Indholdsplan for OrkesterEfterskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for OrkesterEfterskolen"

Transkript

1 Indholdsplan for OrkesterEfterskolen Skoleåret 2011/12 Søndag d. 7. august 2011 lørdag d. 29. juni Om skolen Om den boglige undervisning Om den musikalske undervisning Særlige arrangementer Erhvervs- og skolevejledning Om den praktiske dagligdag Husorden Ugeskema og læreroversigt

2 OrkesterEfterskolens værdigrundlag Musik er et universelt og fælles sprog, et unikt udtryksmiddel og en livsvarig kilde til glæde. Den klassiske musik kræver fordybelse for at åbne for store oplevelser og udvikling af færdigheder som grundlag for at kommunikere musikalsk. Ved at spille skærpes koncentrationsevne, udtrykskraft og fantasi. I sammenspillet udvikles samarbejde, lydhørhed, tolerance og fælles begejstring. Det udfordrer samtidig til individuel udfoldelse og personligt initiativ. Det er skolens nærmere formål at støtte og inspirere hver enkelt elev i sin udvikling: Bogligt og intellektuelt - ved at give det bedst mulige grundlag uanset senere uddannelses- og erhvervsvalg. Musikalsk og æstetisk - ved at opbygge en ballast at musikalske og instrumentale færdigheder, musikalsk forståelse, kunstnerisk bevidsthed og musikglæde. Menneskeligt og socialt ved at invitere til aktiv deltagelse i et efterskolemiljø, hvor gensidig respekt og omsorg, ansvarlighed og fordybelse vokser ud af fællesskabet og de fælles musikalske projekter. OrkesterEfterskolen skal søge at virkeliggøre disse formål med udgangspunkt i et musikalsk miljø, der har den klassiske musik som grundlag. 2

3 Skolen OrkesterEfterskolen ligger i Holstebro, tæt ved både by og natur. Eleverne bor i 7 elevhuse med hver 8 sengepladser. Vi har i år valgt at optage 52 elever, fordelt på 3 linjer: Orkesterlinjen, KorTeaterlinjen og klaverlinjen. Skolens undervisningstilbud lader sig bedst realisere med en elevgruppe på den størrelse. Eleverne bor på 2-mands værelser og hvert hus har et fælles te-køkken. Desuden er der en hovedbygning med køkken, spisesal, dagligstue og kontorer, samt en gymnastiksal og undervisningsbygninger med store og små lokaler og en lille koncertsal. Næsten alle lokaler har klaver. Skolen henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin og fordelingen er i år 1 9. klasse og klasser. I nogle fag bliver eleverne dog undervist samlet i 9. hhv 10. klasse. Skolen sorterer ikke eleverne efter køn eller klassetrin, men visse instrumentgrupper bliver hurtigere fyldt op end andre. Eleverne afslutter skoleåret med folkeskolens afgangsprøver. Læs mere om fagenes indhold og afvikling af prøverne på skolestyrelsens hjemmeside ktst.dk Det er skolens mål at varetage hver enkelt elevs udvikling bedst muligt, og hver elevs undervisningsforløb bliver planlagt individuelt. Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse er integreret i både undervisning og samvær, da efterskoleopholdet tager hånd om elevens hele personlighed og udvikling. Lærerne Der er 7 fuldtidslærere og 4 deltidslærere ansat til at varetage skoleundervisning og tilsyn. Desuden er der tilknyttet orkesterdirigent og timelærere til at varetage soloinstrumentalundervisningen. Den musikrelaterede undervisning varetages altid af konservatorieuddannede lærere. 3

4 Om den boglige undervisning: Vi vægter de boglige fag højt og forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses prøve. Undervisningen foregår på dansk. I fremmedsprogsundervisningen undervises så vidt muligt på det pågældende sprog. Alle fagene er obligatoriske. I fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, historie, biologi, geografi og fysik/kemi undervises der klassevis. Fransk kan erstatte tysk i 9. klasse. Musikhistorie og samfundsfag er fællesfag for 10. klasse, værklytning er fællesfag for hele årgangen. Teori/hørelære er niveaudelt efter forudsætninger på 8 niveauer fra helt begynder til meget øvet, således at alle elever bliver mødt i deres udgangspunkt og oplever en stor og positiv udvikling. Der undervises 26 uger med almindeligt skema, de resterende 16 uger er beskrevet nedenfor under punktet særlige arrangementer. Vi arrangerer i år et udvekslingsbesøg med Oakham School of Music, samt et spil-med arrangement i Sydslesvig. hvor eleverne oplever at bruge engelsk eller tysk i praksis, som en del af en kulturel udveksling. 1 lektion er på 45 minutter, men de fleste timer læses som dobbeltlektioner. Dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at udvikle elevernes personlige og kulturelle identitet ved hjælp af sproget. Elevernes bevidsthed om sproget skal styrkes, og undervisningen skal øge lysten til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Eleverne skal opnå udtryksog læseglæde og få større indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og formåen. Undervisningen forbereder eleverne til 9.klasses afgangsprøve og 10. klasses prøve. Indhold: Eleverne trænes i at bruge sproget bevidst og varieret både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med at øge deres ordforråd og begrebsverden. Eleverne udvikler færdigheder i at tale og lytte. Der arbejdes med at udtrykke sig skriftligt på forskellige måder. Eleverne træner håndskrivning og brug af elektronisk tekstbehandling. Der trænes stavning og tegnsætning. Undervisningen omfatter læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål. Eleverne læser både ældre og nyere litteratur, hvorved de tilegner sig en større viden om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Der læses litteratur og sagtekster på norsk og svensk. Undervisningen omfatter desuden trykte og elektroniske medier, billedkunst, film, drama og musik. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især med hensyn til skolens profil som musikefterskole med fokus på klassisk musik. Eleverne læser om komponister og digteres liv og værker, hvorved forståelsen for den historiske sammenhæng og periode styrkes. Timetal : 6 lektioner pr uge. 4

5 Dansk som andetsprog: I dette skoleår har vi 3 elever, som ikke har samme dansksproglige baggrund som de andre elever, enten fordi de ikke er vokset op i Danmark eller ingen af deres forældre har dansk som modersmål. Vi tilbyder derfor ekstra undervisning til disse elever. Formålet med dansk som andetsprog er, at eleverne får tilegnet sig færdigheder i at forstå og anvende dansk inden for hverdagssprog, fagsprog og elektroniske medier, både i tale og skrift. Der vil blive arbejdet med at anvende den optimale læsemåde, og anvende læsestrategier i forhold til den aktuelle teksttype, genre og situation. Danskfagets hjælpemidler som f.eks. ordbøger, håndbøger og digitale hjælpemidler vil indgå naturligt i arbejdet, specielt i forbindelse med gennemgang af alm. grammatiske regler og sprogbrugsnormer. I forbindelse med litterære tekster vil tekstanalysemodeller og fortolkningsmuligheder få en stor plads i undervisningen, og her skal der arbejdes med elevernes modtager og genrebevidsthed. Timetal: 2 lektioner pr uge. Engelsk: Formålet er at give eleverne de kvalifikationer, der sætter dem i stand til at kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk, samt at give dem en forståelse for de forskellige engelsksprogede samfund og kulturområder. Undervisningen er differencieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis 9. klasses afgangsprøve og 10. klasses prøve. Indhold: En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle emner, ofte med udgangspunkt i radio-/tv-udsendelser eller det pensumrelaterede læsestof. Læsning af tekster omfatter avisartikler og anden sagprosa samt forskellige genrer af nutidig og historisk skønlitteratur. Stile og andre skriftlige opgaver har til formål at træne en klar, varieret og struktureret udtryksmåde. Gennemgang af grammatiske regler skal sætte eleverne i stand til at bruge sproget korrekt. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især under hensyntagen til skolens profil som musikefterskole. I denne sammenhæng kan nævnes skuespil og digte, der har dannet grundlag for musikalske kompositioner, samt den betydning, som musikken har haft for udbredelsen og populariseringen af det engelske sprog i verden. Timetal: 9. klasse 3 lektioner pr uge 10. klasse 4 lektioner pr uge Matematik: Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge, og bliver i stand til at 5

6 forstå og anvende matematik. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Eleverne arbejder med matematikkens opbygning og hvordan fagets begreber og metoder anvendes i praksis. I arbejdet indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens anvendelse, dels i relation til teoretiske overvejelser. Eleverne inddrages i overvejelser og valg af temaer til undervisningen. Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis 9. klasses afgangsprøve og 10. klasses prøve. Timetal: 4 lektioner. Tysk Formålet med faget er at sætte eleverne i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk og give dem en forståelse for tysk kultur og tænkemåde. Undervisningen er differencieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. I 10. klasse tages der særligt hensyn til de elever, der har haft fransk i klasse. Undervisningen forbereder eleverne på henholdsvis 9. klasses afgangsprøve og 10. klasses prøve. Indhold: En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring aktuelle eller interesserelaterede emner. Tysksprogede radio- og tv-udsendelser samt film indgår som en naturlig del i denne træning. Læsning af tekster omfatter avisartikler og anden sagprosa samt nutidig og historisk litteratur af både episk, dramatisk og lyrisk art. Eleverne skriver stile og andre skriftlige opgaver for at optræne en klar og varieret og sproglig korrekt udtryksmåde. Her indgår også en praksisorienteret gennemgang af grammatiske regler og sammenhænge. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde, især m.h.t. skolens profil som musikefterskole. Eksempler herpå er digte, der har dannet grundlag for kompositioner, samt sammenligning mellem musikalske og litterariske stilarter. Timetal: 4 lektioner. Fransk: (Kun 9. klasse) For elever der ønsker at tage afgangsprøven i 9. Klasse med fransk i stedet for tysk, undervises disse på et eget hold. Denne undervisning søges tilrettelagt således at den ligger samtidigt med de elever, der har tysk til afgangsprøven. Formålet med undervisningen er at give eleverne kvalifikationer der sætter dem i stand til at kommunikere skriftligt og mundtligt på fransk om centrale og nære emner, endvidere at sætte dem i stand til at forstå hovedindholdet og vigtige detaljer i forskellige typer tekster indenfor centrale og nære emner, og at give eleverne en forståelse for de forskellige fransksprogede samfund og kulturforhold. Undervisningen er differentieret og tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner. 6

7 Indhold: En del af undervisningen består i mundtlig samtaletræning omkring interessebaserede eller aktualiserede emner, som naturligt indgår i det pensumrelaterede læsestof. Læsning af tekster omfatter avisartikler og uddrag af anden sagprosa, samt forskellig gammel og nutidig skønlitteratur. Endvidere vil der arbejdes med de muligheder, der er for at anvende internettet og de udtryksformer, informationsmuligheder og kommunikationsstrategier der ligger i dette medie. Der efterstræbes også et naturligt samarbejde m.h.t. skolens profil som musikefterskole med inddragelse af digte, skuespil som kan danne grundlag for musikalske kompositioner i den franske del af musikkens verden. Timetal: 4 lektioner pr. uge Samfundsfag (9. klasse) Formål: - at lære eleverne at leve som bevidste, ansvarlige og aktive borgere i et demokratisk samfund, hvor fælles opgaver løses gennem samarbejde, og konflikter løses gennem samtale. - at give eleverne en ide om deres lands og verdens historie, så de får et forhold til den kultur, som de er en del af. - at oplyse eleverne om nutidens samfundsforhold nationalt og internationalt. - at præsentere eleverne for forskellige holdninger og idealer, som de kan tage til sig eller tage afstand fra, når de skal forme og bevidstgøre sig om deres egen identitet. Indhold: I undervisningen indgår orientering om nutidige samfundsformer- og strukturer, iagttagelse og analyse af nationale og internationale konflikter samt en gennemgang af historiske udviklingslinier, der kan belyse nutidige forhold. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: (Menneske og stat) - beskrive hovedtræk i grundloven som fundament for det danske demokrati - gøre rede for politiske beslutningsprocesser og interesserne bag dem - diskutere statens rolle i forhold til økonomisk udvikling og politik - gøre rede for staten som rammesæter for borgere, kommuner og amter - forholde sig til den danske stats rolle i det internationale samfund. (Menneske og samfund) - diskutere det enkelte menneskes rolle i grupper og fællesskaber, herunder relationer mellem kønnene - give eksempler på arbejdsmarkedets udvikling i samspil med produktions- og erhvervsstruktur - gøre rede for de krav, som et dynamisk samfund stiller til udvikling af kompetencer - gøre rede for sammenhængen mellem indkomst, skat, velfærd og forbrug - kende til unges forhold i Europa. (Menneske og kultur) - gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem mennesker - sætte sig ind i værdier, der ligger til grund for forskellige religioner, normer og livsformer 7

8 - forklare baggrunden for nationalisme - kende til go forholde sig til globalisering. (Menneske og natur) - forholde sig til naturen som en æstetisk og økonomisk ressource - diskutere og reflektere over økologiske problemstillinger lokalt, nationalt og globalt - diskutere forestillingen om menneskets ret til naturen. Timetal: 2 lektioner pr uge Samfundsfag. (10. klasse) Samfundsfag i 10. klasse bygger dels videre på formålsformuleringen for 9. klasse og dels på begrebet dannelse til demokratisk medborgerskab. Følgende tre kategorier kan være grundlæggende i dannelsen til medborgerskab: - at opleve et tilhørsforhold til det politiske fællesskab, man er del af i kraft af det land, man bor i og det samfund, man dermed lever i. - at forstå og forholde sig kritisk og konstruktivt til de politiske institutioner på lokalt, nationalt og globalt plan. - at kunne agere politisk i omgangen med andre mennesker i de situationer, hvor en politisk omgangsform er passende. Timetal: 2 lektioner pr uge Fællestime: Fællestimen har 2 formål: Dels et møde, hvor formålet med undervisningen er, at eleverne skal lære at lytte og tale i en større forsamling. Mødet styres, under vejledning af en lærer, af 2 elever på skift, så alle elever prøver at have opgaven. De to elever sørger for, at der bliver taget referat af mødet. Der kan gives meddelelser af såvel elever som medarbejdere. Alle meddelelser gives fra talerstol eller man står på gulvet foran eleverne/forsamlingen. Mødet gennemføres ud fra en fastlagt dagsorden. Indholdet er kommentarer og forslag til efterskolens hverdag, som debatteres i plenum. Fællestimen er også det forum, hvor man kan fremføre et forberedt musikstykke for en større forsamling. Præstationen evalueres efterfølgende med læreren. Timetal: 1 lektion pr uge Fysik/kemi Formål: At eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. 8

9 Undervisningen forbereder eleverne til afgangsprøverne i 9. og 10. klasse. Indhold: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i fem kundskabs- og færdighedsområder: Arbejds- og betragtningsområder Undervisningen skal give eleverne mulighed for bl.a. at opnå fortrolighed med brug af måleinstrumenter, laboratorieudstyr og apparatur, at opnå færdigheder i at indsamle og bearbejde forsøgsresultater samt at vurdere konsekvenserne af de indsamlede resultater. Stoffer og fænomener omkring os Undervisningen rummer eksempler på fænomener fra dagligdagen samt forbinder hverdagshændelser med fysiske og kemiske grundfænomener. Det naturvidenskabelige verdensbillede Undervisningen indeholder grundlæggende træk af det naturvidenskabelige verdensbillede. Liv og miljø Undervisningen omfatter eksempler på hvordan menneskers virksomhed medfører indgreb i naturens stofkredsløb og energistrømme med følger for menneskers, dyrs og planters levevilkår. Teknologi Undervisningen inddrager samfundets brug af lagerenergi og vedvarende energi, fremstilling og distribution af elektricitet, eksempler på kemiske produktionsprocesser, samt eksempler på foranstaltninger der begrænser skadelige virkninger på miljøet. Timetal: 9. klasse: 3 lektioner pr uge, heraf 2 lektioner opdelt på 2 hold, så eleverne får bedst mulighed for at deltage aktivt i forsøgsopstillinger. Biologi: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Undervisningen forbereder eleverne til afgangsprøven. Indhold De levende organismer og deres omgivende natur : Organismers forhold til føde, vand, ilt, lys og temperatur Tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forskellige miljøer Udvikling og ændring i økosystemer Fotosyntese, opbygger- og nedbryderfødekæder, stofkredsløb og energistrøm Dyre- og plantecellers bygning og funktion Principper for proteinsyntesen Livets opståen Artsdannelse og den biologiske mangfoldighed Enkeltorganismer, sammenhænge og sammenligninger til andre naturområder Menneskets produktive og rekreative udnyttelse af naturområder Miljø og sundhed : 9

10 aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer årsag og betydning interessemodsætninger i udnyttelse af naturressourcer sammenhænge mellem kroppens funktioner og livsstil og levevilkår opbygning, nedbrydning og anvendelse af fedtstoffer, kulhydrater og proteiner forskellige natursyn Biologiens anvendelse : Produktion ved hjælp af enzymer og forædlede organismer Gensplejsede organismer Kortlægning af menneskers arveanlæg Arbejdsmåder og tankegange : Iagttage og beskrive den levende natur, samt formulere biologiske problemstillinger Foreslå og gennemføre relevante undersøgelser og eksperimenter Vurdere problemer inden for miljø og sundhed Bearbejde og formidle naturoplevelser, tanker om miljøproblemer på forskellig måde Arbejde tværfagligt 9. klasse: 1 lektion pr. uge Geografi Formål: - at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer - at undervisningen bygger på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen - at undervisningen fremmer elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Indhold: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at (Globale mønstre) - give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge - beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling - give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, miljø og forurening. (Naturgrundlaget og dets udnyttelse) - beskrive det geologiske kredsløb - beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jorden - beskrive, hvordan isen, vandet og vinden kan forme landskaber - beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne. 10

11 (Kultur og levevilkår) - beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold - beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund - give eksempler på årsager i internationale konflikter begrundet i geografiske forhold - vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget. (Arbejdsmåder og tankegange) - gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler - anvende globus, kort, fly- og satellitfoto samt elektroniske data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng - kende verdensdele, lande, byer m.m på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering - foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet - anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse. Timetal: 9. klasse: 1 lektion pr uge. Historie Formålet med undervisningen i historie er at uddybe elevernes viden om og forståelse af historiske sammenhænge, sådan at de udvider deres bevidsthed om det historiske perspektiv i deres ege hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal således fremme elevernes historiske identitet og deres motivation til at deltage aktivt i et demokratisk samfund. Ved at tilegne sig et kronologisk overblik og en forståelse for sammenhænge i det historiske forløb udbygger eleverne deres indsigt i menneskers liv og levevilkår gennem tiderne, sådan at de kan nå til en forståelse af og holdning til deres egen kultur og andre kulturer. Indhold: Udvælgelsen af det faglige stof vægtes således, at elevernes historiske overblik og sammenhængsforståelse samt deres fortolknings- og argumentationsevne udvikles. Eleverne skal sættes i stand til at gøre rede for begivenheder fra dansk historie og sætte dem i relation til verdenshistorien. Hertil hører også en indsigt i forskellige samfundsformer og forskellige perioders produktionsformer, ressourcefordeling og forbrugsmønstre. Denne indsigt skal munde ud i elevernes forståelse af deres egen hverdag, som bl.a. er præget af kulturmøder og kultursammenstød både i dansk og internationalt sammenhæng. Der er især tre hovedemner, som de nævnte kundskaber og færdigheder eksemplificeres på: Demokratiets udvikling i Danmark, begrebet "danskhed" og Danmarks rolle i europæisk og global sammenhæng. 1. Demokratiets udvikling gennemgås ved hjælp af skriftlige kilder fra Jyske lov til den nuværende grundlov samt historisk billedmateriale. Der lægges vægt på et velfunderet overblik over tidsepoker og deres kronologiske placering, sammenhængen mellem begivenhederne og den tid de foregår i, samt udviklingen af et kritisk forhold til kilder og fortolkninger af historien. Der bliver brugt en del tid på beskrivelsen af og diskussion om forskellige perioders og samfunds opfattelse af magt og ret. Hertil hører enevælde, diktatur og forskellige former for demokrati. Ud over tekstanalyse og tekstkritik trænes eleverne i at analysere musikværker og billeder fra forskellige perioder og at sætte dem i sammenhæng 11

12 med den tid som de tilhører. Dette sker i form af tværfagligt samarbejde. 2. Ved emnet "danskhed" bruges kildemateriale i form af historiske tekster, interviews, filmoptagelser, malerier, fotografier og musikværker. Gennem forskellige undervisnings- og aktivitetsformer som historisk fortælling, diskussion, rollespil etc. får eleverne mulighed for at sætte sig ind i problematikken. Der anvendes forskellige fortolknings- og formidlingsteknikker så som analyse, karakterisering, sammenligning etc. Emnet styrker elevernes bevidsthed om deres egen identitet samt deres forståelse for problemerne i et multietnisk og multikulturelt samfund. 3. Danmarks rolle i europæisk og global sammenhæng baseres på nutidige avisartikler, TVudsendelser og historisk materiale. Forskellige internationale organisationers formål og virkemåde gennemgås. Eleverne bliver motiveret til at undersøge, hvovidt meninger, holdninger og statements af nutidige politikerer, kunstnere og andre offentlige personer bærer præg af vores fællers kulturarv, og hvor oprindelsen af disse holdninger kan placeres. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde og sammenhæng med skolens profil. Således har skoleorkestrets koncertrepertoire og udlandsturné en indflydelse på, hvilke tidsperioder og områder der bliver behandlet særlig detaljeret. Der afholdes ikke afgangsprøve i faget. 9. klasse: 1 lektion pr uge Idræt: 2 lærere varetager undervisningen, som er fælles for alle elever. I sommerhalvåret foregår den primært udendørs, hvor naturen omkring skolen og sportspladsen i nærheden bruges. I vinterhalvåret benyttes gymnastikhallen. Undervisningen skal bibringe eleverne forståelse for korrekt brug af kroppen og forebyggelse af forkert brug og overbelastning, bl.a gennem opvarmning og udspænding. Aktiviteterne vil være præget af leg, spil og dans, ofte i form af folkedans. Eleverne opfordres til selv at arrangere aktiviteter og bl.a. benytte hallen til boldspil i fritiden. Timetal: 60 minutter pr uge Musikhistorie: Formålet med undervisningen i musikhistorie er at give eleverne kulturel indsigt samt en bedre forståelse af musikkens/kunstens funktion i den europæiske kulturhistorie. Det tilstræbes, at der i løbet af undervisningsåret arbejdes med perioderne fra renæssancen (ca. 1400) og frem til i dag, således at eleverne ved årets afslutning har overblik over de respektive musikhistoriske perioder og deres kendetegn. Udover at give eleverne en elementær indsigt i musikhistorie, tilsigtes det, at faget bliver omdrejningspunktet for tværfaglige projekter. Endelig vil der blive arbejdet intensivt med værkerne, som eleverne spiller i orkesteret og synger i koret. I begyndelsen af året præsenteres de musikhistoriske epoker fra ca og frem til i dag. Herefter udvælges enkelte perioder/komponister, med hvilke der arbejdes intensivt. Undervisningssproget er dansk, og der bliver undervist i to sammenhængende lektioner om ugen. Arbejdsformerne er ordinær undervisning suppleret med gruppeabejde, projekter og lignende. 12

13 En stor del af undervisningen vil forløbe som lytning af musik og samtale/dialog om værkerne, der lyttes til. Timetal 10. klasse: 2 lektioner pr uge. Værklytning: Formålet med værklytning er at give eleverne mulighed for at høre større værker (Opera, ballet, musicals, symfonier og koncerter) i deres fulde udstrækning. Faget knytter sig således tæt til musikhistorieundervisningen således, at man ved værklytning beskæftiger sig med værker, der relaterer sig til den periode, man arbejder med i musikhistorieundervisningen. Værkerne introduceres grundigt inden lytning således, at man berører den historiske samtid, samtidens malerkunst og litteratur, og endelig berøres også samtidens og nutidens reception af værket. Undervisningssproget er dansk, og der bliver undervist minimum to sammenhængende lektioner om ugen. Timetal: 2 lektioner pr uge Hørelære/teori: Formålet med undervisning i hørelære/teori er give eleverne elementær nodelæsningskundskaber samt elementær harmonilære. Undervisningen er differentieret, og målet med undervisningen vil være individuelt fra elev til elev. Undervisningen vil være opdelt i 8 niveauer fra begynder til øvet. I den første undervisningsuge prøves eleverne i nodelæsning og elementær harmonik, og holdene sammensættes herefter. Der arbejdes med rytmelære, bladsang, skalalære, kvintcirkel, akkordopbygning (treklange og firklange) og præsentation af funktionsharmonik. Al undervisningen foregår på dansk, og der undervises to gange 45 minutter om ugen. Eleverne vil være aktivt deltagende i undervisningen, og som supplement til undervisningen kan eleverne lave selvstudium ved computerprogrammet earmaster. Alle skolens elever deltager i undervisningen. Eleverne får 2 gange i løbet af skoleåret en udtalelse. Timetal: 2 lektioner pr elev pr uge. Brugsklaver (valgfag): Formålet med undervisningen er at give eleverne fortrolighed med klaveret, så instrumentet kan blive et redskab, der kan bruges til mange ting: feks nodelære, akkordforståelse, becifring og akkompagnement af sange. Der undervises enkeltvis eller i små hold og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forhåndskendskab. Timetal: 1 lektion pr elev pr uge. 13

14 Obligatorisk selvvalgt opgave 10. kl. Alle elever i 10. kl. skal som del af undervisningen lave en obligatorisk selvvalgt opgave. Formål: - At give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner. - At give eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Eleven beslutter i samråd med sin lærer opgavens emne og indhold. Arbejdet kan foregå i samarbejde mellem to elever, hvis der er en umiddelbar sammenhæng mellem deres uddannelsesplaner. Arbejdet med opgaven skal ende med et konkret produkt, som skal være færdig senest 15. marts. Udtryksformen vælges af eleven i samråd med læreren. En fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven. Eleven modtager vejledning af læreren undervejs for at sikre, at eleven tager udgangspunkt i egne faglige og personlige kvalifikationer og i uddannelsesplanen. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker det (meddeles ved opgavens aflevering). Bedømmelsen skal være afsluttet senest èn uge før de skriftlige prøver begynder. Bedømmelsen er en vurdering af: 1. Emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. 2. Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3. Valg og brug af kilder og materialer. 4. Sammenhæng mellem indhold og udtryksform. Skolevejlederen inddrages i vejledningen. Brobygning Alle 10. klasses elever deltager i 1 uges brobygning, som planlægges i samarbejde med UUcentret i Holstebro. Musikhistorieprojekt i 9. klasse Alle elever i 9. klasse deltager i et intensivt forløb på 5 skoledage, hvor de præsenteres for forskellige musikhistoriske emner, som de derefter skal arbejde med individuelt og i større grupper. Temauger 2 gange i løbet af skoleåret inddrages alle elever i tværfagligt arbejde, hvor alle fag og lærere inddrages til belysning af epoken. I år har vi valgt Det Moderne Gennembrud i uge 39, hvor vi behandler væsentlige kulturpersonligheder som I.P. Jacobsen, Herman Bang og Henrik Ibsen, Darwin, Marx og Nietzsche, Mahler, Schönberg og Nielsen. 14

15 Renæssancen i uge 13 handler om arkitektur, perspektiv, det gyldne snit, Luther, Da Vinci, Chr. IV, Monteverdi og Shakespeare, som optakt til vores rejse til London, hvor vi bl.a. skal opleve Shakespeare på The Globe. Lektietime Hver aften er der 60 minutters lektietime, hvor eleverne dels arbejder selvstændigt, dels kan få hjælp af en lærer. Timetal: 4 x 60 minutter pr uge. Evaluering Alle lærere evaluerer løbende undervisningen og elevernes udbytte. Desuden afholdes løbende skriftlige prøver i biologi og geografi, samt 1 terminsprøve i dansk, matematik, engelsk og tysk. Der gives standpunktskarakterer i efteråret og i foråret og ved 2 årlige forældrekonsultationer inddrages forældrene i skolens overvejelser om elevens trivsel og faglige indsats. Der foretages lovpligtige selvevaluering på baggrund af skolens værdigrundlag, APV, Undervisningsmiljøvurdering, samt evaluering af skoleåret i samarbejde med forældre og elever. Skole- og erhvervsvejledning: Med basis i de medbragte uddannelsesbøger/- planer skal eleverne fortsætte arbejdet med deres egen uddannelse og fremtid. Eleverne skal tilegne sig kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder. Eleverne får oplysninger om muligheden for uddannelse/arbejde/studieophold i indland og udland. De forskellige uddannelsesmuligheder vil blive gennemgået. Mulighed for besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner. Der vil i forbindelse med vejledningen omkring studie- og erhvervsvalg være mulighed for generel og overordnet orientering og vejledning af hele elevgruppen, samt mulighed for individuel vejledning, hvor den enkelte elev får besvaret sine personlige tvivlsspørgsmål. Der er planlagt mindst to individuelle samtaler i skoleåret. Eleverne får vejledning og hjælp til evt at deltage i erhvervspraktik. For elever med interesse for en musikeruddannelse kan rådgivningen bla bestå i samtale med relevante lærere på Det jyske Musikkonservatorium, samt erhvervspraktik i det professionelle musikliv. Vi rådgiver desuden eleverne vedr. evt mulighederne for at kombinere MGK med forskellige ungdomsuddannelser forskellige steder i landet. 15

16 Om den musikalske undervisning: Vi ønsker at give eleverne gode oplevelser af samhørighed gennem fælles musikalske oplevelser. Gennem musikalsk samarbejde udvikles tolerancen, og elevernes stærke og svage roller brydes op. Med udgangspunkt i klingende musik, som eleverne selv skaber, udvikles en forståelse for at lytte til musik, som man ikke kender i forvejen, samt en forståelse for historiske og kulturhistoriske linier, som vi mener er almentdannende og en kilde til glæde for eleverne i resten af deres liv som kulturbrugere. Disse aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes interesse for musik og tilrettelægges efter deres konkrete instrumentvalg og færdigheder. Der tages hånd om alle niveauer. Det er centralt for skolen, at alle elever deltager i sammenspilsaktiviteterne, da man ellers ville være afskåret fra en væsentlig social og faglig dimension Personalet er også meget velkommen til at deltage i sammenspil, da musik er et område, som samler generationer. Ved at være et kostskoletilbud udvides elevernes muligheder for i fællesskab at udforske den musikalske verden: De kan øve sammen, hjælpe hinanden med at lære nye stemmer, tale sammen om musik, danne spontane sammenspilsgrupper, spille for hinanden, når de har arbejdet med et stykke hos sololæreren. Det tillægges også en stor betydning, at eleverne oplever at være en del af et fællesskab hvor alle har den samme interesse. De musikalske aktiviteter består af: Fælleskor: Obligatorisk for alle elever. Fomålet med undervisningen er at bevidstgøre eleverne om det vokale udtryk. Stemmen er menneskets primære instrument og en veludviklet og nuanceret stemmefunktion er essentiel også for instrumentalister. Hertil kommer at mange fraseringsprincipper i instrumentalmusikken har sit udspring i en vokal kropslighed. Undervisning skal bevidstgøre eleverne om tekstens betydning for musikkens udtryk, således at de bliver bevidste om, at det er teksten til et givent stykke kormusik der er stykkets egentlige indhold, og katalysator for den musikalske iklædning. Arbejdet med teksten indbefatter at placere den i en historisk og genremæssig sammenhæng og at fortolke den ud fra dens historiske sammenhæng. Arbejdet i fælleskoret sigter på at opøve eleverne i musikalske discipliner som kropslig bevidsthed, artikulation, intonation og klangdannelse. Desuden skal arbejdet i fælleskoret motivere til koncentration og samarbejde. Arbejdet er både proces- og resultatorienteret, idet det peger hen mod at præsentere musikken ved offentlige fremførelser. Timetal: 2 lektioner pr. uge + intensive prøveforløb og koncerter 16

17 Symfoniorkester: Obligatorisk for alle på orkesterlinjen. I orkestret arbejdes med alle musikalske grundprincipper for sammenspil: Fælles frasering, dynamik, intonation, præcision. Ansvarlighed og lydhørhed udvikles og eleverne bliver fortrolige med den komplekse struktur i et symfoniorkester, hvor forskellige grupper spiller sammen på tværs af andre, og hvor den enkelte stemmes rolle skifter hele tiden. Eleverne oplever en stor forståelse for musikalske strukturer og forskellige stilarter og perioder ved både at have gennemgået værkerne i teori og musikhistorie og spille dem. Timetal: 2 lektioner pr uge + intensive prøveforløb. Messingensemble: Elever, der spiller et messingblæserinstrument, spiller i messingensemble. Undervisningen kan bestå af: fælles opvarmning, intonationsarbejde, præcision, gruppeprøver på symfoniorkester-repertoiret. Der indstuderes desuden særligt repertoire for messingensemble og arbejdes frem mod koncerter. Timetal: 2 lektioner pr. uge. Strygerorkester/træblæserensemble: I perioder arbejder strygere og blæsere adskilt for at fordybe sig i de instrumentspecifikke opgaver som intonation og fælles frasering. Selve processen med at opbygge et ensemble, at orientere sig musikalsk og agere som en gruppe er i fokus. Der arbejdes både på symfoniorkesterrepertoire, samt med særskilt repertoire for besætningen. Kammermusik: Med særlig fokus på de elever, der ikke deltager i orkestret (sang og klaver) arrangeres kammermusikundervisning, hvor de samme musikalske grundprincipper er i centrum: Fælles frasering, personligt ansvar for sin stemme, intonation. Der arbejdes målrettet mod at opføre stykket for de andre elever på en fællestime eller koncert, således at eleverne oplever hele indstuderings- og tilegnelsesprocessen. Ensemblerne dannes også med elever fra symfoniorkestret, ligesom der kan arrangeres kammermusik udelukkende for strygere/blæsere efter behov. Timetal: 2 lektioner pr uge + musikuger, obligatorisk for klaverlinien. Kor på KorTeaterlinjen: Obligatorisk for alle elever på KorTeaterlinjen. Koret er en overbygning på undervisningen i solosang. Det primære formål er at opøve elevens evne til at indpasse sit eget sanglige, dramatiske og musikalske udtryk i en større helhed. Arbejdet med det tekstlige og dramatiske udtryk spiller en stor rolle, der arbejdes desuden med sangteknik, intonation, og stilistisk bevidsthed. 17

18 Arbejdet er både proces- og resultatorienteret, idet det peger hen mod at præsentere musikken ved offentlige fremførelser. Timetal: 2 lektioner pr uge + musikuger og koncerter. Drama Obligatorisk fag for alle elever på KorTeaterlinjen. Formål: At give de unge sangere værktøjer til at tolke og formidle en tekst i et personligt udtryk, samt kommunikere til et publikum som ensemble. Indhold: Gennem dramaøvelser, improvisationer og lege løsnes der op for gruppen og skabes grobund for det individuelle arbejde. Det individuelle arbejde vil bestå af indøvning og fremførelse af monologer, digte og sange. Disse tekster vil ikke nødvendigvis kun være danske og, hvis tiden tillader det, kan de også være selvskrevne. Der afsluttes flere gange i skoleåret med en kalejdoskopisk forestilling på baggrund af de øvelser og tekster, vi har været igennem. Arbejdet er dels proces-orienteret, dels resultatorienteret, da dramaundervisningen er det forum, hvor de afsluttende koncerter/forestillinger forberedes. I løbet af skoleåret opføres i tæt samarbejde med skolens orkesterlinje og klaverlinje koncerter, hvor KorTeaterlinjen indgår som et bærende element, dels med det musikalske repertoire, der er indstuderet, dels med tekster, der kan tilføre koncerten ekstra dimensioner. Timetal: 2 lektioner pr uge + intensive forløb. Soloundervisning: Alle elever får soloundervisning af konservatorieuddannede musikere i det instrument, de har valgt (evt sang). Dermed kan vi møde hver elev på hans/hendes niveau og tilrettelægge sammenspilsaktiviteter derudfra.. Undervisningen aftales individuelt med den enkelte timelærer og passes ind i det faste skoleskema, fortrinsvis i de afsatte tidsrum i skemaet. Eleverne bliver tilbudt at følge et forløb, der peger frem mod aflæggelse af gradsprøver under ABRSM. Timetal: 45 minutter pr uge i 31 uger. Sangere: 30 minutter pr uge Evaluering af soloundervisningen: Alle elever modtager en skriftlig evaluering fra deres sololærer midt i skoleåret, samt en samlet udtalelse ved skoleårets slutning. 18

19 Skemalagt øvning: I løbet af 60 minutter skal eleven varme op med instrumentet, gennemgå tekniske øvelser og forberede musikstykker til soloundervisningen og sammenspil. Der er en lærer til rådighed for spørgsmål. Ved at indarbejde systematik og koncentration opnås rutine i personlig tilrettelæggelse af instrumental øvning. Timetal: 5 x 60 minutter om ugen. Koncerter: Vi arrangerer jævnligt koncerter ude af huset. Dels for at give eleverne oplevelsen af at formidle glæden ved musikken ud til en større kreds, samt gøre skolen synlig i nærområdet og i musikinteresserede kredse. Desuden er koncertoplevelsen vigtig for indstuderingsprocessen, som bliver resultatorienteret. En koncert betragtes som en undervisningssituation, der evalueres. Erfaringen efter hver koncert tages med ind i det næste forløb. Andre aktiviteter udenfor skolen: I løbet af året har vi ekskursioner til forskellige musikinstitutioner, dels for at høre koncerter, som vi har gennemgået derhjemme, dels for at opleve, hvordan der arbejdes med musik før koncerten eller bagved scenen. Fælles overværelse af prøver, undervisning og koncerter er undervisning. Xperimentariet: I løbet af skoleåret vil der være mulighed for at tilvælge ekstra aktiviteter tirsdag aften. Det kan være billedkunst, jazzimprovisation, drama, håndtering af nervøsitet, indstuderingsteknik m.m. Timetal: 2 lektioner i udvalgte uger Særlige arrangementer Introforløb: Skoleåret starter med et introforløb, der varer 1 uge. Eleverne indføres i alle de praktiske opgaver og rutiner på skolen. De boglige og musikalske fag og lærere introduceres og Holstebros forskellige institutioner præsenteres. Vi tager på udflugter for alle elever og hele skolens personale, hvor vi bl.a. deltager i Thy Masterclass, går til koncert og oplever den vestjyske natur på en heldagsudflugt med orienteringsløb. Efterskolernes dag: Alle skolens elever deltager aktivt i at præsentere skolens særlige profil for interesserede gæster. Udflugt til Sydslesvig og Hamborg: I november tager hele skolen på udflugt syd for grænsen. Først arrangeres et spilmed arrangement for dansksindede med privat indkvartering og afsluttende koncert på A.P. Møller 19

20 skolen, derefter studietur til Hamborg, hvor vi bl.a. skal høre Operaen Salome på Hamburger Staatsoper. Festival Skolen deltager i Klassiske dage med en stor koncert om Carl Nielsen, i samarbejde med Sigurd Barrett og 200 skolebørn. Julekoncertuge: 1 uge i december arbejder hele skolen med at forberede julekoncerten. Det almindelige skema erstattes af gruppeundervisning i mange forskellige kombinationer: Orkester, kammerkor, fælleskor, instrumentgruppeprøver, kammermusik, KorTeater, jævnfør undervisningsbeskrivelsen i disse fag. Desuden en daglig idrætstime, hvor eleverne undervises i Les Lanciers. Al undervisning foregår med lærervejledning og alle elever involveres. Udover at være et forløb med koncentration på det færdige produkt, indeholder undervisningsforløbet mange almendannende elementer i selve processen: samarbejde, ansvarlighed, løbende evaluering, deadlines og formidling. Julekoncerten opføres 3 gange. Julehyggedag: En dag i december planlægger skolen særlige aktiviteter med alle lærere og elever. Der tages udgangspunkt i traditioner og folkelig oplysning. Masterclass-dage: 2 dage i januar får vi besøg af musikere fra Ensemble MidtVest og lærere fra Det jyske Musikkonservatorium. Dagene tilrettelægges med undervisning i masterclassform og workshop med improvisation, så alle elever deltager aktivt i undervisningen. Kammermusik forløb: I forbindelse med Ensemble Midtvest s besøg får en del elever mulighed for et intensivt kammermusikforløb med ensemblets musikere, som afsluttes med en koncert. Koncerter med Randers Kammerorkester. Symfoniorkestret er inviteret til at deltage i et koncertforløb med Randers kammerorkester, som munder ud i 2 koncerter, på Værket i Randers og Knudsen s i Holstebro. Forårsstævnet: Alle elever deltager aktivt i en intensiv musikweekend, hvor gæster får mulighed for at opleve det gode fællesskab, der opstår omkring det musikalske arbejde med orkester, kor og klavermusik. Studierejse til udlandet: I foråret arrangerer vi en udvekslingsrejse med Oakham School of Music. Vi spiller og synger sammen og oplever det musikalske fællesskab, samt kulturforskelle og ligheder på en kostskole i Danmark og England. Desuden koncert og teaterbesøg i London. Hele personalegruppen deltager så vidt muligt i turen. Besøg i Danmark i uge 13, genbesøg i England i uge

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere