Løn, forbrug og priser - A.13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn, forbrug og priser - A.13"

Transkript

1 Løn, forbrug og priser - A.13

2 186 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 187 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste efter arbejdsfunktion Earnings by occupation 188 A 13.2 Fortjeneste efter branche- og uddannelsesniveau Earnings by industries 189 Forbrug og priser Consumption and prices A 13.3 Forbrugerprisindeks i hovedgrupper Consumer price index 190 A 13.4 Forbrugerprisindeks Consumer price index 191 A 13.5 Nettoprisindeks Index of net retail prices 191 A 13.6 Engrosprisindeks, diskonto, obligationsrente m.m. The wholesale index, discount rate, yeld of 192 bonds, etc. A 13.7 Byggeomkostningsindeks Index of building costs 192 A 13.8 Årlig udgift for en familie ved køb af 2400 kwh el og Annual expenditures for a family on the purchase m 3 gas of 2400 kwh electricity and 170 m 3 gas A 13.9 Årlig udgift for en familie ved køb af 100 m 3 vand Annual expenditure for a family on the purchase of 100 m 3 water 193

3 187 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Lønstatistik for den private sektor Indsamlingsmetode Datamaterialet til den årlige lønstrukturstatistik indsamles af Danmarks Statistik i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger. Strukturstatistikken omfatter arbejdere og funktionærer i samtlige virksomheder med en beskæftigelse på 10 eller flere (deltidsbeskæftigede omregnet til fuldtidsbeskæftigede). Fortjeneste Fortjeneste dækker over den enkelte medarbejders samlede indtjening i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder medregnet både lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsordninger. Fortjeneste er opgjort såvel inkl. som ekskl. genetillæg. Smalfortjeneste Smalfortjeneste er defineret som fortjeneste ekskl. genetillæg, betaling for ferie, syge- og andet fravær, søgnehelligdagsbetalinger samt personalegoder. Pr. time Opgørelserne pr. time for alle tid- og fastlønnede er baseret på den præsterede arbejdstid, forstået som den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Som følge heraf er fortjenesten påvirket af sygefravær og ferie, mens smalfortjenesten ikke er det, da betalinger i forbindelse med dette fravær ikke indgår i smalfortjenesten. Pr. måned For de fastlønnede er der endvidere opgjort en månedsfortjeneste, der er beregnet som smalfortjenesten pr. time ganget med den typiske normale månedlige arbejdstid, som er 160,33 timer, svarende til 37 timer om ugen, og tillagt særlig feriegodtgørelse og personalegoder pr. måned. Opgørelsen er ikke påvirket af sygdom og ferie. Genetillæg Genetillæg er en ydelse, der betales for arbejde udført under generende vilkår. Det kan f.eks. være arbejde på overtid, på unormale arbejdstider eller specielt smudsigt arbejde. Antal ansættelsesforhold Det antal, der er opgjort i tabellerne, er antal ansættelsesforhold. Det betyder, at den samme person godt kan indgå flere gange i samme tabel. For tabellerne gælder det generelt, at der kun offentliggøres tal, hvis der er 50 ansættelsesforhold eller derover i en celle. Median Medianlønnen er den løn, der deler lønmodtagerne således, at halvdelen har en indkomst, der ligger under beløbet, og halvdelen har en indkomst, der ligger over. Kvartiler Nedre kvartil er den løn, der deler lønmodtagerne således, at 25 pct. har en løn, der ligger under beløbet, og 75 pct. har en løn, der ligger over. Øvre kvartil er tilsvarende den løn, der deler lønmodtagerne således, at 25 pct. har en løn, der ligger over beløbet, og 75 pct. har en løn, der ligger under. Forbrug og priser Engrosprisindekset, der beregnes af Danmarks Statistik, angiver prisudviklingen i førstegangsomsætningen af varer, dvs. producenternes og importørernes salgspriser ekskl. moms og punktafgifter. Indekset er beregnet dels efter oprindelse på ind- og udland, til belysning af bl.a. bytteforholdet, og dels efter anvendelse på henholdsvis produktionsmidler og forbrugsvarer. Prisen for at låne penge er her belyst ved hjælp af Nationalbankens diskonto, den effektive obligationsrente og den effektive pantebrevsrente ultimo året. Diskontoen er Nationalbankens basisrente i forhold til hvilken, renten på mellemværende med pengeinstitutterne fastsættes. Ændringer i diskontoen kan dog også have afsmittende virkning på andre kontrakt- og låneforhold. Den effektive obligationsrente er den faktiske årlige forrentning, der er bestemt af den nominelle (pålydende) rente, afdragsform, restløbetid og kurs. Realkreditobligationer er realkreditobligationer udstedt af realkreditinstitutterne f.eks. Nykredit, Realkredit Danmark, Byggeriets Realkreditinstitut m.fl. Et pantebrev er et gældsbrev med pant i fast ejendom. Aktieindekset er et udtryk for værdiændringer af en kontantformue placeret i en aktieportefølje, hvis sammensætning er som massen af børsnoterede aktier, noteret på Københavns Fondsbørs. Oplysninger om obligationsrenter og aktieindeks indhentes af Danmarks Statistik fra Københavns Fondsbørs. Forbruger- og nettoprisindeksene beregnes af Danmarks Statistik. Forbrugerprisindekset angiver udviklingen i de faktiske detailpriser, som forbrugerne må betale for de varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug, herunder også udgifter til reparation og vedligeholdelse. Forbrugerprisindekset er opgjort på hovedgrupper. Som udtryk for inflationen i Danmark er meddelt inflationsraten, der er den procentvise stigning i forbrugerprisindekset. Nettoprisindekset registrerer prisudviklingen i det private forbrug (herunder energi), men er ekskl. indirekte skatter og afgifter. Bemærk, at evt. pristilskud er inkluderet. Nettoprisindekset benyttes ved regulering af indeksregulerede realkreditlån, beregning af realrenteafgiften og ved reguleringer i private kontrakter (erhvervslejemål, pensionsaftaler mv.). Til belysning af omkostningsudviklingen for byggeriet beregnes et reguleringsindeks for boligbyggeri. Materialepriser og lønomkostninger indhentes af Danmarks Statistik fra sagkyndige beregnere. Avancer, grundudgifter, moms og arkitekthonorarer mv. indgår ikke i beregningerne. Byggeomkostningsindekset for motorvejsarbejder er ekskl. ekspropriationsomkostninger, moms og administrationsomkostninger. En families årlige udgift ved køb af en bestemt mængde elektricitet, gas og vand er opgjort for en tiårs periode for København.

4 Løn, forbrug og priser 188 Fortjeneste efter arbejdsfunktion A A 13.1 Earnings by occupation 1998 København Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Antal ansættelsesforhold Fortjeneste inkl. genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gnstl. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Smalfortjeneste ekskl. pension beløb i kr Pr. måned Ledelsesarbejde I alt ,53 334,41 221,85 310,80 411,72 247, på højt niveau Mænd ,68 355,61 246,28 330,35 435,74 262, Kvinder ,79 267,50 173,71 239,58 322,21 200, Højt kvalifikationsniveau I alt ,78 247,95 194,59 235,92 287,76 182, Mænd ,73 260,58 204,51 249,06 302,34 192, Kvinder ,85 223,64 178,67 214,24 256,22 162, Mellemhøjt I alt ,96 202,50 151,26 190,88 234,00 149, kvalifikationsniveau Mænd ,93 226,35 170,70 213,06 263,66 165, Kvinder ,84 181,37 143,59 172,73 208,73 134, Kontorarbejde I alt ,73 170,39 145,37 168,18 188,25 124, Mænd ,52 172,39 140,75 166,17 189,47 128, Kvinder ,96 169,84 146,64 169,08 188,08 123, Salgs- og servicearbejde I alt ,27 137,15 101,85 116,95 159,16 103, Mænd ,96 145,01 103,84 128,33 171,04 110, Kvinder ,98 132,75 101,14 112,94 148,49 100, Arbejde i landbrug, I alt ,03 146,54 122,56 145,33 161,01 110, gartneri mv. Mænd ,55 149,30 127,44 146,68 161,04 112, Kvinder Håndværkspræget I alt ,44 178,47 151,14 170,37 201,43 131, arbejde Mænd ,94 180,55 153,13 171,45 202,52 133, Kvinder ,65 152,74 111,69 143,14 182,13 115, Proces- og I alt ,59 158,64 126,48 149,39 180,99 119, maskinoperatørarbejde Mænd ,39 160,20 128,33 151,52 182,11 120, Kvinder ,36 150,61 120,59 137,40 171,32 113, Andet arbejde I alt ,90 140,37 111,44 124,94 160,34 107, Mænd ,58 154,96 119,08 145,56 184,75 116, Kvinder ,65 122,03 107,66 114,63 126,23 96, Alle 1 I alt ,19 192,83 134,82 175,05 225,59 142, Mænd ,02 213,44 146,81 192,76 254,14 158, Kvinder ,57 170,55 123,96 161,00 200,29 126, Inkl. uoplyst. Antallet af ansættelsesforhold kan derfor afvige fra summen af de enkelte grupper. Anm. Tabellen omfatter medarbejdere ekskl. unge under 18 år og elever. Kilde: Danmarks Statistik. Antal fastlønnede Fortjeneste ekskl. genetillæg

5 189 Løn, forbrug og priser Fortjeneste efter branche- og uddannelsesniveau A A 13.2 Earnings by industries 1998 København Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Antal ansættelsesforhold Fortjeneste inkl. genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gnstl. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Smalfortjeneste ekskl pension Pr. måned Antal fastlønnede Fortjeneste ekskl. genetillæg Branche beløb i kr Fremstillingsvirksomhed I alt ,04 211,04 153,41 187,07 246,80 158, Mænd ,04 220,66 158,79 194,47 260,08 165, Kvinder ,63 194,07 145,93 176,84 221,21 146, Bygge- og I alt ,45 185,24 156,02 179,60 205,65 142, anlægsvirksomhed Mænd ,28 187,38 158,17 180,81 206,82 144, Kvinder ,11 159,30 130,88 152,43 179,69 127, Handel, hotel- og restau- I alt ,17 164,71 109,95 143,16 190,02 126, rationsvirksomhed mv. Mænd ,94 184,13 122,12 161,40 217,05 140, Kvinder ,03 138,04 101,82 123,38 157,81 107, Transportvirks., post I alt ,45 211,14 164,05 202,51 242,90 145, og telekommunikation Mænd ,85 221,86 170,92 209,38 254,62 152, Kvinder ,01 194,32 155,87 192,59 227,51 134, Finansieringsvirksomhed I alt ,93 200,88 136,78 183,33 236,30 147, mv., forretningsservice Mænd ,58 227,08 151,10 208,85 272,52 167, Kvinder ,19 173,60 124,42 169,06 203,38 126, Offentlige og personlige I alt ,95 179,98 130,52 161,63 206,17 136, tjenesteydelser Mænd ,97 204,28 138,27 181,10 249,16 154, Kvinder ,82 167,22 127,51 155,74 190,76 126, Alle 1 I alt ,19 192,83 134,82 175,05 225,59 142, Mænd ,02 213,44 146,81 192,76 254,14 158, Kvinder ,57 170,55 123,96 161,00 200,29 126, Uddannelsesniveau Grundskole I alt ,02 160,58 115,58 145,04 187,14 120, Mænd ,33 174,74 125,90 158,34 201,92 130, Kvinder ,57 147,16 110,99 131,72 172,22 111, Almengymnasiale I alt ,34 172,07 107,36 142,34 210,22 129, Mænd ,35 196,88 115,87 169,43 245,71 147, Kvinder ,85 150,62 103,08 125,49 184,51 114, Erhvervsgymnasiale I alt ,70 169,27 118,21 154,18 197,27 127, Mænd ,18 183,73 121,76 160,69 219,26 138, Kvinder ,65 157,24 114,70 150,46 187,29 117, Erhvervsfaglige I alt ,95 191,79 149,16 180,42 219,56 138, Mænd ,32 205,68 155,12 191,47 239,52 149, Kvinder ,01 176,49 142,66 173,29 202,74 127, Korte videregående I alt ,27 182,10 141,65 162,34 205,30 139, Mænd ,94 208,10 153,07 191,59 242,99 156, Kvinder ,89 169,06 138,83 155,10 187,17 130, Mellemlange videregående I alt ,75 240,77 170,15 223,29 286,39 178, Mænd ,07 265,94 193,82 248,16 312,02 197, Kvinder ,17 198,45 147,71 184,30 234,95 147, Lange videregående I alt ,17 262,24 184,92 243,87 316,50 195, Mænd ,40 283,39 201,16 263,33 340,93 212, Kvinder ,57 225,76 165,05 210,51 270,42 166, Alle 1 I alt ,19 192,83 134,82 175,05 225,59 142, Mænd ,02 213,44 146,81 192,76 254,14 158, Kvinder ,57 170,55 123,96 161,00 200,29 126, Inkl. uoplyst. Antallet af ansættelsesforhold kan derfor afvige fra summen af de enkelte grupper. Anm. Tabellen omfatter medarbejdere ekskl. unge under 18 år og elever. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Løn, forbrug og priser 190 Forbrugerprisindeks i hovedgrupper A A 13.3 Consumer price index 1980=100 Vægte pr. sept Jan April 1999 Juli 1999 Okt Jan Fødevarer... 14,32 191,3 191,4 192,6 194,0 195,2 Mel, gryn, brød og kager... 1,79 228,0 231,0 231,0 231,0 232,9 Kød og kødvarer... 4,10 174,0 174,0 180,0 180,0 182,4 Fisk... 0,42 233,0 235,0 237,0 233,0 236,8 Mælk, fløde, ost og æg... 2,24 194,0 196,0 195,0 198,0 198,3 Smør, margarine mv.... 0,42 190,0 190,0 191,0 195,0 193,7 Frugt, grøntsager, kartofler... 2,41 202,0 198,0 195,0 200,0 201,6 Sukker... 0,11 116,0 116,0 115,0 116,0 116,0 Kaffe, te, kakao... 0,53 120,0 117,0 118,0 118,0 117,4 Andre fødevarer... 2,30 228,0 229,0 229,0 230,0 229,5 Drikkevarer... 3,41 170,4 171,6 173,5 173,2 173,5 Sodavand o.l.... 0,79 244,0 249,0 248,0 245,0 246,9 Spiritus og vin... 1,18 169,0 170,0 172,0 172,0 172,2 Øl... 1,44 148,0 148,0 151,0 151,0 151,1 Tobaksvarer... 2,55 208,9 208,9 210,0 210,0 212,5 Beklædning og fodtøj... 5,36 166,4 189,8 175,7 191,3 171,3 Beklædning... 4,57 166,0 190,0 174,0 191,0 168,2 Fodtøj... 0,79 170,0 189,0 185,0 195,0 184,5 Bolig... 21,94 245,3 247,6 248,0 250,2 251,5 Husleje... 19,87 245,0 248,0 248,0 250,0 250,9 Vedligeholdelse... 2,07 252,0 251,0 255,0 255,0 261,5 Brændsel, el, gas, varme... 5,75 209,3 212,8 219,7 224,9 234,0 Elektricitet... 2,17 245,0 245,0 251,0 251,0 256,9 Gas... 0,65 154,0 157,0 164,0 177,0 196,9 Flydende brændsel... 1,28 179,0 192,0 198,0 212,0 231,2 Fjernvarme mv.... 1,65 231,0 231,0 240,0 240,0 240,1 Boligudstyr, husholdningstjenester... 6,03 195,1 198,3 198,3 199,8 201,2 Møbler, gulvtæpper... 2,07 199,0 201,0 202,0 203,0 202,5 Gardiner, sengelinned mv.... 0,78 186,0 191,0 189,0 193,0 191,7 Husholdningsmaskiner mv.... 1,14 159,0 161,0 161,0 163,0 162,5 Service og køkkenudstyr... 0,66 223,0 226,0 227,0 228,0 228,8 Ikke-varige husholdningsartikler... 0,92 188,0 193,0 193,0 193,0 193,3 Vask, rensning, fremmed hjælp... 0,46 233,0 237,0 237,0 240,0 260,7 Helseudgifter... 2,02 237,6 237,5 237,2 239,4 240,5 Medicin... 0,58 202,0 199,0 197,0 199,0 200,2 Andre helseudgifter... 1,44 254,0 256,0 256,0 259,0 259,8 Transport... 15,68 214,8 217,9 220,8 223,0 224,3 Anskaffelse af køretøj... 5,89 187,0 187,0 188,0 186,0 184,9 Heraf reparation og vedligeholdelse... 4,31 291,0 296,0 299,0 307,0 310,0 benzin og olie... 2,49 150,0 158,0 164,0 169,0 172,9 Kollektiv transport, hyrevogn... 2,99 277,0 278,0 282,0 283,0 287,9 Telefon og porto... 2,12 181,2 180,7 174,7 180,7 177,4 Fritidsudstyr, underholdning... 9,67 206,3 208,3 208,7 208,7 210,1 Fritidsudstyr, hobbymaterialer... 4,12 138,0 138,0 137,0 137,0 136,5 Underholdning mv.... 2,34 238,0 240,0 245,0 243,0 247,8 Bøger... 0,38 285,0 286,0 290,0 286,0 293,7 Aviser og blade... 0,88 323,0 326,0 328,0 331,0 336,9 Undervisning, daginstitutioner... 1,95 279,0 287,0 283,0 286,0 286,1 Andre varer og tjenester... 11,15 212,0 214,0 217,0 217,6 218,6 Frisørbehandling... 0,65 287,0 296,0 297,0 299,0 299,4 Toiletartikler... 0,88 177,0 180,0 182,0 182,0 182,9 Andet til personlig brug... 0,88 171,0 173,0 172,0 172,0 171,2 Restaurant, hotel mv.... 8,74 217,0 218,0 222,0 223,0 220,9 Forbrugerprisindeks i alt ,00 208,9 212,1 212,7 215,2 215,5 Varer og tjenester, ekskl. husleje... 80,13 201,1 204,3 205,1 207,6 207,8 Varer... 55,23 187,2 190,7 190,9 193,6 193,1 Tjenester... 24,90 247,7 250,3 252,6 254,8 257,4 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger: Indkomst, forbrug og priser.

7 191 Løn, forbrug og priser Forbrugerprisindeks A A 13.4 Consumer price index 1980=100 Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Året ,7 169,8 170,8 171,9 173,1 172,6 172,6 173,6 174,2 175,2 176,0 176,0 172, ,9 175,3 175,9 176,0 177,3 176,9 176,3 178,1 179,6 179,9 179,8 179,3 177, ,3 179,8 180,1 180,5 181,7 182,1 181,5 181,8 182,8 183,2 184,0 183,5 181, ,1 184,0 184,7 185,0 186,3 186,3 185,5 185,7 186,4 186,2 186,6 186,2 185, ,9 186,4 186,8 187,0 188,1 188,0 187,7 188,0 188,6 189,1 189,4 189,0 187, ,2 189,8 190,0 190,8 191,7 191,9 191,5 192,2 192,4 192,8 193,3 193,3 191, ,4 194,2 194,8 195,4 196,2 195,9 195,0 195,3 196,4 196,5 196,9 196,8 195, ,6 197,7 198,8 199,3 200,0 199,8 199,5 199,9 200,9 201,2 201,6 201,4 199, ,9 202,0 202,1 202,7 204,1 204,6 204,1 204,9 205,5 205,6 205,9 205,6 204, ,4 206,3 206,7 207,2 208,2 208,1 207,8 208,1 208,9 209,0 209,4 209,1 207, ,9 210,5 211,5 212,1 212,5 213,1 212,7 213,8 214,8 215,2 215,6 215,8 213, ,5 216,9 218,3 218, Anm. Prisindeksene beregnes på grundlag af de faktiske priser, forbrugerne må betale inkl. indirekte skatter. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunkturstatistik. Nettoprisindeks A A 13.5 Index of net retail prices Januar 1975=100 Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Året ,0 244,1 245,3 246,3 248,7 248,7 247,4 249,4 250,9 251,5 253,1 253,2 248, ,3 256,3 258,2 260,2 262,0 261,2 260,9 262,5 263,8 265,3 266,1 266,3 261, ,3 266,2 267,2 267,3 269,1 268,3 268,0 270,8 273,4 274,0 273,4 272,4 269, ,7 273,5 273,9 274,7 276,5 277,1 276,7 277,3 278,9 279,5 280,3 279,4 276, ,8 280,3 281,3 281,9 283,3 283,4 282,0 282,3 283,4 284,3 284,6 284,0 282, ,5 284,3 285,2 285,6 287,2 286,9 286,4 286,9 287,7 288,6 288,4 287,8 286, ,4 288,4 288,7 290,0 291,4 291,7 291,2 292,3 292,6 293,2 293,9 293,8 291, ,3 294,6 295,6 296,4 297,9 297,4 296,0 296,5 298,5 298,5 299,0 298,8 296, ,6 299,4 301,1 301,9 303,1 302,9 302,2 302,8 304,6 305,1 305,8 305,5 302, ,1 306,2 306,3 307,3 309,7 310,3 309,5 310,8 311,7 311,6 312,1 311,7 309, ,5 311,9 312,6 313,2 314,9 314,8 313,6 314,0 315,2 315,3 315,9 315,5 314, ,9 316,6 318,1 319,1 319,8 320,7 319,8 321,7 323,4 324,0 324,6 325,0 320, ,5 326,9 329,2 329, Anm. Nettoprisindekset beregnes på grundlag af de faktiske priser, forbrugerne må betale med fradrag og indirekte støtte og afgifter, men med tillæg af pristilskud. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunkturstatistik.

8 Løn, forbrug og priser 192 Engrosprisindeks, diskonto, obligationsrente m.m. A A 13.6 The wholesale index, discount rate, yeld of bonds, etc. Engrosprisindeks 1990=100 Nationalbankens diskonto ultimo Inflationsrate Effektiv obligationsrente ultimo Produktionsmidler I alt Efter oprindelse Efter anvendelse Enhedsprioritets- Danske varer Importvarer Forbrugsvareobligationer Samtlige serier Effektiv pantebrevsrente ultimo Aktieindeks ultimo 1982=100 Industriaktier Aktier i alt pct. p.a ,0 6,3 14,64 13,93 13, ,0 4,7 10,46 10,00 10, ,0 3,6 12,22 11,61 11, ,0 4,0 12,58 11,73 12, ,0 4,6 10,44 9,81 11, ,0 4,8 10,95 10,82 11, ,5 2,6 11,30 10,91 12, ,5 2,4 10,27 9,90 12, ,5 2,1 10,64 10,25 12, ,2 1,2 8,84 7,74 10, ,0 2,0 9,80 9,17 10, ,3 2,1 8,47 7,40 9, ,3 2,1 7,64 6,55 8, ,5 2,2 7,04 6,16 8, ,5 1,9 6,44 5,40 7, ,0 2,5 6,64 5,99 7, Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger: Indkomst, forbrug og priser, Prisstatistik og Konjunkturstatistik. Byggeomkostningsindeks A A 13.7 Index of building costs Sammenvejningsfaktorer 1. jan jan april juli okt jan Reguleringsindeks for boligbyggeri = Bygningsdelsindeks for Betonarbejdet/undergrund Råhus Bygningskomplettering VVS-installationer Blikkenslagerarbejdet EL-installationer Bygningsinventar Reguleringsindeks i alt Heraf materialer arbejdsløn Byggeomkostningsindeks for Hovedlandeveje Motorvejsarbejder Entreprisereguleringsindeks for = Jordarbejder mv Asfaltarbejder Betonkonstruktioner Jernkonstruktioner Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk Efterretning: Bygge- og anlægsvirksomhed samt Konjunkturstatistik.

9 193 Løn, forbrug og priser Årlig udgift for en familie ved køb af 2400 kwh el og 170 m 3 gas A A 13.8 Annual expenditures for a family on the purchase of 2400 kwh electricity and 170 m 3 gas København Elektricitet øre pr. kwh Normaltarif... 83,0 90,5 91,5 93,7 94,5 97,6 101,0 107,4 114,0 115,9 Ved køb af 2400 kwh kr Energiafgift ,0 2172,0 2196,0 2248,8 2268,0 2342,4 2424,0 2577,6 2736,0 2781,6 Faste afgifter... 96, Moms ,3 477,8 549,0 562,2 567,0 585,6 606,0 644,4 684,0 695,4 Eludgift i alt ,3 2649,8 2745,0 2811,0 2835,0 2928,0 3030,0 3222,0 3420,0 3477, øre pr. m Gas Normaltarif ,2 308,8 282,4 275,4 229,6 224,4 263,2 271,7 340,4 346,3 Ved køb af 170 m kr Energiafgift ,7 525,0 480,1 468,2 390,3 381,5 447,4 461,9 578,7 588,7 Faste afgifter ,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 180,0 180,0 Moms ,0 147,2 156,0 153,0 133,6 131,4 147,9 151,5 189,7 192,2 Gasudgift i alt ,8 816,1 780,1 765,2 667,9 656,9 739,3 757,4 948,4 960,9 El og gas tilsammen ,0 3466,0 3525,1 3576,2 3502,9 3584,9 3769,3 3979,4 4368,4 4437,9 Anm. 1. Inkl. statsafgift mv. Anm. 2. Som følge af afrunding kan summen af de enkelte tal afvige fra totalen. Kilde: Københavns Energi. Årlig udgift for en familie ved køb af 100 m 3 vand A A 13.9 Annual expenditure for a family on the purchase of 100 m 3 water København øre pr. m Normaltarif ,0 1804,0 1839,0 1943,0 1943,0 1962,0 1775,0 1625,0 1575,0 1650,0 Ved køb af 100 m 3 vand kr Vand- og vandafledningsafgift ,0 1804,0 1838,8 1943,0 1943,0 1962,0 1775,0 1625,0 1575,0 1650,0 Faste udgifter ,0 200,0 195,2 195,2 195,2 195,2 228,8 228,8 228,8 228,8 Statsafgift - Vand ,0 200,0 300,0 400,0 500,0 500,0 Statsafgift - Spildevand ,0 100,0 63,0 Moms ,4 440,9 508,5 534,6 559,6 589,3 575,9 575,4 600,9 611,2 Vandudgift i alt ,4 2444,9 2542,5 2672,8 2797,8 2946,5 2879,7 2877,2 3004,7 3053,0 Anm. Som følge af afrunding kan summen af de enkelte tal afvige fra totalen. Kilde: Københavns Vand.

10

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 186 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 187 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 8 0 8 5 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2000 Procent 100 Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

NA TIONALREGNSKAB 1994:2

NA TIONALREGNSKAB 1994:2 NA TIONALREGNSKAB 1994:2. U ndersøaelser fra G røn lands Statisti k Prissammenligning mellem Grønland og Danmark 1994 Metode og eksempler 1. Indledning Nærværende publikation er udformet som et supplement

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Kap2: Internationale prissammenligninger

Kap2: Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Kap2: Internationale prissammenligninger Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning 2. Tabeller 3. Metode 3.1 Vægtgrundlag 3.2 Prisudviklingen 4. Udgivelser 1. Indledning

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere