Indhoidspianer. Sejergaardsskolens Musikefterskole. Skoleåret Godkendelse. Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhoidspianer. Sejergaardsskolens Musikefterskole. Skoleåret 2014 - Godkendelse. Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder"

Transkript

1 Indhoidspianer Sejergaardsskolens Musikefterskole Skoleåret Godkendelse Dato:3/// Flemming Ellingsen Skoleleder i

2 Skolens værdigrundlag: Sejergaardsskolens Musikefterskole baserer sig på høj faglighed på såvel musik- som prøvefagsområdet. Vi ønsker at styrke identiteten hos den enkelte elev gennem udvikling af ansvarlighed og selvstændighed i et forpligtende fællesskab, hvor musik indgår som en betydningsfuld del af dannelsen. Uddybning af værdigrundlaget: Fællesskab: En væsentlig grund til at vælge et efterskoleophold er fællesskabet. Vi ønsker at fremme et positivt forpligtende fællesskab, der tager udgangspunkt i tillid, ligeværdighed og gensidig respekt. Vi anser det derfor for afgørende, at eleverne styrkes i deres engagement gennem hensyntagen, hjælpsomhed og et indholdsrigt samvær. Ansvarlighed: Vi stiller store fordringer til den enkelte elevs ansvarsfølelse såvel socialt som fagligt. Det er væsentligt at forstå nødvendigheden af at udvise loyalitet og overholde aftaler, ligesom det er vigtigt at indgå konstruktivt som deltager i skolens mange fællesskaber. Desuden er det basalt, at eleven udviser åbenhed overfor initiativer, bidrager positivt og medvirker til at skabe rammerne for gode fælles oplevelser. Selvstændighed: Vi ønsker at bidrage til udvikling af den enkelte elevs selvstændighed. Vi vil i vort arbejde med eleverne stille krav om, at de hver især tager initiativ til og udviser ansvar for egen læring. Vi vil skabe rum til fordybelse med henblik på refleksion og selvforståelse. For os er det betydningsfuldt at skabe klarhed for den enkelte omkring egen identitet og egne muligheder for selvudvikling og funktion i forhold til og i fællesskabet. Musik: Musikken udgør en central del af skolens grundlag og bliver derfor tillagt stor betydning på såvel det faglige som det sociale område. Det er således vigtigt at arbejde i både bredden og dybden, ligesom vi bruger musikken og dens udtryksformer som grundlag for oplevelse, fordybelse og kreativ udfoldelse. Med vore gode faciliteter og rammer giver vi et facetteret tilbud til såvel elever, der blot vil prøve kræfter med musik på højt prioriteret niveau, som til elever, der satser mere målrettet på at anvende musik i deres karriere. Gennem individuel undervisning, sammenspil i akustisk og/eller rytmisk musik, musikhistorie, elementær teori i hørelære og komposition vil vi bibringe eleverne en grundlæggende forståelse for musikken, dens historie og placering i en samfundsmæssig sammenhæng. Faglighed: Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets læseplaner for 10. klasse vil vi arbejde med de almindelige skolefag på højt fagligt niveau med henblik på at føre vore elever op til 2

3 10. klasseprøven og forberede dem til de påfølgende ungdomsuddannelser. Vi ønsker, at vore elever såvel på formelt kompetencegivende områder som på musikområdet arbejder med og ejer evnen til selvdisciplin, selvstændighed og fordybelse. Vi vil, at vore elever oplever glæden ved den målrettede indsats, der skabes gennem de muligheder, som vor elevgruppe giver for fokusering på netop fagligheden. Vi stiller således krav om indsats og engagement også på lærerside, idet vi mener, at lærerens personlige medleven i elevgruppen giver indsigt i den enkelte elevs potentiale, og at et tæt samarbejde mellem lærerne præget af handling, vilje og konsekvens vil virke befordrende for alles trivsel i en glad og seriøs hverdag. 3

4 Timefordeling Obligatoriske fag Lektioner / uge Dansk 5 Matematik 5 Engelsk 4 Tysk, fransk eller spansk 4 Fysik 2 Musikkundskab 3 Hørelære 2/3 Kor 21/3 Sammenspil 1 Fællestime, oplysning 2 Musikhistorie i Instrumentalundervisning Obligatorisk Ekstra Lektioner / uge 1/3 1/3 Vaigfag Valgkor Boldspil, drama, billedkunst, yoga eller filosofi Boldspil, ryko, dans eller slagtøj Lektioner / uge Kurser Timer Musik! teknik 1 weekend Komposition 12 timer Sangskrivning 12 timer Improvisation 12 timer 4

5 Fagenes indholdsplaner Prøvefag Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, Fagene baserer sig på undervisningsministeriets Fælles Mål, og retter sig mod 10. klasses prøve. Der foregår et tæt samarbejde mellem skolens tre 10. klasser, og der udarbejdes en fælles årsp Ian. Eleverne har selvfølgelig stor medindflydelse på indholdet i den endelige årspian. Dansk Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes oplevelse at det talte og skrevne sprog som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk, historisk og samfundsmæssig forståelse. I danskfaget arbejder vi med forskellige litterære udtryksformer og behandler i løbet af året følgende områder og genrer: Litterær periodelæsning: Fra oplysning til opløsning Vi arbejder med udvalgte tekster, der dækker de seneste Ca. 300 års dansk litteratur. Vi diskuterer, analyserer og fortolker forskellige danske forfatteres værker og forsøger at sætte dem op imod elevens egen tilværelse og litterære forståelse. Oplysningstiden behandles med Ludvig Holbergs tekster som det centrale omdrejningspunkt, og med litteraturhistoriske punktnedslag arbejder vi os frem til tekster fra elevernes egen levetid, som bl.a. afspejler tiden efter de store fortællinger, den kulturelle frisættelse og opløsningen at værdifællesskabet, søgen efter identitet, de uendelige muligheder osv. Eleverne får i undervisningen mulighed for at drøfte problematikker og give respons på hinandens tanker og refleksioner både gruppevis og på klassebasis. Et forfatterskab Vi sætter fokus på en udvalgt dansk forfatter og behandler dennes værker og indflydelse på dansk litteratur. Dan Turélls mangfoldige udtryksformer i dansk litteratur kunne være et oplagt valg, hvor vi arbejder med de forskellige virkemidler og måden at beherske sprogets muligheder på. Dan Turélls rolle som skribent, forfatter, provokatør og samfundsrevser bruges bla. til at give et tidsbillede at den danske mentalitet. Dette sættes i relation til elevens egen opfattelse og egne samfundstanker. 5

6 Sagprosatekste r Der arbejdes med ikke-fiktive tekster og denne genres karakteristika. Eksempelvis behandles avisartikler og journalistiske tekster. I forbindelse med undervisningen i sagprosa planlægges en ekskursion til World Press Photo udstillingen i Politikens Hus. Her får eleverne lejlighed til at studere fotografiets betydning og dets fortælleform til skildring af samfundsrelevante problematikker. Der afholdes i løbet at skoleåret danskfagdage, hvor eleverne får lejlighed til at fordybe sig i og fokusere på fagets discipliner. Matematik I løbet at skoleåret vil vi arbejde med en udvidet forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer. Ligeledes vil vi beskæftige os med ikke lineære sammenhænge fx procentuel vækst, statistiske beskrivelser, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. I arbejdet indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens anvendelse, dels i relation til teoretiske overvejelser. Ved løsning af problemer indgår overvejelser vedrørende valg af metode set i sammenhæng med den måde, som problemet er beskrevet på. Elektronisk databehandling vil ligeledes indgå som en del af vores begreber og metoder, hvor det er relevant. Problemløsning og arbejdsmetoder: Ud fra analyse at data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug at matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser tor de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til en mere dybtgående behandling. Eleverne inddrages i overvejelser om, på hvilket abstraktions niveau og i hvilket omfang de vil behandle de valgte emner. Litteraturliste: Selvproducerede kompendier omhandlende kombinatorik og sandsynlighed, økonomi, funktioner, geometri, trigonometri etc. Opgavesæt fra tidligere skriftlige FS1 0 prøver. 6

7 det er relevant. lineære funktioner, ligefrem og omvendt proportionalitet, Medio august til primo oktober: I denne periode arbejder vi med sandsynhighedsregning, kombinatorik og statistik. IT inddrages i undervisningen, hvor Medio oktober til medio december: Vi arbejder i denne periode med funktionsbegrebet bl.a. udgangspunkt i samtalen, skriftlige opgaver samt gruppearbejde. samt at øge bevidstheden om grammatikken. Denne sidste periode er primært en repetitionsfase, hvor der vil herunder løsning af ligninger. andengradsfunktioner samt lidt med funktioner af højere grad. Tidsplan for undervisningen Vi arbejder i denne periode også med økonomi. IT inddrages i undervisningen, hvor det er relevant. Primo januar til primo april: I denne periode arbejder vi med to særskilte emner. Først økonomi herunder vækst og annuiteter. Derefter geometri med fokus på Pythagoras, bevisforelse og trigonometri. Der vil i alle disse perioder være indlagt arbejde tal og algebra, Medio april til medio maj: blive tid til skriftlig- og mundtlig træning. I løbet af skoleåret afleveres 4 prøverelaterede opgavesæt ud over en terminsprøve. Undervisningen afsluttes med en mundtlig og skriftlig prøve maj/juni. Engelsk Kravene i 10. kl. er at erhverve sig et større ordforrd Der arbejdes ud fra forskellige temaer, og undervisningen tager De fire temaer, vi i årets løb vil arbejde med, er: The U.S.A. Entertainment Roles Envi ron ment Ad 1) Vi arbejder med faglitteratur om amerikansk historie, indianere, 7

8 Martin Luther King og Ku Klux Klan. Desuden arbejder vi med Filmen Mississippi Burning. Ad 2) Emnet omhandler musikhistorie, film, musik og Walt Disney. Desuden arbejder vi med et større videoprojekt, hvor klasserne midlertidigt laves om til en engelsk tv-redaktion, der fremstiller videoer, som publiceres på Youtube. Ad 3) Vi arbejder med identitetsdannelse og roller generelt gennem musikken og dét at gå på efterskole. Vi ser *lnto the Wild. Ad 4) Her beskæftiger vi os primært med global opvarmning, alternative energikilder samt miljøpolitik. Vi læser artikler om miljopolitik og ser filmen An inconvenient truth. Vi afholder desuden et (meget lokalt) klimatopmøde. Tysk Undervisningen vil tage udgangspunkt i og centrere sig om den indholdsplan kommunikative tilgang i fremmedsprogstilegnelsen. Der lægges et fokus på elevernes mundtlige deltagelse og interaktion med hinanden i tyskundervisningen. Den kommunikative tilgang til faget lægger vægt på, at sprogtilegnelsen har de bedste betingelser, når sproget afprøves og oves i samspil med andre. Tyskundervisningen vil derfor indeholde problemorienterede arbejdsøvelser, hvor eleverne vil få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med den tyske kultur og de tyske samfundsforhold. Kort sagt: For at træne sine fremmedsprogsfærdigheder må man kaste sig ud i mundtlig deltagelse, da denne står centralt i undervisningen. Jo mere engagement i dette, desto større udbytte og glæde. Det skriftlige arbejde, herunder grammatikken, skal således understøtte og fremme lysten til mundtlig interaktion som et redskab til øget sprogforståelse. Der vil i faget løbende inddrages praktisk musiske elementer, samt blive mulighed for at anvende elektroniske medier i arbejdet med fremmedsprogstilegnelsen. I løbet af efterskoleåret vil der blive arbejdet med fire til seks overordnede emner, der alle berører elevernes dagligdag og samtidig danne grundlag for den mundtlige prøve. Disse kunne se sådan ud men kan ændres, hvis behovet skulle opstå: 1. Kultur und Geschichte in Deutschland 2. Die deutsche Musikkultur 3. Grenzen 4. Erwachsen? 8

9 5. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 6. Die Freizeit Fransk: Målene i undervisningen er følgende: 1. Udvikling af kommunikative strategier 2. øget ordforråd 3. Bedre forståelse af de grundlæggende grammatiske regler 4. Stifte bekendtskab med dele at fransk og frankofon kultur Disse mål bliver realiseret i følgende plan: 1. Daglig brug af sproget som kommunikationsmiddel indgår i bearbejdning af tekster, redegørelser for dagligdags aktiviteter og formulering af personlig meninger og synspunkter. Samtaler, eleverne imellem, bliver en gennemgående undervisningsmetode. 2. Et bredt udvalg af tekster fra faglitteratur til tegneserier bliver brugt til at præsentere nye ord. 3. Præsentation at de forskellige grammatiske værktøjer bliver så vidt muligt kontekstualiseret ved brug af dialog skrevet og talt at indfødte fransktalende. 4. Fritidsaktiviteter, høflighedsprincipper og kulturrelevante fortællinger fra Frankrig og andre fransktalende lande bliver berørt i undervisningsforlobet. De følgene fire emner vil udgøre rammen for indhold i årets undervisning: 1. L Amitié 2. La FamilIe 3. Les Loisirs 4. Les Petites Histoires Fysik Undervisningen skal give eleverne mulighed for: - at udvikle samarbejds- og udtryksformer 9

10 - at opnå færdighed i at samle og bearbejde forsøgsresultater. - at vurdere konsekvenserne af deres resultater og sætte dem ind i større sammenhænge - at opnå færdighed i at formidle resultater og viden til andre Undervisningen vil indeholde nogle grundlæggende træk af det naturvidenskabelige verdensbillede og eksempler på udviklingen af menneskers forklaringer på verdens kemi- ske og fysiske opbygning. Endvidere vil vi beskæftige os med den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser samt grundstoffernes periodiske system. Vi vil se eksempler på, at atom- og molekylemodeller kan give forklaring på en række stofegenskaber og stofomdannelser. Vi ser på et eller flere kredsløb i naturen og eksempler på, hvordan menneskers virksomhed medfører indgreb i naturens stofkredsløb og energistromme med følger for menneskers, dyrs og planters levevilkår. Endelig vil vi beskæftige os med fysikkens teorier omkring lyddannelse og lydens påvirkning af miljøet set i forhold til os selv og verden omkring os. Litteraturliste: Fysik og kemi for 10. klasse, Andersen og Norbøll, Haase s forlag. Spørg naturen Engels og Norbøl bog 3, 6 og Alkohol kendt stof fra hverdagen Gyldendals forlag. Kemi Rancke Madsen 5. udg., Gads forlag udvalgte afsnit. Prisma 10, Skjoldby og Olsen, Malling Beck s forlag udvalgte afsnit. Tidsplan for undervisningen: Medio august til ultimo december: Det naturvidenskabelige verdensbillede. Vi ser på musik og musikinstrumenter i forhold til den fysiske model for svingninger og bølger. Herudover beskæftiger vi os med lyd generelt, hørelse og lydmiljøer. Primo januar til primo april: Stoffer og fænomener omkring os. Vi vil beskæftige os med kalk og alkohol og se på stoffernes kredsløb i naturen og i kemisk perspektiv. Medio april til medio maj: I denne periode vil vi fortrinsvis repetere stoffet og forberede os til de afsluttende prøver. Skulle der være stofom råder vi ikke har færdigbehandlet vil vi tage emnerne op her. Undervisningen veksler mellem teori og praksis og skal 10

11 forberede eleverne til den individuelle afsluttende prøve i maj/juni. Spansk Ikke prøvefag. Der arbejdes med grundlæggende sproglig forståelse i spansk. Der arbejdes med både skriftlige og mundtlige opgaver. Eleverne går til terminsprøve med særligt indhold. Musikfag. Musikhistorie, musikkundskab, instrumentalundervisning, begynderklaver, obligatorisk kor, valgkor, sammenspil, slagtøj, ryko, musik/teknik, improvisation, sangskrivning Musikhistorie Musikkundskab Formålet med undervisningen er at give eleverne et indblik i musikhistoriens forskellige perioder i de nutidige kompositioner. Faget er et vigtigt bidrag til elevernes musikalske dannelse at opnå et bredt og nuanceret billede af musikkens mange genrer. Undervisningen vil blive tilrettelagt som foredrag med musikeksempler samt elevarbejde med fremførelser af div. genrer. Formålet er at give eleverne en musikteoretisk basisviden som skal bruges skriftligt, mundtligt og praktisk. Gennem arbejdet med den teoretiske side af musikken søger vi at give eleverne indsigt i og forståelse for den musik, de selv spiller og komponerer. Der indgår rytmelære, hørelære, nodelære, intervallære, analyse, harmonisering, notation, og komposition. Faget suppleres med kurser komposition og improvisation Forløbet afsluttes med en todelt prøve. Teoretisk skriftlig prøve, hvor der indgår hørelære og rytmelæ re. Praktisk prøve, hvor eleven komponerer, noterer, dirigerer og fremfører produktet. Der gives karakter i faget. Instrumentalundervisning Alle elever skal vælge et hovedinstrument, på hvilket der modtages undervisning. 11

12 Forløbet tilrettelægges som et gensidigt samarbejde mellem lærer og elev. Sang- Den grundlæggende sangundervisning og stemmetræning undervisning I foregår i skolens obligatoriske kor samt i valgkor. stemmetræn ing Formålet med korsang er at skærpe den enkelte elevs musikalske udtryk, både med hensyn til intonation, stemmestyrke og rytme, således at hver enkelt elev bliver en del af helheden. Disciplinen i korene er en vigtig del af arbejdet det er vigtigt at eleverne lærer at løse opgaven i fællesskab, og senere bruge resultaterne i koncertsammenhænge. Der vil blive undervist i klassisk musik såvel som i populært repertoire. Der arbejdes med flerstemmige satser. Undervisningen starter med fælles stemmeopvarmning. Korene bliver brugt i mange sammenhænge så der er altid et mål at arbejde frem mod. Obligatorisk Formålet er at bruge elevernes selvvalgte instrumenter i en sammenspil sammenspilsgruppe. Gruppen dannes med en relevant instrumentsammensætning, og relevant repertoire præsenteres. Der undervises i intonation, rytmelære, mikrofonteknik, brug at musikanlæg, disciplin sceneoptræden og det at kunne indrette sig musikalsk efter hinanden. Der arbejdes hen mod optræden at forskellig karakter og forløbet afsluttes med en studieoptagelse. Musik / teknik Formålet med musik og teknik er at gøre eleverne fortrolige med samt øve dem i brugen af teknisk udstyr, der anvendes i forbindelse med musik. Kurset tilbydes en gruppe elever, der specialuddannes til at arbejde med skolens anlæg. De elever, der gennemfører kurset, vil i løbet af året få mulighed for at arbejde praktisk i forbindelse med musikarrangementer. Rytmik og koordination Formålet med RYKO er at udvikle elevens forståelse og færdigheder inden for musikkens rytmiske stof. 12

13 (RYKO) Indenfor et bredt udsnit at rytmisk musik arbejdes der med: Puls og underdelinger, periode- og formfornemmelse, tempofornemmelse, polyrytmik, sekvensering, gruppering og metrisk modulation, koordination af krop og stemme trin og bevægelse, samarbejde og kommunikation, imitation, improvisation og indstuderingspraksis Sangskrivning Formålet med undervisningen er at hjælpe eleverne i gang med selv at skrive og komponere musik. Eleverne introduceres for forskellige metoder til at angribe sangskrivning og komposition, det være sig indenfor såvel intuitiv og spontan komposition, som igennem mere bevidst og styret kreativ produktion. Undervisningen tilrettelægges som workshops over 6 undervisningsgange der afvikles i løbet af det andet skolesemester. Her arbejder eleverne både solo og gruppevis, og det samlede forløb afrundes med en mulig koncert/præsentation af elevernes ny-producerede materiale. Andre vaigfag Boldspil, yoqa, dans, drama, billedkunst Alle elever skal have mindst ét bevægelsesfag i løbet at ugen. Formålet er at give alle elever mulighed for motion og samvær omkring spil, løb og dans fællesoplevelse gennem fysiske aktiviteter. I løbet af året kan elever melde sig til forskellige idrætsmuligheder. Lærere og elever arrangerer mange forskellige sportsaktiviteter i fritiden i løbet af skoleåret. Boldspil Formålet er at give eleverne yderligere mulighed for motion, sportsligt samvær og grundtræning i nogle udvalgte boldspil. Lærer og elever står for at arrangerer forløbet og den enkelte time. Yoga Yoga betyder at forene, og i yogaen arbejder man med at forene og skabe balance imellem krop og sind. Formålet med yoga på efterskolen er at introducere eleverne for en holistisk træningsform, der giver øget fleksibilitet, styrke, udholdenhed, balance, åndedrætskontrol og afspænding. De fysiske øvelser i yogaen, asanas, hjælper med at styrke og afspænde hele 13

14 kroppen, og i undervisningen arbejdes der mere at udføre disse i meditativt (altså med et roligt sind), og i et sammenhængende flow, således at eleverne oplever træningen som holistisk, og dermed yogaen i sin fyldestgørende form. Dans Et fag med dans, rytmer og musik. Forskellige moderne genrer og shows. Faget skal styrke det musikalske, samt være et fag, der indgår i skolens overordnede plan omkring motion og sundhed. Drama Formålet med drama er at styrke elevernes selvtillid, give en indføring i fagets grundøvelser samt give metoder til at arbejde scenisk. Der arbejdes med improvisation, og gennem mange grundlæggende øvelser opbygges scenerne. Der inddrages forskellige teaterteknikker. Billedkunst Et kreativt fag, hvor der ikke følges en nøje fastlagt læseplan. Der er vide rammer for årets indhold således at den enkelte elev i nogen grad kan få plads og rum til at følge egne interesser. Informationer, debat, fordybelse Fællestimer mandag, præstegårdskaffe Samlinger for hele efterskolen. Vigtige fora for hverdagens virke, mulighed for debatter, undren, refleksioner. Fællestimer Fællestimerne er for hele elevgruppen. Mandag morgen starter skoleugen med fællestime. Timernes indhold er bestemt af skolens årsprogram. Her bliver praktiske beskeder givet og orientering om arrangementer givet, ligesom orientering og gennemgang af forskellige emner samt debat om dagligdagen tages op. Elevrådet byder ind på disse timer, det betyder at hele elevgruppen er engageret og medvirkende til den demokratiske proces. Hver dag i forbindelse med måltiderne kl og og afholdes fællesmøde for hele gruppen. Det vil oftest være orientering fra lærer og elever, men efter behov udvides mødet. Disse møder er et vigtigt led i en fælles velfungerende 14

15 hverdag. Præstegårdskaffe Danske fortællinger, digte og danske sange Folkelig oplysning, filosofiske emner, moralske dilemmaer. Formålet er at give eleverne et indblik i den daske litteratur. Lektietime Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag afholdes stilletime fra kl Tid til lektier i boglige og musikalske fag. Formålet med lektiecaféen er at give mulighed for fordybelse i ro og fred. Giver mulighed for, at eleverne kan planlægge deres studie. De tilsynslærerne yder iektiehjælp i det omfang, der er behov for det, eller tilbyder specifikke kurser i faglige relevante faglige emner. Eleverne oplever lektiemængden meget forskelligt. Skolen forventer, at alle elever møder velforberedte til timerne. Vi forsøger at planlægge hjemmearbejdet således, at eleven kan nå det daglige arbejde i studietimen. Til de store afleveringsopgaver skal alle dog regne med at afse yderligere tid i løbet af ugen. Ved skoleårets start får alle udleveret en koordineret årsplan for afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at alle elever lærer at planlægge deres arbejde så de kan overholde en afleveringsfrist. Under hele arbejdet er det muligt at få hjælp. Vi ønsker at studieforberede eleverne bedst muligt. 15

16 Skoleårets gang Skoleåret Start: Søndag den 17. august 2014 kl Slut: Lørdag den 27. juni 2015 kl Årets planlægning fremgår af kalenderen. Udover de ganske almindelige skoledage, planlægges fra skoleårets start en lang række anderledes skoledage. lntroforløb Musikefterskolens introforløb strækker sig over 12 skoledage. 8 dage med specielt introprogram og 4 dage med intro til almindelig hverdag og undervisning på efterskolen Efter dette forløb har eleverne mulighed for at tage hjem på forlænget weekend pga. omlagt skoledag. Introforlobet indeholder: Indflytning, introduktioner, informationer, lejrtu r, musikforløb, sociale aktiviteter, fokus på kontaktgruppen, opstart til alm. efterskolehverdag og undervisning. Forløbet skal sikre en god start for alle elever. Lærerne sætter hele programmet i meget faste rammer. Hele lærergruppen deltager i introforlobet, og der sættes specielt fokus på at etablere kontaktgrupperne og få dem til at fungere som en tryg enhed, hvor eleverne har en base i starten. (forløbet har lærerne fokus på om gruppen kan fungere samt meget fokus på den enkelte elev. Fagdage: musik Der afvikles musikfagdage i løbet af skoleåret. Dagene fastlægges inden skoleårets start, og der udarbejdes en plan med indhold og struktur for hver fagdag. Dagene giver faglig fordybelse, engagement, fælles ansvar og musikalske oplevelser. Musikkundskab Eleverne arbejder med kompositionsopgaver ud fra fastlagte oplæg inden for RAP-genren. Fremførelse af produktet 16

17 Musikprojektdag. Årets afslutningsprojekt startes op. Komposition, notering og fremførelse. Skriftlige prøver i projekt. musikkundskab samt fremlæggelse af Kor Indstudering af sange og generalprøve til kirkekoncert. Rockfestival Efterskolerne mødes til stort musikarrangement. Skolens mange bands arbejder frem mod denne dag, og leverer et alsidigt program. Eleverne arrangerer bod med salg af egne produkter. Der stilles store krav til samarbejdet, øvedisiciplin og engagement ved gennemførelse af hele arrangementet. Orkesterfagdage En præsentation og afprøvning af orkesterets mange og alsidige muligheder. En alternativ måde, at gribe musikken an på. Fagdage i Der afvikles fagdage i prøvefagene i løbet af skoleåret. prøvefagene Dagene fastlægges inden skoleårets start, og der udarbejdes en plan med indhold og struktur for hver fagdag. Dagene giver mulighed for faglig fordybelse, engagement og inddrager andre arbejdsformer. Hele elevgruppen deltager. Dansk World Press Foto. Arbejde med billedet som udtryksmiddel. Besøg på udstilling. Dansk sagprosa. Fordybelse Matematik Fordybelse i prøverelevant stof. 17

18 Fysik Fordybelse i prøverelevant stof. Engelsk Oplæg med engelsksproget film. Gruppearbejde Musik lyrik Samarbejde mellem engelsk- og musiklæreme. Mål at udvide elevernes horisont omkring musik/lyrik. Engelske forfattere er udgangspunktet. Eleverne fortolker teksterne ved en fremforelse. Dansk, engelsk, tysk, fransk Opstart til mundtlige prøver Trække fordybelsesområder, opstart af det individuelle arbejde. Hjælp til arbejdsmetoder. Brobygning I samarbejde med vejleder fra uu-center Nordvestsjælland amkles den obligatoriske brobygningsuge. Eleverne bor på skolen i perioden. Vi evaluerer forløbet med eleverne, og giver tilbagemeldinger til uu-vejlederen. Musical 7 dage arbejdes med musical. Hele elevgruppen deltager. En proces med fokus på proces og produkt. Musicalen er placeret i november måned. På dette tidspunkt er hverdagen på efterskolen kommet ind i fast gænge og der er mulighed og måske behov for at bryde dagligdagen og skabe noget nyt. Eleverne er på dette tidspunkt så trygge ved hinanden og skolen, at vi kan arbejde med alle de kreative processer, alt det uforudsigelige og al den panik, der opstår ved en stor opsat musical. Alle elever skal bidrage og turde overskride grænser. Eleverne vælger sig ind på div. værksteder, der alle bidrager til den endelige forestilling. Eleverne arbejder med tekstskrivn ing, komposition, scenografi, indstudering, sceneoptræden. Lærergruppen er aktive omkring hele processen med fokus på den enkelte elev samt gruppens muligheder. 18

19 Terminsprøver Skolen afholder terminsprøver i fig. fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk, spansk. Prøverne er en forberedelse til de afsluttende prøver. Lærerne evaluerer og vejleder den enkelte elev Oso Med udgangspunkt i lovgivningen om selvvalgt obligatorisk opgave i 10 klasse arbejder eleverne enten alene eller i seiwaigte grupper. Lærerne er konsulenter for eleverne. Opgaveformen skaber rum til fordybelse og selvstændigt arbejde. Eleverne får udleveret et kompendium, hvor krav og idéer til opgaven er beskrevet. Alle udarbejder en skriftlig opgave som oplæg til mundtlig debat. Den skriftlige fremstilling er altså et vigtigt element i forløbet. Eleverne vejledes inden forløbets start i skriftlig fremstilling, kildekritik samt hjælp til disponering af den mundtlige fremlæggelse med efterfølgende debat. Opgaven strækker sig over et forløb på 8 dage, med fælles introduktion som optakt. Problemformulering i dag Afvikling at opgave 5 dage Mundtlig fremlæggelse 1 dag Udenlandsrejse Skolen tager til Holland på en 7 dages rejse. Turen er placeret i april måned og er et projekt lærere og elever samlet arbejder frem mod. En god fællesoplevelse venter. Eleverne får mulighed for at præsentere deres store musikalske kunnen ved div. gadekoncerter. Et godt afbræk i hverdagen inden prøveperioden. Valget at flodbådstur er begrundet i: Musikalske udfoldelser, socialt samvær, kulturelle muligheder, engelsk som fremmedsprog. Turen starter på skolen med foredrag, organisering, informationer, kor- og bandsprover. Prøveperioderne Eleverne går til 10. klasses prøverne. Enkelte elever går dog ikke op i alle fag. Lærerne vejleder og forældrene inddrages. 19

20 I den mundtlige prøveperiode fastlægges læseperioder på skolen. Der skal være arbejdsro for alle, og der er lærere til stede, som kan hjælpe med at strukturere dagene samt yde faglig hjælp. Eleverne opfordres til at danne studiegrupper. Fordybelse, fokus på fremlæggelser. Outroforløb De sidste dage på efterskolen er specielle. Forløbet er ved at være slut og der spreder sig en afskedsstemning. Efter hovedrengøringen og tømning at værelserne tager skolen på lejr-tur samme sted som ved introforløbet. Formålet er samvær, gode snakke og sjove oplevelser Flyttedage Mandag den 15.9 flyttes til lørdag den 27.9 Eleverne står for arrangement på skolen. Musikalsk underholdning Mandag den flyttes til søndag den Musicaldag. Atvikling at musicalen efter sidste optræden. Evaluering samt forevisning at musicalfilmen - Fredag den 20.3 flyttes til lørdag den 14.3 Koncertprojekt ved eleverne. Stort arrangement, hvor alle elever deltager. Mandag den 5.5 flyttes til søndag den Rejse til Holland. Se indhold under punktet uden landsrejse. Andre dage torældrecafé og kirkekoncert. I torbindelse med forældresamtalerne indretter eleverne en musikcafé, der leverer musik under hele arrangementet. Programmet afsluttes med en kirkekoncert ved eleverne 9.5 Arrangement for nye elever. Plakatværksted, generalprøve, møde mellem nye og 20

séi5irgaardiis HUSIKEFTERSKOLE Indhoidspianer

séi5irgaardiis HUSIKEFTERSKOLE Indhoidspianer séi5irgaardiis HUSIKEFTERSKOLE Indhoidspianer Skoleåret 2016 2017 Indhoidspianer Skoleåret 2016 2017 Godkendt dato: t%/ Eva Hede Jørgensen Sko le leder lndhodspaner 2016-17 Sejergaardens Musikefterskole

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011

Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011 Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011 foretaget blandt 64 elever 1 Musikundervisningen 2 Faglighed i prøvefagene 3 Studietimen og fritiden 4 Fællesskab 5 Andet Spørgeskema samt

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Indholdsplan Musik og teater

Indholdsplan Musik og teater Linjens formål: at eleven uanset forudsætninger og evner oplever musik og teater som et vedkommende og skabende fællesskab. at eleverne erkender værdien af samarbejde. at eleven bidrager til egen og andres

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Ons (2): Fre: Lejrskole

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Ons (2): Fre: Lejrskole Årsplan for faget: Dansk i 9y Skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Fre: Lejrskole Klasseregler og action!

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fra elev til studerende 10 +

Fra elev til studerende 10 + Fra elev til studerende 10 + 10+ - fra elev til studerende At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Fælles emne for ABC Forskellige tekster

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole:

Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 10. kl på Øse Efterskole

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere