Tabsberegninger i Elsam-sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabsberegninger i Elsam-sagen"

Transkript

1 Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot Tab fnansel Henvsnng Sde 1

2 Generelt Erstatnngssagen mod det tdlgere Elsam, nu DONG Energy, handler om det msbrug, som alle konkurrencenstanserne Danmark har fastslået har fundet sted det daglge fysske spotmarked for strøm. Konkurrencestyrelsens (KS) opgave den henseende var at fastslå, hvorvdt et msbrug kunne bevses eller ej. KS fandt stærke bevser for msbrug peroden 1/ tl 31/ (Elsam sagen 1), og senere peroden 1/ tl 31/ (Elsam sagen 2). Efter msbruget er fastslået, opstår det naturlge spørgsmål: Hvor meget har det kostet forbrugerne peroden? Et andet spørgsmål, som det bevste msbrug spotmarkedet har medført, er: Har spotmsbruget også medført et msbrug af prserne det fnanselle marked? Dette spørgsmål har v undersøgt, og v har fundet klare bevser for en sammenhæng mellem spotmsbruget og et fnanselt msbrug. I denne korte fremstllng vl v se på fremgangsmåden for beregnngen af tab for spotkunder og fnanselle kunder. Overordnet:» For høje spotprser for høje termnsprser» Msbruget har fundet sted fyssk og fnanselt Spotmsbrug fastslået af:» Konkurrencestyrelsen ( sagen og sagen)» Konkurrencerådet ( sagen og sagen)» Konkurrenceankenævnet ( sagen sagen er under behandlng) Sde 2

3 Tab Spot Udgangspunktet for spottabsberegnngen er de tmer Konkurrencestyrelsen har defneret som krtske tmer peroden 1/ tl 31/ (900 tmer) og 1/ tl 31/ (1484 tmer). I den første af de 4 beregnede modeller tager v alene udgangspunkt dsse tmer. For hver msbrugstme, Konkurrencestyrelsen har defneret, fnder v den prs, tmen skulle have haft, hvs Elsam havde ndmeldt sn kapactet tl margnalomkostnng. Margnalomkostnngen har v selv estmeret va de almndelge regler for dsse. Tl en sammenlgnng vser v fgur 1 vores estmerede kurve for margnalomkostnngen på daglg bass og en tlsvarende SRMC kurve (Short Run Margnal Cost) beregnet af NENA (et nordsk analysebureau) 1. NENA anvender elvrknngsgrad på 39 og en gennemsntlg fast omkostnng (AFC) på EUR 4,4/MWh. Energ Danmarks (ED) kurve lgger over Nenas, hvlket skyldes flere faktorer: 1) anvendelsen af elvrknngsgrad på 40 %, 2) ekstra mark-up på 10 % ED beregnng og 3) en AFC der lgger ca. 1 EUR/MWh over NENA 2. Den store forskel på kurverne begyndelsen af 2005 skyldes, at NENA ndregner CO2 fra 1. januar 2005, hvormod ED modellen først nddrager CO2 fra denne blev offcelt noteret på Nord Pool (11. februar 2005). Kurven vser en 100 % overvæltnng af CO2 prsen. Sammenlgnng Energ Danmark SRMC og NENA SRMC for peroden EUR/MWh 55,00 50,00 45,00 Energ Danmark Nena 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10, Fgur 1 Margnalomkostnng estmeret og NENA 1 NENA er nordens ældste analysebureau for el-markedet, og et af Europas førende analysebureauer. Se: 2 Idet v tl margnalomkostnngen lægger de gennemsntlge faste omkostnnger, blver vores margnalomkostnng tl en total gennemsntsomkostnng. Men konventonen el-markedet er at bruge betegnelsen SRMC (short run margnal cost), hvorfor v beholder denne betegnelse det efterfølgende. AFC (og dermed SRMC) sættes 5 DKK/MWh op 2005 og 2006 for at tage højde for prsstgnnger. Sde 3

4 De tre øvrge modeller gver selvstændge bud på de krtske tmer. Dsse krtske tmer er et estmat, det man for at lave denne beregnng eksakt skal have adgang tl 1) Elsams produktonskapactet på tmebass, 2) Elsams ndmeldng på Nord Pool og 3) Elsams margnalomkostnng pr. værk på daglg bass. De to første faktorer har v kke haft adgang tl, hvormod v mht. margnalomkostnngen, jf. ovenstående, er overbevst om, at vores gennemsntsbetragtnng er meget tæt på sandheden. De tre modeller er derfor kke udtryk for bevste krtske tmer, men for potentelle msbrugstmer. Overordnet handler modellerne om at defnere en far tmeprs ud fra estmater af Elsams margnalomkostnng. Men specelt blver ndførslen af CO2 fra 2005 krtsk den henseende, det overvæltnngen kke er entydg. De tre modeller tager udgangspunkt CO2 og et prsvaratonstllæg, som Konkurrencestyrelsen anvender deres beregnnger. De kan skrves som: 1. 0 % prsvaraton og 0 % CO % prsvaraton og 25 % CO % prsvaraton og 0 % CO2 Første procentangvelse ndkerer om modellen nddrager et prsvaratonstllæg, mens anden procentangvelse ndkerer, hvorvdt der sker en overvæltnng af CO2 (0 % betyder ngen overvæltnng, mens 100 % betyder at hele CO2 prsen overvæltes). Der er beregnet ud fra 4 modeller. I den første model, med Konkurrencestyrelsens tmer, er udgangspunktet: KS tmer fundet med 34 % prsvaraton og 100 % CO2. Det er denne model som gver det mndste tab (specelt peroden ), det CO2 prsen overvæltes 100 % margnalomkostnngen for Elsam, og strenge forsgtghedshensyn er anvendt for at fnde de krtske tmer. De tre andre modeller, der beregnes er: 0 % prsvaraton og 0 % CO2: Modellen fnder de potentelle krtske tmer ud fra en ren margnalomkostnng (tllagt 10 % markup 3 ). 0 % prsvaraton og 25 % CO2: Modellen tllader 25 % af CO2 prsen blver overvæltet (jf. de tyske konkurrencemyndgheders defnton). 34 % prsvaraton og 0 % CO2: Modellen tllader en ekstra markup på 34 % (som lægges på de ekssterende 10 %). Konkurrencestyrelsen bruger denne regel af skkerhedshensyn for at kompensere for producerede tmer under margnalomkostnngen. Konkurrencestyrelsen skrver dog, at dette tllæg overkompenserer Elsam med 71 % 4. 3 De 10% stammer fra KS, det det er denne forrentnng af egenkaptalen Elsam tllades krtske tmer.. 4 KS note 64: Konkurrencestyrelsens opgørelse vser, at Elsam overkompenseres med 71 pct. ved anvendelsen af prsvaratonstllægget. Se afgørelsen fra Elsam sagen på: Sde 4

5 Efter at have fundet de krtske tmer for hver af de 3 øvrge modeller, beregnes forskellen mellem spotprsen den enkelte tme og den far estmerede prs. Denne prsforskel gver altså det msbrug som hver af modellerne defnerer ud fra beregnede potentelle krtske tmer. Ved beregnng af spottab for en kunde er det denne msbrugsforskelsprs, som ganges på mængden hver tme. Man kan opskrve tabet for kunde, for hver af de fre modeller på tmebass, som: ΔP * Q t Ty t=1 t Tab = Tab t t = TAB Hvor ΔP t angver msbrugs-forskels-prsen tme t, Q er kundens forbrug, Ty er de krtske tmer beregnede model, og TAB er det totale tab. Tab Fnansel Bevserne for sammenhængen mellem spotmsbrug og fnanselt msbrug kan læses Chrstensen, Jensen & Mølgaard (2007). Her vl v kort gennemgå metode og beregnng: Første skrdt er at undersøge, hvorvdt der er en sammenhæng mellem dage med msbrug spotmarkedet og prserne på det fnanselle marked. V udfører en række statstske test på baggrund af de tmer Konkurrencestyrelsen har fundet. V fnder en klar og sgnfkant sammenhæng mellem forward rskopræmen markedet og spot volatltet og msbrugsdage spotmarkedet. Ideen herefter er at defnere, hvordan en far rskopræme skulle have set ud (med en far rskopræme kan en far forwardprs fndes). Tl dette formål opstller v 4 scenarer med hver 6 modeller for rskopræmeestmatet. De fre scenearer hører tl de krtske tmer spotscenarerne. Dvs. at de tager udgangspunkt de tmer Konkurrencestyrelsen har defneret. Men det Konkurrencestyrelsen sger, at dette er mnmum antallet af tmer, opstller v 3 andre scenarer. Dette skyldes to tng: For det første er de tmer myndghederne arbejder med nkl. 100 % CO2. Dette har meget stor betydnng for beregnngen af en margnalomkostnng. Nedenstående fgur 2 vser margnalomkostnngen med forskellge procent overvæltnnger af CO2 år 2006 sammenholdt med spotprsen. Det er tydelgt, at antal krtske tmer (og dermed størrelsen af msbrug) blver mndre desto højere andelen af CO2 overvæltnng blver. Dermed er 100 % overvæltnng (Konkurrencestyrelsens valg) et absolut mnmum. De tyske konkurrencemyndgheder har udtalt, at de mener 25 % er passende, mens EU generelt mener, at grats tldelte kvoter er at sammenlgne med statsstøtte, og dermed må producenterne kke tjene på dsse. Proft udover produkton burde efter statsstøttereglerne tlbagebetales tl staten. Sde 5

6 DK1 spot og SRMC ved fors. CO2 % SRMC Co2 0% SRMC Co2 25% SRMC Co2 75% SRMC Co2 100% 24 pr. bev. gnsn. (DK1 SPOT) Fgur 2 Forskellge CO2 vægte ved margnalomkostnngsberegnng samt spotprsen DK1. For det andet sger Konkurrencestyrelsen, at de af skkerhedshensyn overvurderer Elsams margnalomkostnng. Dermed er det antal krtske tmer de fnder, det mndst mulge antal. Derfor beregnes der 6 forskellge modeller for rskopræmen for flere forskellge defntoner af de krtske tmer som defneret under spotdelen. Det har stor effekt at modellere forskellge procentsatser for CO2 ved tabsberegnngen. Det er nemt at forstå, når man husker at CO2 prsen en overgang lå over 225 DKK/tons (ca. 185 DKK/MWh). Det er den model, som passer bedst på markedsdata, der anvendes tabsberegnngen. For beregnng af tab for en kunde, der peroden T1-T2 har brugt Q MWh el, med en fnansel afdæknng på DKK/MWh, ndgået på tdspunkt t<t1, kan man opstlle flg.: = P t ( P X Pˆ ) * TAB Q t, t, ˆ er den far prs, kunden burde have haft et marked uden msbrug, og X er den prs, el-selskabet P t, har taget for at lave aftalen (tl dæknngsbdrag og balanceomkostnnger). Thomas Elgaard Afdelng for Analyse og Modeludvklng Sde 6

7 Henvsnng Chrstensen, B. J., Jensen, T. E. & Mølgaard, R. (2007), Market Power n Power Markets: Evdence from Forward Prces of Electrcty, WP, Unversty of Aarhus. Dverse notater og afgørelser fra konkurrencemyndghederne se De tyske konkurrencemyndgheder se Sde 7

8 Sde 8

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere