Lokalplan Forslag af 6. maj Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde. Kommuneplantillæg nr. 20. Hornbæk. Ålsgårde. Saunte Skibstrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan Forslag af 6. maj Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde. Kommuneplantillæg nr. 20. Hornbæk. Ålsgårde. Saunte Skibstrup."

Transkript

1 Forslag af 6. maj 2015 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 20 Lokalplan 3.40

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver det annonceret på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Lokalplanens anvendelse Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Aflysning af servitutter, byplanvedtægt, lokalplan Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkning... 9 Tillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...13 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Område med særlig drikke-vandsinteresser (OSD)...13 Spildevandsplan Varmeplan...14 Museumsloven Kystnærhedszonen...14 Naturbeskyttelsesloven...14 Handicapforhold...14 Aflysning af byplanvedtægt og servitut...15 Trafik og parkering...15 Miljøvurdering...16 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...17 Miljøscreening af forslag til lokalplan nr Sct. Georgs Vej 15, Espergærde...18 Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 34 nye boliger i 1, 1½ og 2 etager på Sct. Georgs Vej 15 A-D. Det er hensigten at denne boligbebyggelse skal indeholde kvaliteter fra både rækkehusbebyggelser og bofællesskaber. Der skal være plads til familier, der flytter i hus for første gang, samt ældre par. Projektets fokus på fælles/sociale udearealer vil være et godt alternativ for folk der vælger at købe hus for første gang, men stadig har brug for den kontakt man har mulighed for i byen. Ejendommen som ønskes bebygget er i dag bebygget med institutionsbygninger. Lokalplanområdet har en størrelse på m 2 og er bebygget med m 2 bruttoetageareal. Bebyggelsesprojektet har et omfang som vurderes at kræve lokalplan. Desuden er lokalplanområdet omfattet af byplanvedtægt III, hvorefter arealet er udlagt til institutioner. Byplanvedtægten ophæves ved vedtagelse af denne lokalplan. Mellemvangsvej Kofod Anchers Vej Sct Georgs Vej Stokholmsvej Sct Georgs Have Kildemosevej Kystbanen Jernbane Alle Idrætsvej Lokalplanområdet indtegnet med gul streg 4

5 Bebyggelsen set fra indre adgangsvej Bebyggelsen set fra det fælles friareal 5

6 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - Lokalplanens formål 1.1 Det er formålet med lokalplanen at muliggøre opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse, hvor boligerne forskydes i forhold til hinanden og placeres omkring et stort sammenhængende fælles friareal. 2 - Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter pr matr.nr. 26dv Mørdrup By, Mørdrup. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 - Lokalplanens anvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til helårsboligformål. 3.2 Lokalplanen udlægger arealer til parkering og fælles friarealer til leg og ophold. 4 - Veje, stier og parkering 4.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra Sct. Georgs vej, som det i princippet er vist på kortbilag Vejarealerne i lokalplanområdet skal anlægges som et lege- og opholdsareal med integreret parkering i tilknytning til adgangsvejene, som det i princippet er vist på kortbilag Der skal etableres parkeringspladser svarende til 1½ parkeringsplads pr. bolig i fælles parkeringsanlæg. Den første halvdel af Sct. Georgs Vej fra Stokholmsvej er offentlig vej, som bl.a. betjener bebyggelsen på matr. nr. 26 d. Den anden halvdel af Sct. Georgs Vej er privat vej og det vil den fortsætte med at være. Det er et ønske at vejene kommer til at indgå i områdets samlede tilbud af arealer til leg og ophold og at de anlægges i varierende bredder. Anlæg af p-pladser sker i overensstemmelse med de gældende parkeringsnormer for Helsingør Kommune. Der skal heraf anlægges minimum 2 handicap-ppladser og 1 p-plads til en kassebil. Der skal etableres plads til cykelparkering svarende til 2,5 plads pr. bolig. 4.4 Veje, fortove, stier og udearealer skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med DS Håndbog 105 Udearealer for alle, og Vejdirektoratets Færdselsarealer for alle, Håndbog i tilgængelighed. Ved opdatering af disse regler, skal de opdaterede regler følges. 6

7 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5 - Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Området må kun bebygges i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan, der viser et tæt-lav boligbyggeri. Boligerne skal forskydes i forhold til hinanden indenfor byggefelterne som det på kortbilag 2 er vist som et princip. Udhuse, afskærmede containerpladser og carporte skal placeres uden for byggefelterne, er også vist på kortbilag 2 som et princip. 5.2 Bebyggelse til boligerne skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter, som er markeret med en rød stiplet linje. På kortbilaget er det angivet hvor tæt der må bygges til naboskel. Disse afstande må ikke overskrides. Bebyggelsen er udformet som en række stokbebyggelser, der adskiller ankomstarealerne fra de rekreative fællesarealer. Husene i stokbebyggelsen forskydes let for at skabe variation i bygningsudtrykket. Ved at forskyde de enkelte boliger i forhold til hinanden skabes der gode muligheder for mere private terrasser/opholdsarealer. Bygningsreglementets højdegrænseplan skal tillige overholdes. 5.3 Bebyggelsen må kun opføres i 1, 1,5 og 2 etager. Kortbilag 2 viser et princip for fordelingen af etagehøjder. Husenes maksimale højde må ikke over stige 7 m fra eksisterende terræn. 5.4 Der skal være niveaufri adgang til bygningerne og til udhusene. 5.5 Der må bygges op til 34 boliger. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 45 %. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Herved fremkommer et etageareal, som omfatter boligerne. Derudover kan der opføres 20 m 2 til udhus, overdækkede p-pladser og lignende til hver bolig. 5.6 Bebyggelsen skal indpasses i det eksisterende terræn. Niveauet for den enkelte bygning skal lægges, så der ikke ved afgravning eller påfyldning skabes behov for støttemure som er højere end 0,50 m. En undtagelse herfra er støttemuren i det syd-vestlige hjørne af grunden, som er vist på kortbilag Udhusene skal placeres samlet i tilknytning til boligerne, så de fremtræder som en bygning, som det er vist i princippet på kortbilag 2. Der skal som minimum være et udhus på 5 m 2 pr. bolig. 5.8 Der skal udføres 5 fælles afskærmede containerpladser på hver min. 20 m 2, med en placering som det er vist i princippet på kortbilag 2. Se også 7.4. Kravene til håndtering af affald vil i fremtiden gå mod en højere grad af sortering, derfor er der et stigende behov for plads til containere, som skal kunne imødekommes. 6 - Bebyggelsens udseende 6.1 Minimum 70 % af boligernes udvendige facader skal fremtræde som pudsede facader uden synlige samlinger som fremtræder i ensartet lys farve eller som blank mur. Til mindre bygningsdele og til udhuse, afskærmning af containerpladserne mv. kan også anvendes træ og anodiseret aluminium, som kan fremtræde med andre farver. Anodiseret aluminium bevarer udseendet i mange år - stort set uden vedligeholdelse. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 6.2 Tage med mere end 20 hældning skal udføres med teglsten eller mørk skifer uden afskårne hjørner eller listetækket sort tagpap. Flade tage kan udføres med andre egnede materialer. Tage kan desuden udføres som grønne tage Grønne tage er benævnelsen for tagbelægninger der har et vækstlag af planter/ græs som beklædning. Grønne tage optager en del af den nedbør, som falder på taget. Dermed aflaster et grønt tag kloaksystemet. 6.3 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. 7 - Ubebyggede arealer 7.1 Der skal etableres faste belægninger og grønne områder med beplantning efter de principper som er vist på kortbilag 2 og som er beskrevet i paragrafferne herunder. 7.2 Der skal, i forbindelse med hver bolig, udlægges en terrasse/friarealer, med adgang til det fælles friareal. Øvrige ubebyggede arealer er fælles friarealer/opholdsarealer/parkeringsarealer. 7.3 Det fælles friareal skal anlægges som et grønt beplantet område, som hovedsagelig skal bestå af græs og solitære træer. 7.4 Hegning omkring lokalplanområdet og i området må kun etableres som levende hegn. Det levende hegn må suppleres med et lavt dyrehegn/ trådhegn på 1,2 m. Af hensyn til naboer skal de fælles containerpladser afskærmes med et fast hegn og beplantning. En undtagelse herfra er hegning omkring containerpladserne, som skal etableres som et fast lukket hegn, der skal beplantes, så det set ude fra fremtræder med en levende grøn beplantning. 7.5 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt have en højde på 3 m og må hverken inden for området eller set udefra virkende blændende. Hvor det er muligt, skal belysning opsættes på bygninger. 8 - Aflysning af servitutter, byplanvedtægt, lokalplan 8.1 Ved endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 3.40 aflyses Partiel Byplanvedtægt nr. III Sct. Georgsgildernes børnegård vedtaget d. 30. nov for lokalplanområdet. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.2 Ved endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 3.40 aflyses servitut med dato/løbenr i sin helhed. 9 - Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Bebyggelsen eller etaper af denne må ikke tages i brug, før følgende er etableret i forhold til pågældende etaper: Veje og parkeringspladser jf. 4 Belægning, beplantning og belysning jf. 7 Fælles afskærmede affaldspladser jf. 5 og Grundejerforening 10.1 Når Byrådet kræver det, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal dog senest stiftes, når der optræder mere end én ejer indenfor lokalområdet Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse og eventuel fornyelse af vej-, parkerings- og fællesarealer, herunder belysning af fællesarealer, fælles torv, bænke m.v., områdets beplantning, fælles funktioner i øvrigt, herunder drift, vedligeholdelse samt de opgaver, der efter lovgivningen er henlagt til grundejerforeninger Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet 11 - Lokalplanens retsvirkning 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d. p.b.v. Benedikte Kiær / Stine Johansen borgmester kommunaldirektør 10

11 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan 2013 I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15 A-D er der udarbejdet et tillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan. Med tillægget er der oprettet et nyt rammeområde 3.B33 Sct. Georgs Vej. I henhold til 23c i Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende nye bestemmelser for et nyt rammeområde 3.B33 Sct. Georgs Vej. En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 3.B33, skal sikre: Rammenummer 3.B33 Rammenavn Sct. Georgs Vej Områdetype Helårsboliger Bebyggelsesprocent 45 Max. etager 2 Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær borgmester / Stine Johansen kommunaldirektør 11

12 Kommuneplantillæg 3.B4 3.B4 3.B32 3.B4 3.D9 3.B5 3.B4 3.B23 3.D3 3.B30 Eksisterende rammeområder ifølge kommuneplan B4 3.B4 3.B32 3.B4 3.B33 3.B5 3.D9 3.B4 3.B23 3.D3 3.B30 Fremtidig rammeområder ifølge kommuneplantillæg nr

13 Redegørelse Redegørelse Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 3.D9 (Sct. Georgs Gilderne) Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: Rammenummer 3.D9 Rammenavn Sct. Georgs Gilderne Områdetype Offentlige formål Bebyggelsesprocent 30 Max etager 1,5 Tillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge lov om planlægning 23 c kan Byrådet ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, når det ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Da arealet er af mindre omfang og beliggende midt i et boligområde er det vurderet at lokalplanen kan gennemføres på baggrund af et kommuneplantillæg idet, dette ikke er i strid med kommuneplanens hovedprincipper. Lokalplanen giver mulighed for et tæt-lav boligbyggeri, der er derfor udarbejdet et tillæg 20 til kommuneplan 2013 for et nyt rammeområde 3.B33 Sct. Georgs Vej. Fingerplan 2013 Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan Område med særlig drikkevandsinteresser (OSD) Lokalplanområdet og området for kommuneplantillægget er omfattet af OSD-udpegning. Hidtidig anvendelse: Det pågældende område har hidtil været anvendt til institutionsformål, som har ligget på stedet siden 1970 erne. Fremtidig anvendelse jfr. forslag til kommuneplantillæg nr. 20: Områdets anvendelse fastlægges til helårsboliger. Redegørelse og vurdering i forhold til OSD: Det kan således konstateres, at hverken kommuneplantillæg eller lokalplanforslag giver anledning til anvendelser eller til aktiviteter, der er mere grundvandstruende end den hidtidige anvendelse. De mulige anvendelser er efter Helsingør Kommunes vurdering således omfattet af tilladelseslisten i bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Indenfor opføres OSD-området de nye bygninger på et allerede bebygget område, eksisterende bygninger fjernes. Det vurderes at ændringerne i bebyggelsens placering ikke vil få betydning for grundvandsdannelsen i det udpegede OSD-område. Samlet vurdering. Planforslagene indebærer ikke mulighed for tiltag, der vil kunne true eller forringe grundvandsressourcen indenfor det pågældende OSD-område. 13

14 Redegørelse Spildevandsplan Området er delvis fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Forsyning Helsingør Spildevand har kun pligt til afledning af spildevand fra terræn/stueplan. Ejerne har selv pligt til afledning af spildevand fra kælder og at sikre kælder imod eventuel oversvømmelse. Varmeplan Museumsloven 27 Området er beliggende i et område med naturgasforsyning Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis Denne plan muliggør forskellige tiltag - blandt andet genopførelse af byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Museum Nordsjælland. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museet har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er / , Der er udpeget et ikke-fredet fortidsminde i den sydvestlige del af området. Fortidsmindet afkaster ikke beskyttelseslinje. Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i eksisterende byområde ca. 800 m fra kysten. Den nye bebyggelse opføres i maksimum to etager og den er omgivet af eksisterende bebyggelse i 1-3 etager. Naturbeskyttelsesloven Handicapforhold Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Lokalplanområdet indeholder ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene skal være indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende skal derfor under projekteringen følge vejledningen i de nuværende regler i Bygningsreglementet, eller de på ansøgningstidspunktet gældende regler. Ved lokalplanens vedtagelse følges reglerne i Bygningsreglementet og i SBI 230, der uddyber og hjælper til at opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet. 14

15 Redegørelse Kravene vedrørende handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst. Ved lokalplanens vedtagelse skal reglerne følges i DS-håndbog 105, Udearealer for alle og Vejdirektoratets Færdselsarealer for alle - Håndbog i Tilgængelighed, der giver anvisninger på, hvordan vejarealer kan blive tilgængelige for alle. Ved opdatering af disse regler, skal de opdaterede regler følges. Aflysning af byplanvedtægt og servitut På ejendommen er der lyst følgende servitut med dato/løbenr Servitutten indeholder bestemmelser for mindste størrelse på udstykninger og bebyggelse med villabyggeri inden for 200 m af Stokholmsvej. Påtaleberettiget er ikke angivet. Servitutten er uforenelig med den rækkehusbebyggelse, der muliggøres med lokalplan 3.40 og fortrænges dermed ved lokalplanens endelige vedtagelse. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst, men skal respekteres som var de tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden projekteringsarbejder påbegyndes. Det kan f. eks dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV - kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Trafik og parkering Området vejbetjenes fra Sct. Georgs Vej via Stokholmsvej. Etableringen af boliger vil betyde en anden trafikbelastning af lokalplanområdet end tidligere. Sct. Georgs Vej har været benyttet i mange år, som adgangsvej til de børneinstitutioner der lå på arealet. Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til en integreret institution (vuggestue, børnehave) med plads til 120 børn og en SFO (skolefritidsordning) med plads til 106 børn, det har betydet en del trafik, specielt om morgenen og om eftermiddagen, når børn skulle afleveres og hentes. Etablering af 34 boliger betyder at der vil være en mindre trafik til området om morgenen og om eftermiddagen. Dog vil der kunne forventes trafik også om aftenen og i weekenden. Ændringen i trafikforholdene vurderes ikke at give væsentligt forøgede gener for området. Der bliver i forbindelse med byggeriet indrette 1 ½ p-plads pr. bolig svarende til ca. 52 p-pladser. I dag er der indrettet 33 p- pladser inde i området. 15

16 Redegørelse Miljøvurdering Helsingør Kommune har foretaget screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er ikke omfattet af et krav om miljøvurdering jf. pkt. 1 og 2. Med henblik på en vurdering af, om projektet efter pkt. 3 kræver en miljøvurdering, er der foretaget en screening som har påvist at planen ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikter i forhold til de screenede emner, hvorfor det kan konkluderes, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer, 3. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 34 boliger placeret midt i et udbygget boligområde på arealer der tidligere har været bebygget med børneinstitutioner. Lokalplanen åbner ikke mulighed for etablering af et projekt, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 og berører ikke internationalt beskyttelsesområde. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, om procedurereglerne er overholdt, om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Naturog Miljøklagenævnets klageportal senest d. 30. juni Klageportalen kan også nås på disse link der fører dig direkte til Klageportalen på eller (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter Klageportal.). Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, d.v.s. senest d. 2. december

17 Redegørelse Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24 i Lov om planlægning, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendomme i overensstemmelse med forslaget jf. lovens 17. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Mindretalsudtalelse... Fremlæggelse- og indsigelsesfrist Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt i 10 uger fra den 2. juni til den 11. august 2015 i overensstemmelse med reglerne i Lov om Planlægning Forslagene kan ses følgende steder: Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør Center for Teknik, Miljø og Klima, Mørdrupvej 15, Espergærde Borgerservice på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, Helsingør. Hovedbiblioteket i Helsingør, Espergærde Bibliotek, Abildvænget Bibliotek, Vapnagård Bibliotek, Kulturhuset Bølgen og Hornbæk Bibliotek. De kan også ses på Helsingør Kommunes hjemmeside Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg bedes så vidt muligt sendt elektronisk på adressen: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest d. 11. august Evt. spørgsmål til forslagene kan rettes til ark. Mette Galtt på tlf

18 Miljøscreening Miljøscreening af forslag til lokalplan nr Sct. Georgs Vej 15, Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ). Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4, jf. 3, stk. 1, nr. 1 Kan planen påvirke et internationalt beskyttelsesområde, jf. 3, stk. 1 nr. 2 Ja Nej Bemærkninger For lokalplaner, der skal miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, gennemføres en screening jf. 4 stk. 2. Screening gennemføres i skemaet herunder. Punkterne i skemaet er hentet fra lovens bilag 2 og fra vejledning til loven. (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Der er ikke kendskab til forekomster af dyr, Planteliv planter og sjældne og udryddelsestruede arter i området. Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Nærliggende naturområder Der er ikke mærliggende naturtyper, som påvirkes af lokalplanen. Fuglebeskyttelsesområder Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Gribskov, ca. 15 km i luftlinje mod vest. Projektet påvirker hverken områdets tilstand eller de arter, der er udpegningsgrundlag. Habitatområder Nærmeste habitatområder er Teglstrup Hegn (ca. 4 km mod nord) og Gurre Sø (ca. 4 km mod nordvest). Projektet påvirker hverken områdets tilstand eller de arter eller naturtyper, der er udpegningsgrundlag. Ramsarområder Nærmeste Ramsarområde er Sejerøbugten på Vestsjælland. Påvirkes ikke af projektet. Spredningskorridorer Nærmeste økologiske forbindelse udlagt i Kommuneplan 2013 er området mellem Espergærde og Kvistgård ca meter vest for projektområdet. Områdets tilstand påvirkes ikke af projektet. Naturbeskyttelsesområder, jf. Naturbeskyttelsesloven, søer, vandløb, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. ( 3) Naturbeskyttelseslovens 3. Nærmeste beskyttede områder er søer i en afstand af ca. 400 mod vest og 500 m mod syd. Byggeriet ændrer ikke på disses tilstand. 18

19 Miljøscreening (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Beskyttelseszoner, jf. Naturbeskyttelsesloven, Klitfredede arealer ( 8-11): Området er ikke omfattet af klitfredning. Klitfredede arealer ( 8-11) Strande ( 15) Søer og åer ( 16) Skove ( 17) Fortidsminder ( 18) Kirker ( 19) Strande 15: Området er ikke beliggende inden for strandbeskyttelselinje. Søer og åer 16: Der findes i nærhed af lokalplanområdet ikke søer eller åer, der afkaster beskyttelseszoner. Skove ( 17): Området er ikke beliggende inden for et område, som er omfattet af skovbyggelinier. Fortidsminder ( 18): Der er udpeget et ikke-fredet fortidsminde i den sydvestlige del af området. Fortidsmindet afkaster ikke beskyttelseslinje. Kirker ( 19): Området er ikke beliggende indenfor 300 m fra kirke. Grønne områder Inden for området etableres udendørs grønne opholdsarealer for beboerne. Grønne kiler i og omkring Projektet ligger ikke i udpegede grønne kiler. byer Skovrejsning/-nedlæggelse Området er i byzone og i Kommuneplan 2013 udlagt som Skovrejsning uønsket. Der plantes ikke skov som led i projektet. Fredskov (skovloven) Nærmeste registrerede fredskove er beliggende i Egebæks Vang ca. 700 meter nordøst for området og et Skovområde ved Krogerup, ca. 1 km syd for området. Disse eller andre fredskovsområder påvirkes ikke af projektet. Fredninger, jf. Naturbeskyttelsesloven Nærmeste områdefredning er arealerne nord og syd for Espergærde By. Begge i en afstand af mere end 1km fra projektområdet. De arealer eller deres tilstand påvirkes ikke af projektet. Landskab Landskabelig værdi Området er ikke beliggende i et område med Geologisk særpræg landskabelig værdig eller geologiske særpræg. Naturgenopretning Der er ikke lokaliteter i eller i nærheden af området, hvor naturgenopretning påtænkes. 19

20 Miljøscreening (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Kystområde Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i eksisterende byområde ca. 800 m fra kysten. Den nye bebyggelse opføres i maksimum to etager og den er omgivet af eksisterende bebyggelse i 1-3 etager. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Jordbund Jordforurening (registreret/ ikke registreret) En del af matrikel nr. 26dv Mørdrup By, Mørdrup er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Risiko for forurening Når der skal bygges eller udføres jordarbejder på grunden, skal der søges om tilladelse til arbejdet efter Jordforureningslovens 8 for at sikre, at forureningen ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for brugen af grunden. Jordhåndtering/flytning De øvrige arealer er områdeklassificeret som lettere forurenet. Håndtering af overskudsjord skal følge bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Bek. nr af den Jordflytning i Helsingør Kommune skal anmeldes på Vand Afledning af overfladevand På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Afledning af spildevand Området er delvis fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. Påvirkning af vandløb, søer og vådområder Der er ingen vandløb, søer eller vådområder i lokalplanområdet. Grundvandsforhold (sænkning/stigning) Risiko for forurening af grundvand Byggeriet vil ikke medføre arbejder, der vil give anledning til hverken en hævning eller en sænkning af grundvandet. Heller ikke efter byggeriets gennemførelse vil der ske ændringer. Der vil ikke være nogen afledte effekter af byggeriet, hverken under anlægget eller efter opførelsen, som vil udgøre nogen trusler for en forurening af grundvandet, fordi der ikke udføres arbejder eller etableres forhold, der vil kunne påvirke grundvandet. 20

21 Miljøscreening (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra evt. trafik til og fra området Der vil være begrænset luftforurening fra arbejdsmaskiner fra projektområdet under anlægsfasen, men projektet vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening. Der vil i anlægsfasen være nogen risiko for støvgener. I det omfang disse gener udgør en reel påvirkning af omgivelserne, vil der blive gennemført afværgeforanstaltninger, typisk i form af vanding af grus o.l. I driftsfasen vil der ikke forekomme gener fra støv. Der kan forekomme emissioner fra trafik til og fra området i byggeperioden. Såfremt mulighederne i lokalplanen realiseres vil der sandsynligvis ske en mindre forøgelse af trafikken til og fra området. Dette vil tillige medvirke til en øget emissioner fra trafik. Området er imidlertid åbent, og der er derfor ikke risiko for overskridelse af luftkvalitetskriterier. Lugtgener Projektet omhandler alene opførelse af nye boliger. Hverken i opførelsesperioden eller i forbindelse med driften vil dette medføre til øgede lugtgener. Ressourcer og affald Arealforbrug Projektet opføres og indrettes på eksisterende byzonearealer. Der inddrages ikke nye landzonearealer til byudvikling. Energiforbrug Det er hensigten at nybyggeriet skal leve op til bygningsreglementets 2015-krav. Vandforbrug Indretningen af de nye boliger vil medføre et forøget vandforbrug. Produkter, materialer Nybyggeriet vil medføre brug af en række byggematerialer i anlægsfasen. Forbruget svarer til andre tilsvarende projekter. Råstoffer Anlæg af projektet vil medføre brug af en mindre mængde råstoffer i form af anlægsmaterialer. Kemikalier Der vil i forbindelse med anlægsarbejderne ikke bliver anvendt kemikalier, som adskiller sig fra almindelige byggearbejder. Affaldsmængde Bygningsaffald fra nedrivning af bygninger skal sorteres og anmeldes med oplysning om mængde og art. Mængderne af hver type af affald anslås og anmeldes i forbindelse med detailprojekteringen af renovering/byggeri. 21

22 Miljøscreening (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Alt affald skal bortskaffes efter affaldsmyndighedens (Helsingør Kommune) bestemmelse og i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og Affaldsbekendtgørelsen. Alle rene materialer skal afsættes til materialegenanvendelse. Forbrændingsegnet affald anvises til forbrænding. Deponeringsegnet affald og affald med indhold af miljøfremmede stoffer anvises til deponering. Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug) Støj Vibrationer Der vil i byggefasen være perioder med væsentlig støjudsendelse. Støjen fra byggeriet reguleres efter kommunens forskrift: Begrænsning af støj, vibrationer og støv ved bygge- og anlægsarbejde. Maskiner og arbejdsmetoder vil blive valgt således at støj og vibrationsgenere begrænses mest muligt. Støjafskærmning af byggepladsen vil blive benyttet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Støjende og vibrerende arbejde vil, hvis muligt blive udført væk fra nabobebyggelse. Luftbåren støj fra omgivelserne til lokalplanområdet Området i en afstand af m fra Kystbanen og m fra Espergærde station. Togdriften på Kystbanen vil medføre luftbåren støj. I valg at vinduer og bygningsmateriale benyttes støjreducerende materiale, hvor det vurderes nødvendigt. Bebyggelsens placering kan medvirke til en reducering af støj på opholdsarealerne inde i bebyggelsen. Luftbåren støj fra lokalplanområdet. Der vil i byggefasen være perioder med væsentligt støjudsendelse. Støjen fra byggeriet reguleres efter kommunens forskrift: Begrænsning af støj, vibrationer og støv ved bygge- og anlægsarbejde. Anvendelse af maskiner vil ske inden for normal arbejdstid og ikke om natten. Anlægsarbejdet vurderes, at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibration. Opførelse af de nye boliger vil bidrage til en forøgelse af den luftbårne støj fra lokalplanområdet i aftentimer og weekenden. Støjen vil ikke overstige, hvad der almindeligvis forventes fra et boligområde. 22

23 Miljøscreening (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Trafik Adgang til området Området vejbetjenes fra Sct. Georgs Vej via Stokholmsvej. Etableringen af boliger vil betyde en anden trafikbelastning af lokalplanområdet end tidligere. Sct. Georgs Vej har været benyttet i mange år, som adgangsvej til de børneinstitutioner der lå på arealet. Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til en integreret institution (vuggestue, børnehave) med plads til 120 børn og en SFO (skolefritidsordning) med plads til 106 børn, det har betydet en del trafik, specielt om morgenen og om eftermiddagen, når børn skulle afleveres og hentes. Etablering af 34 boliger betyder at der vil være en mindre trafik til området om morgenen og om eftermiddagen. Dog vil der kunne forventes trafik også om aftenen og i weekenden. Ændringen i trafikforholdene vurderes ikke at give væsentligt forøgede gener for området. Parkering Der bliver i forbindelse med byggeriet indrette 1 ½ p-plads pr. bolig svarende til ca. 52 p- pladser. I dag er der indrettet 33 p-pladser inde i området. Trafikafvikling/belastning Etableringen af boliger vil betyde mere trafik på Sct. Georgs Vej og Stokholmsvej om aftenen og i weekenden. Jf. ovenfor Adgang til området. Det vurderes, at denne forøgelse ikke vil bidrage til en forringelse af de færdselsmæssige eller trafiksikkerhedsmæssige forhold. Trafikstøj Den mindre forøgelse af trafikken forventes ikke, at bidrage til væsentlig mere trafikstøj i forhold til situationen i dag. Trafiksikkerhed/ulykker Den mindre forøgelse af trafikken forventes ikke, at bidrage til væsentlig forringet trafiksikkerhed eller en øget risiko for ulykker. Energiforbrug (transport) Der forventes ikke øget energiforbrug fra transport i lokalplanområdet. Privat/offentlig transport Projektområdet er stationsnært og betjenes af offentlig transport ved busstoppesteder på Kofod Anchers Vej / Kløvermarken. Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Opførelsen af nye boliger vil bidrage til CO 2 mængden, dog er bidraget begrænset, når man ser på de samlede klimapåvirkninger, specielt da nye bygninger opføres med lavt energiforbrug. Klimaændring som påvirker eksisterende bebyggelse, infrastruktur, vandstand m.v. Opførelsen af nye boliger medfører ikke større risici ved klimaændringer og projektet medfører således ikke målbare klimapåvirkninger. 23

24 Miljøscreening (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Kulturarv Kulturværdier De eksisterende bygninger er uden fredningsværdi. Kirker og deres omgivelser Området ligger uden for kirkebeskyttelseslinjer. Arkitektonisk arv Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger, der påvirkes af projektet. Arkæologisk arv Beskyttelser i henhold til Museumsloven: Sten- og jorddiger ( 29a- 29d) Fortidsminder ( 29e-29h) Fredede eller bevaringsværdige bygninger Befolkning og sundhed Fortidsminder ( 29e-29h): Kulturstyrelsen har den 23. marts 2015 besigtiget lokalplanområdet (lokaliteten ). Styrelsen meddeler, at de vurderer, at denne lokalitet ikke er en gravhøj. Øvrige anlæg på lokaliteten (grube og grøft) findes fortsat tilknyttet. Bygherre skal forinden gravearbejde går i gang kontakte Museum Nordsjælland. De eksisterende bygninger er uden fredningsværdi. Indendørs støjpåvirkning Bygningsreglementets krav overholdes ved opsætning af materialer, som sikrer de krævede støjniveauer overholdes. I forbindelse med bygge- og anlægsperioden kan der periodevis forekomme indendørs støjpåvirkning. Sundhedstilstand I forbindelse med bygge- og anlægsperioden kan der periodevis forekomme støj og støvgener, som i mild grad og i en kort periode kan forringe befolkningens sundhedstilstand. Svage grupper (trafik) Projektområdet er beliggende i umiddelbar nærhed af offentlig transport, hvorfor adgang til området kan ske med bus, tog, bil, cykel og som gående. Friluftsliv/rekreative interesser Ændringen af anvendelse vil ikke påvirke friluftsliv eller rekreative interesser. Badevand/strandliv Ændringen af anvendelse vil ikke påvirke badevand eller strandliv Begrænsninger og gener over for befolkningen Sikre adgang til service (offentlig/privat) Befolkningen kan opleve mindre og forbigående gener i forbindelse med byggeriet. Ændring fra institution til boliger forringer ikke adgangen til offentlig service. Institutionerne i området er nedlagt og flyttet til andre placeringer. Sikre sunde boliger Der er et stor behov for nye boliger i Espergærde. Sikre sikkert strålingsniveau Der er ikke risiko for strålingsfare i området. 24

25 Miljøscreening Sikkerhed Brand, eksplosion, giftpåvirkning (væsentligt) (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Bemærkninger Bygninger opføres, indrettes og vedligeholdes efter gældende brandkrav som fremgår af BR10 (bygningsreglementet). Kriminalitet Ved indretning af boliger på et område der tidligere har været anvendt til institutioner, og som i dag ikke er i anvendelse, vil risikoen for kriminalitet mindskes. Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Projektet har ikke speciel betydning for de sociale forhold. Påvirkning af erhvervsliv Nye beboere i Espergærde kan have en gavnlig indflydelse på erhvervslivet i Espergærdecentret. Benyttelse i dagtimerne Anvendelsen i dagtimerne vil blive mindsket som følge af ændring fra institution til beboelse. Benyttelse i aftentimerne og om natten Anvendelsen om aften og natten vil blive øget som følge af ændring fra institution til beboelse. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Lokalplanforslaget indeholder to illustrationer af projektet Lys og/eller refleksioner Der anvendes ikke-reflekterende metalplader Tilpasning lokalmiljøet Det er intensionen, at den påtænkte bebyggelse skal udføres med respekt for omkringliggende bebyggelse. Højde/omfang i forhold til lokalområdet Bygningerne opføres i vekslende højder mellem 4.40 m og 7,0 m over terræn. Andre forhold 25

26 26

27 "bf" 5i 6ki Kortbilag 1 26d N 5gz 5af 26i 26m "b" 5al 5ab Stokholmsvej 5b 5gv 26ev 26l Sct. Georgs Vej 7C 1A 1B 1C 26dø 3A 3B 3C 3D "t" 26eq "ak" 7B 7A 5D 5C 5B 5A 26de 10ei 26n 26ep 26c 15A 15B 11m 26dl 26dv 11p 15C 26dp 15D 11z 26b 11q 17B 17A 11s 26fp 26fq 0 Idrætsvej Sct Georgs Have 26fo 26gb 26gc 26fz 26fø 26du 26fg 26fl 26fn 26fe 26fi 26fcLokalplanområdets afgrænsning 26ez 26fa 10m 20m26eæ30m 40m Mål 1: cv 9ev "ai" 26eø 26fm 26fd 26fb 26fk 26ga 26fæ 26ff 26fh 26fy 26fx 11az 11bæ 11ca 11bz Matrikeloplysninger 11ba Lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde 11v Forslag af 6. maj do 9cæ 9cz 9cp 11u 11t "p" Kildemosevej 27

28 28

29 5m 7m Kortbilag 2 N Stokholmsvej Sct. Georgs Vej 2,75m 5m 7,55m 5m 5m 7m 7m 5m 4,00m 4,20m 4,00m 0 Vejadgang 1 etage 1½ etage 2 etage Placering af udhuse Privat have/terrasse Fælles friarel Vej - parkering Fortov - grus Affaldspladser Støttemur Lokalplanområdets afgrænsning Byggefelt 10m 20m 30m 40m Mål 1:1000 Sct Georgs Have Situationsplan Lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde Forslag af 16. marts 2015 Kildemosevej Idrætsvej 29

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan 3.33 Mørdrupvej 15,17 og 19 i Espergærde

Miljø-screening af forslag til lokalplan 3.33 Mørdrupvej 15,17 og 19 i Espergærde Miljø-screening af forslag til lokalplan 3.33 Mørdrupvej 15,17 og 19 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård Forslag af 9. februar 2016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Boliger i

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30

Miljøscreening af forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30 1 2 Forhold Forhold Miljøscreening af forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30 Lokalplanen og kommuneplantillæggets indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet.

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet. Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 5.46 Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet. Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Lokalplan Badevej 2-4 i Helsingør. Kommuneplantillæg nr. 21. Forslag af 3. maj Hornbæk. Ålsgårde. Saunte Skibstrup.

Lokalplan Badevej 2-4 i Helsingør. Kommuneplantillæg nr. 21. Forslag af 3. maj Hornbæk. Ålsgårde. Saunte Skibstrup. Forslag af 3. maj 016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Badevej -4 i Helsingør

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.156 Søstræde 2 i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere