Kodeks for God økonomistyring i sundhedsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for God økonomistyring i sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Kodeks for God i sundhedsvæsenet Understøtter kvalitet og effektiv behandling Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet God Sikrer mest mulig sundhed for pengene Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning

2 samarbejde mellem: Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Danske Regioner Regionens eksterne revisorer: BDO Deloitte KPMG maj 2013 Oplag: 500 eksemplarer Design: Grafisk Service, Region Syddanmark Trykkeri: Serviceafdelingen, Region Syddanmark

3 Indledning Regionernes sundhedsvæsen skal sikre borgere og patienter det bedst mulige tilbud om undersøgelser og behandlinger af høj kvalitet og samtidig gøre det omkostningseffektivt. Det handler fremadrettet ikke om mest mulig aktivitet for pengene men om mest mulig sundhed for pengene. De fem regioner har en fælles vision om fortsat at udvikle og forbedre såvel kvaliteten som omkostningseffektiviteten i patientbehandlingen. Regionernes danner bindeled mellem de overordnede rammer om økonomi m.v., der følger af de årlige økonomiaftaler med regeringen, og regionsrådenes politiske udmøntninger heraf. Tilsvarende er den bindeled mellem regionsrådenes politisk fastlagte mål og prioriteringer og handlinger og beslutninger i dagligdagen på sygehusene og de enkelte afdelinger. Regionernes skal forene krav om lav økonomisk vækst, fortsat budgetsikkerhed og rammestyring inden for et sundhedsvæsen præget af øget efterspørgsel efter undersøgelser og behandlinger samt patientrettigheder, skiftende henvisningsmønstre og patientstrømme. Økonomistyringen skal fungere i meget store og komplekse regionale sundhedsvæsener med mere end ansatte på sygehusene, der hvert år står for bl.a. over 8 mio. ambulante besøg, 1,3 mio. udskrivninger og operationer. Hertil kommer store forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser på sygehusene, samt ydelser fra mere end selvstændige sundhedsprofessionelle i praksis-sektoren. Økonomistyringen skal understøtte et sundhedsvæsen, der løbende undergår meget store og fortsatte forandringer. Fx i forbindelse med omlægning fra stationær til ambulant behandling, nye behandlingstilbud, sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, introduktion af ny teknologi osv. God måles på, om den Giver et langsigtet og sikkert grundlag for prioriteringer, beslutninger og handlinger fra politiske beslutninger i regionsrådet over sygehusledelsen til den enkelte afdeling Understøtter kvalitet i behandlingen Økonomistyringen skal ikke blot have fokus på inputfaktorer men i høj grad understøtte opfølgning på mål/outcome Understøtter omkostningseffektiv patientbehandling Fortsættelse af udviklingen, hvor sygehusene siden 2003 har sikret en stigning i produktivitet i gennemsnit med 2,4 pct. om året. Det svarer til, at der løbende er frigjort ressourcer til flere behandlinger for de samme penge. Værdien af de ekstra behandlinger har udgjort mere end 1,5 mia. kr. årligt Sikrer budget- og aftaleoverholdelse Behovet er forstærket med budgetloven, der kombinerer flerårige udgiftsrammer med overholdelse af udgiftslofter for det enkelte år i budget og regnskab. Formålet med Kodeks for God Økonomistyring i sundhedsvæsenet er dobbelt: Regionerne vil fastholde en, der kombinerer sikkerhed med gennemsigtighed, sikrer løbende prioriteringer og opfølgning, understøtter omkostningseffektivitet m.v. Bl.a. baseret på vores fælles erfaringer fra regionernes første seks år. Samtidig ønsker vi at sætte et ambitiøst mål for, hvordan de fem regioner hver for sig og i fællesskab arbejder for at udvikle en i inde værende og den kommende valgperiode. Altså: Hvordan vil vi gøre god bedre. 3

4 maj 2013

5 Regionsrådet bestemmer mål og midler Det er regionsrådet, som ud fra givne rammer og vilkår fastlægger mål og midler for regionens aktiviteter. Økonomistyringens overordnede mål, rammer og værktøjer er derfor forankret i regionsrådets politiske beslutninger om budget, styrings-principper m.v. Strukturen og overordnede prioriteringer fastlægges af regionsrådet Regionsrådet er en folkevalgt myndighed, som har ansvaret for bl.a. driften af de offentlige sygehuse i Danmark. Regionsrådet fastlægger de strukturelle rammer i form af sygehusstruktur og specialefordeling m.v. Understøtter kvalitet og effektiv behandling Sikrer mest mulig sundhed for pengene Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet God Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet De strukturelle rammer herunder geografisk udstrækning og beredskabsforpligtigelser har afgørende betydning for såvel aktiviteten som omkostningerne på de enkelte sygehuse og dermed også enhedsomkostning-er og produktivitet. Regionsrådet udmønter de økonomiske rammer De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner fastlægger rammerne for regionernes sundhedsvæsen med hensyn til økonomi og aktivitet, produktivitet, finansiering m.v. Hertil kommer lovbestemte service- og kvalitetskrav, fx frit sygehusvalg, patientrettigheder om ventetider m.v., pakkeforløb o.lign. Regionsrådet udfylder og udmønter disse rammer, og regionens budget og budgetmodeller tilpasses løbende rammebetingelserne for regionernes finansiering. Produktivitetskravet for det enkelte sygehus fastsættes af regionsrådet med udgangspunkt i sygehusets rammebetingelser og potentiale for produktivitetsudvikling. Regionsrådets mål, budgetforudsætninger og økonomiske styringsmodeller formidles tydeligt til ledere og medarbejdere. De styringsmæssige rammer og vilkår skal være klare, relevante og enkle og dermed gennemsigtige for organisationen. 5 Hvordan gør vi god bedre?

6 Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet Budgetteringen kobler opgaver og mål med aktivitet, ressourcer, økonomi m.v. Budgetteringen er baseret på erfaring og kontinuitet, konsistens og gennemsigtighed Budgetteringen understøtter effektiv ressourceudnyttelse og giver incitamenter til den rette behandling og høj kvalitet for patienterne Budgetteringen skal understøtte fokus på nye udfordringer og muligheder Regionsrådets beslutninger danner rammen Budgetteringen synliggør det reelle prioriteringsrum inden for det aftalte udgiftsloft, understøtter regionsrådets politiske prioriteringer og udmønter disse. I kraft heraf har budgettet høj legitimitet. I udgangssituationen bygger budgetteringen på regionale og tværregionale erfaringer fra tidligere budgetperioder og kendskab til kapacitet, aktivitet, omkostninger og kvalitet, hvorudfra de økonomiske konsekvenser af prioriteringerne kan beregnes. Ved ændringer af struktur eller organisation, omlægninger, nye behandlings-tilbud etc. suppleres dette med konkret budgettering af ressourcer, omkostninger, aktivitet m.v. Budgetteringen understøtter omkostningseffektive patientforløb på tværs af sektorer Budgetteringen skal understøtte omkostningseffektive patientforløb af høj kvalitet. Fokus skal samtidig være på sammenhængende patientforløb, såvel i sygehusregi som mellem sygehuse, praksissektor og kommuner. Det gælder også mellem somatik og psykiatri. Budgettet tilvejebringer overblik over og sammenhæng mellem opgaver og mål, aktivitet, ressourceanvendelse og økonomi samt kvalitet m.v. Budgettet er dynamisk og tilpasses kontinuerligt God har fokus på løbende opfølgning, tilpasning og optimering inden for den samlede, økonomiske ramme og ikke blot én stor, årlig prioritering. Ud over regionsrådets løbende, politiske styring og prioritering tilpasses budgettet kontinuerligt til ny lovgivning, nye behandlinger, effektiviseringspotentialer, ændret struktur samt andre ændringer. Herved sikres en effektiv, løbende tilpasning og at der kan træffes rettidige beslutninger, når dette er nødvendigt. Løbende budgettilpasninger er ikke et problem i forhold til god, men kræver konstant opmærksomhed, synlighed og gennemsigtighed på alle niveauer. Budgettet er gennemsigtigt og konsekvent Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere har en sikker forståelse af de økonomiske mekanismer, som skal være konsistente og konsekvente. God bygger derfor på genkendelighed og klarhed om forudsætningerne ved budgetlægningen. Budgetansvaret er klart defineret og entydigt placeret Budgetansvaret er placeret, hvor de daglige beslutninger træffes, og den største del af ressourceforbruget reelt udløses dvs. typisk i afdelingerne. Det er her patienterne behandles og regionsrådets prioriteringer føres ud i praksis. Budgetansvaret er derfor klart defineret som afdelingernes med fokus på aktivitet, kvalitet, budgetoverholdelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne. maj

7 Hvordan gør vi god bedre? Understøtter kvalitet og effektiv behandling Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet Fastlæggelse af flere outcome-baserede mål i budgetterne vil øge fokus på resultater dvs. i sidste ende også øget fokus på omkostningseffektivitet og God patientnære servicemål. De outcome-baserede mål handler således om såvel patientoplevet kvalitet som klinisk kvalitet. Fokus på sammenhængende patientforløb forudsæt- Sikrer mest mulig sundhed for pengene Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning ter konsistente incitamenter i samarbejdet mellem regioner, kommuner og praksissektoren. Regionerne ønsker at fremme disse rammevilkår. Regionerne sikrer, at den årlige budgetlægning på afdelingsniveau udfordres og kvalificeres gennem erfaringsbaseret dialog mellem sygehusledelse og afdelingsledelse med udgangspunkt i afdelingens tidligere præstationer, produktivitetskrav og kapacitetsudnyttelse samt det forventede omkostnings- niveau. Hvordan gør vi god bedre? 7 Hvordan gør vi god bedre?

8 Styring forankres i ledelsesorganisationen Regneark kan ikke erstatte ledelse Økonomi styringen skal være forankret i ledelsesorganisationen Der skal være kontinuitet i mål og spilleregler Økonomistyringen baseres på principper om enkelhed, stabilitet over tid relevans og konsekvens Økonomistyringen er forankret i ledelsesorganisationen og understøtter beslutningstagere på alle niveauer Ansvaret for en skal forankres der, hvor man disponerer over økonomien. Ansvaret er derfor forankret i ledelsesorganisationen for at sikre umiddelbart og entydigt ansvar for styringen af aktivitet, økonomi og kvalitet. Økonomiske dispositioner foretages i væsentligt omfang decentralt på de enkelte afdelinger. Det er derfor afgørende for optimal ressourceanvendelse og høj kvalitet, at der på alle niveauer i organisationen er ledelsesmæssigt fokus på omkostningsbevidsthed og kvalitet i patientbehandlingen. Det er afgørende, at styringskrav og værktøjer tilpasses den konkrete organisation for at give mening i forhold til den kliniske hverdag. Gennem forankring i ledelsesorganisationen skal en under-støtte indsigt og overblik på såvel det strategiske som det taktiske og operationelle niveau. Altså såvel regionalt som på sygehus- og afdelings-niveau. Målet er at synliggøre handlerum, øge handlemuligheder og skabe gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget. Økonomistyringen skal bygge på gennemsigtighed, tillid og dialog Økonomistyringens instrumenter skal sammen med den øvrige ledelsesmæssige indsats understøtte høj kvalitet for patienten (outcome) og skabe mest mulig sundhed for pengene. Da de økonomiske dispositioner i væsentligt omfang foretages decentralt, fordrer det, at en tilrettelægges og implementeres i dialog mellem det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau. Økonomi-styringen anvender forskellige værktøjer, tilpasset og målrettet det enkelte niveau. På operationelt niveau skal styringsparametre og -værktøjer være få, enkle og relevante i forhold til den kliniske hverdag og forudsætte så få registreringsopgaver som muligt. En væsentlig forudsætning for god er, at der er tillid til rammerne og budgetterne på kort og mellemlangt sigt. Pludselige eller uventede ændringer i forudsætningerne for styringen bevirker usikkerhed og fører erfaringsmæssigt til uklarheder i beslutningsgrundlaget og produktivitets-tab. Konsekvent og fair bygger på stabilitet, transparens, og relevans. Det er derfor væsentligt, at en bygger videre på et kendt og erfaringsbaseret grundlag vedr. de måltal og parametre, der anvendes til styringen på afdelingsog sygehusniveau. Kendskabet til præmisser og sammensætningen af budgettet, kendskabet til opstillingen af aktivitetskrav, samt præmisserne for hvilke registreringer, der ligger bag den realiserede aktivitet, er alle væsentlige forhold, hvor der skal være stabilitet og gennemsigtighed over årene. Der skal være tillid til, hvordan disse basale parametre er fremkommet, for at ledere og medarbejdere opnår tillid til styringsparadigmet. maj

9 Hvordan gør vi god bedre? Understøtter kvalitet og effektiv behandling Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet Det sikres, at alle med ledelsesansvar har et klart formuleret ansvar i forhold til, og at der sker opfølgning heraf i forbindelse med den God løbende lederevaluering. I overensstemmelse med regeringens tillidsreform understreges behovet for det decentrale ledelsesrum ved minimering af centrale procedurekrav Sikrer mest mulig sundhed for pengene Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning samtidig med formulering af tydelige resultatmål. Den decentrale baseres på færrest mulige styringsparametre, som til gengæld er relevante for den kliniske dagligdag. Den økonomiske styringsopgave differentieres mellem centrale og decentrale kompetencecentre og de operationelle funktioner i klinikken. God gøres bedre ved fortsat fokus på opsamling og udveksling af erfaringer og viden på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner. Hvordan gør vi god bedre? 9 Hvordan gør vi god bedre?

10 Ledelsesinformation sikrer løbende prognosticering og opfølgning Ledelsesinformation og controlling sikrer kvalificeret vurdering af forventet årsresultat Ledelsesinformation understøtter beslutninger og handlinger på alle niveauer Ledelsesinformation understøtter løbende forbedringer af produktivitet, kvalitet og service. Fokus på fremadrettet handling frem for bagudrettet afvigelses-rapportering Opfølgningen skal være fremadrettet og handlingsorienteret. Det er afgørende, at prognoserne ikke udløser en omfattende afvigelses-rapportering, men i stedet danner grundlag for kvalificerede handleplaner for fremadrettet resultatopfyldelse, som den økonomiansvarlige ledelse tager ansvar for. Løbende opfølgning og vurdering af forventet årsresultat Der foretages løbende en kvalificeret vurdering af forventet årsresultat. Heri indgår også vurdering af udviklingstrends, såvel i året til dato som løbende i forhold til tidligere perioder. Opfølgningen omfatter såvel økonomi, aktivitet og kvalitet. Målrettet ledelsesinformation og formidles gennem kommunikation baseret på dialog og lydhørhed Forventninger til årsresultatet med hensyn til økonomi, aktivitet og kvalitet m.v. forelægges i fast kadance for regionsrådet med særlig vægt på budget- og aftaleoverholdelse, overholdelse af kvalitetsmål, udviklingstrends, handleplaner og evt. korrigerende initiativer. Hermed sikres, at der så tidligt som muligt kan iværksættes konkrete initiativer og korrigerende handleplaner med henblik på overholdelse af budget og forudsætninger vedrørende aktivitet, produktivitet og kvalitet. Ledelsesinformation, baseret på valide og tidstro data, understøtter opfølgning og handlinger på alle niveauer. Ledelsesinformationen målrettes de styringsansvarlige på alle niveauer, fx sygehus- og afdelingsledelser. Udgangspunktet herfor er månedlige vurderinger af forventet årsresultat på baggrund af registreret forbrug og aktivitet m.v. samt erfaringsbaserede, periodiserede prognosemodeller eller periodeopdelte budgetter. I sammenhæng hermed sker der en konsolidering af hele regionens økonomi- og aktivitetsregistrering efter ensartede principper og indenfor et kort tidsinterval efter hvert periodeskift. Ligeledes sker der løbende ajourføring af kvalitetsdata. Løbende information på det enkelte sygehus/afdeling er udgangspunkt for den dialog og inddragelse, der understøtter nødvendige prioriteringer og handlinger. maj

11 Omfattende datagrundlag og reduktion af registreringsbyrden I sundhedsvæsenet foreligger i dag en omfattende registrering, som bl.a. omfatter økonomi og personaledata, fordelingsregnskaber, aktivitetsregistreringer, demografiske registreringer, registrering af utilsigtede hændelser, patient- og arbejdsskader, sygefravær energi- og miljøregistreringer samt et betydeligt antal kvalitetsindikatorer. Det er en selvstændig målsætning, at dataopsamlingen i videst mulige omfang sker centralt eller i forbindelse med eksisterende klinikrelevante registreringer. Det er således en ambition, at indsamling og a jourføring af styringsdata i fremtiden sker med udgangspunkt i en faldende registreringsbyrde i klinikken. Understøtter kvalitet og effektiv behandling Sikrer mest mulig sundhed for pengene Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet God Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet Hvordan gør vi god bedre? Forbedret kvartalsopfølgning i forhold til centrale myndigheder. Der gennemføres som aftalt en evaluering af regionernes kvartalsopfølgninger for at understøtte forbedringer heri. Regionernes controllerfunktioner udarbejder månedligt vurderinger af forventet årsresultat på baggrund af registreret forbrug og aktivitet m.v. samt erfaringsbaserede, periodiserede prognosemodeller eller periodeopdelte budgetter. Regionens økonomi- og aktivitetsregistrering konsolideres efter ensartede principper inden for et kort tidsinterval efter hvert periodeskift 11 Hvordan gør vi god bedre?

12 Omkostningseffektivitet og mest mulig sundhed for pengene Økonomistyringen har fokus på løbende forbedringer i nye behandlingsmetoder, arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse, effektiviseringspotentiale og omkostningseffektivitet For at sikre den bedste ressourceudnyttelse anvendes en bred vifte af analyser og værktøjer, fx visitationsretningslinjer, ydelser pr. patientforløb, kapacitetsudnyttelse, benchmark, DRG/løn-index, enhedsomkostninger mv. Herved får det enkelte sygehuse/afdeling mulighed for løbende at kunne realisere de forudsatte produktivitetsgevinster. Mest mulig sundhed for pengene Udviklingen i sygehusenes produktivitet opgøres årligt. Sygehusvæsenet har gennem en længere årrække været underlagt et krav om forbedring af produktiviteten på 2 pct. om året. Herved frigøres løbende et betydeligt råderum i 2013 således mere end 1,3 mia. kr. som hidtil har været anvendt til delvis finansiering af den forudsatte vækst i undersøgelser og behandling, som følger af økonomiaftalen. Sætter klare mål for produktivitetsudviklingen Den fortsatte, positive produktivitetsudvikling understøttes via enkle og kendte rammer. Fokus på effektiviseringer, investeringer, implementering af ny teknologi m.v. Øget produktivitet handler bl.a. om god og hensigtsmæssig arbejds-tilrettelæggelse og løbende optimering af patientforløbene. En fortsat, positiv udvikling i produktiviteten understøttes også af bl.a. Strukturelle ændringer, fx reduktion af beredskaber, reduktion af ledelseslag og andre stordriftsfordele Effektive indkøbsaftaler Energiforbedringer Forbedrede fysiske rammer og logistik Investeringer i apparatur og it Indførelse af ny (sundheds)teknologi m.v. De årlige produktivitetskrav imødekommes gennem centrale, strukturelle initiativer, målrettede udviklingsprojekter samt regionernes beslutninger om initiativer på sygehuse og afdelinger. I sammenhæng hermed er der via benchmark m.v. løbende fokus på optimal udnyttelse af kapitalapparatet og bedst mulig udnyttelse af medarbejdernes tid. Det produktivitetskrav, der følger af økonomiaftalen, omsættes i forbindelse med budgetlægningen i krav til sygehusene om øget aktivitet i forhold til bevillingen. Kravene fastsættes ud fra sygehusenes muligheder for at realisere produktivitetsgevinster. Sygehusenes ledelser har ansvaret for at sikre opfyldelse af produktivitetskravet og at håndtere det i forhold til de enkelte afdelinger. maj

13 Hvordan gør vi god bedre? Understøtter kvalitet og effektiv behandling Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet På udvalgte områder formuleres fokuserede nationale visitationskriterier og kliniske retningslinjer, målrettet det daglige kliniske arbejde. Retningslinjerne skal bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse ved at understøtte gode patientforløb og effektive arbejdsgange. Der udarbejdes ca. 15 kliniske retningslinjer årligt samt retningslinier for visitation og henvisning på en række områder. Sikrer mest mulig sundhed for pengene God Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning Til understøttelse af dette arbejde indgår for hvert område vurderinger af enhedsomkostninger, kliniske arbejdsgange og muligheder for teknologisk innovation for at sikre højest mulige omkostningseffektivitet. Regionerne sikrer bedst mulig ressourceudnyttelse gennem visitation til ledig behandlingskapacitet, herunder kapacitet, som blandt andet tilvejebringes ved udbud af behandlingsydelser Der foretages løbende benchmark på skiftende områder for at sikre høj grad af videndeling mellem funktioner, såvel nationalt som internationalt. Hvordan gør vi god bedre? Regionerne indgår aktivt i arbejdet med at sikre validitet og reliabilitet i omkostningsdatabasen. 13 Hvordan gør vi god bedre?

14 God understøtter kvalitet og effektiv behandling Økonomistyringen har fokus på resultater og effekter sideløbende med produktiviteten Økonomistyringen skal understøtte sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer Har fokus på resultater og effekter Bedst mulig sundhed for pengene Regionernes har ikke kun fokus på høj aktivitet og produktivitet. Det er også afgørende, at en understøtter, at aktiviteten er effektiv i forhold til patientbehandlingen. Altså at fordelingen og udnyttelsen af ressourcerne sikrer bedst mulig patientbehandling og mest mulig sundhed for pengene. Også gennem en skal der være klare og enkle rammer og incitamenter for ledere og medarbejdere til effektivt at imødekomme patienternes behov. Skal understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer Omkostningseffektivitet og dermed høj produktivitet på sygehusene er vigtig. Gode og sammenhængende patientforløb går imidlertid på tværs af sektorer og skal derfor løses og udvikles i et tæt samarbejde mellem regionerne, der står for sygehusene og praksissektoren, og kommunerne. Sygehuse, praksissektor og kommuner skal i endnu højere grad sikre sammenhæng og en samlet, effektiv udnyttelse af ressourcerne. Gennem udvikling af samarbejdet skal såvel regioner som kommuner opnå omkostningsbesparelser og produktivitetsforbedringer. Økonomistyringen skal understøtte sammenhæng og omkostningseffektive forløb af høj kvalitet for den enkelte patient. Derfor også fokus på fastlæggelse af serviceog resultatmål Der er øget fokus på politisk prioritering af de ønskede resultater af indsatsen, udtrykt i servicemål, mål for faglige kvalitet og brugeroplevet kvalitet, samt fastlæggelse af resultatmål (outcome) som supplement til aktivitetsmål (output). Hvordan gør vi god bedre? Regionernes budgetmodeller indrettes, så de ikke kun imødekommer kravene om omkostningseffektivitet og produktivitet, men også sikrer målrettet fokus på kvalitet i og effekt af behandlingen. maj

15 Efterskrift God og effektiv i regionerne Understøtter kvalitet og effektiv behandling Regionsrådet bestemmer økonomi, aktivitet og kvalitet Budgettet fastlægger økonomi, aktivitet og kvalitet Økonomistyringen skal understøtte alle led i hele organisationen i at nå de ønskede mål med hensyn til omkostningseffektiv patientbehandling af høj kvalitet. God Det gælder såvel i forhold til regionsrådets politiske mål og prioriteringer som ledelsesmæssige beslutninger og den enkelte medarbejders daglige virke. Sikrer mest mulig sundhed for pengene Styring forankres i ledelsesorganisationen Ledelsesinformation sikrer opfølgning God er dermed ikke en isoleret disciplin, men skal måles på, hvordan den bidrager til et godt og effektivt sundhedsvæsen. God baserer sig bl.a. på principper om enkelhed og relevans. Målsætninger for kvaliteten omfatter bl.a. Reduktion af sygehusdødeligheden Reduktion af antallet af skader på patienter og Nedbringelse af omfanget af sygehuserhvervede infektioner Reduktion af den gennemsnitlige liggetid Nedbringelse af andelen af akutte genindlæggelser Nedbringelse af væksten i kontakter pr. patient Øget andel af dagkirurgi. Afledt heraf skal selve økonomifunktionen i sagens natur også være effektiv. Fra 2010 til 2012 er antallet af administrative, økonomiske medarbejdere centralt og på sygehusene reduceret med 5,5 pct. i de fem regioner under ét. En række resultatmål har et langsigtet perspektiv og kræver særlig opfølgning og evaluering. Regionerne etablerer konsoliderede opfølgningssystemer, som er dækkende i forhold til målene. Der skal tilvejebringes effektmål, der har værdi for patienten. Regionerne opstiller konkrete kvalitetsog effektmål og sikrer opfølgning på disse til såvel klinisk som politisk niveau, Samtidig opstilles konkrete mål for samarbejde på tværs af sektorer. 15 Hvordan gør vi god bedre?

16 Kodeks for God i sundhedsvæsenet samarbejde mellem: Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Danske Regioner Regionens eksterne revisorer: BDO Deloitte KPMG

God økonomistyring i sundhedsvæsenet

God økonomistyring i sundhedsvæsenet Kodeks for i sundhedsvæsenet Kodeks for i sundhedsvæsenet og effektiv samarbejde mellem: Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Danske Regioner Regionens

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017 Udfordringer for styringen på sundhedsområdet DRG-konference 2017 Politisk pres for fjernelse risiko for at regering kunne komme i mindretal 2 Aftale om suspension af produktivitetskravet i 2018 Konkret

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Økonomistyring på sygehuse

Økonomistyring på sygehuse Økonomistyring på sygehuse Introduktionstekst I det følgende stilles en række spørgsmål til økonomistyringen på jeres sygehus. Spørgeskemaundersøgelsen foretages i forbindelse med det indgåede partnerskab

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Indhold side. Formål... 3

Indhold side. Formål... 3 God økonomistyring 2 Indhold side Formål... 3 Styringskultur... 4 Økonomisk ansvarlighed og helhedssyn... 4 Vi stiller spørgsmål og søger forklaring... 5 Vi er altid på omkostningsjagt... 5 Styringsmål...

Læs mere

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DISPOSITION 1. Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2. Kvalitetsdata 3. Big data i praksis DISPOSITION

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Hovedelementer

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Hovedelementer Juni 2012 Aftale om regionernes økonomi for 2013 Hovedelementer Økonomiaftale og budget Økonomiaftalen lægger ydre rammer og vilkår for regionernes økonomi og aktivitet Med overgang til ny struktur har

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Styring skal fokusere på mål og resultater (1) Ny styring i et patientperspektiv Per Grønbech, Økonomidirektør, Koncernøkonomi og Henriette Sørensen, projektleder, Koncernøkonomi www.regionmidtjylland.dk Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Vedr.: Regeringens økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om økonomien i 2013

Vedr.: Regeringens økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om økonomien i 2013 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 2870.45 VP

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk DRG konference 2013 Udfordringer i den nuværende styring Mette Jensen, souschef Koncernøkonomi, Region Midt www.regionmidtjylland.dk Vores intention er at have økonomistyringsmodeller, der understøtter

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD God økonomistyring handler

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012 Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL DECEMBER 2013 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK

SUNDHEDSDATA I SPIL DECEMBER 2013 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK SUNDHEDSDATA I SPIL DECEMBER 2013 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DISPOSITION 1. Kvalitet som et sundhedspolitisk fokusområde 2. Sundhedsdata 3. Synlighedsreform 4. Vækstinitiativ DISPOSITION 1. Kvalitet som

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Der skal sikres en omkostningsbevidst ressourceanvendelse og løbende effektiviseringer af opgavevaretagelsen.

Der skal sikres en omkostningsbevidst ressourceanvendelse og løbende effektiviseringer af opgavevaretagelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets Økonomistyringsstrategi 2011-2013 Fødevareministeriets økonomistyringsstrategi 2011-2013 beskriver hvilke visioner og fokusområder, Fødevareministeriet

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere