Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet"

Transkript

1 Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1

2 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer for arbejdet og samværet med børn...3 Børns signaler og symptomer...4 Iagttagelsespligt...4 Psykiske tegn på seksuelle overgreb...4 Fysiske tegn på seksuelle overgreb...5 Hvis mistanken opstår...5 Underretningspligt...5 Tolkebistand...5 Orientering af forældre / værge...6 Underretning af hjemkommunen...6 Overvejelser omkring eventuel politianmeldelse...6 Politianmeldelse...7 Tjenestefrihed...7 Dom eller tiltalefrafald...7 Børneattest...7 Godkendelse og vurdering...8 Børn, der krænker børn...8 Hvem krænker hvem?...8 Hvad er seksuelle krænkelser?...8 Verbal krænkelse...8 Psykisk krænkelse...8 Seksuel krænkelse...9 Fokuspunkter i udredning af hændelse...9 Magtrelation mellem børnene er afgørende...9 Skole/fritidshjemmets opgave...9 Forældres krav på inddragelse...10 Litteraturliste

3 Baggrund Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af en række sager om ansattes seksuelle misbrug af børn i offentlige institutioner. Erfaringerne viser også, at børn/unge begår overgreb på andre børn/unge. I forbindelse med den megen fokus på problemet de senere år, blev det på skolen og fritidshjemmet besluttet at udfærdige en vejledning til håndtering og forebyggelse af sådanne sager. Målgruppe og anvendelse Dette er 3. udgave af vejledingen, og den henvender sig til alt internt personale (f.eks. lærere, pædagoger, pæd.medhjælpere, servicepersonale, m.v.) og eksternt personale (defineres af ledelsen, f.eks. chauffører) på Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen. Den skal bruges som et middel til forebyggelse af overgreb på børnene, men samtidig også forhindre, at der ikke sker ubegrundet mistænkeliggørelse af personalet, som følge af den øgede bevågenhed. Derudover angiver den nogle retningslinjer for, hvad skolen og fritidshjemmet skal foretage sig, når der opstår mistanke om, at en ansat krænker et barn eller et barn/ung krænker et andet barn/ung. Vejledningen er suppleret med den lille folder, som indeholder konkrete instrukser. Det er vigtigt, at denne vejledning og folderen med konkrete instrukser bruges i en sammenhæng. Arbejdsgruppe og styregruppe Ladegårdsskolen nedsatte i 2002 en arbejdsgruppe bestående af 1 repræsentant fra skolebestyrelsen, 1 repræsentant fra fritidshjemsbestyrelsen og 1 forældrerepræsentant. I foråret 2003 blev der nedsat en styregruppe bestående af 1 pædagog fra fritidshjemmet, 1 lærer fra skolen, 1 repræsentant fra fritidshjemsbestyrelsen og 1 repræsentant udpeget af skolebestyrelsen. Denne styregruppe fik tilkoblet en konsulent fra BST til at hjælpe og vejlede i udarbejdelsen af vejledningen. Styregruppen består af: Line Højmannn, pædagog i Fritidshjemmet Evy Kristensen, lærer i skolen Bjarne Petersen, forældre og formand for fritidshjemmets bestyrelse Tina Hansen, forældre og udpeget af skolens bestyrelse Den første færdige udgave udkom i august 2006 Nærværende udgave er revideret i januar 2011 Skole/fritidshjemskulturen Rammer for arbejdet og samværet med børn Det er lederne, der har det overordnede ansvar for at lægge rammerne for arbejdet og udvikle pædagogikken og etikken i skolen og fritidshjemmet. I den pædagogiske målsætning og praksis beskrives og afspejles de voksnes værdier, normer og rutiner, samt holdninger til, hvad der forstås ved god etik. Pædagogisk planlægning, faglige refleksion og indbyrdes åbenhed er et godt værn med seksuelle overgreb på børn og mod mistænkeliggørelse af de ansatte. Der skal således skabes rammer og muligheder for indflydelse og åbenhed. Den pædagogiske faglighed sammen med den personlige intuition og umiddelbare fornemmelse er elementer i afdækning af uhensigtsmæssige relationer mellem børn og voksne. At turde stole på sin egen fag- 3

4 lighed og turde tage en problemstilling op, også selv om det måtte involvere en kollega, når man fornemmer, at der er noget galt med et barn, er altafgørende for arbejdet med at forhindre, at et barn lider overlast. Børns signaler og symptomer Iagttagelsespligt Voksne professionelle lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, m.fl. der arbejder med børn og unge, har skærpet iattagelsespligt. De har en særlig forpligtelse til at holde øje med de symptomer, børn udviser, og som kan give anledning til bekymring. Når det drejer sig om overgreb, incest og pædofili, og uden at det er muligt fuldstændigt at konkretisere symptomerne på seksuelt misbrugte børns adfærd, udviser disse børn alligevel en lang række fælles symptomer, som vi l kunne give anledning til, at mistanken opstår. Ingen af de nævnte symptomer kan stå alene, men en mistanke kan bestyrkes, hvis flere af de nævnte symptomer udvises. Hovedgruppen af symptomer udgøres af angst, depression og adfærdsforstyrrelser af forskellig art og altid skyld og skam. Disse symptomer samt nedenstående tjek-liste skal selvfølgelig ses i relation til barnets alder (kronologiske alder), samt funktions- og udviklingsniveau. Ingen af disse symptomer kan som nævnt - stå alene, men hvis mistanken er opstået, eller barnet pludselig udviser et eller flere af de nedenfor oplistede symptomer, bør det give anledning til, at sagen undersøges nærmere efter de retningslinjer, der er angivet i denne vejledning. Psykiske tegn på seksuelle overgreb Ændret personlighed eller adfærd. Ofret gør og siger ting, som han/hun ikke plejer Lav selvfølelse. Ofret mister troen på sig selv. Ofret bliver meget usikker og selvudslettende Depression. Ofret bliver indadvendt og ulykkelig Tilbagetrækning. Ofret mister kontakt med vennerne eller holde op med at gå ud Søvnløshed. Ofret kan ikke falde i søvn, sover dårligt eller har mareridt Spiseforstyrrelser. Ofret spiser ikke eller kun meget lidt. Ofret spiser usædvanligt meget Tab af færdigheder eller forringet funktionsniveau. Ofret kan ikke længere gøre ting, som han/hun kunne tidligere Tab af forringet taleevne. Ofret kan ikke huske ord, han/hun plejer at kunne. Ofret stammer Selvskadende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider sig selv. Eller skader sig selv på andre måder Udadreagerende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider andre. Eller skader dem på andre måder Upassende seksuel opførsel eller overdreven fokus på sex. Ofret blotter sig eller rører ved sig selv foran andre. Ofret overdriver seksuelle tilnærmelser til andre. 4

5 Fysiske tegn på seksuelle overgreb Blå mærker, sår, rifter, hævelser og andre tegn på fysisk vold Tøj, som er revet i stykker eller forsvundet Rifter og ømhed omkring kønsorganerne Seksuelt overførte sygdomme eller graviditet Hvis mistanken opstår Underretningspligt Det er fastsat ved lov, at alle offentlige ansatte har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til forhold, der gør, at et barns trivsel og udvikling er i fare. Dette betyder blandt andet, at lederen som den første skal underrettes i tilfælde af opstået mistanke om seksuelle overgreb. Hvis mistanken opstår i en gruppe, skal lederen straks underrettes. Hvis en medarbejder føler sig overbevist om, at et barn udsættes for overgreb eller anden form for vanrøgt, og en henvendelse til skolens/fritidshjemmets leder ikke bliver taget alvorligt, har denne stadig pligt til at underrette barnets hjemkommune ifølge servicelovens regler om skærpet underretningspligt. Det gælder, uanset om barnet er udsat for overgreb uden for skolen/fritidshjemmet eller fra en ansats side. Den skærpede indberetningspligt betyder, at den medarbejder på institutionen, der får kendskab til problemet Øjeblikkeligt skal videregive sin viden til sin nærmeste overordnede og Senest dagen efter aflevere en skriftlig indberetning til denne Indberetningen skal i det omfang det er muligt indeholde følgende punkter: Barnets/den unges navn og alder Tidspunktet for overgrebet Overgrebets karakter Hvem, der foretog overgrebet Barnets/den unges tilstand før og efter overgrebet Lederen skal senest dagen efter at have fået kendskab til episoden udarbejde en redegørelse for forløbet. Redegørelsen sendes til Centerlederen og skal indeholde følgende: En samlet fremstilling af forløbet det vil sige en objektiv beskrivelse af, hvad der er hørt og set og ikke en fortolkning af, hvad der er set og hørt Lederens kommentarer i eget bilag Evt uddybende forklaringer fra medarbejderen og/eller andre, som har haft kendskab til sagen Så vide muligt skal barnets/den unges egne oplevelser og forklaringer med Tolkebistand Der tilknyttes tolkebistand, hvis det skønnes nødvendigt at hensyn til forældrene. 5

6 Orientering af forældre / værge Lederen skal samtidig orientere forældremyndighedsindehaveren eller barnets/den unges værge. Orienteringen skal ske ved et brev, som bør indeholde en beskrivelse af hændelsen og give eksempler på, hvordan skolen/fritidshjemmet behandlingsmæssigt vil forholde sig til barnet/den unge Orienteringen af forældre kan eventuelt ske ved indkaldelse til møde om sagen Underretning af hjemkommunen Lederen skal, samtidig med inddragelse af centerlederen og orienteringen af forældremyndighedsindehaveren, underrette barnets/den unges hjemkommune. Underretningen skal indeholde dem samlede redegørelse for sagen, inkl. Brevet til forældremyndighedsindehaveren, med forslag til behandlingsmuligheder for barnet/den unge Institutionen skal i underretningen fremkomme med konkrete forslag til kommunnen mht. det videre forløb i skole/fritidshjem o Her tænkes på invitation til behandlingsmøde med deltagelse fra centerleder og/eller institutionsleder og kommune o En drøftelse af og iværksættelse af ny handle- og behandlingsplan Overvejelser omkring eventuel politianmeldelse I Socialministeriets seneste vejledning om særlig støtte til børn og unge (december 2006) anføres følgende om indgivelse af politianmeldelse: 60. Den kommunale forvaltning og anbringelsesstederne skal være særligt opmærksom på tilfælde, hvor der er mistanke om seksuelle eller fysiske overgreb mod børn og unge, herunder hvis der er unge, der har en uhensigtsmæssig seksuel adfærd, så der kan træffes de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af barnet eller den unge. Den særlige opmærksomhed skal ligeledes rettes mod seksuelle overgreb, når barnet er anbragt. Det kan være hensigtsmæssigt, at kommunen har et beredskab klar til disse svære sager, jf. pkt. 68. Derudover kan der hentes hjælp hos SISO, der er et videnscenter vedrørende den socialfaglige indsats til bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. 61. Er der reel og kvalificeret mistanke om, at et barn bliver seksuelt misbrugt, skal underretteren ligeledes rette henvendelse til politiet. Politiet får herved mulighed for at efterforske sagen. Ligeledes kan en leder opleve, at en eller flere forældre retter henvendelse til hende/ham for at forelægge en mistanke om, at en ansat begår seksuelle overgreb på nogle børn. Det er lederens opgave at indberette mistanken til centerlederen, som vil anmelde sagen til politiet, hvis det skønnes nødvendigt. Som leder skal man tage sådanne henvendelser meget alvorligt, også selv om man ikke mener, at mistanken overhovedet bunder i realiteter. Kontakt hellere Familiecenteret én gang for meget end én gang for lidt. Som ansatte har alle tavshedspligt i forhold til den konkrete mistanke. Det betyder at: De ansatte ikke indbyrdes må diskutere eventuelle mistanker og oplevelser De ansatte må ikke videregive oplysninger til forældre, presse eller andre 6

7 Det skyldes, at politiet skal have mulighed for at foretage afhøringer, uden at der kan rejses mistanke om, at ansatte eller forældre har aftalt, hvordan de opfatter hændelsesforløbet. Det skal understreges, at den ansatte, som bliver anmeldt til politiet for mistanke om overgreb på børn, ikke må orienteres om, at ledelsen har indberettet vedkommende. Det skyldes, at politiet i forbindelse med en anmeldelse skal have mulighed for at lede efter beviser på bopælen m.v., uden at den mistænkte kan få mulighed for at slette/fjerne eventuelt belastende bevismateriale. Det kan betyde, at lederen og en ansat i en periode på op til 8-14 dage er bekendt med, at der er foretaget en anmeldelse til politiet, uden at den mistænkte ved noget om det, og at vedkommende fortsat arbejder på/for skolen/fritidshjemmet. Politianmeldelse Som hovedregel er det det krænkede barns hjemkommune, der træffer beslutningen om indgivelse af politianmeldelse på baggrund af indberetningen fra skolen/fritidshjemmet. I tilfælde, hvor sagen i særlig grad involverer skolen/fritidshjemmet og dennes personale, træffer skolen/fritidshjemmets leder afgørelse om indgivelse af politianmeldelse. Det samme gælder, hvis udsættelse med indgivelse af anmeldelse må antages at medføre skade på politiets efterforskning. Spørgsmålet om anmeldelse til politiet kan skolens/fritidshjemmets leder eventuelt drøfte med forvaltningen. Tjenestefrihed I det øjeblik politiet enten giver tilladelse, eller situationen nødvendiggør det, vil den ansatte som hovedregel skulle have tjenestefrihed fra sit arbejde, mens politiet undersøger sagen. Tjenestefrihed bevilges af lederen af skolen/fritidshjemmet. Når politiet har foretaget afhøringer af den ansatte, de øvrige kollegaer, forældre og eventuelle børn, tager de efterfølgende stilling til, om der kan rejses tiltage for overgreb. Dom eller tiltalefrafald Det er vigtigt at pointere, at indtil en sag er afgjort i retten med en dom, er en ansat ikke dømt. Der kan opstå mistanker, som ikke har noget på sig; det kan være, at politiet frafalder at rejse tiltale, og det kan være, at den ansatte frifindes i retten. I den enkelte konkrete sag vil lederne finde den bedst mulige løsning på de problemer en afgørelse kan rejse. Børneattest Som hovedregel indhentes børneattest på alle, der ansættes i skolen/fritidshjemmet. Indhentelse af børneattest gælder for alle ansøgere inden for alle personalekategorier såvel lønnede som ulønnede medarbejdere og praktikanter. Når en person anmoder om at blive tilkaldevikar, indhentes børneattest hurtigst muligt. Børneattesten skal ligeledes indhentes på alt nuværende personale. Undtagelse fra reglen om indhentelse af børneattester Der indhentes ikke børneattest ved stillingsskift internt i skolen/fritidshjemmet. 7

8 Godkendelse og vurdering Ansættelse til en stilling er betinget af, at børneattesten ikke er til hinder for en ansættelse. En ansøger må således ikke tiltræde en stilling, før lederen af skolen/fritidshjemmet har godkendt attesten. Med hensyn til lønnede praktikanter kan lederen ikke underskrive praktikaftalen, før børneattesten er godkendt af lederen. Enhver dom for seksuel omgang med børn eller mindreårige vil udelukke fra ansættelse. Når børneattesten modtages i skolen/fritidshjemmet vil den blive behandlet fortroligt af skolens/fritidshjemmets leder. Børn, der krænker børn I dette afsnit er der taget udgangspunkt i pjecen Når legen går over stregen udgivet af Dansk Ungdoms Fællesråd og artiklen Unge krænkere af Mimi Strage publiceret i Psykologi Nyt. Hvem krænker hvem? Voksne, der begår seksuelle overgreb mod børn, har for de flestes vedkommende været udsat for omsorgssvigt i deres barndom, og en del har desuden selv være t seksuelt misbrugt. Når vi taler om børn og unge, som begår overgreb, er der grund til at formode, at den sammenhæng er endnu klarer og stærkere. For børnenes vedkommende er det at krænke et andet barn ofte en måde at bearbejde og udleve de smertelige erfaringer, de selv har af at være blevet misbrugt seksuelt. Det skal dog slås fast, at langt de fleste børn, som udsættes for seksuelle overgreb af voksne eller af andre børn, ikke selv bliver krænkere. I hvor stort et omfang børn krænker børn er ikke belyst systematisk, men fra forskellige fagkredse er der meldt ud, at der er sket en tydelig stigning. De kommende år vil der bliver forsket på dette område. Hvad er seksuelle krænkelser? Seksuelle krænkelser er flere ting. Når vi taler om børn og unges seksuelle krænkelser, kan der være tale om verbale, psykiske eller fysiske overgreb. Verbal krænkelse Verbal krænkelse er for eksempel, når en pige i puberteten får omtalt sine bryster som store patter, eller udsættes for lignende udtalelser som hendes krop. Psykisk krænkelse Psykisk krænkelse kan for den unge være at blive presset til at deltage i en leg eller et spil, hvor man gradvist skal tage tøjet af for til sidst at sidde helt eller delvist nøgen foran andre, uden at det nødvendigvis indebærer, at man har seksuel kontakt med andre. 8

9 Seksuel krænkelse Seksuel krænkelse af fysisk karakter kan være alt fra, at et barn tiltvinger sig ret til at røre ved et andet barn, til at den anden part tvinges til at have egentlig seksuelt samkvem, eller at et mindre barn bliver tvunget/lokket til at sutte tissemand på et andet barn. Seksuel krænkelse kan være vanskeligt at give en klar definition på, da det altid vil være offerets egen oplevelse af at få overskredet personlige og seksuelle grænser, der er afgørende for, om han eller hun føler sig krænktet. Børn har et naturligt behov for at udforske deres egen krop og seksualitet på egen hånd eller sammen med andre. Dette kræver dog, at de børn, der deltager er helt enige om betingelserne for legen, og at det enkelte barn har mulighed for at sige fra undervejs, hvis barnet føler, at det bliver gået for nær. Det vigtigt og vanskelige består i at kunne afgøre, hvornår legen er gået over stregen, og om der er tale om seksuel krænkelse af et eller flere børn. Fokuspunkter i udredning af hændelse Fokuspunkter, der er vigtige at være opmærksomme på, når vi skal forholde os til, om der er tale om overgreb: Magtrelation mellem børnene er afgørende Seksuelle overgreb mellem børn indebærer ofte, at et barn i en mere magtfuld position udnytter et svagere barn. Graden af magtanvendelsen og trusler fra det barn, der krænker et andet barn, kan fortælle os, at der er tale om et overgreb. Ved børns almindelige seksuelle lege er der en frivillig aftale om, at det er hemmeligt for andre børn og voksne. Når der er tale om et overgreb, er det ene barn ofte tvunget til at deltage gennem trusler og magtanvendelse. Her er hemmeligholdelsen bestemt af det krænkende barn. Skole/fritidshjemmets opgave Personalet i skole og fritidshjem skal være med til at forebygge unges krænkelser mod andre på et tidligt tidspunkt, for at forhindre senere seksuelle overgreb. Det er derfor vigtigt, at personalet i skolen/fritidshjemmet får undersøgt, diskuteret og skabt opmærksomhed om problemstillingen og på grænser i almindelighed. Når børn krænker og overskrider andre børns grænser, er det i alle situationer ødelæggende for børns integritet og selvfølelse. For nogle børns vedkommende skal der foretages en særlig indsats, evt. ved inddragelse af andre samarbejdspartnere I forhold til andre børn (de fleste) skal pædagoger gennem det pædagogiske virke forebygge og stoppe uhensigtsmæssige samspil, erstatte det med en respekterende adfærd og lave en grænsestøttende indsats Da børnene/de unge på skolen/fritidshjemmet er forskellige, skal der lavet differentieret handleplaner omkring seksuel adfærd (knus, kys, kæresteri, m.v.) er emnet seksualitet er et punkt på det koordinerende møde. (NB: der skal formuleres overordnede retningslinjer og grænser for børnenes seksuelle adfærd, som barnets eventuelle seksuelle adfærd kan relateres til, når det er relevant). Hermed forstås, at noget kan være tillad for ét barn/ung og ikke for et andet. Børn med generelt svage grænser har større risiko for at blive ufrivillig part i grænseoverskridende lege. 9

10 Kontakt og samtale med barnets forældre om barnets manglende grænsesætning kan være af væsentlig betydning for barnet. Dels for at sikre, at barnet ved fælles hjælp lærer sine grænser at kende, samt får støtte til at sætte dem. Dels for at forebygge, at barnet kommer i en eventuel offersituation. Pligten til at underrette de sociale myndigheder, når et barn eller ung krænkes seksuelt, er i princippet det samme, uanset om overgrebet begås af en voksen eller et barn/ung Det er vanskeligt at finde en entydig definition på, hvad der er acceptabel adfærd. Det er i gråzonen mellem børns almindelige seksuelle omgang og seksuelle overgreb, at Ladegårdsskolens/Fritidshjemmets personale skal kunne agere og handle. Det er derfor nødvendigt, at der i personalegruppen bliver skabt mulighed for indbyrdes at diskutere, hvad der er gode og rimelige rammer for børns samvær, herunder drøfte egne normer, holdninger og erfaringer, som er med til at præge den enkelte pædagogs oplevelse og holdning til, hvad der er acceptabel seksuel adfærd. Forældres krav på inddragelse Forældrene til krænkede børn har under alle omstændigheder krav på at blive bekendt med det, barnet har været udsat for. Dette gælder også i situationer, hvor børn, der er i skolens/fritidshjemmets varetægt, udsættes for f.eks. en blotter. Det samme gør sig gældende, hvis skolen/fritidshjemmet er på lejrskole eller feriekoloni, hvor barnet ligeledes er i skolens/fritidshjemmets varetægt. Det er vigtigt, at forældrene kontaktes hurtigst muligt, således at de ikke gøres bekendt med situationen fra 3. hånd. Koordinerende møde På det årlige koordinerende møde skal seksualitet være et fast punkt på dagsordnen, fra skolestart. Under punktet diskuteres barnets/den unges seksualitet og forholdene omkring barnets personlige pleje. Kodeordet for forebyggelse af seksuelle overgreb er tilstrækkelig god omsorg. Forebygger vi omsorgssvigt, så forebygger vi også seksuelle overgreb. Pjecen Når legen går over stregen er rekvireret og findes i skolens og fritidshjemmets biblioteker. 10

11 Litteraturliste Albertslundvejledingen, udarbejdet af Albertslund Kommune Den gennemsigtige praksis. Om at forebygge overgreb på børn, BUPL og PMF, 1999 Overgreb mod børn, Det kriminalpræventive Råd, 1999 Når legen går over stregen, Dansk Ungdoms Fællesråd, 2000 SISO, referat af konference Regeringens handleplan om seksuelt misbrugte børn. Man famler jo i blinde, Red Barnet Når mistanken opstår, PMF Ansæt den rigtige, PMF Unge krænkere, Mimi Strange, Psykolog Nyt, 2000 Forebyggelse og håndtering, SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap tegn på overgreb, SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap når skaden er sket, SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om forebyggelse, SUS Seksuelle overgreb nej tak, SUS Seksualitet uanset handicap, Socialministeriet, vejledning 2001 Kompendium fra kursus, SUS Diverse artikler Hjemmesiden er under opbygning (jan 2011), men kan måske være til inspiration. Projektet omhandler seksualpolitikker på specialskoler 11

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Når legen går over stregen. - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden

Når legen går over stregen. - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden Når legen går over stregen - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden Når legen går over stregen - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår

Læs mere

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Indledning Glostrup Kommune lægger stor vægt på, at børn trygt kan færdes i institutioner og foreninger. Derfor vil kommunen med denne folder give foreninger

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Når legen går over stregen - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden

Når legen går over stregen - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden Når legen går over stregen - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden Når legen går over stregen - hvordan foreningerne kan forebygge, at børn og unge begår

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

- Forebyggelse og handlevejledning.

- Forebyggelse og handlevejledning. Børnehuset Karla Grøn Den 22.02.17 Vold og seksuelle overgreb af børn - Forebyggelse og handlevejledning. Med udgangspunkt i Vejle kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere