Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund"

Transkript

1 Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte er forpligtede til at følge denne antikorruptionspolitik, og ethvert brud på denne politik behandles ifølge retningslinjerne for opfølgning og rapportering, der er beskrevet sidst i dette dokument. Sex & Samfund forstår korruption som misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld. Den definition bruges af Danida og findes i den danske straffelov og i internationale konventioner. Korruption kendes bedst som bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning. Korruption er en trussel mod god regeringsførelse, bæredygtig udvikling, demokratiske processer og god forretningspraksis og medvirker til social ulighed. Sex & Samfund er til enhver tid ansvarlig over for vores målgrupper, samarbejdspartnere og donorer, og forebyggelsen af korruption er afgørende for de udviklingsresultater, vi opnår med vores arbejde. Formålet med denne antikorruptionspolitik er at støtte op om en arbejdsetik karakteriseret af høj personlig og organisatorisk integritet, både internt og i forhold til partnere og donorer. Sex & Samfunds vedtægter og Sex & Samfunds medlemskab af IPPF 1 stiller klare krav til at forebygge og bekæmpe korruption, og vi vil indfri det ansvar gennem fremme af transparens og demokratisk kontrol i vores egen organisation og hos vores partnerorganisationer i Syd og i Nord. Det gør vi bl.a. ved, at bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere hvert år udfylder og underskriver et skema, hvor potentielle interessesammenfald og konflikter klargøres. Ifølge Transparency International s korruptionsindeks 2 er mange af de lande, Sex & Samfund arbejder i, blandt de lande i verden med størst risiko for korruption. Sex & Samfund må sikre, at de midler, vi forvalter, ikke ender i de forkerte lommer. Sex & Samfund modtager midler fra mange forskellige kilder og donorer, og vi har et ansvar for, at de midler forvaltes forsvarligt. Sex & Samfund arbejder i udviklingslande i komplekse kontekster med forskelle i sprog og kultur og anerkender, at vi og vores partnere skal kunne udøve vores 1 Sex og Samfund er medlem af paraplyorganisationen International Planned Parenthood Federation (IPPF) 2 1

2 arbejde inden for disse forskelle. Det stiller store krav til alle om at opretholde og fremme en høj etisk standard og en ansvarlig opførsel byggende på viden, respekt og sund fornuft. Sex & Samfund følger dansk lovgivning i Danmark såvel som i udlandet. Vi følger desuden national lovgivning, hvor vi arbejder, og overholder internationale loves regler og bestemmelser. 2. Principper 1. Vi vil undgå enhver uhensigtsmæssig interessekonflikt reel eller potentiel mellem personlige interesser og Sex og Samfunds og vore partneres interesser At undgå interessekonflikter er det overordnede princip i bekæmpelse af korruption. Interessekonflikter opstår i situationer, hvor den enkelte har en privat eller personlig interesse, der kan påvirke indsatsen for Sex & Samfund eller for en partnerorganisation. Interessekonflikter forekommer hyppigt og er ikke nødvendigvis korruption. Det vigtigste er, hvordan de identificeres og håndteres. Hvis sådanne situationer ikke identificeres og håndteres korrekt, kan de bringe Sex & Samfunds eller vores partneres integritet i fare og eventuelt føre til korruption. Den enkelte forventes at udvise god dømmekraft og i tvivlstilfælde henvende sig til sin overordnede eller en kollega, som vedkommende stoler på. 2. Misbrug af myndighed og afpresning Vi vil ikke forsøge at påvirke en person eller institution for egen vindings skyld ved at bruge vores officielle position eller tilbyde dem individuelle fordele. Ligeledes vil vi ikke bruge Sex & Samfunds ejendom, faciliteter, serviceydelser og penge til private formål uden tilladelse hertil. Vi vil ikke bruge nogen form for afpresning som middel til at opnå fordele. Princippet indebærer, at den enkelte ikke må benytte sin status i Sex & Samfund eller i en partnerorganisation til egen vinding. Eksempelvis ved at udnytte gode relationer til leverandører for at få nedsatte priser på ydelser til egen brug (computere, biler, fødevarer, konsulentbistand, rejser, etc.). Den enkelte må heller ikke misbruge sin myndighed som overordnet til at opnå personlige fordele eller serviceydelser fra medarbejdere eller partnere. 3. Bedrageri og underslæb Bedrageri og underslæb er ulovligt og må ikke benyttes til at opnå personlige eller professionelle fordele eller ejerskab i forhold til Sex & Samfund, partnerorganisationer eller andre interessenter. Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter svindel, bedrag eller falskneri, hvorved en person på ulovlig vis opnår fordele eller penge. Underslæb defineres som tyveri af ejendom eller penge, som personen lovligt er betroet i kraft af sin formelle position som repræsentant eller bestyrer. Eksempler på bedrageri 2

3 og underslæb er brug af falske papirer, løgn om kvalifikationer, misbrug af myndighed/viden til at stjæle kontanter og udstyr eller misbrug af betroede midler. Sex & Samfunds og vore donores regler for regnskabsførelse og dokumentation skal derfor altid følges. F.eks. skal godkendelse af udbetalinger til partnere følge instrukserne i Budget og økonomistyring af Danida projekter, og godkendelse af programmer og projekter skal følge Programmanual. Alle involverede parter forventes at være ærlige og ikke misbruge deres stilling for egen vindings skyld. 4. Bestikkelse Bestikkelse defineres som at tilbyde en person eller anden part penge, serviceydelser eller andre værdier med henblik på at overtale vedkommende til at give en modydelse. Bestikkelse er ulovligt i alle lande og ødelægger mulighederne for retfærdige og gennemsigtige samarbejdsrelationer og grundlaget for et demokratisk samfund. Et eksempel er, at vi ikke modtager bestikkelse fra potentielle partnere eller leverandører for at indgå en kontrakt med dem, og vi betaler ikke bestikkelse til vores partnere for at få indflydelse. Ligeledes accepterer Sex & Samfund ikke under nogen omstændigheder smørelse med henblik på at fremme gennemførelse af aktiviteter. 3 Vi bygger vores samarbejde med partnerorganisationer på gensidigt ejerskab, ansvarlighed, deltagelse og lighed. 5. Nepotisme og favorisering Vi vil ikke favorisere venner, familie eller andre personlige relationer i forbindelse med ansættelse, indkøb, ydelser, hjælp eller i andre situationer. Nepotisme er favorisering af slægtninge og venner. Eksempler på nepotisme er at tilbyde en ven/familiemedlem en kontrakt til trods for, at andre er bedre kvalificerede og villige til at udføre arbejdet, eller at give højere løn og andre goder til ansatte, som har personlig relation til ledelsen. For at undgå favorisering og nepotisme ved indkøb, følges Sex & Samfunds Indkøbspolitik. Ved ansættelse i Sex & Samfund følges generelle transparente kriterier for valg af den bedste kandidat. Det skal her understreges, at hvis interessekonflikter håndteres godt, kan det være acceptabelt at ansætte/samarbejde med familie eller venner forudsat at kriterierne for udvælgelsen er klare og vennen/familiemedlemmet klart er den bedste kandidat. 6. Gaver Vi vil ikke give eller modtage, direkte eller indirekte, gaver eller tjenester, som kan påvirke vores arbejde, udførelsen af vores pligter eller som på anden måde kan skade Sex & Samfund. Gaver defineres som, men er ikke begrænset til: serviceydelser, rejser, underholdning, materielle ting eller tjenester. For at respektere lokale traditioner og almindelig gæstfrihed accepteres mindre gaver. Værdien af acceptable gaver vari- 3 Facilitation payments (dansk smørelse ): Facilitation payments er små beløb betalt til relevante aktører for at fremme eller sikre aktiviteter og handlinger, der i kraft af deres stilling falder under deres pligter og funktioner 3

4 erer fra land til land. Gaver i form af kontanter modtages aldrig. Alle, der er tilknyttet Sex & Samfund eller en partnerorganisation, forventes at udvise god dømmekraft og i tvivlstilfælde at kontakte deres overordnede. En tommelfingerregel er, at en gave aldrig bør påvirke ens uafhængige dømmekraft, og at man deler gaver med sine kolleger, hvis muligt. 3. Klagemekanisme Sex & Samfund forholder sig til de tilfælde af interessekonflikter, som kan være svære for den enkelte at afgøre eller tage stilling til. Hvis en frivillig, medarbejder, leder eller et bestyrelsesmedlem i Sex & Samfund eller i en partnerorganisation opdager et korruptionstilfælde, skal det indberettes via nedenstående rapporteringssystem. Ved mistanke, rygter eller tvivl i forbindelse med korruptionstilfælde, er det også muligt at henvende sig. Der skal så udfyldes en rapporteringsformular, som sendes til Sex & Samfund har nedsat et stående antikorruptionsudvalg, som modtager klager. Udvalget består af to medarbejdere, som er udpeget af Samarbejdsudvalget og en bestyrelsesrepræsentant, som er udpeget af Bestyrelsen. Udvalget er nedsat for 1 år ad gangen og dets medlemmer kan genvælges. Bestyrelsesformand, ledere og medarbejdere med adgang til foreningens økonomi og udbetalinger kan ikke være repræsenteret i udvalget. Det stående udvalg får automatisk videresendt mails sendt til På baggrund af rapporteringsformularen vurderer udvalget, om der skal nedsættes en undersøgelseskomité med henblik på at iværksætte en undersøgelse. Udvalgets opgave vil i første omgang være at sikre, at de personer, som klagen angår, ikke bliver involveret i at behandle klagen og at de, som behandler klagen, ikke er inhabile. Det er desuden udvalgets opgave at træffe beslutning om hvorvidt der skal foretages yderligere samt at orientere klageren skriftligt om beslutningens udfald. Hvis klagen ikke involverer ledere eller Bestyrelse i Sex & Samfund, skal klagen som udgangspunkt behandles af Sex & Samfunds Sekretariatsledelse og indberettes til Bestyrelsen. Hvis klagen angår ledere i Sex & Samfund, skal klagen behandles af Bestyrelsen. Hvis klagen angår både ledere og Bestyrelse i Sex & Samfund, har udvalget kompetence til at nedsætte en uvildig undersøgelseskomité. Undersøgelseskomitéen kan bestå af et medlem af antikorruptionsudvalget, en controller fra Sex & Samfund eller ekstern ekspertise, f.eks. Sex og Samfunds revisor. Rapporteringen vil blive behandlet fortroligt og med respekt over for indberetteren og den eller de personer og organisationer, som der rejses mistanke om. Anonyme indberetninger accepteres ikke. Alle tilfælde af korruption skal indberet- 4

5 tes til det stående antikorruptionsudvalg, herunder tilfælde, som er undersøgt lokalt i partnerlande og sager med risiko for den personlige sikkerhed. Korruptionstilfælde kan ende med afskedigelser og politianmeldelser, eller andre sanktioner, hvis det står klart, at loven er overtrådt. Donorer vil blive underrettet, såfremt der indledes en undersøgelse. 4. Offentliggørelse Sex & Samfund ønsker at være åbne omkring vores økonomi- og regnskabspraksis. Tilfælde af korruption, eller tilfælde, hvor der på baggrund af begrundet mistanke om korruption er udført en undersøgelse af sagen, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Sex & Samfunds antikorruptionspolitik er ligeledes tilgængelig på hjemmesiden. Behandlet i Sex & Samfunds bestyrelse den 6. juni 2011 Ikrafttræden d. 12. september 2011 Formand Christian Graugaard Generalsekretær Bjarne B. Christensen 5

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer ADFÆRDSKODEKS Living Our Values Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer Opretholdelse af de højeste etiske standarder EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

FORHOLDSREGLER. tillid

FORHOLDSREGLER. tillid V I R K S O M H E D S E T I S K R E G E L S Æ T FORHOLDSREGLER tillid Kære kollega Hos Abbott Laboratories gør vi os hver dag fortjent til vores omdømme, idet det er resultatet af de enkelte beslutninger,

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere