeplejefaglige kompetencer i den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier, K1. kandidatmodul, Efterår

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere