Gylleforsuringsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gylleforsuringsordningen"

Transkript

1 Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til Gylleforsuring i stalde 2016

2 Kolofon Gylleforsuringsordningen Vejledning om tilskud til gylleforsuring i stalde 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen - i 2016 Foto: [] Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

3 Indhold 1. Indledning Ordningens formål Administration af ordningen Afsatte midler Ansøgningsfrist Hvordan søger du om tilskud Hvem kan søge om tilskud Tilskuddets størrelse og projektets finansiering Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Hvilke udgifter kan du få tilskud til Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til Udgifternes rimelighed Udbudsregler Kriterier og forpligelser, herunder bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt

4 17. Særligt om opretholdelse af projektet Igangsætningstilladelse Besked om afgørelse om tilsagn Projektperioden Klageadgang Ændring af projektet Overdragelse af tilsagn Afslutning af projekt Udbetaling af tilskud Sagsbehandlingstid Evaluering efter projektets afslutning Projektet opgives Kontrol på stedet Straffebestemmelser og svig Force majeure NaturErhvervstyrelsens brug af data Lovgrundlag Yderligere oplysninger

5 1. Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilsagn om tilskud til projekter vedrørende gylleforsuring i stalde. Her finder du oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du gør, og om de forskellige betingelser der findes for at få tilskud. Der findes desuden en vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen, som du skal bruge, når du skal søge om at få udbetalt det tilskud, som du har fået tilsagn om. Det er en god idé også at læse udbetalingsvejledningen, når du søger om tilsagn om tilskud. Alle vejledninger findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under Gylleforsuring Ordningens formål Gylleforsuringsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram , der har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Formålet med gylleforsuringsordningen er, gennem tilskud til investeringer i nye gylleforsuringsanlæg i stalde på jordbrugsbedrifter, at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion. Der kan søges om tilskud på 2 indsatsområder: 1. Reduktion af ammoniakudledningen i kvægstalde. 2. Reduktion af ammoniakudledningen i svinestalde. Du skal allerede på ansøgningstidspunktet sandsynliggøre, at projektet vil være med til at understøtte formålet. 3. Administration af ordningen NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. 5

6 Alle partshøringer, ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetaling under ordningen skal ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Link til Tast selv-service finder du på vores hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under Gylleforsuring Her finder du også links til vejledning i brug af Tast selv-service. Du skal være opmærksom på, at Tast selv-service kan være lukket på nogle tidspunkter, fx hver nat mellem kl. 24 og 01 samt onsdage mellem kl. 17 og 24, men også på andre tidspunkter. På vores hjemmeside naturerhverv.dk under Tast selv-service/driftsstatus kan du finde mere information om lukninger af Tast selv-service, herunder driftsstatus. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud under ordningen skal ske via Afsatte midler Til ansøgningsrunden på ordningen i 2016 er der afsat i alt 9,5 mio. kr. Indikative rammer i 2016 Vi har fastsat følgende indikative, beløbsmæssige rammer for indsatsområderne under ordningen i 2016: Indsatsområder Pulje (mio kr.) Reduktion af ammoniakudledningen i kvægstalde 5 Reduktion af ammoniakudledningen i svinestalde 4,5 I alt 9,5 mio. kr. Hvis der er underansøgning i den ene sektor (kvæg eller svin) og overansøgning i den anden, overføres de overskydende midler til den sektor med overansøgning. Du kan få tilskud til 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til investeringer under de to indsatsområder i Ved overansøgning overføres de ansøgninger, der ikke bliver prioriteret, til enten Miljøteknologiordningens indsatsområde 1 (reduktion af ammoniakudledningen i kvægstalde) og 3 (reduktion af ammoniakudledningen i svinestalde), hvor de vurderes på lige fod med de øvrige ansøgninger. 5. Ansøgningsfrist Vi kan modtage din ansøgning fra den 1. juli Din ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. september 2016 kl. 23:59. Hvis vi modtager din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive oveført til næste ansøgningsrunde. Hvis du i Tast selv-service skal søge på flere indsatsområder, skal du sende én ansøgning pr. indsatsområde. Inden for et indsatsområde må du kun sende én ansøgning pr. CVR-registreret virksomhed (eller CPR-nr., hvis CVR-nr. ikke findes). 6. Hvordan søger du om tilskud 6

7 Du skal sende din ansøgning om tilsagn om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Link til Tast selv-service finder du på vores hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under Gylleforsuring Her finder du også links til vejledning i brug af Tast selv-service. Din ansøgning skal indeholde: 1. Et udfyldt ansøgningsskema. 2. Et udfyldt informationsskema til det rådgivende udvalg, til brug for validering af beregningerne af den årlige miljøeffekt. 3. Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor du søger om tilsagn om tilskud. 4. Oplysning om, hvorvidt det ansøgte projekt er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende, kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb. Kvittering for modtagelse af ansøgning Vi kvitterer for at have modtaget din ansøgning. Når du sender din ansøgning via Tast selvservice, bliver kvitteringsbrevet sendt automatisk lige efter, at du har sendt din ansøgning. 7. Hvem kan søge om tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til ejere og forpagtere af primære jordbrugsbedrifter, herunder aktie- og anpartsselskaber, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift, samt jordbrugere, hvis bedrift indgår i et driftsfællesskab. Det er en betingelse, at projektet gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for gennemførelse af projektet. Overdragelse af projektet kan kun ske i særlige tilfælde og kun efter NaturErhvervstyrelsens godkendelse Investeringsprojektet skal gennemføres af én CVR-registreret jordbrugsbedrift (eller CPR-nr., hvis CVR-nr. ikke findes), hvis formål er at drive en primær jordbrugsproduktion. Flere bedrifter kan kun gå sammen om en investering, hvis den nye virksomhed med sit eget CVRnr. opfylder betingelserne nedenfor. På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatser. Normarbejdskraftbehovet beregnes på grundlag af normtimesatserne, som fremgår af bilag 2 i bekendtgørelsen. Ved en jordbrugsbedrift forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen. Hvis du har modtaget tilsagn på ordningen for modernisering af slagtesvinestalde 2016, kan du ikke modtage tilskud til miljøteknologier på de dele af dit produktionsanlæg, som dit tilsagn på moderniseringsordningen vedrører. Det betyder, at der ikke kan modtages tilskud på begge ordninger til miljøteknologier, som etableres i forbindelse med stalde, samt gødnings- og gylleopbevaringsfaciliteter, der har modtaget tilsagn på moderniseringsordningen. 7

8 Tilsagnshaver Tilsagnshaver er den, der: søger om tilsagn om tilskud, modtager tilsagnet, er ansvarlig for, at projektet gennemføres, afholder udgifterne i projektet, dvs. modtager fakturaer fra leverandører, betaler udgifterne i projektet, søger om udbetaling af tilskud og modtager tilskuddet. 8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre 40 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. NaturErhvervstyrelsens tilskud til gylleforsuringsprojekter finansieres af nationale midler som led i aftale mellem daværende regering (SR), SF og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag. Eksempler på beregning af tilskud: I tilsagnet har vi godkendt de tilskudsberettigede udgifter til kr., som du får tilsagn til. Det viser sig, at projektet bliver billigere end forventet på tilsagnstidspunktet, idet de godkendte tilskudsberettigede udgifter på udbetalingstidspunktet er kr. Du får i dette tilfælde udbetalt kr., der udgør 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Det viser sig, at projektet bliver dyrere end forventet på tilsagnstidspunktet. Fx koster projektet kr. frem for kr. Du får udbetalt kr., der udgør 40 pct. af , idet du har fået et tilsagn om tilskudsberettigede udgifter på max kr. Tilskuddet kan ikke forhøjes, selv om projektet bliver dyrere. Udbetalingen på det maksimale tilsagnsbeløb forudsætter, at vi kan godkende udgifterne som tilskudsberettigede, og at betingelserne for tilsagn er opfyldt. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter. Maksimale tilskudsberettigede udgifter: Tilskuddet beregnes på grundlag af et samlet beløb pr. CVR-registrerede primære jordbrugsbedrift pr. ansøgningsrunde. De samlede tilskudsberettigede udgifter kan højest udgøre 5 mio. kr. Mindste tilskudsberettigede udgifter: Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre kr. Anden offentlig, national medfinansiering 8

9 Tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen kan kombineres med andet offentligt, nationalt tilskud, i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede under ordningen. Hvis du får andet offentligt, nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende til projektet til udgifter, der er tilskudsberettigede (herunder vækstkaution fra Vækstfonden), nedsætter vi tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen til de tilskudsberettigede udgifter, så det samlede, offentlige tilskud ikke overstiger 40 pct. Du skal anføre størrelsen af eventuelt andet offentligt, nationalt tilskud til projektet i ansøgningsskemaet. Både når du søger om tilsagn om tilskud, og når du søger om udbetaling af tilskud. Hvis du modtager vækstkaution til projektets finansiering fra Vækstfonden, opgør vi værdien af disse garantier til 15,23 pct. af kautionens størrelse - med mindre andet fremgår af oplysninger fra Vækstfonden. Andre EU-tilskud Du kan ikke få tilskud til udgifter, som du får EU-tilskud til under en anden ordning eller på anden måde. 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til Indsatsområder Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende to indsatsområder: 1. Reduktion af ammoniakudledningen i kvægstalde. 2. Reduktion af ammoniakudledningen svinestalde Du skal placere dit projekt i ét af de to indsatsområder. Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Du skal vælge det indsatsområde, som er mest dækkende for dit projekt. Hvis du ønsker at søge om tilskud til gylleforsuringsanlæg, skal du derfor i ansøgningsskemaet, i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, søge om tilskud under enten indsatsområde 8 for gylleforsuring i kvægstalde og indsatsområde 9 for gylleforsuring i svinestalde. 10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Afslag og delvist afslag Vi kan give afslag eller delvist afslag til et projekt, hvis vi vurderer, at: De samlede tilskudsberettigede udgifter ikke beløber sig til mindst kr. pr. projekt. Investeringen ikke er et gylleforsuringsanlæg, som det fremgår af teknologilisten i bilag 1. De krævede oplysninger ikke er modtaget med ansøgningen. Effekten af det ansøgte projekt eller investering på jordbrugsbedrifter ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion. 9

10 Effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter. Udgifterne ikke er tilskudsberettigede. Prioritering af projekter og pointsystem Vi skal udvælge de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Ved prioriteringen af projekterne lægger vi vægt på følgende: 1. Omkostningseffektivitet inden for indsatsområdet 2. Vedhæftet informationsskema, som anvendes af det rådgivende udvalg til validering af den årlige miljøeffekt Omkostningseffektivitet: Udtrykker omkostningen ved at reducere miljø- og klimabelastningen pr. belastningsenhed. For at udregne omkostningseffektiviteten anvendes omkostningerne i kr. forbundet med et konkret projekt samt miljøeffekten opgjort i fysiske enheder for det samme projekt. Ved at dividere omkostninger med miljøeffekt udregnes omkostningen pr. reduceret belastningsenhed. Det beregnes således, hvor meget det koster at reducere miljø- og klimabelastningen med én enhed. Projekter med en lav omkostning pr. reduceret belastningsenhed har en høj omkostningseffektivitet, og de prioriteres således over projekter med en højere omkostning pr. reduceret belastningsenhed, som har en lavere omkostningseffektivitet. Prioriteringen sigter således mod at vælge de projekter, der giver den største reduktion af miljø- og klimabelastningen for pengene. Ansøgninger prioriteres ud fra deres omkostningseffektivitet, som beskrevet nærmere nedenfor. De ansøgninger, der ikke prioriteres på denne ordning, overføres til Miljøteknologiordningens indsatsområde 1 (reduktion af ammoniakudledningen i kvægstalde) og 3 (reduktion af ammoniakudledningen i svinestalde) og indgår i prioriteringen her. Prioritering af ansøgninger vedrørende ammoniakudledning Ved prioritering af ansøgninger, der vedrører reduktion af ammoniakudledningen, anvender NaturErhvervstyrelsen følgende formel til at beregne omkostningseffektiviteten: Projektomkostninger Omkostningseffektivitet = Årlig miljøeffekt teknologiens levetid Projektomkostninger udgøres af de samlede tilskudsberettigede omkostninger forbundet med projektet. Årlig miljøeffekt udgøres af den årlige reduktion af miljøbelastning ved etablering af den enkelte tilskudsberettigede teknologi, som for ammoniakemission angivet i (kg. N). Teknologiens levetid er fastsat for teknologien, jf. bilag 1. Vær opmærksom på, at formlen for beregning af omkostningseffektivitet er sammensat således, at desto lavere resultatet af beregningen, desto højere er omkostningseffektiviteten af 10

11 projektet. De projekter, der prioriteres, er således de projekter, der har den laveste omkostning pr. enhed reduceret miljøbelastning. I nedenstående tabel ses eksempler på beregning af omkostningseffektivitet. Omkostningseffektivitet Eksempler Projektomkostninger pr. kg. sparet N kr. / (500 kg. N sparet årligt * 15 år) = 40 kr. pr. sparet kg. N. Vi sætter i tillæg krav om, at der til hver ansøgning vedhæftes: Udfyldt informationsskema, som det rådgivende udvalg vil bruge til validering af beregningerne af den årlige miljøeffekt. NaturErhvervstyrelsen kan i tillæg bede dig om yderligere dokumentation for dine oplysninger og din beregning af miljøeffekten. Rådgivende udvalg Der nedsættes et rådgivende udvalg, som får til opgave at rådgive NaturErhvervstyrelsen om validitet af data indsendt om den årlige miljøeffekt for udvalgte ansøgninger som grundlag for NaturErhvervstyrelsens prioritering af ansøgninger. Udvalget validerer data, som fremgår af det informationsskema, der er udfyldt af ansøger i forbindelse med ansøgningen. Udvalget sammensættes af fagligt kvalificerede medlemmer fra blandt andet erhverv, brancheorganisationer, videns institutioner eller lignende. 11. Hvilke udgifter kan du få tilskud til Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet, og de skal være direkte relateret til projektaktiviteterne og til gennemførelse af projektet. Det er dit ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Du skal derfor udspecificere alle udgifter, når du søger om tilsagn om tilskud. Det betyder, at du skal beskrive og forklare udgiftsposterne i detaljer. Nødvendige udgifter er udgifter, uden hvilke projektet eller projektaktiviteterne ikke kan gennemføres. Det kan fx være et markforsøg, hvor forsøget ikke kan gennemføres uden et afmærket område, hvor udgiften til afmærkningspæle derfor er tilskudsberettiget. Omvendt er udgifter til analyse af miljø- og energimæssige forhold samt af forbedringsforslag med investeringsbehov hos de deltagende virksomheder ikke en nødvendig udgift, når projektet vedrører kompetenceudvikling, hvor der skal ske læring og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Et eksempel på at udgifterne skal være direkte relateret til projektet, kan være en virksomhed, der søger om tilskud til investering i miljøeffektivt udstyr til fremstilling af fødevarer. Investeringsprojektet kan ikke omfatte udvikling af en kogebog med opskrifter på egnsretter med de producerede fødevarer. Det skyldes, at udvikling af kogebogen ikke er direkte relateret til det at investere i udstyr (= købe og installere udstyr). Vi kan kun udbetale tilskud til udgifter, som er afholdt af tilsagnshaver inden for projektperioden. En udgift er afholdt, når leverandøren har udstedt en faktura til tilsagnshaver. 11

12 Udgifter er kun tilskudsberettigede, hvis de er betalt af tilsagnshaver tidligst ved projektperiodens start, og hvis de er betalt af tilsagnshaver, inden ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til NaturErhvervstyrelsen. Oversigt over tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til: investeringer i gylleforsuringsanlæg på den primære jordbrugsbedrift, som det fremgår bilag 1, og honorarer til arkitekter, ingeniører og eksterne konsulenter, dog højest 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt kr. Udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de ovennævnte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Konsulentbistand Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand, skal timeantallet og timeprisen fremgå af din ansøgning om tilsagn om tilskud, og du skal beskrive, hvilken opgave konsulenten skal udføre. Alle udgifter, inkl. rejseudgifter, betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. Fakturaen for konsulentbistanden skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer, timepris og udførte opgaver skal fremgå af fakturaen. Konsulentbistand kan højest udgøre 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter for hele ansøgningen til en timepris på maximalt kr. Se eksempel på beregning af dette i afsnit 14, Udgifternes rimelighed. Følgende udgifter fratrækkes de tilskudsberettigede udgifter: Indtægter Evt. salg af energibesparelse betragtes ikke som indtægt fra projektet. Udstyr Udstyr er de miljøteknologier, der fremgår af bilag 1. Du kan kun få tilskud til køb af nyt udstyr og ikke til køb af brugt udstyr. Du kan ikke få tilskud til reparation af udstyr. Indtægter i projektperioden Hvis projektet genererer indtægter i projektperioden, fx entréindtægter, lejeindtægter og salg af prøveproduktion eller andet, skal indtægterne fratrækkes de samlede, tilskudsberettigede udgifter. Dette sker på udbetalingstidspunktet. På ansøgningstidspunktet skal du oplyse, om du forventer, at projektet genererer indtægter i projektperioden. 12. Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte (listen er ikke udtømmende): 12

13 1. udgifter, hvortil der gives eller tidligere er givet andre EU-tilskud, tilskud fra anden offentlig myndighed, eller tilskud under en anden tilskudsordning fra NaturErhvervstyrelsen, 2. udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel, 3. udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, 4. udgifter til reparation af udstyr, 5. udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, 6. finansierings- og pengeinstitutomkostninger, 7. udgifter til regnskabs- og revisorvirksomhed, 8. udgifter til advokat- og revisionsomkostninger, 9. udgifter i form af naturalydelser, 10. udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, 11. udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud, 12. udgifter til opførelse og ombygning af bygninger, 13. værdien af eget arbejde, 14. udgifter til køb af fast ejendom, 15. køb med ejendomsforbehold, 16. simple genanskaffelser, eller 17. almindelige driftsudgifter 18. udgifter, som du ikke har betalt, inden du sender ansøgning om udbetaling af tilskud til os 19. udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver, men til en anden end tilsagnshaver 20. udgifter til udarbejdelse af ansøgning om tilsagn om tilskud Almindelige driftsudgifter Almindelige driftsudgifter omfatter fx husleje, forsikringer af enhver art, energiforbrug, kontorholdsudgifter, telefon, abonnementer på tidsskrifter mv. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning Som eksempel kan nævnes en nystartet virksomhed, der søger om tilskud til et projekt om udvikling af en ny fødevare. Projektet kan ikke omfatte udvikling af et egenkontrolprogram. Det skyldes, at der er lovkrav om, at virksomheder skal udarbejde et risikobaseret egenkontrolprogram, som omfatter den fødevaresikkerhedsmæssige del af virksomhedens egenkontrol (Hygiejneforordningen, artikel 4). Investeringer i teknologi, der foretages for at efterleve et krav eller påbud angående din eksisterende produktion, fx ved revurdering af bedriftens miljøgodkendelse, er ikke tilskudsberettigede. Simple genanskaffelser Ved en simpel genanskaffelse forstås udskiftning af en maskine med en ny med fx samme teknologi, ydeevne eller miljøeffekt. Naturalydelser Ved naturalydelser forstås levering af bygge- og anlægsarbejder, varer, tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for hvilke ingen kontantbetalinger dokumenteret ved fakturaer eller dokumenter med en tilsvarende bevisværdi er foretaget. Ansøgers eget arbejde anses som naturalieydelse. 13. Udgifternes rimelighed 13

14 Du skal i ansøgningen om tilsagn udspecificere alle udgiftsposter i projektet og angive, hvilke opgaver der skal udføres, og hvilke genstande der forventes indkøbt. Ved udspecificering menes, at du skal beskrive og forklare udgiftsposterne i detaljer. For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved faktura eller kvittering, som du skal sende sammen med udbetalingsanmodningen. I denne ordning dispenseres der i 2016 for kravet vedrørende to tilbud, idet der her på nuværende tidspunkt kun findes én leverandør på markedet. Udgifter til konsulentbistand Du skal angive timeprisen og timeantallet i ansøgningen. Du skal redegøre detaljeret for, hvilken opgave konsulenten skal udføre i projektet og for prisen for opgaven, når du søger om tilsagn om tilskud. På udbetalingstidspunktet skal du sende en detaljeret faktura for konsulentbistanden, idet fakturaen skal indeholde timeantallet, timeprisen og beskrivelse af opgaven. Den maksimale timepris for konsulentbistand, vi kan godkende som rimelig, er kr. pr. time. Vi foretager en konkret vurdering af timesatsens rimelighed for hver konsulentydelse i det enkelte projekt, idet vi ser på, hvilken opgave konsulenten skal udføre. Konsulentbistand kan dog højest udgøre 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter for hele ansøgningen. Eksempel på beregning af konsulentbistand Et projekt (ansøgning) har følgende udgiftsposter: Udgifter Beløb (kr.) Teknologi (udstyr) Installering og montering Øvrige, godkendte udgifter I alt Konsulentbistand 10 timer á kr Udgifterne til konsulentbistand må maksimalt udgøre 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter. I dette tilfælde udgør konsulentbistanden: % konsulentbistand = kr. 100 = 4% kr. Udgifterne til konsulentbistand udgør altså 4 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter, og samtlige udgifter til konsulentbistand kan derfor godkendes. Handel mellem afhængige parter/armslængdeprincippet Prisen for en given ydelse må ikke være påvirket af sammenfald af interesser mellem sælger og køber, dvs. at udvekslingen af varer og tjenesteydelser sker fuldt ud som på det frie marked under fuld konkurrence. Med interesseforbunden/afhængig part menes, at der mellem to parter er et indbyrdes ejerforhold, en bestemmende eller betydelig indflydelse, familiemæssige relationer eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed. Eksempel på parter, som altid anses for interesseforbundne/afhængige, er: Ægtefæller eller anden familie, hvor den ene er tilskudsmodtager, og den anden driver den virksomhed, der leverer varer eller tjenesteydelser til projektet. Virksomheder ejet af sammen person. 14

15 En virksomhed, der ejer en anden virksomhed (fx moder- og datterselskab). Øvrige koncernforbundne virksomheder. Er tilbuddet afgivet af en af ansøger afhængig virksomhed, kan du kun få tilskud til kostprisen af varen/ydelsen. Kostprisen er den faktiske afholdte og betalte nettoudgift hos den part, som leverer varen/ydelsen. Du skal vedlægge dokumentation for kostprisen. Hvis du ikke kan dokumentere kostprisen, vil vi nedsætte prisen ud fra en skønsmæssig vurdering. Hvis det ikke er muligt for os at vurdere kostprisen skønsmæssigt, vil vi nedsætte prisen med 25 pct. Krav til et tilbud Et tilbud fra en leverandør skal indeholde: Leverandørens CVR-nr. Leverandørens navn, adresse mv. Dato. Beskrivelse af, hvad der leveres (hvilket udstyr (herunder model), hvilke materialer, hvilken opgave). Oplysning om mængden af det leverede. Prisen pr. stk. og samlet for det leverede. Beskrivelse af, hvad der evt. er inkluderet i leverancen og prisen, fx installering, levering, oplæring af personale i brug af maskinen mm. Eventuelle rabatter og generelle prisnedslag. Angivelse af, om prisen er med eller uden moms. Der skal være tale om reelle tilbud fra en leverandør, dvs. at leverandøren har til hensigt at sælge den pågældende vare til den oplyste pris. Sammenlignelige tilbud For at to tilbud er direkte sammenlignelige, skal følgende være opfyldt: Leverandørerne skal have forskellige CVR-nr. Leverandørerne skal være uafhængige (se punktet Handel mellem afhængige parter i afsnit 14, Udgifternes rimelighed). Tilbuddene skal omfatte det samme produkt, så prisen kan sammenlignes. Det ene tilbud må fx ikke være på en Fiat 500 og det andet på en Lamborghini, da det ikke er samme kategori af køretøj. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes. Hvis fx det ene tilbud indeholder udstyr og installering af dette udstyr, og det andet tilbud kun indeholder selve udstyret uden installering, skal prisen for installering oplyses separat på tilbuddet, så det er muligt at sammenligne prisen på selve udstyret. Tilbuddene skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at vi kan vurdere, om de er direkte sammenlignelige. Du skal forklare, hvordan tilbuddene er sammenlignelige. 14.Udbudsregler NaturErhvervstyrelsen skal som kontrolmyndighed sikre, at de gældende udbudsregler er overholdt på projekter, hvor der udbetales tilskud. Det gælder også for ansøgninger om tilskud baseret på standardomkostninger. 15

16 Som tilsagnshaver efter denne ordning, er du omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren 1, når du har en bygge- og anlægsopgave med udgifter for kr. og derover. Hvad er bygge og anlæg: Opførelse og vedligeholdelse af bygninger, el-installationsopgaver, vvs-opgaver, anlæg af veje og pladser. Hvis du skal indgå en kontrakt om køb af en vare, som skal installeres eller monteres, skal du tage stilling til, hvad der er kontraktens hovedformål for at afgøre, om det er bygge og anlæg. Jo mere arbejdskrævende investeringen er, jo mere taler for, at det er bygge og anlæg og ikke et varekøb. Hvis det er varekøb, skal du ikke sende opgaven i udbud. Eksempel: Er din opgave et staldbyggeri, så er det bygge og anlæg. Er din opgave køb af en maskine, der skal stå på et staldgulv og bare sættes i stikkontakten, så er det et varekøb. Hvordan opfylder du loven? Du skal indhente mindst to underhåndsbud 2 på bygge- og anlægsopgaver til over kr. Du skal sende en skriftlig opfordring til tilbudsgiverne om at afgive tilbud. Du må gerne sende en mail, men du må ikke nøjes med at ringe til tilbudsgiverne. I den skriftlige opfordring til at give tilbud skal du oplyse alle tilbudsgivere om, hvilket kriterie du vil anvende, når du tildeler ordren. Du kan ikke i opfordringsskrivelsen forbeholde dig retten til at vælge frit mellem de indkomne tilbud. Du skal oplyse enten: Kriteriet laveste pris, eller Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud 3. Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud kan bestå af en sammensætning af flere kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt. Fx kan du lægge vægt på kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion. Når du har modtaget tilbuddene, skal du vælge et af dem. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af nogen af tilbuddene, skal du gennemføre et nyt udbud og vælge et af tilbuddene fra den nye runde. Send dokumentation med udbetalingsanmodningen Du skal senest ved anmodning om udbetaling dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare det tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. 1 Bekendtgørelse af lov nr af 7. december 2007, som ændret ved lov nr af 15. december 2015, 198, herefter Tilbudsloven. 2 Tilbudslovens 12, stk Tilbudslovens 12, stk

17 Særligt om totalentrepriser Hvis det er en totalentreprise, du skal gennemføre, skal du også udbyde dit projekt som en totalentreprise. Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at du har modtaget mindst to underhåndsbud på opgaven som totalentreprise. Særligt om kunstig opdeling Du må ikke kunstigt opdele dit projekt i to eller flere underentrepriser for dermed at komme under lovens tærskelværdi på kr. Særligt om udvidet entreprise Hvis du efterfølgende vil tilføje noget til en entreprise eller udvide en entreprise, skal den nye del også i udbud. Efter udbudsreglerne accepteres mindre udvidelser inden for en bagatelgrænse på op til 15 pct. af den indgåede entreprise på bygge- og anlægsopgaven, uden et nyt udbud. Udvider du entreprisen med mere end 15 pct., skal du have en god grund til, at du ikke sætter udvidelsen i udbud. Vi vil bede dig om at redegøre for, om der er en god grund. Udvider du entreprisen med mere end 25 pct., vil det kun blive accepteret uden udbud, hvis udvidelsen var akut nødvendig, fx hvis der springer et vandrør, og det er denne begivenhed, som medfører, at entreprisen akut udvides. Vi vil bede dig om at dokumentere, at der var tale om en akut nødvendighed. Særligt om projektet som del af en større entreprise Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af en større entreprise, er det den samlede entreprises kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og i givet fald hvilket regelsæt, som gælder. Det betyder, at vi skal kontrollere, om du har opfyldt udbudsreglerne for hele entreprisen. Eksempel på projekter som er en del af en større entreprise Du gennemfører en samlet entreprise på 10 mio. kr., men søger kun om tilskud til 1 mio. kr. heraf. Du opnår tilsagn om tilskud til 40 pct. af 1 mio. kr. Når du søger om udbetaling, konstaterer vi, at der er fejl i udbuddet vedr. den samlede entreprise på 10 mio. kr. Selv om fejlen ligger i en anden del af det samlede projekt, som har været eller skulle have været i udbud, end den del vi giver tilskud til, skal vi reducere udbetalingen. Vi reducerer dog kun i den 1 mio. kr., som er tilskudsberettiget. 17

18 Nedsættelse Vi nedsætter værdien af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis vi konstaterer, at udbudsreglerne ikke er overholdt. Hvis der er udgifter i dit projekt, som vedrører opgaver, du ikke har konkurrenceudsat, men som skulle have været i udbud efter de gældende regler, vil vi nedsætte denne del af tilskudsgrundlaget. Tilskudsgrundlaget vil blive nedsat forholdsmæssigt ud fra en konkret vurdering af, hvor alvorlig og omfattende forseelsen er. Vi nedsætter med maksimalt 25 pct., når det er lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, der ikke er overholdt. Hvis du har konkurrenceudsat din opgave, men på anden måde overtræder udbudsreglerne, vil vi nedsætte tilskudsgrundlaget med 25, 10 eller, i visse mindre alvorlige tilfælde, 5 eller 0 pct. af de udgifter, som forseelsen vedrører. Se eksempler nedenfor. Hvis det viser sig, at du ikke har holdt al dokumentation tilgængelig i 5,5 år, jf. ovenfor, kan det også medføre, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af alvoren og omfanget af forseelsen. Eksempler på fejl i udbud, som fører til støttenedsættelse: Eksempel 1: Når du skal opføre en bygning eller udføre et anlægsarbejde til en pris over kr., skal du kunne dokumentere, at du skriftligt har indhentet mindst to underhåndsbud og givet samme oplysninger om kriteriet for valg af leverandør til 18

19 begge, og at du har valgt et af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du selv om du oprindeligt har indhentet tilbud, som loven kræver senere har valgt en tredje leverandør, som ikke har afgivet tilbud i samme runde, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 pct., fordi du så ikke reelt har konkurrenceudsat opgaven. Eksempel 2: Hvis din bygge- og anlægsopgave skal gennemføres som en totalentreprise, hvor kun en enkelt leverandør gennemfører hele projektet for dig, skal du også skriftligt udbyde opgaven som en totalentreprise og give samme oplysninger om kriteriet for valg af leverandør til begge. Du skal så kunne dokumentere, at du har modtaget mindst to underhåndsbud på opgaven som totalentreprise, og at du har valgt en af dem til opgaven for at få tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Hvis du oprindeligt har udbudt dine opgaver som delentrepriser, men senere lader dem udføre samlet af én entreprenør i en totalentreprise, nedsætter vi tilskudsgrundlaget med 25 pct., fordi du så ikke reelt har konkurrenceudsat den samlede totalentreprise. Reglerne Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om udbudsreglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Vær opmærksom på, at du skal følge de regler, der gælder, når du gennemfører dit projekt. Følg selv med på ovenstående links eller for at være opdateret på ændrede regler. 15. Kriterier og forpligelser, herunder bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud Der er en række krav du, som tilsagnshaver, skal opfylde for at kunne opnå tilsagn og/eller bibeholde dit tilsagn eventuelt uden at tilskuddet bliver nedsat. Kravene til dig som ansøger inddeles i to kategorier, kriterier for støttebetingelse og forpligtelser. Hvis du ikke overholder kriterier for støtteberettigelse, bortfalder dit tilsagn. Hvis du ikke overholder forpligtelser, vil der efter en konkret vurdering ske helt eller delvist bortfald af dit tilsagn. Der gælder følgende kriterier for støtteberettigelse på ordningen: 1. At du opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling (se nedenstående beskrivelse). 2. At projektet i opretholdelsesperioden lever op til samtlige prioriteringskriterier, som medførte, at der blev givet tilsagn. 3. At du ejer investeringen. 4. At du gennemfører projektet på din egen eller forpagtede jordbrugsbedrift. 19

20 5. At du er ansvarlig for, at projektet gennemføres. 6. At du ikke påbegynder projektet, før du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud. 7. At teknologien er omfattet af teknologilisten i bilag At du sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol. 9. At du inden for opretholdelsesperioden til stadighed har et årligt arbejdskraftbehov. Hvis du ikke overholder kriterierne for støtteberettigelse, bortfalder dit tilsagn. Tilladelser fra offentlige myndigheder Hvis projektets start og/eller gennemførelse kræver offentlige tilladelser, skal du oplyse dette i ansøgningsskemaet, og du skal oplyse, hvilke tilladelser det drejer sig om. På udbetalingstidspunktet skal du sammen med udbetalingsanmodningen sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen, fx miljøgodkendelsen. Tilskuddet kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Det gælder også ved anmodning om rateudbetaling. Tilladelsen må ikke være givet for en begrænset tidsperiode. Vi træffer også afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis: Du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Du tilsidesætter dine oplysningspligter efter lov om landdistriktsfondens 8 og 9, stk. 2. Det vil sige, at du på forlangende ikke afgiver erklæring om, at du opfylder betingelserne for dit tilskud, eller at du undlader at oplyse NaturErhvervstyrelsen om, hvis betingelserne for dit tilskud ikke længere er opfyldt. Eller hvis du ikke under kontrollen giver alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, og vederlagsfrit yder den fornødne bistand ved kontrol, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form. Eller hvis, Derudover gælder disse forpligtelser: 1) At du gennemfører projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at projektet gennemføres med den i tilsagnet anførte teknologi. 2) At du holder udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling. 3) At du holder dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 4) At du informerer om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilter som nærmere fastsat i tilsagnet. 5) At du afslutter projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog muligheden for forlængelse af projektperioden. 6) At du afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013 af den 17. december ) At du sørger for, at projektet ikke ophører eller flyttes uden for projektområdet eller ændres væsentligt i 3 år fra datoen for slutudbetaling. 20

21 8) At du sender de oplysninger og bilag, som er beskrevet i afsnit 26, Udbetaling af tilskud, sammen med udbetalingsanmodningen. 9) At du har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet. Hvis du ikke overholder forpligtelserne, kan det medføre, at vi efter en konkret vurdering træffer afgørelse om, at dit tilsagn bortfalder helt eller delvist. Særskilt regnskabssystem eller særlig regnskabskode Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilte konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. I det efterfølgende er beskrevet fastlagte nedsættelser for en række forpligtelser, men styrelsen foretager altid en konkret vurdering i den enkelte sag. Bortfald af tilsagn, hvis teknologien ikke er opført Hvis du undlader at opføre den teknologi, du har modtaget tilsagn til, bortfalder dit tilsagn. Nedsættelse af tilskud, hvis der er sket ændringer i de forhold, der er lagt til grund for prioriteringen Hvis du ved installationen af den/de teknologi(er), du har modtaget tilsagn til, ændrer væsentligt på de forudsætninger, du har indberettet til beregning af dit projekts miljøeffekt og dermed prioriteringen af din ansøgning, nedsættes tilskudsgrundlaget med 5 pct., såfremt projektet stadig kan opnå prioritering. Det drejer sig således om det, der ligger til grund for beregning af den årlige miljøeffekt, eksempelvis antal dyreenheder, antal ha. eller lignende. Eksempel på beregning af nedsættelse ved ændrede forudsætninger for miljøeffekt Du har opnået tilsagn til installation af gylleforsuring til en stald med 1000 DE. Ved afsyning konstateres det, at du har købt et anlæg til den pris, der er givet tilsagn til, men det er installeret i en stald med plads til 500 DE. Projektets miljøeffekt er således lavere end det, der er oplyst i ansøgningen, idet den årlige reduktion af miljøbelastningen må formodes at være mindre end forventet i kraft af det lavere antal DE i stalden. Såfremt projektet stadig kan opnå prioritering, nedsættes tilskudsgrundlaget med 5 pct. Dit tilskud vil se således ud: Tilskudsgrundlag, staldforsuring Nedsættelse (5 % af kr.) Tilskud til udbetaling (40 % af kr.) kr kr kr kr. Hvis du afslutter dit projekt for sent, nedsættes dit tilskud. NaturErhvervstyrelsen nedsætter dit tilskud som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som er fastsat i tilsagnet: 21

22 1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse. 2) kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse. 3) kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse. 4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn. Hvis du søger om udbetaling for sent, nedsættes dit tilskud. Ansøgning om udbetaling af tilsagnet skal indsendes senest 3 måneder efter slutdato for projektperioden. Udbetalingen nedsættes 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget ansøgning om udbetaling. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen, hvorved tilsagnet bortfalder. Hvis dit projekt afsluttes for sent, og der samtidig ansøges om slutudbetaling for sent, sanktioners alene for først nævnte. Hvis du ikke har opretholdt dit projekt i minimum 3 år fra udbetalingstidspunktet, vil vi kræve dit tilskud delvis tilbagebetalt: 1. Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt. 2. Hvis projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt. Hvis du ikke har gemt dine bilag, herunder bilag vedrørende udbud, i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling, nedsætter vi dit tilskud som følger: 1. Ved den første fysiske kontrol, hvor der konstateres manglende bilag, kræver vi tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag for. 1) Hvis der ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret manglende bilag, konstateres manglende bilag, kræver vi tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag for. Hvis du ikke har skiltet efter reglerne, vil det også medføre en nedsættelse af dit tilskud. Nedsættelse i forbindelse med manglende overholdelse af skilteregler er beskrevet i af afsnit 17, Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt. Hvis du ikke har overholdt udbudsreglerne, vil vi nedsætte dit tilskud afhængig af alvoren. Nedsættelsen i forbindelse med manglende overholdelse af udbudsreglerne beskrives i afsnit 15, Udbudsregler. I tilfælde af tilbagebetalingskrav vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven. I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale, jf. landdistriktslovens 12. Udbetaling på uretmæssigt grundlag Hvis det senere konstateres, at tilskud er udbetalt på uretmæssigt grundlag, kan vi bortfalde tilsagnet og kræve fuld tilbagebetaling eller nedsætte tilskuddet og kræve en del af tilskuddet tilbagebetalt. 22

23 16. Sådan skal du informere offentligheden om dit projekt Det er et krav i EU-reglerne 4, at du, som modtager af tilskud, skal oplyse offentligheden om projekter, der får støtte under LDP. Det kalder vi skiltning. Vær opmærksom på, at der er forskellige krav til forskellige typer af projekter. I det følgende kan du læse mere om, hvornår og hvordan du skal informere om dit projekt, og den støtte du har modtaget. Til sidst kan du læse om nedsættelse af dit tilskud, hvis du ikke skilter korrekt. Skiltning i løbet af projektperioden Projekter hvor støtten til projektet overstiger kr. Hvis vi udbetaler støtte til en investering i et fysisk aktiv, fx fysiske genstande, til infrastruktur eller til bygge- og anlæg, og den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler hertil, er på mere end kr., skal du i løbet af projektperioden opsætte mindst én plakat (minimumstørrelse A3) eller et skilt/en plade på et sted, der er klart synligt for offentligheden, med information om projektet og støtten. Se specifikation nedenfor af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Støtten til infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler til infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde, er på mere end kr., skal du i løbet af projektperioden have et skilt med oplysning om finansieringen af projektet. Skiltet skal være af betydelig størrelse og sættes op på et sted, som er klart synlig for offentligheden. Størrelsen er afhængig af forholdene, men skal dog være mindst A3 størrelse. Se specifikation nedenfor af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Du skal informere på din erhvervsmæssige hjemmeside Hvis du har et websted til erhvervsmæssig brug, skal du i løbet af projektperioden informere om støtten fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål, som fx salg af kød eller reklame for en gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Kravet gælder kun, hvis der er en direkte sammenhæng mellem hjemmesiden, og projektet der gives støtte til. Følgende krav gælder for websteder til erhvervsmæssig brug: - Websteder til erhvervsmæssig brug skal have en kort beskrivelse af projektet med formål og resultater. - På websteder skal der være et link til: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Informationen skal ligge på hjemmesiden fra projektperiodens start frem til, at du har modtaget slutudbetaling, så vi kan tjekke, at du har informeret korrekt i projektperioden, inden vi udbetaler. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltningen på hjemmesider. Skiltning efter projektperioden 4 Reglerne om skiltningsforpligtelser under Landdistriktsprogrammet fremgår af forordning 808/2014, artikel 13 samt bilag III. 23

24 Støtten til fysisk genstand, infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde overstiger kr. Hvis den samlede offentlige støtte (EU og national), som vi udbetaler, er på mere end kr., og der gives støtte til enten: - køb af en fysisk genstand, - finansiering af infrastruktur eller - bygge- og anlægsprojekt gælder følgende krav til skiltning: Du skal sætte en plade eller en tavle af permanent karakter op. Pladen/tavlen skal være af betydelig størrelse og sættes op på et sted, som er klart synlig for offentligheden. Størrelsen er afhængig af forholdene, men skal dog være mindst A3 størrelse. Pladen eller tavlen af permanent karakter skal opretholdes, der hvor du har placeret den, i fem år. De fem år regnes fra tidspunktet, hvor du modtog slutudbetaling. Derudover skal du være opmærksom på, at pladen/tavlen skal være sat op senest tre måneder efter udløbet af projektperioden. Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til skiltets indhold. Skiltning i løbet af og efter projektperioden i kommunikationsmateriale Informations- og kommunikationsmateriale, herunder publikationer, web samt anden elektronisk information mv. Ud over, at du kan være forpligtet til at opsætte en plakat/tavle/oplysningsskilt/skilte på din erhvervsmæssige hjemmeside mv. i forbindelse med projektet, gælder der også krav for skiltning på dit informations- og kommunikationsmateriale. Kravet gælder kun, hvis der er en sammenhæng mellem hjemmesiden og projektet. På publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve, plakater og flyers, skal EU logo, Miljø- og Fødevareministeriets logo og teksten placeres på titelbladet. På websteder skal disse logoer og tekst placeres på forsiden, med mindre det er mere relevant at placere på en underside. På alt informations- og kommunikationsmateriale, der omhandler projektet, skal du oplyse om tilskuddet med angivelse af logoer og tekst som beskrevet nedenfor under generelle krav til alle former for skiltning. På websteder skal der være et link til: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Se nedenfor specifikation af, hvilke krav der stilles til kommunikationsmaterialets indhold. Generelle krav til alle former for skiltning Specifikationer for alle plakater/oplysningsskilte/plader/tavler/websteder De pågældende plakater/oplysningsskilte/plader/tavler/websteder m.v. skal indeholde disse oplysninger, som skal fylde mindst 25 pct. af arealet: Den Europæiske Unions logo (EU-flag). 24

Miljøteknologi-ordningen

Miljøteknologi-ordningen Miljøteknologi-ordningen Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 Kolofon Miljøteknologi-ordningen Vejledning om tilskud til miljøteknologiprojekter 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Vejledning om tilskud til Miljøteknologi 2016 Kolofon Miljøteknologiordningen Vejledning om tilskud til miljøteknologi 2016 kvæg, svin og gartnerier Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016, version 2.0

Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016, version 2.0 VEJ nr 10075 af 07/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8144-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte

Økologisk Investeringsstøtte Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Kolofon Økologisk Investeringsstøtte 2016 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte Økologisk investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2015 Kolofon Økologisk investeringsstøtte 2015 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Modernisering af slagtesvinestalde 2016

Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2016 Kolofon Modernisering af slagtesvinestalde 2016 Vejledning om tilskud til modernisering af slagtesvinestaldsprojekter

Læs mere

Økologisk Investeringsstøtte

Økologisk Investeringsstøtte Økologisk Investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Kolofon Økologisk Investeringsstøtte 2016 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

VEJ nr af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 VEJ nr 10063 af 02/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8626-000036 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Fiskeforarbejdningsordningen

Fiskeforarbejdningsordningen Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fiskeforarbejdningsordningen Vejledning om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder Version

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv

Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Miljøteknologi v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen At give tilskud til investeringer i processer og teknologier på jordbrugsbedrifter for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fiskeri, natur og miljø

Fiskeri, natur og miljø VEJ nr 9966 af 06/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljtø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-86191-000005 Senere

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2016

Naturlige vandstandsforhold 2016 Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017

VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 17-8614-000001 Senere ændringer

Læs mere

Udbudsvejledning til miljøteknologi

Udbudsvejledning til miljøteknologi Udbudsvejledning til miljøteknologi Hvornår er ansøger omfattet af udbudsreglerne? Når der er tale om en bygge- og anlægsopgave over 300.000 kr. Hvornår er der tale om en bygge- og anlægsopgave? Opførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde BEK nr 896 af 21/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000003 Senere ændringer til

Læs mere

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 VEJ nr 10593 af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8616-000002 Senere

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, og nr. 4, litra e, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerihavne og

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2017

Naturlige vandstandsforhold 2017 Naturlige vandstandsforhold 2017 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2017 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr

(Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 17-8614-000001 Investering i akvakultur Vejledning om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om tilskud til investering i akvakultur

Vejledning om tilskud til investering i akvakultur Vejledning om tilskud til investering i akvakultur 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til investering i akvakultur - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Erhvervsudviklingsordningen. Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel

Erhvervsudviklingsordningen. Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 Kolofon Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere