Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet"

Transkript

1 Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1

2 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer for arbejdet og samværet med børn...3 Børns signaler og symptomer...4 Iagttagelsespligt...4 Psykiske tegn på seksuelle overgreb...4 Fysiske tegn på seksuelle overgreb...5 Hvis mistanken opstår...5 Underretningspligt...5 Tolkebistand...5 Orientering af forældre / værge...6 Underretning af hjemkommunen...6 Overvejelser omkring eventuel politianmeldelse...6 Politianmeldelse...7 Tjenestefrihed...7 Dom eller tiltalefrafald...7 Børneattest...7 Godkendelse og vurdering...8 Børn, der krænker børn...8 Hvem krænker hvem?...8 Hvad er seksuelle krænkelser?...8 Verbal krænkelse...8 Psykisk krænkelse...8 Seksuel krænkelse...9 Fokuspunkter i udredning af hændelse...9 Magtrelation mellem børnene er afgørende...9 Skole/fritidshjemmets opgave...9 Forældres krav på inddragelse...10 Litteraturliste

3 Baggrund Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af en række sager om ansattes seksuelle misbrug af børn i offentlige institutioner. Erfaringerne viser også, at børn/unge begår overgreb på andre børn/unge. I forbindelse med den megen fokus på problemet de senere år, blev det på skolen og fritidshjemmet besluttet at udfærdige en vejledning til håndtering og forebyggelse af sådanne sager. Målgruppe og anvendelse Dette er 3. udgave af vejledingen, og den henvender sig til alt internt personale (f.eks. lærere, pædagoger, pæd.medhjælpere, servicepersonale, m.v.) og eksternt personale (defineres af ledelsen, f.eks. chauffører) på Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen. Den skal bruges som et middel til forebyggelse af overgreb på børnene, men samtidig også forhindre, at der ikke sker ubegrundet mistænkeliggørelse af personalet, som følge af den øgede bevågenhed. Derudover angiver den nogle retningslinjer for, hvad skolen og fritidshjemmet skal foretage sig, når der opstår mistanke om, at en ansat krænker et barn eller et barn/ung krænker et andet barn/ung. Vejledningen er suppleret med den lille folder, som indeholder konkrete instrukser. Det er vigtigt, at denne vejledning og folderen med konkrete instrukser bruges i en sammenhæng. Arbejdsgruppe og styregruppe Ladegårdsskolen nedsatte i 2002 en arbejdsgruppe bestående af 1 repræsentant fra skolebestyrelsen, 1 repræsentant fra fritidshjemsbestyrelsen og 1 forældrerepræsentant. I foråret 2003 blev der nedsat en styregruppe bestående af 1 pædagog fra fritidshjemmet, 1 lærer fra skolen, 1 repræsentant fra fritidshjemsbestyrelsen og 1 repræsentant udpeget af skolebestyrelsen. Denne styregruppe fik tilkoblet en konsulent fra BST til at hjælpe og vejlede i udarbejdelsen af vejledningen. Styregruppen består af: Line Højmannn, pædagog i Fritidshjemmet Evy Kristensen, lærer i skolen Bjarne Petersen, forældre og formand for fritidshjemmets bestyrelse Tina Hansen, forældre og udpeget af skolens bestyrelse Den første færdige udgave udkom i august 2006 Nærværende udgave er revideret i januar 2011 Skole/fritidshjemskulturen Rammer for arbejdet og samværet med børn Det er lederne, der har det overordnede ansvar for at lægge rammerne for arbejdet og udvikle pædagogikken og etikken i skolen og fritidshjemmet. I den pædagogiske målsætning og praksis beskrives og afspejles de voksnes værdier, normer og rutiner, samt holdninger til, hvad der forstås ved god etik. Pædagogisk planlægning, faglige refleksion og indbyrdes åbenhed er et godt værn med seksuelle overgreb på børn og mod mistænkeliggørelse af de ansatte. Der skal således skabes rammer og muligheder for indflydelse og åbenhed. Den pædagogiske faglighed sammen med den personlige intuition og umiddelbare fornemmelse er elementer i afdækning af uhensigtsmæssige relationer mellem børn og voksne. At turde stole på sin egen fag- 3

4 lighed og turde tage en problemstilling op, også selv om det måtte involvere en kollega, når man fornemmer, at der er noget galt med et barn, er altafgørende for arbejdet med at forhindre, at et barn lider overlast. Børns signaler og symptomer Iagttagelsespligt Voksne professionelle lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, m.fl. der arbejder med børn og unge, har skærpet iattagelsespligt. De har en særlig forpligtelse til at holde øje med de symptomer, børn udviser, og som kan give anledning til bekymring. Når det drejer sig om overgreb, incest og pædofili, og uden at det er muligt fuldstændigt at konkretisere symptomerne på seksuelt misbrugte børns adfærd, udviser disse børn alligevel en lang række fælles symptomer, som vi l kunne give anledning til, at mistanken opstår. Ingen af de nævnte symptomer kan stå alene, men en mistanke kan bestyrkes, hvis flere af de nævnte symptomer udvises. Hovedgruppen af symptomer udgøres af angst, depression og adfærdsforstyrrelser af forskellig art og altid skyld og skam. Disse symptomer samt nedenstående tjek-liste skal selvfølgelig ses i relation til barnets alder (kronologiske alder), samt funktions- og udviklingsniveau. Ingen af disse symptomer kan som nævnt - stå alene, men hvis mistanken er opstået, eller barnet pludselig udviser et eller flere af de nedenfor oplistede symptomer, bør det give anledning til, at sagen undersøges nærmere efter de retningslinjer, der er angivet i denne vejledning. Psykiske tegn på seksuelle overgreb Ændret personlighed eller adfærd. Ofret gør og siger ting, som han/hun ikke plejer Lav selvfølelse. Ofret mister troen på sig selv. Ofret bliver meget usikker og selvudslettende Depression. Ofret bliver indadvendt og ulykkelig Tilbagetrækning. Ofret mister kontakt med vennerne eller holde op med at gå ud Søvnløshed. Ofret kan ikke falde i søvn, sover dårligt eller har mareridt Spiseforstyrrelser. Ofret spiser ikke eller kun meget lidt. Ofret spiser usædvanligt meget Tab af færdigheder eller forringet funktionsniveau. Ofret kan ikke længere gøre ting, som han/hun kunne tidligere Tab af forringet taleevne. Ofret kan ikke huske ord, han/hun plejer at kunne. Ofret stammer Selvskadende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider sig selv. Eller skader sig selv på andre måder Udadreagerende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider andre. Eller skader dem på andre måder Upassende seksuel opførsel eller overdreven fokus på sex. Ofret blotter sig eller rører ved sig selv foran andre. Ofret overdriver seksuelle tilnærmelser til andre. 4

5 Fysiske tegn på seksuelle overgreb Blå mærker, sår, rifter, hævelser og andre tegn på fysisk vold Tøj, som er revet i stykker eller forsvundet Rifter og ømhed omkring kønsorganerne Seksuelt overførte sygdomme eller graviditet Hvis mistanken opstår Underretningspligt Det er fastsat ved lov, at alle offentlige ansatte har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til forhold, der gør, at et barns trivsel og udvikling er i fare. Dette betyder blandt andet, at lederen som den første skal underrettes i tilfælde af opstået mistanke om seksuelle overgreb. Hvis mistanken opstår i en gruppe, skal lederen straks underrettes. Hvis en medarbejder føler sig overbevist om, at et barn udsættes for overgreb eller anden form for vanrøgt, og en henvendelse til skolens/fritidshjemmets leder ikke bliver taget alvorligt, har denne stadig pligt til at underrette barnets hjemkommune ifølge servicelovens regler om skærpet underretningspligt. Det gælder, uanset om barnet er udsat for overgreb uden for skolen/fritidshjemmet eller fra en ansats side. Den skærpede indberetningspligt betyder, at den medarbejder på institutionen, der får kendskab til problemet Øjeblikkeligt skal videregive sin viden til sin nærmeste overordnede og Senest dagen efter aflevere en skriftlig indberetning til denne Indberetningen skal i det omfang det er muligt indeholde følgende punkter: Barnets/den unges navn og alder Tidspunktet for overgrebet Overgrebets karakter Hvem, der foretog overgrebet Barnets/den unges tilstand før og efter overgrebet Lederen skal senest dagen efter at have fået kendskab til episoden udarbejde en redegørelse for forløbet. Redegørelsen sendes til Centerlederen og skal indeholde følgende: En samlet fremstilling af forløbet det vil sige en objektiv beskrivelse af, hvad der er hørt og set og ikke en fortolkning af, hvad der er set og hørt Lederens kommentarer i eget bilag Evt uddybende forklaringer fra medarbejderen og/eller andre, som har haft kendskab til sagen Så vide muligt skal barnets/den unges egne oplevelser og forklaringer med Tolkebistand Der tilknyttes tolkebistand, hvis det skønnes nødvendigt at hensyn til forældrene. 5

6 Orientering af forældre / værge Lederen skal samtidig orientere forældremyndighedsindehaveren eller barnets/den unges værge. Orienteringen skal ske ved et brev, som bør indeholde en beskrivelse af hændelsen og give eksempler på, hvordan skolen/fritidshjemmet behandlingsmæssigt vil forholde sig til barnet/den unge Orienteringen af forældre kan eventuelt ske ved indkaldelse til møde om sagen Underretning af hjemkommunen Lederen skal, samtidig med inddragelse af centerlederen og orienteringen af forældremyndighedsindehaveren, underrette barnets/den unges hjemkommune. Underretningen skal indeholde dem samlede redegørelse for sagen, inkl. Brevet til forældremyndighedsindehaveren, med forslag til behandlingsmuligheder for barnet/den unge Institutionen skal i underretningen fremkomme med konkrete forslag til kommunnen mht. det videre forløb i skole/fritidshjem o Her tænkes på invitation til behandlingsmøde med deltagelse fra centerleder og/eller institutionsleder og kommune o En drøftelse af og iværksættelse af ny handle- og behandlingsplan Overvejelser omkring eventuel politianmeldelse I Socialministeriets seneste vejledning om særlig støtte til børn og unge (december 2006) anføres følgende om indgivelse af politianmeldelse: 60. Den kommunale forvaltning og anbringelsesstederne skal være særligt opmærksom på tilfælde, hvor der er mistanke om seksuelle eller fysiske overgreb mod børn og unge, herunder hvis der er unge, der har en uhensigtsmæssig seksuel adfærd, så der kan træffes de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af barnet eller den unge. Den særlige opmærksomhed skal ligeledes rettes mod seksuelle overgreb, når barnet er anbragt. Det kan være hensigtsmæssigt, at kommunen har et beredskab klar til disse svære sager, jf. pkt. 68. Derudover kan der hentes hjælp hos SISO, der er et videnscenter vedrørende den socialfaglige indsats til bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. 61. Er der reel og kvalificeret mistanke om, at et barn bliver seksuelt misbrugt, skal underretteren ligeledes rette henvendelse til politiet. Politiet får herved mulighed for at efterforske sagen. Ligeledes kan en leder opleve, at en eller flere forældre retter henvendelse til hende/ham for at forelægge en mistanke om, at en ansat begår seksuelle overgreb på nogle børn. Det er lederens opgave at indberette mistanken til centerlederen, som vil anmelde sagen til politiet, hvis det skønnes nødvendigt. Som leder skal man tage sådanne henvendelser meget alvorligt, også selv om man ikke mener, at mistanken overhovedet bunder i realiteter. Kontakt hellere Familiecenteret én gang for meget end én gang for lidt. Som ansatte har alle tavshedspligt i forhold til den konkrete mistanke. Det betyder at: De ansatte ikke indbyrdes må diskutere eventuelle mistanker og oplevelser De ansatte må ikke videregive oplysninger til forældre, presse eller andre 6

7 Det skyldes, at politiet skal have mulighed for at foretage afhøringer, uden at der kan rejses mistanke om, at ansatte eller forældre har aftalt, hvordan de opfatter hændelsesforløbet. Det skal understreges, at den ansatte, som bliver anmeldt til politiet for mistanke om overgreb på børn, ikke må orienteres om, at ledelsen har indberettet vedkommende. Det skyldes, at politiet i forbindelse med en anmeldelse skal have mulighed for at lede efter beviser på bopælen m.v., uden at den mistænkte kan få mulighed for at slette/fjerne eventuelt belastende bevismateriale. Det kan betyde, at lederen og en ansat i en periode på op til 8-14 dage er bekendt med, at der er foretaget en anmeldelse til politiet, uden at den mistænkte ved noget om det, og at vedkommende fortsat arbejder på/for skolen/fritidshjemmet. Politianmeldelse Som hovedregel er det det krænkede barns hjemkommune, der træffer beslutningen om indgivelse af politianmeldelse på baggrund af indberetningen fra skolen/fritidshjemmet. I tilfælde, hvor sagen i særlig grad involverer skolen/fritidshjemmet og dennes personale, træffer skolen/fritidshjemmets leder afgørelse om indgivelse af politianmeldelse. Det samme gælder, hvis udsættelse med indgivelse af anmeldelse må antages at medføre skade på politiets efterforskning. Spørgsmålet om anmeldelse til politiet kan skolens/fritidshjemmets leder eventuelt drøfte med forvaltningen. Tjenestefrihed I det øjeblik politiet enten giver tilladelse, eller situationen nødvendiggør det, vil den ansatte som hovedregel skulle have tjenestefrihed fra sit arbejde, mens politiet undersøger sagen. Tjenestefrihed bevilges af lederen af skolen/fritidshjemmet. Når politiet har foretaget afhøringer af den ansatte, de øvrige kollegaer, forældre og eventuelle børn, tager de efterfølgende stilling til, om der kan rejses tiltage for overgreb. Dom eller tiltalefrafald Det er vigtigt at pointere, at indtil en sag er afgjort i retten med en dom, er en ansat ikke dømt. Der kan opstå mistanker, som ikke har noget på sig; det kan være, at politiet frafalder at rejse tiltale, og det kan være, at den ansatte frifindes i retten. I den enkelte konkrete sag vil lederne finde den bedst mulige løsning på de problemer en afgørelse kan rejse. Børneattest Som hovedregel indhentes børneattest på alle, der ansættes i skolen/fritidshjemmet. Indhentelse af børneattest gælder for alle ansøgere inden for alle personalekategorier såvel lønnede som ulønnede medarbejdere og praktikanter. Når en person anmoder om at blive tilkaldevikar, indhentes børneattest hurtigst muligt. Børneattesten skal ligeledes indhentes på alt nuværende personale. Undtagelse fra reglen om indhentelse af børneattester Der indhentes ikke børneattest ved stillingsskift internt i skolen/fritidshjemmet. 7

8 Godkendelse og vurdering Ansættelse til en stilling er betinget af, at børneattesten ikke er til hinder for en ansættelse. En ansøger må således ikke tiltræde en stilling, før lederen af skolen/fritidshjemmet har godkendt attesten. Med hensyn til lønnede praktikanter kan lederen ikke underskrive praktikaftalen, før børneattesten er godkendt af lederen. Enhver dom for seksuel omgang med børn eller mindreårige vil udelukke fra ansættelse. Når børneattesten modtages i skolen/fritidshjemmet vil den blive behandlet fortroligt af skolens/fritidshjemmets leder. Børn, der krænker børn I dette afsnit er der taget udgangspunkt i pjecen Når legen går over stregen udgivet af Dansk Ungdoms Fællesråd og artiklen Unge krænkere af Mimi Strage publiceret i Psykologi Nyt. Hvem krænker hvem? Voksne, der begår seksuelle overgreb mod børn, har for de flestes vedkommende været udsat for omsorgssvigt i deres barndom, og en del har desuden selv være t seksuelt misbrugt. Når vi taler om børn og unge, som begår overgreb, er der grund til at formode, at den sammenhæng er endnu klarer og stærkere. For børnenes vedkommende er det at krænke et andet barn ofte en måde at bearbejde og udleve de smertelige erfaringer, de selv har af at være blevet misbrugt seksuelt. Det skal dog slås fast, at langt de fleste børn, som udsættes for seksuelle overgreb af voksne eller af andre børn, ikke selv bliver krænkere. I hvor stort et omfang børn krænker børn er ikke belyst systematisk, men fra forskellige fagkredse er der meldt ud, at der er sket en tydelig stigning. De kommende år vil der bliver forsket på dette område. Hvad er seksuelle krænkelser? Seksuelle krænkelser er flere ting. Når vi taler om børn og unges seksuelle krænkelser, kan der være tale om verbale, psykiske eller fysiske overgreb. Verbal krænkelse Verbal krænkelse er for eksempel, når en pige i puberteten får omtalt sine bryster som store patter, eller udsættes for lignende udtalelser som hendes krop. Psykisk krænkelse Psykisk krænkelse kan for den unge være at blive presset til at deltage i en leg eller et spil, hvor man gradvist skal tage tøjet af for til sidst at sidde helt eller delvist nøgen foran andre, uden at det nødvendigvis indebærer, at man har seksuel kontakt med andre. 8

9 Seksuel krænkelse Seksuel krænkelse af fysisk karakter kan være alt fra, at et barn tiltvinger sig ret til at røre ved et andet barn, til at den anden part tvinges til at have egentlig seksuelt samkvem, eller at et mindre barn bliver tvunget/lokket til at sutte tissemand på et andet barn. Seksuel krænkelse kan være vanskeligt at give en klar definition på, da det altid vil være offerets egen oplevelse af at få overskredet personlige og seksuelle grænser, der er afgørende for, om han eller hun føler sig krænktet. Børn har et naturligt behov for at udforske deres egen krop og seksualitet på egen hånd eller sammen med andre. Dette kræver dog, at de børn, der deltager er helt enige om betingelserne for legen, og at det enkelte barn har mulighed for at sige fra undervejs, hvis barnet føler, at det bliver gået for nær. Det vigtigt og vanskelige består i at kunne afgøre, hvornår legen er gået over stregen, og om der er tale om seksuel krænkelse af et eller flere børn. Fokuspunkter i udredning af hændelse Fokuspunkter, der er vigtige at være opmærksomme på, når vi skal forholde os til, om der er tale om overgreb: Magtrelation mellem børnene er afgørende Seksuelle overgreb mellem børn indebærer ofte, at et barn i en mere magtfuld position udnytter et svagere barn. Graden af magtanvendelsen og trusler fra det barn, der krænker et andet barn, kan fortælle os, at der er tale om et overgreb. Ved børns almindelige seksuelle lege er der en frivillig aftale om, at det er hemmeligt for andre børn og voksne. Når der er tale om et overgreb, er det ene barn ofte tvunget til at deltage gennem trusler og magtanvendelse. Her er hemmeligholdelsen bestemt af det krænkende barn. Skole/fritidshjemmets opgave Personalet i skole og fritidshjem skal være med til at forebygge unges krænkelser mod andre på et tidligt tidspunkt, for at forhindre senere seksuelle overgreb. Det er derfor vigtigt, at personalet i skolen/fritidshjemmet får undersøgt, diskuteret og skabt opmærksomhed om problemstillingen og på grænser i almindelighed. Når børn krænker og overskrider andre børns grænser, er det i alle situationer ødelæggende for børns integritet og selvfølelse. For nogle børns vedkommende skal der foretages en særlig indsats, evt. ved inddragelse af andre samarbejdspartnere I forhold til andre børn (de fleste) skal pædagoger gennem det pædagogiske virke forebygge og stoppe uhensigtsmæssige samspil, erstatte det med en respekterende adfærd og lave en grænsestøttende indsats Da børnene/de unge på skolen/fritidshjemmet er forskellige, skal der lavet differentieret handleplaner omkring seksuel adfærd (knus, kys, kæresteri, m.v.) er emnet seksualitet er et punkt på det koordinerende møde. (NB: der skal formuleres overordnede retningslinjer og grænser for børnenes seksuelle adfærd, som barnets eventuelle seksuelle adfærd kan relateres til, når det er relevant). Hermed forstås, at noget kan være tillad for ét barn/ung og ikke for et andet. Børn med generelt svage grænser har større risiko for at blive ufrivillig part i grænseoverskridende lege. 9

10 Kontakt og samtale med barnets forældre om barnets manglende grænsesætning kan være af væsentlig betydning for barnet. Dels for at sikre, at barnet ved fælles hjælp lærer sine grænser at kende, samt får støtte til at sætte dem. Dels for at forebygge, at barnet kommer i en eventuel offersituation. Pligten til at underrette de sociale myndigheder, når et barn eller ung krænkes seksuelt, er i princippet det samme, uanset om overgrebet begås af en voksen eller et barn/ung Det er vanskeligt at finde en entydig definition på, hvad der er acceptabel adfærd. Det er i gråzonen mellem børns almindelige seksuelle omgang og seksuelle overgreb, at Ladegårdsskolens/Fritidshjemmets personale skal kunne agere og handle. Det er derfor nødvendigt, at der i personalegruppen bliver skabt mulighed for indbyrdes at diskutere, hvad der er gode og rimelige rammer for børns samvær, herunder drøfte egne normer, holdninger og erfaringer, som er med til at præge den enkelte pædagogs oplevelse og holdning til, hvad der er acceptabel seksuel adfærd. Forældres krav på inddragelse Forældrene til krænkede børn har under alle omstændigheder krav på at blive bekendt med det, barnet har været udsat for. Dette gælder også i situationer, hvor børn, der er i skolens/fritidshjemmets varetægt, udsættes for f.eks. en blotter. Det samme gør sig gældende, hvis skolen/fritidshjemmet er på lejrskole eller feriekoloni, hvor barnet ligeledes er i skolens/fritidshjemmets varetægt. Det er vigtigt, at forældrene kontaktes hurtigst muligt, således at de ikke gøres bekendt med situationen fra 3. hånd. Koordinerende møde På det årlige koordinerende møde skal seksualitet være et fast punkt på dagsordnen, fra skolestart. Under punktet diskuteres barnets/den unges seksualitet og forholdene omkring barnets personlige pleje. Kodeordet for forebyggelse af seksuelle overgreb er tilstrækkelig god omsorg. Forebygger vi omsorgssvigt, så forebygger vi også seksuelle overgreb. Pjecen Når legen går over stregen er rekvireret og findes i skolens og fritidshjemmets biblioteker. 10

11 Litteraturliste Albertslundvejledingen, udarbejdet af Albertslund Kommune Den gennemsigtige praksis. Om at forebygge overgreb på børn, BUPL og PMF, 1999 Overgreb mod børn, Det kriminalpræventive Råd, 1999 Når legen går over stregen, Dansk Ungdoms Fællesråd, 2000 SISO, referat af konference Regeringens handleplan om seksuelt misbrugte børn. Man famler jo i blinde, Red Barnet Når mistanken opstår, PMF Ansæt den rigtige, PMF Unge krænkere, Mimi Strange, Psykolog Nyt, 2000 Forebyggelse og håndtering, SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap tegn på overgreb, SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap når skaden er sket, SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om forebyggelse, SUS Seksuelle overgreb nej tak, SUS Seksualitet uanset handicap, Socialministeriet, vejledning 2001 Kompendium fra kursus, SUS Diverse artikler Hjemmesiden er under opbygning (jan 2011), men kan måske være til inspiration. Projektet omhandler seksualpolitikker på specialskoler 11

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere