digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans Christian Karhula Lauridsen og fuldmægtig LL.M. Jacob Borum Europa-Kommissionen ("Kommissionen") traf den 24. marts 2004 beslutning om, at Microsoft havde overtrådt EUs konkurrenceregler og pålagde Microsoft en bøde på DKK 3,7 milliarder (EUR 497 mio.). Det interessante ved beslutningen er, at den kan tages til indtægt for en udvidelse af dominerende virksomheders pligt til aktivt at hjælpe konkurrenter og forbedre konkurrencesituationen. Beslutningen behandler to former for misbrug: leveringsnægtelse og koblingssalg. Leveringsnægtelse Ifølge beslutningen har Microsoft misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at levere visse tekniske specifikationer til sine konkurrenter. Dette har betydet, at Microsofts konkurrenter ikke har kunnet producere styresystemer til visse servere, som kunne arbejde sammen med Microsoft-produkter. Beslutningen pålægger Microsoft at levere disse tekniske specifikationer til alle interesserede parter på rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Da visse af disse tekniske specifikationer er beskyttet af immaterielle rettigheder, er der reelt tale om tvangslicens. Beslutningen tager udgangspunkt i den kontroversielle Magill-dom, som fastslår, at leveringsnægtelse af immaterielle rettigheder under særlige omstæn- digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, som gjorde sig gældende i Magill-dommen, og fremhæver følgende særlige omstændigheder i Microsoft-beslutningen: (1) Microsoft havde tidligere leveret disse specifikationer til sine konkurrenter; (2) leveringsnægtelsen risikerer at udelukke enhver konkurrence; (3) de tekniske specifikationer er nødvendige for konkurrenterne; (4) leveringsnægtelsen anses ikke retfærdiggjort af beskyttelsen af Microsofts immaterielle rettigheder. Kommissionens beslutning udvider den eksisterende retstilstand vedrørende tvangslicens. Fortsættes næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra forsiden I modsætning til Magill-sagen, hvor der blev givet tvangslicens på copyrightbeskyttede tv-oversigter, er der i Microsoft-sagen tale om utvivlsomt beskyttelsesværdige immaterielrettigheder (patenter mv.). I Magill-sagen forhindrede (leverings) nægtelsen herudover fremkomsten af et ikke-eksisterende produkt (tv-guide med flere kanaler). I Microsoft-sagen derimod er de produkter, som Kommissionen vil beskytte, allerede på markedet. Særligt denne del af beslutningen kan opfattes som en betydelig udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter og forbedre konkurrencesituationen og derfor en tilsvarende begrænsning i dominerende virksomheders frihed til at tilrettelægge deres forretningsstrategi. En dominerende virksomhed skal være opmærksom på denne ændring, hvis den overvejer ikke at levere visse produkter eller ydelser til sine konkurrenter, særligt hvis den tidligere har leveret disse produkter eller ydelser. Koblingssalg Ifølge beslutningen har Microsoft yderligere misbrugt sin dominerende stilling ved at binde sin media player til sit PCstyresystem. Eftersom de fleste PC'er allerede har Microsofts PC-styresystem inklusiv Microsofts media player 1 installeret, når man køber dem, vil producenter skabe indhold, som kan afspilles på Microsofts media player, og konkurrerende media playere vil langsomt forsvinde (den såkaldte "netværkseffekt"). Som løsning på problemet er Microsoft blevet beordret til at tilbyde en version af Windows PC-styresystem uden sin media player. Kommissionens beslutning etablerer i den forbindelse en test, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. Mange virksomheder forbedrer løbende deres produkter ved at tilføje nye funktioner, men det er ikke klart ud fra Kommissionens beslutning, hvor grænsen går mellem lovligt at tilføje nye funktioner til et eksisterende produkt og ulovligt koblingssalg. Der er mange eksempler på produkter, som løbende bliver forbedret bl.a. ved at tilføje nye funktioner. Biler har i dag Beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans Microsoft har indbragt beslutningen for Retten i Første Instans ("RFI"). Der vil formentlig først falde dom i denne sag omkring RFIs afgørelse kan derefter appelleres til EF-Domstolen. I lighed med dansk ret har indbringelse af en beslutning ikke i sig selv opsættende virkning. Microsoft har derfor også bedt RFI om at suspendere virkningerne af Kommissionens beslutning, indtil RFI afmeget standardudstyr som radio og stereoanlæg, airconditionanlæg, navigationssystem osv. Mobiltelefoner inkluderer i dag kalender, fotografiapparat, vækkeur, computerspil osv. Tilføjelse af nye funktioner er oftest en naturlig del af produktudviklingen og en vigtig del af konkurrencen. Forbrugerne, som konkurrencereglerne er beregnet til at beskytte, nyder som regel godt af en sådan produktudvikling. Kommissionens beslutning fastslår, at tilføjelse af nye funktioner eller produkter til et eksisterende produkt under visse omstændigheder kan være konkurrencestridigt. Det er dog ikke nærmere forklaret, hvornår dette er tilfældet. Beslutningen udvider konkurrencemyndighedernes beføjelser til at regulere virksomheders produktudformning. Denne del af beslutningen er blevet kraftigt kritiseret blandt andet af The TABEL 1. Microsoft-sagen. En komparativ oversigt EU procedure 1998 Konkurrent beder Microsoft om tekniske specifikationer Konkurrent klager til Kommissionen 2000 Kommissionens 1. klagemeddelelse 2001 Kommissionens 2. klagemeddelelse Kommissionens markedsundersøgelse Kommissionens 3. klagemeddelelse Mundtlig høring 2004 Kommissionens beslutning Microsoft anker Kommissionens beslutning Department of Justice (DoJ) i USA. Både DoJ og den domstol, som behandlede den amerikanske konkurrencesag mod Microsoft, afviste denne løsning som uhensigtsmæssig. I USA valgte man en mindre indgribende løsning i den tilsvarende sag imod Microsoft, nemlig at Microsoft skulle skjule Microsoft media player ikonet i stedet for at fjerne det helt. US procedure 1998 DoJ anlægger sag mod Microsoft ved US domstol 2000 Microsoft dømmes i 1. instans instans tilbageviser sagen til 1. instans DoJ og Microsoft indgår forlig 2002 US-Domstol godkender forliget og afviser alternative foranstaltninger En media player er et softwareprodukt, som gør det muligt at afspille musik og video blandt andet via Internettet. De mest udbredte media playere er Microsofts "Windows Media Player", Apple's "Quick- Time Player" og RealNetworks "RealOne Player". 2

3 Generelle vilkår for dominerende virksomheders rabatter. Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om Daniscos rabatordninger Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Britt-Mari Fog Den 26. maj 2004 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen sin afgørelse vedrørende visse rabatordninger, som Danisco benytter. Danisco anvender forskellige former for rabatter, især en logistikrabat (kvantumsrabat i forbindelse med hele læs), en årsbonus baseret på størrelse og en forudbestillingsrabat. Danisco anmeldte disse rabatformer til Konkurrencestyrelsen og udbad sig en erklæring om, at der ikke forelå krænkelse Analysen Konkurrencestyrelsen undersøgte markedet og fandt, at markedet geografisk set var nationalt, og at Danisco havde en dominerende stilling på dette marked, men at der ikke desto mindre skete en påvirkning af det europæiske marked, der betød, at EU-reglerne (artikel 81 og 82) skulle anvendes. Beslutningen er således den første i henhold til artikel 81 på grundlag af artikel 82 ud fra en undersøgelse af rabatordningernes indlåsende effekt. I modsætning hertil fandt Konkurrencestyrelsen, at terminskontrakten og forudbestillingsrabatterne udgjorde "aftaler" og derfor skulle bedømmes på grundlag af artikel 81. Terminskontrakten fandtes ikke at have konkurrencebegrænsende elementer. For så vidt angår de andre rabatformer, eller, om nødvendigt, en fritagelse. Ud siden indførelsen af Det Europæiske gentog Konkurrencestyrelsen visse over de ovenfor nævnte rabatformer tilbyder Danisco sine kunder en pristerminskontrakt. Alle disse rabatordninger blev senere accepteret og godkendt af Konkurrencestyrelsen efter nogle ændringer. Konkurrencestyrelsen benyttede imidlertid lejligheden til gennem afgørelsen at videregive sin begrundelse for så vidt angår rabatter i almindelighed. Konkurrencenetværk, og man kan gå ud fra, at Kommissionen er blevet spurgt til råds. For så vidt angår rabatterne, fandt Konkurrencestyrelsen ikke, at logistikbonus og årsbonus, der tilbydes alle, udgjorde "aftaler", og bedømmelsen af disse rabatformer skulle derfor foretages generelle bemærkninger. Bedømmelsen af en rabatordning skal således baseres på rabatordningens særlige træk samt på markedsforholdene. Især rabattens størrelse, progression i beregningen af rabatten, rabatperiodens varighed og leverandørens Fortsættes på side 8 Fortsat fra modsat side siger dom i sagen. En afgørelse om dette punkt kan forventes i december Microsoft-sagen i EU og USA Både EU (Kommissionen) og USA (DoJ) har parallelt behandlet lignende konkurrenceretssager mod Microsoft. Disse to parallelle procedurer sammenblandes ofte, og vi har derfor i tabel 1 opstillet en sammenlignende oversigt over udviklingen i de to procedurer. Ud over at skabe klarhed over kronologien i de to procedurer illustrerer opstillingen, hvordan procedurerne forløb relativt parallelt, indtil det amerikanske forlig i 2002, som Kommissionen ikke anser for fyldestgørende. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Ændret retsstilling for dominerende virksomheder? Nyt forslag til ændring af den danske konkurrencelov Helle Lorentsen og advokatfuldmægtig Signe Toft Den danske regering har den 27. oktober 2004 fremsat forslag til ændring af konkurrenceloven. Forslaget indeholder bl.a. en række ændringer, som afspejler den reform af EUs konkurrenceregler, som trådte i kraft den 1. maj 2004, og en vedtagelse af forslaget vil derfor i endnu højere grad bringe den danske konkurrencelov på linje med EUs konkurrenceregler. For en nærmere omtale af de nye EU-regler, se venligst Aktuel Konkurrenceret, juni Ud over i endnu højere grad at tilpasse konkurrenceloven til EUs konkurrenceregler indeholder lovforslaget bl.a. også bestemmelser, som ifølge bemærkningerne til forslaget har til formål at give Konkurrencerådet forbedrede muligheder for at gribe ind over for dominerende virksomheder, der med deres adfærd skader den effektive konkurrence, samt bestemmelser, der skal give virksomheder/forbrugere, som mener at have lidt tab som følge af andre virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne, reel mulighed for at opnå erstatning. Set ud fra en virksomheds synspunkt indeholder lovforslaget om ændring af konkurrenceloven følgende hovedelementer (de forskellige dele af forslaget er beskrevet i den rækkefølge, hvori de optræder i det fremsatte lovforslag): ende salgspriser. Dette forslag skal ses på baggrund af Østre Landsrets dom fra 23. oktober 2003 i den såkaldte "Levis-sag", hvor landsretten frikendte Levi Strauss for en anklage om bindende videresalgspriser, idet landsretten ikke fandt, at der rent faktuelt forelå tilstrækkeligt bevis for prisstyring, herunder for, at en konkret sælgers adfærd over for en kunde var udtryk for ledelsens ønsker. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan dommen dog også opfattes som udtryk for uklarhed om rækkevidden af forbuddet mod bindende videresalgspriser, og forslaget indebærer på den baggrund en præcisering af, at der i en fremtidig lignende sag vil kunne ske domsfældelse, forudsat at der kan føres bevis for de konkrete faktiske forhold, og forudsat at der i øvrigt er tale om en mærkbar konkurrencebegrænsning. Forslag om at Konkurrencerådet for at imødekomme de betænkeligheder, Rådet i en konkret sag måtte have vedrørende manglende overholdelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, kan gøre tilsagn, som en virksomhed har afgivet under sagens behandling, bindende. Denne mulighed kendes allerede i dag fra fusionssager. Forslag til en modernisering af anmeldelsessystemet, således at virksomheder kan påberåbe sig muligheden for fritagelse fra forbuddet mod kon- Forslag om præcisering af, at forbuddet mod bindende videresalgspriser i konkurrenceloven omfatter en virksomheds fastsættelse af bindende videresalgspriser samt forsøg på - på anden måde - at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledkurrencebegrænsende aftaler i den danske konkurrencelov uden at have indgivet ansøgning om og fået meddelt individuel fritagelse eller uden at være omfattet af en gruppefritagelse. Anmeldelsespligten foreslås således afskaffet. Dette forslag har til formål at tilpasse håndhævelsessystemet for den danske konkurrencelov til det håndhævelsessystem for EUs konkurrenceregler, som blev indført ved forordning 1/2003, der trådte i kraft den 1. maj Virksomhedernes ret til at anmelde en aftale med henblik på Konkurrencerådets vurdering af aftalen opretholdes imidlertid, så virk- 4

5 somhederne fortsat har mulighed for at få afklaret deres retsstilling i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de ønsker det. Det er således fremover op til virksomhederne og deres rådgivere at vurdere, om der i en konkret sag skal ske anmeldelse til Konkurrencerådet, eller om man selv vil foretage vurderingen i henhold til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, herunder muligheden for fritagelse fra dette forbud. Forslag om, at Konkurrencerådet skal have mulighed for at påbyde dominerende virksomheder at indsende deres generelle samhandelsbetingelser til Konkurrencestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser er, at der skal foreligge en dominerende virksomhed, som efter påbud fra Konkurrencerådet har indsendt sine forretningsbetingelser i forbindelse med en konkret klagesag, kan anmode styrelsen om en ikke ubegrundet klage fra en konkurrent, vurdering af samhandelsbetingelserne der skal foreligge særlige mar- kedsforhold og endelig, at der på grund af disse forhold er et særligt behov for, at Konkurrencestyrelsen får en større indsigt i, hvordan den dominerende virksomhed fastsætter sine priser, rabatter mv. Et påbud om at indsende samhandelsbetingelser vil kun kunne vedrøre de markeder, i deres helhed med henblik på at opnå godkendelse af disse. Det foreslås desuden, at Konkurrencerådet - hvis samhandelsbetingelserne er i strid med forbuddet mod dominerende stilling - skal kunne påbyde, at disse ændres eller ophæves. Hvis samhandelsbetingelserne er udformet på en sådan måde, at den pågældende klage angår. En Fortsætter på side 6 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra side 5 rådet ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om disse er i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, vil rådet desuden kunne påbyde virksomheden at præcisere de pågældende uklare betingelser. Endelig foreslås det, at det vil kunne tillægges betydning i forbindelse med bevisvurderingen i sager om overtrædelse af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, hvis en dominerende virksomhed anvender sine samhandelsbetingelser på en måde, som afviger fra eller ikke fremgår af de betingelser, der er indsendt til Konkurrencestyrelsen. Det vil sige, at det bevismæssigt set kan få en negativ virkning over for en dominerende virksomhed i relation til at statuere overtrædelse af forbud for misbrug af dominerende stilling, hvis virksomheden anvender sine forretningsbetingelser på en måde, som ikke fremgår af de betingelser, som er indsendt til Konkurrencestyrelsen. Forslag om, at tidsfristen for anmeldelse af en fusion til Konkurrencestyrelsen inden en uge afskaffes, og at der i stedet indføres en bestemmelse om, at en anmeldelsespligtig fusion skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen, efter at fusionsaftale er indgået, et offentligt overtagelsestilbud fremsat eller en kontrollerende andel erhvervet, og før fusionen gennemføres. Herved bringes de danske regler om anmeldelse af fusioner på linje med de tilsvarende regler i den nye EU-fusionsforordning, der trådte i kraft den 1. maj kurrence hæmmes betydeligt. Ifølge lovforslaget vil dette skulle ændres således, at en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, fremover vil skulle godkendes, mens en fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, fremover vil skulle forbydes. Forslag om, at Konkurrencerådet fremover i sager, der afsluttes med en bøde for overtrædelse af konkurrenceloven, skal kunne offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf. Dette medfører, at navnene på de virksomheder, der fremover måtte blive idømt eller udenretligt acceptere en bøde for overtrædelse af konkurrenceloven, bliver offentligt tilgængelige. Dette har til formål at gøre det nemmere for virksomheder eller andre, f.eks. offentlige organer, der mener at have lidt tab som følge af en virksomheds overtrædelse af konkurrencereglerne, at anlægge erstatningssag imod denne anden virksomhed. I sagen vedrørende det såkaldte "el-kartel" blev det således fremført som en kritik, at navnene på virksomheder, der udenretligt havde accepteret bødeforlæg for overtrædelser af konkurrenceloven - og som derfor ikke var blevet dømt ved dom - ikke var offentlige, og at virksomheder/ offentlige organer, der mente at have betalt for meget for visse ydelser som følge af el-kartellets koordinering af tilbud og priser, dermed ikke i praksis havde mulighed for at anlægge erstatningssag imod disse virksomheder. Forslag om, at Konkurrencestyrelsen og Konkurrenceankenævnet kan behandle en sag på engelsk og også træffe afgørelse på engelsk, hvis adressaterne for afgørelsen ønsker det, og hvis hensynet til sagens parter ikke taler afgørende imod at sagsbehandle og træffe afgørelse på engelsk. Hvis der træffes afgørelse på Forslag om, at den materielle test for vurdering af fusioner, der skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen, ændres således, at denne bliver i overensstemmelse med den test, der den 1. maj 2004 trådte i kraft for fusioner, som skal anmeldes til EU-Kommissionen. I dag skal Konkurrencestyrelsen godkende en anmeldt fusion, såfremt der ikke ved fusionen skabes eller styrkes en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konengelsk, vil der dog skulle udarbejdes et dansk resumé af afgørelsen. Forslag om, at muligheden for at udstede påbud til virksomheder i sager vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler eller misbrug af dominerende stilling ikke længere skal være tidsmæssigt begrænset til et år. Forslag om, at der ved kontrolundersøgelser foretaget af Konkurrencestyrelsen kan foretages forsegling af den undersøgte virksomheds relevante forretningslokaler i op til 72 timer. Dette er dog forudsat, at det ikke er muligt for Konkurrencestyrelsen at få adgang til eller tage kopi af de ønskede oplysninger samme dag, som kontrolundersøgelsen finder sted. I særlige tilfælde vil forseglingen kunne opretholdes i mere end 72 timer. Forslag om, at Konkurrenceankenævnet skal udvides med et medlem med juridisk sagkundskab og med et medlem med økonomisk sagkundskab, samt at nævnets formand skal være højesteretsdommer. Ankenævnet er p.t. sammensat af et medlem, der skal opfylde betingelserne for udnævnelse til højesteretsdommer, og af to andre medlemmer, der skal have henholdsvis økonomisk og juridisk sagkundskab. Forslag om, at der kan pålægges tvangsbøder i tilfælde af, at en virksomhed nægter at efterkomme et tilsagn, der er gjort bindende af Konkurrencestyrelsen ved dennes afgørelse af en sag mod den pågældende virksomhed, jf. ovenfor. Det fremgår af forslaget, at lovændringens ikrafttræden er planlagt til den 1. februar Aktuel Konkurrenceret vil i et senere nummer følge op på den foreslåede ændring af konkurrenceloven. 6

7 Ny retspraksis fra Kommissionen. Tilbagebetaling af ulovligt opnået statsstøtte hvem hæfter? Karen Dyekjær Katja Høegh EF-Domstolen har den 29. april 2004 afsagt dom i en sag mellem Tyskland og Kommissionen vedrørende statsstøtte til System Microelectronic Innovation (SMI). Dommen vedrører spørgsmålet om, hvem der hæfter for tilbagebetaling af ulovligt modtaget statsstøtte. hvorledes tilbagebetalingspligten skulle håndteres. Bl.a. foretoges en sondring mellem aktiesalg og salg af aktiver og i sidste tilfælde en sondring mellem separat salg og "en bloc" salg til markedspris. EF-Domstolen fulgte ikke Kommissionens teorier, men fastslog med henvisning til sin angiveligt faste praksis følgende: Når en virksomhed, som har modtaget ulovlig statsstøtte, bliver solgt til markedsprisen, d.v.s. til den højeste pris som en privat investor, der handlede på normale konkurrencevilkår, var parat til at betale for selskabet i den situation, som det befandt sig i bl.a. efter at have modtaget statsstøtte, er støtteelementet blevet vurderet til markedsprisen og indbefattet i købsprisen. Under disse omstændigheder kan køberen ikke anses for at have haft nogen fordel i forhold til øvrige aktører på markedet. EF-Domstolen fastslog yderligere, at i den foreliggende sag, hvor den virksomhed, der har benyttet støtten, stadig er i behold og har beholdt sin status som juridisk person, vil det være den virksomhed, der hæfter for tilbagebetalingen. Når støttemodtageren er gået konkurs, må tilbagebetalingskravet anmeldes i boet. Dette princip gælder således i hvert fald, når der er tale om, at støttemodtageren fortsat består. Med denne begrundelse konstaterede EF-Domstolen, at MDD ikke kunne pålægges at tilbagebetale støtten til SMI I, og at SMI I heller ikke kan forpligtes til at betale støtten til SMI. Domstolen tog dog forviteter er rådgivning, markedsføring, udvikling m.v. SMI I modtog efterfølgende ny statsstøtte. Selskabet blev siden solgt til tredjemand. Kommissionen erklærede begge former for støtte ulovlig og pålagde virksomhederne tilbagebetaling. Kravet om tilbagebetaling var rettet mod såvel SMI som SMI I og MDD "samt enhver virksomhed som SMI's, SMI I's eller MDD's aktiver i en eller anden form var blevet eller ville blive overdraget til med henblik på at omgå konsekvenserne af denne beslutning". Kommissionen havde for sit vedkommende fremsat forskellige teorier om, SMI-sagen kort SMI havde modtaget statsstøtte både fra delstaten Brandenburg og fra Treuhand Anstalt. SMI gik konkurs i Kurator etablerede et afviklingsselskab benævnt "SMI I", der overtog medarbejdere og aktiviteter samt et datterselskab af SMI I ("MDD"), hvis akti- Fortsætter på bagsiden 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra side 3 Kommentarer Afgørelsen er interessant, fordi den frembyder en fremgangsmåde, hvorved man kan kombinere en national anmeldelse med afskaffelse af anmeldelsessystemet i henhold til forordning 1/2003. Konkurrencestyrelsen udtalte således, at man havde truffet sin afgørelse i henhold til artikel 81 og 82 "på eget initiativ". Afgørelsen er samtidig et eksempel, som formentlig skal følges, på den måde, hvorpå en national konkurrencemyndighed vil anvende artikel 81 og 82 i henhold til Det Europæiske Netværk. Fremtiden vil vise, hvorvidt alle Konkurrencestyrelsens afgørelser vil være lige så omhyggeligt analyserede og motiverede. Afgørelsen bidrager også til sondringen mellem "aftaler" og ensidige afgørelser. For så vidt angår rabatordninger modsiger afgørelsen den antagelse, der indmarkedsandel. Der skal således skelnes mellem rabatter baseret på efterspørgsel, herunder som en undergruppe loyalitetsrabatter, og rabatter baseret på omkostningsbesparelser, som er acceptable, i den udstrækning omkostningsbesparelserne kan dokumenteres. Undersøgelser af mellemliggende ordninger må foretages fra sag til sag. I Danisco-sagen var det relevant, at årsbonus var lille (mindre end 2,5 %), og især at den ikke var kumuleret, men blev udregnet særskilt for hvert interval. Forudbestillingsrabatten var begrundet i effektivitetsgevinster og blev også udregnet særskilt for hvert interval. Sukkermarkedet er et råvaremarked, der reguleres i henhold til den fælles landbrugspolitik i EU. Dette synes dog ikke at have været afgørende for Konkurrencestyrelsens afgørelse, bortset fra at de svingende råvarepriser forklarer behovet for en terminskontrakt. imellem gives udtryk for, nemlig at ingen rabatordning af mere end et kvartals længde nogensinde vil blive tilladt i forbindelse med en virksomhed med en dominerende stilling. Årsbonus kan tillades, forudsat at det samlede omfang er ubetydeligt, skalaen ikke er for stejl, og intervallerne ikke kumuleres. Forudbestillingsrabatter på grundlag af visse minimumskvanta er også tilladt og vil sandsynligvis være almindelige i fremtiden. Fortsat fra side 7 behold for, at der kunne være tilfælde, hvor køberen måtte befinde sig i en situation, hvor man "faktisk nyder godt af den med støtten forbundne konkurrencefordel" og dermed bliver forpligtet til at betale tilbage. EF-Domstolen nævner, at dette vil være tilfældet, når der ikke betales en pris, der svarer til markedsprisen, eller når det er godtgjort, at det nye selskab, der står som sælger af aktiverne (her SMI I), er stiftet for at omgå forpligtelsen til at tilbagebetale støtten. Også spørgsmålet om, hvad det vil sige, at en virksomhed er solgt til markedspris, blev berørt. Kommissionen for sit vedkommende fandt, at et "en bloc" salg uden en udbudsprocedure ikke var tilstrækkelig. Domstolen henviste imidlertid til, at der i det konkrete tilfælde var tale om et salg med partens tilslutning, at kurator i SMI tidligere forgæves havde forsøgt at sælge selskabet til andre, og at der derfor ikke var nogen grund til at tro, at der ikke var tale om en tilstrækkelig åben procedure. Sammenfatning Det må anses for at være afgørende for dommens resultat, at salget skete i en åben transparent procedure. Flere kommentatorer har gjort opmærksom på, at EF-Domstolens dom har efterladt en god del usikkerhed. Samtidig er der utvivlsomt tale om en åbning for en pragmatisk løsning i konkrete tilfælde. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær (ansvarshavende), Britt-Mari Fog, Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet den 1. nov Yellow Pencil Tryk: Jypa.

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL

KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Principiel afgørelse om dominerende virksomheders rabatter og markedsføringstilskud Gitte Holtsø og advokat LL.M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere