Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede"

Transkript

1 Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Forslag til lokalplaner med tilhørende miljøscreening og eventuelt kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Eventuelle spørgsmål til lokalplanen kan sendes til: Postadressen: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller adressen: Yderligere oplysninger: kontakt Teknik & Miljø på telefon eller på Den 8. september 2016 blev det besluttet at udsende lokalplanforslag 182 i høring. Høringsperioden var fra den 13. september til den 8. november I høringsperioden kom der 2 bemærkninger. Som resultat af indsigelserne er der foretaget mindre ændringer i planen. Ændringerne omfatter reduktion i lokalplanens nordlige afgrænsning, præciseringer og skærpelser af eksisterende bestemmelser samt tilretning af kortbilag. På baggrund af ændringerne afstedkommet af den 8 ugers offentlige høring har planforslagene været sendt i en supplerende høring fra d. 1. december til d. 12. december 2016 til ejere og beboere indenfor lokalplanens afgrænsning. I den supplerende høringsperiode kom der én bemærkning. Lokalplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. december Stevns Kommune - Lokalplan 182

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse Forhold til anden planlægning 6 Miljøforhold 11 Forsyningsforhold 12 Bygningsforhold 13 Arkæologi 14 Eksisterende forhold 15 Lokalplanens indhold 16 Servitutter 24 Miljøvurdering 26 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål 27 Om området 27 Om veje og parkering 29 Om bebyggelsen 30 Om ubebyggede arealer 32 Retsvirkninger 34 Vedtagelsespåtegning 35 Kortbilag Lokalplanområde 36 Delområder 37 Illustrationsplan 38 Lokalplan nr Stevns Kommune 3

4 Indledning Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Plan- & Teknikudvalget har besluttet at udarbejde en samlet lokalplan for Nicolinelund etape 1 og 2. Arealet ligger i Strøby Egede mellem de naturbeskyttede områder ved Tryggevælde Å og kysten ud til Køge Bugt. Mod nordvest grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et kommunalt plejehjem. Mod nordøst ligger sommerhusområder og mod sydøst ligger Strøby Skoles områder med tilhørende sportsfaciliteter. Byen forbindes med Køge af Stevnsvej. Boligområdet vil bestå af både parcelhuse, dobbelthuse, klyngehuse og / eller rækkehuse. Formålet med nærværende lokalplan er at skabe et unikt sammenhængende boligområde, og at sikre en sammenhængende byudvikling af området. Formålet er endvidere at give mulighed for at bevare gårdens bygninger og at bevare værdifuld beplantning, herunder den karakteristiske allé bestående af lindetræer, frugttræerne i skellet mod nordvest samt bevaringsværdi beplantning i gårdens have. Ejeren af ejendommen ønsker at udstykke boligområdet sådan, at det kendetegnes ved et organisk udtryk med snoede vejforløb af blinde veje, grønne arealer og et regnvandsbassin, udformet som en lille sø. Boligområdet skal etableres som et særligt kvarter, der skaber mulighed for fællesskab på tværs af generationer for kvarterets beboere og som lægger op til samvær, hvorfor der etableres fælleshus i en del af længerne på den gamle Stolpegård til brug for kvarterets beboere. Til styrkelse af fællesskab, nærhed og engagementet blandt beboerne, etableres det samlede område, som et særligt afgrænset kvarter og hvor æbletræer og æblet selv udgør et stærkt særkende og hvor unikke vej- og stiforløb udformes som lege- og opholdsarealer; således, at al færdsel foregår på de gåendes præmisser. Kendetegnet for udstykningen er nærheden til de rekreative naturområder og kysten. Lokalplanområdets nærhed til de store naturområder i og omkring Tryggevælde Å og Ådal, er et meget væsentligt aktiv for både eksisterende borgere og kommende tilflyttere. Også nærheden til kysten har stor rekreativ betydning. Derfor har ejeren besluttet at forbinde lokalplanområdet med adgange, der giver lokalplanområdets beboere tilgang til netop disse signifikante og rekreative områder. Strøby Egede er en kystnær by med landsbypræg, som med tiden har udviklet sig til et større boligområde med et lille, men fyldestgørende centrum med indkøbsmuligheder med mere for de omkringliggende boligkvarterer. Karakteristisk for Strøby Egede er de oprindelige sommerhusmiljøer langs Kystvejen, som udgør et østsjællandsk strandvejsmiljø og beliggenheden tæt på naturen i Tryggevælde Ådal. 4 Stevns Kommune - Lokalplan 182

5 Beliggenhed: Areal Lokalplanens boligområde ligger i den nordlige del af Stevns Kommune, og udgør den sydligste del af Strøby Egede. Stevns Kommune er beliggende i Region Sjælland, og ligger derudover i Fingerplan 13 s øvrige hovedstadsområde. Lokalplanområdet har et areal på i alt ca. 11,8 ha. Zoneforhold Området ligger primært i byzone. Lokalplanområdet ligger på et nogenlunde fladt plateau, der ender i Køge Bugt. Området ligger på Stevnsvej 101, og de enkelte nye ejendomme får adresse på Nicolinevej. Tryggevælde Å Lokalplan nr Stevns Kommune 5

6 Lokalplanens redegørelse Forhold til anden planlægning Fingerplan 13 Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13 - det øvrige hovedstadsområde. Der kan i det øvrige hovedstadsområde udlægges ny byzone og udbygges med nye boliger, når udbygningen har lokal karakter og følger rækkefølgeplanlægningen i den enkelte kommune. Ny byudvikling skal bidrage til, at der skabes sammenhæng i de eksisterende byområder, samt bidrage til at fastholde en skarp grænse mellem land og by. Fingerplan 13 - byområder Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer Byudvikling: Byudvikling skal være af lokal karakter og skal ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund (øvrige byudviklingsbyer og øvrige byer). Evt. byudvikling skal ske indefra og udad. Der skal sikres sammenhæng mellem nye og eksisterende byområder. Der skal fastholdes en skarp grænse mellem by og land, og der skal fastlægges kiler (grønne kiler, kystkiler, vænger m.v.), som ikke må bebygges. 6 Stevns Kommune - Lokalplan 182 Find Fingerplan 2013 på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

7 Bevaringsværdig allé Der skal ved udlæg af nye byudviklingsarealer tages hensyn til: - infrastrukturen og servicetilbuddene, således at der sikres let adgang til kollektiv transport (jernbane, busser m.v.) og privat og offentlig service (skoler, institutioner, handel m.v.) - landskabelige, landbrugsmæssige, natur- og kulturhistoriske interesser - vandindvindings- og råstofinteresser - muligheden for forebyggelse af forurening og støj - trafiksikkerhed og fornuftig afvikling af trafikken - bedst mulige betingelser for den kollektive trafikbetjening - en hensigtsmæssig varme-, energi- og vandforsyning samt spildevandsbortskaffelse - muligheden for lokal afledning af regnvand - ønsker fra lodsejer Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres muligheder for lokal afledning af regnvand, blandt andet ved placering af anlæg til forsinkelse af afledning af overfladevand fra det pågældende område. Lokalplan nr Stevns Kommune 7

8 Stolpegården Kommuneplantillæg nr. 1 - Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen indeholder følgende retningsliner, som også har betydning for denne lokalplan: Stevns Kommune fastsætter et serviceniveau for områder der er separatkloakerede. Serviceniveauet er 5 år. Der kan anlægges større vandveje, afledningsmuligheder, bassiner end svarende til 20 års hændelser, hvis muligheder eller samfundsøkonomi taler for det. Inden for de risikoprioriterede områder kan der stilles krav om beplantning, som kan tåle periodevis oversvømmelse. På ubebyggede arealer skal Befæstelse holdes på et minimum, således at man mindsker behovet for organiseret afledning af overfladevand. Ved udarbejdelse af lokalplaner er det muligt at stille krav om maksimalt befæstet areal eller brug af fx græsarmering. Indretningen af grønne områder skal gøres således, at der åbnes mulighed for, at de kan fungere som bufferzone til vandopstuvning ved ekstrem regn. Overfladevand skal ved etablering af nye eller omdannelsen af eksisterende byområder, stier, veje, tekniske anlæg mf. vurderes og hvis muligt indtænkes som et synligt rekreativt element. 8 Stevns Kommune - Lokalplan 182

9 3 B6 3 B6 9L1 9L1 Hybenrosevej Hybenrosevej 3 B10 3 B10 Stevnsvej Stevnsvej 3 B11 3 B11 3 D1 3 D meter Rammeområde 3B10 meter Rammeområde 3B11 Rammebestemmelser - gældende for område 3B10 En del af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 3 B10 Stolpegården I. Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom legepladser, grønt område o.lign., børneinstitutioner, samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelseskarakter: Beboelse - åben lav og tæt lav. Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken. Bebyggelsesprocent: 30 for parcelhuse og dobbelthuse og 40 for storparceller til tæt lavt byggeri. Udstykning: Mindste grundstørrelse 750 m 2 for parcelhuse, 500 m 2 for dobbelthuse og 300 m 2 for tæt lav bebyggelse. Zonestatus: Område 3 B10 er byzone. Andet: Område 3B10 er etape 1. Rammebestemmelser - gældende for område 3B11 En del af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 3 B11 Stolpegården II. Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom legepladser, grønt område o.lign., børneinstitutioner, samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelseskarakter: Beboelse - åben lav og tæt lav. Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken. Bebyggelsesprocent: 30 for parcelhuse og dobbelthuse og 40 for storparceller til tæt lavt byggeri. Udstykning: Mindste grundstørrelse 750 m 2 for parcelhuse, 500 m 2 for dobbelthuse og 300 m 2 for tæt lav bebyggelse. Zonestatus: Område 3 B11 er landzone og overføres til byzone ved lokalplanlægning. Andet: Område 3B11 er etape 2. Udbygningen af området 3B11 forudsætter, at område 3B10 er helt eller næsten udbygget, det vil sige at 75% af boligerne skal være igangsat. Lokalplan nr Stevns Kommune 9

10 3 B6 3 B6 9L1 Hybenrosevej 3 B10 Hybenrosevej 9L1 3 B10 Stevnsvej 3 B11 Stevnsvej 3 D1 3 D1 0 meter meter 100 Rammeområde 9L1 Nyt rammeområde 3B10 Rammebestemmelser - gældende for område 9L1 En del af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 9L1 - det åbne land. Anvendelse: Områdets hovedanvendelse fastlægges til landbrugsformål. I de særlige naturområder fastlægges hovedanvendelsen til land- og skovbrug under hensyntagen til naturinteresserne, som det fremgår af kort over hovedstrukturen. Anvendelsen af de ikke-afgrænsede landsbyer, der på rammekortet er angivet med en blå cirkel, fastlægges til landbrugsformål og boligformål og nærmere angivne erhvervstyper, som kan indpasses i området uden væsentlige genevirkninger. Overflødiggjorte og tomme bygninger kan - på vilkår af, at landsbykarakterer ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne - genanvendes til boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. Bebyggelseskarakter: Bebyggelse i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, eller ved at byggeriet ved sin arkitektur kan medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende miljø. Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammeområde 3B10, 3B11 og et mindre areal af 9L1 Det samlede lokalplanområde ligger i nyt rammeområde 3B10. Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom legepladser, grønt område og lignende samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i et boligområde uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelseskarakter: Beboelse - åben lav og tæt lav. Bebyggelsesprocent: 30 for åben / lavt byggeri og 40 tæt / lavt byggeri. Udstykning: Mindste grundstørrelse 750 m 2 for parcelhuse, og 300 m 2 for tæt lav bebyggelse. Zonestatus: Byzone. Restaurering, ombygning og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger og kridtstensbygninger skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprindelige stil og arkitektur. Bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom. Beboelsesbygninger over 250 m 2 vurderes individuelt Bebyggelseshøjde: Højst 8,5 meter og 1½ etage. Zonestatus: Landzone. Andet: Anlæg af gang- og cykelstier skal være i overensstemmelse med de generelle rammer og retningslinjer. Anlæg til rekreative formål, såsom stier, parkeringspladser, rastepladser mv. skal placeres og udformes under hensyntagen til landbrugs-, kultur- og naturinteresserne. 10 Stevns Kommune - Lokalplan 182

11 Område med drikkevandsinteresser Område med særlige drikkevandsinteresser Område med særlige drikkevandsinteresser Eksisterende lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr Boligområde Stolpegården, Etape 1, tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 103 og lokalplan nr. 161 boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede. Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I områder med særlige drikkevandsinteresser kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af arealanvendelsen, der sikrer godt grundvand skal fremmes. Strøby Egede har begrænsede muligheder for udvikling af byen. Mod nord danner kysten og et sommerhusområde en grænse, mod vest danner Tryggevælde Å en grænse, og OSD-området strækker sig langt mod syd. Lokalplanområdet ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende bygningsmasse og har gode infrastrukturelle forbindelser. Med de mange begrænsninger for byudvikling omkring byen, er det ikke muligt at udpege alternative beliggenheder til byudviklingsområder, hvor byaktiviteter vil være mindre grundvandstruende. Lokalplanområdet følger byens struktur, og skaber mulighed for mindre grundvandstruende aktiviteter. Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at ville føre til ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Lokalplan nr Stevns Kommune 11

12 Eksisterende og planlagte kloakoplande Drikkevandsboringer Forsyningsforhold Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes spildevandsplan. Området er delvist planlagt separatkloakeret - vist på ovenstående kort med delvis skravering og blå farve. Kloaklandet tilpasses lokalplanområdet i forbindelse med udbygning. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Strøby Egede Vandværk. Der ligger flere vandboringer - vist på ovenstående kort med blå cirkler - tæt på lokalplanområdet. Det er derfor vigtigt at der ikke anvendes pesticider på området. Som supplement til den information, der skal gives til entreprenør og grundejerforening, vil der blive tinglyst en deklaration på alle ejendomme om, at der ikke må anvendes pesticider og lignende i haver og på andre arealer i lokalplanområdet. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogen varmeplan. Vejforsyning Lokalplanområdet har en eksisterende vejadgang via en overkørsel til Hybenrosevej som er en privat fællesvej. Herfra er der vejadgang til Stevnsvej. 12 Stevns Kommune - Lokalplan 182

13 Stolpegården Affald Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Affaldsplan og Stevns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Forurening Området er hverken omfattet af områdeklassificering (lettere forurening) eller kortlagt som jordforurenet. På naboejendommen på den modsatte side af Stevnsvej er der konstateret en forurening på vidensniveau 1. Bygningsforhold Fredning Der er ikke nogen fredninger indenfor lokalplanområdet eller i lokalplanområdets naboejendomme. Bevaringsværdige bygninger Der er ikke nogen bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet. Jord, som graves op og flyttes fra matriklen, skal anmeldes til Stevns Kommune før det flyttes i henhold til Bekendtgørelse nr af om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Når der udføres bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet skal Jordforureningslovens 72b overholdes. Forurening på naboejendommen. Lokalplan nr Stevns Kommune 13

14 Kilde: Fund og fortidsminder De blå prikker er ikke fredede fortidsminder. Arkæologi Der er indhentet udtalelse fra Museum Sydøstdanmark i henhold til Museumslovens 23. Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol og kan meddele at: Arealet lokalplanen dækker, ligger sydvest for Strøby Egede i et område som er blevet udstykket løbende gennem de senere år. Der er derfor gennemført flere arkæologiske undersøgelser i nærheden af arealet. De arkæologiske udgravninger i nærområdet resulterede i fund af større oldtidsbebyggelser. Der findes beretning om én forsvundet gravhøj på selve lokalplansarealet og om to forsvundne gravhøje i umiddelbar nærhed. Generelt for området kendes rigtig mange synlige gravhøje samt efterretninger om forsvundne gravhøje. Vest og nordvest for lokalplanområdet findes to kulturarvsarealer. Det nordligste kulturarvsareal Strøby Egede har teksten: På begge sider af Tryggevælde Å s nedre løb findes et stort antal stenalderbopladser fra især Ertebøllekultur. Ved Strøby Egede (sb.83) undersøgtes 1986 og 1993 grave fra Ertebøllekultur, som er en antagelig del af en gravplads. I 1986 afdækkedes en grav med ca. 8 personer. I 1993 undersøgtes et andet gravsted. Gravgodset bestod af en skiveøkse, en lille flintflække og en til to dyretandsperler. Det sydligste kulturarvsareal for Valløby har teksten: Bopladsen strækker sig over et større areal og omfatter en landingsplads ved bredden af Tryggevælde Å. Detektorfund fra romersk jernalder indikerer en lang anvendelsestid af pladsen, og landingspladsen kan meget vel tænkes at have haft tilknytning til de rige jernaldercentre på Stevns, Himlingøje, Valløby og Varpelev. En forundersøgelse har til hensigt at belyse om der findes fortidsminder på arealet, samt vurdere udstrækningen, bevaringsgraden og omkostningerne ved en udgravning. Under alle omstændigheder skal museet tilkaldes hvis der ved jordarbejdet skulle findes spor af fortidsminder, og anlægsarbejdet skal straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Samlet set vil Museum Sydøstdanmark derfor anbefale bygherre at få foretaget en forundersøgelse af området inden anlægsarbejdet påbegyndes, idet der kan være en risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder, der er beskyttet af museumsloven. Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på eller Flere af beboerne oplyste, at der tidligere skulle være fundet yderligere et skelet på lokaliteten. Der blev desuden påvist en bosættelse fra yngre Ertebøllekultur, der har ligget henover gravpladsen. I betragtning af de allerede konstaterede grave må tilstedeværelsen af yderlige grave i området forventes. Hertil kommer fund af brandgrave fra yngre bronzealder/ældre jernalder. 14 Stevns Kommune - Lokalplan 182

15 Billede af buslinie Eksisterende forhold Eksisterende bebyggelse Lokalplanområdet anvendes i dag delvist til boligformål mens en del af området er beliggende i landzone. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes i dag med en eksisterende overkørsel fra Stevnsvej og Hybenrosevej. Fremover skal lokalplanområdet alene vejbetjenes via den private fællesvej Hybenrosevej og den interne private fællesvej Nicolinelund. Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes af busrute 108, 109, 251 og 253. Der er forbindelse til Store Heddinge, Hårlev og Køge. Transporttid til og fra Køge er på 16 minutter. Fra Køge station kører der S-tog videre ind til København og regionaltog til Roskilde m.fl. Fra 2018 etableres der hurtigtog med forbindelser fra Køge til København. Fremtidig beplantning Lokalplanområdets fælles friarealer og vejenes opholds- og legearealer beplantes kan således: Delområde 1: Æblesorter og hvidtjørn Delområde 2: Æblesorter, hvidtjørn, skovfyr (Pinus sylvestris), hassel, taks, liguster og fyr Delområde 3: Skovfyr (Pinus sylvestris), hvidtjørn, æblesorter, avnbøg, fyr, hækbeplantning i bøg, hassel Støjvold: Støjvold tilplantes med dækkende klatreplanter, som er hjemmehørende på Stevns. Lokalplan nr Stevns Kommune 15

16 Buske Høje træer Græs Slotsgrus Illustration, der viser udkast til beplantning langs den slyngede sti Lokalplanens indhold Formål Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger. Lokalplanen skal sikre at der etableres grønne rekreative områder i forbindelse med boligerne. Den eksisterende bebyggelse skal kunne anvendes til fælleshus for det samlede område - hele Stolpegårdens område. Bevaringsværdig beplantning - herunder den eksisterende allé op til gården skal bevares. Der skal sikres vej- og stiforbindelser i lokalplanområdet, som også forbindes til veje og stier uden for lokalplanområdet. Zonestatus Lokalplanområdet ligger delvis i byzone og delvis i landzone. De arealer, der ligger i byzone forbliver i byzone. Dele af lokalplanområdet, er beliggende i landzone. Med vedtagelse af nærværende lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone. Lokalplanområde, som det ser ud idag. 16 Stevns Kommune - Lokalplan 182

17 Visioner for udviklingen af området Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes åben / lav og tæt / lav boligbebyggelse til helårsbrug. Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder. Delområderne fremgår af kortbilag 2. Delområde 1 skal anvendes til åben / lav boligbebyggelse, eller til tæt / lav boligbebyggelse. Delområde 2 skal anvendes til fælleshus, parkeringsplads for fælleshuset og fælles friareal for beboere og tæt / lav boligbebyggelse i form af rækkehuse eller klyngehuse. Udstykning Lokalplanområdet må udstykkes således: Grunde til åben / lav boligbebyggelse (parcelhuse) skal minimum være 750 m 2. Grunde til tæt / lav boligbebyggelse (fx dobbelthuse, rækkehuse eller klyngehuse) skal minimum være 300 m 2 inklusive andel af fællesareal. Fælleshuset i delområde 2 kan udstykkes med minimum 750 m 2. Ejendommen skal kunne overholde en bebyggelsesprocent på 40. Delområde 3 skal anvendes til fælles friareal for områdets beboere, samt forsinkelsesbassin til opsamling af områdets regnvand. Delområde 4 skal anvendes til støjvold og pumpestation. Delområde 5 skal anvendes til sti. I åben / lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet kan der drives erhverv i forbindelse med den enkelte bolig, når: - virksomheden drives af ejeren - ejendommens karakter af bolig ikke ændres - områdets karakter af boligområde ikke brydes - parkering kan foregå på egen grund I hele lokalplanområdet skal miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forurening (fx røg, støj, lugt) i forhold til boligområder og enkeltboliger overholdes. Lokalplan nr Stevns Kommune 17

18 Lokalplanens redegørelse Infrastruktur Veje, stier og parkering Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hybenrosevej via overkørsel til Nicolinevej. Derudover kan der etableres en overkørsel til delområde 2 samt en overkørsel som vejbetjening til Stevnsvej 101. Lokalplanområdet har ingen offentlige veje og stier. Alle veje og stier i lokalplanområdet er private fællesveje. Boligvejen etableres som et lukket vejsystem, i slyngede forløb og med græsrabatter i varierende bredde, der beplantes. Vejudlæg vil fungere som lege-opholdsarealer, hvor færdsel skal ske på de gåendes præmisser, for at sikre et roligt og trygt område at færdes i for både børn og ældre. Hele vejudlægget udføres i samme niveau. Teknisk forsyning Ledninger skal graves ned, og der må ikke etableres luftledninger. Der må ikke opsættes udvendige antenneanlæg, mod veje, stier eller grønne områder. Vejbelysningen etableres derfor som orienteringslys med et blødt nedadrettet diffust lys med skyggedannelser. Lyspunkthøjden må maksimalt være placeret 2,5 meter over naturligt terræn. Stibelysning kan udføres som lav pullertbelysning, hvor lyspunkthøjden maksimalt er placeret 1 meter over naturligt terræn. Fra boligområdet etableres stier, der forbinder området til det offentlige gang- og stisystem. Stisystemet etableres med slotsgrus i et slynget forløb med beplantning og med chikaner, hvor man trygt kan færdes som gående, og hvor børn kan lege. Al parkering med ærinde i området skal foregå inden for området. Der skal etableres følgende parkeringspladser: 2 parkeringspladser pr. åben / lav boligenhed 1½ parkeringsplads pr. tæt / lav boligenhed - hvoraf ½ parkeringsplads kan afsættes på egen grund eller på fælles parkeringsarealer - eventuelt i forbindelse med de grønne områder. Der kan etableres arealer til gæsteparkering langs boligveje i delområde Stevns Kommune - Lokalplan 182

19 Lokalplanens redegørelse Om bebyggelsen Størrelse Den enkelte grund må bebygges med - 30%, når der bygges åben / lav boligbebyggelse 3,5 meter - 40% når der bygges tæt / lav boligbebyggelse Den enkelte bygning for tæt / lav er: - de rækkehuse der er bygget sammen i en stok - de klyngehuse der er bygget sammen i en klynge - de dobbelthuse, der er bygget sammen 2,5 meter Skel Der må bygges i op til 1½ etage, og den samlede højde må ikke overstige 8,5m. Der må til hver bolig i tæt / lav boligbebyggelse opføres en garage / carport på maksimalt 20 m 2 og et udhus på mellem 5 og 10 m 2. Princip for placering af garager, udhuse mv., der kan placeres i naboskel. Placering Garager, carporte og udhuse som placeres i skelbræmmen må max. være 2,5 meter høje i skel, og højden må stige til 3,5 meter 2,5 meter fra skel. I skel mod vej, sti og grønne områder kan garager, carporte og udhuse opføres minimum 0,75 meter fra skellet med en maksimal højde på 2,5 meter, stigende til 3,5 meter i en afstand af 3,25 meter fra skellet. Bestemmelsen gælder kun for ejendomme med åben / lav boligbebyggelse. Lokalplan nr Stevns Kommune 19

20 Lokalplanens redegørelse Bygningshøjde Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, og den samlede højde må ikke overstige 8,5 meter over naturligt terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet med udgangspunkt i godkendt niveauplan. Hjørne 1 Kote 9 Hjørne 2 Kote 8,75 Niveauplanen fastsættes ud fra naturligt terræn, og beregnes som et gennemsnit af koten for en bygnings hjørner. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommmunes koteplan betragtes som naturligt terræn. Facader Bygning Facader skal udføres i blankt murværk eller fremstå med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som er kalket eller malet. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes blanke og reflekterende materialer. Facaderne skal holdes i klassiske jordfarver. Den enkelte bygning skal opføres og fremstå i ét materialer og én farve. Mindre bygninger fx udhuse, haveskure og carporte kan udføres med facade svarende til hovedhuset eller i andre materialet fx træ. Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes blanke og reflekterende materialer. Hjørne 3 Kote 9,25 Eksempel på beregning: Beregning: 9 + 8,75 + 9, = 36 36/4 = 9 Bygningen placeres i sokkelkote 9 Hjørne 4 Kote 9 20 Stevns Kommune - Lokalplan 182

21 Lokalplanens redegørelse Tage Tage kan udføres med symmetrisk tagform. Taghældningen for symmetriske tage skal være mellem 20 og 50 grader. Tage kan udføres med asymmetrisk eller ensidig tagform. Taghældningen for asymmetriske eller ensidig tage skal være mellem 15 og 50 grader. Tage på mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, og lignende kan opføres med en fladere taghældning - dog ikke mindre end 7 grader. Tagene udføres i tegl, betontagsten, tagpap med listedækning eller skifer. Tagflader må ikke fremstå blanke og skal have en glans under 5 - Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra Tagfladerne skal være røde, grå eller sorte. Tekniske installationer må ikke være synlige. Ventilationsanlæg og lignende skal udformes/inddækkes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed. Der kan opsættes solceller på tagene. På de tagflader, der vender ud mod vej eller grønne områder må solceller kun opsættes som en integreret del af tagfladen. Lokalplan nr Stevns Kommune 21

22 Æbletræer som et gennemgående træk for lokalplanområdet. Om de ubebyggede arealer Regnvand fra de befæstede områder ledes via kloaknettet til regnvandsbassinet. Maksimalt 30% af den enkelte grund må befæstes. Befæstelsesgraden beskriver, hvor meget tag-og overfladevand, der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra en ejendoms areal uden forsinkelse. Befæstelse herudover skal udføres som vandgennemtrængelig - det kan fx være græsarmeringssten, grus, træterrasse. Beplantningen i lokalplanområdets fællesarealer skal bestå af planter, som er hjemmehørende på Stevns, herunder æbletræer. Beplantningen skal kunne tåle periodevis oversvømmelse. Der må ikke foretages terrænregulering i forbindelse med opførelse af byggeri. Der må kun terrænreguleres, hvor bygningen placeres. Der kan dog terrænreguleres i delområde 3 i forbindelse med en landskabelig bearbejdning og etablering af sø dog må der ikke foretages terrænregulering nærmere 1 m fra naboeller vejskel. Etablering af støjvolde er undtaget denne bestemmelse og må etableres i maksimalt 2 meters højde. Der kan etableres støjafskærmning langs med Hybenrosevej og i lokalplanens sydøstlige skel. Træer med en kronediameter på 8,5 meter og derover må ikke fældes eller beskæres. Den eksisterende allé bevares og genplantes ved sygdom og døde/væltede træer. Bevaringsværdig beplantning i de eksisterende haver må ikke fældes. Der må kun etableres levende hegn i form af bøgehæk (Facus Sylvatica almindelig bøg). Der kan etableres faste trådhegn indvendigt på de levende hegn. Faste trådhegn må maksimalt være 1,2 meter højt. Der må ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet. 22 Stevns Kommune - Lokalplan 182

23 Lokalplanens redegørelse Grundejerforening Alle grundejere i lokalplanområdet har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Nicolinelund. Grundejerforeningen har ansvaret for de private fællesveje og stier, fælles fri- og opholdsarealer og fællesanlæg inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal desuden stå for drift og vedligehold af fællesanlæggene - veje, stier, grønne områder og fællesanlæg. Forudsætninger Forud for byggemodningen skal der foretages forundersøgelser af Sydøstdanmarks Museum. Ny bebyggelse på de parceller, der har matrikeltskel fælles med støjvolden mod Stevnsvej må ikke tages i brug før støjvolden mod Stevnsvej er færdigetableret og tilplantet. Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Strøby Egede Vandværk og det offentlige kloaksystem. Lokalplan nr Stevns Kommune 23

24 Lokalplanens redegørelse Servitutter Servitutredegørelsen er udarbejdet fra tingbogens udvisende pr Der er tinglyst følgende servitutter, der skal respekteres eller aflyses i forbindelse med udnyttelse af nærværende lokalplan. 1. Deklaration lyst Dok om arvefæsteskøde fra Universitetet Bemærkning: Servitutten er historisk. Den har ingen betydning for lokalplanen. 2. Deklaration lyst Dok om vej mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 3. Deklaration lyst Dok om vej mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 4. Deklaration lyst Dok om vej mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 5. Deklaration lyst Dok om vej mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 6. Deklaration lyst Dok om færdselsret mv Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 7. Deklaration lyst Dok om færdselsret mv Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 8. Deklaration lyst Dok om byggelinier mv Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 9. Deklaration lyst Dok om færdselsret mv Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 10. Deklaration lyst Dok om færdselsret mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 11. Deklaration lyst Dok om færdselsret mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 12. Deklaration lyst Dok om byggeretsligt skel mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 13. Deklaration lyst Dok om færdselsret mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 14. Deklaration lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for sommerhusgrunde ved kysten. 15. Deklaration lyst Dok om byggelinier mv. Bemærkning: Der er tinglyst 15 meter byggelinie langs Stevnsvej. Enkelte steder langs vejskellet er byggelinien i meget begrænset omfang inde på matr.nr. 8a. Servitutten er ikke uforenelig med lokalplanen. 16. Deklaration lyst Dok om ret til ophold badning mv Bemærkning: Vedrører forhold for sommerhusgrunde ved havet. 24 Stevns Kommune - Lokalplan 182

25 Lokalplanens redegørelse 17. Deklaration lyst Dok om ret til adgang til og ophold på strandareal Bemærkning: Vedrører forhold for sommerhusgrunde ved havet. 18. Deklaration lyst Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Bemærkning: Vedrører nedtagne højspændingsmaster med tilhørende ledninger. Masterne er nedtaget. Servitutterne er ikke uforenelige med lokalplanen. 19. Deklaration lyst Dok om højspænding mv, Ikke til hinder for prioritering Bemærkning: Vedrører nedtagne højspændingsmaster med tilhørende ledninger. Masterne er nedtaget. Servitutterne er ikke uforenelige med lokalplanen. 24. Deklaration lyst Lokalplan Nr. 103 Bemærkning: Lokalplanen aflyses med vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan. 27. Deklaration lyst Dok om Elanlæg Bemærkning: Vedrører kabelanlæg langs Stevnsvej og mod skellet til vandværkgrund, matr.nr. 8cr og matr.nr. 8eh. Servitutten er ikke uforenelig med lokalplanen. 28. Deklaration lyst Deklaration om vandboring, råvandsledning og elkabel Bemærkning vedrører vandværksboring uden for nærværende lokalplan. 29. Deklaration lyst Dok om Grundejerforening, anvendelse m.fl. 20. Deklaration lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv Bemærkning: Vedrører forhold for sommerhusgrunde ved havet. 21. Deklaration lyst Dok om adgangsbegrænsning mv Bemærkning: Generelt forbud mod yderligere overkørsler til Stevnsvej. Servitutten er ikke uforenelig med lokalplanen. 22. Deklaration lyst Landvæsensnævnskendelse Bemærkning: Vedrører drænforhold ved sommerhusgrunde ved havet. 23. Deklaration lyst Dekl. om afløbsledninger Bemærkning: Vedr. trykledning umiddelbart nord for lokalplan 103 Lokalplan nr Stevns Kommune 25

26 Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 484 af 11. maj 2010, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til lokalplanen. 26 Stevns Kommune - Lokalplan 182

27 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det områder, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at at at skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger. give mulighed for at anvende eksisterende bygninger til fælleshus sikre at der etableres grønne rekreative områder 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse. 3.2 Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt opføres 115 boliger. 3.3 Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder - se kortbilag Delområde 1 skal anvendes til åben lav boligbebyggelse eller tæt lav boligbebyggelse. 3.5 Delområde 2 skal anvendes til fælleshus, parkering og fælles friareal for beboere og tiltæt lav boligbebyggelse. at at sikre at alléen og bevaringsværdig beplantning bevares sikre vej- og stiforbindelser til og fra lokalplanområdet 3.6 Delområde 3 skal anvendes til fælles friareal for områdets beboere, samt forsinkelsesbassin til opsamling af områdets regnvand. 3.7 Delområde 4 skal anvendes til støjvold og pumpestation. Om området 2 Område og zonestatus 2.1 Dele af lokalplanområdet er og forbliver i byzone. Dele af lokalplanområdet, er beliggende i landzone. Med bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone. 2.2 Lokalplanområdet omfatter følgende matr. nr.: 8fi, 8fh, 8fk, 8fl, 8ft, 8fs, 8fu, 8fv, 8fy, 8fx, 8fz, 8fæ, 8gd, 8ge, 8gf, 8gg, 8fr, 8fq, 8fo, 8fp, 8fn, 8fm, 8gb, 8gc, 8ga, 8fø, 8gk, 8gl, 8gi, 8gh og del af matr.nr. 8a Strøby By, Strøby, samt alle parceller, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes herfra. 3.8 Delområde 5 skal anvendes til sti. 3.9 I områder med åben / lav boligbebyggelse kan det i forbindelse med den enkelte boliger tillades, at der drives erhverv og under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der ejer ejendommen - at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres - at områdets karakter af boligområde ikke brydes - herunder fx ved skiltning - at virksomheden overholder miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forurening i forhold til boligområder og enkeltboliger i og uden for lokalplanområdet (fx røg, støj, lugt) - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på egen grund. Lokalplan nr Stevns Kommune 27

28 Slyngede og grønne vejforløb 4 Lokalplanområdets udstykning 4.1 Lokalplanområdet må udstykkes således: - Grunde til åben lav boligbebyggelse skal være minimum 750 m² - Grunde til tæt lav boligbebyggelse skal være minimum 300 m² inklusive andel af fællesareal - Grund til Fælleshus skal være minimum 750 m² og overholde bebyggelsesprocent på Stevns Kommune - Lokalplan 182

29 Lokalplanens bestemmelser Om veje og parkering 5 Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes via 3 overkørsler fra Hybenrosevej, som i princippet angivet på kortbilag 2. Delområde 1 skal vejbetjenes via overkørsel fra Hybenrosevej til Nicolinevej. Ejendommen på Stevnsvej 101 skal vejbetjenes via én overkørsel fra Hybenrosevej. Overkørslen må alene vejbetjene ejendommen med adresse Stevnsvej 101 og skal etableres minimum 60 meter fra krydset ved Stevnsvej og Hybenrosevej. Der kan etableres en overkørsel fra delområde 2 til Hybenrosevej, jf. kortbilag 2. Der må ikke være vejforbindelse mellem overkørsler internt i lokalplanområdet. 5.2 Alle veje i lokalplanområdet udlægges og anlægges som private fællesveje. Fælles adgangs- og parkeringsarealer til samlede bebyggelser (tæt / lav) udlægges og anlægges som private fællesveje. 5.3 Ved nybyggeri skal der: Åben / lav bolig bebyggelse: Etableres minimum 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund Tæt / lav boligbebyggelse: Etableres minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig på egen grund eller på fælles parkeringsarealer Afsættes areal til 0,5 parkeringsplads pr. bolig på egen grund eller på fælles parkeringsarealer - eventuelt i forbindelse med de grønne områder 5.5 I rabatten langs boligvejen i delområde 1 kan der afsættes areal til gæsteparkering på græs. 5.6 Boligveje udføres som lege-, opholdsareal efter anvisninger i Vejreglerne. Vejen udlægges i en bredde mellem 6 meter og 22 meter og kørebaneareal med fast belægning i en bredde af 5 meter i et slynget forløb, mens rabatten anlægges med græs i samme niveau som kørebanen. 5.7 Stikveje udlægges i en bredde på 5 meter og anlægges i 4 meter bredde. 5.8 Der skal etableres stiforbindelse i delområde 5 som vist på kortbilag 2 med adgang over støjvold til cykelsti ved Stevnsvej. Stien etableres med en bredde på ca. 1,2 meter belagt med slotsgrus og anlægges i slynget forløb i grønt bælte. 6 Belysning 6.1 Vejbelysning skal udføres som orienteringslys, der giver et nedadrettet diffust, blødt lys med skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 2,5 meter over naturligt terræn. 6.2 Eventuel stibelysning må kun udføres som lav pullertbelysning, og lyspunkthøjden må maksimalt være 1 meter over naturligt terræn. 7 Teknisk forsyning 7.1 Ledninger skal føres som jordledninger. Der må ikke etableres luftledninger i lokal planområdet. 7.2 Der må ikke opføres udvendige antenner, der er synlige fra veje, stier eller grønne områder. 5.4 Al parkering med ærinde i lokalplanområdet skal kunne holdes inden for området. Lokalplan nr Stevns Kommune 29

30 Lokalplanens bestemmelser Om bebyggelsen 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Den enkelte grund må bebygges med - 30%, når der bygges åben / lav boligbebyggelse - 40%, når der bygges tæt/lav boligbebyggelse 8.2 På grunde til åben lav boligbebyggelse med skel nærmere end 10 m til alléen jf. kortbilag 2, må der ikke opføres bebyggelse i en afstand på 5 m til nærmeste skel mod alléen. 8.3 Garager, carporte og udhuse kan opføres i skelbræmmen med en maksimal højde på 2,5 meter i skel, stigende til en højde på 3,5 meter i en afstand af 2,5 meter fra skellet. I skel mod vej, sti og grønne områder kan garager, carporte og udhuse opføres minimum 0.75 meter fra skellet med en maksimal højde på 2,5 meter, stigende til 3,5 meter i en afstand af 3,25 meter fra skellet. Bestemmelsen gælder kun for ejendomme med åben / lav boligbebyggelse. 8.4 Der kan til hver bolig i tæt / lav boligbebyggelse opføres en garage / carport på maksimalt 20 m 2, og et udhus på maksimalt 10 m Ny bebyggelse må opføres i op til 1½ etage, og den samlede højde må ikke overstige 8,5 meter over naturligt terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet med udgangspunkt i godkendt niveauplan. Der kan terrænreguleres i overensstemmelser med godkendt niveauplan. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facader skal udføres som blankt murværk eller fremstå med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som er kalket eller malet. 9.2 Mindre bygningsdele (maksimalt 10 % af facader) kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink. 9.3 Til udvendige bygningssider må der ikke an vendes blanke og reflekterende materialer. 9.4 Den enkelte bygning skal opføres og fremstå ensartet og i ét farvevalg. 9.5 Mindre bygninger fx udhuse, haveskure og carporte kan udføres med facade som hovedhusets eller i andre materialer. 9.6 Tage skal enten udføres med symmetrisk tagform, med asymmetrisk tagform eller ensidig tagform. Taghældningen for symmetriske tage skal være mellem 20 og 50 grader. Taghældningen for asymmetriske eller ensidige tage skal være mellem 15 og 50 grader. 9.7 Tage på mindre bygninger som garager, carporte, udhuse eller lignende kan opføres med en fladere taghældning - dog ikke mindre end 7 grader. 9.8 Tagene skal udføres i tegl, betontagsten, listet tagpap eller skifer. Tagflader må ikke fremstå blanke og skal have en glans under 5 - Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra 1994 Niveauplan fastsættes ud fra naturligt terræn, og beregnes som et gennemsnit af koten for en bygnings hjørner. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommunes koteplan betragtes som naturligt terræn. 30 Stevns Kommune - Lokalplan 182

31 Lokalplanens bestemmelser 9.9 Tekniske installationer må ikke være synlige. Ventilationsanlæg og lignende skal udformes / inddækkes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed Der kan opsættes solceller på tagene. På de tagflader, der vender ud mod vej eller grønne områder må solceller kun opsættes som en integreret del af tagfladen Der må ikke opsættes skilte på udvendig bygningsfacade. Lokalplan nr Stevns Kommune 31

32 Lokalplanens bestemmelser Om ubebyggede arealer 10 Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 10.1 Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse, vejareal, fælles friareal eller parkering, skal anlægges og vedligeholdes som haver. Der må ikke opsættes solenergianlæg i jordniveau Maksimalt 30% af den enkelte grund må etableres med tæt belægning, så som asfalt, fliser o. lign Beplantningen i lokalplanens fællesarealer skal bestå af planter som er hjemmehørende på Stevns, herunder æbletræer. Beplantningen skal kunne tåle periodevis oversvømmelse Træer med en kronediameter på 8,5 meter og derover må ikke fældes eller beskæres. Den eksisterende allé skal bevares og gen plantes. Bevaringsværdig beplantning i den eksisterende have må ikke fældes Der må kun etableres levende hegn i form af bøgehæk (Facus Sylvatica almindelig bøg). Højden på levende hegn må være: Åben/lav bebyggelse: - 1,2 meter mod vej og grønne områder - 1,5 meter mod naboskel til tæt/lav, mod vej og grønne områder, der på modsatte side har skel til tæt/lav samt for grunde med skel til sø. - 1,8 meter mod naboskel til åben/lav - 1,8 meter mod Hybenrosevej 32 Stevns Kommune - Lokalplan 182 Tæt/lav boligbebyggelse: - 1,5 meter mod vej og grønneområdet, dog 1,2 meter mod regnvandsbassin i øst og mod allé i vest. - 1,5 meter mod naboskel til tæt/lav - 1,5 meter mod naboskel til åben/lav - 1,8 meter mod Hybenrosevej Alle hækhøjder måles ud fra vejkoten. Administration af denne bestemmelse overgår med lokalplanens vedtagelse til Grundejerforeningen Nicolinelund Lokalplanens fællesarealer friholdes for anlæg og bebyggelse af enhver art med undtagelse af nødvendige tekniske anlæg Der kan etableres faste trådhegn indvendigt på de levende hegn. Faste trådhegn må maksimalt være 1,2 meter høje Der må ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet Der etableres en støjvold mod Stevnsvej - delområde 4. Støjvolden må maksimalt være 2 meter høj. Støjvolden beplantes Der kan etableres støjafskærmning langs Hybenrosevej og i lokalplanområdets sydøstlige skel mod vandværk Der må ikke foretages terrænregulering i forbindelse med opførelse af byggeri. Der må kun terrænreguleres, hvor bygningen placeres. Øvrige arealer må ikke terrænreguleres I delområde 3 kan der foretages terrænregulering i +/- 1 m i forbindelse med etablering af regnvandsbassin samt ved landskabelig bearbejdning af fællesarealer. Dog må der ikke foretages terrænregulering nærmere mere 1 m fra nabo- eller vejskel.

33 Lokalplanens bestemmelser I lokalplanområdet må der ikke udendørs placeres: - både over 6 meter, indregistrerede køretø jer over kg, - trailere med totalvægt over 500 kg, - campingvogne, pølsevogne, containere eller lignende, - uindregistrerede køretøjer af enhver art. Administration af denne bestemmelse overgår med lokalplanens vedtagelse til Grundejerforeningen Nicolinelund. Forudsætninger 11 Forudsætninger 11.1 Før byggemodningen starter, skal der foretages forundersøgelse af Sydøstdanmarks Museum Før ny bebyggelse, der har matrikelskel fælles med støjvolden mod Stevnsvej, må tages i brug skal støjvolden mod Stevnsvej være færdigetableret Grundejerforeningen har ansvaret for og skal forestå drift og vedligeholdelse af de private fællesveje, stier og øvrige fælles fri- og opholdsarealer samt fællesanlæg inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen overdrages administrationene af 10.5 og ved lokalplanens vedtagelse. Servitutter 13 Servitutter 13.1 Der aflyses ingen deklarationer i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Alle relevante deklarationer aflyses i forbindelse med udstykningssagerne ved landinspektørerklæring. 14 Lokalplan nr. 103, tillæg 1 til lokalplan nr. 103 samt lokalplan nr. 161 aflyses i forbindelse med vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Strøby Egede Vandværk og det offentlige kloaksystem. Grundejerforening 12 Grundejerforening 12.1 Grundejerne er pligtige til at tage medlemskab af Grundejerforeningen Nicolinelund. Lokalplan nr Stevns Kommune 33

34 Lokalplanens retsvirkninger Retsvirkninger Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning, I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De midlertidige retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse. 34 Stevns Kommune - Lokalplan 182

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode xxxx. Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

FORSLAG. Høringsperiode xxxx. Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode xxxx Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan

Læs mere

HVIDBOG Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

HVIDBOG Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede HVIDBOG Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede SUPPLERENDE HØRING: Efter den 8 ugers offentlige høring af lokalplanforslaget

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode xxxx. Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

FORSLAG. Høringsperiode xxxx. Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode xxxx Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: 28. august 2015 til 25. oktober 2015. Lokalplan nr. 161 for boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede

FORSLAG. Høringsperiode: 28. august 2015 til 25. oktober 2015. Lokalplan nr. 161 for boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode: 28. august 2015 til 25. oktober 2015 Lokalplan nr. 161 for boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: indsættes efter politisk behandling. Lokalplan nr. 161 for boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede

FORSLAG. Høringsperiode: indsættes efter politisk behandling. Lokalplan nr. 161 for boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode: indsættes efter politisk behandling Lokalplan nr. 161 for boligområde ved Stolpegården på Stevnsvej i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal

Læs mere

FORSLAG FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23.

FORSLAG FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23. PLANLÆGNING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23. JUNI 2017 3B13 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 14. Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 14. Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13 Forslag Forslag - Høringsperiode fra 7. juli 2015-2. september 2015 Kommuneplantillæg nr. 14 Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode X-X. Lokalplan nr. 178 Område til bolig- og fritidsformål på Havnevej 9, Rødvig

FORSLAG. Høringsperiode X-X. Lokalplan nr. 178 Område til bolig- og fritidsformål på Havnevej 9, Rødvig FORSLAG Høringsperiode X-X Lokalplan nr. 178 Område til bolig- og fritidsformål på Havnevej 9, Rødvig Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ

HVALSØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Lokalplanens baggrund 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens baggrund og indhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

stevns kommune FORSLAG Høringsperiode X-X Lokalplan nr. 160 for område til boligformål Strandroseparken ved Hybenrosevej i Strøby Egede

stevns kommune FORSLAG Høringsperiode X-X Lokalplan nr. 160 for område til boligformål Strandroseparken ved Hybenrosevej i Strøby Egede stevns kommune FORSLAG Høringsperiode - Lokalplan nr. 160 for område til boligformål Strandroseparken ved Hybenrosevej i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande

Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2000. INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere