Indhoidspianer. Sejergaardsskolens Musikefterskole. Skoleåret Godkendelse. Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhoidspianer. Sejergaardsskolens Musikefterskole. Skoleåret 2014 - Godkendelse. Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder"

Transkript

1 Indhoidspianer Sejergaardsskolens Musikefterskole Skoleåret Godkendelse Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder i

2 Skolens værdigrundlag: Sejergaardsskolens Musikefterskole baserer sig på høj faglighed på såvel musik- som prøvefagsområdet. Vi ønsker at styrke identiteten hos den enkelte elev gennem udvikling af ansvarlighed og selvstændighed i et forpligtende fællesskab, hvor musik indgår som en betydningsfuld del af dannelsen. Uddybning af værdigrundlaget: Fællesskab: En væsentlig grund til at vælge et efterskoleophold er fællesskabet. Vi ønsker at fremme et positivt forpligtende fællesskab, der tager udgangspunkt i tillid, ligeværdighed og gensidig respekt. Vi anser det derfor for afgørende, at eleverne styrkes i deres engagement gennem hensyntagen, hjælpsomhed og et indholdsrigt samvær. Ansvarlighed: Vi stiller store fordringer til den enkelte elevs ansvarsfølelse såvel socialt som fagligt. Det er væsentligt at forstå nødvendigheden af at udvise loyalitet og overholde aftaler, ligesom det er vigtigt at indgå konstruktivt som deltager i skolens mange fællesskaber. Desuden er det basalt, at eleven udviser åbenhed overfor initiativer, bidrager positivt og medvirker til at skabe rammerne for gode fælles oplevelser. Selvstændighed: Vi ønsker at bidrage til udvikling af den enkelte elevs selvstændighed. Vi vil i vort arbejde med eleverne stille krav om, at de hver især tager initiativ til og udviser ansvar for egen læring. Vi vil skabe rum til fordybelse med henblik på refleksion og selvforståelse. For os er det betydningsfuldt at skabe klarhed for den enkelte omkring egen identitet og egne muligheder for selvudvikling og funktion i forhold til og i fællesskabet. Musik: Musikken udgør en central del af skolens grundlag og bliver derfor tillagt stor betydning på såvel det faglige som det sociale område. Det er således vigtigt at arbejde i både bredden og dybden, ligesom vi bruger musikken og dens udtryksformer som grundlag for oplevelse, fordybelse og kreativ udfoldelse. Med vore gode faciliteter og rammer giver vi et facetteret tilbud til såvel elever, der blot vil prøve kræfter med musik på højt prioriteret niveau, som til elever, der satser mere målrettet på at anvende musik i deres karriere. Gennem individuel undervisning, sammenspil i akustisk og/eller rytmisk musik, musikhistorie, elementær teori i hørelære og komposition vil vi bibringe eleverne en grundlæggende forståelse for musikken, dens historie og placering i en samfundsmæssig sammenhæng. Faglighed: Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets læseplaner for 10. klasse vil vi arbejde med de almindelige skolefag på højt fagligt niveau med henblik på at føre vore elever op til 2

3 10. klasseprøven og forberede dem til de påfølgende ungdomsuddannelser. Vi ønsker, at vore elever såvel på formelt kompetencegivende områder som på musikområdet arbejder med og ejer evnen til selvdisciplin, selvstændighed og fordybelse. Vi vil, at vore elever oplever glæden ved den målrettede indsats, der skabes gennem de muligheder, som vor elevgruppe giver for fokusering på netop fagligheden. Vi stiller således krav om indsats og engagement også på lærerside, idet vi mener, at lærerens personlige medleven i elevgruppen giver indsigt i den enkelte elevs potentiale, og at et tæt samarbejde mellem lærerne præget af handling, vilje og konsekvens vil virke befordrende for alles trivsel i en glad og seriøs hverdag. 3

4 Timefordeling Obligatoriske fag Lektioner / uge Dansk 5 Matematik 5 Engelsk 4 Tysk, fransk eller spansk 4 Fysik 2 Musikkundskab 3 Hørelære 2/3 Kor 21/3 Sammenspil 1 Fællestime, oplysning 2 Musikhistorie i Instrumentalundervisning Obligatorisk Ekstra Lektioner / uge 1/3 1/3 Vaigfag Valgkor Boldspil, drama, billedkunst, yoga eller filosofi Boldspil, ryko, dans eller slagtøj Lektioner / uge Kurser Timer Musik! teknik 1 weekend Komposition 12 timer Sangskrivning 12 timer Improvisation 12 timer 4

5 Fagenes indholdsplaner Prøvefag Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, Fagene baserer sig på undervisningsministeriets Fælles Mål, og retter sig mod 10. klasses prøve. Der foregår et tæt samarbejde mellem skolens tre 10. klasser, og der udarbejdes en fælles årsp Ian. Eleverne har selvfølgelig stor medindflydelse på indholdet i den endelige årspian. Dansk Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes oplevelse at det talte og skrevne sprog som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk, historisk og samfundsmæssig forståelse. I danskfaget arbejder vi med forskellige litterære udtryksformer og behandler i løbet af året følgende områder og genrer: Litterær periodelæsning: Fra oplysning til opløsning Vi arbejder med udvalgte tekster, der dækker de seneste Ca. 300 års dansk litteratur. Vi diskuterer, analyserer og fortolker forskellige danske forfatteres værker og forsøger at sætte dem op imod elevens egen tilværelse og litterære forståelse. Oplysningstiden behandles med Ludvig Holbergs tekster som det centrale omdrejningspunkt, og med litteraturhistoriske punktnedslag arbejder vi os frem til tekster fra elevernes egen levetid, som bl.a. afspejler tiden efter de store fortællinger, den kulturelle frisættelse og opløsningen at værdifællesskabet, søgen efter identitet, de uendelige muligheder osv. Eleverne får i undervisningen mulighed for at drøfte problematikker og give respons på hinandens tanker og refleksioner både gruppevis og på klassebasis. Et forfatterskab Vi sætter fokus på en udvalgt dansk forfatter og behandler dennes værker og indflydelse på dansk litteratur. Dan Turélls mangfoldige udtryksformer i dansk litteratur kunne være et oplagt valg, hvor vi arbejder med de forskellige virkemidler og måden at beherske sprogets muligheder på. Dan Turélls rolle som skribent, forfatter, provokatør og samfundsrevser bruges bla. til at give et tidsbillede at den danske mentalitet. Dette sættes i relation til elevens egen opfattelse og egne samfundstanker. 5

6 Sagprosatekste r Der arbejdes med ikke-fiktive tekster og denne genres karakteristika. Eksempelvis behandles avisartikler og journalistiske tekster. I forbindelse med undervisningen i sagprosa planlægges en ekskursion til World Press Photo udstillingen i Politikens Hus. Her får eleverne lejlighed til at studere fotografiets betydning og dets fortælleform til skildring af samfundsrelevante problematikker. Der afholdes i løbet at skoleåret danskfagdage, hvor eleverne får lejlighed til at fordybe sig i og fokusere på fagets discipliner. Matematik I løbet at skoleåret vil vi arbejde med en udvidet forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer. Ligeledes vil vi beskæftige os med ikke lineære sammenhænge fx procentuel vækst, statistiske beskrivelser, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. I arbejdet indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens anvendelse, dels i relation til teoretiske overvejelser. Ved løsning af problemer indgår overvejelser vedrørende valg af metode set i sammenhæng med den måde, som problemet er beskrevet på. Elektronisk databehandling vil ligeledes indgå som en del af vores begreber og metoder, hvor det er relevant. Problemløsning og arbejdsmetoder: Ud fra analyse at data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug at matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser tor de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til en mere dybtgående behandling. Eleverne inddrages i overvejelser om, på hvilket abstraktions niveau og i hvilket omfang de vil behandle de valgte emner. Litteraturliste: Selvproducerede kompendier omhandlende kombinatorik og sandsynlighed, økonomi, funktioner, geometri, trigonometri etc. Opgavesæt fra tidligere skriftlige FS1 0 prøver. 6

7 det er relevant. lineære funktioner, ligefrem og omvendt proportionalitet, Medio august til primo oktober: I denne periode arbejder vi med sandsynhighedsregning, kombinatorik og statistik. IT inddrages i undervisningen, hvor Medio oktober til medio december: Vi arbejder i denne periode med funktionsbegrebet bl.a. udgangspunkt i samtalen, skriftlige opgaver samt gruppearbejde. samt at øge bevidstheden om grammatikken. Denne sidste periode er primært en repetitionsfase, hvor der vil herunder løsning af ligninger. andengradsfunktioner samt lidt med funktioner af højere grad. Tidsplan for undervisningen Vi arbejder i denne periode også med økonomi. IT inddrages i undervisningen, hvor det er relevant. Primo januar til primo april: I denne periode arbejder vi med to særskilte emner. Først økonomi herunder vækst og annuiteter. Derefter geometri med fokus på Pythagoras, bevisforelse og trigonometri. Der vil i alle disse perioder være indlagt arbejde tal og algebra, Medio april til medio maj: blive tid til skriftlig- og mundtlig træning. I løbet af skoleåret afleveres 4 prøverelaterede opgavesæt ud over en terminsprøve. Undervisningen afsluttes med en mundtlig og skriftlig prøve maj/juni. Engelsk Kravene i 10. kl. er at erhverve sig et større ordforrd Der arbejdes ud fra forskellige temaer, og undervisningen tager De fire temaer, vi i årets løb vil arbejde med, er: The U.S.A. Entertainment Roles Envi ron ment Ad 1) Vi arbejder med faglitteratur om amerikansk historie, indianere, 7

8 Martin Luther King og Ku Klux Klan. Desuden arbejder vi med Filmen Mississippi Burning. Ad 2) Emnet omhandler musikhistorie, film, musik og Walt Disney. Desuden arbejder vi med et større videoprojekt, hvor klasserne midlertidigt laves om til en engelsk tv-redaktion, der fremstiller videoer, som publiceres på Youtube. Ad 3) Vi arbejder med identitetsdannelse og roller generelt gennem musikken og dét at gå på efterskole. Vi ser *lnto the Wild. Ad 4) Her beskæftiger vi os primært med global opvarmning, alternative energikilder samt miljøpolitik. Vi læser artikler om miljopolitik og ser filmen An inconvenient truth. Vi afholder desuden et (meget lokalt) klimatopmøde. Tysk Undervisningen vil tage udgangspunkt i og centrere sig om den indholdsplan kommunikative tilgang i fremmedsprogstilegnelsen. Der lægges et fokus på elevernes mundtlige deltagelse og interaktion med hinanden i tyskundervisningen. Den kommunikative tilgang til faget lægger vægt på, at sprogtilegnelsen har de bedste betingelser, når sproget afprøves og oves i samspil med andre. Tyskundervisningen vil derfor indeholde problemorienterede arbejdsøvelser, hvor eleverne vil få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med den tyske kultur og de tyske samfundsforhold. Kort sagt: For at træne sine fremmedsprogsfærdigheder må man kaste sig ud i mundtlig deltagelse, da denne står centralt i undervisningen. Jo mere engagement i dette, desto større udbytte og glæde. Det skriftlige arbejde, herunder grammatikken, skal således understøtte og fremme lysten til mundtlig interaktion som et redskab til øget sprogforståelse. Der vil i faget løbende inddrages praktisk musiske elementer, samt blive mulighed for at anvende elektroniske medier i arbejdet med fremmedsprogstilegnelsen. I løbet af efterskoleåret vil der blive arbejdet med fire til seks overordnede emner, der alle berører elevernes dagligdag og samtidig danne grundlag for den mundtlige prøve. Disse kunne se sådan ud men kan ændres, hvis behovet skulle opstå: 1. Kultur und Geschichte in Deutschland 2. Die deutsche Musikkultur 3. Grenzen 4. Erwachsen? 8

9 5. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 6. Die Freizeit Fransk: Målene i undervisningen er følgende: 1. Udvikling af kommunikative strategier 2. øget ordforråd 3. Bedre forståelse af de grundlæggende grammatiske regler 4. Stifte bekendtskab med dele at fransk og frankofon kultur Disse mål bliver realiseret i følgende plan: 1. Daglig brug af sproget som kommunikationsmiddel indgår i bearbejdning af tekster, redegørelser for dagligdags aktiviteter og formulering af personlig meninger og synspunkter. Samtaler, eleverne imellem, bliver en gennemgående undervisningsmetode. 2. Et bredt udvalg af tekster fra faglitteratur til tegneserier bliver brugt til at præsentere nye ord. 3. Præsentation at de forskellige grammatiske værktøjer bliver så vidt muligt kontekstualiseret ved brug af dialog skrevet og talt at indfødte fransktalende. 4. Fritidsaktiviteter, høflighedsprincipper og kulturrelevante fortællinger fra Frankrig og andre fransktalende lande bliver berørt i undervisningsforlobet. De følgene fire emner vil udgøre rammen for indhold i årets undervisning: 1. L Amitié 2. La FamilIe 3. Les Loisirs 4. Les Petites Histoires Fysik Undervisningen skal give eleverne mulighed for: - at udvikle samarbejds- og udtryksformer 9

10 - at opnå færdighed i at samle og bearbejde forsøgsresultater. - at vurdere konsekvenserne af deres resultater og sætte dem ind i større sammenhænge - at opnå færdighed i at formidle resultater og viden til andre Undervisningen vil indeholde nogle grundlæggende træk af det naturvidenskabelige verdensbillede og eksempler på udviklingen af menneskers forklaringer på verdens kemi- ske og fysiske opbygning. Endvidere vil vi beskæftige os med den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser samt grundstoffernes periodiske system. Vi vil se eksempler på, at atom- og molekylemodeller kan give forklaring på en række stofegenskaber og stofomdannelser. Vi ser på et eller flere kredsløb i naturen og eksempler på, hvordan menneskers virksomhed medfører indgreb i naturens stofkredsløb og energistromme med følger for menneskers, dyrs og planters levevilkår. Endelig vil vi beskæftige os med fysikkens teorier omkring lyddannelse og lydens påvirkning af miljøet set i forhold til os selv og verden omkring os. Litteraturliste: Fysik og kemi for 10. klasse, Andersen og Norbøll, Haase s forlag. Spørg naturen Engels og Norbøl bog 3, 6 og Alkohol kendt stof fra hverdagen Gyldendals forlag. Kemi Rancke Madsen 5. udg., Gads forlag udvalgte afsnit. Prisma 10, Skjoldby og Olsen, Malling Beck s forlag udvalgte afsnit. Tidsplan for undervisningen: Medio august til ultimo december: Det naturvidenskabelige verdensbillede. Vi ser på musik og musikinstrumenter i forhold til den fysiske model for svingninger og bølger. Herudover beskæftiger vi os med lyd generelt, hørelse og lydmiljøer. Primo januar til primo april: Stoffer og fænomener omkring os. Vi vil beskæftige os med kalk og alkohol og se på stoffernes kredsløb i naturen og i kemisk perspektiv. Medio april til medio maj: I denne periode vil vi fortrinsvis repetere stoffet og forberede os til de afsluttende prøver. Skulle der være stofom råder vi ikke har færdigbehandlet vil vi tage emnerne op her. Undervisningen veksler mellem teori og praksis og skal 10

11 forberede eleverne til den individuelle afsluttende prøve i maj/juni. Spansk Ikke prøvefag. Der arbejdes med grundlæggende sproglig forståelse i spansk. Der arbejdes med både skriftlige og mundtlige opgaver. Eleverne går til terminsprøve med særligt indhold. Musikfag. Musikhistorie, musikkundskab, instrumentalundervisning, begynderklaver, obligatorisk kor, valgkor, sammenspil, slagtøj, ryko, musik/teknik, improvisation, sangskrivning Musikhistorie Musikkundskab Formålet med undervisningen er at give eleverne et indblik i musikhistoriens forskellige perioder i de nutidige kompositioner. Faget er et vigtigt bidrag til elevernes musikalske dannelse at opnå et bredt og nuanceret billede af musikkens mange genrer. Undervisningen vil blive tilrettelagt som foredrag med musikeksempler samt elevarbejde med fremførelser af div. genrer. Formålet er at give eleverne en musikteoretisk basisviden som skal bruges skriftligt, mundtligt og praktisk. Gennem arbejdet med den teoretiske side af musikken søger vi at give eleverne indsigt i og forståelse for den musik, de selv spiller og komponerer. Der indgår rytmelære, hørelære, nodelære, intervallære, analyse, harmonisering, notation, og komposition. Faget suppleres med kurser komposition og improvisation Forløbet afsluttes med en todelt prøve. Teoretisk skriftlig prøve, hvor der indgår hørelære og rytmelæ re. Praktisk prøve, hvor eleven komponerer, noterer, dirigerer og fremfører produktet. Der gives karakter i faget. Instrumentalundervisning Alle elever skal vælge et hovedinstrument, på hvilket der modtages undervisning. 11

12 Forløbet tilrettelægges som et gensidigt samarbejde mellem lærer og elev. Sang- Den grundlæggende sangundervisning og stemmetræning undervisning I foregår i skolens obligatoriske kor samt i valgkor. stemmetræn ing Formålet med korsang er at skærpe den enkelte elevs musikalske udtryk, både med hensyn til intonation, stemmestyrke og rytme, således at hver enkelt elev bliver en del af helheden. Disciplinen i korene er en vigtig del af arbejdet det er vigtigt at eleverne lærer at løse opgaven i fællesskab, og senere bruge resultaterne i koncertsammenhænge. Der vil blive undervist i klassisk musik såvel som i populært repertoire. Der arbejdes med flerstemmige satser. Undervisningen starter med fælles stemmeopvarmning. Korene bliver brugt i mange sammenhænge så der er altid et mål at arbejde frem mod. Obligatorisk Formålet er at bruge elevernes selvvalgte instrumenter i en sammenspil sammenspilsgruppe. Gruppen dannes med en relevant instrumentsammensætning, og relevant repertoire præsenteres. Der undervises i intonation, rytmelære, mikrofonteknik, brug at musikanlæg, disciplin sceneoptræden og det at kunne indrette sig musikalsk efter hinanden. Der arbejdes hen mod optræden at forskellig karakter og forløbet afsluttes med en studieoptagelse. Musik / teknik Formålet med musik og teknik er at gøre eleverne fortrolige med samt øve dem i brugen af teknisk udstyr, der anvendes i forbindelse med musik. Kurset tilbydes en gruppe elever, der specialuddannes til at arbejde med skolens anlæg. De elever, der gennemfører kurset, vil i løbet af året få mulighed for at arbejde praktisk i forbindelse med musikarrangementer. Rytmik og koordination Formålet med RYKO er at udvikle elevens forståelse og færdigheder inden for musikkens rytmiske stof. 12

13 (RYKO) Indenfor et bredt udsnit at rytmisk musik arbejdes der med: Puls og underdelinger, periode- og formfornemmelse, tempofornemmelse, polyrytmik, sekvensering, gruppering og metrisk modulation, koordination af krop og stemme trin og bevægelse, samarbejde og kommunikation, imitation, improvisation og indstuderingspraksis Sangskrivning Formålet med undervisningen er at hjælpe eleverne i gang med selv at skrive og komponere musik. Eleverne introduceres for forskellige metoder til at angribe sangskrivning og komposition, det være sig indenfor såvel intuitiv og spontan komposition, som igennem mere bevidst og styret kreativ produktion. Undervisningen tilrettelægges som workshops over 6 undervisningsgange der afvikles i løbet af det andet skolesemester. Her arbejder eleverne både solo og gruppevis, og det samlede forløb afrundes med en mulig koncert/præsentation af elevernes ny-producerede materiale. Andre vaigfag Boldspil, yoqa, dans, drama, billedkunst Alle elever skal have mindst ét bevægelsesfag i løbet at ugen. Formålet er at give alle elever mulighed for motion og samvær omkring spil, løb og dans fællesoplevelse gennem fysiske aktiviteter. I løbet af året kan elever melde sig til forskellige idrætsmuligheder. Lærere og elever arrangerer mange forskellige sportsaktiviteter i fritiden i løbet af skoleåret. Boldspil Formålet er at give eleverne yderligere mulighed for motion, sportsligt samvær og grundtræning i nogle udvalgte boldspil. Lærer og elever står for at arrangerer forløbet og den enkelte time. Yoga Yoga betyder at forene, og i yogaen arbejder man med at forene og skabe balance imellem krop og sind. Formålet med yoga på efterskolen er at introducere eleverne for en holistisk træningsform, der giver øget fleksibilitet, styrke, udholdenhed, balance, åndedrætskontrol og afspænding. De fysiske øvelser i yogaen, asanas, hjælper med at styrke og afspænde hele 13

14 kroppen, og i undervisningen arbejdes der mere at udføre disse i meditativt (altså med et roligt sind), og i et sammenhængende flow, således at eleverne oplever træningen som holistisk, og dermed yogaen i sin fyldestgørende form. Dans Et fag med dans, rytmer og musik. Forskellige moderne genrer og shows. Faget skal styrke det musikalske, samt være et fag, der indgår i skolens overordnede plan omkring motion og sundhed. Drama Formålet med drama er at styrke elevernes selvtillid, give en indføring i fagets grundøvelser samt give metoder til at arbejde scenisk. Der arbejdes med improvisation, og gennem mange grundlæggende øvelser opbygges scenerne. Der inddrages forskellige teaterteknikker. Billedkunst Et kreativt fag, hvor der ikke følges en nøje fastlagt læseplan. Der er vide rammer for årets indhold således at den enkelte elev i nogen grad kan få plads og rum til at følge egne interesser. Informationer, debat, fordybelse Fællestimer mandag, præstegårdskaffe Samlinger for hele efterskolen. Vigtige fora for hverdagens virke, mulighed for debatter, undren, refleksioner. Fællestimer Fællestimerne er for hele elevgruppen. Mandag morgen starter skoleugen med fællestime. Timernes indhold er bestemt af skolens årsprogram. Her bliver praktiske beskeder givet og orientering om arrangementer givet, ligesom orientering og gennemgang af forskellige emner samt debat om dagligdagen tages op. Elevrådet byder ind på disse timer, det betyder at hele elevgruppen er engageret og medvirkende til den demokratiske proces. Hver dag i forbindelse med måltiderne kl og og afholdes fællesmøde for hele gruppen. Det vil oftest være orientering fra lærer og elever, men efter behov udvides mødet. Disse møder er et vigtigt led i en fælles velfungerende 14

15 hverdag. Præstegårdskaffe Danske fortællinger, digte og danske sange Folkelig oplysning, filosofiske emner, moralske dilemmaer. Formålet er at give eleverne et indblik i den daske litteratur. Lektietime Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag afholdes stilletime fra kl Tid til lektier i boglige og musikalske fag. Formålet med lektiecaféen er at give mulighed for fordybelse i ro og fred. Giver mulighed for, at eleverne kan planlægge deres studie. De tilsynslærerne yder iektiehjælp i det omfang, der er behov for det, eller tilbyder specifikke kurser i faglige relevante faglige emner. Eleverne oplever lektiemængden meget forskelligt. Skolen forventer, at alle elever møder velforberedte til timerne. Vi forsøger at planlægge hjemmearbejdet således, at eleven kan nå det daglige arbejde i studietimen. Til de store afleveringsopgaver skal alle dog regne med at afse yderligere tid i løbet af ugen. Ved skoleårets start får alle udleveret en koordineret årsplan for afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at alle elever lærer at planlægge deres arbejde så de kan overholde en afleveringsfrist. Under hele arbejdet er det muligt at få hjælp. Vi ønsker at studieforberede eleverne bedst muligt. 15

16 Skoleårets gang Skoleåret Start: Søndag den 17. august 2014 kl Slut: Lørdag den 27. juni 2015 kl Årets planlægning fremgår af kalenderen. Udover de ganske almindelige skoledage, planlægges fra skoleårets start en lang række anderledes skoledage. lntroforløb Musikefterskolens introforløb strækker sig over 12 skoledage. 8 dage med specielt introprogram og 4 dage med intro til almindelig hverdag og undervisning på efterskolen Efter dette forløb har eleverne mulighed for at tage hjem på forlænget weekend pga. omlagt skoledag. Introforlobet indeholder: Indflytning, introduktioner, informationer, lejrtu r, musikforløb, sociale aktiviteter, fokus på kontaktgruppen, opstart til alm. efterskolehverdag og undervisning. Forløbet skal sikre en god start for alle elever. Lærerne sætter hele programmet i meget faste rammer. Hele lærergruppen deltager i introforlobet, og der sættes specielt fokus på at etablere kontaktgrupperne og få dem til at fungere som en tryg enhed, hvor eleverne har en base i starten. (forløbet har lærerne fokus på om gruppen kan fungere samt meget fokus på den enkelte elev. Fagdage: musik Der afvikles musikfagdage i løbet af skoleåret. Dagene fastlægges inden skoleårets start, og der udarbejdes en plan med indhold og struktur for hver fagdag. Dagene giver faglig fordybelse, engagement, fælles ansvar og musikalske oplevelser. Musikkundskab Eleverne arbejder med kompositionsopgaver ud fra fastlagte oplæg inden for RAP-genren. Fremførelse af produktet 16

17 Musikprojektdag. Årets afslutningsprojekt startes op. Komposition, notering og fremførelse. Skriftlige prøver i projekt. musikkundskab samt fremlæggelse af Kor Indstudering af sange og generalprøve til kirkekoncert. Rockfestival Efterskolerne mødes til stort musikarrangement. Skolens mange bands arbejder frem mod denne dag, og leverer et alsidigt program. Eleverne arrangerer bod med salg af egne produkter. Der stilles store krav til samarbejdet, øvedisiciplin og engagement ved gennemførelse af hele arrangementet. Orkesterfagdage En præsentation og afprøvning af orkesterets mange og alsidige muligheder. En alternativ måde, at gribe musikken an på. Fagdage i Der afvikles fagdage i prøvefagene i løbet af skoleåret. prøvefagene Dagene fastlægges inden skoleårets start, og der udarbejdes en plan med indhold og struktur for hver fagdag. Dagene giver mulighed for faglig fordybelse, engagement og inddrager andre arbejdsformer. Hele elevgruppen deltager. Dansk World Press Foto. Arbejde med billedet som udtryksmiddel. Besøg på udstilling. Dansk sagprosa. Fordybelse Matematik Fordybelse i prøverelevant stof. 17

18 Fysik Fordybelse i prøverelevant stof. Engelsk Oplæg med engelsksproget film. Gruppearbejde Musik lyrik Samarbejde mellem engelsk- og musiklæreme. Mål at udvide elevernes horisont omkring musik/lyrik. Engelske forfattere er udgangspunktet. Eleverne fortolker teksterne ved en fremforelse. Dansk, engelsk, tysk, fransk Opstart til mundtlige prøver Trække fordybelsesområder, opstart af det individuelle arbejde. Hjælp til arbejdsmetoder. Brobygning I samarbejde med vejleder fra uu-center Nordvestsjælland amkles den obligatoriske brobygningsuge. Eleverne bor på skolen i perioden. Vi evaluerer forløbet med eleverne, og giver tilbagemeldinger til uu-vejlederen. Musical 7 dage arbejdes med musical. Hele elevgruppen deltager. En proces med fokus på proces og produkt. Musicalen er placeret i november måned. På dette tidspunkt er hverdagen på efterskolen kommet ind i fast gænge og der er mulighed og måske behov for at bryde dagligdagen og skabe noget nyt. Eleverne er på dette tidspunkt så trygge ved hinanden og skolen, at vi kan arbejde med alle de kreative processer, alt det uforudsigelige og al den panik, der opstår ved en stor opsat musical. Alle elever skal bidrage og turde overskride grænser. Eleverne vælger sig ind på div. værksteder, der alle bidrager til den endelige forestilling. Eleverne arbejder med tekstskrivn ing, komposition, scenografi, indstudering, sceneoptræden. Lærergruppen er aktive omkring hele processen med fokus på den enkelte elev samt gruppens muligheder. 18

19 Terminsprøver Skolen afholder terminsprøver i fig. fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk, spansk. Prøverne er en forberedelse til de afsluttende prøver. Lærerne evaluerer og vejleder den enkelte elev Oso Med udgangspunkt i lovgivningen om selvvalgt obligatorisk opgave i 10 klasse arbejder eleverne enten alene eller i seiwaigte grupper. Lærerne er konsulenter for eleverne. Opgaveformen skaber rum til fordybelse og selvstændigt arbejde. Eleverne får udleveret et kompendium, hvor krav og idéer til opgaven er beskrevet. Alle udarbejder en skriftlig opgave som oplæg til mundtlig debat. Den skriftlige fremstilling er altså et vigtigt element i forløbet. Eleverne vejledes inden forløbets start i skriftlig fremstilling, kildekritik samt hjælp til disponering af den mundtlige fremlæggelse med efterfølgende debat. Opgaven strækker sig over et forløb på 8 dage, med fælles introduktion som optakt. Problemformulering i dag Afvikling at opgave 5 dage Mundtlig fremlæggelse 1 dag Udenlandsrejse Skolen tager til Holland på en 7 dages rejse. Turen er placeret i april måned og er et projekt lærere og elever samlet arbejder frem mod. En god fællesoplevelse venter. Eleverne får mulighed for at præsentere deres store musikalske kunnen ved div. gadekoncerter. Et godt afbræk i hverdagen inden prøveperioden. Valget at flodbådstur er begrundet i: Musikalske udfoldelser, socialt samvær, kulturelle muligheder, engelsk som fremmedsprog. Turen starter på skolen med foredrag, organisering, informationer, kor- og bandsprover. Prøveperioderne Eleverne går til 10. klasses prøverne. Enkelte elever går dog ikke op i alle fag. Lærerne vejleder og forældrene inddrages. 19

20 I den mundtlige prøveperiode fastlægges læseperioder på skolen. Der skal være arbejdsro for alle, og der er lærere til stede, som kan hjælpe med at strukturere dagene samt yde faglig hjælp. Eleverne opfordres til at danne studiegrupper. Fordybelse, fokus på fremlæggelser. Outroforløb De sidste dage på efterskolen er specielle. Forløbet er ved at være slut og der spreder sig en afskedsstemning. Efter hovedrengøringen og tømning at værelserne tager skolen på lejr-tur samme sted som ved introforløbet. Formålet er samvær, gode snakke og sjove oplevelser Flyttedage Mandag den 15.9 flyttes til lørdag den 27.9 Eleverne står for arrangement på skolen. Musikalsk underholdning Mandag den flyttes til søndag den Musicaldag. Atvikling at musicalen efter sidste optræden. Evaluering samt forevisning at musicalfilmen - Fredag den 20.3 flyttes til lørdag den 14.3 Koncertprojekt ved eleverne. Stort arrangement, hvor alle elever deltager. Mandag den 5.5 flyttes til søndag den Rejse til Holland. Se indhold under punktet uden landsrejse. Andre dage torældrecafé og kirkekoncert. I torbindelse med forældresamtalerne indretter eleverne en musikcafé, der leverer musik under hele arrangementet. Programmet afsluttes med en kirkekoncert ved eleverne 9.5 Arrangement for nye elever. Plakatværksted, generalprøve, møde mellem nye og 20

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere