Forskellige ansættelsesformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige ansættelsesformer"

Transkript

1 A N S Æ T T E L S E Forskellige ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked Rapport DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade København V Tlf

2

3 Forskellige ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked

4 FORSKELLLIGE ANSÆTTELSESFORMER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED Ansvarsh. redaktør: Hannah Holst Kragelund Øvrige forfattere: Martin Steen Kabongo, Linda Rudolph Greisen, Mikkel Alsø, Louise Jaaks Sletting og Jørgen Bang-Petersen Dansk Arbejdsgiverforening Grafisk design: DA Forlag Produktion: DA Forlag Tryk: NORDVESTGRAFIK Udgivet: Juni 2013

5 indhold 1. Sammenfatning 5 2. Indledning 7 3. generelle konklusioner 9 4. Vikarer og tidsbegrænsede ansatte i Danmark Virksomhedernes erfaringer 26 Bilag 1. Deltidsansatte Juridisk analyse af den danske arbejdsmarkedsregulering 39

6

7 Sammenfatning Dansk Arbejdsgiverforenings analyser viser, at der ikke findes en gruppe ansættelsesformer, der udgør et B-hold i en dansk kontekst, og at både vikarer, tidsbegrænsede ansatte og deltidsansatte er juridisk og socialt ligestillede med det øvrige arbejdsmarked. Der er intet behov for at begrænse brugen af hverken vikarer, tidsbegrænsede ansatte eller deltidsansatte eller at indføre særlige beskyttelsesregler, der favner netop disse grupper. Ansættelsesformerne udfylder nogle vigtige behov hos virksomhederne, og en indskrænkning i brugen af dem vil alt andet lige skade virksomhedernes fleksibilitet, lønmodtagernes beskæftigelsesmuligheder og samfundsøkonomien i form af et reduceret arbejdsudbud og en reduceret efterspørgsel på arbejdskraft. Ikke noget B-hold i Danmark Indskrænkning skader alle parter Det er derfor i virksomhedernes, de ansattes og i samfundets interesse, at de nuværende ansættelsesformer ikke begrænses. Jo flere døråbninger vi har til arbejdsmarkedet, desto flere vil finde vej dertil. På det danske arbejdsmarked savner det mening at udvælge nogle ansættelsesformer og en enkelt virksomhedsform og sætte dem under en samlebetegnelse som atypisk ansatte eller prækære ansatte. Der er nemlig ikke tale om en homogen gruppe, der kan sættes op mod det øvrige arbejdsmarked. De forskellige ansættelsesformer udfylder forskellige funktioner både for virksomheden og for den ansatte, men er omfattet af det samme ansættelsesretlige regelsæt. Der findes ikke atypiske ansatte i Danmark Faktisk er området ganske nuanceret. Handelsskoleeleven, der har et sommerferiejob som jordbærplukker, og projektlederen på en 3-årig kontrakt er begge tidsbegrænsetde ansatte, men det er naturligvis ganske forskellige løn- og arbejdsvilkår, de arbejder under. 5

8 Lille, men vigtig del Vikarer og tidsbegrænsede ansatte udgør en lille, men vigtig del af medarbejderne i de danske virksomheder. Virksomhederne gør brug af disse ansættelsesformer for at udfylde nogle relativt simple behov for rekruttering, hurtig tilpasning i personaleressourcer, administrative lettelser og klare linjer mellem medarbejder og virksomheden. Deltidsansættelse i Danmark er fortrinsvis den ansattes eget valg og begrundet i enten uddannelse eller familiemæssige årsager. I brancher som f.eks. handels- og servicebranchen, kan deltidsansættelser dog også være til virksomhedens fordel i forhold til arbejdstidsplanlægning m.v. Det er vigtigt, at virksomhederne også i fremtiden kan få deres behov dækket ved at kunne bruge forskellige ansættelsesformer. 6

9 Indledning De senere år har der både i Danmark og på EU-plan været fokus på den gruppe, der kaldes atypisk ansatte. Der har spredt sig en forestilling om, at lønmodtagere, der ikke er i fast fuldtidsbeskæftigelse, er dårligere beskyttet og har væsentlig ringere vilkår. Lever vikaren, den deltidsansatte eller den tidsbegrænsede i periferien af det danske arbejdsmarked uden mulighed for at få fodfæste? Snyder de danske virksomheder på vægten, når de ansætter på andet end en fast fuldtidskontrakt, og hvad er i givet fald gevinsten? Er der et behov for at kunne ansætte på forskellig vis, hvad dækker det, og hvordan adskiller Danmark sig fra de øvrige EU-lande i forhold til at anvende disse ansættelsesformer? Disse og øvrige spørgsmål har Dansk Arbejdsgiverforening forsøgt at besvare i denne rapport. Begrebsdefinition Ifølge international forskningslitteratur omhandler atypisk ansættelse fire former: Tidsbegrænsede ansatte, vikarbureauansatte, deltidsansatte og selvbeskæftigede. I Danmark har man hidtil valgt ikke at henregne deltidsansatte som atypiske. Udeladelse af deltidsansatte og freelancere Det vil sige, at når der tales om atypisk ansatte i Danmark menes: Tidsbegrænsede ansatte, hvor ansættelsen enten udløber til en bestemt dato (tidsbegrænset) eller til en bestemt opgave er fuldført (opgavebestemt). Vikarer, som anvises fra et vikarbureau. 7

10 Selvbeskæftigede (freelancere), personer med et cvr. nr. men ingen ansatte. Der eksisterer ikke en officiel definition af, hvad der forstås ved freelancebeskæftigelse. Begrebsmæssigt sondres der mellem henholdsvis et ansættelsesforhold og en selvstændig erhvervsdrivende. Man er således enten en lønmodtager eller selvstændig. Der findes intet ansættelsesretligt regelsæt for freelancere. I denne analyse er selvbeskæftigede/freelancere ikke medtaget. Virksomheder, der indgår kontrakt med andre virksomheder, har ikke og skal ikke have ansættelsesretlige vilkår. I det tilfælde, en kontrakt dækker over et reelt ansættelsesforhold, gælder den eksisterende ansættelsesretlige lovgivning, overenskomst m.v. I Danmark er det enten Arbejdsretten eller de ordinære domstole, der afgør, om en selvbeskæftiget reelt er lønmodtager. Da man i Danmark ikke betragter deltidsbeskæftigede som atypisk ansatte, er denne ansættelsesform kun i mindre omfang medtaget i rapporten, jf. bilaget om deltidsansatte. 8

11 generelle Konklusioner På det danske arbejdsmarked er der en meget omfattende ansættelsesretlig regulering. Der gælder således en meget lang række love, der gælder samtlige lønmodtagere, f.eks. ansættelsesbevisloven, arbejdstidsloven, forskelsbehandlingsloven m.v. Reguleringen af løn- og arbejdsvilkår sker gennem de kollektive overenskomster, jf. den juridiske analyse i bilag 2. Der gælder samme regler uanset ansættelsesform Der er som altovervejende udgangspunkt ingen regler om løn- og arbejdsvilkår, der er særligt gældende for de grupper, som kaldes for atypiske ansatte. Løn- og arbejdsvilkår følger den overenskomst, lønmodtagere arbejder under, uafhængigt af, om vedkommende er deltidsansat, tidsbegrænset eller vikar. Derudover er tidsbegrænsede ansatte og deltidsansatte gennem direktiver sikret mod forskelsbehandling i forhold til fastansatte. Hvis man skal vurdere, hvilke rettigheder en lønmodtager har, er det derfor langt mere relevant at se på, om vedkommende er overenskomstdækket frem for, hvilken ansættelsesform vedkommende har. Rent juridisk vinder en virksomhed ikke noget fleksibilitet ved at ansætte en medarbejder på deltid eller på en tidsbegrænset kontrakt. Der kan f.eks. ikke aflønnes lavere, arbejdstiden skal følge overenskomstens bestemmelser, ligesom de øvrige overenskomstbaserede rettigheder skal gives. På samme måde vil vikarer enten skulle følge reglerne om arbejdstid og løn på den virksomhed, de sendes ud til, eller også skal vikarerne være omfattet af en kollektiv overenskomst. Rent økonomisk vinder en virksomhed heller intet på at undgå en fastansættelse. Deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte aflønnes efter samme regler som de fastansatte og er desuden særligt beskyttet af princippet om ikke-forskels- Der er ingen selvstændig fleksibilitet i ansættelsesformerne 9

12 behandling, mens en indlejet vikar, der også er sikret ligebehandling eller overenskomstdækning via vikardirektivet, er et dyrere alternativ til fastansættelse målt i direkte omkostninger. Dansk Arbejdsgiverforenings analyser viser, at man i Danmark ikke bruger vikarer og tidsbegrænsede i så høj grad som øvrige EU-lande. Analyserne indikerer, at årsagen til dette kan være, at der i Danmark generelt er en forholdsvis ukompliceret adgang til at opsige medarbejdere og en forholdsvis fleksibel ansættelsesretlig regulering. Virksomheder i lande med en meget høj lønmodtagerbeskyttelse vil være tøvende med at fastansætte medarbejdere. Tidsbegrænsede og vikarer bliver derfor anvendt for at sikre sig fleksibilitet i omstillingsevnen. Behovsbestemt brug af forskellige ansættelsesformer i Danmark Omvendt er der i Danmark ikke særlige juridiske eller økonomiske fordele forbundet ved at ansætte tidsbegrænsede eller vikarer. Derfor er brugen som udgangspunkt begrundet i behov frem for et forsøg på at kompensere for en høj forpligtelse ved fastansættelse. Det er sandsynligt, at visse virksomheder i udlandet i mindre omfang anvender tidsbegrænsede og vikarer ud fra reelle behov, men i stedet søger at sikre sig en fleksibilitet i muligheden for at regulere medarbejderstaben. Med andre ord, et forsøg på at nærme sig en tilstand, som vi allerede har i Danmark. Ingen specielle beskyttelsesbehov I Danmark er adgangen til de grundlæggende skattefinansierede (universelle) velfærdsrettigheder ikke afhængig af, om man arbejder fast fuldtid, deltid, tidsbegrænset eller som vikar. Det samme gælder adgang til sundhedsvæsen, helbredsbetingede ydelser, folkepension og arbejdsskadeforsikring. Dette sammenholdt med de ensgældende juridiske regler gør, at der ikke er tale om en udsat gruppe med specielle beskyttelsesbehov. Analyserne viser, at det i høj grad er unge, der er tidsbegrænset ansat og vikarer. Dette indikerer, at tidsbegrænsede 10

13 og vikaransatte i høj grad er lønmodtagere på vej ind på arbejdsmarkedet og i mange tilfælde eventuelt med et studie ved siden af. For at afdække virksomhedernes behov har Dansk Arbejdsgiverforening gennemført en række interviews af udvalgte virksomheder, jf. afsnittet om virksomhedernes erfaringer. Besvarelserne afdækker, at virksomheder gør brug af forskellige ansættelsesformer for at udfylde nogle relativt simple behov for rekruttering, hurtig tilpasning i personaleressourcer, administrative lettelser og klare linjer mellem medarbejder og virksomheden. Virksomhederne frygter ikke fastansættelse, men bruger vikarer/tidsbegrænset ved behov Deltidsansættelse er oftest efter medarbejderens ønske. Tidsbegrænsede ansatte fylder fortrinsvis et fravær ud, som en fastansat har efterladt ved f.eks. graviditetsorlov, sygefravær m.v., eller udfører tidsbegrænsede arbejdsopgaver. Vikarbureauer bruges oftest ved akut arbejdskraftmangel og som en måde at skaffe faste medarbejdere på. Generelt efterspørger virksomhederne fleksibilitet i anvendelsen af arbejdskraften. Ansættelsesformen spiller i denne relation en forholdsvis lille rolle. Det afgørende er, at der er fleksibilitet i de generelle regler om løn- og arbejdsvilkår. 11

14 Vikarer og tidsbegrænsede ansatte i Danmark 1. Indledning Beskyttelsen af vikarer og tidsbegrænsede ansatte er relativ høj i Danmark. Brugen af vikarer og tidsbegrænsede ansatte er lav i Danmark. Der er flest tidsbegrænsede ansatte i den offentlige sektor. Det er særligt unge, ufaglærte lønmodtagere, som er tidsbegrænset ansat, mens vikarer har en bredere aldersfordeling. Stillingerne er en trædesten til arbejdsmarkedet. I Danmark benyttes vikarer primært som ekstra arbejdskraft, når der er travlt, hvorfor vikarerne også afskediges først, når tiderne vender. Lille forskel på tidsbegrænsede og fastansatte i Danmark I Danmark er det sammenlignet med mange andre EUlande relativt ukompliceret at ansætte og afskedige medarbejdere. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked med forholdsvis korte opsigelsesvarsler og let adgang til at hyre og fyre betyder, at behovet for andre ansættelsesformer end fastansættelse er mindre end i andre sammenlignelige lande. I Danmark er tidsbegrænsede ansatte og vikarer i høj grad ligestillede med fastansatte i en opsigelsessituation. Hertil kommer, at de er omfattet af den samme ansættelsesretlige regulering. Der er altså i Danmark ikke tale om et opdelt arbejdsmarked, hvor nogle grupper ikke har de samme rettigheder og ansættelsesvilkår som andre. 12

15 Ensartet opsigelsesadgang i Danmark Figur 1 Arbejdsmarkedsregulering, højt tal stram regulering, 2008 Fastansatte Tidsbegrænsede ansatte 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Storbritannien Danmark Holland Sverige Tyskland 0,0 ANM.: Arbejdsmarkedsregulering er her målt i forhold til reguleringen ved individuel afskedigelse. Der er taget højde for såvel lovregulering og regulering via kollektive overenskomster. De 4 øvrige EU-lande er udvalgt, idet landene er velfærdsstater som Danmark og Danmarks største handelspartnere. Tidsbegrænsede ansatte omhandler også tidsbegrænsede vikarbureauansatte. KILDE: OECD.stat og Venn (2009). Danske tidsbegrænsede ansatte og vikarer er langt mere beskyttede ved opsigelse end i sammenlignelige lande. Denne udvikling i forskellen mellem landene er sket i takt med, at lande som f.eks. Tyskland og Sverige gennem arbejdsmarkedsreformer har gjort det nemmere for virksomhederne at bruge disse ansættelsesformer. Virksomheder har i stigende grad brug for at kunne omstille sig hurtigt i forhold til ændrede vilkår. Dette sætter krav til fleksibiliteten blandt andet i at kunne regulere i medarbejderstaben. En højere opsigelsesbeskyttelse for fastansatte, som det f.eks. er tilfældet i Sverige, skaber omvendt et behov for en mindre regulering af tidsbegrænsede ansatte og vikarer. Mens vi i Danmark har et homogent arbejdsmarked med de samme rettigheder for alle typer ansættelsesforhold, har andre lande oftere et mere opdelt arbejdsmarked med store forskelle i ansættelsesvilkårene. Der findes således ingen A- og B-hold på det danske arbejdsmarked. Danmark topper i beskyttelsen af tidsbegrænsede/vikarer 13

16 Lande med stramme generelle regler som f.eks. Tyskland har ofte flere tidsbegrænsede ansatte og vikarer end lande med liberaliserede arbejdsmarkeder som i Danmark og Storbritannien, jf. figur 2. Figur 2 Få tidsbegrænsede ansatte i UK og Danmark Andel beskæftigede, der er tidsbegrænset ansat, pct., Storbritannien Danmark Tyskland Sverige Holland 0 ANM.: Tidsbegrænsede ansatte omhandler også tidsbegrænsede ansatte i vikarbureauer. KILDE: Eurostat, Labour Force Survey, Europæiske virksomheder tøver med at fastansætte Når de generelle regler er stramme, vil virksomhederne være tilbageholdende med at ansætte medarbejdere, fordi de frygter ikke at kunne afskedige dem igen, hvis ordresituationen vender. I stedet vil virksomhederne have et behov for at ansætte medarbejdere, som er omfattet af mindre stramme regler. På arbejdsmarkeder, hvor reguleringen ikke er fleksibel, og hvor beskyttelsen af fastansatte er høj, kan der derfor opstå et såkaldt A- og B-hold på arbejdsmarkedet. I et historisk perspektiv er det netop i de lande med høj beskyttelse af fastansattes ansættelsesforhold, hvor man kan konstatere en udvikling med en større udbredelse af tidsbegrænsede ansættelser. En stigning der i nogle lande har indfundet sig såvel før som efter den økonomiske krise i I Danmark og Storbritannien har omfanget derimod været på et generelt lavere niveau gennem de seneste 10 år, jf. figur 3. 14

17 Stigning i tidsbegrænsede ansatte i flere lande Figur 3 Indeks, 2001= NL DE ES SE 100 UK DK 80 ANM.: Tidsbegrænsede ansatte omhandler også tidsbegrænsede vikarbureauansatte. KILDE: Eurostat, LFS. Det indikerer, at tidsbegrænsede ansættelser på de mere ufleksible arbejdsmarkeder i højere grad bliver anvendt for at udnytte og fastholde fleksibilitet og omgå opsigelsesreglerne for fastansatte. Tidsbegrænsede ansættelsesformer kan også være med til at øge beskæftigelsen i et samfund. Større reformprogrammer har f.eks. i Tyskland (Hartz-reformerne i ) og Sverige (reformerne i 2006) øget beskæftigelsen betragteligt ved på den ene side at reducere de offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde og på den anden side liberalisere reglerne i forhold til vikarer og tidsbegrænsede stillinger, som har gjort det nemmere for de arbejdsløse igen at finde beskæftigelse. Det har umiddelbart medført en stigning i udbredelsen af disse ansættelsesformer i begge lande. I Spanien, hvor lønmodtagerbeskyttelsen er meget høj, og hvor arbejdsmarkedet har været særligt ramt af den økonomiske krise, er andelen af tidsbegrænsede ansatte steget siden Her er de tidsbegrænsede stillinger blevet anvendt som eneste mulighed for virksomheder, der har været usikre på fremtiden. Tidsbegrænsede ansættelsesformer kan øge beskæftigelsen 15

18 Mange tidsbegrænsede som følge af mangel på permanente job Set med lønmodtagernes øjne er hovedbegrundelsen for tidsbegrænsede ansættelser, at det ikke var muligt at finde en fast tidsubegrænset ansættelse, jf. figur 4. Alternativet til en tidsbegrænset stilling kan således være ledighed eller helt at forlade arbejdsmarkedet. Figur 4 Årsager til tidsbegrænsede ansættelsesforhold Procent, 2009 Danmark Sverige Finland Tyskland Holland UK Frankrig Spanien Uddannelse Kunne ikke finde andet job Ønskede ikke permanent job Prøvetid 0 KILDE: LFS. og 40 pct. vælger tidsbegrænset ansættelse på grund af uddannelse Blandt tyske lønmodtagere er det dominerende billede dog, at årsagen til et tidsbegrænsede ansættelsesforhold skal findes i forhold uden for arbejdsmarkedet, nemlig at lønmodtageren uddanner sig. Også i Danmark er næsten 40 pct. af de tidsbegrænsede ansættelsesforhold begrundet i uddannelse, mens 20 pct. ikke ønsker fastansættelse. Det ser ud til, at virksomhederne udbyder tidsbegrænsede job, fordi de opgaver, som skal løses, enten er midlertidige eller slutdatoen er fastlagt på forhånd. Lønmodtagerne ser ikke ud til at opfatte de tidsbegrænsede job som prøvetid. 2. De danske forhold Tidsbegrænsede ansættelser er næsten uændret i Danmark I modsætning til flere øvrige lande har udbredelsen af tidsbegrænsede ansatte i Danmark været næsten uændret i en længere periode. Selv ikke krisen i 2008 har givet anledning til, at en større andel er beskæftiget i tidsbegrænsede stillinger. 16

19 Derimod har vikarbranchen været mærket af krisen, hvor andelen af vikarbureauansatte i Danmark er blevet halveret de seneste 5 år, jf. tabel 1. Men vikarbranchen har tydeligt mærket krisen Vikarbranchen halveret under krisen Tabel 1 Beskæftigelse på primære ansættelsesforhold, pct Pct. Fastansatte Tidsbegrænset ansatte 8 8 Vikarer 2 1 I alt KILDE: Danmarks Statistik, AKU. Det kunne tyde på, at hvor den relative anvendelse af tidsbegrænsede ansatte i Danmark er konstant over tid, så er vikaransættelser i langt højere grad anvendt til at forøge arbejdskraften i virksomhederne under højkonjunktur. Omvendt er det også vikarer, som først bliver reduceret i antal, når konjunkturerne vender. Antallet af vikaransatte er inden for de seneste 4 år faldet med 40 pct., fra i 2007 til i På DA-området er faldet noget mindre, svarende til ca. 25 pct. i samme periode. Dette kan hænge sammen med, at virksomheder i krisetider fastholder kerneopgaverne og skærer resten til. Vikarer udfører i sagens natur sjældent kerneopgaver. I Danmark er der i den offentlige sektor en større anvendelse af tidsbegrænsede ansættelsesformer end i den private sektor. 10 pct. offentlige ansættelsesforhold var tidsbegrænsede i 2011, mens det kun var gældende for 6 pct. i den private sektor og 4 pct. på DA-området, jf. tabel 2. Tidsbegrænsede ansættelser er mere udbredt i den offentlige sektor Flest tidsbegrænset ansatte i det offentlige Tabel 2 Beskæftigelse på primære ansættelsesforhold, pct., Offentlig sektor Privat sektor DA-området Pct. Pct. Pct. Fastansatte Tidsbegrænsede ansatte Vikarer I alt ANM.: I Danmark var antallet af primære ansættelsesforhold i 2011 hhv i den offentlige sektor og i den private sektor, heraf på DA-området. Opgørelse af offentlig og privat sektor er på baggrund af AKU (vægtet stikprøve på 4 kvartaler). DA-området er opgjort på baggrund af alle indberettede ansættelsesforhold til lønstatistikken. Se endvidere boks 1. KILDE: Danmarks Statistik, AKU og DA s lønstatistik. 17

20 Den større udbredelse af tidsbegrænsede ansættelser i den offentlige sektor hænger blandt andet sammen med, at særligt staten meget målrettet anvender åremåls- og projektansættelser, som i sin natur er tidsbegrænsede. Flere offentligt tidsbegrænsede ansatte efter OK08 Relativt færre tidsbegrænsede ansatte på DA-området I forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 blev der også introduceret tidsbegrænsede kontraktansættelser for chefer med målsætningen om at øge mobiliteten og omrokeringen blandt ledere på højt niveau. På DA-området udgør tidsbegrænsede ansættelser en mindre del af ansættelsesforholdene end på det øvrige arbejdsmarked. I 2011 omhandlede 4 pct. af de primære ansættelsesforhold tidsbegrænsede ansættelser og 4 pct. vikaransættelser gennem vikarbureauer. I det følgende vil fokus være på netop DA-området, hvor de præsenterede analyser vil være baserede på DA s lønstatistik, som indeholder registreringer af samtlige indberettede ansættelsesforhold på DA-området. Boks 1 Definition af ansættelsesformer Opgørelsen af ansættelsesformer på DA-området er baseret på det primære ansættelsesforhold i opgørelsesåret inden for følgende kategorier: Fastansatte Ansættelsen er tidsubegrænset (fuldtids eller deltids) og vedrører ikke evt. fastansættelse i vikarbureau. Tidsbegrænsede ansættelse Lønmodtageren er ansat på en tidsbegrænset kontrakt og ikke igennem et vikarbureau. Vikarer Lønmodtageren er ansat i et vikarbureau. På DA-området indgår vikaransættelser ved 136 forskellige vikarbureauer. For hver lønmodtager i opgørelsen er medtaget det ansættelsesforhold, som i opgørelsesperioden var hovedbeskæftigelsen. 18

21 3. Vilkår og udbredelse på DA-området Overenskomsterne på DA/LO-området gælder alle medarbejdere, uanset hvilken ansættelsesform de har. Der er visse rettigheder løn under sygdom, løn under barsel, pension, betaling ved barns første sygedag m.v. som er anciennitetsbestemte og derfor har betydning for nyansatte og lønmodtagere, der ofte skifter job. Retten til pension indtræder f.eks. efter 2 måneders anciennitet. Anciennitetskravet er i perioden nedsat fra 9 til 2 måneder. Retten indtræder dog fra første ansættelsesdag, hvis medarbejderen har tidligere anciennitet i branchen eller i forvejen er tilknyttet en arbejdsmarkedspension. Anciennitetskravet er således i praksis alene relevant for medarbejdere, der indtræder på arbejdsmarkedet for første gang. Derfor får tæt på 100 pct. af de ansatte på DA/LO-området pension. Det gælder ligeledes i vikaroverenskomsterne, hvor man stiller krav om optjening af timer inden for en periodes ansættelse for vikarbureauet. I 2011 havde fastansatte i gennemsnit været ansat i samme virksomhed i 6 år og 10 måneder. For tidsbegrænsede ansatte og vikarer er virksomhedserfaringen væsentlig kortere med gennemsnitligt henholdsvis 2 år og 9 måneder og 1 år og 6 måneder. Det betyder, at der specielt i de to sidstnævnte grupper er en større del af ansatte, som endnu ikke har optjent ret til flere af de øvrige rettigheder. Dette er i højere grad gældende for arbejdere, som uanset ansættelsesform gennemsnitligt har en kortere virksomhedsanciennitet. Det er som oftest betalingsrettigheder, som medarbejdere med kortere anciennitet ikke opnår i samme omfang som fastansatte. Den tidsbegrænsede med 3 måneders anciennitet kan naturligvis melde sig syg og har også ret til fravær på grund af graviditet, barsel, fædreorlov og i visse tilfælde I praksis får næsten alle pension uanset ansættelsesforhold 19

22 også frihed ved barnets 1. sygedag, men opnår først senere ret til fuld betaling under fraværet. Derudover kræver rettigheder som 5 feriefridage, 2 ugers årlig kompetenceudvikling og fritvalgskonto som udgangspunkt 9 måneders anciennitet. 4. En trædesten til arbejdsmarkedet Det er i høj grad unge, som er ansat tidsbegrænset. På DAområdet er 2 ud af 5 tidsbegrænsede ansatte under 25 år, og mere end halvdelen er under 30 år. Aldersfordelingen for vikarbureauansatte ligner mere fordelingen blandt fastansatte, selv om der stadig er relativt mange yngre. Lidt over en fjerdedel af vikarerne er under 25 år, jf. tabel 3. Tabel 3 2 ud af 5 tidsbegrænsede ansatte er under 25 år 2011, pct. Fastansatte Tidsbegrænsede Vikarer år år år år år år I alt ANM.: Opgørelsen er opgjort for igangværende ansættelsesforhold og ekskl. elever og unge under 18 år. KILDE: DA s lønstatistik. Tidsbegrænsede stillinger er i højere grad besat af de yngre på arbejdsmarkedet, og det indikerer, at tidsbegrænsede ansættelser ikke er for hele arbejdslivet men i stedet gældende i en mindre del af beskæftigedes tid på arbejdsmarkedet. På DA-området har hver anden fastansatte en faglært uddannelse, mens en tredjedel er ufaglært. Den fordeling findes også blandt vikarer, hvorimod det for tidsbegrænsede ansatte forholder sig omvendt. Her er halvdelen ufaglærte, jf. tabel 4. 20

23 Tidsbegrænsede ansatte er overvejende ufaglærte Tabel 4 Ansættelsesforhold efter uddannelse, 2011, pct. Fastansatte Tidsbegrænsede Vikarer Ikke kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse I alt ANM.: Uddannelsesniveauet betegner den højest afsluttede uddannelse. Lang videregående uddannelse indeholder også forskere. Uoplyst uddannelse indgår ikke i opgørelsen lige som den også er ekskl. elever og unge under 18 år. KILDE: DA Lønstatistik Der er et naturligt sammenfald mellem mange unge og mange ufaglærte i tidsbegrænsede ansættelsesforhold. En tredjedel af alle tidsbegrænsede ansatte er ufaglærte og under 25 år. Halvdelen er under 30 år og har ikke afsluttet en videregående uddannelse, jf. figur 5. Tidsbegrænsede ansatte er unge ufaglærte el. faglærte Figur 5 Andel tidsbegrænsede ansatte, pct., år år år år år 60+ år Ufaglærte Faglærte Videregående udd. 0 ANM.: Se tabel 5 KILDE: DA s Lønstatistik De fleste unge tidsbegrænsede ansatte arbejder med salg og service. En tredjedel af dem, der er under 30 år, arbejder f.eks. i butik eller som tjenere. Det kan også meget vel omhandle studerende, der har evt. sæsonafhængig tidsbegrænset ansættelse. Med andre ord besættes tidsbegrænsede stillinger særligt af unge, som for nylig har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet. Unge tidsbegrænsede ansatte arbejder med salg og service Til gengæld vil bekendtskabet for en stor del af disse men også for den øvrige del af de tidsbegrænsede ansatte ofte udvikle sig til fastansættelser. 20 pct. af dem, der i 2010 hav- 21

24 de en midlertidig ansatte som hovedbeskæftigelse, havde et år efter fået et fast job, jf. figur 6. Figur 6 1 ud af 5 skifter til fastansættelse efter et år Tidsbegrænsede ansatte 2010, som blev fastansat i 2011, pct. Tidsbegrænsede Vikarer Tidsbegrænsede Vikarer Alle Ufaglærte og faglærte under 30 år ANM.: Opgørelsen er for de lønmodtagere, der havde ansættelsesforhold i DA-virksomheder i både 2010 og Godt 40 pct. af tidsbegrænsede ansatte og vikarer var ikke ansat på DAområdet i KILDE: DA s Lønstatistik 2010 og Den tendens er særlig markant blandt ufaglærte og faglærte vikarer under 30 år. På DA-området findes tidsbegrænsede ansatte funktionærer oftest inden for salgs- og servicearbejde og blandt arbejdere inden operatør-, montør- og transportarbejde samt inden for manuelt arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer, jf. tabel 5. Tabel 5 Tidsbegrænsede er i service og manuelt arbejde Fordeling af ansættelsesforhold, pct. Fastansatte Tidsbegrænsede Vikarer Ledelsesarbejde Højt niveau Mellem niveau Kontor Salg og service Håndværkspræget arbejde Operatør, montering og transport Andet manuelt arbejde I alt ANM.: Se boks 2. Landbrug, skovbrug og fiskeri indgår ikke, da områderne kun er marginalt repræsenteret på DA-området. KILDE: DA StrukturStatistik

25 Den største andel af vikarerne findes inden for de klassiske vikarområder kontor, salg- og service og andet manuelt arbejde. Definition af arbejdsfunktioner, jf. ovenfor Ledelsesarbejde Omfatter direktører og ledere, der arbejder på øverste administrative plan. Boks 2 Højt niveau Arbejde, der består i anvendelse af viden på højt niveau inden for et bestemt fagområde. Eksempler er ingeniører, læger, arkitekter, advokater, lærere og sygeplejersker. Mellemniveau Omfatter blandt andet teknikere og assistenter og funktioner inden for salg, finansiering og forretningsservice. Kontor- og service Almindeligt kontorarbejde, kundeservice og registrerings- og telefonomstillingsarbejde. Salgs- og servicearbejde Salgsarbejde vedr.ørende kundeekspedition og servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, overvågnings- og redningsvæsen. Håndværkspræget arbejde Håndværksarbejde inden for industri, bygge- og anlægs samt fremstillingsvirksomhed. Operatør, montering og transport Betjening og overvågning af procesmaskiner, monteringsog samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde. Andet manuelt arbejde Rengøring, pakning og budtjeneste samt andet arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for arbejderområdet. 23

26 5. Et redskab til kapacitetstilpasning Det er helt grundlæggende, at tidsbegrænsede ansættelser og vikarer er et middel for virksomhederne til let at kunne tilpasse deres arbejdsstyrke i forhold til, hvor travlt de har. Netop mulighederne for at tilpasse antallet af medarbejdere er afgørende i forhold til at tilpasse produktionen i takt med efterspørgslen ved konjunkturændringer. Ved hurtigt at tilpasse kapaciteten har virksomhederne mulighed for at sænke omkostningerne og forblive konkurrencedygtige. På europæisk plan har fleksibilitet i ansættelsesforhold derfor været et centralt reformtema. Betragter man EU-landene samlet, er billedet, at det var blandt de tidsbegrænsede ansættelser, at virksomhederne umiddelbart kunne nedjustere, da krisen slog igennem. Først tre kvartaler senere indtraf der et fald i antallet af ansatte blandt de permanent ansatte, jf. figur 7. Figur 7 10 Beskæftigede efter forskellige ansættelsesformer i EU Kvartalsvis ændring i forhold til året før, pct. Samlet beskæftigelse Midlertidigt beskæftigede K1 07K3 08K1 08K3 09K1 09K3 10K1 10K3 11K1 11K3 12K1 12K3-10 KILDE: Eurostat. Efter at have gennemlevet et historisk kraftigt beskæftigelsesfald i 2009 begyndte virksomhederne at hyre flere midlertidigt ansatte gennem Først nogle kvartaler senere kom en stigning i antallet af fastansatte før den europæiske økonomi igen blev usikker i begyndelsen af

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere