Forskellige ansættelsesformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige ansættelsesformer"

Transkript

1 A N S Æ T T E L S E Forskellige ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked Rapport DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade København V Tlf

2

3 Forskellige ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked

4 FORSKELLLIGE ANSÆTTELSESFORMER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED Ansvarsh. redaktør: Hannah Holst Kragelund Øvrige forfattere: Martin Steen Kabongo, Linda Rudolph Greisen, Mikkel Alsø, Louise Jaaks Sletting og Jørgen Bang-Petersen Dansk Arbejdsgiverforening Grafisk design: DA Forlag Produktion: DA Forlag Tryk: NORDVESTGRAFIK Udgivet: Juni 2013

5 indhold 1. Sammenfatning 5 2. Indledning 7 3. generelle konklusioner 9 4. Vikarer og tidsbegrænsede ansatte i Danmark Virksomhedernes erfaringer 26 Bilag 1. Deltidsansatte Juridisk analyse af den danske arbejdsmarkedsregulering 39

6

7 Sammenfatning Dansk Arbejdsgiverforenings analyser viser, at der ikke findes en gruppe ansættelsesformer, der udgør et B-hold i en dansk kontekst, og at både vikarer, tidsbegrænsede ansatte og deltidsansatte er juridisk og socialt ligestillede med det øvrige arbejdsmarked. Der er intet behov for at begrænse brugen af hverken vikarer, tidsbegrænsede ansatte eller deltidsansatte eller at indføre særlige beskyttelsesregler, der favner netop disse grupper. Ansættelsesformerne udfylder nogle vigtige behov hos virksomhederne, og en indskrænkning i brugen af dem vil alt andet lige skade virksomhedernes fleksibilitet, lønmodtagernes beskæftigelsesmuligheder og samfundsøkonomien i form af et reduceret arbejdsudbud og en reduceret efterspørgsel på arbejdskraft. Ikke noget B-hold i Danmark Indskrænkning skader alle parter Det er derfor i virksomhedernes, de ansattes og i samfundets interesse, at de nuværende ansættelsesformer ikke begrænses. Jo flere døråbninger vi har til arbejdsmarkedet, desto flere vil finde vej dertil. På det danske arbejdsmarked savner det mening at udvælge nogle ansættelsesformer og en enkelt virksomhedsform og sætte dem under en samlebetegnelse som atypisk ansatte eller prækære ansatte. Der er nemlig ikke tale om en homogen gruppe, der kan sættes op mod det øvrige arbejdsmarked. De forskellige ansættelsesformer udfylder forskellige funktioner både for virksomheden og for den ansatte, men er omfattet af det samme ansættelsesretlige regelsæt. Der findes ikke atypiske ansatte i Danmark Faktisk er området ganske nuanceret. Handelsskoleeleven, der har et sommerferiejob som jordbærplukker, og projektlederen på en 3-årig kontrakt er begge tidsbegrænsetde ansatte, men det er naturligvis ganske forskellige løn- og arbejdsvilkår, de arbejder under. 5

8 Lille, men vigtig del Vikarer og tidsbegrænsede ansatte udgør en lille, men vigtig del af medarbejderne i de danske virksomheder. Virksomhederne gør brug af disse ansættelsesformer for at udfylde nogle relativt simple behov for rekruttering, hurtig tilpasning i personaleressourcer, administrative lettelser og klare linjer mellem medarbejder og virksomheden. Deltidsansættelse i Danmark er fortrinsvis den ansattes eget valg og begrundet i enten uddannelse eller familiemæssige årsager. I brancher som f.eks. handels- og servicebranchen, kan deltidsansættelser dog også være til virksomhedens fordel i forhold til arbejdstidsplanlægning m.v. Det er vigtigt, at virksomhederne også i fremtiden kan få deres behov dækket ved at kunne bruge forskellige ansættelsesformer. 6

9 Indledning De senere år har der både i Danmark og på EU-plan været fokus på den gruppe, der kaldes atypisk ansatte. Der har spredt sig en forestilling om, at lønmodtagere, der ikke er i fast fuldtidsbeskæftigelse, er dårligere beskyttet og har væsentlig ringere vilkår. Lever vikaren, den deltidsansatte eller den tidsbegrænsede i periferien af det danske arbejdsmarked uden mulighed for at få fodfæste? Snyder de danske virksomheder på vægten, når de ansætter på andet end en fast fuldtidskontrakt, og hvad er i givet fald gevinsten? Er der et behov for at kunne ansætte på forskellig vis, hvad dækker det, og hvordan adskiller Danmark sig fra de øvrige EU-lande i forhold til at anvende disse ansættelsesformer? Disse og øvrige spørgsmål har Dansk Arbejdsgiverforening forsøgt at besvare i denne rapport. Begrebsdefinition Ifølge international forskningslitteratur omhandler atypisk ansættelse fire former: Tidsbegrænsede ansatte, vikarbureauansatte, deltidsansatte og selvbeskæftigede. I Danmark har man hidtil valgt ikke at henregne deltidsansatte som atypiske. Udeladelse af deltidsansatte og freelancere Det vil sige, at når der tales om atypisk ansatte i Danmark menes: Tidsbegrænsede ansatte, hvor ansættelsen enten udløber til en bestemt dato (tidsbegrænset) eller til en bestemt opgave er fuldført (opgavebestemt). Vikarer, som anvises fra et vikarbureau. 7

10 Selvbeskæftigede (freelancere), personer med et cvr. nr. men ingen ansatte. Der eksisterer ikke en officiel definition af, hvad der forstås ved freelancebeskæftigelse. Begrebsmæssigt sondres der mellem henholdsvis et ansættelsesforhold og en selvstændig erhvervsdrivende. Man er således enten en lønmodtager eller selvstændig. Der findes intet ansættelsesretligt regelsæt for freelancere. I denne analyse er selvbeskæftigede/freelancere ikke medtaget. Virksomheder, der indgår kontrakt med andre virksomheder, har ikke og skal ikke have ansættelsesretlige vilkår. I det tilfælde, en kontrakt dækker over et reelt ansættelsesforhold, gælder den eksisterende ansættelsesretlige lovgivning, overenskomst m.v. I Danmark er det enten Arbejdsretten eller de ordinære domstole, der afgør, om en selvbeskæftiget reelt er lønmodtager. Da man i Danmark ikke betragter deltidsbeskæftigede som atypisk ansatte, er denne ansættelsesform kun i mindre omfang medtaget i rapporten, jf. bilaget om deltidsansatte. 8

11 generelle Konklusioner På det danske arbejdsmarked er der en meget omfattende ansættelsesretlig regulering. Der gælder således en meget lang række love, der gælder samtlige lønmodtagere, f.eks. ansættelsesbevisloven, arbejdstidsloven, forskelsbehandlingsloven m.v. Reguleringen af løn- og arbejdsvilkår sker gennem de kollektive overenskomster, jf. den juridiske analyse i bilag 2. Der gælder samme regler uanset ansættelsesform Der er som altovervejende udgangspunkt ingen regler om løn- og arbejdsvilkår, der er særligt gældende for de grupper, som kaldes for atypiske ansatte. Løn- og arbejdsvilkår følger den overenskomst, lønmodtagere arbejder under, uafhængigt af, om vedkommende er deltidsansat, tidsbegrænset eller vikar. Derudover er tidsbegrænsede ansatte og deltidsansatte gennem direktiver sikret mod forskelsbehandling i forhold til fastansatte. Hvis man skal vurdere, hvilke rettigheder en lønmodtager har, er det derfor langt mere relevant at se på, om vedkommende er overenskomstdækket frem for, hvilken ansættelsesform vedkommende har. Rent juridisk vinder en virksomhed ikke noget fleksibilitet ved at ansætte en medarbejder på deltid eller på en tidsbegrænset kontrakt. Der kan f.eks. ikke aflønnes lavere, arbejdstiden skal følge overenskomstens bestemmelser, ligesom de øvrige overenskomstbaserede rettigheder skal gives. På samme måde vil vikarer enten skulle følge reglerne om arbejdstid og løn på den virksomhed, de sendes ud til, eller også skal vikarerne være omfattet af en kollektiv overenskomst. Rent økonomisk vinder en virksomhed heller intet på at undgå en fastansættelse. Deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte aflønnes efter samme regler som de fastansatte og er desuden særligt beskyttet af princippet om ikke-forskels- Der er ingen selvstændig fleksibilitet i ansættelsesformerne 9

12 behandling, mens en indlejet vikar, der også er sikret ligebehandling eller overenskomstdækning via vikardirektivet, er et dyrere alternativ til fastansættelse målt i direkte omkostninger. Dansk Arbejdsgiverforenings analyser viser, at man i Danmark ikke bruger vikarer og tidsbegrænsede i så høj grad som øvrige EU-lande. Analyserne indikerer, at årsagen til dette kan være, at der i Danmark generelt er en forholdsvis ukompliceret adgang til at opsige medarbejdere og en forholdsvis fleksibel ansættelsesretlig regulering. Virksomheder i lande med en meget høj lønmodtagerbeskyttelse vil være tøvende med at fastansætte medarbejdere. Tidsbegrænsede og vikarer bliver derfor anvendt for at sikre sig fleksibilitet i omstillingsevnen. Behovsbestemt brug af forskellige ansættelsesformer i Danmark Omvendt er der i Danmark ikke særlige juridiske eller økonomiske fordele forbundet ved at ansætte tidsbegrænsede eller vikarer. Derfor er brugen som udgangspunkt begrundet i behov frem for et forsøg på at kompensere for en høj forpligtelse ved fastansættelse. Det er sandsynligt, at visse virksomheder i udlandet i mindre omfang anvender tidsbegrænsede og vikarer ud fra reelle behov, men i stedet søger at sikre sig en fleksibilitet i muligheden for at regulere medarbejderstaben. Med andre ord, et forsøg på at nærme sig en tilstand, som vi allerede har i Danmark. Ingen specielle beskyttelsesbehov I Danmark er adgangen til de grundlæggende skattefinansierede (universelle) velfærdsrettigheder ikke afhængig af, om man arbejder fast fuldtid, deltid, tidsbegrænset eller som vikar. Det samme gælder adgang til sundhedsvæsen, helbredsbetingede ydelser, folkepension og arbejdsskadeforsikring. Dette sammenholdt med de ensgældende juridiske regler gør, at der ikke er tale om en udsat gruppe med specielle beskyttelsesbehov. Analyserne viser, at det i høj grad er unge, der er tidsbegrænset ansat og vikarer. Dette indikerer, at tidsbegrænsede 10

13 og vikaransatte i høj grad er lønmodtagere på vej ind på arbejdsmarkedet og i mange tilfælde eventuelt med et studie ved siden af. For at afdække virksomhedernes behov har Dansk Arbejdsgiverforening gennemført en række interviews af udvalgte virksomheder, jf. afsnittet om virksomhedernes erfaringer. Besvarelserne afdækker, at virksomheder gør brug af forskellige ansættelsesformer for at udfylde nogle relativt simple behov for rekruttering, hurtig tilpasning i personaleressourcer, administrative lettelser og klare linjer mellem medarbejder og virksomheden. Virksomhederne frygter ikke fastansættelse, men bruger vikarer/tidsbegrænset ved behov Deltidsansættelse er oftest efter medarbejderens ønske. Tidsbegrænsede ansatte fylder fortrinsvis et fravær ud, som en fastansat har efterladt ved f.eks. graviditetsorlov, sygefravær m.v., eller udfører tidsbegrænsede arbejdsopgaver. Vikarbureauer bruges oftest ved akut arbejdskraftmangel og som en måde at skaffe faste medarbejdere på. Generelt efterspørger virksomhederne fleksibilitet i anvendelsen af arbejdskraften. Ansættelsesformen spiller i denne relation en forholdsvis lille rolle. Det afgørende er, at der er fleksibilitet i de generelle regler om løn- og arbejdsvilkår. 11

14 Vikarer og tidsbegrænsede ansatte i Danmark 1. Indledning Beskyttelsen af vikarer og tidsbegrænsede ansatte er relativ høj i Danmark. Brugen af vikarer og tidsbegrænsede ansatte er lav i Danmark. Der er flest tidsbegrænsede ansatte i den offentlige sektor. Det er særligt unge, ufaglærte lønmodtagere, som er tidsbegrænset ansat, mens vikarer har en bredere aldersfordeling. Stillingerne er en trædesten til arbejdsmarkedet. I Danmark benyttes vikarer primært som ekstra arbejdskraft, når der er travlt, hvorfor vikarerne også afskediges først, når tiderne vender. Lille forskel på tidsbegrænsede og fastansatte i Danmark I Danmark er det sammenlignet med mange andre EUlande relativt ukompliceret at ansætte og afskedige medarbejdere. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked med forholdsvis korte opsigelsesvarsler og let adgang til at hyre og fyre betyder, at behovet for andre ansættelsesformer end fastansættelse er mindre end i andre sammenlignelige lande. I Danmark er tidsbegrænsede ansatte og vikarer i høj grad ligestillede med fastansatte i en opsigelsessituation. Hertil kommer, at de er omfattet af den samme ansættelsesretlige regulering. Der er altså i Danmark ikke tale om et opdelt arbejdsmarked, hvor nogle grupper ikke har de samme rettigheder og ansættelsesvilkår som andre. 12

15 Ensartet opsigelsesadgang i Danmark Figur 1 Arbejdsmarkedsregulering, højt tal stram regulering, 2008 Fastansatte Tidsbegrænsede ansatte 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Storbritannien Danmark Holland Sverige Tyskland 0,0 ANM.: Arbejdsmarkedsregulering er her målt i forhold til reguleringen ved individuel afskedigelse. Der er taget højde for såvel lovregulering og regulering via kollektive overenskomster. De 4 øvrige EU-lande er udvalgt, idet landene er velfærdsstater som Danmark og Danmarks største handelspartnere. Tidsbegrænsede ansatte omhandler også tidsbegrænsede vikarbureauansatte. KILDE: OECD.stat og Venn (2009). Danske tidsbegrænsede ansatte og vikarer er langt mere beskyttede ved opsigelse end i sammenlignelige lande. Denne udvikling i forskellen mellem landene er sket i takt med, at lande som f.eks. Tyskland og Sverige gennem arbejdsmarkedsreformer har gjort det nemmere for virksomhederne at bruge disse ansættelsesformer. Virksomheder har i stigende grad brug for at kunne omstille sig hurtigt i forhold til ændrede vilkår. Dette sætter krav til fleksibiliteten blandt andet i at kunne regulere i medarbejderstaben. En højere opsigelsesbeskyttelse for fastansatte, som det f.eks. er tilfældet i Sverige, skaber omvendt et behov for en mindre regulering af tidsbegrænsede ansatte og vikarer. Mens vi i Danmark har et homogent arbejdsmarked med de samme rettigheder for alle typer ansættelsesforhold, har andre lande oftere et mere opdelt arbejdsmarked med store forskelle i ansættelsesvilkårene. Der findes således ingen A- og B-hold på det danske arbejdsmarked. Danmark topper i beskyttelsen af tidsbegrænsede/vikarer 13

16 Lande med stramme generelle regler som f.eks. Tyskland har ofte flere tidsbegrænsede ansatte og vikarer end lande med liberaliserede arbejdsmarkeder som i Danmark og Storbritannien, jf. figur 2. Figur 2 Få tidsbegrænsede ansatte i UK og Danmark Andel beskæftigede, der er tidsbegrænset ansat, pct., Storbritannien Danmark Tyskland Sverige Holland 0 ANM.: Tidsbegrænsede ansatte omhandler også tidsbegrænsede ansatte i vikarbureauer. KILDE: Eurostat, Labour Force Survey, Europæiske virksomheder tøver med at fastansætte Når de generelle regler er stramme, vil virksomhederne være tilbageholdende med at ansætte medarbejdere, fordi de frygter ikke at kunne afskedige dem igen, hvis ordresituationen vender. I stedet vil virksomhederne have et behov for at ansætte medarbejdere, som er omfattet af mindre stramme regler. På arbejdsmarkeder, hvor reguleringen ikke er fleksibel, og hvor beskyttelsen af fastansatte er høj, kan der derfor opstå et såkaldt A- og B-hold på arbejdsmarkedet. I et historisk perspektiv er det netop i de lande med høj beskyttelse af fastansattes ansættelsesforhold, hvor man kan konstatere en udvikling med en større udbredelse af tidsbegrænsede ansættelser. En stigning der i nogle lande har indfundet sig såvel før som efter den økonomiske krise i I Danmark og Storbritannien har omfanget derimod været på et generelt lavere niveau gennem de seneste 10 år, jf. figur 3. 14

17 Stigning i tidsbegrænsede ansatte i flere lande Figur 3 Indeks, 2001= NL DE ES SE 100 UK DK 80 ANM.: Tidsbegrænsede ansatte omhandler også tidsbegrænsede vikarbureauansatte. KILDE: Eurostat, LFS. Det indikerer, at tidsbegrænsede ansættelser på de mere ufleksible arbejdsmarkeder i højere grad bliver anvendt for at udnytte og fastholde fleksibilitet og omgå opsigelsesreglerne for fastansatte. Tidsbegrænsede ansættelsesformer kan også være med til at øge beskæftigelsen i et samfund. Større reformprogrammer har f.eks. i Tyskland (Hartz-reformerne i ) og Sverige (reformerne i 2006) øget beskæftigelsen betragteligt ved på den ene side at reducere de offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde og på den anden side liberalisere reglerne i forhold til vikarer og tidsbegrænsede stillinger, som har gjort det nemmere for de arbejdsløse igen at finde beskæftigelse. Det har umiddelbart medført en stigning i udbredelsen af disse ansættelsesformer i begge lande. I Spanien, hvor lønmodtagerbeskyttelsen er meget høj, og hvor arbejdsmarkedet har været særligt ramt af den økonomiske krise, er andelen af tidsbegrænsede ansatte steget siden Her er de tidsbegrænsede stillinger blevet anvendt som eneste mulighed for virksomheder, der har været usikre på fremtiden. Tidsbegrænsede ansættelsesformer kan øge beskæftigelsen 15

18 Mange tidsbegrænsede som følge af mangel på permanente job Set med lønmodtagernes øjne er hovedbegrundelsen for tidsbegrænsede ansættelser, at det ikke var muligt at finde en fast tidsubegrænset ansættelse, jf. figur 4. Alternativet til en tidsbegrænset stilling kan således være ledighed eller helt at forlade arbejdsmarkedet. Figur 4 Årsager til tidsbegrænsede ansættelsesforhold Procent, 2009 Danmark Sverige Finland Tyskland Holland UK Frankrig Spanien Uddannelse Kunne ikke finde andet job Ønskede ikke permanent job Prøvetid 0 KILDE: LFS. og 40 pct. vælger tidsbegrænset ansættelse på grund af uddannelse Blandt tyske lønmodtagere er det dominerende billede dog, at årsagen til et tidsbegrænsede ansættelsesforhold skal findes i forhold uden for arbejdsmarkedet, nemlig at lønmodtageren uddanner sig. Også i Danmark er næsten 40 pct. af de tidsbegrænsede ansættelsesforhold begrundet i uddannelse, mens 20 pct. ikke ønsker fastansættelse. Det ser ud til, at virksomhederne udbyder tidsbegrænsede job, fordi de opgaver, som skal løses, enten er midlertidige eller slutdatoen er fastlagt på forhånd. Lønmodtagerne ser ikke ud til at opfatte de tidsbegrænsede job som prøvetid. 2. De danske forhold Tidsbegrænsede ansættelser er næsten uændret i Danmark I modsætning til flere øvrige lande har udbredelsen af tidsbegrænsede ansatte i Danmark været næsten uændret i en længere periode. Selv ikke krisen i 2008 har givet anledning til, at en større andel er beskæftiget i tidsbegrænsede stillinger. 16

19 Derimod har vikarbranchen været mærket af krisen, hvor andelen af vikarbureauansatte i Danmark er blevet halveret de seneste 5 år, jf. tabel 1. Men vikarbranchen har tydeligt mærket krisen Vikarbranchen halveret under krisen Tabel 1 Beskæftigelse på primære ansættelsesforhold, pct Pct. Fastansatte Tidsbegrænset ansatte 8 8 Vikarer 2 1 I alt KILDE: Danmarks Statistik, AKU. Det kunne tyde på, at hvor den relative anvendelse af tidsbegrænsede ansatte i Danmark er konstant over tid, så er vikaransættelser i langt højere grad anvendt til at forøge arbejdskraften i virksomhederne under højkonjunktur. Omvendt er det også vikarer, som først bliver reduceret i antal, når konjunkturerne vender. Antallet af vikaransatte er inden for de seneste 4 år faldet med 40 pct., fra i 2007 til i På DA-området er faldet noget mindre, svarende til ca. 25 pct. i samme periode. Dette kan hænge sammen med, at virksomheder i krisetider fastholder kerneopgaverne og skærer resten til. Vikarer udfører i sagens natur sjældent kerneopgaver. I Danmark er der i den offentlige sektor en større anvendelse af tidsbegrænsede ansættelsesformer end i den private sektor. 10 pct. offentlige ansættelsesforhold var tidsbegrænsede i 2011, mens det kun var gældende for 6 pct. i den private sektor og 4 pct. på DA-området, jf. tabel 2. Tidsbegrænsede ansættelser er mere udbredt i den offentlige sektor Flest tidsbegrænset ansatte i det offentlige Tabel 2 Beskæftigelse på primære ansættelsesforhold, pct., Offentlig sektor Privat sektor DA-området Pct. Pct. Pct. Fastansatte Tidsbegrænsede ansatte Vikarer I alt ANM.: I Danmark var antallet af primære ansættelsesforhold i 2011 hhv i den offentlige sektor og i den private sektor, heraf på DA-området. Opgørelse af offentlig og privat sektor er på baggrund af AKU (vægtet stikprøve på 4 kvartaler). DA-området er opgjort på baggrund af alle indberettede ansættelsesforhold til lønstatistikken. Se endvidere boks 1. KILDE: Danmarks Statistik, AKU og DA s lønstatistik. 17

20 Den større udbredelse af tidsbegrænsede ansættelser i den offentlige sektor hænger blandt andet sammen med, at særligt staten meget målrettet anvender åremåls- og projektansættelser, som i sin natur er tidsbegrænsede. Flere offentligt tidsbegrænsede ansatte efter OK08 Relativt færre tidsbegrænsede ansatte på DA-området I forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 blev der også introduceret tidsbegrænsede kontraktansættelser for chefer med målsætningen om at øge mobiliteten og omrokeringen blandt ledere på højt niveau. På DA-området udgør tidsbegrænsede ansættelser en mindre del af ansættelsesforholdene end på det øvrige arbejdsmarked. I 2011 omhandlede 4 pct. af de primære ansættelsesforhold tidsbegrænsede ansættelser og 4 pct. vikaransættelser gennem vikarbureauer. I det følgende vil fokus være på netop DA-området, hvor de præsenterede analyser vil være baserede på DA s lønstatistik, som indeholder registreringer af samtlige indberettede ansættelsesforhold på DA-området. Boks 1 Definition af ansættelsesformer Opgørelsen af ansættelsesformer på DA-området er baseret på det primære ansættelsesforhold i opgørelsesåret inden for følgende kategorier: Fastansatte Ansættelsen er tidsubegrænset (fuldtids eller deltids) og vedrører ikke evt. fastansættelse i vikarbureau. Tidsbegrænsede ansættelse Lønmodtageren er ansat på en tidsbegrænset kontrakt og ikke igennem et vikarbureau. Vikarer Lønmodtageren er ansat i et vikarbureau. På DA-området indgår vikaransættelser ved 136 forskellige vikarbureauer. For hver lønmodtager i opgørelsen er medtaget det ansættelsesforhold, som i opgørelsesperioden var hovedbeskæftigelsen. 18

21 3. Vilkår og udbredelse på DA-området Overenskomsterne på DA/LO-området gælder alle medarbejdere, uanset hvilken ansættelsesform de har. Der er visse rettigheder løn under sygdom, løn under barsel, pension, betaling ved barns første sygedag m.v. som er anciennitetsbestemte og derfor har betydning for nyansatte og lønmodtagere, der ofte skifter job. Retten til pension indtræder f.eks. efter 2 måneders anciennitet. Anciennitetskravet er i perioden nedsat fra 9 til 2 måneder. Retten indtræder dog fra første ansættelsesdag, hvis medarbejderen har tidligere anciennitet i branchen eller i forvejen er tilknyttet en arbejdsmarkedspension. Anciennitetskravet er således i praksis alene relevant for medarbejdere, der indtræder på arbejdsmarkedet for første gang. Derfor får tæt på 100 pct. af de ansatte på DA/LO-området pension. Det gælder ligeledes i vikaroverenskomsterne, hvor man stiller krav om optjening af timer inden for en periodes ansættelse for vikarbureauet. I 2011 havde fastansatte i gennemsnit været ansat i samme virksomhed i 6 år og 10 måneder. For tidsbegrænsede ansatte og vikarer er virksomhedserfaringen væsentlig kortere med gennemsnitligt henholdsvis 2 år og 9 måneder og 1 år og 6 måneder. Det betyder, at der specielt i de to sidstnævnte grupper er en større del af ansatte, som endnu ikke har optjent ret til flere af de øvrige rettigheder. Dette er i højere grad gældende for arbejdere, som uanset ansættelsesform gennemsnitligt har en kortere virksomhedsanciennitet. Det er som oftest betalingsrettigheder, som medarbejdere med kortere anciennitet ikke opnår i samme omfang som fastansatte. Den tidsbegrænsede med 3 måneders anciennitet kan naturligvis melde sig syg og har også ret til fravær på grund af graviditet, barsel, fædreorlov og i visse tilfælde I praksis får næsten alle pension uanset ansættelsesforhold 19

22 også frihed ved barnets 1. sygedag, men opnår først senere ret til fuld betaling under fraværet. Derudover kræver rettigheder som 5 feriefridage, 2 ugers årlig kompetenceudvikling og fritvalgskonto som udgangspunkt 9 måneders anciennitet. 4. En trædesten til arbejdsmarkedet Det er i høj grad unge, som er ansat tidsbegrænset. På DAområdet er 2 ud af 5 tidsbegrænsede ansatte under 25 år, og mere end halvdelen er under 30 år. Aldersfordelingen for vikarbureauansatte ligner mere fordelingen blandt fastansatte, selv om der stadig er relativt mange yngre. Lidt over en fjerdedel af vikarerne er under 25 år, jf. tabel 3. Tabel 3 2 ud af 5 tidsbegrænsede ansatte er under 25 år 2011, pct. Fastansatte Tidsbegrænsede Vikarer år år år år år år I alt ANM.: Opgørelsen er opgjort for igangværende ansættelsesforhold og ekskl. elever og unge under 18 år. KILDE: DA s lønstatistik. Tidsbegrænsede stillinger er i højere grad besat af de yngre på arbejdsmarkedet, og det indikerer, at tidsbegrænsede ansættelser ikke er for hele arbejdslivet men i stedet gældende i en mindre del af beskæftigedes tid på arbejdsmarkedet. På DA-området har hver anden fastansatte en faglært uddannelse, mens en tredjedel er ufaglært. Den fordeling findes også blandt vikarer, hvorimod det for tidsbegrænsede ansatte forholder sig omvendt. Her er halvdelen ufaglærte, jf. tabel 4. 20

23 Tidsbegrænsede ansatte er overvejende ufaglærte Tabel 4 Ansættelsesforhold efter uddannelse, 2011, pct. Fastansatte Tidsbegrænsede Vikarer Ikke kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse I alt ANM.: Uddannelsesniveauet betegner den højest afsluttede uddannelse. Lang videregående uddannelse indeholder også forskere. Uoplyst uddannelse indgår ikke i opgørelsen lige som den også er ekskl. elever og unge under 18 år. KILDE: DA Lønstatistik Der er et naturligt sammenfald mellem mange unge og mange ufaglærte i tidsbegrænsede ansættelsesforhold. En tredjedel af alle tidsbegrænsede ansatte er ufaglærte og under 25 år. Halvdelen er under 30 år og har ikke afsluttet en videregående uddannelse, jf. figur 5. Tidsbegrænsede ansatte er unge ufaglærte el. faglærte Figur 5 Andel tidsbegrænsede ansatte, pct., år år år år år 60+ år Ufaglærte Faglærte Videregående udd. 0 ANM.: Se tabel 5 KILDE: DA s Lønstatistik De fleste unge tidsbegrænsede ansatte arbejder med salg og service. En tredjedel af dem, der er under 30 år, arbejder f.eks. i butik eller som tjenere. Det kan også meget vel omhandle studerende, der har evt. sæsonafhængig tidsbegrænset ansættelse. Med andre ord besættes tidsbegrænsede stillinger særligt af unge, som for nylig har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet. Unge tidsbegrænsede ansatte arbejder med salg og service Til gengæld vil bekendtskabet for en stor del af disse men også for den øvrige del af de tidsbegrænsede ansatte ofte udvikle sig til fastansættelser. 20 pct. af dem, der i 2010 hav- 21

24 de en midlertidig ansatte som hovedbeskæftigelse, havde et år efter fået et fast job, jf. figur 6. Figur 6 1 ud af 5 skifter til fastansættelse efter et år Tidsbegrænsede ansatte 2010, som blev fastansat i 2011, pct. Tidsbegrænsede Vikarer Tidsbegrænsede Vikarer Alle Ufaglærte og faglærte under 30 år ANM.: Opgørelsen er for de lønmodtagere, der havde ansættelsesforhold i DA-virksomheder i både 2010 og Godt 40 pct. af tidsbegrænsede ansatte og vikarer var ikke ansat på DAområdet i KILDE: DA s Lønstatistik 2010 og Den tendens er særlig markant blandt ufaglærte og faglærte vikarer under 30 år. På DA-området findes tidsbegrænsede ansatte funktionærer oftest inden for salgs- og servicearbejde og blandt arbejdere inden operatør-, montør- og transportarbejde samt inden for manuelt arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer, jf. tabel 5. Tabel 5 Tidsbegrænsede er i service og manuelt arbejde Fordeling af ansættelsesforhold, pct. Fastansatte Tidsbegrænsede Vikarer Ledelsesarbejde Højt niveau Mellem niveau Kontor Salg og service Håndværkspræget arbejde Operatør, montering og transport Andet manuelt arbejde I alt ANM.: Se boks 2. Landbrug, skovbrug og fiskeri indgår ikke, da områderne kun er marginalt repræsenteret på DA-området. KILDE: DA StrukturStatistik

25 Den største andel af vikarerne findes inden for de klassiske vikarområder kontor, salg- og service og andet manuelt arbejde. Definition af arbejdsfunktioner, jf. ovenfor Ledelsesarbejde Omfatter direktører og ledere, der arbejder på øverste administrative plan. Boks 2 Højt niveau Arbejde, der består i anvendelse af viden på højt niveau inden for et bestemt fagområde. Eksempler er ingeniører, læger, arkitekter, advokater, lærere og sygeplejersker. Mellemniveau Omfatter blandt andet teknikere og assistenter og funktioner inden for salg, finansiering og forretningsservice. Kontor- og service Almindeligt kontorarbejde, kundeservice og registrerings- og telefonomstillingsarbejde. Salgs- og servicearbejde Salgsarbejde vedr.ørende kundeekspedition og servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, overvågnings- og redningsvæsen. Håndværkspræget arbejde Håndværksarbejde inden for industri, bygge- og anlægs samt fremstillingsvirksomhed. Operatør, montering og transport Betjening og overvågning af procesmaskiner, monteringsog samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde. Andet manuelt arbejde Rengøring, pakning og budtjeneste samt andet arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for arbejderområdet. 23

26 5. Et redskab til kapacitetstilpasning Det er helt grundlæggende, at tidsbegrænsede ansættelser og vikarer er et middel for virksomhederne til let at kunne tilpasse deres arbejdsstyrke i forhold til, hvor travlt de har. Netop mulighederne for at tilpasse antallet af medarbejdere er afgørende i forhold til at tilpasse produktionen i takt med efterspørgslen ved konjunkturændringer. Ved hurtigt at tilpasse kapaciteten har virksomhederne mulighed for at sænke omkostningerne og forblive konkurrencedygtige. På europæisk plan har fleksibilitet i ansættelsesforhold derfor været et centralt reformtema. Betragter man EU-landene samlet, er billedet, at det var blandt de tidsbegrænsede ansættelser, at virksomhederne umiddelbart kunne nedjustere, da krisen slog igennem. Først tre kvartaler senere indtraf der et fald i antallet af ansatte blandt de permanent ansatte, jf. figur 7. Figur 7 10 Beskæftigede efter forskellige ansættelsesformer i EU Kvartalsvis ændring i forhold til året før, pct. Samlet beskæftigelse Midlertidigt beskæftigede K1 07K3 08K1 08K3 09K1 09K3 10K1 10K3 11K1 11K3 12K1 12K3-10 KILDE: Eurostat. Efter at have gennemlevet et historisk kraftigt beskæftigelsesfald i 2009 begyndte virksomhederne at hyre flere midlertidigt ansatte gennem Først nogle kvartaler senere kom en stigning i antallet af fastansatte før den europæiske økonomi igen blev usikker i begyndelsen af

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Hovedkonklusioner I Danmark er der relativt få tidsbegrænsede ansættelser, og udviklingen ligger stabilt på omkring 8-9 pct. af alle ansatte i perioden fra

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... 4 2.1. DEN SENESTE BEFOLKNINGSUDVIKLING... 4 2.2. ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN 14. januar 2009 af Niels Storm Knigge tlf. 33557723 og Erik Bjørsted tlf. 33557715 Resumé: KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN Beskæftigelsen i vikarbranchen i 3. kvartal 2008 er faldet med 2300 fuldtidspersoner,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere