Konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i det svenske transmissionsnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i det svenske transmissionsnet"

Transkript

1 4. maj 2006 Konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i det svenske transmissionsnet Statens Energimyndighet (STEM) i Sverige har i marts 2006 udgivet en rapport med titlen Prisbildning och konkurrans på elmarknaden. Et af formålene med rapporten er at vurdere hvordan en opdeling af Sverige i flere prisområder påvirker konkurrencen på elmarkedet i Norden og Sverige. Rapporten diskuterer blandt andet en opdeling af det svenske el-marked i to separate prisområder ved snit 2 eller ved snit 4 i de situationer hvor transmissionskapaciteten i de to snit er mindre end efterspørgslen. Rapporten konkluderer meget kontant at en opdeling af Sverige i prisområder ved snit 4 er uacceptabel fordi konkurrencen syd for snit 4 bliver for ringe 1 : Marknadskoncentrationen i denna konstellation är oacceptabel. Det är därmed uteslutet att nu genomföra en elspotindelning i snitt 4. Endvidere konkluderer rapporten at modhandel i snit 4 ikke er et relevant alternativ til inddeling i prisområder, da det undertrykker prissignalerne i markederne og dermed forrringer markedets effektivitet 2 : Ett införande av sådan mothandel i planeringsfasen främjar inte en väl fungerande marknad eftersom den ger en försämrad effektivitet i prisbildningen. Markedskoncentration STEM baserer sin første konklusion på beregninger af markedets koncentration udtrykt ved et simpelt Herfindahl-Hirschman Indeks (HHI). HHI er et mål for den gennemsnitlige markedsstruktur på et marked og STEM argumenterer for at HHI-indekset er et relevant mål for markedsmagt, fordi markedsmagt i allmänhet [er] positivt korrelerad med ägarkoncentrationen 3. STEM finder at HHI syd for snit 4 er så stor (3.886) at en inddeling i prisområder i snit 4 vil få uacceptabelt store problemer med konkurrencen. Det er formentligt korrekt at HHI i statistisk forstand er korreleret med markedsmagt, men STEM begår den klassiske fejl at anvende en statistisk sammenhæng til at sandsynliggøre en konkret sammenhæng mellem HHI og markedsmagt. Det gælder særligt på el-markedet, hvor HHI er et helt utilstrækkeligt mål for markedsmagt. Manglerne ved HHI er bl.a. blevet fastslået i en rapport fra den europæiske sammenslutning af systemansvarlige, ETSO: 4 The traditional approach to measuring the potential for market power is to use concentration indices, the most important being market share and the Herfindahl-Hirshman index (HHI). There is some theoretical justification for using these measures as an indicator of potential market power but they ignore many factors that contribute to the potential exercise of market power. In particular, demand conditions, strategic incentives (such as from forward contracting) and 1 Statens Energimyndighet, Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, Stockholm 2006, side Statens Energimyndighet, Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, Stockholm 2006, side Statens Energimyndighet, Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, Stockholm 2006, side A Review of the Monitoring of Market Power, Report prepared at the request of European Electricity Transmission System Operators (ETSO), Side 1 af 7

2 market contestability are ignored. The static nature of these measures may also not be appropriate for dynamic markets such as electricity where demand and supply conditions can change rapidly. På el-markedet er det det marginale værk der bestemmer prisen på markedet, og det er det marginale værks fleksibilitet, det vil sige muligheder for at ændre på sit produktionsniveau, der er afgørende for om der er markedsmagt eller ej, sammen med forbrugernes og konkurrenternes muligheder for at tilpasse efterspørgsel og udbud til ændringer i prisen. Rapporten indeholder kun ganske få tilløb til en forsvarlig vurdering af markedsmagt. Derudover mangler STEM at korrigere de beregnede HHI for både international transmissionskapacitet på forbindelserne mellem de forskellige prisområder og krydsejerskab. For det første er international el-handel formodentligt det stærkeste instrument i EU til at styrke konkurrencen i det indre marked og importkapaciteten i hvert prisområde er stærkt relevant for en korrekt konkurrencemæssig vurdering 5. For det andet fremhæver de nordiske konkurrencemyndigheder nødvendigheden af at korrigere for krydsejerskab hvis man ønsker en konkurrencemæssig vurdering der ikke er misvisende. 6 Prissignaler og markedsefficiens STEM konkludere ganske rigtigt at modhandel ikke er effektiv metode til at håndtere flaskehalsproblemer i transmissionsnettet. 7 Modhandel indebærer at prissignaler bliver undertrykt således at markedet ikke opnår informationer om at der er overudbud på den ene side af flaskehalsen med lave priser og underudbud på den anden side med høje priser. Dermed bliver markedets efficiens mindre. På den baggrund er det ganske overraskende at STEM ender med at anbefale en løsning hvis fremmeste kendetegn netop er fraværet af efficiente prissignaler overhovedet. STEMs anbefaling indebærer at flaskehalsproblemer i snit 2 løses med markedsdeling, mens flaskehalsproblemer i snit 4 løses ved at reducere eksportkapaciteten på Øresundsforbindelsen. Den første løsning ændrer ikke væsentligt ved markedets efficiens, da den placeres et sted med særdeles begrænsede kapacitetsproblemer. Den anden løsning fører til et mindre efficient marked, fordi der skabes kunstigt ensartede priser i Sverige, hvor et efficient marked kræver prisdifferentiering på grund af de store flaskehalsproblemer i snit 4 og kunstigt forvredne prissignaler mellem Sverige og Danmark. En konkurrencemæssig vurdering med europæisk perspektiv Det egentligt problem med STEMs konklusioner er imidlertid ikke den anvendte metode, men snarere dets udgangspunkt: at ville vurdere konkurrenceforudsætningerne isoleret set i Norden og i Sverige. Både Sverige, Danmark og Finland er medlemmer af EU og enhver bedømmelse af konkurrencen skal derfor vurderes i lyset af EUs konkurrenceregler. Lad os derfor antage at EU-kommissionen skulle lave en konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsningerne i et nordisk transmissionsnet. En sådan situation kunne realistisk set opstå hvis en forbruger følte sig diskrimineret af den måde hvorpå en nordisk systemoperatør håndterede flaskehalsproblemer og derfor indgav en klage til kommissionen. Vi stiller os det følgende spørgsmål: Hvordan ville Kommissionen argumentere og hvad ville Kommissionen konkludere? Kommissionen ville da skulle tage stilling til en række spørgsmål. 5 Se fx Models for the Identification of Market Power in Wholesale Electricity Markets, Philippe Vassilopoulos, University Paris IX Dauphine U.F.R Sciences of Organizations, september Se fx A Powerful Competition Policy, rapport fra de nordiske konkurrencemyndigheder, Se fx Copenhagen Economics, Counter trade and market power, May 2003 Side 2 af 7

3 For det første må Kommissionen afgøre om der er tale om handlinger som er omfattet at EU s konkurrenceregler. EU s konkurrenceregler er en del af EU-Traktaten hvor de er formuleret i Artikel 81 og Artikel 82. Artikel 81 forbyder virksomheder at indgå aftaler der begrænser konkurrencen mens Artikel 82 forbyder virksomheder at misbruge en dominerende stilling. Først og fremmest er der ingen tvivl om at EU s konkurrenceregler gælder for energisektoren: The European Court of Justice has ruled that the energy sector is within the scope of the competition rules" 8. Der er heller ingen tvivl om, at den sektorspecifikke regulering i el-sektoren, fx elmarkedsdirektivet (2003/54/EU) eller forordningen om grænseoverskridende handel (1228/2003/EU), ikke fortrænger EU s konkurrenceregler. EU s konkurrenceregler er forankrede direkte i EF-traktaten og har derfor forrang frem for direktiver og forordninger. Artikel 81 og Artikel 82 kræver at to betingelser skal være opfyldt for at EU's konkurrenceregler kan anvendes. For det første skal virksomheden være en undertaking i konkurrenceretlig forstand. For det andet skal virksomhedens handling påvirke handlen mellem EU s medlemsstater ( affect trade ) 9 : Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade between Member States. Det er de nordiske systemoperatører, der håndterer flaskehalsproblemer i deres egne net. Systemoperatørerne kan være statsejede selskaber, men selv i dette tilfælde er de en undertaking I konkurrenceretlig forstand. Traktaten indeholder ikke nogen egentlig definition af begrebet, men retspraksis har vist at begrebet er defineret meget bredt og at det ikke har nogen betydning om der er tale om en privat eller en offentlig virksomhed 10 :..the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity regardless of the legal status of the entity and the way in which it is financed Det har heller ikke betydning om en systemoperatør skal hvile-i-sig-selv og ikke nødvendigvis kan akkumulere overskud. Sådanne virksomheder er også omfattet af EU s konkurrenceregler forudsat at de udfører en kommerciel eller økonomisk aktivitet, i dette tilfælde produktion af transmissionskapacitet som de stiller til rådighed for markedet formedelst en økonomisk betaling 11 : The fact that an organisation lacks a profit-motive or does not have an economic purpose does not disqualify it as an undertaking, provided always that it is carrying on some commercial or economic activity. Håndteringen af interne flaskehalse påvirker ikke nødvendigvis handlen mellem medlemslande, men den har potentialet til dette. Flere af de nordiske lande er i dag fysisk forbundet med andre nordiske lande og med andre EU-lande og er dermed direkte og indirekte forbundet med el-markedet i resten af EU. EU-kommissionen har i tidligere sager fastslået at 8 The EC Law of Competition, Faull and Nikpay, Oxford University Press, 1999, p Artikel 82 i EF-traktaten, EU-kommissionen. 10 Competition Law, Richard Whish, LexisNixis, UK, 2003, p Competition Law, Richard Whish, LexisNixis, UK, 2003, p. 81. Side 3 af 7

4 den relevante handel mellem to medlemsstater ikke behøver være ret stor for at der er en effekt på handelen mellem EU s medlemsstater 12 : Intra-community trade is confined to that between the UK and France via the interconnector.equivalent to 4% of the electricity output of England and Wales the reorganisation of electricity generation in Scotland and the prospect of a medium term increase in the transmission capacity of the interconnector.the agreement is therefore likely to affect trade between member states. For det andet vil Kommissionen herefter fastslå om det er relevant at anvende Artikel 81, Artikel 82 eller begge for at undersøge systemoperatørernes adfærd. Kommissionen vil formentlig argumentere for at bruge begge de to artikler. Det skyldes at en del af systemoperatørernes adfærd er unilateral, fx hvis systemoperatøren tager en beslutning alene om hvordan den skal håndtere en intern en flaskehals, mens en anden del er styret af aftaler mellem systemoperatører, fx inddeling i prisområder mellem to nordiske lande. Tilpasninger af transmissionskapaciteten på internationale forbindelser synes umiddelbart at falde under Artikel 81 fordi forbindelserne typisk administreres af to systemoperatører i fællesskab. Men reglerne for tilpasning af kapacitet betyder at én part kan afgøre den faktiske tilpasning, da grundprincipen är att den lägsta bedömning av tillgänglig handelskapacitet som endera systemansvarig gör, blir dimensionerande för överföringskapaciteten den aktuella timmen. I det tilfælde hvor det primært er den ene part der tilpasser kapaciteten uafhængigt af den anden part, vil vi derfor forvente at også Artikel 82 kan blive anvendt. For det tredje skal Kommissionen vurdere om bestemte handlinger er i strid med fx artikel 82 og dermed udgør misbrug af dominerende stilling. Her skal de vurdere tre ting. Kommissionen skal afgrænse det relevante marked, vurdere om virksomheden har en dominerende stilling på det relevante marked, og endeligt vurdere om handlingen udgør misbrug. Til at begynde med skal Kommissionen afgrænse det relevante marked, der består af et produktmarked og et geografisk marked. 13 Systemoperatører er virksomheder der producerer transmission af elektricitet. Køb af transmission gør det muligt at overføre elektricitet fra produktionsstedet til en aftager på engrosmarkedet. Kommissionen har tidligere i fusionen Sydkraft/Graninge 14 konkluderet at transmission af elektricitet udgør et separat produktmarked og at det relevante geografiske marked er det netværk som systemoperatøren har ansvaret for. EU-Kommissionen ville dermed konkludere at det relevante marked for en nordisk systemoperatør typisk ville være markedet for transmission af elektricitet i det pågældende land. Dernæst skal Kommissionen fastslå om virksomheden er dominerende på det relevante marked. Det kan ofte kræve en større analyse af markedsandele, men i den aktuelle sag er det nemt at fastslå at en enhver nordisk systemoperatør vil være dominerende på markedet for transmission af elektricitet i sit eget område. Markedet for transmission af elektricitet er ét af de få tilbageværende monopolområder på el-markedet og monopoler er per definition dominerende virksomheder. Endelig skal Kommissionen vurdere om den konkrete handling udgør misbrug af dominerende stilling efter Artikel 82. Der er ikke nogen klar og udtømmende liste over hvilke slags handling der udgør misbrug af dominerende stilling. Det er snarere virkningen på markedet af den 12 The EC Law of Competition, Faull & Nikpay, Oxford University Press, 1999, page Commission notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition law, EU- Kommissionen, Case No COMP/M Side 4 af 7

5 konkrete adfærd der er afgørende for om adfærden udgør misbrug end det er den konkrete handling per se. Artikel 82 indeholder imidlertid en liste (der ikke er udtømmende) over handlinger som typisk medfører misbrug af dominerende stilling 15 : (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. EU s konkurrenceregler er et af midlerne til at realisere EU s indre marked og derfor har retspraksis vist at handlinger der begrænser handlen mellem EU s medlemsstater som oftest falder ind under forbudet mod misbrug af dominerende stilling i Artikel 82: 16.the Commission will condemn abusive practices that are harmful to the single market Det same gælder for handlinger der medfører at forbrugere i eget land og forbrugerne i andre EU-lande bliver forskelsbehandlet 17 : Discrimination by a dominant firm between nationals and residents of different Member States is contrary to Article 12, which is a cornerstone of the creation of the single European Market, and has been held to be abusive from the outset. Kommissionen vil herefter se på de forskellige handlinger som en systemoperatør kan anvende til at løse interne flaskehalsproblemer i transmissionsnettet og vurdere om disse handlinger kan udgøre misbrug af en dominerende stilling. Grundæggende kan systemoperatøren anvende fire forskellige metoder til at håndtere interne flaskehalsproblemer. De fire er: Udbygning af kapacitet Opdeling i prisområder Modhandel Reduktion af kapaciteten på internationale transmissionsforbindelser Kommissionen vil ikke se noget problematisk i at udbygge transmissionskapaciteten i nettet. Mangel på kapacitet er årsagen til flaskehalsen og udbygning af kapaciteten er dermed en direkte løsning på de interne flaskehalsproblemer. Kommissionen vil ikke se noget problematisk i at løse interne flaskehalsproblemer ved at opdele i separate prisområder. Hvis den systemoperatøren opdeler i separate prisområder, bliver priserne bestemt af udbud og efterspørgsel i de enkelte prisområder. Prisen vil være lav i området med overudbud, og høj i området med underudbud. Det giver markedets aktører klare markedsbaserede signaler om at tilpasse deres udbud eller efterspørgsel. Prisforskellen vil give incitament til henholdsvis at mindske, henholdsvis udvide, produktionskapaciteten i 15 Artikel 82 i EF-traktaten, EU-Kommissionen 16 Competition Law, Richard Whish, LexisNixis, 2003, side Competition Law of the European Community, Van Bael & Bellies, Kluwer Law International, Netherlands, Side 5 af 7

6 områder med en lav, henholdsvis høj, elpris hvilket på sigt vil løse de strukturelle problemer, der skaber flaskehalsen. Kommissionen vil se modhandel som en ringere løsning end opdeling i prisområder, men modhandel vil næppe blive anset som et misbrug af en dominerende stilling. Ved modhandel intervenerer den systemansvarlige på begge sider af en intern flaskehals i nettet. Hvis der opstår transmissionsbegrænsninger med over- og udbud på de to siger af flaskehalsen, betaler systemoperatøren producenter i området med overudbud for at producere mindre strøm og i området med underudbud for at producere mere strøm. Hovedproblemet er at markedsprisen bliver ens på begge sider af flaskehalsen og dermed ikke giver de prissignaler til markedet der skal løse de strukturelle problemer som i første omgang skabte flaskehalsen. Modhandel er derfor oftest kun en acceptabel løsning på interne flaskehalsproblemer hvis der er tale om mindre eller midlertidige flaskehalsproblemer. Kommissionen vil til gengæld betragte det med største alvor hvis systemoperatøren håndterer interne flaskehalse ved at reducere den internationale transmissionskapacitet til andre lande undtagen hvis det er strengt nødvendigt for at bevare nettets integritet eller hvis andre metoder overhovedet ikke kan løse problemet. Reduktionen af transmissionskapaciteten betyder ofte at efterspørgslen efter elektricitet reduceres i systemoperatørens eget land og at udbuddet reduceres tilsvarende i det tilgrænsende land. Alt andet lige fører det til at prisen falder i eget land og stiger i det tilgrænsende land. Det vil være i strid med EU s konkurrenceregler, særligt artikel 82. For det første bremser de reducerede transmissionskapaciteter handlen mellem EU s medlemsstater og støder dermed på grundpillen hele EU-samarbejdet. For det andet bliver der tale om prisdiskrimination mellem egne el-forbrugere og el-forbrugerne i andre EU-lande, artikel 82(a). For det tredje er der tale om en begrænsning af udbuddet i et andet EU-land, jf. artikel 82(b). Alt i alt betyder det at Kommissionen, hvis sagen bliver rejst, klart vil vurdere at det udgør misbrug af dominerende stilling hvis en systemoperatør systematisk reducerer internationale transmissionskapaciteter med det formål at håndtere interne flaskehalse. Kommissionen vil sandsynligvis kun acceptere metoden hvis det kan begrundes i fx forsyningssikkerhed men kun under den betingelse at der er proportionalitet. Det vil sige at det konkrete problem ikke må kunne løses med andre mere effektive metoder, fx modhandel eller prisområder. Håndtering af interne flaskehalsproblemer i Sverige Hvis man nu antager at en forbruger, fx i Danmark, indklager Svenska Kraftnät for Kommissionen, da kan vi bruge ovennævnte betragtninger til at rekonstruere Kommissionens mest sandsynlige argumentation og konklusion. Kommissionen ville da konkludere, at EU s konkurrenceregler er en relevant referenceramme for sagen, da energisektoren er omfattet af konkurrencereglerne og fordi el-markedsdirektivet og anden sektorspecifik regulering ikke kan tilsidesætte traktatens bestemmelser. Svenska Kraftnät er en virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Svenska Kraftnäts handlinger har betydning for samhandlen mellem medlemsstater. Det betyder at Svenska Kraftnäts handlinger ikke er undtaget fra EU s konkurrenceregler. Således har eksporten af elektricitet fra Sverige et omfang på cirka 10 procent af den samlede produktion i Sverige, en tilpasning af kapaciteten på Øresundsforbindelsen for at løse interne flaskehalsproblemer i Sverige har været nødvendig i op mod 10 procent af alle timer i perioden og op mod 40 procent alene af alle timer i Side 6 af 7

7 Det relevante marked er markedet for transmission i Sverige. Svenska Kraftnät er et monopol og er derfor dominerende på det relevante marked. Svenska Kraftnät løser interne svenske flaskehalsproblemer ved at reducere kapaciteten på Øresundsforbindelsen. Dermed begrænser Svenska Kraftnät produktionen til gunst for forbrugere i Sverige og til ugunst for forbrugere i Danmark. Både reduktionen af kapaciteten og den indirekte prisdiskriminering er brud på Artikel 82 og adfærden udgør derfor misbrug af dominerende stilling. Desuden begrænser Svenska Kraftnät med sin handling integrationen mellem det sydsvenske og det østdanske elmarked. Indførelsen af to prisområder ved snit 2 vil ikke ændre Kommissionens konklusion med mindre Svenska Kraftnät samtidig undlader at reducere transmissionskapacitet på Øresund og i stedet håndterer flaskehalse i snit 4 ved hjælp af modhandel. Prisområder vil være en endnu bedre løsning på flaskehalsproblemer i snit 4 fordi det skaber de prissignaler der i sidste ende skal bidrage til at skabe et effektivt marked. Kommissionen vil endvidere vurdere at en opdeling i prisområder ved snit 2 og fortsat tilpasning af kapaciteten på Øresundsforbindelsen fortsat vil have en lav markedsefficiens. Denne løsning vil undertrykke de prissignaler der er nødvendige for et effektivt marked, dels ved at skabe forvredne prissignaler mellem Sverige og Østdanmark, dels ved ikke at skabe prisdifferentiering i Sverige undtaget i de få timer hvor der vil opstå flaskehalse i snit 2. Side 7 af 7

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

Undersøgelse af Energi E2 s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005

Undersøgelse af Energi E2 s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005 10-12-2010 Punkt 7 Rådsmødet den 22. december 2010 4/0120-0204-0018 /EMS Undersøgelse af Energi E2 s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005 KONKURRENCE- FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fødevaremarkedet og købermagt. Foredrag ved Dansk Dagligvareleverandørforenings Årsmøde 9.3. 2006

Fødevaremarkedet og købermagt. Foredrag ved Dansk Dagligvareleverandørforenings Årsmøde 9.3. 2006 Fødevaremarkedet og købermagt. Foredrag ved Dansk Dagligvareleverandørforenings Årsmøde 9.3. 2006 Svend Hylleberg, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Indledning Tak for indbydelsen til at tale på

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Præ-implementeringsforbuddet

Præ-implementeringsforbuddet Præ-implementeringsforbuddet Martin André Dittmer Emner - EY afgørelsen fra en ekstern rådgivers perspektiv - Udvalgt udenlandsk praksis - Praktik og gode råd Hvad er lektien fra EY afgørelsen? - Forbuddet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas

2008/0083(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0083(COD) 18.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 5-16 Udkast til udtalelse Margaritis Schinas (PE412.084v01-00) Krav til visse typer selskaber i fællesskabet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk Markedsmodel 2.0 Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk 19-08-2015 sommer skole 2015 1 Agenda 1 Baggrund for Markedsmodel 2.0 2 Fase 1: Udfordringer og mulige løsninger 3 Den europæiske ramme 4 Fase

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Patentering af software

Patentering af software Patentering af software Hvad og hvordan? js@inspicos.com European Patent Attorney Overblik Hvad skal al balladen til for? Hvad står der i loven? Hvad gør man så for at beskytte sin software? Hvad kan man

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere