KNV Stolpegården Etape 1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNV Stolpegården Etape 1-1"

Transkript

1 KNV Stolpegården Beretning for arkæologisk undersøgelse Udarbejdet af Michael Vennersdorf Museum Sydøstdanmark Algade Vordingborg

2 KNV Stolpegården,, Strøby sogn, Stevns herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 91. Kulturstyrelsens j.nr /KNV-0010 Beretning for arkæologisk forundersøgelse med søgegrøfter af et areal på m2 ved Stolpegård, Strøby Egede forud for udstykning til opførelse af boliger. Undersøgelsen udførtes af Museum Sydøstdanmark i perioden 13-16/ Forundersøgelsen ledtes af museumsinspektør Lisbeth Gernager Langkjær og beretningen er udarbejdet af arkæolog Michael Vennersdorf. Indhold Abstract... 1 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund... 2 Målesystem... 3 Øvrige data... 4 Udgravningsmetode... 4 Undersøgelsens resultater... 4 Fremtidigt arbejde på stedet... 6 Anlægsliste... 7 Anlægsbeskrivelse Tegningsliste Fotoliste Bilag: Kontaktark med dokumentationsfotos Abstract Ved forundersøgelse med søgegrøfter fandtes et stort antal recente og naturskabte fyldskifter samt et mindre antal forhistoriske anlæg, primært spredte og små stolpehuller. Af disse indgår 9 i en mindre konstruktion i den østlige udkant af det undersøgte areal. Dertil fandtes to mindre kogegruber. De fundne anlæg gav ikke anledning til yderligere arkæologisk aktivitet på stedet, og arealet anses for færdigundersøgt.

3 Undersøgelsens forhistorie Undersøgelsen er foranlediget af at en større del af matrikel 8a udstykkes til opførelse af boliger under navnet Nicolinelund. Museum Sydøstdanmark har anbefalet forundersøgelse ved søgegrøfter på baggrund af det omkringliggende fortidsmindelandskab beskrevet i afsnittet Topografi, Terræn og Undergrund. Administrative data Den her behandlede forundersøgelse er en mindre del () af den sammenhængende undersøgelse af det areal, der er afsat til udstykning omkring Stolpegård med sagsnummeret KNV er udskilt under sagsnummeret KNV Undersøgelsen blev foretaget af Museum Sydøstdanmark for bygherrens (Core Team v/anker Nielsen) regning, jf. Museumslovens forskrifter. Undersøgelsens budget indsendtes til Kulturstyrelsen 16/ og godkendtes 18/ Bygherre godkendte budgettet 8/4 2015, og udgravningens start var derefter 13/ GPS-indmålinger o.l. opbevares digitalt på Museum Sydøstdanmark og lister/dokumentationstekst er lagret i digital form på Museernes Udgravningsdata (MUD). Tegningsark opbevares ligeledes på Museum Sydøstdanmark. Topografi, terræn og undergrund Det undersøgte areal hører til og befinder sig tæt ved ejendommen Stolpegård, tidl. Nikolinegård, (matrikel 8a, Strøby by, Strøby), umiddelbart syd for Strøby Egede. Terrænet kan beskrives som relativt fladt morænelandskab med kun svage højdeforskelle. Det undersøgte areal ligger tæt på det højeste punkt på tangen mellem kysten og Tryggevælde Å, omtrent 10m o. DNN. Det undersøgte areal befinder sig i et rigt fortidsmindelandskab. Syd for det undersøgte areal, i udstykningens planlagte etape 2, ses på højdereliefkortet to mindre cirkulære højninger, hvoraf den ene er erkendt som en sløjfet og overpløjet gravhøj ved sogneberejsning (sb ). På ortofotos kan desuden ses, at der på de to højninger er markant mere undergrundsmateriale i pløjelaget i forhold til den omgivende mark. Det må derfor formodes at de begge dækker over overpløjede gravhøje. Tæt nord for den kommende adgangsvej til den kommende bebyggelse Nikolinelund ligger desuden en sløjfet gravrøse ( ) Ved tidligere arkæologiske undersøgelser (2005) af udstykninger fra Amerikanergården (KØM 2537, sb ) nord og nordvest for Stolpegård er der fundet bebyggelsesspor fra bronzealder/ældre jernalder. Desuden er der ved samme udgravning undersøgt en overpløjet gravhøj med begravelser fra ældre/yngre bronzealder (sb ) Alt i alt indrammes den planlagte udstykning af et større antal fortidsminder, og det er derfor forventeligt at der også i de næste etaper vil findes spor af forhistorisk bebyggelse og muligvis gravlæggelser. 2

4 Undergrunden i området består af kompakt sandblandet ler med få og mindre sandlommer. Et enkelt sted i søgegrøfterne blev der set bunden af ferskvandsaflejringer fra et mindre fossilt vandhul med ringe dybde. Figur 1. Højdereliefkort over området omkring Stolpegård med markering af de afdækkede søgegrøfter og kendte fortidsminder. Målesystem Undersøgelsens søgegrøfter og anlæg er indmålt med GPS (Trimble R6) i UTM zone 32, Euref 89. Snittede anlæg er tegnet i profil i målestoksforholdet 1:10. 3

5 Øvrige data I forundersøgelsen deltog museumsinspektør Lisbeth Gernager Langkjær og arkæologi Michael Vennersdorf (undertegnede). Muldlaget afrømmedes med 20t gravemaskine fra entreprenør Jan Nielsen A/S, Varpelev. Vejret i undersøgelsesperioden var generelt tørt, men overskyet med enkelte mindre byger. Udgravningsmetode Søgegrøfterne udlagdes med en indbyrdes afstand på 15 og mulden afrømmedes med gravemaskine med rabatskovl (bredde 2m). Alle afdækkede anlæg er fladebeskrevet og enkelte blev snittet for så vidt de vurderedes at være af forhistorisk karakter eller betydning for videre fremfærd. Undersøgelsens resultater Der blev i løbet af undersøgelsen kun afdækket få anlæg af forhistorisk karakter, og tætheden af disse var størst i den østlige halvdel af det undersøgte areal. To steder blev søgegrøfterne udvidet med henblik på en afklaring af anlæggenes sammenhæng med øvrige anlæg og konstruktioner. Figur 2. Oversigtskort over de afdækkede søgegrøfter med erkendte anlæg vist med sort. De mange dræn på tværs af søgegrøfterne fremgår klart. 4

6 Muldlagets tykkelse lå i intervallet 30-40cm, almindeligvist 35cm, og der synes ikke at være områder som var pløjet dybere end andre. I søgegrøften sås i den østlige ende en mindre samling stolpehuller, der synes at høre til en større konstruktion. Derfor blev der udvidet til begge sider og herved fremkom yderligere stolpehuller, således at der til sidst fremstod en sammenhængende konstruktion med 9 stolper og et mindre antal løse, men formentlig samtidige stolper. Ni-stolpe konstruktioner ses med jævne mellemrum på bopladser fra jernalderen, men lignende mindre bygninger er også set på bopladser fra bronzealder. Anlægstypens funktion er ikke helt afklaret men den midterste stolpe synes at antyde, at det ikke kan dreje sig om huse, da det frie gulvareal er alt for småt til at være praktisk for beboelse. Stolperne er som regel heller ikke særligt dybe, ligesom i dette tilfælde, så en mulig tolkning er et lille dyre/-foderhus. Alternativt kan det dreje sig om en platform eller anden konstruktion som skulle hæves over terræn, evt. en kornstak. Figur 3. Det afdækkede nistolpe-anlæg i udvidelse på søgegrøften. I søgegrøften A134 blev der ligeledes set mindre stolpehuller i en mængde, der gav antydning af at mere kunne findes omkring dem og der udvides derfor også omkring disse. Dette førte dog ikke til flere stolper eller erkendelsen af nogen konstruktioner. Istedet blev der afdækket et par større rodvæltere og kanten af en grube, muligvis et grubekompleks. I de resterende søgegrøfter var mængden af mulige forhistoriske anlæg meget sparsom. Kun små og spredte stolpehuller uden nogen erkendtlig systematik dukkede op. Størstedelen af de nummererede anlæg i undersøgelsen udgøres dog også af dræn og naturfænomener, primært rodvæltere. Rodvælterne stemmer overens med, at omtrent halvdelen af det undersøgte areal henlå som udyrket eng/krat i starten af 1800-tallet. På trods af de omkringliggende grave og gravhøje omtalt under Topografi, Terræn og Undergrund, blev der ikke i 5

7 søgegrøfterne set anlæg, der indikerer tilstedeværelsen af yderligere gravhøje eller fladmarksgrave. Der blev ikke gjort fund i løbet af forundersøgelsen. Der er derfor ingen genstande at datere de sparsomme forhistoriske anlæg på. Tilsvarende er der ikke taget jordprøver af de dokumenterede anlæg, men det må formodes, at det afækkede ni-stolpeanlæg vil høre til evt. bebyggelsesspor i den kommende forundersøgelse øst for det undersøgte areal (Etape 1-2). Fremtidigt arbejde på stedet På det undersøgte areal, udstykningens etape 1-1, forventes ikke yderligere arkæologisk aktivitet, idet arealet med de afdækkede og dokumenterede stolpehuller og konstruktioner anses for færdigundersøgt. I den resterende del af etape 1 samt i etape 2/3 kan det antages, at der vil være fortidsminder i form af stolpehuller, huskonstruktioner og evt. grave. Antagelsen bunder i at tætheden af de forhistoriske anlæg stiger mod øst i etape 1-1, eks. det nævnte nistolpeanlæg, samt den korte afstand til de omtalte overpløjede gravhøje. Museum Sydøstdanmark d

8 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af A1 Dræn Nutid A2 Grube Affaldsgrube Udateret A3 Grube Affaldsgrube Udateret A4 Udgår Udgår Udateret A5 A6 Dræn Nutid Dræn Nutid A7 Grube Affaldsgrube Udateret A8 A9 Dræn Nutid Dræn Nutid A10 Udgår Udgår Udateret A11 A12 Dræn Nutid Dræn Nutid A13 Udgår Udgår Udateret A14 Udgår Udgår Udateret A15 Stolpehul Stolpehul Udateret A16 Dræn Nutid A17 Udgår Udgår Udateret A18 A19 Dræn Nutid Dræn Nutid A20 Stolpehul Stolpehul Udateret A21 Udgår Udgår Udateret A22 Dræn Nutid 7

9 A23 Dræn Nutid A24 Stolpehul Stolpehul Udateret A25 Udgravningstek nisk Dræn Nutid Søgegrøft Nutid A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56 A28 Stolpehul Stolpehul Udateret A29 Udgår Udgår Udateret A30 Udgår Udgår Udateret A31 A32 Dræn Nutid Dræn Nutid A33 Stolpehul Stolpehul Udateret A34 Stolpehul Stolpehul Udateret A35 Dræn Nutid A36 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A37 A38 Dræn Nutid Dræn Nutid A39 Grube Grun Oldtid A40 Dræn Nutid 8

10 A41 Stolpehul Stolpehul Udateret Udgravningstek nisk Søgegrøft Nutid A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A43 Stolpehul Stolpehul Udateret A44 Grube Grube Udateret A45 A46 Dræn Nutid Dræn Nutid A47 Udgår Udgår Udateret A48 Dyrkningsspor Agerrene Udateret A49 Dræn Nutid A50 Udgår Udgår Udateret A51 A52 Dræn Nutid Dræn Nutid A53 Stolpehul Stolpehul Udateret A54 A55 Dræn Nutid Dræn Nutid A56 Grube Grube Udateret Udgravningstek nisk Søgegrøft Nutid A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, 9

11 A68, A69, A70, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80 A58 A59 Dræn Nutid Dræn Nutid A60 Grube Grube Udateret A61 Grube Grube Udateret A62 Dræn Nutid A63 Stolpehul Stolpehul Udateret A64 Grube Grube Oldtid A65 Stolpehul Stolpehul Udateret A66 A67 A68 Dræn Nutid Dræn Nutid Dræn Nutid A69 Stolpehul Stolpehul Udateret A70 Stolpehul Stolpehul Udateret A72 Stolpehul Stolpehul Udateret A73 A74 Dræn Nutid Dræn Nutid A75 Stolpehul Stolpehul Udateret A76 Dræn Nutid A77 Stolpehul Stolpehul Udateret A78 Dræn Nutid A79 Dræn Nutid 10

12 A80 A82 Udgravningstek nisk Dræn Nutid Søgegrøft Nutid A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103 Dræn Nutid A83 Stolpehul Stolpehul Udateret A84 A85 A86 A87 A88 Dræn Nutid Dræn Nutid Dræn Nutid Dræn Nutid Dræn Nutid A89 Grube Grun Oldtid A90 Dræn Nutid A91 Stolpehul Stolpehul Udateret A92 Dræn Nutid A93 Stolpehul Stolpehul Udateret A94 Stolpehul Stolpehul Udateret A95 Naturfænomen Nedsivningsfæn omen Udateret 11

13 A96 Stolpehul Stolpehul Udateret A97 Dræn Nutid A98 Stolpehul Stolpehul Udateret A99 Grube Grube Udateret A100 A101 Dræn Nutid Dræn Nutid A102 Stolpehul Stolpehul Oldtid A103 Udgravningstek nisk Dræn Nutid Søgegrøft Nutid A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A200, A201, A202, 12

14 A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, K1 A105 Dræn Nutid A106 Grube Grube Udateret A107 A108 Dræn Nutid Dræn Nutid A109 Naturfænomen Rodvælter Udateret A110 Grube Grube Udateret A111 A112 A113 A114 Dræn Nutid Dræn Nutid Dræn Nutid Dræn Nutid A115 Grube Grube Udateret A116 Dræn Nutid A117 Stolpehul Stolpehul Udateret A118 Naturfænomen Rodvælter Udateret A119 Naturfænomen Rodvælter Udateret A120 Grube Grube Udateret A121 Dræn Nutid A122 Grube Grube Udateret A123 Grube Grube Nutid A124 Stolpehul Stolpehul Nutid 13

15 A125 Naturfænomen Rodvælter Udateret A126 Stolpehul Stolpehul Udateret A127 Naturfænomen Rodvælter Udateret A128 Stolpehul Stolpehul Udateret A129 Dræn Nutid A130 Stolpehul Stolpehul Udateret T1 A131 Stolpehul Stolpehul Udateret T2, K1 A132 Stolpehul Stolpehul Udateret T2, K1 A133 Stolpehul Stolpehul Udateret T2, K1 A134 Udgravningstek nisk Søgegrøft Nutid A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219 A135 Naturfænomen Rodvælter Udateret A134 A136 Naturfænomen Rodvælter Udateret A134 A137 Dræn Nutid A134 A138 Naturfænomen Naturfænomen Udateret A134 A139 Naturfænomen Rodvælter Udateret A134 A140 Dræn Nutid A134 A141 Stolpehul Stolpehul Udateret A134 14

16 A142 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A134 A143 Stolpehul Stolpehul Udateret T1 A134 A144 Stolpehul Stolpehul Udateret T1 A134 A145 A146 Udgravningstek nisk Dræn Nutid A134 Søgegrøft Nutid A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154 A147 Grube Grube Udateret T1 A146 A148 A149 Dræn Nutid A146 Dræn Nutid A146 A150 Naturfænomen Rodvælter Udateret A146 A151 Naturfænomen Rodvælter Udateret A146 A152 Dræn Nutid A146 A153 Naturfænomen Rodvælter Udateret A146 A154 Naturfænomen Rodvælter Udateret A146 A155 A156 Udgravningstek nisk Søgegrøft Nutid A156, A157, A158, A159, A160 Dræn Nutid A155 A157 Grube Grube Udateret A155 A158 Naturfænomen Vådområde Udateret A155 A159 Dræn Nutid A155 A160 Grube Grube Udateret A155 A161 15

17 A162 A163 A164 A165 Grube Grube Udateret A196 A166 A167 A168 A169 A170 A171 Naturfænomen Naturfænomen Udateret A196 A172 A173 Stolpehul Stolpehul Udateret A196 A174 A175 A176 A177 A178 A179 A180 Grube Grube Udateret A196 A181 Fyldskifte Fyldskifte Udateret A196 A182 16

18 A183 Fyldskifte Fyldskifte Udateret A196 A184 A185 A186 A187 A188 A189 A190 A191 A192 A193 A194 Udgravningstek nisk Udgravningstek nisk Søgegrøft Nutid A188, A189, A190, A191 Dræn Nutid A187 Dræn Nutid A187 Dræn Nutid A187 Dræn Nutid A187 Søgegrøft Nutid A193, A194, A195, A197, A198, A199 Dræn Nutid A192 Dræn Nutid A192 A195 Grube Grube Udateret A192 A196 Udgravningstek nisk Søgegrøft Nutid A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, 17

19 A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186 A197 Grube Grube Udateret A192 A198 A199 Dræn Nutid A192 Dræn Nutid A192 A200 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A201 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1, T2 A202 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A203 Stolpehul Stolpehul Oldtid T2, K1 A204 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1, K1 A205 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1, K1 A206 Stolpehul Stolpehul Oldtid T2, K1 A207 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1, K1 A208 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1, K1 A209 Stolpehul Stolpehul Oldtid T2 A210 Stolpehul Stolpehul Oldtid A211 Grube Grube Udateret A134 A212 Grube Grube Udateret A134 A213 Grube Grube Udateret A134 A214 Stolpehul Stolpehul Udateret T1 A134 A215 Grube Grube Udateret A134 A216 Stolpehul Stolpehul Udateret T1 A134 18

20 A217 Stolpehul Stolpehul Udateret A134 A218 Stolpehul Stolpehul Udateret A134 A219 Stolpehul Stolpehul Udateret A134 K1 Bygning Nistolpe-anlæg Oldtid T1, T2 A131, A132, A133, A203, A204, A205, A206, A207, A208 19

21 Anlægsbeskrivelse A1, Dræn, Nutid Lys brun let sandblandet ler A9, Dræn, Nutid Lys brun ler A2 Grube, Affaldsgrube, Udateret Lys gråbrun let sandblandet ler. Oldtid? A10 Udgår, Udgår, Udateret Udgår (snittet) A3 Grube, Affaldsgrube, Udateret Lys gråbrun let sandblandet ler A11, Dræn, Nutid Lys brun ler A5, Dræn, Nutid Lys gråbrun let sandblandet ler A12, Dræn, Nutid Lys brun ler A6, Dræn, Nutid Lys gråbrun let sandblandet ler A13 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A7 Grube, Affaldsgrube, Udateret Mørk gråbrun let sandet ler. Nister af trækul. A14 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A8, Dræn, Nutid Lys brun ler A15 20

22 A16, Dræn, Nutid A24 A17 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A25, Dræn, Nutid A18, Dræn, Nutid A28 Lys grå let leret sand A19, Dræn, Nutid A20 Lys gråbrun sandet ler. Med trækul i top A29 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A30 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A21 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A31, Dræn, Nutid A22, Dræn, Nutid A32, Dræn, Nutid A23, Dræn, Nutid A33 Lys grå sand. 21

23 A34 Lys grå sand. A43 Lys gråbrun lerblandet sand A35, Dræn, Nutid Lys bru ler. A36 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid Lys brun sand med zoner af trækul. Bund af kogestensgrube. A44 Lys brun sandet ler A45, Dræn, Nutid A37, Dræn, Nutid A38, Dræn, Nutid A39 Grube, Grun, Oldtid Lys grå sandet ler A46, Dræn, Nutid A47 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A48 Dyrkningsspor, Agerrene, Udateret Lys brun sand med nister af lys brun ler. Bund af agerrene. A40, Dræn, Nutid A41 Lys gråbrun lerblandet sand A49, Dræn, Nutid 22

24 A50 Udgår, Udgår, Udateret Udgår - snittet. A59, Dræn, Nutid A51, Dræn, Nutid A60 Brun let sandet ler A52, Dræn, Nutid A53 Lys grå sand. ca. 25 cm i diameter. A54, Dræn, Nutid A55, Dræn, Nutid A56 Lys grå sand A58, Dræn, Nutid A61 Brun let sandet ler A62, Dræn, Nutid A63 Lys brun sandet ler A64 Grube, Grube, Oldtid Mørk sortbrunt sandet ler. Mange rester af trækul A65 Lys brun sandet ler. A66, Dræn, Nutid 23

25 A67, Dræn, Nutid A68, Dræn, Nutid A69 Lys grå let leret sand A75 Lys brun let sandet ler. A77 Lys gråbrun sandet ler A78, Dræn, Nutid A70 Lys grå let leret sand A79, Dræn, Nutid A80, Dræn, Nutid A72 Lys grå let leret sand A73, Dræn, Nutid A82, Dræn, Nutid A83 Lys gråbrun ler A74, Dræn, Nutid A84, Dræn, Nutid 24

26 A85, Dræn, Nutid A93 A86, Dræn, Nutid A94 Lys grå ler. A87, Dræn, Nutid A96 Gråbrun ler A88, Dræn, Nutid A89 Grube, Grun, Oldtid Lys grå brun let sandet ler A97, Dræn, Nutid A98 Lys grå ler A90, Dræn, Nutid A91 Lys grå ler. A99 Lys grå ler. A100, Dræn, Nutid A92, Dræn, Nutid 25

27 A101, Dræn, Nutid A102 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Lys grå ler m nister af trækul undergrundsmateriale A112, Dræn, Nutid A103, Dræn, Nutid A105, Dræn, Nutid A107, Dræn, Nutid A113, Dræn, Nutid A114, Dræn, Nutid A115 Lys brun ler A108, Dræn, Nutid Lys gul ler A116, Dræn, Nutid A110 Lys brun med meget undergrundsmateriale. Bund af grube eller rodvælter A117 Lys brun ler A111, Dræn, Nutid Lys brun ler kraftigt opblandet med A119 Naturfænomen, Rodvælter, Udateret Lys brungrå ler 26

28 A120 Lys brun ler A129, Dræn, Nutid A121, Dræn, Nutid A130 Hegn T1 A122 Lys brun grå ler A131 Hegn T2, K1 A123 Grube, Grube, Nutid Formentlig moderne A124 Stolpehul, Stolpehul, Nutid Formentlig moderne A132 Hegn T2, K1 A133 Hegn A126 Lys grå ler T2, K1 A141 Brun let sandet ler A128 Brun sandet ler A134 27

29 A142 Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid Brændte sten i toppen. A134 A155 A165 Lys brun sand A143 Lys brungrå sandblandet ler. Udgår efter snit, se T1 A196 T1 A134 A173 Lys gråbrun sand. A144 Lys brungrå sandblandet ler T1 A134 A147 Brun sandet ler T1 A146 A157 Mørk homogen brun let leret sand. Meget løs struktur. Muligvis recent A196 A180 Lys grå sand A196 A181 Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret Lys gråbrun sandet ler A196 A183 Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret Lys gråbrun sandet ler A155 A196 A158 Naturfænomen, Vådområde, Udateret Bund af vådområde A195 Lys brungrå sand A155 A192 A160 Brun homogen let sandet ler A197 Lys brungrå sand 28

30 A192 T1, K1 A200 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid A206 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid T1 T2, K1 A201 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid A207 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid T1, T2 T1, K1 A202 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid A208 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid T1 T1, K1 A203 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid A209 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid T2, K1 T2 A204 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid A210 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid T1, K1 A205 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid A211 Mørk brun sandblandet ler 29

31 A134 T1 A134 A212 Mørk brun sandblandet ler A134 A217 A213 Mørk brun sandblandet ler A134 A134 A218 A214 T1 A134 A134 A219 A215 Lys brun ler A134 A216 A134 K1 Bygning, Nistolpe-anlæg, Oldtid Nistolpe-anlæg T1, T2 Består af: A131, A132, A133, A203, A204, A205, A206, A207, A208 30

32 Tegningsliste Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner T1 1:10 Profiltegning A130, A143, A144, A147, A200, A201, A202, A204, A205, A207, A208, A214, A216, K1 T2 1:10 Profiltegning A131, A132, A133, A201, A203, A206, A209, K1 Snittede stolper i søgegrøfter og udvidelser Snittede stolper i søgegrøfter og udvidelser Lisbeth Gernager Langkjær Lisbeth Gernager Langkjær 31

33 Fotoliste Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 1/6095 Oversigtsfoto, nordlige del af undersøgte område. Set fra SØ 1/6096 Oversigtsfoto, østlige halvdel af undersøgte område. Set fra Ø 1/6097 Oversigtsfoto, sydlige del af undersøgte område. Set fra NØ 1/6098 Oversigtsfoto, østlige del af søgegrøft A134 forud for udvidelse. Set fra SØ 1/6099 Oversigtsfoto, østlige del af søgegrøft forud for udvidelse. Set fra NV 1/6100 Oversigtsfoto, østlige del af søgegrøft forud for udvidelse. Set fra SØ 1/6101 Oversigtsfoto, tildækning af grøfter. Set fra Ø 1/6102 Oversigtsfoto, tildækning af grøfter. Set fra digitalt foto Michael Vennersdorf digitalt foto Michael Vennersdorf digitalt foto Michael Vennersdorf A134 digitalt foto Michael Vennersdorf digitalt foto Michael Vennersdorf digitalt foto Michael Vennersdorf digitalt foto Michael Vennersdorf digitalt foto Michael Vennersdorf 32

34 SSØ 1/6103 Oversigtsfoto, tildækning af grøfter. Set fra S digitalt foto Michael Vennersdorf 33

35

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MHO1139 Spiren børnehave, Tølløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr

MHO1139 Spiren børnehave, Tølløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr MHO1139 Spiren børnehave, Tølløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.16. Kampagne: 11-09- KUAS nr. -7.24.02/MHO-0002 Beretning for forundersøgelse ved søgegrøfter foretaget ved Tølløse

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser Udført af Anders Rasmussen for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00944 KUAS j.nr.: 2013-7.24-02/MLF-0016

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 Arkæologisk forundersøgelse af 30 hektar med spredte kogestensgruber, fund af flint og rester af moderne aktivitet Af Frauke Witte 2013 Museum

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3 Forundersøgelsesrapport MOE 00084 Enghøj 7, etape 5, modul 3 Af arkæolog cand.mag. Nanna Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ak, Helsted By, Borup

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.04.08. Prøvegravningsrapport KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract 1 Undersøgelsens forhistorie 2 Administrative data 2 Topografi,

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere