digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans Christian Karhula Lauridsen og fuldmægtig LL.M. Jacob Borum Europa-Kommissionen ("Kommissionen") traf den 24. marts 2004 beslutning om, at Microsoft havde overtrådt EUs konkurrenceregler og pålagde Microsoft en bøde på DKK 3,7 milliarder (EUR 497 mio.). Det interessante ved beslutningen er, at den kan tages til indtægt for en udvidelse af dominerende virksomheders pligt til aktivt at hjælpe konkurrenter og forbedre konkurrencesituationen. Beslutningen behandler to former for misbrug: leveringsnægtelse og koblingssalg. Leveringsnægtelse Ifølge beslutningen har Microsoft misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at levere visse tekniske specifikationer til sine konkurrenter. Dette har betydet, at Microsofts konkurrenter ikke har kunnet producere styresystemer til visse servere, som kunne arbejde sammen med Microsoft-produkter. Beslutningen pålægger Microsoft at levere disse tekniske specifikationer til alle interesserede parter på rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Da visse af disse tekniske specifikationer er beskyttet af immaterielle rettigheder, er der reelt tale om tvangslicens. Beslutningen tager udgangspunkt i den kontroversielle Magill-dom, som fastslår, at leveringsnægtelse af immaterielle rettigheder under særlige omstæn- digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, som gjorde sig gældende i Magill-dommen, og fremhæver følgende særlige omstændigheder i Microsoft-beslutningen: (1) Microsoft havde tidligere leveret disse specifikationer til sine konkurrenter; (2) leveringsnægtelsen risikerer at udelukke enhver konkurrence; (3) de tekniske specifikationer er nødvendige for konkurrenterne; (4) leveringsnægtelsen anses ikke retfærdiggjort af beskyttelsen af Microsofts immaterielle rettigheder. Kommissionens beslutning udvider den eksisterende retstilstand vedrørende tvangslicens. Fortsættes næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra forsiden I modsætning til Magill-sagen, hvor der blev givet tvangslicens på copyrightbeskyttede tv-oversigter, er der i Microsoft-sagen tale om utvivlsomt beskyttelsesværdige immaterielrettigheder (patenter mv.). I Magill-sagen forhindrede (leverings) nægtelsen herudover fremkomsten af et ikke-eksisterende produkt (tv-guide med flere kanaler). I Microsoft-sagen derimod er de produkter, som Kommissionen vil beskytte, allerede på markedet. Særligt denne del af beslutningen kan opfattes som en betydelig udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter og forbedre konkurrencesituationen og derfor en tilsvarende begrænsning i dominerende virksomheders frihed til at tilrettelægge deres forretningsstrategi. En dominerende virksomhed skal være opmærksom på denne ændring, hvis den overvejer ikke at levere visse produkter eller ydelser til sine konkurrenter, særligt hvis den tidligere har leveret disse produkter eller ydelser. Koblingssalg Ifølge beslutningen har Microsoft yderligere misbrugt sin dominerende stilling ved at binde sin media player til sit PCstyresystem. Eftersom de fleste PC'er allerede har Microsofts PC-styresystem inklusiv Microsofts media player 1 installeret, når man køber dem, vil producenter skabe indhold, som kan afspilles på Microsofts media player, og konkurrerende media playere vil langsomt forsvinde (den såkaldte "netværkseffekt"). Som løsning på problemet er Microsoft blevet beordret til at tilbyde en version af Windows PC-styresystem uden sin media player. Kommissionens beslutning etablerer i den forbindelse en test, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. Mange virksomheder forbedrer løbende deres produkter ved at tilføje nye funktioner, men det er ikke klart ud fra Kommissionens beslutning, hvor grænsen går mellem lovligt at tilføje nye funktioner til et eksisterende produkt og ulovligt koblingssalg. Der er mange eksempler på produkter, som løbende bliver forbedret bl.a. ved at tilføje nye funktioner. Biler har i dag Beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans Microsoft har indbragt beslutningen for Retten i Første Instans ("RFI"). Der vil formentlig først falde dom i denne sag omkring RFIs afgørelse kan derefter appelleres til EF-Domstolen. I lighed med dansk ret har indbringelse af en beslutning ikke i sig selv opsættende virkning. Microsoft har derfor også bedt RFI om at suspendere virkningerne af Kommissionens beslutning, indtil RFI afmeget standardudstyr som radio og stereoanlæg, airconditionanlæg, navigationssystem osv. Mobiltelefoner inkluderer i dag kalender, fotografiapparat, vækkeur, computerspil osv. Tilføjelse af nye funktioner er oftest en naturlig del af produktudviklingen og en vigtig del af konkurrencen. Forbrugerne, som konkurrencereglerne er beregnet til at beskytte, nyder som regel godt af en sådan produktudvikling. Kommissionens beslutning fastslår, at tilføjelse af nye funktioner eller produkter til et eksisterende produkt under visse omstændigheder kan være konkurrencestridigt. Det er dog ikke nærmere forklaret, hvornår dette er tilfældet. Beslutningen udvider konkurrencemyndighedernes beføjelser til at regulere virksomheders produktudformning. Denne del af beslutningen er blevet kraftigt kritiseret blandt andet af The TABEL 1. Microsoft-sagen. En komparativ oversigt EU procedure 1998 Konkurrent beder Microsoft om tekniske specifikationer Konkurrent klager til Kommissionen 2000 Kommissionens 1. klagemeddelelse 2001 Kommissionens 2. klagemeddelelse Kommissionens markedsundersøgelse Kommissionens 3. klagemeddelelse Mundtlig høring 2004 Kommissionens beslutning Microsoft anker Kommissionens beslutning Department of Justice (DoJ) i USA. Både DoJ og den domstol, som behandlede den amerikanske konkurrencesag mod Microsoft, afviste denne løsning som uhensigtsmæssig. I USA valgte man en mindre indgribende løsning i den tilsvarende sag imod Microsoft, nemlig at Microsoft skulle skjule Microsoft media player ikonet i stedet for at fjerne det helt. US procedure 1998 DoJ anlægger sag mod Microsoft ved US domstol 2000 Microsoft dømmes i 1. instans instans tilbageviser sagen til 1. instans DoJ og Microsoft indgår forlig 2002 US-Domstol godkender forliget og afviser alternative foranstaltninger En media player er et softwareprodukt, som gør det muligt at afspille musik og video blandt andet via Internettet. De mest udbredte media playere er Microsofts "Windows Media Player", Apple's "Quick- Time Player" og RealNetworks "RealOne Player". 2

3 Generelle vilkår for dominerende virksomheders rabatter. Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om Daniscos rabatordninger Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Britt-Mari Fog Den 26. maj 2004 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen sin afgørelse vedrørende visse rabatordninger, som Danisco benytter. Danisco anvender forskellige former for rabatter, især en logistikrabat (kvantumsrabat i forbindelse med hele læs), en årsbonus baseret på størrelse og en forudbestillingsrabat. Danisco anmeldte disse rabatformer til Konkurrencestyrelsen og udbad sig en erklæring om, at der ikke forelå krænkelse Analysen Konkurrencestyrelsen undersøgte markedet og fandt, at markedet geografisk set var nationalt, og at Danisco havde en dominerende stilling på dette marked, men at der ikke desto mindre skete en påvirkning af det europæiske marked, der betød, at EU-reglerne (artikel 81 og 82) skulle anvendes. Beslutningen er således den første i henhold til artikel 81 på grundlag af artikel 82 ud fra en undersøgelse af rabatordningernes indlåsende effekt. I modsætning hertil fandt Konkurrencestyrelsen, at terminskontrakten og forudbestillingsrabatterne udgjorde "aftaler" og derfor skulle bedømmes på grundlag af artikel 81. Terminskontrakten fandtes ikke at have konkurrencebegrænsende elementer. For så vidt angår de andre rabatformer, eller, om nødvendigt, en fritagelse. Ud siden indførelsen af Det Europæiske gentog Konkurrencestyrelsen visse over de ovenfor nævnte rabatformer tilbyder Danisco sine kunder en pristerminskontrakt. Alle disse rabatordninger blev senere accepteret og godkendt af Konkurrencestyrelsen efter nogle ændringer. Konkurrencestyrelsen benyttede imidlertid lejligheden til gennem afgørelsen at videregive sin begrundelse for så vidt angår rabatter i almindelighed. Konkurrencenetværk, og man kan gå ud fra, at Kommissionen er blevet spurgt til råds. For så vidt angår rabatterne, fandt Konkurrencestyrelsen ikke, at logistikbonus og årsbonus, der tilbydes alle, udgjorde "aftaler", og bedømmelsen af disse rabatformer skulle derfor foretages generelle bemærkninger. Bedømmelsen af en rabatordning skal således baseres på rabatordningens særlige træk samt på markedsforholdene. Især rabattens størrelse, progression i beregningen af rabatten, rabatperiodens varighed og leverandørens Fortsættes på side 8 Fortsat fra modsat side siger dom i sagen. En afgørelse om dette punkt kan forventes i december Microsoft-sagen i EU og USA Både EU (Kommissionen) og USA (DoJ) har parallelt behandlet lignende konkurrenceretssager mod Microsoft. Disse to parallelle procedurer sammenblandes ofte, og vi har derfor i tabel 1 opstillet en sammenlignende oversigt over udviklingen i de to procedurer. Ud over at skabe klarhed over kronologien i de to procedurer illustrerer opstillingen, hvordan procedurerne forløb relativt parallelt, indtil det amerikanske forlig i 2002, som Kommissionen ikke anser for fyldestgørende. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Ændret retsstilling for dominerende virksomheder? Nyt forslag til ændring af den danske konkurrencelov Helle Lorentsen og advokatfuldmægtig Signe Toft Den danske regering har den 27. oktober 2004 fremsat forslag til ændring af konkurrenceloven. Forslaget indeholder bl.a. en række ændringer, som afspejler den reform af EUs konkurrenceregler, som trådte i kraft den 1. maj 2004, og en vedtagelse af forslaget vil derfor i endnu højere grad bringe den danske konkurrencelov på linje med EUs konkurrenceregler. For en nærmere omtale af de nye EU-regler, se venligst Aktuel Konkurrenceret, juni Ud over i endnu højere grad at tilpasse konkurrenceloven til EUs konkurrenceregler indeholder lovforslaget bl.a. også bestemmelser, som ifølge bemærkningerne til forslaget har til formål at give Konkurrencerådet forbedrede muligheder for at gribe ind over for dominerende virksomheder, der med deres adfærd skader den effektive konkurrence, samt bestemmelser, der skal give virksomheder/forbrugere, som mener at have lidt tab som følge af andre virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne, reel mulighed for at opnå erstatning. Set ud fra en virksomheds synspunkt indeholder lovforslaget om ændring af konkurrenceloven følgende hovedelementer (de forskellige dele af forslaget er beskrevet i den rækkefølge, hvori de optræder i det fremsatte lovforslag): ende salgspriser. Dette forslag skal ses på baggrund af Østre Landsrets dom fra 23. oktober 2003 i den såkaldte "Levis-sag", hvor landsretten frikendte Levi Strauss for en anklage om bindende videresalgspriser, idet landsretten ikke fandt, at der rent faktuelt forelå tilstrækkeligt bevis for prisstyring, herunder for, at en konkret sælgers adfærd over for en kunde var udtryk for ledelsens ønsker. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan dommen dog også opfattes som udtryk for uklarhed om rækkevidden af forbuddet mod bindende videresalgspriser, og forslaget indebærer på den baggrund en præcisering af, at der i en fremtidig lignende sag vil kunne ske domsfældelse, forudsat at der kan føres bevis for de konkrete faktiske forhold, og forudsat at der i øvrigt er tale om en mærkbar konkurrencebegrænsning. Forslag om at Konkurrencerådet for at imødekomme de betænkeligheder, Rådet i en konkret sag måtte have vedrørende manglende overholdelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, kan gøre tilsagn, som en virksomhed har afgivet under sagens behandling, bindende. Denne mulighed kendes allerede i dag fra fusionssager. Forslag til en modernisering af anmeldelsessystemet, således at virksomheder kan påberåbe sig muligheden for fritagelse fra forbuddet mod kon- Forslag om præcisering af, at forbuddet mod bindende videresalgspriser i konkurrenceloven omfatter en virksomheds fastsættelse af bindende videresalgspriser samt forsøg på - på anden måde - at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledkurrencebegrænsende aftaler i den danske konkurrencelov uden at have indgivet ansøgning om og fået meddelt individuel fritagelse eller uden at være omfattet af en gruppefritagelse. Anmeldelsespligten foreslås således afskaffet. Dette forslag har til formål at tilpasse håndhævelsessystemet for den danske konkurrencelov til det håndhævelsessystem for EUs konkurrenceregler, som blev indført ved forordning 1/2003, der trådte i kraft den 1. maj Virksomhedernes ret til at anmelde en aftale med henblik på Konkurrencerådets vurdering af aftalen opretholdes imidlertid, så virk- 4

5 somhederne fortsat har mulighed for at få afklaret deres retsstilling i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de ønsker det. Det er således fremover op til virksomhederne og deres rådgivere at vurdere, om der i en konkret sag skal ske anmeldelse til Konkurrencerådet, eller om man selv vil foretage vurderingen i henhold til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, herunder muligheden for fritagelse fra dette forbud. Forslag om, at Konkurrencerådet skal have mulighed for at påbyde dominerende virksomheder at indsende deres generelle samhandelsbetingelser til Konkurrencestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser er, at der skal foreligge en dominerende virksomhed, som efter påbud fra Konkurrencerådet har indsendt sine forretningsbetingelser i forbindelse med en konkret klagesag, kan anmode styrelsen om en ikke ubegrundet klage fra en konkurrent, vurdering af samhandelsbetingelserne der skal foreligge særlige mar- kedsforhold og endelig, at der på grund af disse forhold er et særligt behov for, at Konkurrencestyrelsen får en større indsigt i, hvordan den dominerende virksomhed fastsætter sine priser, rabatter mv. Et påbud om at indsende samhandelsbetingelser vil kun kunne vedrøre de markeder, i deres helhed med henblik på at opnå godkendelse af disse. Det foreslås desuden, at Konkurrencerådet - hvis samhandelsbetingelserne er i strid med forbuddet mod dominerende stilling - skal kunne påbyde, at disse ændres eller ophæves. Hvis samhandelsbetingelserne er udformet på en sådan måde, at den pågældende klage angår. En Fortsætter på side 6 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra side 5 rådet ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om disse er i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, vil rådet desuden kunne påbyde virksomheden at præcisere de pågældende uklare betingelser. Endelig foreslås det, at det vil kunne tillægges betydning i forbindelse med bevisvurderingen i sager om overtrædelse af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, hvis en dominerende virksomhed anvender sine samhandelsbetingelser på en måde, som afviger fra eller ikke fremgår af de betingelser, der er indsendt til Konkurrencestyrelsen. Det vil sige, at det bevismæssigt set kan få en negativ virkning over for en dominerende virksomhed i relation til at statuere overtrædelse af forbud for misbrug af dominerende stilling, hvis virksomheden anvender sine forretningsbetingelser på en måde, som ikke fremgår af de betingelser, som er indsendt til Konkurrencestyrelsen. Forslag om, at tidsfristen for anmeldelse af en fusion til Konkurrencestyrelsen inden en uge afskaffes, og at der i stedet indføres en bestemmelse om, at en anmeldelsespligtig fusion skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen, efter at fusionsaftale er indgået, et offentligt overtagelsestilbud fremsat eller en kontrollerende andel erhvervet, og før fusionen gennemføres. Herved bringes de danske regler om anmeldelse af fusioner på linje med de tilsvarende regler i den nye EU-fusionsforordning, der trådte i kraft den 1. maj kurrence hæmmes betydeligt. Ifølge lovforslaget vil dette skulle ændres således, at en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, fremover vil skulle godkendes, mens en fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, fremover vil skulle forbydes. Forslag om, at Konkurrencerådet fremover i sager, der afsluttes med en bøde for overtrædelse af konkurrenceloven, skal kunne offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf. Dette medfører, at navnene på de virksomheder, der fremover måtte blive idømt eller udenretligt acceptere en bøde for overtrædelse af konkurrenceloven, bliver offentligt tilgængelige. Dette har til formål at gøre det nemmere for virksomheder eller andre, f.eks. offentlige organer, der mener at have lidt tab som følge af en virksomheds overtrædelse af konkurrencereglerne, at anlægge erstatningssag imod denne anden virksomhed. I sagen vedrørende det såkaldte "el-kartel" blev det således fremført som en kritik, at navnene på virksomheder, der udenretligt havde accepteret bødeforlæg for overtrædelser af konkurrenceloven - og som derfor ikke var blevet dømt ved dom - ikke var offentlige, og at virksomheder/ offentlige organer, der mente at have betalt for meget for visse ydelser som følge af el-kartellets koordinering af tilbud og priser, dermed ikke i praksis havde mulighed for at anlægge erstatningssag imod disse virksomheder. Forslag om, at Konkurrencestyrelsen og Konkurrenceankenævnet kan behandle en sag på engelsk og også træffe afgørelse på engelsk, hvis adressaterne for afgørelsen ønsker det, og hvis hensynet til sagens parter ikke taler afgørende imod at sagsbehandle og træffe afgørelse på engelsk. Hvis der træffes afgørelse på Forslag om, at den materielle test for vurdering af fusioner, der skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen, ændres således, at denne bliver i overensstemmelse med den test, der den 1. maj 2004 trådte i kraft for fusioner, som skal anmeldes til EU-Kommissionen. I dag skal Konkurrencestyrelsen godkende en anmeldt fusion, såfremt der ikke ved fusionen skabes eller styrkes en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konengelsk, vil der dog skulle udarbejdes et dansk resumé af afgørelsen. Forslag om, at muligheden for at udstede påbud til virksomheder i sager vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler eller misbrug af dominerende stilling ikke længere skal være tidsmæssigt begrænset til et år. Forslag om, at der ved kontrolundersøgelser foretaget af Konkurrencestyrelsen kan foretages forsegling af den undersøgte virksomheds relevante forretningslokaler i op til 72 timer. Dette er dog forudsat, at det ikke er muligt for Konkurrencestyrelsen at få adgang til eller tage kopi af de ønskede oplysninger samme dag, som kontrolundersøgelsen finder sted. I særlige tilfælde vil forseglingen kunne opretholdes i mere end 72 timer. Forslag om, at Konkurrenceankenævnet skal udvides med et medlem med juridisk sagkundskab og med et medlem med økonomisk sagkundskab, samt at nævnets formand skal være højesteretsdommer. Ankenævnet er p.t. sammensat af et medlem, der skal opfylde betingelserne for udnævnelse til højesteretsdommer, og af to andre medlemmer, der skal have henholdsvis økonomisk og juridisk sagkundskab. Forslag om, at der kan pålægges tvangsbøder i tilfælde af, at en virksomhed nægter at efterkomme et tilsagn, der er gjort bindende af Konkurrencestyrelsen ved dennes afgørelse af en sag mod den pågældende virksomhed, jf. ovenfor. Det fremgår af forslaget, at lovændringens ikrafttræden er planlagt til den 1. februar Aktuel Konkurrenceret vil i et senere nummer følge op på den foreslåede ændring af konkurrenceloven. 6

7 Ny retspraksis fra Kommissionen. Tilbagebetaling af ulovligt opnået statsstøtte hvem hæfter? Karen Dyekjær Katja Høegh EF-Domstolen har den 29. april 2004 afsagt dom i en sag mellem Tyskland og Kommissionen vedrørende statsstøtte til System Microelectronic Innovation (SMI). Dommen vedrører spørgsmålet om, hvem der hæfter for tilbagebetaling af ulovligt modtaget statsstøtte. hvorledes tilbagebetalingspligten skulle håndteres. Bl.a. foretoges en sondring mellem aktiesalg og salg af aktiver og i sidste tilfælde en sondring mellem separat salg og "en bloc" salg til markedspris. EF-Domstolen fulgte ikke Kommissionens teorier, men fastslog med henvisning til sin angiveligt faste praksis følgende: Når en virksomhed, som har modtaget ulovlig statsstøtte, bliver solgt til markedsprisen, d.v.s. til den højeste pris som en privat investor, der handlede på normale konkurrencevilkår, var parat til at betale for selskabet i den situation, som det befandt sig i bl.a. efter at have modtaget statsstøtte, er støtteelementet blevet vurderet til markedsprisen og indbefattet i købsprisen. Under disse omstændigheder kan køberen ikke anses for at have haft nogen fordel i forhold til øvrige aktører på markedet. EF-Domstolen fastslog yderligere, at i den foreliggende sag, hvor den virksomhed, der har benyttet støtten, stadig er i behold og har beholdt sin status som juridisk person, vil det være den virksomhed, der hæfter for tilbagebetalingen. Når støttemodtageren er gået konkurs, må tilbagebetalingskravet anmeldes i boet. Dette princip gælder således i hvert fald, når der er tale om, at støttemodtageren fortsat består. Med denne begrundelse konstaterede EF-Domstolen, at MDD ikke kunne pålægges at tilbagebetale støtten til SMI I, og at SMI I heller ikke kan forpligtes til at betale støtten til SMI. Domstolen tog dog forviteter er rådgivning, markedsføring, udvikling m.v. SMI I modtog efterfølgende ny statsstøtte. Selskabet blev siden solgt til tredjemand. Kommissionen erklærede begge former for støtte ulovlig og pålagde virksomhederne tilbagebetaling. Kravet om tilbagebetaling var rettet mod såvel SMI som SMI I og MDD "samt enhver virksomhed som SMI's, SMI I's eller MDD's aktiver i en eller anden form var blevet eller ville blive overdraget til med henblik på at omgå konsekvenserne af denne beslutning". Kommissionen havde for sit vedkommende fremsat forskellige teorier om, SMI-sagen kort SMI havde modtaget statsstøtte både fra delstaten Brandenburg og fra Treuhand Anstalt. SMI gik konkurs i Kurator etablerede et afviklingsselskab benævnt "SMI I", der overtog medarbejdere og aktiviteter samt et datterselskab af SMI I ("MDD"), hvis akti- Fortsætter på bagsiden 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra side 3 Kommentarer Afgørelsen er interessant, fordi den frembyder en fremgangsmåde, hvorved man kan kombinere en national anmeldelse med afskaffelse af anmeldelsessystemet i henhold til forordning 1/2003. Konkurrencestyrelsen udtalte således, at man havde truffet sin afgørelse i henhold til artikel 81 og 82 "på eget initiativ". Afgørelsen er samtidig et eksempel, som formentlig skal følges, på den måde, hvorpå en national konkurrencemyndighed vil anvende artikel 81 og 82 i henhold til Det Europæiske Netværk. Fremtiden vil vise, hvorvidt alle Konkurrencestyrelsens afgørelser vil være lige så omhyggeligt analyserede og motiverede. Afgørelsen bidrager også til sondringen mellem "aftaler" og ensidige afgørelser. For så vidt angår rabatordninger modsiger afgørelsen den antagelse, der indmarkedsandel. Der skal således skelnes mellem rabatter baseret på efterspørgsel, herunder som en undergruppe loyalitetsrabatter, og rabatter baseret på omkostningsbesparelser, som er acceptable, i den udstrækning omkostningsbesparelserne kan dokumenteres. Undersøgelser af mellemliggende ordninger må foretages fra sag til sag. I Danisco-sagen var det relevant, at årsbonus var lille (mindre end 2,5 %), og især at den ikke var kumuleret, men blev udregnet særskilt for hvert interval. Forudbestillingsrabatten var begrundet i effektivitetsgevinster og blev også udregnet særskilt for hvert interval. Sukkermarkedet er et råvaremarked, der reguleres i henhold til den fælles landbrugspolitik i EU. Dette synes dog ikke at have været afgørende for Konkurrencestyrelsens afgørelse, bortset fra at de svingende råvarepriser forklarer behovet for en terminskontrakt. imellem gives udtryk for, nemlig at ingen rabatordning af mere end et kvartals længde nogensinde vil blive tilladt i forbindelse med en virksomhed med en dominerende stilling. Årsbonus kan tillades, forudsat at det samlede omfang er ubetydeligt, skalaen ikke er for stejl, og intervallerne ikke kumuleres. Forudbestillingsrabatter på grundlag af visse minimumskvanta er også tilladt og vil sandsynligvis være almindelige i fremtiden. Fortsat fra side 7 behold for, at der kunne være tilfælde, hvor køberen måtte befinde sig i en situation, hvor man "faktisk nyder godt af den med støtten forbundne konkurrencefordel" og dermed bliver forpligtet til at betale tilbage. EF-Domstolen nævner, at dette vil være tilfældet, når der ikke betales en pris, der svarer til markedsprisen, eller når det er godtgjort, at det nye selskab, der står som sælger af aktiverne (her SMI I), er stiftet for at omgå forpligtelsen til at tilbagebetale støtten. Også spørgsmålet om, hvad det vil sige, at en virksomhed er solgt til markedspris, blev berørt. Kommissionen for sit vedkommende fandt, at et "en bloc" salg uden en udbudsprocedure ikke var tilstrækkelig. Domstolen henviste imidlertid til, at der i det konkrete tilfælde var tale om et salg med partens tilslutning, at kurator i SMI tidligere forgæves havde forsøgt at sælge selskabet til andre, og at der derfor ikke var nogen grund til at tro, at der ikke var tale om en tilstrækkelig åben procedure. Sammenfatning Det må anses for at være afgørende for dommens resultat, at salget skete i en åben transparent procedure. Flere kommentatorer har gjort opmærksom på, at EF-Domstolens dom har efterladt en god del usikkerhed. Samtidig er der utvivlsomt tale om en åbning for en pragmatisk løsning i konkrete tilfælde. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær (ansvarshavende), Britt-Mari Fog, Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet den 1. nov Yellow Pencil Tryk: Jypa.

KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL

KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Principiel afgørelse om dominerende virksomheders rabatter og markedsføringstilskud Gitte Holtsø og advokat LL.M.

Læs mere

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 Juni 2004 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT- & Telestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen 2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr. 1120-0201-0332/SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere