Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) 9. januar 2008 RN A301/08 1. Statsrevisorerne behandlede på deres møde den 10. oktober 2007 beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) og anmodede i forlængelse heraf om et supplerende notat om 3 typer af ordninger, som medfører skatteudgifter, hvoraf de 2 første omtales i beretningens bilag 2, mens den tredje ikke nævnes: hjemme-pc-ordninger og arbejdsgiverbetalt datakommunikation fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter provenutab som følge af skattestoppet på ejendomsværdiskatten. Statsrevisorerne bemærkede, at der var forskel på den opgjorte skatteudgift vedrørende hjemme-pc-ordningerne og arbejdsgiverbetalt datakommunikation i beretningens bilag 1 og 2, og bad om en redegørelse for denne forskel. For så vidt angår fradragsordningen vedrørende forsøgs- og forskningsudgifter ønskedes en vurdering af risikoen for virksomheders misbrug af ordningen, fx ved at driftsaktiviteter omdefineres til forskningsaktiviteter. Statsrevisorerne bad desuden om en redegørelse for ejendomsværdiskatten efter skattestoppet, idet en sådan opgørelse ikke fremgår af beretningen. For alle 3 ordninger ønskede Statsrevisorerne endvidere en redegørelse for provenutabet over år. Rigsrevisionen har indhentet oplysninger hos Skatteministeriet om de 3 ordninger og i det følgende besvaret Statsrevisorernes spørgsmål. Notatet er i al væsentlighed baseret på Skatteministeriets oplysninger, og Rigsrevisionen har ikke foretaget en selvstændig undersøgelse af de enkelte spørgsmål. Hjemme-pc-ordninger og arbejdsgiverbetalt datakommunikation 2. Skatteudgiften vedrørende hjemme-pc-ordninger og arbejdsgiverbetalt datakommunikation, som angives i beretningens bilag 1 og 2, omfatter 4 ordninger, som indebærer enten skattefritagelse eller skattebegunstigelse, jf. ligningslovens 16: Arbejdsgiverbetalt datakommunikation med adgang til arbejdsstedets netværk er skattefri, jf. lovforslag nr. L 55 af 17. januar Arbejdsgiverbetalt datakommunikation uden adgang til arbejdsstedets netværk beskattes efter de samme regler som fri telefon. Det er ikke fastsat eksplicit ved lov, at arbejdsgiverbetalt datakommunikation skal beskattes efter de samme regler som fri telefon, men det fremgår bl.a. af forarbejderne til lov nr. 437 af 10. juni 1997 (L 180 fremsat 27. februar 1997).

3 2 Fuldt arbejdsgiverbetalt hjemme-pc er skattefri, jf. lovforslag nr. L 180 af 27. februar 1997 (hjemme-pc-ordning). Delvist arbejdsgiverbetalt hjemme-pc giver medarbejderen et skattefradrag på indtil kr. pr. år, når arbejdsgiveren betaler mindst 25 % af udgiften, jf. lovforslag nr. L 55 af 17. januar 2002 (ny hjemme-pc-ordning). 3. I beretningens bilag 1 opgøres skatteudgiften vedrørende hjemme-pc-ordningerne og arbejdsgiverbetalt datakommunikation til 175 mio. kr., mens skatteudgiften i beretningens bilag 2 er opgjort til 465 mio. kr. Forskellen skyldes, at bilag 1 kun dækker de 2 ordninger, som Rigsrevisionen har gennemgået. Disse ordninger blev indført med lovforslag nr. L 55 af 17. januar Bilag 2 inkluderer derimod alle 4 eksisterende ordninger på området, jf. pkt Tabel 1 viser udviklingen i skatteudgiften vedrørende samtlige hjemme-pc-ordninger og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Tabellen viser udviklingen siden 2003, da der ikke umiddelbart findes tilgængelige skøn over skatteudgiften for 2002, hvor alle 4 ordninger er indført. Tabel 1. Udviklingen i skatteudgiften for hjemme-pc-ordninger og arbejdsgiverbetalt datakommunikation (faste priser) 1) (Mio. kr.) 1) 2) ) Dataforbindelser med adgang til arbejdsstedets netværk Dataforbindelser uden adgang til arbejdsstedets netværk Ny hjemme-pc-ordning Hjemme-pc-ordning Skatteudgift i alt Alle beløb er angivet i faste priser med 2007 som basisår. Alle beløb er skønsmæssigt fastsat. Beløbene er fra Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser fra Kilde: Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser fra 2007 samt oplysninger fra Skatteministeriet, november Det fremgår af tabel 1, at de samlede skønnede skatteudgifter i perioden er steget fra 338 mio. kr. til 525 mio. kr., svarende til en vækst på 55,2 %. Skatteministeriet har oplyst, at udviklingen for det første skyldes, at ordningerne i perioden vinder større udbredelse. Således stiger statens provenutab vedrørende den nye hjemme-pc-ordning fra 2,1 mio. kr. i 2003 til 50 mio. kr. i Dernæst skyldes stigningen en forbedret datakvalitet, som har betydet en opjustering af den skønnede skatteudgift. Bl.a. er skatteudgiften vedrørende arbejdsgiverbetalt datakommunikation opjusteret med 131 mio. kr. fra 2005 til 2006, svarende til en stigning på 83 %. En del af stigningen kan derfor forklares med, at skatteudgiften formentlig har været skønnet for lavt før Skatteministeriet har oplyst, at opgørelsen af denne skatteudgift er forbundet med væsentlig usikkerhed, da der ikke findes registerbaserede oplysninger om arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Skønnet er baseret på Skatteministeriets egne oplysninger fra skattestatistikken, oplysninger fra IT- og Telestyrelsen samt på en optælling af oplysningerne om fri telefon på oplysningssedlen. 5. Den samlede skatteudgift vedrørende hjemme-pc-ordningerne og arbejdsgiverbetalt datakommunikation er i tabel 1 opgjort til 481 mio. kr. for 2006, mens den i beretningens bilag 2 er opgjort til 465 mio. kr. Opgørelsen i beretningens bilag er baseret på Skatteministeriets oplysninger, mens beløbene i tabel 1 stammer fra Statusrapport til Folketinget om perso-

4 3 nalegoder/naturalieydelser fra Forskellen skyldes dels omregning af de oplyste skatteudgifter til 2007-priser, dels afrunding. 6. Det kan konstateres, at der i perioden er sket en stigning i skatteudgiften vedrørende hjemme-pc-ordningerne og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Udviklingen skyldes dels en stigende udbredelse af ordningerne, dels en forbedring af datakvaliteten, hvilket har medført en opjustering af skønnet vedrørende ordningernes omfang. Fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter 7. Skatteudgiften vedrørende forsøgs- og forskningsudgifter har hjemmel i ligningslovens 8 B, stk. 1, jf. lovforslag nr. L 44 af 14. oktober Ordningen giver fradrag for virksomheders forsøgs- og forskningsudgifter. Skatteministeriet har oplyst, at virksomheder kan fradrage alle udgifter til forsøg og forskning. Udgifterne kan enten fradrages fuldt ud i det år, de er afholdt (straksafskrives), eller afskrives med lige store årlige beløb over 5 år. Også forsøgs- og forskningsudgifter afholdt inden påbegyndelsen af erhvervet (etableringsudgifter) kan fratrækkes. Ordningen indebærer på grund af muligheden for straksafskrivning en fremrykning af fradragstidspunktet i forhold til ligningslovens almindelige bestemmelser, hvor der først ville være fradragsret for udgifterne i takt med anvendelsen. Endvidere indebærer ordningen, at der i visse situationer gives fradrag for etableringsudgifter, som normalt ikke er fradragsberettigede efter skattelovgivningen. Udviklingen i skatteudgiften vedrørende forsøg og forskning 8. Skatteministeriet har oplyst, at der ikke foreligger noget grundlag for en præcis opgørelse af skatteudgiften. Det skyldes, at opgørelsen af skatteudgiften som følge af denne ordning må baseres på et skøn over, hvordan virksomhedernes udgifter til forsøg og forskning ville være blevet behandlet skattemæssigt, hvis fradragsordningen ikke havde eksisteret i det danske skattesystem. 9. Tabel 2 viser udviklingen i skatteudgiften vedrørende fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter. Udviklingen er vist fra Tabel 2. Skatteudgiften vedrørende fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter (faste priser) 1) 1) År Mio. kr. År Mio. kr. År Mio. kr Alle beløb er angivet i faste priser med 2007 som basisår. Alle beløb er skønsmæssigt fastsat. Opgørelsen afviger fra tidligere opgørelser af skatteudgifterne på dette område. Dette skyldes, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i sin Redegørelse om erhvervsstøtte 2007 har ændret definitionen af skatteudgiften som følge af fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter. Kilde: Oplysninger fra Skatteministeriet, december 2007, samt Økonomi- og Erhvervsministeriets Redegørelse om erhvervsstøtte Det fremgår af tabel 2, at skatteudgiften er steget fra mio. kr. i 1996 til mio. kr. i 2007, svarende til en stigning på ca. 21 %.

5 4 Skatteministeriet har oplyst, at stigningen i skatteudgiften vedrørende forsøg og forskning er i overensstemmelse med væksten i de private investeringer i forsøg og forskning siden I beretningen er skatteudgiften vedrørende forsøg og forskning opgjort til mio. kr. i 2006, altså et væsentligt større beløb end opgørelsen i tabel 2, hvor skatteudgiften i 2006 er opgjort til ca. 1,3 mia. kr. 11. Tabel 2 er baseret på Økonomi- og Erhvervsministeriets Redegørelse om erhvervsstøtte 2007, mens beretningens opgørelse i bilag 2 er baseret på Skatteministeriets oplysninger, som også ligger til grund for det bilag, der indtil 2006 indgik i finanslovforslaget. Af Økonomi- og Erhvervsministeriets redegørelse om erhvervsstøtte fra august 2007 fremgår det om opgørelsen i tabel 2, at det kun er selve fremrykningen af fradragstidspunktet, der indgår i skatteudgiften. Det betyder, at skatteudgiften vedrørende fradrag for etableringsudgifter, jf. pkt. 7, ikke indgår i opgørelsen i tabel Det konstateres, at skatteudgiften vedrørende forsøgs- og forskningsaktivitet er steget i perioden , og at opgørelsen af skatteudgiften er ændret, så det kun er fremrykning af fradragstidspunktet, der medtages som skatteudgift. Dette betyder, at skatteudgiften for 2006 er ændret fra ca. 2,9 mia. kr. til ca. 1,3 mia. kr. Misbrugsmuligheder vedrørende fradragsordningen for forsøgs- og forskningsudgifter 13. Skatteministeriet har oplyst, at de finder, at der kun er begrænset risiko for misbrug af fradragsordningen vedrørende forsøgs- og forskningsudgifter, og at kontrollen af disse udgifter derfor ikke afviger fra skattemyndighedernes almindelige kontrol. Ordningen giver fradrag for etableringsudgifter, der normalt ikke er fradrag for i det danske skattesystem. Udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed behandles skattemæssigt ligesom driftsudgifter, og der er derfor ikke incitamenter i skattelovgivningen til at omdefinere driftsaktiviteter til forsøgs- og forskningsaktiviteter eller omvendt. Skatteministeriet finder derfor ikke, at der er behov for værnsregler på området. Der kan dog ifølge Skatteministeriet være incitament til at misbruge bestemmelsen i det omfang, der kan skabes tvivl om tidspunktet for erhvervets påbegyndelse. Virksomheder kan således fratrække forsøgs- og forskningsudgifter afholdt inden erhvervets påbegyndelse, mens driftsudgifter afholdt før dette tidspunkt pr. definition ikke er fradragsberettigede. I praksis vurderer SKAT omfanget af dette til at være begrænset. En vurdering af risikoen for misbrug beror dog på en konkret ligningsmæssig gennemgang, fx af hvornår en virksomhed er etableret, eller om en etableringsudgift er fradragsberettiget. 14. For så vidt angår kontrol af misbrug har Skatteministeriet oplyst, at fradragsordningen vedrørende forsøg og forskning ikke har været omtalt særskilt i lignings- og indsatsplanerne for , og at SKAT ikke registrerer, hvor ofte der foretages kontrol af anvendelsen af denne fradragsordning. 15. Det konstateres, at ministeriet vurderer, at der kun er begrænset risiko for misbrug af fradragsordningen vedrørende forsøg og forskning. Forsøgs- og forskningsvirksomhed har derfor ikke indgået særskilt i lignings- og indsatsplanerne for , og kontrollen af ordningen afviger derfor ikke fra den almindelige skattekontrol. Skatteudgiften vedrørende ejendomsværdiskatten 16. Af beretningens bilag 2 fremgår 4 skatteudgifter vedrørende ejendomsværdiskatten. Disse ordninger omfatter, jf. beretningens bilag 2, et loft over stigninger i ejendomsværdiskatten, som skønnes at medføre en skatteudgift på 240 mio. kr., et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat for alderspensionister på i alt 505 mio. kr. samt et nedslag i den beregnede ejendomsværdi for ejendomme anskaffet den 1. juli 1998 og tidligere på hen-

6 5 holdsvis mio. kr. (ejerlejligheder) og mio. kr. (parcel- og sommerhuse). Den samlede skatteudgift som følge af disse ordninger er for 2006 skønnet til mio. kr. 17. Nettoprovenutabet vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet indgår ikke i Skatteministeriets opgørelse af skatteudgiften vedrørende de 4 ordninger, som gengives i beretningens bilag 2. Skatteministeriet har oplyst, at ejendomsværdiskattens beregningsgrundlag blev fastfrosset fra 2002 som en konsekvens af skattestoppet. Det betyder, at ejendomsværdiskatten fra og med 2002 er låst fast til det mindste af de følgende 3 beløb: den offentlige ejendomsvurdering for 2001 plus 5 % ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 eller det aktuelle års ejendomsværdi. Ejendomsværdiskatten er således fra og med 2002 ikke længere baseret på den aktuelle ejendomsværdi. Hvis den offentlige ejendomsvurdering stiger, vil skattestoppet derfor medføre et provenutab for staten. 18. Tabel 3 viser udviklingen i statens nettoprovenutab vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet i perioden Det opgjorte provenutab er forskellen mellem det provenu, som ville være indkrævet, hvis skattestoppet ikke var blevet indført, og det faktisk indkrævede provenu. Tabel 3. Nettoprovenutab vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet (faste priser) 1) (Mio. kr.) 1) Provenutab vedrørende ejendomsværdiskatten Alle beløb er angivet i faste priser med 2007 som basisår. Alle beløb er skønsmæssigt fastsat. Kilde: Skatteministeriet: svar til Skatteudvalget på spørgsmål nr. 200 af 2. marts Det fremgår af tabel 3, at nettoprovenutabet vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet vedrørende ejendomsværdiskatten stiger fra ca. 0,4 mia. kr. i 2002 til 7,9 mia. kr. i I beregningen af provenutabet er det fastlåste beregningsgrundlag for hver enkelt ejendom erstattet med det aktuelle års ejendomsværdi eller skøn herfor. Skatteministeriet har oplyst, at stigningen i provenutabet vedrørende ejendomsværdiskatten skyldes de store prisstigninger på ejerboliger i perioden, som på grund af skattestoppet ikke er blevet beskattet. 19. Skatteministeriet har videre oplyst, at ministeriet ikke opfatter skattestoppet vedrørende ejendomsværdiskatten som en skatteudgift, idet skattestoppets fastfrysning af ejendomsværdiskatten betragtes som en del af skattesystemet, ikke som en undtagelse herfra. Dette er baggrunden for, at statens provenutab vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet ikke fremgår af Skatteministeriets opgørelse i beretningens bilag Det kan konstateres, at nettoprovenutabet vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet vedrørende ejendomsværdiskatten stiger fra ca. 0,4 mia. kr. i 2002 til 7,9 mia. kr. i Stigningen skyldes de stigende ejendomspriser i den undersøgte perio-

7 6 de. Skatteministeriet har oplyst, at de ikke anser provenutabet vedrørende ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet som værende en skatteudgift. Afslutning 21. Statsrevisorerne bemærkede, at der var forskel på den opgjorte skatteudgift vedrørende hjemme-pc-ordningerne og arbejdsgiverbetalt datakommunikation i beretningens bilag 1 og 2, og bad om at få redegjort for denne forskel. Den samlede skatteudgift vedrørende hjemme-pc-ordninger og arbejdsgiverbetalt datakommunikation opgøres i bilag 1 til 175 mio. kr., mens den i bilag 2 er opgjort til 465 mio. kr. Forskellen skyldes, at bilag 1 kun dækker de 2 ordninger, som Rigsrevisionen har gennemgået. Disse ordninger blev indført med lovforslag nr. L 55 af 17. januar Bilag 2 inkluderer derimod alle 4 eksisterende ordninger på området, jf. pkt For så vidt angår fradragsordningen vedrørende forsøgs- og forskningsudgifter ønskedes en vurdering af risikoen for virksomheders misbrug af ordningen, fx ved at driftsaktiviteter omdefineres til forskningsaktiviteter. Skatteministeriet vurderer, at der kun er begrænset risiko for misbrug af denne fradragsordning. Ordningen har derfor ikke indgået særskilt i lignings- og indsatsplanerne for , og kontrollen af forsøgs- og forskningsudgifter afviger ikke fra den almindelige skattekontrol. 23. Statsrevisorerne bad desuden om en redegørelse for statens provenutab som følge af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten efter skattestoppet, idet en sådan opgørelse ikke fremgår af beretningen. Skatteministeriet har for 2007 opgjort statens nettoprovenutab som følge af skattestoppet til 7,9 mia. kr. Ministeriet opfatter ikke provenutabet som en skatteudgift, og provenutabet indgår derfor ikke i beretningens bilag 2, som er baseret på Skatteministeriets opgørelse. 24. For alle 3 typer af ordninger ønskede Statsrevisorerne en redegørelse for provenutabet over år. Provenutabet har for de 3 typer af ordninger været stigende i den undersøgte periode. Der er dog store variationer i stigningerne, og der tegner sig derfor ikke et entydigt billede af udviklingen. 25. I beretningen har Rigsrevisionen på baggrund af internationale anbefalinger peget på, at det ville fremme gennemsigtigheden, hvis der i forbindelse med en rapportering om skatteudgifterne blev anvendt en bred fortolkning ved opgørelsen af skatteudgifterne. Dette ville indebære, at alle relevante afvigelser fra de generelt gældende skatteregler blev vurderet, og at det blev oplyst, hvorfor nogle afvigelser ikke blev kategoriseret som en skatteudgift og derfor ikke indgik i opgørelsen. Endvidere har Rigsrevisionen peget på, at det ved ændringer i skønnet over en skatteudgift er vigtigt at redegøre for eventuelle ændringer i definition og opgørelse af skatteudgiften. Henrik Otbo

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere