Konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i det svenske transmissionsnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i det svenske transmissionsnet"

Transkript

1 4. maj 2006 Konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i det svenske transmissionsnet Statens Energimyndighet (STEM) i Sverige har i marts 2006 udgivet en rapport med titlen Prisbildning och konkurrans på elmarknaden. Et af formålene med rapporten er at vurdere hvordan en opdeling af Sverige i flere prisområder påvirker konkurrencen på elmarkedet i Norden og Sverige. Rapporten diskuterer blandt andet en opdeling af det svenske el-marked i to separate prisområder ved snit 2 eller ved snit 4 i de situationer hvor transmissionskapaciteten i de to snit er mindre end efterspørgslen. Rapporten konkluderer meget kontant at en opdeling af Sverige i prisområder ved snit 4 er uacceptabel fordi konkurrencen syd for snit 4 bliver for ringe 1 : Marknadskoncentrationen i denna konstellation är oacceptabel. Det är därmed uteslutet att nu genomföra en elspotindelning i snitt 4. Endvidere konkluderer rapporten at modhandel i snit 4 ikke er et relevant alternativ til inddeling i prisområder, da det undertrykker prissignalerne i markederne og dermed forrringer markedets effektivitet 2 : Ett införande av sådan mothandel i planeringsfasen främjar inte en väl fungerande marknad eftersom den ger en försämrad effektivitet i prisbildningen. Markedskoncentration STEM baserer sin første konklusion på beregninger af markedets koncentration udtrykt ved et simpelt Herfindahl-Hirschman Indeks (HHI). HHI er et mål for den gennemsnitlige markedsstruktur på et marked og STEM argumenterer for at HHI-indekset er et relevant mål for markedsmagt, fordi markedsmagt i allmänhet [er] positivt korrelerad med ägarkoncentrationen 3. STEM finder at HHI syd for snit 4 er så stor (3.886) at en inddeling i prisområder i snit 4 vil få uacceptabelt store problemer med konkurrencen. Det er formentligt korrekt at HHI i statistisk forstand er korreleret med markedsmagt, men STEM begår den klassiske fejl at anvende en statistisk sammenhæng til at sandsynliggøre en konkret sammenhæng mellem HHI og markedsmagt. Det gælder særligt på el-markedet, hvor HHI er et helt utilstrækkeligt mål for markedsmagt. Manglerne ved HHI er bl.a. blevet fastslået i en rapport fra den europæiske sammenslutning af systemansvarlige, ETSO: 4 The traditional approach to measuring the potential for market power is to use concentration indices, the most important being market share and the Herfindahl-Hirshman index (HHI). There is some theoretical justification for using these measures as an indicator of potential market power but they ignore many factors that contribute to the potential exercise of market power. In particular, demand conditions, strategic incentives (such as from forward contracting) and 1 Statens Energimyndighet, Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, Stockholm 2006, side Statens Energimyndighet, Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, Stockholm 2006, side Statens Energimyndighet, Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, Stockholm 2006, side A Review of the Monitoring of Market Power, Report prepared at the request of European Electricity Transmission System Operators (ETSO), Side 1 af 7

2 market contestability are ignored. The static nature of these measures may also not be appropriate for dynamic markets such as electricity where demand and supply conditions can change rapidly. På el-markedet er det det marginale værk der bestemmer prisen på markedet, og det er det marginale værks fleksibilitet, det vil sige muligheder for at ændre på sit produktionsniveau, der er afgørende for om der er markedsmagt eller ej, sammen med forbrugernes og konkurrenternes muligheder for at tilpasse efterspørgsel og udbud til ændringer i prisen. Rapporten indeholder kun ganske få tilløb til en forsvarlig vurdering af markedsmagt. Derudover mangler STEM at korrigere de beregnede HHI for både international transmissionskapacitet på forbindelserne mellem de forskellige prisområder og krydsejerskab. For det første er international el-handel formodentligt det stærkeste instrument i EU til at styrke konkurrencen i det indre marked og importkapaciteten i hvert prisområde er stærkt relevant for en korrekt konkurrencemæssig vurdering 5. For det andet fremhæver de nordiske konkurrencemyndigheder nødvendigheden af at korrigere for krydsejerskab hvis man ønsker en konkurrencemæssig vurdering der ikke er misvisende. 6 Prissignaler og markedsefficiens STEM konkludere ganske rigtigt at modhandel ikke er effektiv metode til at håndtere flaskehalsproblemer i transmissionsnettet. 7 Modhandel indebærer at prissignaler bliver undertrykt således at markedet ikke opnår informationer om at der er overudbud på den ene side af flaskehalsen med lave priser og underudbud på den anden side med høje priser. Dermed bliver markedets efficiens mindre. På den baggrund er det ganske overraskende at STEM ender med at anbefale en løsning hvis fremmeste kendetegn netop er fraværet af efficiente prissignaler overhovedet. STEMs anbefaling indebærer at flaskehalsproblemer i snit 2 løses med markedsdeling, mens flaskehalsproblemer i snit 4 løses ved at reducere eksportkapaciteten på Øresundsforbindelsen. Den første løsning ændrer ikke væsentligt ved markedets efficiens, da den placeres et sted med særdeles begrænsede kapacitetsproblemer. Den anden løsning fører til et mindre efficient marked, fordi der skabes kunstigt ensartede priser i Sverige, hvor et efficient marked kræver prisdifferentiering på grund af de store flaskehalsproblemer i snit 4 og kunstigt forvredne prissignaler mellem Sverige og Danmark. En konkurrencemæssig vurdering med europæisk perspektiv Det egentligt problem med STEMs konklusioner er imidlertid ikke den anvendte metode, men snarere dets udgangspunkt: at ville vurdere konkurrenceforudsætningerne isoleret set i Norden og i Sverige. Både Sverige, Danmark og Finland er medlemmer af EU og enhver bedømmelse af konkurrencen skal derfor vurderes i lyset af EUs konkurrenceregler. Lad os derfor antage at EU-kommissionen skulle lave en konkurrencemæssig vurdering af håndteringen af kapacitetsbegrænsningerne i et nordisk transmissionsnet. En sådan situation kunne realistisk set opstå hvis en forbruger følte sig diskrimineret af den måde hvorpå en nordisk systemoperatør håndterede flaskehalsproblemer og derfor indgav en klage til kommissionen. Vi stiller os det følgende spørgsmål: Hvordan ville Kommissionen argumentere og hvad ville Kommissionen konkludere? Kommissionen ville da skulle tage stilling til en række spørgsmål. 5 Se fx Models for the Identification of Market Power in Wholesale Electricity Markets, Philippe Vassilopoulos, University Paris IX Dauphine U.F.R Sciences of Organizations, september Se fx A Powerful Competition Policy, rapport fra de nordiske konkurrencemyndigheder, Se fx Copenhagen Economics, Counter trade and market power, May 2003 Side 2 af 7

3 For det første må Kommissionen afgøre om der er tale om handlinger som er omfattet at EU s konkurrenceregler. EU s konkurrenceregler er en del af EU-Traktaten hvor de er formuleret i Artikel 81 og Artikel 82. Artikel 81 forbyder virksomheder at indgå aftaler der begrænser konkurrencen mens Artikel 82 forbyder virksomheder at misbruge en dominerende stilling. Først og fremmest er der ingen tvivl om at EU s konkurrenceregler gælder for energisektoren: The European Court of Justice has ruled that the energy sector is within the scope of the competition rules" 8. Der er heller ingen tvivl om, at den sektorspecifikke regulering i el-sektoren, fx elmarkedsdirektivet (2003/54/EU) eller forordningen om grænseoverskridende handel (1228/2003/EU), ikke fortrænger EU s konkurrenceregler. EU s konkurrenceregler er forankrede direkte i EF-traktaten og har derfor forrang frem for direktiver og forordninger. Artikel 81 og Artikel 82 kræver at to betingelser skal være opfyldt for at EU's konkurrenceregler kan anvendes. For det første skal virksomheden være en undertaking i konkurrenceretlig forstand. For det andet skal virksomhedens handling påvirke handlen mellem EU s medlemsstater ( affect trade ) 9 : Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade between Member States. Det er de nordiske systemoperatører, der håndterer flaskehalsproblemer i deres egne net. Systemoperatørerne kan være statsejede selskaber, men selv i dette tilfælde er de en undertaking I konkurrenceretlig forstand. Traktaten indeholder ikke nogen egentlig definition af begrebet, men retspraksis har vist at begrebet er defineret meget bredt og at det ikke har nogen betydning om der er tale om en privat eller en offentlig virksomhed 10 :..the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity regardless of the legal status of the entity and the way in which it is financed Det har heller ikke betydning om en systemoperatør skal hvile-i-sig-selv og ikke nødvendigvis kan akkumulere overskud. Sådanne virksomheder er også omfattet af EU s konkurrenceregler forudsat at de udfører en kommerciel eller økonomisk aktivitet, i dette tilfælde produktion af transmissionskapacitet som de stiller til rådighed for markedet formedelst en økonomisk betaling 11 : The fact that an organisation lacks a profit-motive or does not have an economic purpose does not disqualify it as an undertaking, provided always that it is carrying on some commercial or economic activity. Håndteringen af interne flaskehalse påvirker ikke nødvendigvis handlen mellem medlemslande, men den har potentialet til dette. Flere af de nordiske lande er i dag fysisk forbundet med andre nordiske lande og med andre EU-lande og er dermed direkte og indirekte forbundet med el-markedet i resten af EU. EU-kommissionen har i tidligere sager fastslået at 8 The EC Law of Competition, Faull and Nikpay, Oxford University Press, 1999, p Artikel 82 i EF-traktaten, EU-kommissionen. 10 Competition Law, Richard Whish, LexisNixis, UK, 2003, p Competition Law, Richard Whish, LexisNixis, UK, 2003, p. 81. Side 3 af 7

4 den relevante handel mellem to medlemsstater ikke behøver være ret stor for at der er en effekt på handelen mellem EU s medlemsstater 12 : Intra-community trade is confined to that between the UK and France via the interconnector.equivalent to 4% of the electricity output of England and Wales the reorganisation of electricity generation in Scotland and the prospect of a medium term increase in the transmission capacity of the interconnector.the agreement is therefore likely to affect trade between member states. For det andet vil Kommissionen herefter fastslå om det er relevant at anvende Artikel 81, Artikel 82 eller begge for at undersøge systemoperatørernes adfærd. Kommissionen vil formentlig argumentere for at bruge begge de to artikler. Det skyldes at en del af systemoperatørernes adfærd er unilateral, fx hvis systemoperatøren tager en beslutning alene om hvordan den skal håndtere en intern en flaskehals, mens en anden del er styret af aftaler mellem systemoperatører, fx inddeling i prisområder mellem to nordiske lande. Tilpasninger af transmissionskapaciteten på internationale forbindelser synes umiddelbart at falde under Artikel 81 fordi forbindelserne typisk administreres af to systemoperatører i fællesskab. Men reglerne for tilpasning af kapacitet betyder at én part kan afgøre den faktiske tilpasning, da grundprincipen är att den lägsta bedömning av tillgänglig handelskapacitet som endera systemansvarig gör, blir dimensionerande för överföringskapaciteten den aktuella timmen. I det tilfælde hvor det primært er den ene part der tilpasser kapaciteten uafhængigt af den anden part, vil vi derfor forvente at også Artikel 82 kan blive anvendt. For det tredje skal Kommissionen vurdere om bestemte handlinger er i strid med fx artikel 82 og dermed udgør misbrug af dominerende stilling. Her skal de vurdere tre ting. Kommissionen skal afgrænse det relevante marked, vurdere om virksomheden har en dominerende stilling på det relevante marked, og endeligt vurdere om handlingen udgør misbrug. Til at begynde med skal Kommissionen afgrænse det relevante marked, der består af et produktmarked og et geografisk marked. 13 Systemoperatører er virksomheder der producerer transmission af elektricitet. Køb af transmission gør det muligt at overføre elektricitet fra produktionsstedet til en aftager på engrosmarkedet. Kommissionen har tidligere i fusionen Sydkraft/Graninge 14 konkluderet at transmission af elektricitet udgør et separat produktmarked og at det relevante geografiske marked er det netværk som systemoperatøren har ansvaret for. EU-Kommissionen ville dermed konkludere at det relevante marked for en nordisk systemoperatør typisk ville være markedet for transmission af elektricitet i det pågældende land. Dernæst skal Kommissionen fastslå om virksomheden er dominerende på det relevante marked. Det kan ofte kræve en større analyse af markedsandele, men i den aktuelle sag er det nemt at fastslå at en enhver nordisk systemoperatør vil være dominerende på markedet for transmission af elektricitet i sit eget område. Markedet for transmission af elektricitet er ét af de få tilbageværende monopolområder på el-markedet og monopoler er per definition dominerende virksomheder. Endelig skal Kommissionen vurdere om den konkrete handling udgør misbrug af dominerende stilling efter Artikel 82. Der er ikke nogen klar og udtømmende liste over hvilke slags handling der udgør misbrug af dominerende stilling. Det er snarere virkningen på markedet af den 12 The EC Law of Competition, Faull & Nikpay, Oxford University Press, 1999, page Commission notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition law, EU- Kommissionen, Case No COMP/M Side 4 af 7

5 konkrete adfærd der er afgørende for om adfærden udgør misbrug end det er den konkrete handling per se. Artikel 82 indeholder imidlertid en liste (der ikke er udtømmende) over handlinger som typisk medfører misbrug af dominerende stilling 15 : (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. EU s konkurrenceregler er et af midlerne til at realisere EU s indre marked og derfor har retspraksis vist at handlinger der begrænser handlen mellem EU s medlemsstater som oftest falder ind under forbudet mod misbrug af dominerende stilling i Artikel 82: 16.the Commission will condemn abusive practices that are harmful to the single market Det same gælder for handlinger der medfører at forbrugere i eget land og forbrugerne i andre EU-lande bliver forskelsbehandlet 17 : Discrimination by a dominant firm between nationals and residents of different Member States is contrary to Article 12, which is a cornerstone of the creation of the single European Market, and has been held to be abusive from the outset. Kommissionen vil herefter se på de forskellige handlinger som en systemoperatør kan anvende til at løse interne flaskehalsproblemer i transmissionsnettet og vurdere om disse handlinger kan udgøre misbrug af en dominerende stilling. Grundæggende kan systemoperatøren anvende fire forskellige metoder til at håndtere interne flaskehalsproblemer. De fire er: Udbygning af kapacitet Opdeling i prisområder Modhandel Reduktion af kapaciteten på internationale transmissionsforbindelser Kommissionen vil ikke se noget problematisk i at udbygge transmissionskapaciteten i nettet. Mangel på kapacitet er årsagen til flaskehalsen og udbygning af kapaciteten er dermed en direkte løsning på de interne flaskehalsproblemer. Kommissionen vil ikke se noget problematisk i at løse interne flaskehalsproblemer ved at opdele i separate prisområder. Hvis den systemoperatøren opdeler i separate prisområder, bliver priserne bestemt af udbud og efterspørgsel i de enkelte prisområder. Prisen vil være lav i området med overudbud, og høj i området med underudbud. Det giver markedets aktører klare markedsbaserede signaler om at tilpasse deres udbud eller efterspørgsel. Prisforskellen vil give incitament til henholdsvis at mindske, henholdsvis udvide, produktionskapaciteten i 15 Artikel 82 i EF-traktaten, EU-Kommissionen 16 Competition Law, Richard Whish, LexisNixis, 2003, side Competition Law of the European Community, Van Bael & Bellies, Kluwer Law International, Netherlands, Side 5 af 7

6 områder med en lav, henholdsvis høj, elpris hvilket på sigt vil løse de strukturelle problemer, der skaber flaskehalsen. Kommissionen vil se modhandel som en ringere løsning end opdeling i prisområder, men modhandel vil næppe blive anset som et misbrug af en dominerende stilling. Ved modhandel intervenerer den systemansvarlige på begge sider af en intern flaskehals i nettet. Hvis der opstår transmissionsbegrænsninger med over- og udbud på de to siger af flaskehalsen, betaler systemoperatøren producenter i området med overudbud for at producere mindre strøm og i området med underudbud for at producere mere strøm. Hovedproblemet er at markedsprisen bliver ens på begge sider af flaskehalsen og dermed ikke giver de prissignaler til markedet der skal løse de strukturelle problemer som i første omgang skabte flaskehalsen. Modhandel er derfor oftest kun en acceptabel løsning på interne flaskehalsproblemer hvis der er tale om mindre eller midlertidige flaskehalsproblemer. Kommissionen vil til gengæld betragte det med største alvor hvis systemoperatøren håndterer interne flaskehalse ved at reducere den internationale transmissionskapacitet til andre lande undtagen hvis det er strengt nødvendigt for at bevare nettets integritet eller hvis andre metoder overhovedet ikke kan løse problemet. Reduktionen af transmissionskapaciteten betyder ofte at efterspørgslen efter elektricitet reduceres i systemoperatørens eget land og at udbuddet reduceres tilsvarende i det tilgrænsende land. Alt andet lige fører det til at prisen falder i eget land og stiger i det tilgrænsende land. Det vil være i strid med EU s konkurrenceregler, særligt artikel 82. For det første bremser de reducerede transmissionskapaciteter handlen mellem EU s medlemsstater og støder dermed på grundpillen hele EU-samarbejdet. For det andet bliver der tale om prisdiskrimination mellem egne el-forbrugere og el-forbrugerne i andre EU-lande, artikel 82(a). For det tredje er der tale om en begrænsning af udbuddet i et andet EU-land, jf. artikel 82(b). Alt i alt betyder det at Kommissionen, hvis sagen bliver rejst, klart vil vurdere at det udgør misbrug af dominerende stilling hvis en systemoperatør systematisk reducerer internationale transmissionskapaciteter med det formål at håndtere interne flaskehalse. Kommissionen vil sandsynligvis kun acceptere metoden hvis det kan begrundes i fx forsyningssikkerhed men kun under den betingelse at der er proportionalitet. Det vil sige at det konkrete problem ikke må kunne løses med andre mere effektive metoder, fx modhandel eller prisområder. Håndtering af interne flaskehalsproblemer i Sverige Hvis man nu antager at en forbruger, fx i Danmark, indklager Svenska Kraftnät for Kommissionen, da kan vi bruge ovennævnte betragtninger til at rekonstruere Kommissionens mest sandsynlige argumentation og konklusion. Kommissionen ville da konkludere, at EU s konkurrenceregler er en relevant referenceramme for sagen, da energisektoren er omfattet af konkurrencereglerne og fordi el-markedsdirektivet og anden sektorspecifik regulering ikke kan tilsidesætte traktatens bestemmelser. Svenska Kraftnät er en virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Svenska Kraftnäts handlinger har betydning for samhandlen mellem medlemsstater. Det betyder at Svenska Kraftnäts handlinger ikke er undtaget fra EU s konkurrenceregler. Således har eksporten af elektricitet fra Sverige et omfang på cirka 10 procent af den samlede produktion i Sverige, en tilpasning af kapaciteten på Øresundsforbindelsen for at løse interne flaskehalsproblemer i Sverige har været nødvendig i op mod 10 procent af alle timer i perioden og op mod 40 procent alene af alle timer i Side 6 af 7

7 Det relevante marked er markedet for transmission i Sverige. Svenska Kraftnät er et monopol og er derfor dominerende på det relevante marked. Svenska Kraftnät løser interne svenske flaskehalsproblemer ved at reducere kapaciteten på Øresundsforbindelsen. Dermed begrænser Svenska Kraftnät produktionen til gunst for forbrugere i Sverige og til ugunst for forbrugere i Danmark. Både reduktionen af kapaciteten og den indirekte prisdiskriminering er brud på Artikel 82 og adfærden udgør derfor misbrug af dominerende stilling. Desuden begrænser Svenska Kraftnät med sin handling integrationen mellem det sydsvenske og det østdanske elmarked. Indførelsen af to prisområder ved snit 2 vil ikke ændre Kommissionens konklusion med mindre Svenska Kraftnät samtidig undlader at reducere transmissionskapacitet på Øresund og i stedet håndterer flaskehalse i snit 4 ved hjælp af modhandel. Prisområder vil være en endnu bedre løsning på flaskehalsproblemer i snit 4 fordi det skaber de prissignaler der i sidste ende skal bidrage til at skabe et effektivt marked. Kommissionen vil endvidere vurdere at en opdeling i prisområder ved snit 2 og fortsat tilpasning af kapaciteten på Øresundsforbindelsen fortsat vil have en lav markedsefficiens. Denne løsning vil undertrykke de prissignaler der er nødvendige for et effektivt marked, dels ved at skabe forvredne prissignaler mellem Sverige og Østdanmark, dels ved ikke at skabe prisdifferentiering i Sverige undtaget i de få timer hvor der vil opstå flaskehalse i snit 2. Side 7 af 7

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet

Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet en del af hovedprojektet 'energi på havet' Hans S. Solgaard, professor, SDU Yingkui Yang, Ph.d.-studerende, SDU Om workpackage Adoption of green electricity

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Jan Trzaskowski !" #$ %%% &' '

Jan Trzaskowski ! #$ %%% &' ' Jan Trzaskowski!" #$ %%% &' ' Ole Lando, Kort indføring til komparativ ret, p. 79-108 ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere