Indhoidspianer. Sejergaardsskolens Musikefterskole. Skoleåret Godkendelse. Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhoidspianer. Sejergaardsskolens Musikefterskole. Skoleåret 2014 - Godkendelse. Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder"

Transkript

1 Indhoidspianer Sejergaardsskolens Musikefterskole Skoleåret Godkendelse Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder i

2 Skolens værdigrundlag: Sejergaardsskolens Musikefterskole baserer sig på høj faglighed på såvel musik- som prøvefagsområdet. Vi ønsker at styrke identiteten hos den enkelte elev gennem udvikling af ansvarlighed og selvstændighed i et forpligtende fællesskab, hvor musik indgår som en betydningsfuld del af dannelsen. Uddybning af værdigrundlaget: Fællesskab: En væsentlig grund til at vælge et efterskoleophold er fællesskabet. Vi ønsker at fremme et positivt forpligtende fællesskab, der tager udgangspunkt i tillid, ligeværdighed og gensidig respekt. Vi anser det derfor for afgørende, at eleverne styrkes i deres engagement gennem hensyntagen, hjælpsomhed og et indholdsrigt samvær. Ansvarlighed: Vi stiller store fordringer til den enkelte elevs ansvarsfølelse såvel socialt som fagligt. Det er væsentligt at forstå nødvendigheden af at udvise loyalitet og overholde aftaler, ligesom det er vigtigt at indgå konstruktivt som deltager i skolens mange fællesskaber. Desuden er det basalt, at eleven udviser åbenhed overfor initiativer, bidrager positivt og medvirker til at skabe rammerne for gode fælles oplevelser. Selvstændighed: Vi ønsker at bidrage til udvikling af den enkelte elevs selvstændighed. Vi vil i vort arbejde med eleverne stille krav om, at de hver især tager initiativ til og udviser ansvar for egen læring. Vi vil skabe rum til fordybelse med henblik på refleksion og selvforståelse. For os er det betydningsfuldt at skabe klarhed for den enkelte omkring egen identitet og egne muligheder for selvudvikling og funktion i forhold til og i fællesskabet. Musik: Musikken udgør en central del af skolens grundlag og bliver derfor tillagt stor betydning på såvel det faglige som det sociale område. Det er således vigtigt at arbejde i både bredden og dybden, ligesom vi bruger musikken og dens udtryksformer som grundlag for oplevelse, fordybelse og kreativ udfoldelse. Med vore gode faciliteter og rammer giver vi et facetteret tilbud til såvel elever, der blot vil prøve kræfter med musik på højt prioriteret niveau, som til elever, der satser mere målrettet på at anvende musik i deres karriere. Gennem individuel undervisning, sammenspil i akustisk og/eller rytmisk musik, musikhistorie, elementær teori i hørelære og komposition vil vi bibringe eleverne en grundlæggende forståelse for musikken, dens historie og placering i en samfundsmæssig sammenhæng. Faglighed: Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets læseplaner for 10. klasse vil vi arbejde med de almindelige skolefag på højt fagligt niveau med henblik på at føre vore elever op til 2

3 10. klasseprøven og forberede dem til de påfølgende ungdomsuddannelser. Vi ønsker, at vore elever såvel på formelt kompetencegivende områder som på musikområdet arbejder med og ejer evnen til selvdisciplin, selvstændighed og fordybelse. Vi vil, at vore elever oplever glæden ved den målrettede indsats, der skabes gennem de muligheder, som vor elevgruppe giver for fokusering på netop fagligheden. Vi stiller således krav om indsats og engagement også på lærerside, idet vi mener, at lærerens personlige medleven i elevgruppen giver indsigt i den enkelte elevs potentiale, og at et tæt samarbejde mellem lærerne præget af handling, vilje og konsekvens vil virke befordrende for alles trivsel i en glad og seriøs hverdag. 3

4 Timefordeling Obligatoriske fag Lektioner / uge Dansk 5 Matematik 5 Engelsk 4 Tysk, fransk eller spansk 4 Fysik 2 Musikkundskab 3 Hørelære 2/3 Kor 21/3 Sammenspil 1 Fællestime, oplysning 2 Musikhistorie i Instrumentalundervisning Obligatorisk Ekstra Lektioner / uge 1/3 1/3 Vaigfag Valgkor Boldspil, drama, billedkunst, yoga eller filosofi Boldspil, ryko, dans eller slagtøj Lektioner / uge Kurser Timer Musik! teknik 1 weekend Komposition 12 timer Sangskrivning 12 timer Improvisation 12 timer 4

5 Fagenes indholdsplaner Prøvefag Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, Fagene baserer sig på undervisningsministeriets Fælles Mål, og retter sig mod 10. klasses prøve. Der foregår et tæt samarbejde mellem skolens tre 10. klasser, og der udarbejdes en fælles årsp Ian. Eleverne har selvfølgelig stor medindflydelse på indholdet i den endelige årspian. Dansk Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes oplevelse at det talte og skrevne sprog som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk, historisk og samfundsmæssig forståelse. I danskfaget arbejder vi med forskellige litterære udtryksformer og behandler i løbet af året følgende områder og genrer: Litterær periodelæsning: Fra oplysning til opløsning Vi arbejder med udvalgte tekster, der dækker de seneste Ca. 300 års dansk litteratur. Vi diskuterer, analyserer og fortolker forskellige danske forfatteres værker og forsøger at sætte dem op imod elevens egen tilværelse og litterære forståelse. Oplysningstiden behandles med Ludvig Holbergs tekster som det centrale omdrejningspunkt, og med litteraturhistoriske punktnedslag arbejder vi os frem til tekster fra elevernes egen levetid, som bl.a. afspejler tiden efter de store fortællinger, den kulturelle frisættelse og opløsningen at værdifællesskabet, søgen efter identitet, de uendelige muligheder osv. Eleverne får i undervisningen mulighed for at drøfte problematikker og give respons på hinandens tanker og refleksioner både gruppevis og på klassebasis. Et forfatterskab Vi sætter fokus på en udvalgt dansk forfatter og behandler dennes værker og indflydelse på dansk litteratur. Dan Turélls mangfoldige udtryksformer i dansk litteratur kunne være et oplagt valg, hvor vi arbejder med de forskellige virkemidler og måden at beherske sprogets muligheder på. Dan Turélls rolle som skribent, forfatter, provokatør og samfundsrevser bruges bla. til at give et tidsbillede at den danske mentalitet. Dette sættes i relation til elevens egen opfattelse og egne samfundstanker. 5

6 Sagprosatekste r Der arbejdes med ikke-fiktive tekster og denne genres karakteristika. Eksempelvis behandles avisartikler og journalistiske tekster. I forbindelse med undervisningen i sagprosa planlægges en ekskursion til World Press Photo udstillingen i Politikens Hus. Her får eleverne lejlighed til at studere fotografiets betydning og dets fortælleform til skildring af samfundsrelevante problematikker. Der afholdes i løbet at skoleåret danskfagdage, hvor eleverne får lejlighed til at fordybe sig i og fokusere på fagets discipliner. Matematik I løbet at skoleåret vil vi arbejde med en udvidet forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer. Ligeledes vil vi beskæftige os med ikke lineære sammenhænge fx procentuel vækst, statistiske beskrivelser, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. I arbejdet indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens anvendelse, dels i relation til teoretiske overvejelser. Ved løsning af problemer indgår overvejelser vedrørende valg af metode set i sammenhæng med den måde, som problemet er beskrevet på. Elektronisk databehandling vil ligeledes indgå som en del af vores begreber og metoder, hvor det er relevant. Problemløsning og arbejdsmetoder: Ud fra analyse at data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug at matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser tor de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til en mere dybtgående behandling. Eleverne inddrages i overvejelser om, på hvilket abstraktions niveau og i hvilket omfang de vil behandle de valgte emner. Litteraturliste: Selvproducerede kompendier omhandlende kombinatorik og sandsynlighed, økonomi, funktioner, geometri, trigonometri etc. Opgavesæt fra tidligere skriftlige FS1 0 prøver. 6

7 det er relevant. lineære funktioner, ligefrem og omvendt proportionalitet, Medio august til primo oktober: I denne periode arbejder vi med sandsynhighedsregning, kombinatorik og statistik. IT inddrages i undervisningen, hvor Medio oktober til medio december: Vi arbejder i denne periode med funktionsbegrebet bl.a. udgangspunkt i samtalen, skriftlige opgaver samt gruppearbejde. samt at øge bevidstheden om grammatikken. Denne sidste periode er primært en repetitionsfase, hvor der vil herunder løsning af ligninger. andengradsfunktioner samt lidt med funktioner af højere grad. Tidsplan for undervisningen Vi arbejder i denne periode også med økonomi. IT inddrages i undervisningen, hvor det er relevant. Primo januar til primo april: I denne periode arbejder vi med to særskilte emner. Først økonomi herunder vækst og annuiteter. Derefter geometri med fokus på Pythagoras, bevisforelse og trigonometri. Der vil i alle disse perioder være indlagt arbejde tal og algebra, Medio april til medio maj: blive tid til skriftlig- og mundtlig træning. I løbet af skoleåret afleveres 4 prøverelaterede opgavesæt ud over en terminsprøve. Undervisningen afsluttes med en mundtlig og skriftlig prøve maj/juni. Engelsk Kravene i 10. kl. er at erhverve sig et større ordforrd Der arbejdes ud fra forskellige temaer, og undervisningen tager De fire temaer, vi i årets løb vil arbejde med, er: The U.S.A. Entertainment Roles Envi ron ment Ad 1) Vi arbejder med faglitteratur om amerikansk historie, indianere, 7

8 Martin Luther King og Ku Klux Klan. Desuden arbejder vi med Filmen Mississippi Burning. Ad 2) Emnet omhandler musikhistorie, film, musik og Walt Disney. Desuden arbejder vi med et større videoprojekt, hvor klasserne midlertidigt laves om til en engelsk tv-redaktion, der fremstiller videoer, som publiceres på Youtube. Ad 3) Vi arbejder med identitetsdannelse og roller generelt gennem musikken og dét at gå på efterskole. Vi ser *lnto the Wild. Ad 4) Her beskæftiger vi os primært med global opvarmning, alternative energikilder samt miljøpolitik. Vi læser artikler om miljopolitik og ser filmen An inconvenient truth. Vi afholder desuden et (meget lokalt) klimatopmøde. Tysk Undervisningen vil tage udgangspunkt i og centrere sig om den indholdsplan kommunikative tilgang i fremmedsprogstilegnelsen. Der lægges et fokus på elevernes mundtlige deltagelse og interaktion med hinanden i tyskundervisningen. Den kommunikative tilgang til faget lægger vægt på, at sprogtilegnelsen har de bedste betingelser, når sproget afprøves og oves i samspil med andre. Tyskundervisningen vil derfor indeholde problemorienterede arbejdsøvelser, hvor eleverne vil få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med den tyske kultur og de tyske samfundsforhold. Kort sagt: For at træne sine fremmedsprogsfærdigheder må man kaste sig ud i mundtlig deltagelse, da denne står centralt i undervisningen. Jo mere engagement i dette, desto større udbytte og glæde. Det skriftlige arbejde, herunder grammatikken, skal således understøtte og fremme lysten til mundtlig interaktion som et redskab til øget sprogforståelse. Der vil i faget løbende inddrages praktisk musiske elementer, samt blive mulighed for at anvende elektroniske medier i arbejdet med fremmedsprogstilegnelsen. I løbet af efterskoleåret vil der blive arbejdet med fire til seks overordnede emner, der alle berører elevernes dagligdag og samtidig danne grundlag for den mundtlige prøve. Disse kunne se sådan ud men kan ændres, hvis behovet skulle opstå: 1. Kultur und Geschichte in Deutschland 2. Die deutsche Musikkultur 3. Grenzen 4. Erwachsen? 8

9 5. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 6. Die Freizeit Fransk: Målene i undervisningen er følgende: 1. Udvikling af kommunikative strategier 2. øget ordforråd 3. Bedre forståelse af de grundlæggende grammatiske regler 4. Stifte bekendtskab med dele at fransk og frankofon kultur Disse mål bliver realiseret i følgende plan: 1. Daglig brug af sproget som kommunikationsmiddel indgår i bearbejdning af tekster, redegørelser for dagligdags aktiviteter og formulering af personlig meninger og synspunkter. Samtaler, eleverne imellem, bliver en gennemgående undervisningsmetode. 2. Et bredt udvalg af tekster fra faglitteratur til tegneserier bliver brugt til at præsentere nye ord. 3. Præsentation at de forskellige grammatiske værktøjer bliver så vidt muligt kontekstualiseret ved brug af dialog skrevet og talt at indfødte fransktalende. 4. Fritidsaktiviteter, høflighedsprincipper og kulturrelevante fortællinger fra Frankrig og andre fransktalende lande bliver berørt i undervisningsforlobet. De følgene fire emner vil udgøre rammen for indhold i årets undervisning: 1. L Amitié 2. La FamilIe 3. Les Loisirs 4. Les Petites Histoires Fysik Undervisningen skal give eleverne mulighed for: - at udvikle samarbejds- og udtryksformer 9

10 - at opnå færdighed i at samle og bearbejde forsøgsresultater. - at vurdere konsekvenserne af deres resultater og sætte dem ind i større sammenhænge - at opnå færdighed i at formidle resultater og viden til andre Undervisningen vil indeholde nogle grundlæggende træk af det naturvidenskabelige verdensbillede og eksempler på udviklingen af menneskers forklaringer på verdens kemi- ske og fysiske opbygning. Endvidere vil vi beskæftige os med den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser samt grundstoffernes periodiske system. Vi vil se eksempler på, at atom- og molekylemodeller kan give forklaring på en række stofegenskaber og stofomdannelser. Vi ser på et eller flere kredsløb i naturen og eksempler på, hvordan menneskers virksomhed medfører indgreb i naturens stofkredsløb og energistromme med følger for menneskers, dyrs og planters levevilkår. Endelig vil vi beskæftige os med fysikkens teorier omkring lyddannelse og lydens påvirkning af miljøet set i forhold til os selv og verden omkring os. Litteraturliste: Fysik og kemi for 10. klasse, Andersen og Norbøll, Haase s forlag. Spørg naturen Engels og Norbøl bog 3, 6 og Alkohol kendt stof fra hverdagen Gyldendals forlag. Kemi Rancke Madsen 5. udg., Gads forlag udvalgte afsnit. Prisma 10, Skjoldby og Olsen, Malling Beck s forlag udvalgte afsnit. Tidsplan for undervisningen: Medio august til ultimo december: Det naturvidenskabelige verdensbillede. Vi ser på musik og musikinstrumenter i forhold til den fysiske model for svingninger og bølger. Herudover beskæftiger vi os med lyd generelt, hørelse og lydmiljøer. Primo januar til primo april: Stoffer og fænomener omkring os. Vi vil beskæftige os med kalk og alkohol og se på stoffernes kredsløb i naturen og i kemisk perspektiv. Medio april til medio maj: I denne periode vil vi fortrinsvis repetere stoffet og forberede os til de afsluttende prøver. Skulle der være stofom råder vi ikke har færdigbehandlet vil vi tage emnerne op her. Undervisningen veksler mellem teori og praksis og skal 10

11 forberede eleverne til den individuelle afsluttende prøve i maj/juni. Spansk Ikke prøvefag. Der arbejdes med grundlæggende sproglig forståelse i spansk. Der arbejdes med både skriftlige og mundtlige opgaver. Eleverne går til terminsprøve med særligt indhold. Musikfag. Musikhistorie, musikkundskab, instrumentalundervisning, begynderklaver, obligatorisk kor, valgkor, sammenspil, slagtøj, ryko, musik/teknik, improvisation, sangskrivning Musikhistorie Musikkundskab Formålet med undervisningen er at give eleverne et indblik i musikhistoriens forskellige perioder i de nutidige kompositioner. Faget er et vigtigt bidrag til elevernes musikalske dannelse at opnå et bredt og nuanceret billede af musikkens mange genrer. Undervisningen vil blive tilrettelagt som foredrag med musikeksempler samt elevarbejde med fremførelser af div. genrer. Formålet er at give eleverne en musikteoretisk basisviden som skal bruges skriftligt, mundtligt og praktisk. Gennem arbejdet med den teoretiske side af musikken søger vi at give eleverne indsigt i og forståelse for den musik, de selv spiller og komponerer. Der indgår rytmelære, hørelære, nodelære, intervallære, analyse, harmonisering, notation, og komposition. Faget suppleres med kurser komposition og improvisation Forløbet afsluttes med en todelt prøve. Teoretisk skriftlig prøve, hvor der indgår hørelære og rytmelæ re. Praktisk prøve, hvor eleven komponerer, noterer, dirigerer og fremfører produktet. Der gives karakter i faget. Instrumentalundervisning Alle elever skal vælge et hovedinstrument, på hvilket der modtages undervisning. 11

12 Forløbet tilrettelægges som et gensidigt samarbejde mellem lærer og elev. Sang- Den grundlæggende sangundervisning og stemmetræning undervisning I foregår i skolens obligatoriske kor samt i valgkor. stemmetræn ing Formålet med korsang er at skærpe den enkelte elevs musikalske udtryk, både med hensyn til intonation, stemmestyrke og rytme, således at hver enkelt elev bliver en del af helheden. Disciplinen i korene er en vigtig del af arbejdet det er vigtigt at eleverne lærer at løse opgaven i fællesskab, og senere bruge resultaterne i koncertsammenhænge. Der vil blive undervist i klassisk musik såvel som i populært repertoire. Der arbejdes med flerstemmige satser. Undervisningen starter med fælles stemmeopvarmning. Korene bliver brugt i mange sammenhænge så der er altid et mål at arbejde frem mod. Obligatorisk Formålet er at bruge elevernes selvvalgte instrumenter i en sammenspil sammenspilsgruppe. Gruppen dannes med en relevant instrumentsammensætning, og relevant repertoire præsenteres. Der undervises i intonation, rytmelære, mikrofonteknik, brug at musikanlæg, disciplin sceneoptræden og det at kunne indrette sig musikalsk efter hinanden. Der arbejdes hen mod optræden at forskellig karakter og forløbet afsluttes med en studieoptagelse. Musik / teknik Formålet med musik og teknik er at gøre eleverne fortrolige med samt øve dem i brugen af teknisk udstyr, der anvendes i forbindelse med musik. Kurset tilbydes en gruppe elever, der specialuddannes til at arbejde med skolens anlæg. De elever, der gennemfører kurset, vil i løbet af året få mulighed for at arbejde praktisk i forbindelse med musikarrangementer. Rytmik og koordination Formålet med RYKO er at udvikle elevens forståelse og færdigheder inden for musikkens rytmiske stof. 12

13 (RYKO) Indenfor et bredt udsnit at rytmisk musik arbejdes der med: Puls og underdelinger, periode- og formfornemmelse, tempofornemmelse, polyrytmik, sekvensering, gruppering og metrisk modulation, koordination af krop og stemme trin og bevægelse, samarbejde og kommunikation, imitation, improvisation og indstuderingspraksis Sangskrivning Formålet med undervisningen er at hjælpe eleverne i gang med selv at skrive og komponere musik. Eleverne introduceres for forskellige metoder til at angribe sangskrivning og komposition, det være sig indenfor såvel intuitiv og spontan komposition, som igennem mere bevidst og styret kreativ produktion. Undervisningen tilrettelægges som workshops over 6 undervisningsgange der afvikles i løbet af det andet skolesemester. Her arbejder eleverne både solo og gruppevis, og det samlede forløb afrundes med en mulig koncert/præsentation af elevernes ny-producerede materiale. Andre vaigfag Boldspil, yoqa, dans, drama, billedkunst Alle elever skal have mindst ét bevægelsesfag i løbet at ugen. Formålet er at give alle elever mulighed for motion og samvær omkring spil, løb og dans fællesoplevelse gennem fysiske aktiviteter. I løbet af året kan elever melde sig til forskellige idrætsmuligheder. Lærere og elever arrangerer mange forskellige sportsaktiviteter i fritiden i løbet af skoleåret. Boldspil Formålet er at give eleverne yderligere mulighed for motion, sportsligt samvær og grundtræning i nogle udvalgte boldspil. Lærer og elever står for at arrangerer forløbet og den enkelte time. Yoga Yoga betyder at forene, og i yogaen arbejder man med at forene og skabe balance imellem krop og sind. Formålet med yoga på efterskolen er at introducere eleverne for en holistisk træningsform, der giver øget fleksibilitet, styrke, udholdenhed, balance, åndedrætskontrol og afspænding. De fysiske øvelser i yogaen, asanas, hjælper med at styrke og afspænde hele 13

14 kroppen, og i undervisningen arbejdes der mere at udføre disse i meditativt (altså med et roligt sind), og i et sammenhængende flow, således at eleverne oplever træningen som holistisk, og dermed yogaen i sin fyldestgørende form. Dans Et fag med dans, rytmer og musik. Forskellige moderne genrer og shows. Faget skal styrke det musikalske, samt være et fag, der indgår i skolens overordnede plan omkring motion og sundhed. Drama Formålet med drama er at styrke elevernes selvtillid, give en indføring i fagets grundøvelser samt give metoder til at arbejde scenisk. Der arbejdes med improvisation, og gennem mange grundlæggende øvelser opbygges scenerne. Der inddrages forskellige teaterteknikker. Billedkunst Et kreativt fag, hvor der ikke følges en nøje fastlagt læseplan. Der er vide rammer for årets indhold således at den enkelte elev i nogen grad kan få plads og rum til at følge egne interesser. Informationer, debat, fordybelse Fællestimer mandag, præstegårdskaffe Samlinger for hele efterskolen. Vigtige fora for hverdagens virke, mulighed for debatter, undren, refleksioner. Fællestimer Fællestimerne er for hele elevgruppen. Mandag morgen starter skoleugen med fællestime. Timernes indhold er bestemt af skolens årsprogram. Her bliver praktiske beskeder givet og orientering om arrangementer givet, ligesom orientering og gennemgang af forskellige emner samt debat om dagligdagen tages op. Elevrådet byder ind på disse timer, det betyder at hele elevgruppen er engageret og medvirkende til den demokratiske proces. Hver dag i forbindelse med måltiderne kl og og afholdes fællesmøde for hele gruppen. Det vil oftest være orientering fra lærer og elever, men efter behov udvides mødet. Disse møder er et vigtigt led i en fælles velfungerende 14

15 hverdag. Præstegårdskaffe Danske fortællinger, digte og danske sange Folkelig oplysning, filosofiske emner, moralske dilemmaer. Formålet er at give eleverne et indblik i den daske litteratur. Lektietime Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag afholdes stilletime fra kl Tid til lektier i boglige og musikalske fag. Formålet med lektiecaféen er at give mulighed for fordybelse i ro og fred. Giver mulighed for, at eleverne kan planlægge deres studie. De tilsynslærerne yder iektiehjælp i det omfang, der er behov for det, eller tilbyder specifikke kurser i faglige relevante faglige emner. Eleverne oplever lektiemængden meget forskelligt. Skolen forventer, at alle elever møder velforberedte til timerne. Vi forsøger at planlægge hjemmearbejdet således, at eleven kan nå det daglige arbejde i studietimen. Til de store afleveringsopgaver skal alle dog regne med at afse yderligere tid i løbet af ugen. Ved skoleårets start får alle udleveret en koordineret årsplan for afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at alle elever lærer at planlægge deres arbejde så de kan overholde en afleveringsfrist. Under hele arbejdet er det muligt at få hjælp. Vi ønsker at studieforberede eleverne bedst muligt. 15

16 Skoleårets gang Skoleåret Start: Søndag den 17. august 2014 kl Slut: Lørdag den 27. juni 2015 kl Årets planlægning fremgår af kalenderen. Udover de ganske almindelige skoledage, planlægges fra skoleårets start en lang række anderledes skoledage. lntroforløb Musikefterskolens introforløb strækker sig over 12 skoledage. 8 dage med specielt introprogram og 4 dage med intro til almindelig hverdag og undervisning på efterskolen Efter dette forløb har eleverne mulighed for at tage hjem på forlænget weekend pga. omlagt skoledag. Introforlobet indeholder: Indflytning, introduktioner, informationer, lejrtu r, musikforløb, sociale aktiviteter, fokus på kontaktgruppen, opstart til alm. efterskolehverdag og undervisning. Forløbet skal sikre en god start for alle elever. Lærerne sætter hele programmet i meget faste rammer. Hele lærergruppen deltager i introforlobet, og der sættes specielt fokus på at etablere kontaktgrupperne og få dem til at fungere som en tryg enhed, hvor eleverne har en base i starten. (forløbet har lærerne fokus på om gruppen kan fungere samt meget fokus på den enkelte elev. Fagdage: musik Der afvikles musikfagdage i løbet af skoleåret. Dagene fastlægges inden skoleårets start, og der udarbejdes en plan med indhold og struktur for hver fagdag. Dagene giver faglig fordybelse, engagement, fælles ansvar og musikalske oplevelser. Musikkundskab Eleverne arbejder med kompositionsopgaver ud fra fastlagte oplæg inden for RAP-genren. Fremførelse af produktet 16

17 Musikprojektdag. Årets afslutningsprojekt startes op. Komposition, notering og fremførelse. Skriftlige prøver i projekt. musikkundskab samt fremlæggelse af Kor Indstudering af sange og generalprøve til kirkekoncert. Rockfestival Efterskolerne mødes til stort musikarrangement. Skolens mange bands arbejder frem mod denne dag, og leverer et alsidigt program. Eleverne arrangerer bod med salg af egne produkter. Der stilles store krav til samarbejdet, øvedisiciplin og engagement ved gennemførelse af hele arrangementet. Orkesterfagdage En præsentation og afprøvning af orkesterets mange og alsidige muligheder. En alternativ måde, at gribe musikken an på. Fagdage i Der afvikles fagdage i prøvefagene i løbet af skoleåret. prøvefagene Dagene fastlægges inden skoleårets start, og der udarbejdes en plan med indhold og struktur for hver fagdag. Dagene giver mulighed for faglig fordybelse, engagement og inddrager andre arbejdsformer. Hele elevgruppen deltager. Dansk World Press Foto. Arbejde med billedet som udtryksmiddel. Besøg på udstilling. Dansk sagprosa. Fordybelse Matematik Fordybelse i prøverelevant stof. 17

18 Fysik Fordybelse i prøverelevant stof. Engelsk Oplæg med engelsksproget film. Gruppearbejde Musik lyrik Samarbejde mellem engelsk- og musiklæreme. Mål at udvide elevernes horisont omkring musik/lyrik. Engelske forfattere er udgangspunktet. Eleverne fortolker teksterne ved en fremforelse. Dansk, engelsk, tysk, fransk Opstart til mundtlige prøver Trække fordybelsesområder, opstart af det individuelle arbejde. Hjælp til arbejdsmetoder. Brobygning I samarbejde med vejleder fra uu-center Nordvestsjælland amkles den obligatoriske brobygningsuge. Eleverne bor på skolen i perioden. Vi evaluerer forløbet med eleverne, og giver tilbagemeldinger til uu-vejlederen. Musical 7 dage arbejdes med musical. Hele elevgruppen deltager. En proces med fokus på proces og produkt. Musicalen er placeret i november måned. På dette tidspunkt er hverdagen på efterskolen kommet ind i fast gænge og der er mulighed og måske behov for at bryde dagligdagen og skabe noget nyt. Eleverne er på dette tidspunkt så trygge ved hinanden og skolen, at vi kan arbejde med alle de kreative processer, alt det uforudsigelige og al den panik, der opstår ved en stor opsat musical. Alle elever skal bidrage og turde overskride grænser. Eleverne vælger sig ind på div. værksteder, der alle bidrager til den endelige forestilling. Eleverne arbejder med tekstskrivn ing, komposition, scenografi, indstudering, sceneoptræden. Lærergruppen er aktive omkring hele processen med fokus på den enkelte elev samt gruppens muligheder. 18

19 Terminsprøver Skolen afholder terminsprøver i fig. fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk, spansk. Prøverne er en forberedelse til de afsluttende prøver. Lærerne evaluerer og vejleder den enkelte elev Oso Med udgangspunkt i lovgivningen om selvvalgt obligatorisk opgave i 10 klasse arbejder eleverne enten alene eller i seiwaigte grupper. Lærerne er konsulenter for eleverne. Opgaveformen skaber rum til fordybelse og selvstændigt arbejde. Eleverne får udleveret et kompendium, hvor krav og idéer til opgaven er beskrevet. Alle udarbejder en skriftlig opgave som oplæg til mundtlig debat. Den skriftlige fremstilling er altså et vigtigt element i forløbet. Eleverne vejledes inden forløbets start i skriftlig fremstilling, kildekritik samt hjælp til disponering af den mundtlige fremlæggelse med efterfølgende debat. Opgaven strækker sig over et forløb på 8 dage, med fælles introduktion som optakt. Problemformulering i dag Afvikling at opgave 5 dage Mundtlig fremlæggelse 1 dag Udenlandsrejse Skolen tager til Holland på en 7 dages rejse. Turen er placeret i april måned og er et projekt lærere og elever samlet arbejder frem mod. En god fællesoplevelse venter. Eleverne får mulighed for at præsentere deres store musikalske kunnen ved div. gadekoncerter. Et godt afbræk i hverdagen inden prøveperioden. Valget at flodbådstur er begrundet i: Musikalske udfoldelser, socialt samvær, kulturelle muligheder, engelsk som fremmedsprog. Turen starter på skolen med foredrag, organisering, informationer, kor- og bandsprover. Prøveperioderne Eleverne går til 10. klasses prøverne. Enkelte elever går dog ikke op i alle fag. Lærerne vejleder og forældrene inddrages. 19

20 I den mundtlige prøveperiode fastlægges læseperioder på skolen. Der skal være arbejdsro for alle, og der er lærere til stede, som kan hjælpe med at strukturere dagene samt yde faglig hjælp. Eleverne opfordres til at danne studiegrupper. Fordybelse, fokus på fremlæggelser. Outroforløb De sidste dage på efterskolen er specielle. Forløbet er ved at være slut og der spreder sig en afskedsstemning. Efter hovedrengøringen og tømning at værelserne tager skolen på lejr-tur samme sted som ved introforløbet. Formålet er samvær, gode snakke og sjove oplevelser Flyttedage Mandag den 15.9 flyttes til lørdag den 27.9 Eleverne står for arrangement på skolen. Musikalsk underholdning Mandag den flyttes til søndag den Musicaldag. Atvikling at musicalen efter sidste optræden. Evaluering samt forevisning at musicalfilmen - Fredag den 20.3 flyttes til lørdag den 14.3 Koncertprojekt ved eleverne. Stort arrangement, hvor alle elever deltager. Mandag den 5.5 flyttes til søndag den Rejse til Holland. Se indhold under punktet uden landsrejse. Andre dage torældrecafé og kirkekoncert. I torbindelse med forældresamtalerne indretter eleverne en musikcafé, der leverer musik under hele arrangementet. Programmet afsluttes med en kirkekoncert ved eleverne 9.5 Arrangement for nye elever. Plakatværksted, generalprøve, møde mellem nye og 20

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Samværets betydning Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Udviklingsprojektet om samvær Samværets betydning på højskolen I perioden 2010 2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere