digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans Christian Karhula Lauridsen og fuldmægtig LL.M. Jacob Borum Europa-Kommissionen ("Kommissionen") traf den 24. marts 2004 beslutning om, at Microsoft havde overtrådt EUs konkurrenceregler og pålagde Microsoft en bøde på DKK 3,7 milliarder (EUR 497 mio.). Det interessante ved beslutningen er, at den kan tages til indtægt for en udvidelse af dominerende virksomheders pligt til aktivt at hjælpe konkurrenter og forbedre konkurrencesituationen. Beslutningen behandler to former for misbrug: leveringsnægtelse og koblingssalg. Leveringsnægtelse Ifølge beslutningen har Microsoft misbrugt sin dominerende stilling ved at nægte at levere visse tekniske specifikationer til sine konkurrenter. Dette har betydet, at Microsofts konkurrenter ikke har kunnet producere styresystemer til visse servere, som kunne arbejde sammen med Microsoft-produkter. Beslutningen pålægger Microsoft at levere disse tekniske specifikationer til alle interesserede parter på rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Da visse af disse tekniske specifikationer er beskyttet af immaterielle rettigheder, er der reelt tale om tvangslicens. Beslutningen tager udgangspunkt i den kontroversielle Magill-dom, som fastslår, at leveringsnægtelse af immaterielle rettigheder under særlige omstæn- digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, som gjorde sig gældende i Magill-dommen, og fremhæver følgende særlige omstændigheder i Microsoft-beslutningen: (1) Microsoft havde tidligere leveret disse specifikationer til sine konkurrenter; (2) leveringsnægtelsen risikerer at udelukke enhver konkurrence; (3) de tekniske specifikationer er nødvendige for konkurrenterne; (4) leveringsnægtelsen anses ikke retfærdiggjort af beskyttelsen af Microsofts immaterielle rettigheder. Kommissionens beslutning udvider den eksisterende retstilstand vedrørende tvangslicens. Fortsættes næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra forsiden I modsætning til Magill-sagen, hvor der blev givet tvangslicens på copyrightbeskyttede tv-oversigter, er der i Microsoft-sagen tale om utvivlsomt beskyttelsesværdige immaterielrettigheder (patenter mv.). I Magill-sagen forhindrede (leverings) nægtelsen herudover fremkomsten af et ikke-eksisterende produkt (tv-guide med flere kanaler). I Microsoft-sagen derimod er de produkter, som Kommissionen vil beskytte, allerede på markedet. Særligt denne del af beslutningen kan opfattes som en betydelig udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter og forbedre konkurrencesituationen og derfor en tilsvarende begrænsning i dominerende virksomheders frihed til at tilrettelægge deres forretningsstrategi. En dominerende virksomhed skal være opmærksom på denne ændring, hvis den overvejer ikke at levere visse produkter eller ydelser til sine konkurrenter, særligt hvis den tidligere har leveret disse produkter eller ydelser. Koblingssalg Ifølge beslutningen har Microsoft yderligere misbrugt sin dominerende stilling ved at binde sin media player til sit PCstyresystem. Eftersom de fleste PC'er allerede har Microsofts PC-styresystem inklusiv Microsofts media player 1 installeret, når man køber dem, vil producenter skabe indhold, som kan afspilles på Microsofts media player, og konkurrerende media playere vil langsomt forsvinde (den såkaldte "netværkseffekt"). Som løsning på problemet er Microsoft blevet beordret til at tilbyde en version af Windows PC-styresystem uden sin media player. Kommissionens beslutning etablerer i den forbindelse en test, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. Mange virksomheder forbedrer løbende deres produkter ved at tilføje nye funktioner, men det er ikke klart ud fra Kommissionens beslutning, hvor grænsen går mellem lovligt at tilføje nye funktioner til et eksisterende produkt og ulovligt koblingssalg. Der er mange eksempler på produkter, som løbende bliver forbedret bl.a. ved at tilføje nye funktioner. Biler har i dag Beslutningen er indbragt for Retten i Første Instans Microsoft har indbragt beslutningen for Retten i Første Instans ("RFI"). Der vil formentlig først falde dom i denne sag omkring RFIs afgørelse kan derefter appelleres til EF-Domstolen. I lighed med dansk ret har indbringelse af en beslutning ikke i sig selv opsættende virkning. Microsoft har derfor også bedt RFI om at suspendere virkningerne af Kommissionens beslutning, indtil RFI afmeget standardudstyr som radio og stereoanlæg, airconditionanlæg, navigationssystem osv. Mobiltelefoner inkluderer i dag kalender, fotografiapparat, vækkeur, computerspil osv. Tilføjelse af nye funktioner er oftest en naturlig del af produktudviklingen og en vigtig del af konkurrencen. Forbrugerne, som konkurrencereglerne er beregnet til at beskytte, nyder som regel godt af en sådan produktudvikling. Kommissionens beslutning fastslår, at tilføjelse af nye funktioner eller produkter til et eksisterende produkt under visse omstændigheder kan være konkurrencestridigt. Det er dog ikke nærmere forklaret, hvornår dette er tilfældet. Beslutningen udvider konkurrencemyndighedernes beføjelser til at regulere virksomheders produktudformning. Denne del af beslutningen er blevet kraftigt kritiseret blandt andet af The TABEL 1. Microsoft-sagen. En komparativ oversigt EU procedure 1998 Konkurrent beder Microsoft om tekniske specifikationer Konkurrent klager til Kommissionen 2000 Kommissionens 1. klagemeddelelse 2001 Kommissionens 2. klagemeddelelse Kommissionens markedsundersøgelse Kommissionens 3. klagemeddelelse Mundtlig høring 2004 Kommissionens beslutning Microsoft anker Kommissionens beslutning Department of Justice (DoJ) i USA. Både DoJ og den domstol, som behandlede den amerikanske konkurrencesag mod Microsoft, afviste denne løsning som uhensigtsmæssig. I USA valgte man en mindre indgribende løsning i den tilsvarende sag imod Microsoft, nemlig at Microsoft skulle skjule Microsoft media player ikonet i stedet for at fjerne det helt. US procedure 1998 DoJ anlægger sag mod Microsoft ved US domstol 2000 Microsoft dømmes i 1. instans instans tilbageviser sagen til 1. instans DoJ og Microsoft indgår forlig 2002 US-Domstol godkender forliget og afviser alternative foranstaltninger En media player er et softwareprodukt, som gør det muligt at afspille musik og video blandt andet via Internettet. De mest udbredte media playere er Microsofts "Windows Media Player", Apple's "Quick- Time Player" og RealNetworks "RealOne Player". 2

3 Generelle vilkår for dominerende virksomheders rabatter. Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om Daniscos rabatordninger Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Britt-Mari Fog Den 26. maj 2004 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen sin afgørelse vedrørende visse rabatordninger, som Danisco benytter. Danisco anvender forskellige former for rabatter, især en logistikrabat (kvantumsrabat i forbindelse med hele læs), en årsbonus baseret på størrelse og en forudbestillingsrabat. Danisco anmeldte disse rabatformer til Konkurrencestyrelsen og udbad sig en erklæring om, at der ikke forelå krænkelse Analysen Konkurrencestyrelsen undersøgte markedet og fandt, at markedet geografisk set var nationalt, og at Danisco havde en dominerende stilling på dette marked, men at der ikke desto mindre skete en påvirkning af det europæiske marked, der betød, at EU-reglerne (artikel 81 og 82) skulle anvendes. Beslutningen er således den første i henhold til artikel 81 på grundlag af artikel 82 ud fra en undersøgelse af rabatordningernes indlåsende effekt. I modsætning hertil fandt Konkurrencestyrelsen, at terminskontrakten og forudbestillingsrabatterne udgjorde "aftaler" og derfor skulle bedømmes på grundlag af artikel 81. Terminskontrakten fandtes ikke at have konkurrencebegrænsende elementer. For så vidt angår de andre rabatformer, eller, om nødvendigt, en fritagelse. Ud siden indførelsen af Det Europæiske gentog Konkurrencestyrelsen visse over de ovenfor nævnte rabatformer tilbyder Danisco sine kunder en pristerminskontrakt. Alle disse rabatordninger blev senere accepteret og godkendt af Konkurrencestyrelsen efter nogle ændringer. Konkurrencestyrelsen benyttede imidlertid lejligheden til gennem afgørelsen at videregive sin begrundelse for så vidt angår rabatter i almindelighed. Konkurrencenetværk, og man kan gå ud fra, at Kommissionen er blevet spurgt til råds. For så vidt angår rabatterne, fandt Konkurrencestyrelsen ikke, at logistikbonus og årsbonus, der tilbydes alle, udgjorde "aftaler", og bedømmelsen af disse rabatformer skulle derfor foretages generelle bemærkninger. Bedømmelsen af en rabatordning skal således baseres på rabatordningens særlige træk samt på markedsforholdene. Især rabattens størrelse, progression i beregningen af rabatten, rabatperiodens varighed og leverandørens Fortsættes på side 8 Fortsat fra modsat side siger dom i sagen. En afgørelse om dette punkt kan forventes i december Microsoft-sagen i EU og USA Både EU (Kommissionen) og USA (DoJ) har parallelt behandlet lignende konkurrenceretssager mod Microsoft. Disse to parallelle procedurer sammenblandes ofte, og vi har derfor i tabel 1 opstillet en sammenlignende oversigt over udviklingen i de to procedurer. Ud over at skabe klarhed over kronologien i de to procedurer illustrerer opstillingen, hvordan procedurerne forløb relativt parallelt, indtil det amerikanske forlig i 2002, som Kommissionen ikke anser for fyldestgørende. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Ændret retsstilling for dominerende virksomheder? Nyt forslag til ændring af den danske konkurrencelov Helle Lorentsen og advokatfuldmægtig Signe Toft Den danske regering har den 27. oktober 2004 fremsat forslag til ændring af konkurrenceloven. Forslaget indeholder bl.a. en række ændringer, som afspejler den reform af EUs konkurrenceregler, som trådte i kraft den 1. maj 2004, og en vedtagelse af forslaget vil derfor i endnu højere grad bringe den danske konkurrencelov på linje med EUs konkurrenceregler. For en nærmere omtale af de nye EU-regler, se venligst Aktuel Konkurrenceret, juni Ud over i endnu højere grad at tilpasse konkurrenceloven til EUs konkurrenceregler indeholder lovforslaget bl.a. også bestemmelser, som ifølge bemærkningerne til forslaget har til formål at give Konkurrencerådet forbedrede muligheder for at gribe ind over for dominerende virksomheder, der med deres adfærd skader den effektive konkurrence, samt bestemmelser, der skal give virksomheder/forbrugere, som mener at have lidt tab som følge af andre virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne, reel mulighed for at opnå erstatning. Set ud fra en virksomheds synspunkt indeholder lovforslaget om ændring af konkurrenceloven følgende hovedelementer (de forskellige dele af forslaget er beskrevet i den rækkefølge, hvori de optræder i det fremsatte lovforslag): ende salgspriser. Dette forslag skal ses på baggrund af Østre Landsrets dom fra 23. oktober 2003 i den såkaldte "Levis-sag", hvor landsretten frikendte Levi Strauss for en anklage om bindende videresalgspriser, idet landsretten ikke fandt, at der rent faktuelt forelå tilstrækkeligt bevis for prisstyring, herunder for, at en konkret sælgers adfærd over for en kunde var udtryk for ledelsens ønsker. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan dommen dog også opfattes som udtryk for uklarhed om rækkevidden af forbuddet mod bindende videresalgspriser, og forslaget indebærer på den baggrund en præcisering af, at der i en fremtidig lignende sag vil kunne ske domsfældelse, forudsat at der kan føres bevis for de konkrete faktiske forhold, og forudsat at der i øvrigt er tale om en mærkbar konkurrencebegrænsning. Forslag om at Konkurrencerådet for at imødekomme de betænkeligheder, Rådet i en konkret sag måtte have vedrørende manglende overholdelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, kan gøre tilsagn, som en virksomhed har afgivet under sagens behandling, bindende. Denne mulighed kendes allerede i dag fra fusionssager. Forslag til en modernisering af anmeldelsessystemet, således at virksomheder kan påberåbe sig muligheden for fritagelse fra forbuddet mod kon- Forslag om præcisering af, at forbuddet mod bindende videresalgspriser i konkurrenceloven omfatter en virksomheds fastsættelse af bindende videresalgspriser samt forsøg på - på anden måde - at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledkurrencebegrænsende aftaler i den danske konkurrencelov uden at have indgivet ansøgning om og fået meddelt individuel fritagelse eller uden at være omfattet af en gruppefritagelse. Anmeldelsespligten foreslås således afskaffet. Dette forslag har til formål at tilpasse håndhævelsessystemet for den danske konkurrencelov til det håndhævelsessystem for EUs konkurrenceregler, som blev indført ved forordning 1/2003, der trådte i kraft den 1. maj Virksomhedernes ret til at anmelde en aftale med henblik på Konkurrencerådets vurdering af aftalen opretholdes imidlertid, så virk- 4

5 somhederne fortsat har mulighed for at få afklaret deres retsstilling i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de ønsker det. Det er således fremover op til virksomhederne og deres rådgivere at vurdere, om der i en konkret sag skal ske anmeldelse til Konkurrencerådet, eller om man selv vil foretage vurderingen i henhold til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, herunder muligheden for fritagelse fra dette forbud. Forslag om, at Konkurrencerådet skal have mulighed for at påbyde dominerende virksomheder at indsende deres generelle samhandelsbetingelser til Konkurrencestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser er, at der skal foreligge en dominerende virksomhed, som efter påbud fra Konkurrencerådet har indsendt sine forretningsbetingelser i forbindelse med en konkret klagesag, kan anmode styrelsen om en ikke ubegrundet klage fra en konkurrent, vurdering af samhandelsbetingelserne der skal foreligge særlige mar- kedsforhold og endelig, at der på grund af disse forhold er et særligt behov for, at Konkurrencestyrelsen får en større indsigt i, hvordan den dominerende virksomhed fastsætter sine priser, rabatter mv. Et påbud om at indsende samhandelsbetingelser vil kun kunne vedrøre de markeder, i deres helhed med henblik på at opnå godkendelse af disse. Det foreslås desuden, at Konkurrencerådet - hvis samhandelsbetingelserne er i strid med forbuddet mod dominerende stilling - skal kunne påbyde, at disse ændres eller ophæves. Hvis samhandelsbetingelserne er udformet på en sådan måde, at den pågældende klage angår. En Fortsætter på side 6 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra side 5 rådet ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om disse er i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, vil rådet desuden kunne påbyde virksomheden at præcisere de pågældende uklare betingelser. Endelig foreslås det, at det vil kunne tillægges betydning i forbindelse med bevisvurderingen i sager om overtrædelse af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, hvis en dominerende virksomhed anvender sine samhandelsbetingelser på en måde, som afviger fra eller ikke fremgår af de betingelser, der er indsendt til Konkurrencestyrelsen. Det vil sige, at det bevismæssigt set kan få en negativ virkning over for en dominerende virksomhed i relation til at statuere overtrædelse af forbud for misbrug af dominerende stilling, hvis virksomheden anvender sine forretningsbetingelser på en måde, som ikke fremgår af de betingelser, som er indsendt til Konkurrencestyrelsen. Forslag om, at tidsfristen for anmeldelse af en fusion til Konkurrencestyrelsen inden en uge afskaffes, og at der i stedet indføres en bestemmelse om, at en anmeldelsespligtig fusion skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen, efter at fusionsaftale er indgået, et offentligt overtagelsestilbud fremsat eller en kontrollerende andel erhvervet, og før fusionen gennemføres. Herved bringes de danske regler om anmeldelse af fusioner på linje med de tilsvarende regler i den nye EU-fusionsforordning, der trådte i kraft den 1. maj kurrence hæmmes betydeligt. Ifølge lovforslaget vil dette skulle ændres således, at en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, fremover vil skulle godkendes, mens en fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, fremover vil skulle forbydes. Forslag om, at Konkurrencerådet fremover i sager, der afsluttes med en bøde for overtrædelse af konkurrenceloven, skal kunne offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf. Dette medfører, at navnene på de virksomheder, der fremover måtte blive idømt eller udenretligt acceptere en bøde for overtrædelse af konkurrenceloven, bliver offentligt tilgængelige. Dette har til formål at gøre det nemmere for virksomheder eller andre, f.eks. offentlige organer, der mener at have lidt tab som følge af en virksomheds overtrædelse af konkurrencereglerne, at anlægge erstatningssag imod denne anden virksomhed. I sagen vedrørende det såkaldte "el-kartel" blev det således fremført som en kritik, at navnene på virksomheder, der udenretligt havde accepteret bødeforlæg for overtrædelser af konkurrenceloven - og som derfor ikke var blevet dømt ved dom - ikke var offentlige, og at virksomheder/ offentlige organer, der mente at have betalt for meget for visse ydelser som følge af el-kartellets koordinering af tilbud og priser, dermed ikke i praksis havde mulighed for at anlægge erstatningssag imod disse virksomheder. Forslag om, at Konkurrencestyrelsen og Konkurrenceankenævnet kan behandle en sag på engelsk og også træffe afgørelse på engelsk, hvis adressaterne for afgørelsen ønsker det, og hvis hensynet til sagens parter ikke taler afgørende imod at sagsbehandle og træffe afgørelse på engelsk. Hvis der træffes afgørelse på Forslag om, at den materielle test for vurdering af fusioner, der skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen, ændres således, at denne bliver i overensstemmelse med den test, der den 1. maj 2004 trådte i kraft for fusioner, som skal anmeldes til EU-Kommissionen. I dag skal Konkurrencestyrelsen godkende en anmeldt fusion, såfremt der ikke ved fusionen skabes eller styrkes en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konengelsk, vil der dog skulle udarbejdes et dansk resumé af afgørelsen. Forslag om, at muligheden for at udstede påbud til virksomheder i sager vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler eller misbrug af dominerende stilling ikke længere skal være tidsmæssigt begrænset til et år. Forslag om, at der ved kontrolundersøgelser foretaget af Konkurrencestyrelsen kan foretages forsegling af den undersøgte virksomheds relevante forretningslokaler i op til 72 timer. Dette er dog forudsat, at det ikke er muligt for Konkurrencestyrelsen at få adgang til eller tage kopi af de ønskede oplysninger samme dag, som kontrolundersøgelsen finder sted. I særlige tilfælde vil forseglingen kunne opretholdes i mere end 72 timer. Forslag om, at Konkurrenceankenævnet skal udvides med et medlem med juridisk sagkundskab og med et medlem med økonomisk sagkundskab, samt at nævnets formand skal være højesteretsdommer. Ankenævnet er p.t. sammensat af et medlem, der skal opfylde betingelserne for udnævnelse til højesteretsdommer, og af to andre medlemmer, der skal have henholdsvis økonomisk og juridisk sagkundskab. Forslag om, at der kan pålægges tvangsbøder i tilfælde af, at en virksomhed nægter at efterkomme et tilsagn, der er gjort bindende af Konkurrencestyrelsen ved dennes afgørelse af en sag mod den pågældende virksomhed, jf. ovenfor. Det fremgår af forslaget, at lovændringens ikrafttræden er planlagt til den 1. februar Aktuel Konkurrenceret vil i et senere nummer følge op på den foreslåede ændring af konkurrenceloven. 6

7 Ny retspraksis fra Kommissionen. Tilbagebetaling af ulovligt opnået statsstøtte hvem hæfter? Karen Dyekjær Katja Høegh EF-Domstolen har den 29. april 2004 afsagt dom i en sag mellem Tyskland og Kommissionen vedrørende statsstøtte til System Microelectronic Innovation (SMI). Dommen vedrører spørgsmålet om, hvem der hæfter for tilbagebetaling af ulovligt modtaget statsstøtte. hvorledes tilbagebetalingspligten skulle håndteres. Bl.a. foretoges en sondring mellem aktiesalg og salg af aktiver og i sidste tilfælde en sondring mellem separat salg og "en bloc" salg til markedspris. EF-Domstolen fulgte ikke Kommissionens teorier, men fastslog med henvisning til sin angiveligt faste praksis følgende: Når en virksomhed, som har modtaget ulovlig statsstøtte, bliver solgt til markedsprisen, d.v.s. til den højeste pris som en privat investor, der handlede på normale konkurrencevilkår, var parat til at betale for selskabet i den situation, som det befandt sig i bl.a. efter at have modtaget statsstøtte, er støtteelementet blevet vurderet til markedsprisen og indbefattet i købsprisen. Under disse omstændigheder kan køberen ikke anses for at have haft nogen fordel i forhold til øvrige aktører på markedet. EF-Domstolen fastslog yderligere, at i den foreliggende sag, hvor den virksomhed, der har benyttet støtten, stadig er i behold og har beholdt sin status som juridisk person, vil det være den virksomhed, der hæfter for tilbagebetalingen. Når støttemodtageren er gået konkurs, må tilbagebetalingskravet anmeldes i boet. Dette princip gælder således i hvert fald, når der er tale om, at støttemodtageren fortsat består. Med denne begrundelse konstaterede EF-Domstolen, at MDD ikke kunne pålægges at tilbagebetale støtten til SMI I, og at SMI I heller ikke kan forpligtes til at betale støtten til SMI. Domstolen tog dog forviteter er rådgivning, markedsføring, udvikling m.v. SMI I modtog efterfølgende ny statsstøtte. Selskabet blev siden solgt til tredjemand. Kommissionen erklærede begge former for støtte ulovlig og pålagde virksomhederne tilbagebetaling. Kravet om tilbagebetaling var rettet mod såvel SMI som SMI I og MDD "samt enhver virksomhed som SMI's, SMI I's eller MDD's aktiver i en eller anden form var blevet eller ville blive overdraget til med henblik på at omgå konsekvenserne af denne beslutning". Kommissionen havde for sit vedkommende fremsat forskellige teorier om, SMI-sagen kort SMI havde modtaget statsstøtte både fra delstaten Brandenburg og fra Treuhand Anstalt. SMI gik konkurs i Kurator etablerede et afviklingsselskab benævnt "SMI I", der overtog medarbejdere og aktiviteter samt et datterselskab af SMI I ("MDD"), hvis akti- Fortsætter på bagsiden 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Fortsat fra side 3 Kommentarer Afgørelsen er interessant, fordi den frembyder en fremgangsmåde, hvorved man kan kombinere en national anmeldelse med afskaffelse af anmeldelsessystemet i henhold til forordning 1/2003. Konkurrencestyrelsen udtalte således, at man havde truffet sin afgørelse i henhold til artikel 81 og 82 "på eget initiativ". Afgørelsen er samtidig et eksempel, som formentlig skal følges, på den måde, hvorpå en national konkurrencemyndighed vil anvende artikel 81 og 82 i henhold til Det Europæiske Netværk. Fremtiden vil vise, hvorvidt alle Konkurrencestyrelsens afgørelser vil være lige så omhyggeligt analyserede og motiverede. Afgørelsen bidrager også til sondringen mellem "aftaler" og ensidige afgørelser. For så vidt angår rabatordninger modsiger afgørelsen den antagelse, der indmarkedsandel. Der skal således skelnes mellem rabatter baseret på efterspørgsel, herunder som en undergruppe loyalitetsrabatter, og rabatter baseret på omkostningsbesparelser, som er acceptable, i den udstrækning omkostningsbesparelserne kan dokumenteres. Undersøgelser af mellemliggende ordninger må foretages fra sag til sag. I Danisco-sagen var det relevant, at årsbonus var lille (mindre end 2,5 %), og især at den ikke var kumuleret, men blev udregnet særskilt for hvert interval. Forudbestillingsrabatten var begrundet i effektivitetsgevinster og blev også udregnet særskilt for hvert interval. Sukkermarkedet er et råvaremarked, der reguleres i henhold til den fælles landbrugspolitik i EU. Dette synes dog ikke at have været afgørende for Konkurrencestyrelsens afgørelse, bortset fra at de svingende råvarepriser forklarer behovet for en terminskontrakt. imellem gives udtryk for, nemlig at ingen rabatordning af mere end et kvartals længde nogensinde vil blive tilladt i forbindelse med en virksomhed med en dominerende stilling. Årsbonus kan tillades, forudsat at det samlede omfang er ubetydeligt, skalaen ikke er for stejl, og intervallerne ikke kumuleres. Forudbestillingsrabatter på grundlag af visse minimumskvanta er også tilladt og vil sandsynligvis være almindelige i fremtiden. Fortsat fra side 7 behold for, at der kunne være tilfælde, hvor køberen måtte befinde sig i en situation, hvor man "faktisk nyder godt af den med støtten forbundne konkurrencefordel" og dermed bliver forpligtet til at betale tilbage. EF-Domstolen nævner, at dette vil være tilfældet, når der ikke betales en pris, der svarer til markedsprisen, eller når det er godtgjort, at det nye selskab, der står som sælger af aktiverne (her SMI I), er stiftet for at omgå forpligtelsen til at tilbagebetale støtten. Også spørgsmålet om, hvad det vil sige, at en virksomhed er solgt til markedspris, blev berørt. Kommissionen for sit vedkommende fandt, at et "en bloc" salg uden en udbudsprocedure ikke var tilstrækkelig. Domstolen henviste imidlertid til, at der i det konkrete tilfælde var tale om et salg med partens tilslutning, at kurator i SMI tidligere forgæves havde forsøgt at sælge selskabet til andre, og at der derfor ikke var nogen grund til at tro, at der ikke var tale om en tilstrækkelig åben procedure. Sammenfatning Det må anses for at være afgørende for dommens resultat, at salget skete i en åben transparent procedure. Flere kommentatorer har gjort opmærksom på, at EF-Domstolens dom har efterladt en god del usikkerhed. Samtidig er der utvivlsomt tale om en åbning for en pragmatisk løsning i konkrete tilfælde. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær (ansvarshavende), Britt-Mari Fog, Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet den 1. nov Yellow Pencil Tryk: Jypa.

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Elsam sagen. Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret. v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen. 3.

Elsam sagen. Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret. v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen. 3. Elsam sagen Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen 3. oktober 2016 Disposition 1 Overblik over sagskomplekset 2 Markedet 3 Dominans

Læs mere

Nr. 4 November 2010 Særnummer til in-house jurister. Indhold. 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen

Nr. 4 November 2010 Særnummer til in-house jurister. Indhold. 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen til in-house jurister Indhold 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcros-sagen Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Nr. 2 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011

Nr. 2 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 1. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Konkurrenceloven - LBK nr. 972 af 13/08/ Offentliggørelsesdato: EU krav om påvirkning Den effektive konkurrence realiseres

Konkurrenceloven - LBK nr. 972 af 13/08/ Offentliggørelsesdato: EU krav om påvirkning Den effektive konkurrence realiseres Formål EU krav om påvirkning Den effektive konkurrence realiseres Det indre marked udvikles Forbrugerne beskyttes DK Fremme effektiv ressourceanvendelse Virksom konkurrence Til gavn for virksomheder og

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

: Kendelse fra Højesteret vedr. Trioplast Nyborg A/S - Ufr H (Kommissionens kontrolundersøgelse ikke i strid med grundloven)

: Kendelse fra Højesteret vedr. Trioplast Nyborg A/S - Ufr H (Kommissionens kontrolundersøgelse ikke i strid med grundloven) 1 af 5 10-08-2012 11:20 2003-03-28: Kendelse fra Højesteret vedr. Trioplast Nyborg A/S - Ufr 2003.1328 H (Kommissionens kontrolundersøgelse ikke i strid med grundloven) U.2003.1328H Adgang for repræsentanter

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere