Bidrag til Kallerup Sogns Historie. Ved S. C. Sortfeldt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til Kallerup Sogns Historie. Ved S. C. Sortfeldt"

Transkript

1 Bidrag til Kallerup Sogns Historie. Ved S. C. Sortfeldt KALLERUP SOGN ligger ca. 10 km sydvest for Thisted og er omgivet af Skjoldborg, Snedsted, Hundborg og Sjørrind Sogne. Terrænet er meget ujævnt med talrige Bakker og dybe Dale. Mod Vest sænker Overfladen sig ned mod Hundborg Mose, og syd og nord om Sognet er der ogsaa lavtliggende Mose- eller Kærstrækninger, hvorfor Sognet i gammel Tid har været en Halvø forbundet ved Østsiden med Skjoldborg Sogn. Fra Nord til Syd gennem Sognets Midte strækker der sig en temmelig dyb, smal Dal, der i gamle Dage har skilt Sognet i en østlig og vestlig Del, nemlig de to Torper Hornstrup og Kallerup. Sognet deles nu i tre Dele. Mod Vest Todbøl med Todbøl Mark, i Midten Kallerup By og imod Øst Hornstrup med Todbøl Hede, hvilken sidste laa længst mod Øst op mod Skjoldborg Sogn. Todbøl med Todbøl Mark er meget smallere end Sognets østligere bredere Del og strækker sig mod Vest til Hundborg Mose. Todbølbækken, der løber Sønden om Hovedgaarden, og Grimsted Aa, den lille Bæk, som skiller Todbøl Mark fra Todbølgaardens Ejendom, er Sognets eneste Vandløb. Fra Grimsted Aa og imod Nordvest danner Todbøl Mark et Par ejendommelige Fremspring, der rager ind i Hundborg Sogn. De tre Stednavne: Kallerup, Todbøl og Hornstrup er - saa vidt man ved - ikke af de ældste i Danmark; deres Oprindelse gaar sandsynligvis kun tilbage til Tiden mellem Aar 1000 og Kallerup er Kalfs Torp, og KaIf er sikkert Navnet paa en Nybyggerbonde fra den nævnte Tid. Hornstrup er Horens Torp, og Todbøl er Totis Boel. Ogsaa Horen og Toti er Personnavne fra gammel Tid. Man kan sige, at vi her staar overfor Navnene paa de tre ældste kendte Kalleruppere. Navnet Hornstrup kan ogsaa være sammensat af et Marknavn og Endelsen Torp. De talrige mærkelige Marknavne, som her skal nævnes efter Markbogen fra 1683 og tillige efter Udskiftningskortet fra 1796, stammer ogsaa fra meget gammel Tid, maaske kan dog enkelte af disse Navne være af nyere Oprindelse. Efter Markbogen Kallerup By haver ikkun een Mark Brødjorden; derudi saas, gødes 1 ste Aar, med Byg og næste Aar med Rug og 3 die Aar med Are (Havre); hviler saa i 4 de Aar. Udmarks Are Jorden. Findes enhver Fald ved sin Hvile og Brug Specialiter her antegnet. Hvis (hvad) Alsæd, som her til Byen findes, maa de endeligen aarligen de haver ikkun maadelig Brødjord og meget slet Jord, kan den ikke tages mere end tre Aar imellem Gøder, 1 ste Aar med Byg, 2 det Aar med Rug og 3 die Aar med Havre, skal saa gødes igen paa Arestubbe. No. 1. Nørtoft, løber Ø-V, 8 Agre, er Alsædjord, saas efter Gøde første Aar med Byg o.s.v. No. 2. Bordtoft, løber N-V, 21 Agre, er Alsæd, saas som forrige. (Borer=Græsmark.) No. 3. Østertoft, S-N, 19 Agre, saas som forrige. No. 4. Liær Meder, Ø-V, 22 Agre. (Liær-Ler). No. 5. Karels Bjerg, Ø-V, 21 Agre, Brødjord. No. 6. Engager, Ø-V, 8 Agre, Brødjord. No. 7. Sternes Berg Fald, Ø-V, 25 Agre, Brødjord. No. 8. Brundtoft, Ø-V, 6 Agre, Alsæd. No. 9. Sønden Loft Toft, 5 Agre, Alsæd. No. 10. Øster Toft, S-N, 6 Agre, Brødjord og Alsæd. No. 11. Liden Toft, S-N, 3 Agre, Brødjord. No. 12. Vibtoft, S-N, 5 Agre, Brødjord. No. 13. Sønder Kirketoft, Ø-V, 11 Agre, Brødjord. No. 14. Brund Fald, S-N, 17 Agre. No. 15. Smæk Fald, Ø-V, 22 Agre. No. 16. Kvindelberg Fald, S-N, 41 Agre, saas 4 Aar, hviler 6 Aar. No. 17. Attelfald, S-N, 12 Agre, som forrige. No. 18. Kallerup Aggerfald, S-N, 39 Agre, som forrige. No. 19. Suelste Koe, S-N, 7 Agre, Havreland, som forrige. Hornstrup Mark Hielles (?) Fald, 17 Agre, saas 3 Aar, hviler 4 Aar. Kølfald, 33 Agre, Brødjord, drives som forrige Fald, 11 Agre Havreland, saas 4 Aar, hviler 6 Aar. Heefald (Hedefald), 17 Agre, som forrige. Todbøl Alsædejord: Ladetoften og Damfaldet. Ladetoften ligger for sidt og Vinteren igennem staar under Vand. Damfaldet ligger paa en kold Vældaare. 2. Brødjord: Søndermarken er 4 Aars Gøder, nemlig Damhølfald, Søndermellemfald, Nørrefald og Stenbjergfald. Vestermarken er Foldhøjfald, Riskærfald, Vestermellemfald og Grimstedfald. 3. Udmark Havrelands/orden: Østermarken, Mellemmarken og Vestermarken. I Østermarken er Snubhøjfald, Attelfald, Mellemfald, Graversfald og Kallerupholm. I Mellemmarken er Dallager, Kirkehøjfald og Stenbjergsig. I Vestermarken er Lille Trædholm, Store Trædholm, Sivekærtoft, Blindmølletoft og Nørrefald. 4. Engene: Høegseng er blød, Græsset maa bæres i Land. Et lille Stykke Eng ved Stampemøllen, kaldes Suderhul, er vaad. Møllekæret er blødt, Grimsted Eng, Dam-Eng, Stenbjerg Sig, Smekken, Nørre Dam-Eng og Sperringholm. 5. Fiskeri: Mølledammen ved Gaarden, Eendels Frihed i Sperringsø fra den søndre Ende indtil noget nordenfor Sperringholm i samme Sø, men samme Vande er mere til Lyst end til Fiskeri.

2 Desforuden fire Karudse Damme ved Gaarden, af hvilken den ene er ved Magt; de andre tre eftergroede. Ved den nordre Ende af Mølledammen er en Aalekiste, som tjener mere til en Flyde (?) i Tøbrud end til Fisk. 6. Vandmøllen: Under Gaardens Bygningers Begreb er en Vandmølle med et Par Kværne og et Hjul, som for Mangel af Vand om Sommeren (er) udtørret og Vinteren udi Frost fryser, saasom dets Tilløb er ringe. 7. Feldbereder Stampemøllen ligger udenfor Gaardens Ejendom ved Alfarvej mellem Sivikær Toft og Suderhul og er for halvhundred Aar siden først oprettet ved Anledning af et middelmaadigt Springvand, som vælder op under en Bakke og kan nogenledes fulddrive Værket til Fornødenhed. Beboes af en Feldbereder, som haver Møllen i Fæste. Efter Udskiftningskortet Todbøl Mark vestfor Grimsted Aa bestaar af tre Dele, hvoraf den sydlige Dels vestlige Ende er Stampmøllens Jord; øst derfor er Blind Møller Fald og østligst ned mod Aaen ligger Sibikjær Fald 1 ). Nordfor det sidstnævnte Fald ligger Ræve Fald, og den nordlige Del af Todbøl Mark kaldes Nørre og Sønder Tredholm ) nævnes Lagheft paa Tuodbøll med imod Vest Grimsted Aas Fald, i Midten Tvillinghøj Fald, syd derfor Skorrehøj Fald, længst mod Syd Skiverne, og Kjæret østen om Lille Todbøl hedder Riskjær. Marken nordøst for Store Todbøl hedder Foldhøjs Hede, der strækker sig mod Nord til Sjørrind Sogneskel. Sydøst for denne Hede ligger Foldhøjs Fald med en Dam, der kaldes Parken. Sydfor den vestlige Del af Foldhøj Hede er Stenbjerg Fald, og syd derfor ligger Kaas og Damager Fald. Langs Østsiden af Hovedgaardens Mark ligger sydfor Foldhøj Fald og Parken: Fruersig Fald, Fruersig, syd derfor Lang Fald og længst mod Syd Brunbak og Nørre Smæk. Kallerup Bys Mark kaldes længst mod Nord Lillehede, der mod Øst støder mod Søkjæret. Østfor Kirken ligger Kirketoft og længere Øst nordenfor Vejen Mallestoft. Vestfor Vejen, der gaar sydpaa gennem Kallerup By, ligger Grundagre, Kvindalbjerg Fald, Oksenholm, Taageng, Næbeng, Smæk, Knudeng, Vadstedeng, Kallerupholm, Kallerupagre og Attelagre. Længst mod Syd er Sønder-Fælled og øst derfor Knakkerne. Sydfor Kallerup By østfor Vejen, der gaar syd sit Tilliggende, item Tuodbøll Mølle og en Jord, liggende i Hundborg Sogn, kaldet Tredholm, som blev indværget til Børglum Bispedom for et frit Enemærke. Jordstykket Tredholm 3 ) har derfor oprindelig hørt til Hundborg Sogn, men er bleven overdraget til Børglumbispen, der i gammel Tid ejede Todbøl. Vestfor Todbølgaarden laa Kjæret, Sønderkjær og Nørkjær, og i det stærkt kuperede Terræn, der nu for det meste hører til Gaarden Lille-Todbøl, træffer vi Navnene Lille Tredholm længst mod Nordvest, 1 Sibi = Siv. 2 Ældste Arkivregistranter 3. 3 Trædeholm, f. Eks. en Holm, som Kreaturer har optraadt, eller som der har været Trætte (Proces) om. Efter Udskiftningskortet gennem Byen, ligger Skidenagre, Stensbjergagre, Lermedagre, Svelkou og Krabsbjergagre. Engstrækningen mellem Kallerup Bys Mark og Hornstrup Mark kaldes længst mod Nord Søkjær, østfor Kallerup By Uhlkjær, sydfor Skjoldborgvejen Hestkjær og østfor Krabsbjergagre Snubsig. Hornstrupgaardens Mark og Todbøl Udmark og Hede langs Skjoldborg Sogneskel har kun faa Navne. Hjørnet mellem den gamle Sognevej, der gik østen om Hornstrup i nordøstlig Retning, og Skjoldborgvejen kaldes Mølfald. Sydfor Skjoldborgvejen ligger Jens Gravesens Fald, længere mod Syd østfor Snubsig ligger Mavrefald, og længst mod Syd ligger Snobhøjfald og Attelfald.

3 Todbølhede ligger langs med Skjoldborg Sogneskel, saanær som et lille Stykke, hvor Hornstrup Hede naar ud til Skellet. Der har i gamle Dage været mange Kæmpehøje i Kallerup, men adskillige af disse Høje er nu sløjfede og bortkørte nævner Præsten Poul Paaske følgende Høje i Kallerup Sogn: Kallerup Høj, ligger lidt østfor Kallerup Holm; Qvindelberrig Høj ligger paa Faldet af samme Navn, Kirkehøj lige vestfor Kirken, Graaberg Høj, Baunhøj, Skiffuerhøj, Grauenhøje, Reffhøje, Vejhøj, Schorrehøj, lidt sydøst for L. Todbøl. Foruden disse Høje, hvoraf de fleste ikke kendes i Nutiden, nævnes en Del Høje paa det gamle Udskiftningskort fra 1796, nemlig: Tvillinghøje, der ligger nordvestfor L. Todbøl, Foldhøje, lidt vestfor Parken, og Trinhøj, lidt nordøstfor Kirkemose, som Dammen nordfor Kirken hedder. Kallerup Sogn har en Størrelse af 660 ha og er det mindste Sogn i Hundborg Herred. Det nævnes 1466, idet der ved denne Tid føres Tingsvidne for, at den Holm, som ligger østentil Kallerup ved Stendig til Vejen, haver været brugt til Todbølle mere end 40 Aar ulast og ukjær faar Bisp Niels Stygge af Børglum Gods i Kaldrup Sogn og By var der 8 Gaarde i Kallerup og saa Herregaarden Todbøl, der ejede de fleste af Gaardene i Sognet; 1568 ejede Todbøl 4 Gaarde, 3 Boel og 3 Huse i Kallerup var der 10 Gaarde og Boel i Kallerup; den ene Gaard var Annekspræstegaard, de andre ejedes af Adelen. I Matriklen 1664 nævnes 3 Gaarde i Kallerup, hver med 9-l0 Tdr. Hartkorn, samt 6 Boel, der hver havde 1 Td. Hartkorn, Annekspræstegaarden, samt 3 Gadehuse. Sognets Hartkorn var ved denne Tid 95 Tdr. 4 Skp. 2 Alb ved den nye Matrikels Indførelse var der 11 Gaarde og Boelssteder i Kallerup, endvidere Annekspræstegaarden og 3 Huse, samt Hornstrupgaarden. Sognet fik nu 56 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn. Hornstrupgaarden havde 6 Td. 2 Skp. 0 Fdk. 1 Alb., 2 Gaarde lidt over 4 Tdr. Hartk. hver, 2 Gaarde 2 Tdr. 6 Skp. hver og Annekspræstegaarden 2 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Størsteparten af Sogne hørte til Todbøl. Anneksgaarden - Kirkegaard kaldet - ligger lidt sydøstfor Kirken. Den nævnes 1555 og var da fæstet af en Mand, som hed P. Madsen. Fæsteafgiften til Præsten i Skjoldborg var 2½ Pund Byg (5 Tdr.), 1 Pund Smør (12 pund) 1 Skovsvin og 6 Dages Gerninger var Afgiften 6 Tdr. Byg, 2 Tdr. Havre, Gæsteri 1 Daler, 1 pund Smør og 1 Skovsvin. Da der er nævnt Skovsvin i Afgiften, maa der engang have været Skov i Kallerup paa Præstegaardens Ejendom, men heraf er nu intet Spor tilbage. I den sidste Halvdel af det l7de Aarhundrede stod Gaarden øde hedder det, at Gaarden har været ubebygget over 60 Aar, da Bonden kom fra Gaarden af Armod; siden er Gaarden brugt til Præstegaarden i Skjoldborg. Kort Tid efter 1690 er Gaarden fæstet af en Mand, som hed Jens Skriver (f død 1737), og hans Slægt har boet i Gaarden siden. Hornstrup (1638 Huorenstrup) er den største Gaard i Kallerup Sogn næst efter Todbøl. Den har saavidt vides altid været beboet af Bønder og har sandsynlig oprindelig været en Selvejergaard, indtil den kom under Todbøl skylder Niels Madsen i Hornstrup til Todbøl 7 Tdr. 1 Skp. Byg, 2 Pund Smør (24 pund), 1 Svin, 1 Gaas og 2 Høns bestod Hornstrup af 4 tildels nybyggede Fløje. Vestre Fløj (Stuehuset) var 8 Fag, 14 Alen, bygget 1791 af ny, mest af Fyrretømmer med murede Vægge, Straatag. I den søndre Ende var der Stueværelse for Tjenestefolkene paa Gaarden; i nørre Ende Køkken, Bryggers og Tørvehus. Værdien af dette Hus blev ansat til 640 Rdl. Ladegaarden bestod af 3 Fløje, hvoraf den østre, som er Lade, løber Syd- Nord; den er 18 Fag og 48 Alen lang, er bygget i af Mur og Bindingsværk med Straatag, meget svært Tømmer. Laden blev vurderet til 1440 Rdl. Den søndre Fløj vender i Øst-Vest, er 15 Fag, 40 Alen lang, Bindingsværk, har murede Vægge og Straatag, bruges som Øksenhus, opført 1791 af ny. Værdi 1350 Rdl. Den nordre Fløj er opført for faa Aar siden (før 1791), vender Øst-Vest, er 15 Fag, 34 Alen lang, bruges til Karlekammer, Hestestald m. v. Denne Fløj er bygget af Fyrretømmer og har Straatag og murede Vægge. Værdi 900 Rdl. Disse Bygninger brændte ved Lynnedslag i August Stuehuset blev dog reddet. Alle Bygninger, dog særlig Stuehuset og Kostalden, er i Tidens Løb undergaaet en Del Forandringer; saaledes er Stuehuset nu ca. 40 Alen langt var Jørgen Jensen i Hornstrup Kirkeværge for Kallerup Kirke; han levede endnu bor Niels Madsen i Gaarden. Han nævnes ogsaa 1706, 1712 og Hans Hustru hed Maren Lauritsdatter, og med hende havde han flere Børn og 1763 er Christen Nielsen Fæster i Hornstrup drives Hornstrupgaarden under Todbøl. Kreaturbesætningen var 1774 kun 5 Kvier, 2 Køer og 1 Stud ejede en ung Mand, som hed Nikolaj Severin Steenstrup, Gaarden. Han døde 1809, kun 29 Aar gl. Den næste Ejer af Hornstrup hed Christen Teglbrænder overtog Niels Chr. Andersen (Hornstrnp) Gaarden (død 1850), og hans Efterkommere har ejet den til for faa Aar siden blev Hornstrup udstykket i smaa Ejendomme. Efter Ildebranden i Aug. 1920, da de tre Udlængder brændte ved Lynnedslag, blev Udhusene

4 samme Efteraar opført paany, men allerede i Foraaret 1921 solgtes Gaarden til Udstykning, hvorpaa der i Sommeren 1921 byggedes 13 ny Steder paa Marken, og det 14de blev indrettet der, hvor den gamle Gaard har ligget, saaledes at en Del af det gamle Stuehus blev staaende, og det nyopbyggede nordre Udhus indrettedes til Lade og Stald for Ejendommen. Af den gamle Gaard Hornstrup er der saaledes opstaaet en hel lille Landsby, som vedblivende bør kaldes med Navnet Hornstrup. Nygaard, der blev bygget for nogle Aar siden paa den sydlige Del af Hornstrupgaardens Mark, ejes af fhv. Folketingsmand, Amtsraadsmedlem N. Chr. Hornstrup (død 1922). Kallerup Kirke. Kallerup Sogns lille uanselige Kirke ligger i Læ af en mægtig Kæmpehøj. Fra denne Højs Top er der en usædvanlig vid Udsigt over Landskabet. Kallerup Kirke er nu en lille vel vedligeholdt Landsbykirke, men i gamle Dage var det anderledes. Den nævnes første Gang 1596, da dens Indkomst opgives til 1 Td. Rug, 5 Tdr. Byg og 5 Tdr. Havre, samt en Part af Kvægtienden. Kirkens faste Udgifter ved den Tid var i Forhold til Indtægten vel store. Provsten skulde have 2 Tdr. Byg, 1 Td. Havre, 4 Rdl. og et Lam var Kirkens Indkomst 1 Td. Havre mindre end i Dette Aar (1605) gav Chr. Høeg af Todbøl 100 Rdl. til Kirken af de Penge, som han fik i Erstatning, da han var bleven overfaldet af 2 Herremænd ovre i Himmerland. Kirken ejede ved denne Tid Kalk og Disk af Sølv, 1 Messehagl, 1 Messebog, 1 Ligbaare og 1 Stige bestemmes Værdien af Kirkens Tiende saaledes: De 5 Tdr. Byg kunde. koste 3 Daler.1½ M., 1 Td. Rug 5 M., 4 Tdr. Havre 6 M., 2 Tindelam 1 M. m. m. Ialt var Indtægten 7 Sldr. 2 M. 7 Sk., men Kirken havde en ikke ubetydelig Gæld, nemlig 33 Dl. 1 Sk. til Chr. Høeg i Todbøl sættes der to nye Stole i Kirken med en Bekostning af 12 Sldr. 2 Sk. Efter Chr. Høegs Død, der sandsynligvis fandt Sted 1636, meddeler Kirkeværgen Jørgen Jensen af Hornstrup, at Anno 1637, 29. Marts, haver jeg annammet af min Husbond ærlig og velbyrdig Jørgen Høeg til Todbøl 17 Rdl. 13 Sk., som han var Kallerup Kirke skyldig bleven paa hans salig Faders Vegne. Men Kirken trængte sikkert ogsaa til Penge, for den var i høj Grad brøstfældig. Aaret efter (1638) skænkede Herremanden fra Todbøl 100 Daler til Kirken, og i den Anledning har han med en smuk og tydelig Haand skrevet følgende i Kirkens Regnskabsbog: 1638, 5. Februar, leveret jeg til Kallerup Kirkeværge, nemlig Jørgen Jensen i Hornstrup og Peder Tammessøn i Kallerup udaf en kristen Medynk, som jeg skænker til Kallerup Kirkes Bygning og Forbedring, dog efter min egen Villie og Anordning, til hvad Bygning paa forskrevne Kirke de skal anvendes Dlr. Jørgen Høeg, egen Haand. Samme Aar blev Kirken saa repareret og fik bl. andet en ny Prædikestol, der blev forfærdiget af Jens Snedker i Snedsted, og den kostede 30 Daler. Denne Reparation af Kirken var sikkert i høj Grad mangelfuld. Kirken var hidtil kun tækket med nogle Træspaan, men 1638 kom der 200 Tagsten paa Storkirken havde Kirken formedelst Fejdetiden ingen Indkomst, og i Ufredsaarene var Kirkens Indkomst kun 3 Tiendelam samt 3 M. 2 Sk. i Tiendepenge. I de følgende Aar blev Kirken mere og mere skrøbelig; den var tilsidst aldeles faldefærdig. Paa den søndre Korvæg hænger nu en oval Trætavle med halv udslidt Inskription, der bl. andet fortæller om Popos Jernbyrd og om, at Bispen Henrik Bornemann i Aaret 1688 har befordret den før hans Tid ganske forfaldne Kirkes Reparation. Reparationen eller rettere Ombygningen har dog fundet Sted i Tavlen er maaske lavet og ophængt Paa Tavlen læser man: Efter adskillig Modgang er den Christelige Religion, som Popo, siden Biskop i Aarhus, med mange Jertegn, synderlig ved Hellebæk, hvor han døbte, var bekræftet, af Kong Sven Otte og hans Undersaatter annammet. Fra Kong Voldemar den Førstes Tider og derefter udi 150 Aar ere mestendelen Kirkerne i Danmark, som tilforn var af Ler, opbygte af Sten og Kalk, men 1056 udi Kong Svend Estridsens Tid, som Børglum Kloster har funderet, fik dette Stift sin første Biskop, fra hvilken den nuværende Biskop Doctor Henrich Bornemann, som denne for hans Tid ganske forfaldne Kirkes Reparation har befordret 1688 og til Altertavlens Staffering selv har givet 20 Sldr., er den 30 te, men efter Reformationen den 9 de Biskop. Paa Bagsiden af samme Tavle skal Præsternes Navne være anført; men da Kirkens Vægge er meget fugtige, er disse Navne sandsynligvis forlængst udslettede. Pengene til Kirkens store Reparation eller Ombygning blev skaffet til Veje fra flere Steder. Saaledes nævnes, at Kirken havde en Beholdning af 79 Dlr. 3 M. 5 Sk., og denne Beholdning var nærmest fremkommen ved, at der i flere Aar ikke havde været gjort noget ved Kirken, men den havde været overladt til sig selv. Den 6 / skænkede Biskoppen 18 Rdl. til Kirken, og af Jannerup Blokpenge fik den 120 Dlr. 3 Sk. Nabokirkerne leverede ogsaa Penge til Kirkens Ombygning. Sjørrind Kirke gav 8 Daler, Torsted Kirke 10 Daler, Tvorup Kirke 10 Daler, Tilsted Kirke 15 Daler og Skjoldborg Kirke 20 Daler. Endvidere annammede Kirken efter Biskoppens Ordre hos Borgmester Berregaard i Thisted (Anne Søes Mand) 100 Daler. Det raadne Tømmer, som ikke var tjenligt til Kirkens Reparation, indbragte 3½ Daler. Desuden skænkede Torsted Kirke og Skjoldborg Kirke hver 12 Tdr. Kalk til Kallerup Kirkes Reparation, og saa fik Kirken en Foræring af to Vokslys, der vejede 9 Skaalpund. Kallerup Sogns Beboere ydede ogsaa

5 Bidrag til deres Kirkes Istandsættelse, idet Kirkeværgen Chr. Søe fandt 30 Daler i Kirkens Blok. Der var saa indkommen ialt 415 Daler 5 Sk., og for disse Penge kunde der dengang udføres meget Arbejde og skaffes meget Materiale til Veje. (En Ko kostede paa denne Tid ca. 3 Daler og 1 Td. Byg 1 Daler.) Kirkens Ombygning udførtes af to Mænd fra Gjersbøl, nemlig Murmester Magnus Giertorsen og Tømmermand Jens Andersen. Det eneste af Kirken, som ikke blev ombygget, var Korets Nordmur og den indvendige Mur af Korets Sydside. Hele Kirkeskibet, Vest-, Syd- og Nordmuren opmuredes fra Grunden, og Korets udvendige Sydmur og Østgavlen blev ligeledes opmuret fra Grunden, saa det var kun en ubetydelig Part af den gamle Kirke, der fik Lov til at staa urørt. For dette Arbejde fik Murmesteren som Arbejdsløn 120 Daler, der blev ham udbetalt den 29. September Hele Kirken blev nu behængt med Tagsten i Stedet for Træspaanerne, der sikkert var et daarligt Tækkemateriale til en Kirke. Tømrerarbejdet blev bortakkorderet for 36 Daler og bestod i Forfærdigelse af Overrejsning, Tømmer og Spænder til Kirken, Loft, Klokkehus, Stente m. m. Desuden fik Tømreren 2 Daler for to Kirkedøre at gøre af ny. Det ser dog ud til, at Tømreren fik 54 Daler udbetalt for sit Arbejde; han har maaske ikke kunnet udføre Arbejdet for den akkorderede Sum. Smedearbejdet kostede 11 Daler 3 M. l2 Sk. og udførtes af Smed Chr. Christensen i Gjersbøl. For denne Betaling leverede han 6 Murankere med behørige Splidstabler og Spiger, 4 Murkroge til Dørene og 4 Hængsler til begge Dørene samt 1 Tværskinne med behørige Stifter og Søm, 9 smaa Stænger til Vinduerne, 300 Spiger, 800 store Søm, 1 Skinne til Prædikestolen og til Klokken Vinger, Toppe, Bolte og Bøsser. Glarmester Jens Jakobsen i Thisted fik 5 Daler 1 M. for 4 ny Vinduer til Kirken, Niels Madsen af Hornstrup fik 2 Daler for at lægge Gulv i Kirken, og Tømreren Jens Andersen fra Gjersbøl fik yderligere 6 Daler for at reparere Altertavlens Træværk. Af det foregaaende ser vi, at Kirken blev saa godt som helt ombygget, kun Korets Nordmur og Korets indvendige Sydvæg blev staaende, og dette er det eneste, som er tilbage af Kallerup gamle Kirke, men allerede 1699 blev Gulvstenene i Kirken lagt om; det kostede 2 Daler, og 1701 blev Kalk og Disk gjort om, hvad der var en særdeles kostbar Sag, da dette Arbejde blev betalt med 5 Daler 2 M. 13 Sk. Samme Aar forærede Assessor Braes, Kokkedal, 2 Vokslys til Kallerup Kirke, da hans Kærestes Jordefærd der blev holdet. Naar undtages, at der for faa Aar siden (1897) blev bygget et nyt Vaabenhus til Kallerup Kirke, er der vist ikke foretaget større Forandringer ved selve Kirken siden Ombygningen Alteret og Alterprydelsen (et Kors) er et nyanskaffet Snedkerarbejde. Paa Forsiden af Alteret staar det sidste og det første Bogstav af det græske Alfabet. Ved Korets Nordvæg er oprejst en smuk Ligsten for Niels Sørensen, Todbøl (se Aarbog 1908, pag. 58). Ude paa Kirkegaarden ligger to gamle Ligstene med næsten udslidte Inskriptioner. Den ene er ikke ret stor og har nu Plads i Nærheden af det vestre Kirkegaardsdige, den anden Ligsten er anselig og ligger nordfor Kirken. Iflg. Thura: Aalborg Stift skal der i Koret have været en Ligsten med følgende Paaskrift: Herunder ligger begravet dette salig Barn Anne Jensdatter, som var fød paa Todbølle d. 3. Novbr. Anno Hendes Fader var Jens Søfrensøn, hendes Moder Maren Andersdatter, og kaldede Gud dette salig Barn samme Steds d. 5. April Gud give hende en glædelig Opstandelse! Maaske er denne Ligsten senere lagt ud paa Kirkegaarden og Skriften slidt af. Paa Nordsiden af Kirken vestfor Vaabenhuset sidder et af Granit udhugget nu overkalket Menneskehoved indmuret. Det stammer sikkert fra den gamle Kirke skænkede Assessor Foss til Todbøl et Messing Vandfad til Døbefonten og et Par Messing Lysestager til Alteret. Døbefadet vejede 4 Skaalpund. Aaret før (1698) havde Foss foræret en liden Sølvkalk til Kirken til at betjene de syge med. Denne Sølvkalk vejede 6 Lod forærede Signeur Bertel Langballe og Kjæreste Anna Lauridsdatter en rund Sølvæske med Laag (vog 4 Lod) til Alteret i Kallerup Kirke. Baade Bertel Langballes og Anna Lauridsdatters Navne staar paa Æsken. Paa Foden Aarstallet Harkjær- og Hornstrupslægten (ældre Række). Til sidst skal nævnes to Familier, som i over 100 Aar har boet i Kallerup, og hvis talrige Sideskud har bredt sig ud i de omliggende Sogne. 1. Harkjærslægten stammer fra Hundborg Sogn, hvor Stamfaderen Christen Jensen (Harkjær), født 1711, død 1786, 1741 fæstede Gaarden Harkjær og Aaret efter giftede sig med den tidligere Fæsters Enke Maren Christensdatter, født 1714, død Med hende havde han 4 Børn: Maren, født 1743, Søren, f. 1746, død 1769, Niels, f. 1748, og Christen, f giftede Chr. J. Harkjær sig med Karen Villesdatter, f. 1722, død paa Raastrup Hun var Datter af Ville Christensen og Anne Poulsdatter i Hundborg. Med hende fik han 3 Børn: Ville Christensen Harkjær, født 1755, Ejer af Raastrup, Jens Christensen Harkjær, født 1758, død i Todbøl 1826, og Anders Christensen Harkjær, født Jens Christensen Harkjær, Eneejer af Todbøl 1807, gift 1813 med Gjertrud Mogensdatter, født 1791, død De havde 5 Børn: 1. Karen Marie Harkjær, født 5 / , gift 4 / med Niels

6 Christophersen, N. Raastrup, 2. Birthe Katrine Harkjær, født 29 / , gift 18 / med Christen Christophersen, Raastrup, 3. Mogens Chr. Harkjær, født 13 / , Ejer af Todbøl, gift 10 / med Johanne Katrine Nielsdatter af Hornstrup, født 9 / , 4. Salmon Harkjær, født 15 / , boede i Lille Todbøl, gift 15 / med Maren Poulsdatter Nørgaard af Skjoldborg, født 5 / , 5. Ville Jensen Harkjær, født 28 / , boede i en Gaard i Kallerup, gift 10 / med Inger Nielsdatter af Hornstrup, født 22 / Jens Christensen Harkjærs Enke, Gjertrud Mogensdatter, giftede sig 25 / med Jens Andersen Hove af Raastrup, der var Søn af Anders Hove og Hustru Maren Christensdatter Kokkedahl, Jens Hove ejede Todbøl til sin Død 1 / Han havde 2 Børn med Gjertrud Mogensdatter, en Søn Jens Hove (Todbøl), født 25 / , gift med Johanne Hornstrup, boede i Hundborg, og en Datter, Mariane Jensdatter Hove, der 23 / giftede sig med Jens Pedersen (Skadholm), Møgelvanggaard, og efter hans Død giftede sig 15 / med Jesper Nielsen Hornstrnp af Hornstrup, som boede i Møgelvanggaard. 2. Hornstrnpslægten stammer fra Niels Andersen (Hov), født 1725, død 1785, af Sønderklit, Hjardemaal Sogn. Han var gift med Anna Eriksdatter. Deres Søn, Anders Nielsen Hove, født 1762 i Sønderklit, død i Kaastrup 25 / , giftede sig i Kaastrup 16 / med Karen Marie Mathiasdatter, født 1765, død 1840, og de havde Sønnen Niels Chr. Andersen (Hornstrup), født i Kaastrup 1789, død 19 / i Hornstrup. Han giftede sig 20 / med Johanne Nielsdatter Tøfting fra Tøfting i Vandet, død 5 / , 34 Aar gl., Datter af Niels Poulsen Tøfting af Store Tøfting (født 1737, død 1814). Niels P. Tøfting var igen Søn af Poul Jensen og Kirsten Pedersdatter Bach af St. Tøfting, der ogsaa ejede Momtoft i Sennels Sogn. Med Johanne Tøfting havde Niels Chr. Andersen 2 Børn, hvoraf Sønnen Niels døde spæd og Datteren Johanne blev gift i Hundborg. Efter Johanne Tøftings Død giftede Niels Chr. Andersen sig 19 / med Dorthe Jespersdatter af Ø. Vandet, født 1799, død 1874, og med hende havde han 10 Børn: 1. Johanne Katrine Hornstrup, født 9 / , gift med Mogens Chr. Harkjær af Todbøl, 2. Mariane Hornstrup, født 15 / , gift med Niels Poulsen Nørgaard af Nørgaard i Skjoldborg, 3. Inger Hornstrup, født 22 / , først gift med Ville Harkjær, senere med Anders Larsen (Kusk) fra Snedsted, 4. Johanne Hornstrup var ogsaa født 22 / og blev gift med Jens Hove, Raastrup, 5. Christine Hornstrup, gift med Jens Frostholm, Stagstrup, 6. Jesper Nielsen Hornstrup, født 8 / , Ejer af Møgelvanggaard, 7. Anders Nielsen Hornstrup, født 12 / , Ejer af Hornstrup, 8. Niels Nielsen Hornstrup, født 3 / , boede i Kallerup, 9. Ane Nielsdatter Hornstrup, født 21 / , gift med Peder Larsen (Nordentoft), N. Nordentoft, og 10. Christiane Nielsdatter Hornstrup, født 6 / , gift med Peder Poulsen, Koldbygaard. (Fortsættes i en senere Aargang) (Historisk Årbog for Thisted amt 1930, side 51-65)

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Efterkommere af Jørgen Jensen Ca

Efterkommere af Jørgen Jensen Ca Efterkommere af Jørgen Jensen Ca. 1606-1679 Efterkommere af Jørgen Jensen 1. Generation 1. Jørgen Jensen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 søn af Ukendt og Maren Jensdatter, blev født cirka 1606 i Kallerup, døde i 1679

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt.

Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. Om de gamle Degne. Ved S. C. Sortfeldt. Degnene paa Mors. A. Nørre Herred. 2. FLADE-DRAABY. 6. Jørgen Pedersen Bierring. Degn 1767-98. Det er ofte vanskeligt at faa Rede paa, hvor Degnens Hjemsted har

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian, søn af Fisker Hans Kristian og Else Marie Klit, blev født den 28 Apr. 1881 i Skyum, Sydthy, 1 blev døbt den 1 Maj 1881 i Hjemmet, og døde den 4 Mar.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere