SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009"

Transkript

1 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

2 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen o byanalyse fordele og ulemper 7 Planen, herunder inspirationstur og fremtidsseminar, er afholdt med støtte fra Områdefornyelsesmidler fra Indenrigsministeriet og Herning Kommune, LAG Herning samt private lokale virksomheder: Danish Crown, Peder Bennedsen Jutlandia Holding, Danorganic, Rationel Vinduer, Jeld Wen Danmark A/S, Handelsbanken, Skjern Å Øko Gulerod Aps, Sdr. Felding Handels og Håndværkerforening, Søndergårds El Service, Sdr. Felding Borgerforening, Dagli Brugsen, Sdr. Felding Billardklub, Tømrer & Snedkerfirma Renè Lauritsen a/s, Aaskov Erhvervsforening. TAK. VISION BYudvikling o Sdr. Felding o Åen og Naturen 9 o Fællesskabets hus 12 o Den mangfoldige by 16 o TOP o BILAG til inspiration 21 Planen er udarbejdet af Sdr. Felding Lokalråd v/ form. Mogens Nielsen, Charlotte Ramsing, Jens Udbye samt Lars Svane, Leif Jørgensen, Jørgen Larsen, Jørgen Jørgensen, Paul Pedersen, Rikke Christensen, Torben Rathe, Niels Jørgen Nielsen og Joan Ørbæk. I arbejdsgrupperne deltog desuden John Jensen, Hans Eghøj, Ejnar Rindom, Henrik Pedersen, Kalle Pedersen, Niels Rahbæk, Jørgen Møller, Claus Hansen og Vagn Andersen i samarbejde med arkitekt MAA Christel Ebsen, BNByfornyelse i Århus, i Lay out og fotos: BNByfornyelse hvor intet andet er anført. Forsidefotos ved Sdr. Felding Lokalråd Udviklingsplanen er din!! Der skal utraditionelle metoder til for at skabe utraditionelle løsninger og gode byer at bo i.. I Lokalrådet ser vi os selv som lokale iværksættere. I Udviklingsplanen har vi sammenvævet gode ideer til en vision for Sdr. Felding 2020, fordi vi tror på, at tingene kan flytte sig, hvis man går i fælles fodslag. Men en ting er sikkert: vi kan ikke løfte det hele selv! Der er brug for alle gode kræfter og viljer. Vi vil hjælpe med koordinere, så initiativgrupper er repræsenteret i Lokalrådet. Vi kan skabe samspil mellem de aktiviteter, som allerede eksisterer og de nye initiativer på vej. Det er vores håb, at vi kan bevare det gode forhold til kommunens politikere og embedsmænd. 2

3 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 INDLEDNING Sdr. Felding er byen ved åen, aktiv og attraktiv med godt indbyggere og vi vil gerne være fler!! Udviklingsplanen er et udtryk for mange beboeres ønsker og visioner for byen de kommende 10 år og resultatet af en proces, som har involveret mange af byens beboere. Den er også byens eget forslag til en udviklingsstrategi og plan, der kan indgå i Herning Kommunes videre planlægning. Baggrund Udviklingsplanen tog sin første form via Udvalget for Byforskønnelse i Sdr. Felding. Dette ihærdige udvalg har først forberedt og bagefter deltaget i gennemførelsen af en områdefornyelse i samarbejde med Herning Kommune i tiden og har her arbejdet for en Helheds og udviklingsplan. Planen skulle lægges i hænderne på en forening og et nydannet udviklingsselskab i byen. Foreningen blev i stedet til Sdr. Felding Lokalråd i 2008, der samtidig afløste Byforskønnelsesudvalget som byens partner på tværs af organisationer m.m. Lokalrådet er nu blevet byens talerør og ansigt i samarbejder ud ad til. Udviklingsselskabet er lige nu under stiftelse, under navnet Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps, og første aktivitet bliver køb af Dagmar Bio i bymidten. Lokalrådet har stået for at løfte udviklingsplanen videre med støtte fra LAG (Landdistriktsmidler) samt områdefornyelsen. Det begyndte i foråret 2009 med interviews af byens større arbejdspladser som erhvervsvirksomheder og institutioner, skole m.v. for at få et billede af pendlerne. De kommer ofte langvejs fra, men med så tætte bånd til deres hjemegn eller byer, at de gerne flytter sig op til 50 km hver dag. Ligesom mange Sdr. Felding borgere, der ligeledes kører langt til arbejde udenbys. Virksomhederne og medarbejderne er enige i, at Sdr. Felding er den gode by for de tilflyttere, der har en tilknytning til byen i forvejen eller som ser Sdr. Felding som Herning Syd. Læs mere om erhvervslivets syn på og tilknytning til byen i rapporten på og deres ideer til at få folk til at blive boende og være ambassadører for nytilflyttere. Fremtid Med en inspirationsudflugt i august 2009 til byer der løfter sig selv i håret fortsatte Lokalrådet med at vise for sig selv og byens borgere, at visioner kan realiseres. Lokalrådet afholdt herefter et fremtidsseminar i september med godt 50 deltagere. Forsamlingen besluttede at arbejde videre med følgende 3 TEMAER: 1) ÅEN OG NATUREN SDR. FELDING I NATIONALPARKEN NYT CENTER FOR NATUR OG BY TURISME, NATUR- OG KUL- TURSTIER 2) FÆLLESSKABETS HUS - ET FÆLLES SPORTS-, KULTUR- OG SAMLINGSHUS MED ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS OG MED DE UNGE I CENTRUM 3) DEN MANGFOLDIGE BY - FOR NYE SOM NUVÆRENDE BORGERE MED ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE, BEDRE WWW, IVÆRKSÆTTERHUS Som opfølgning på fremtidsseminariet blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, nemlig Åen og Nationalparken, Kultur og fritid samt Bolig og erhverv. Og det er disse 3 gruppers arbejde, der danner grundlaget for Udviklingsplanen. Lokalrådet håber, Sdr. Feldings borgere vil deltage aktivt og konstruktivt og fortsætte med at komme med nye ideer! Sdr. Felding Lokalråd, December

4 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding Byen i dag Sdr. Felding ligger i Herning Kommune. Byen er opstået og opbygget omkring Skjern Å. Åen tværs gennem byen gør byen til noget særligt. Åen er i de senere år blevet mere synlig i bybilledet, med ny sti og bro, kanoophal med meget mere. Byen har bevaret sin ældre bykerne neden for kirken og tæt ved det gamle vadested over åen. Bymidten rummer ejendomme i 1 2 etager med fortsat liv i butikkerne og mindre torve med parkering og springvand. Den ældre by ligger omgivet af ældre villakvarterer samt nyere parcelhuskvarterer, der stadig ligger meget attraktivt ved Skjern Å, skov og det åbne landskab. Boligområderne ligger på begge sider af Vardevej, men primært vest for vejen. Der er stabilt indbyggertal på godt ca Sdr. Felding var frem til 2006 sammen med Kibæk delt kommunecenter i Åskov kommune. Besøg hjemmesiden Væsentlige funktioner og karakteristiske træk I byen er der dagligvareforretninger (Brugs og større købmandsbutik, bager mm.), børneinstitution, skole op til 9. klasse og med SFO, plejecenter med tilknyttede ældreboliger, som også fungerer som mødested. Der er også idrætshal, stadion, lægehus, kulturcenter og restauration, se kortet side 6. Byen har lang tradition for at være hjemmesæde for en række større landskendte virksomheder som fx Rationel Vinduer, Jeld wen døre, Jutlandia samt nye virksomheder undervej som Dan Organic m.fl. Det giver en profil af en industriby med store produktionsvirksomheder og mange pendlere både ind og ud. Det giver dog en sårbarhed ved strukturomlægninger i erhvervslivet med lukninger og/eller flytninger, og dermed selve grundlaget for at opretholde skole, institutioner m.m. Områdefornyelse er gennemført som del af Herning Kommunes byfornyelsesindsats i løbet af og har især haft øje for bymidten og frilægning af åen med ny sti og bro m.m. Sdr. Felding modtager mange besøgende hver dag pendlere fra nabobyerne på arbejde. Kan by og virksomhederne have glæde af hinanden og samarbejde? Byen vil gerne have flere bosættere og virksomhederne kvalificeret arbejdskraft hvad kan vi i fællesskab gøre bedre? Læs forslagene i rapporten på hjemmesiden 4

5 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 Byens liv Byen har talrige foreninger og man mødes i Hallen og/eller Kulturcentret, på skolen m.v. Det høje aktivitetsniveau betyder dog, at man trækker på ildsjælene i byen, og nye tider gør det fortsat sværere at rekruttere nye, yngre og flere. Organisationerne og Lokalrådet drøfter gerne med alle engagerede beboere om, hvordan man i de kommende år kan finde en ny måde at organisere foreningslivet på og skabe nye mødesteder på tværs. Gældende planlægning Sdr. Felding er i den nye kommuneplan for Herning Kommune udpeget som centerby ligesom de øvrige tidligere kommunecentre. Herning Kommunes vision for centerbyerne er, at der skal ske en udvikling med naturlig respekt for byernes størrelse og forskellighed og med fokus på attraktive bosætningsområder, specialiseret erhvervs-lokalisering, forskønnelse, butiksudvikling og offentlig service. Centerbyerne skal styrkes i udviklingen mod at blive stærke, lokale centre med et bredt udbud af service både for byens egne borgere men også for de omkringliggende landområder og landsbyer. Byerne skal have deres eget liv og hver især have mulighed for at udvikle deres særpræg og kvaliteter, så der kan skabes inspirerende og forskelligartede muligheder for bosætning. Erhvervsmulighederne skal udvikles aktivt. Som byer skal de rumme mødesteder og kulturog fritidstilbud for alle aldersgrupper, og derved skabe gode rammer for et lokalt sammenhold. For alle centerbyer udarbejdes en udviklingsstrategi, som er med til at sikre, at den enkelte by udvikler sig både ud fra lokale og helhedens interesser. Bindinger Med størstedelen af Sdr. Felding indenfor støjkonsekvenszonen omkring Borris Skydeterræn, arealer med højspændingsledninger og en langsigtet nord sydgående grænse for byvækst langs Vardevej er der i øjeblikket ikke mange muligheder for at udvide byen med byudvikling på bar mark. En bæredygtig boligudvikling i Sdr. Felding kan derfor i dag næsten kun ske ved huludfyldning eller byfortætning i bymidten. Som eneste tilbud til nytilflyttere og nybyggere er det eller kan det være kompliceret. Lokalrådet og beboerne i byen vil gerne påvirke mulighederne i dialog med kommune og militær for også at komme uden for bymidten og fx få nedgravet ledninger, ændret støjkonsekvenszone m.m. Ønsker til infrastruktur i øvrigt på det lange sigt er en vejunderføring ved Skjernvej (ved Halmhuset ved Præstemarken) en bro over åen ved Åparken samt en vejunderføring ved Vardevej. Nationalpark Skjern Å Sdr. Felding er den største by i den kommende nationalpark, Skjern Å Nationalpark, der forventes indviet foråret Skjern Å Nationalpark-område omfatter godt hektar, heraf er hektar natur og skov og hektar kulturlandskab inklusive landbrugsområder. De centrale naturområder i nationalparken udgøres af den genoprettede Skjern Å og de nyetablerede Skjern Enge og Danmarks største hede Borris Hede med 5000 hektar vildmarkslignende natur. Begge disse områder er Natura 2000 områder. I Skjern Å lever den berømte Skjern Å vildlaks og engene langs åen har siden genopretningen af området fået et enestående fugleliv med skestorken som den nyeste ynglefugl. Området har international betydning som raste- og overvintringssted for vandfugle. Nationalparkområdet rummer desuden store kulturhistoriske værdier og store muligheder for friluftsliv, naturoplevelser og naturformidling. Hovedparten af nationalparkområdet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er Danmarks geografisk største kommune på knap 1500 km2. En mindre del af den kommende nationalpark ligger i Herning Kommune. Der er mange visioner, projekter og ambitioner forbundet med Nationalparken også i nabobyerne. I Sdr. Felding skal vi fortsat være en god blanding af det hele og et kreativt åndehul... Citat fra fremtidsværksted efteråret

6 Skole og hal -idræts område boligområde Skjern Å Cam ping Erhvervsområde bymidte boligområde erhvervsområde boligområde Skjern Å SDR. FELDING BY IKKE MÅLFAST HERNING KOMMUNE Sdr. Felding mod syd

7 ANALYSE AF BYEN som beboerne i byen ser den.. Muligheder Vi ser..gode muligheder for fremtidig vækst, både for nye borgere og for virksomheder, fordi vi er med i en vækstkommune med store ambitioner...vi ligger nemt tilgængelig ved 2 store veje, der forbinder os mod alle 4 verdenshjørner, og med kun ca. 16 km til motorvejen Vejle Herning. Trusler Vi presses af....militærets støjzone, som begrænser boligudvikling mod vest og syd... Vejdirektoratet, som begrænser vores muligheder for udvikling øst for Vardevejen, både hvad angår etablering af nye bolig og erhvervsområder... højspændingsledninger, som skærer igennem et af de vigtigste potentielle områder for attraktive byggegrunde... vi er et mindre samfund langt fra storbyer, uden eller få uddannelsesmuligheder, så de unge flytter fra og kun få kommer tilbage. og det giver mindre og mindre liv Stærke sider Vi har..gode pasningsmuligheder for børn og ældre og en 2 sporet skole, der ikke er lukningstruet...flere detailbutikker..gode sportsfaciliteter..lang tradition for iværksætterånd..rigt foreningsliv..en by uden at være en storby..en flot natur både udenfor og inde i byen..mange, der gerne vil gøre en indsats for byens udvikling...gode forsyningsværker, og nogle af landets laveste fjernvarme priser.fra indvielsen af den nye bro 2009 over Åen fra Campingpladsen (foto: Sdr F Lokalråd) Svagheder Vi savner..at alle føler ansvar for byens udvikling, fordi byen er for stor og for lille til at have gennemslagskraft i sig selv..bedre kollektiv trafik..sti og cykelforbindelser mellem byerne..udbygning af vuggestuen..mødesteder og mere kulturliv..muligheder for de unge, der ikke vil sport..attraktive byggegrunde eller i hvert fald større variation i udbuddet

8 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding VISION BYudvikling BYEN I NATUREN I BYEN Sdr. Felding 2020 Sdr. Felding er fortsat den selvstændige by Sdr. Felding. Det udbyggede motorvejssystem og byudviklingen omkring Herning har ført til, at Sdr. Felding også er en by i naturen i byen eller bare Herning Syd, hvis man står langt nok væk Sdr. Felding er fortsat byen med det overskuelige liv for børn og unge og deres familier og hvor fællesskabet står centralt. TEMAERNE neden for er næste års PEJLEMÆRKER. Lokalrådet har lavet en TOP 10 over nye initiativer på tværs af temaerne. Se den på side 20 3) DEN MANGFOLDIGE BY OG DET GODE LIV for nye som nuværende borgere holder vi fast i. Vi har samarbejdet med kommunen, militæret og private investorer og har nu fået udviklet store attraktive byggegrunde. Den eksisterende bymidte er samtidig både renoveret og huludfyldt, dvs. byen er tættere og grønnere. Med en bedre hjemmeside og kommunikation, indflyttertilbud m.m. er vi blevet flere frem for færre. Vi fastholder dermed skolen, institutionerne og alle de offentlige servicetilbud og byens store arbejdspladser. Det sparer masser af tid og er man iværksætter, så er tid = penge. Læs mere side 16 ÅEN OG NATUREN Holder vi kursen, vil Sdr. Felding kunne opleves sådan i 2020: 1) ÅEN OG NATUREN Sdr. Felding i Nationalparken giver mulighed for at sidde, vandre og motionere langs åen og på stisystemet uden om byen, møde gæster og nye som gamle naboer omkring mødestedet kanoophalerpladsen om sommeren og få inspiration og ny viden fra Nationalparkcentret, der er flyttet ind i en af byens gamle bygninger. Læs mere side 9 2) FÆLLESSKABETS HUS det er ofte de samme mennesker, der går igen i meget af det frivillige arbejde i kultur, idræts og det sociale liv. Sådan har det altid været, men det er blevet nemmere at mødes og supplere og koordinere med hinanden i den nye hal med forsamlingshus, bogcafe (tidl. bibliotek), iværksætterhus, udstillinger og koncerter med meget mere. Det giver et bedre fællesskab på tværs af byen og de unge fra har et sted at mødes og komme tilbage til! Læs mere side 12 SDR. FELDING DEN MANGFOLDIGE BY FÆLLESKABETS HUS Foto og kilde til inspiration, se side 13 8

9 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 TEMA 1 ÅEN OG NATUREN - Sdr. Felding i Nationalparken Sdr. Felding skal have en synlig og kvalificeret rolle i den fremtidige formidling til Nationalparkens gæster, hvorfor vi prioriterer en udvikling og opbygning af 1) et besøgscenter i Sdr. Felding by, en lokalbaseret natur og kultur turisme samt 2) stisystemerne, vandre, motions og cykel og den trafikale infrastruktur generelt. 1. BESØGSCENTER OG TURISME Frem til 2020 vil vi arbejde for A. Et forbilledligt besøgscenter blandt de øvrige centre i Nationalparken ved fx at lokalisere en karakteristisk centralt beliggende bygning som den gamle biograf oprette en investeringsforening, der køber og udlejer bygningen etablere en støttekreds Dagmar Bios venner, der står for drift, ledelse og guidning af turister på ture i parken, arrangementer m.m. åbne op for byens borgere ved kultur og sangaftener for alle og for gæster, som kan møde byen ved åen åbne op for at byens erhvervsliv kan afholde konferencer og grøn markedsføring og udvikle fælles grøn profil B. Udvikling af en natur og kultur turisme, der bygger på lokale oplevelser ved fx at Opkøbe det gamle mejeri og indrette kunsthåndværk i det gamle mejeri eller lignende turisme og håndværksformål Det gamle mejeri kan og bør spille en ny rolle i byen. Selve bygningen har stor bevaringsværdi for byen som en markant og prægtig mindesten fra det gamle landbrugssamfund og den oprindelige landsby. Det tidligere Dagmar Bio (foto nedenfor af Lokalrådet) er mere særpræget i sin arkitektur, men har en fornem beliggenhed som fremvisningscenter for Skjern Å Nationalpark med grund ned til åen. fortælle om fx Dalgaskanalen og det gamle vandingssystem samt om fortidens landbrug på egnen Museerne inddrages i at udvikle disse særlige projekter Isfugleprojektet etableres Flere får og geder til afgræsning af særlige områder, hvor disse dyr netop har deres specielle forcer til vedligeholdelse af lokalitetens særpræg. 9

10 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding 2. STISYSTEMERNE Naturen omkring Sdr. Felding å, plantager, hede og opdyrkede jorde lægger op til et netværk af forskellige stisystemer med hver sin særlige funktion. Frem til 2020 vil vi arbejde for: A. Motions og idrætsstier, hvor man undervejs på ruten benytter naturens egne materialer til etablering af motionsstationer, hvor man kan styrketræne, udføre balancegang osv. Sammenhængen i stisystemet etableres i den allernærmeste fremtid, idet det meste af stisystemet allerede eksisterer. Samarbejde med Skov og Naturstyrelsen, DGI samt Friluftsrådet m.fl. udvikles for bedst muligt at udbygge kvaliteten af stisystemet samt etablere gode motionsstationer langs ruten samt en etablering af mountainbike bane som del af motions og idrætsstisystemet. B. Spor i landskabet, der er et oplevelseskoncept med udgangspunkt i Landbrugsrådets hensigtserklæring om at bringe mennesker fra by og landbruget mere sammen og give muligheder for at opleve de skjulte sider af den danske natur Spor i landskabet knyttes til Nationalparkcentret i Sdr. Felding by med særligt fokus på, hvad kulturlandskabet omkring Sdr. Felding har at byde på. Her tænkes på lugte, syns, smags og naturoplevelser. Muligheder for at besøge fx økologisk landbrug, alternativt byggeri fx Steens halmhus samt Svanholm søen, der er et andet oplagt udflugtsmål med fiskeri, kanoog vandreture samt historiefortællinger fra brunkulstiden. Ture til Dalgaskanalen og vandingssystemerne med tilhørende historiefortælling. Ture til særlige planter og bevoksninger for folk med interesse for både flora og fauna, hvor der er fortællende eksperter med som guider og endelig en tur langs åen sammen med en god fortæller om mennesker og gøremål omkring åen op gennem historien. C. Cykelstisystem i nationalparken til gavn for cyklende turister og fastboende a. Tværkommunalt samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune om at udbygge et sammenhængende stinet i nationalparken samt om få udvidet cykelstierne i Midt og Vestjylland b. Etablering af cykelsti i forbindelse med Skjernvej samt c. en cykelsti, der forbinder Sdr. Felding med Kibæk og Herning. Den ny sti langs åen i byen 10

11 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN

12 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding TEMA 2 FÆLLESSKABETS HUS o med byen som det naturlige centrum Sdr. Felding by skal være et naturligt centrum for 1) planlagte og spontane mødesteder, med mulighed for forskellige samværsformer f.eks. kunst, leg, fiskeri, musik eller bare samvær og 2) et fællesskabets hus, et mødeog værested for byens borgere. Sound satelite til unge (http://www.aoib.dk/artikel/nyskabende bybaenkeopstilles i noerre snede) Skabe kunstvæg for unge på broen i byen Sikkert badested og fiskested ved udvalgt åbrink Skabe sikre arealer fri for biler/parkerede biler etablere gener for biler Åben grillplads (ikke bål) til rådighed for byens indbyggere Biograf/biografklub Kodeord er hygge, spontanitet og mangfoldighed byd op og mød op! 1. BYEN SOM DET NATURLIGE CENTRUM Frem til 2020 vil vi arbejde for A. byen som en attraktiv ramme for et større fællesskab, for samarbejde mellem byens indbyggere og erhvervet og som en fælles platform, hvor spil, snak og aktiviteter kan foregå spontant eller aftalte med det mål: o At byens indbyggere møder hinanden på fælles grund, der indbyder til at stoppe op og mødes o At besøgene/turister mm. oplever, at der er liv og initiativ i byen på alle tider og i alle aldersgrupper o At erhvervsdrivende sammen med indbyggere har mulighed for fælles arrangementer o At byen opleves som et socialt og kulturelt fristed med plads til store armbevægelser o At skabe en samlet bymidte, der er attraktiv at færdes i. Aktiviteter som fx Å festival, By night arrangementer understøttes og nye kunne være: Musikcafe af og for unge og voksne placeres i en af de gamle bygninger(kunne være koblet til fælleshus, men geografisk placeret i bymidten) Kultur og kunstgalleri i gl. Mejeri eller andet sted Lysavis i stedet for gl. ur v. urmager Skabe plads for f.eks. megaskak ved torv eller laksespringvand Fra kanoophal og Brugsen i bymidten Vi vil fortsætte arbejderne i midtbyen med at synliggøre åen og styrke opholdsmulighederne i bymidten! 12

13 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 Fotos og Uddrag fra Aktiverende arkitektur og byplanlægning Danmarks Idrætsforbund,

14 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding 2. FÆLLESSKABETS HUS I Sdr. Felding vil vi fremme fællesskabet på tværs. Visionen er, at i stedet for at have mange små samlingssteder, som kun bliver brugt en gang i mellem, vil vi mødes ét sted og kan dermed udnytte fællesfaciliteter som cafe, toiletter, mødefaciliteter, bad/omklædning m.v. + evt. fælles administrationskontor og foreningerne kan planlægge og bruge af hinandens ressourcer i fællesskab! Aktiviteter i fællesskabets hus dækker både sportslige og kulturelle, festlige formål. Der skal være tilbud til alle aldersgrupper dag/aften, hele året. Men der skal især tænkes på de unge og deres ønsker til at bruge stedet. Projektet bæres af brugerne: hallen, byens foreninger, institutioner, herunder kommunen, kirke, gerne virksomheder mv. og byens borgere direkte. Borgere i Sandet og Stakroge bør også være naturlige brugere af fælleshuset. Frem til 2015 vil vi arbejde for A. fællesskabets hus ved fx at Samle alle potentielle interessenter (foreninger, hal, institutioner mv.) Sikre en bred opbakning fra alle. Brainstorm (er igangsat 2009) Nedsætte en arbejdsgruppe, hvor krav, ønsker og ideer nedfældes (er igangsat 2009) Udarbejde idéoplæg (på vej) Afklare projektomfang og økonomi, herunder hvor mange vil give "håndslag" på, at man er med og arbejder for fælles sag Beslutte prioritering og igangsætning. Organisering og styring Etapevis udbygning af Hallen over 5 6 år 14

15 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 IDEER TIL BYGGEPROGRAM Idræts og kulturcenter i Sdr. Felding Forudsætningerne er: Hallens ombygges/tilbygges. Kulturhuset integreres i huset. Skolens nedslidte gymnastiksal nedlægges og skolen bruger centret til al idræt samt til store fællesamlinger (skolefester mv.). Efterskolen bygger ikke egen sportshal, men bruger centrets faciliteter. Ønskeligt er, at kirken også indgår i samarbejdet med fx konfirmandundervisning, kor m.m. Foreninger og borgere skal have ejerskab til projektet. Fælleshuset skal indeholde: Overordnet skal alle lokaler være fleksible. De skal nemt kunne omdannes til andet formål 1 Hal ½ hal/gymnastiksal m. grav / festsal/ teater og musiksal Fitnesscenter Mødelokaler/undervisning/konference Café Fælles areal m. info tavler lysavis Udendørsfaciliteter hele området (inkl. stadion, skolens legeplads, svømmehal grunden mv. tænkes ind i fælleshusets udendørsaktiviteter.) Sundhedslokaler (fysioterapi, læge, sundhedsplejerske) Boghjørne (aflevering/udlevering af bøger fra Herning Bibliotek, inspiration, pc til bestilling) Netcafé Kontorfaciliteter (fælles administration, inspektør mv.) Fælles foreningskontor (fx hvis lokalrådet fik råd til en ½ tidsansat medarbejder til hjemmeside, administration mv., kunne vedkommende også hjælpe andre foreninger) Nemt og fælles bookingsystem af lokaler både for brugere og foreninger Udendørs: Skateboardbane Rulleskøjtebane (skal også kunne bruges til P plads i spidsbelastningsperioder) Udendørs motionsstation (evt. ved stadion) Legeplads (skolens legeplads inddrages) Opholdsområder m. bænke/borde overdækket areal.skitse fra arbejdsgruppen i 2009 Der skal være plads til: Sportsaktiviteter hold/individuel (fx squash / fitnesscenter /gymnastik / badminton) Undervisning fx konfirmand, kor (indrettes dertil, men kan også bruges af andre) Mødelokaler / konference / seminar Festlokaler Teater/musik Idræts SFO Svømmehal med wellnes 15

16 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding TEMA 3 DEN MANGFOLDIGE BY - bosætning og byudvikling for nye som nuværende beboere I Sdr. Felding tror vi på mangfoldigheden og fokuserede indsatser. Derfor har vi 1) en vision for byens udvikling på bolig og erhvervsområdet og 2) en ambition om at udbygge skole og daginstitutioner, så de bliver et godt tidssvarende og attraktivt tilbud til nuværende og kommende borgere. Skole, daginstitutioner, (det nye) fællesskabets hus og idrætsanlæg er placeret tæt på hinanden, hvilket giver optimale forudsætninger for et godt samarbejde og udnyttelse af fællesfaciliteter. 1. VISION FOR BOLIG OG ERHVERVSUDVIKLINGEN VISIONEN er frem til 2020 A. At indbyggertallet i Sdr. Felding og opland vokser B. At antal beskæftigede i området som minimum bevares på nuværende høje niveau. C. At der etableres et iværksætterhus for mindre virksomheder. D. At bolig udviklingen følger åen, dvs. i en akse øst vest, hvor 1) der udstykkes attraktive naturgrunde øst og vest for byen, samtidig med at der gøres en 2) stor indsats for renovering og byforskønnelse af bymidten E. At der etableres et byinformationskontor i byen F. At butikslivet i Sdr. Felding videreudvikles G. At byportalen, sdrfelding.dk udvikles til at være et vigtigt kommunikationsog oplysningsmedie for både borgere og virksomheder i området. H. At der etableres en fast forbindelse (bus, taxa eller andet) mellem Sdr. Felding og Troldhede station. Frem til 2020 vil vi arbejde for visionen, læs hvorfor og hvordan : A. At indbyggertallet i Sdr. Felding og opland vokser Hvorfor: Vores status som centerby kan nemmere bevares, hvis vi er en by i vækst. En befolkningstilvækst over de næste 10 år er nødvendig for at sikre, at der også i fremtiden er en skole med 2 spor fra 0. til 9. klasse, og at der er kundegrundlag for flere butikker i byen og dermed: at vi ikke er et samfund i stagnation. Hvordan: de mange initiativer omkring nationalpark, turisme, institutionerne, byudviklingen generelt, tror vi på, vil synliggøre byen som den gode by at bosætte sig i. B. At antal beskæftigede i området som min. bevares på nuværende høje niveau. Hvorfor: En fastholdelse af det nuværende antal arbejdspladser kan være med til at sikre en stor forankring i lokalsamfundet, hvor mange familier kan nøjes med en bil, fordi den ene part arbejder i området. Ved mange arbejdspladser er der også mulighed for unge mennesker at blive i området. Mange uddannelsessøgende, der er flyttet til andre steder i landet, kan der få et feriejob og bevare den lokale tilknytning. Hvordan: Da det kan være svært at tiltrække større virksomheder til Sdr. Felding, vil vi satse på at tiltrække mindre virksomheder, som vil kunne få nogle fordelagtige placeringer ved de 2 store veje nord og syd for byen efter opstart i et godt iværksættermiljø! C. At der etableres et iværksætterhus for mindre virksomheder. Hvorfor: Erhvervsundersøgelsen viser, at små virksomheder oftest har eller udvikler et tilhørsforhold, så en god begyndelse i Sdr. Felding giver god grobund for at blive. Lokalt har vi lang tradition for iværksætteri. Hvordan: Det er et langsigtet mål at få etableret et iværksætterhus for små virksomheder, hvor man kan etablere sig, med fælles mødelokaler, køkken og printere m.m. Det iværksættes etapevis. Ved køb af Dagmar Bio vil det være et oplagt sted at etablere iværksætterhuset her, med mulighed for udlejning af 3 4 lejemål. Når den 16

17 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 kommende Skjern Å Nationalpark bliver etableret, forventes, at Parken i 2011 vil overtage Dagmar Bio som et besøgscenter. Det giver tid til at etablere næste etape: nye og større lokaler med mulighed for flere lejemål og med værksteds og lagerplads. Gode erfaringer overføres på idé stadiet fra fx Aulum. D. At bolig udviklingen følger åen, dvs. i en akse øst vest, hvor 1) der udstykkes attraktive naturgrunde øst og vest for byen, samtidig med at der gøres en 2) stor indsats for renovering og byforskønnelse af bymidten 1) Naturgrunde ved åen: Hvorfor: Tilflyttere og nuværende beboere vil i høj grad efterspørge attraktive naturgrunde eller lignende. Det er en af forskellene på at bo i Sdr. Felding og at bo i et forstads og parcelhuskvarter til Herning by. Hvordan: Det store ønske er en boligudvikling i øst og vestlig retning, langs åen, hvor der også kan etableres nogle storgrunde med udsigt til åen. Der er beskyttelseslinjer og planlægningsforhold, herunder militærets ejerskab og brug af områderne at tage hensyn til, hvorfor dette ønske er på mellemlangt sigt og oplæg til næste revision af kommuneplanen. Det er en mulighed, at det nuværende areal mellem Sdr. Feldingvej og Sportspladsen der nu er udlagt til nyt boligområde, kan/skal udlægges til erhvervsgrunde for at undgå erhvervs og boliger for tæt på hinanden. Området har dog en god placering i forhold til idrætspladsen og da der allerede er en tunnel under Skjernvejen over til skolen og resten af byen, kan det overvejes at bibeholde det som boligområde. Fjernvarmegrunden er velbeliggende ned til åen for en ny boligbebyggelse 2) Forskønnelse og fortætning af bymidten: Hvorfor: Byen har i dag flere områder, der ligger hen som åbne græsarealer i byen. Sdr. Felding ligner derfor ikke en by med så store byrum, mere en landsby, men det vil vi vende til egen fordel. Hvordan: Målet er, at der sker en byfortætning ved fx at der bliver bygget lejligheder i 2 3 plan på den gamle fabriksgrund på hjørnet af Torvegade og Strøget. Se eksemplet overfor. Samt på fjernvarmegrunden.. Forslag til ny bebyggelse på Fabriksvejsgrunden, med den eksisterende bebyggelse mod Strøget bibeholdt og renoveret. 17

18 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding Byforskønnelsen fortsætter i byen, så det bliver en smuk by at gå rundt i, både for os selv og for de mange turister vi forventer til byen i forbindelse med etablering af Skjern Å Nationalpark og andre turist tiltag. Byforskønnelsen, i bymidten, skal have stor respekt for bygningernes oprindelige udseende, med tidstypiske huse fra den periode de hører til. Byfortætningen og Byforskønnelsen kan evt. ske ved, at et lokalt investeringsselskab opkøber grunde og/eller bygninger, istandsætter eller nybygger og videresælger. Vejen frem... arbejdsgruppe E. At der etableres et Byinformations (og borgerservice) kontor i byen. Hvorfor: Nye samt potientielle kommende borgere kan søge oplysninger om lokale forhold, borgere kan få hjælp ved henvendelser til det offentlige og turister kan søge informationer om området og den kommende Skjern Å Nationalpark. Hvordan: Kontoret kan placeres i Dagmar Bio i midtbyen og bidrage til livet i det nye mangfoldige center. Informationskontor kan drives af Lokalrådet i tæt samarbejde med Herning Kommune. F. at butikslivet i Sdr. Felding videreudvikles Hvorfor: Butikkerne kan kun opretholdes ved, at der til stadighed handles meget lokalt, og der kommer flere borgere til området. Hvordan: En mulighed for at få flere til at handle lokalt er etablering af en discountbutik, hvor det er lige så billigt at handle i Sdr. Felding som andre steder. kommune NYT selskab NYT SELSKAB Profit investor developer selskab Fabriksvejsgrunden SDR. FELDING LOKALRÅD NY FORENING Udviklingsselskab for Sdr. Felding og Omegn arbejdsgruppe arbejdsgruppe NYT selskab DAGMAR BIO NYT SELSKAB Profit investor developer selskab arbejdsgruppe Varmeværksgrunden G. At Byportalen, sdrfelding.dk, udvikles til at være et vigtigt kommunikations og oplysningsmedie for både borgere og virksomheder i området. Hvorfor: Det er altafgørende i dag og fremover, at vi har en velfungerende platform for kommunikation internt mellem foreningerne og hinanden og eksternt for gæster m.fl. Hvordan: Byportalen drives som en selvstændig virksomhed under Lokalrådet med deltidsansættelser af webmaster og redaktør. Finansiering skal ske ved annoncer, sponsorater, salg af tjenesteydelser, som opsætning af hjemmesider o. lign. samt ved offentlig støtte i en overgangsfase. H. At der etableres en fast forbindelse mellem Sdr. Felding og Troldhede station. Hvorfor: En fast forbindelse til Troldhede, hvor vi vil være forbundet med togdriften til både Herning og Skjern, vil sikre tilgængeligheden og aflaste privattransport også i sommerferien, hvor der ikke er busdrift til Skjern. Hvordan: Der skal opsættes en billetautomat på busstationen i Sdr. Felding så der ikke skal bruges tid på billetkøb i Troldhede, derved kan rejsetiden til Herning reduceres i forhold til den nuværende busdrift. Forslag til organisering af Udviklings eller Investeringsselskab/er 18

19 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN BØRNENES HVERDAG Frem til 2020 vil vi arbejde for A. At udbygge skole og daginstitutioner gennem vedholdende pres/påvirkning af kommunen mht. til at fastholde et højt serviceniveau i centerbyerne, herunder Sdr. Felding (Herning Syd) og med særlig vægt på kodeordene: tryghed, nærhed og høj kvalitet den gode overgang mellem de forskellige institutioner den røde tråd fra vuggestue til skole valgmulighed for børnefamilier i Sdr. Felding i nærmiljøet i tråd med målsætningen for dagtilbud i Herning Kommune fremtidssikring af lokalsamfundet med attraktive daginstitutionsmiljøer helhedstænkning i forhold til fastholdelse/tiltrækning af børnefamilier til Sdr. Felding som redskab også til at fastholde arbejdskraft til erhvervslivet Udbygning af børnehaven, med oprettelse af vuggestueafdeling som supplement til den eksisterende dagpleje At undersøge mulighederne for Idræts SFO. SFO en skal være så spændende og aktiverende, at børn og unge fastholdes i institutionerne ikke for fastholdelsens skyld, men for at give børn og unge mulighed for at tilegne sig god viden og lyst til at skabe et aktivt og rigt liv, frem for blot at gå hjem efter skole og sætte sig ved fjernsyn, computer eller andet. Løbende og nødvendig renovering af skolen bl.a. faglokaler og større klasselokaler, så skolen er tidssvarende og lever op til Folkeskolelovens krav Trafikregulering og tilkørselsforhold i b f skole, børnehave og SFO forbedres og sikres. Det skal ses i sammenhæng med Fælleshus og byens stisystem Vuggestuegruppen og børnehaven Solsikken arbejder allerede sammen om vuggestueafdelingen også om forslag til en tilbygning, der er med på budgetforhandling 2011 i Herning Kommune. VISIONEN OM EN IDRÆTS SFO. Idræts SFO skal have til formål at skabe sammenhæng mellem børn og unges fritid og deres sundhedsforståelse, trivsel og velvære. I praksis skal børn og unge have mulighed for at dyrke idræt tidligere på dagen og mere tid om aftnerne til andet samvær og valgfrie aktiviteter. Ligeledes vil byens idrætsmuligheder gavne flere unge, da de vil blive udnyttet af en bredere skare, og også benyttes af børn, som ikke nødvendigvis ville deltage i en given aktivitet.. 19

20 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding Top 10 over nye initiativer i Sdr. Felding 1. Fremvisningscenter for Nationalparken i Dagmar Bio 2. Etablering af stisystemer 3. Vuggestue 4. Iværksætterhus 5. Fælleshus, multihus. 6. Etablering af Byinformationskontor 7. Opgradering af Webportalen sdrfelding.dk ved deltidsansættelse 8. Udlægning af nye byggegrunde 9. Flere og mere tidssvarende overnatningsmuligheder 10. Etablering af badested Til slut.. Det har været meget givende og spændende for Lokalrådet at arbejde med de mange forslag, der er kommet under forløbet, og at så mange borgere i Sdr. Felding har vist deres interesse for byens fremtid, har været en stor opmuntring og inspiration. Der er utrolig mange spændende og også ambitiøse forslag til, hvordan Sdr. Felding vil præsentere sig i Vi har ved færdiggørelse af planen forsøgt at lave en top 10 over de opgaver vi synes, der skal have højeste prioritet. Det bliver Lokalrådets opgave sammen med de mange aktive mennesker, der har hjulpet undervejs, at fremme de mange forslag. I Lokalrådet forventer vi, at Udviklingsplanen skal ajourføres hvert 2. år. Vi forventer ikke, at alle gode forslag er gennemført i 2020, men vi har en tro på, at der med den fremlagte plan, er skabt et godt arbejdsredskab udarbejdet af byens borgere og til brug i Byråd, administration, andre offentlige instanser, Lokalrådet og ikke mindst for indbyggere i Sdr. Felding. Udarbejdelse af planen er sket med støtte fra Områdefornyelsesmidler fra Herning Kommune og Indenrigsministeriet, LAG Herning samt bidrag fra mange virksomheder og foreninger i Sdr. Felding. Christel Ebsen har i samarbejde med Lokalrådet stået for planlægning og opsætning af udviklingsplanen. Jeg vil på Lokalrådets vegne takke alle for en stor indsats. Mogens Nielsen Formand for Sdr. Felding Lokalråd. 20

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Indhold: Indhold:... 2 Forord... 3 Lokal analyse:... 4 Befolkningsanalyse:... 5 Input... 6 Vision og strategi (opdelt i temaer)...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere