SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009"

Transkript

1 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

2 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen o byanalyse fordele og ulemper 7 Planen, herunder inspirationstur og fremtidsseminar, er afholdt med støtte fra Områdefornyelsesmidler fra Indenrigsministeriet og Herning Kommune, LAG Herning samt private lokale virksomheder: Danish Crown, Peder Bennedsen Jutlandia Holding, Danorganic, Rationel Vinduer, Jeld Wen Danmark A/S, Handelsbanken, Skjern Å Øko Gulerod Aps, Sdr. Felding Handels og Håndværkerforening, Søndergårds El Service, Sdr. Felding Borgerforening, Dagli Brugsen, Sdr. Felding Billardklub, Tømrer & Snedkerfirma Renè Lauritsen a/s, Aaskov Erhvervsforening. TAK. VISION BYudvikling o Sdr. Felding o Åen og Naturen 9 o Fællesskabets hus 12 o Den mangfoldige by 16 o TOP o BILAG til inspiration 21 Planen er udarbejdet af Sdr. Felding Lokalråd v/ form. Mogens Nielsen, Charlotte Ramsing, Jens Udbye samt Lars Svane, Leif Jørgensen, Jørgen Larsen, Jørgen Jørgensen, Paul Pedersen, Rikke Christensen, Torben Rathe, Niels Jørgen Nielsen og Joan Ørbæk. I arbejdsgrupperne deltog desuden John Jensen, Hans Eghøj, Ejnar Rindom, Henrik Pedersen, Kalle Pedersen, Niels Rahbæk, Jørgen Møller, Claus Hansen og Vagn Andersen i samarbejde med arkitekt MAA Christel Ebsen, BNByfornyelse i Århus, i Lay out og fotos: BNByfornyelse hvor intet andet er anført. Forsidefotos ved Sdr. Felding Lokalråd Udviklingsplanen er din!! Der skal utraditionelle metoder til for at skabe utraditionelle løsninger og gode byer at bo i.. I Lokalrådet ser vi os selv som lokale iværksættere. I Udviklingsplanen har vi sammenvævet gode ideer til en vision for Sdr. Felding 2020, fordi vi tror på, at tingene kan flytte sig, hvis man går i fælles fodslag. Men en ting er sikkert: vi kan ikke løfte det hele selv! Der er brug for alle gode kræfter og viljer. Vi vil hjælpe med koordinere, så initiativgrupper er repræsenteret i Lokalrådet. Vi kan skabe samspil mellem de aktiviteter, som allerede eksisterer og de nye initiativer på vej. Det er vores håb, at vi kan bevare det gode forhold til kommunens politikere og embedsmænd. 2

3 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 INDLEDNING Sdr. Felding er byen ved åen, aktiv og attraktiv med godt indbyggere og vi vil gerne være fler!! Udviklingsplanen er et udtryk for mange beboeres ønsker og visioner for byen de kommende 10 år og resultatet af en proces, som har involveret mange af byens beboere. Den er også byens eget forslag til en udviklingsstrategi og plan, der kan indgå i Herning Kommunes videre planlægning. Baggrund Udviklingsplanen tog sin første form via Udvalget for Byforskønnelse i Sdr. Felding. Dette ihærdige udvalg har først forberedt og bagefter deltaget i gennemførelsen af en områdefornyelse i samarbejde med Herning Kommune i tiden og har her arbejdet for en Helheds og udviklingsplan. Planen skulle lægges i hænderne på en forening og et nydannet udviklingsselskab i byen. Foreningen blev i stedet til Sdr. Felding Lokalråd i 2008, der samtidig afløste Byforskønnelsesudvalget som byens partner på tværs af organisationer m.m. Lokalrådet er nu blevet byens talerør og ansigt i samarbejder ud ad til. Udviklingsselskabet er lige nu under stiftelse, under navnet Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps, og første aktivitet bliver køb af Dagmar Bio i bymidten. Lokalrådet har stået for at løfte udviklingsplanen videre med støtte fra LAG (Landdistriktsmidler) samt områdefornyelsen. Det begyndte i foråret 2009 med interviews af byens større arbejdspladser som erhvervsvirksomheder og institutioner, skole m.v. for at få et billede af pendlerne. De kommer ofte langvejs fra, men med så tætte bånd til deres hjemegn eller byer, at de gerne flytter sig op til 50 km hver dag. Ligesom mange Sdr. Felding borgere, der ligeledes kører langt til arbejde udenbys. Virksomhederne og medarbejderne er enige i, at Sdr. Felding er den gode by for de tilflyttere, der har en tilknytning til byen i forvejen eller som ser Sdr. Felding som Herning Syd. Læs mere om erhvervslivets syn på og tilknytning til byen i rapporten på og deres ideer til at få folk til at blive boende og være ambassadører for nytilflyttere. Fremtid Med en inspirationsudflugt i august 2009 til byer der løfter sig selv i håret fortsatte Lokalrådet med at vise for sig selv og byens borgere, at visioner kan realiseres. Lokalrådet afholdt herefter et fremtidsseminar i september med godt 50 deltagere. Forsamlingen besluttede at arbejde videre med følgende 3 TEMAER: 1) ÅEN OG NATUREN SDR. FELDING I NATIONALPARKEN NYT CENTER FOR NATUR OG BY TURISME, NATUR- OG KUL- TURSTIER 2) FÆLLESSKABETS HUS - ET FÆLLES SPORTS-, KULTUR- OG SAMLINGSHUS MED ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS OG MED DE UNGE I CENTRUM 3) DEN MANGFOLDIGE BY - FOR NYE SOM NUVÆRENDE BORGERE MED ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE, BEDRE WWW, IVÆRKSÆTTERHUS Som opfølgning på fremtidsseminariet blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, nemlig Åen og Nationalparken, Kultur og fritid samt Bolig og erhverv. Og det er disse 3 gruppers arbejde, der danner grundlaget for Udviklingsplanen. Lokalrådet håber, Sdr. Feldings borgere vil deltage aktivt og konstruktivt og fortsætte med at komme med nye ideer! Sdr. Felding Lokalråd, December

4 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding Byen i dag Sdr. Felding ligger i Herning Kommune. Byen er opstået og opbygget omkring Skjern Å. Åen tværs gennem byen gør byen til noget særligt. Åen er i de senere år blevet mere synlig i bybilledet, med ny sti og bro, kanoophal med meget mere. Byen har bevaret sin ældre bykerne neden for kirken og tæt ved det gamle vadested over åen. Bymidten rummer ejendomme i 1 2 etager med fortsat liv i butikkerne og mindre torve med parkering og springvand. Den ældre by ligger omgivet af ældre villakvarterer samt nyere parcelhuskvarterer, der stadig ligger meget attraktivt ved Skjern Å, skov og det åbne landskab. Boligområderne ligger på begge sider af Vardevej, men primært vest for vejen. Der er stabilt indbyggertal på godt ca Sdr. Felding var frem til 2006 sammen med Kibæk delt kommunecenter i Åskov kommune. Besøg hjemmesiden Væsentlige funktioner og karakteristiske træk I byen er der dagligvareforretninger (Brugs og større købmandsbutik, bager mm.), børneinstitution, skole op til 9. klasse og med SFO, plejecenter med tilknyttede ældreboliger, som også fungerer som mødested. Der er også idrætshal, stadion, lægehus, kulturcenter og restauration, se kortet side 6. Byen har lang tradition for at være hjemmesæde for en række større landskendte virksomheder som fx Rationel Vinduer, Jeld wen døre, Jutlandia samt nye virksomheder undervej som Dan Organic m.fl. Det giver en profil af en industriby med store produktionsvirksomheder og mange pendlere både ind og ud. Det giver dog en sårbarhed ved strukturomlægninger i erhvervslivet med lukninger og/eller flytninger, og dermed selve grundlaget for at opretholde skole, institutioner m.m. Områdefornyelse er gennemført som del af Herning Kommunes byfornyelsesindsats i løbet af og har især haft øje for bymidten og frilægning af åen med ny sti og bro m.m. Sdr. Felding modtager mange besøgende hver dag pendlere fra nabobyerne på arbejde. Kan by og virksomhederne have glæde af hinanden og samarbejde? Byen vil gerne have flere bosættere og virksomhederne kvalificeret arbejdskraft hvad kan vi i fællesskab gøre bedre? Læs forslagene i rapporten på hjemmesiden 4

5 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 Byens liv Byen har talrige foreninger og man mødes i Hallen og/eller Kulturcentret, på skolen m.v. Det høje aktivitetsniveau betyder dog, at man trækker på ildsjælene i byen, og nye tider gør det fortsat sværere at rekruttere nye, yngre og flere. Organisationerne og Lokalrådet drøfter gerne med alle engagerede beboere om, hvordan man i de kommende år kan finde en ny måde at organisere foreningslivet på og skabe nye mødesteder på tværs. Gældende planlægning Sdr. Felding er i den nye kommuneplan for Herning Kommune udpeget som centerby ligesom de øvrige tidligere kommunecentre. Herning Kommunes vision for centerbyerne er, at der skal ske en udvikling med naturlig respekt for byernes størrelse og forskellighed og med fokus på attraktive bosætningsområder, specialiseret erhvervs-lokalisering, forskønnelse, butiksudvikling og offentlig service. Centerbyerne skal styrkes i udviklingen mod at blive stærke, lokale centre med et bredt udbud af service både for byens egne borgere men også for de omkringliggende landområder og landsbyer. Byerne skal have deres eget liv og hver især have mulighed for at udvikle deres særpræg og kvaliteter, så der kan skabes inspirerende og forskelligartede muligheder for bosætning. Erhvervsmulighederne skal udvikles aktivt. Som byer skal de rumme mødesteder og kulturog fritidstilbud for alle aldersgrupper, og derved skabe gode rammer for et lokalt sammenhold. For alle centerbyer udarbejdes en udviklingsstrategi, som er med til at sikre, at den enkelte by udvikler sig både ud fra lokale og helhedens interesser. Bindinger Med størstedelen af Sdr. Felding indenfor støjkonsekvenszonen omkring Borris Skydeterræn, arealer med højspændingsledninger og en langsigtet nord sydgående grænse for byvækst langs Vardevej er der i øjeblikket ikke mange muligheder for at udvide byen med byudvikling på bar mark. En bæredygtig boligudvikling i Sdr. Felding kan derfor i dag næsten kun ske ved huludfyldning eller byfortætning i bymidten. Som eneste tilbud til nytilflyttere og nybyggere er det eller kan det være kompliceret. Lokalrådet og beboerne i byen vil gerne påvirke mulighederne i dialog med kommune og militær for også at komme uden for bymidten og fx få nedgravet ledninger, ændret støjkonsekvenszone m.m. Ønsker til infrastruktur i øvrigt på det lange sigt er en vejunderføring ved Skjernvej (ved Halmhuset ved Præstemarken) en bro over åen ved Åparken samt en vejunderføring ved Vardevej. Nationalpark Skjern Å Sdr. Felding er den største by i den kommende nationalpark, Skjern Å Nationalpark, der forventes indviet foråret Skjern Å Nationalpark-område omfatter godt hektar, heraf er hektar natur og skov og hektar kulturlandskab inklusive landbrugsområder. De centrale naturområder i nationalparken udgøres af den genoprettede Skjern Å og de nyetablerede Skjern Enge og Danmarks største hede Borris Hede med 5000 hektar vildmarkslignende natur. Begge disse områder er Natura 2000 områder. I Skjern Å lever den berømte Skjern Å vildlaks og engene langs åen har siden genopretningen af området fået et enestående fugleliv med skestorken som den nyeste ynglefugl. Området har international betydning som raste- og overvintringssted for vandfugle. Nationalparkområdet rummer desuden store kulturhistoriske værdier og store muligheder for friluftsliv, naturoplevelser og naturformidling. Hovedparten af nationalparkområdet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er Danmarks geografisk største kommune på knap 1500 km2. En mindre del af den kommende nationalpark ligger i Herning Kommune. Der er mange visioner, projekter og ambitioner forbundet med Nationalparken også i nabobyerne. I Sdr. Felding skal vi fortsat være en god blanding af det hele og et kreativt åndehul... Citat fra fremtidsværksted efteråret

6 Skole og hal -idræts område boligområde Skjern Å Cam ping Erhvervsområde bymidte boligområde erhvervsområde boligområde Skjern Å SDR. FELDING BY IKKE MÅLFAST HERNING KOMMUNE Sdr. Felding mod syd

7 ANALYSE AF BYEN som beboerne i byen ser den.. Muligheder Vi ser..gode muligheder for fremtidig vækst, både for nye borgere og for virksomheder, fordi vi er med i en vækstkommune med store ambitioner...vi ligger nemt tilgængelig ved 2 store veje, der forbinder os mod alle 4 verdenshjørner, og med kun ca. 16 km til motorvejen Vejle Herning. Trusler Vi presses af....militærets støjzone, som begrænser boligudvikling mod vest og syd... Vejdirektoratet, som begrænser vores muligheder for udvikling øst for Vardevejen, både hvad angår etablering af nye bolig og erhvervsområder... højspændingsledninger, som skærer igennem et af de vigtigste potentielle områder for attraktive byggegrunde... vi er et mindre samfund langt fra storbyer, uden eller få uddannelsesmuligheder, så de unge flytter fra og kun få kommer tilbage. og det giver mindre og mindre liv Stærke sider Vi har..gode pasningsmuligheder for børn og ældre og en 2 sporet skole, der ikke er lukningstruet...flere detailbutikker..gode sportsfaciliteter..lang tradition for iværksætterånd..rigt foreningsliv..en by uden at være en storby..en flot natur både udenfor og inde i byen..mange, der gerne vil gøre en indsats for byens udvikling...gode forsyningsværker, og nogle af landets laveste fjernvarme priser.fra indvielsen af den nye bro 2009 over Åen fra Campingpladsen (foto: Sdr F Lokalråd) Svagheder Vi savner..at alle føler ansvar for byens udvikling, fordi byen er for stor og for lille til at have gennemslagskraft i sig selv..bedre kollektiv trafik..sti og cykelforbindelser mellem byerne..udbygning af vuggestuen..mødesteder og mere kulturliv..muligheder for de unge, der ikke vil sport..attraktive byggegrunde eller i hvert fald større variation i udbuddet

8 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding VISION BYudvikling BYEN I NATUREN I BYEN Sdr. Felding 2020 Sdr. Felding er fortsat den selvstændige by Sdr. Felding. Det udbyggede motorvejssystem og byudviklingen omkring Herning har ført til, at Sdr. Felding også er en by i naturen i byen eller bare Herning Syd, hvis man står langt nok væk Sdr. Felding er fortsat byen med det overskuelige liv for børn og unge og deres familier og hvor fællesskabet står centralt. TEMAERNE neden for er næste års PEJLEMÆRKER. Lokalrådet har lavet en TOP 10 over nye initiativer på tværs af temaerne. Se den på side 20 3) DEN MANGFOLDIGE BY OG DET GODE LIV for nye som nuværende borgere holder vi fast i. Vi har samarbejdet med kommunen, militæret og private investorer og har nu fået udviklet store attraktive byggegrunde. Den eksisterende bymidte er samtidig både renoveret og huludfyldt, dvs. byen er tættere og grønnere. Med en bedre hjemmeside og kommunikation, indflyttertilbud m.m. er vi blevet flere frem for færre. Vi fastholder dermed skolen, institutionerne og alle de offentlige servicetilbud og byens store arbejdspladser. Det sparer masser af tid og er man iværksætter, så er tid = penge. Læs mere side 16 ÅEN OG NATUREN Holder vi kursen, vil Sdr. Felding kunne opleves sådan i 2020: 1) ÅEN OG NATUREN Sdr. Felding i Nationalparken giver mulighed for at sidde, vandre og motionere langs åen og på stisystemet uden om byen, møde gæster og nye som gamle naboer omkring mødestedet kanoophalerpladsen om sommeren og få inspiration og ny viden fra Nationalparkcentret, der er flyttet ind i en af byens gamle bygninger. Læs mere side 9 2) FÆLLESSKABETS HUS det er ofte de samme mennesker, der går igen i meget af det frivillige arbejde i kultur, idræts og det sociale liv. Sådan har det altid været, men det er blevet nemmere at mødes og supplere og koordinere med hinanden i den nye hal med forsamlingshus, bogcafe (tidl. bibliotek), iværksætterhus, udstillinger og koncerter med meget mere. Det giver et bedre fællesskab på tværs af byen og de unge fra har et sted at mødes og komme tilbage til! Læs mere side 12 SDR. FELDING DEN MANGFOLDIGE BY FÆLLESKABETS HUS Foto og kilde til inspiration, se side 13 8

9 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 TEMA 1 ÅEN OG NATUREN - Sdr. Felding i Nationalparken Sdr. Felding skal have en synlig og kvalificeret rolle i den fremtidige formidling til Nationalparkens gæster, hvorfor vi prioriterer en udvikling og opbygning af 1) et besøgscenter i Sdr. Felding by, en lokalbaseret natur og kultur turisme samt 2) stisystemerne, vandre, motions og cykel og den trafikale infrastruktur generelt. 1. BESØGSCENTER OG TURISME Frem til 2020 vil vi arbejde for A. Et forbilledligt besøgscenter blandt de øvrige centre i Nationalparken ved fx at lokalisere en karakteristisk centralt beliggende bygning som den gamle biograf oprette en investeringsforening, der køber og udlejer bygningen etablere en støttekreds Dagmar Bios venner, der står for drift, ledelse og guidning af turister på ture i parken, arrangementer m.m. åbne op for byens borgere ved kultur og sangaftener for alle og for gæster, som kan møde byen ved åen åbne op for at byens erhvervsliv kan afholde konferencer og grøn markedsføring og udvikle fælles grøn profil B. Udvikling af en natur og kultur turisme, der bygger på lokale oplevelser ved fx at Opkøbe det gamle mejeri og indrette kunsthåndværk i det gamle mejeri eller lignende turisme og håndværksformål Det gamle mejeri kan og bør spille en ny rolle i byen. Selve bygningen har stor bevaringsværdi for byen som en markant og prægtig mindesten fra det gamle landbrugssamfund og den oprindelige landsby. Det tidligere Dagmar Bio (foto nedenfor af Lokalrådet) er mere særpræget i sin arkitektur, men har en fornem beliggenhed som fremvisningscenter for Skjern Å Nationalpark med grund ned til åen. fortælle om fx Dalgaskanalen og det gamle vandingssystem samt om fortidens landbrug på egnen Museerne inddrages i at udvikle disse særlige projekter Isfugleprojektet etableres Flere får og geder til afgræsning af særlige områder, hvor disse dyr netop har deres specielle forcer til vedligeholdelse af lokalitetens særpræg. 9

10 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding 2. STISYSTEMERNE Naturen omkring Sdr. Felding å, plantager, hede og opdyrkede jorde lægger op til et netværk af forskellige stisystemer med hver sin særlige funktion. Frem til 2020 vil vi arbejde for: A. Motions og idrætsstier, hvor man undervejs på ruten benytter naturens egne materialer til etablering af motionsstationer, hvor man kan styrketræne, udføre balancegang osv. Sammenhængen i stisystemet etableres i den allernærmeste fremtid, idet det meste af stisystemet allerede eksisterer. Samarbejde med Skov og Naturstyrelsen, DGI samt Friluftsrådet m.fl. udvikles for bedst muligt at udbygge kvaliteten af stisystemet samt etablere gode motionsstationer langs ruten samt en etablering af mountainbike bane som del af motions og idrætsstisystemet. B. Spor i landskabet, der er et oplevelseskoncept med udgangspunkt i Landbrugsrådets hensigtserklæring om at bringe mennesker fra by og landbruget mere sammen og give muligheder for at opleve de skjulte sider af den danske natur Spor i landskabet knyttes til Nationalparkcentret i Sdr. Felding by med særligt fokus på, hvad kulturlandskabet omkring Sdr. Felding har at byde på. Her tænkes på lugte, syns, smags og naturoplevelser. Muligheder for at besøge fx økologisk landbrug, alternativt byggeri fx Steens halmhus samt Svanholm søen, der er et andet oplagt udflugtsmål med fiskeri, kanoog vandreture samt historiefortællinger fra brunkulstiden. Ture til Dalgaskanalen og vandingssystemerne med tilhørende historiefortælling. Ture til særlige planter og bevoksninger for folk med interesse for både flora og fauna, hvor der er fortællende eksperter med som guider og endelig en tur langs åen sammen med en god fortæller om mennesker og gøremål omkring åen op gennem historien. C. Cykelstisystem i nationalparken til gavn for cyklende turister og fastboende a. Tværkommunalt samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune om at udbygge et sammenhængende stinet i nationalparken samt om få udvidet cykelstierne i Midt og Vestjylland b. Etablering af cykelsti i forbindelse med Skjernvej samt c. en cykelsti, der forbinder Sdr. Felding med Kibæk og Herning. Den ny sti langs åen i byen 10

11 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN

12 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding TEMA 2 FÆLLESSKABETS HUS o med byen som det naturlige centrum Sdr. Felding by skal være et naturligt centrum for 1) planlagte og spontane mødesteder, med mulighed for forskellige samværsformer f.eks. kunst, leg, fiskeri, musik eller bare samvær og 2) et fællesskabets hus, et mødeog værested for byens borgere. Sound satelite til unge (http://www.aoib.dk/artikel/nyskabende bybaenkeopstilles i noerre snede) Skabe kunstvæg for unge på broen i byen Sikkert badested og fiskested ved udvalgt åbrink Skabe sikre arealer fri for biler/parkerede biler etablere gener for biler Åben grillplads (ikke bål) til rådighed for byens indbyggere Biograf/biografklub Kodeord er hygge, spontanitet og mangfoldighed byd op og mød op! 1. BYEN SOM DET NATURLIGE CENTRUM Frem til 2020 vil vi arbejde for A. byen som en attraktiv ramme for et større fællesskab, for samarbejde mellem byens indbyggere og erhvervet og som en fælles platform, hvor spil, snak og aktiviteter kan foregå spontant eller aftalte med det mål: o At byens indbyggere møder hinanden på fælles grund, der indbyder til at stoppe op og mødes o At besøgene/turister mm. oplever, at der er liv og initiativ i byen på alle tider og i alle aldersgrupper o At erhvervsdrivende sammen med indbyggere har mulighed for fælles arrangementer o At byen opleves som et socialt og kulturelt fristed med plads til store armbevægelser o At skabe en samlet bymidte, der er attraktiv at færdes i. Aktiviteter som fx Å festival, By night arrangementer understøttes og nye kunne være: Musikcafe af og for unge og voksne placeres i en af de gamle bygninger(kunne være koblet til fælleshus, men geografisk placeret i bymidten) Kultur og kunstgalleri i gl. Mejeri eller andet sted Lysavis i stedet for gl. ur v. urmager Skabe plads for f.eks. megaskak ved torv eller laksespringvand Fra kanoophal og Brugsen i bymidten Vi vil fortsætte arbejderne i midtbyen med at synliggøre åen og styrke opholdsmulighederne i bymidten! 12

13 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 Fotos og Uddrag fra Aktiverende arkitektur og byplanlægning Danmarks Idrætsforbund,

14 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding 2. FÆLLESSKABETS HUS I Sdr. Felding vil vi fremme fællesskabet på tværs. Visionen er, at i stedet for at have mange små samlingssteder, som kun bliver brugt en gang i mellem, vil vi mødes ét sted og kan dermed udnytte fællesfaciliteter som cafe, toiletter, mødefaciliteter, bad/omklædning m.v. + evt. fælles administrationskontor og foreningerne kan planlægge og bruge af hinandens ressourcer i fællesskab! Aktiviteter i fællesskabets hus dækker både sportslige og kulturelle, festlige formål. Der skal være tilbud til alle aldersgrupper dag/aften, hele året. Men der skal især tænkes på de unge og deres ønsker til at bruge stedet. Projektet bæres af brugerne: hallen, byens foreninger, institutioner, herunder kommunen, kirke, gerne virksomheder mv. og byens borgere direkte. Borgere i Sandet og Stakroge bør også være naturlige brugere af fælleshuset. Frem til 2015 vil vi arbejde for A. fællesskabets hus ved fx at Samle alle potentielle interessenter (foreninger, hal, institutioner mv.) Sikre en bred opbakning fra alle. Brainstorm (er igangsat 2009) Nedsætte en arbejdsgruppe, hvor krav, ønsker og ideer nedfældes (er igangsat 2009) Udarbejde idéoplæg (på vej) Afklare projektomfang og økonomi, herunder hvor mange vil give "håndslag" på, at man er med og arbejder for fælles sag Beslutte prioritering og igangsætning. Organisering og styring Etapevis udbygning af Hallen over 5 6 år 14

15 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 IDEER TIL BYGGEPROGRAM Idræts og kulturcenter i Sdr. Felding Forudsætningerne er: Hallens ombygges/tilbygges. Kulturhuset integreres i huset. Skolens nedslidte gymnastiksal nedlægges og skolen bruger centret til al idræt samt til store fællesamlinger (skolefester mv.). Efterskolen bygger ikke egen sportshal, men bruger centrets faciliteter. Ønskeligt er, at kirken også indgår i samarbejdet med fx konfirmandundervisning, kor m.m. Foreninger og borgere skal have ejerskab til projektet. Fælleshuset skal indeholde: Overordnet skal alle lokaler være fleksible. De skal nemt kunne omdannes til andet formål 1 Hal ½ hal/gymnastiksal m. grav / festsal/ teater og musiksal Fitnesscenter Mødelokaler/undervisning/konference Café Fælles areal m. info tavler lysavis Udendørsfaciliteter hele området (inkl. stadion, skolens legeplads, svømmehal grunden mv. tænkes ind i fælleshusets udendørsaktiviteter.) Sundhedslokaler (fysioterapi, læge, sundhedsplejerske) Boghjørne (aflevering/udlevering af bøger fra Herning Bibliotek, inspiration, pc til bestilling) Netcafé Kontorfaciliteter (fælles administration, inspektør mv.) Fælles foreningskontor (fx hvis lokalrådet fik råd til en ½ tidsansat medarbejder til hjemmeside, administration mv., kunne vedkommende også hjælpe andre foreninger) Nemt og fælles bookingsystem af lokaler både for brugere og foreninger Udendørs: Skateboardbane Rulleskøjtebane (skal også kunne bruges til P plads i spidsbelastningsperioder) Udendørs motionsstation (evt. ved stadion) Legeplads (skolens legeplads inddrages) Opholdsområder m. bænke/borde overdækket areal.skitse fra arbejdsgruppen i 2009 Der skal være plads til: Sportsaktiviteter hold/individuel (fx squash / fitnesscenter /gymnastik / badminton) Undervisning fx konfirmand, kor (indrettes dertil, men kan også bruges af andre) Mødelokaler / konference / seminar Festlokaler Teater/musik Idræts SFO Svømmehal med wellnes 15

16 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding TEMA 3 DEN MANGFOLDIGE BY - bosætning og byudvikling for nye som nuværende beboere I Sdr. Felding tror vi på mangfoldigheden og fokuserede indsatser. Derfor har vi 1) en vision for byens udvikling på bolig og erhvervsområdet og 2) en ambition om at udbygge skole og daginstitutioner, så de bliver et godt tidssvarende og attraktivt tilbud til nuværende og kommende borgere. Skole, daginstitutioner, (det nye) fællesskabets hus og idrætsanlæg er placeret tæt på hinanden, hvilket giver optimale forudsætninger for et godt samarbejde og udnyttelse af fællesfaciliteter. 1. VISION FOR BOLIG OG ERHVERVSUDVIKLINGEN VISIONEN er frem til 2020 A. At indbyggertallet i Sdr. Felding og opland vokser B. At antal beskæftigede i området som minimum bevares på nuværende høje niveau. C. At der etableres et iværksætterhus for mindre virksomheder. D. At bolig udviklingen følger åen, dvs. i en akse øst vest, hvor 1) der udstykkes attraktive naturgrunde øst og vest for byen, samtidig med at der gøres en 2) stor indsats for renovering og byforskønnelse af bymidten E. At der etableres et byinformationskontor i byen F. At butikslivet i Sdr. Felding videreudvikles G. At byportalen, sdrfelding.dk udvikles til at være et vigtigt kommunikationsog oplysningsmedie for både borgere og virksomheder i området. H. At der etableres en fast forbindelse (bus, taxa eller andet) mellem Sdr. Felding og Troldhede station. Frem til 2020 vil vi arbejde for visionen, læs hvorfor og hvordan : A. At indbyggertallet i Sdr. Felding og opland vokser Hvorfor: Vores status som centerby kan nemmere bevares, hvis vi er en by i vækst. En befolkningstilvækst over de næste 10 år er nødvendig for at sikre, at der også i fremtiden er en skole med 2 spor fra 0. til 9. klasse, og at der er kundegrundlag for flere butikker i byen og dermed: at vi ikke er et samfund i stagnation. Hvordan: de mange initiativer omkring nationalpark, turisme, institutionerne, byudviklingen generelt, tror vi på, vil synliggøre byen som den gode by at bosætte sig i. B. At antal beskæftigede i området som min. bevares på nuværende høje niveau. Hvorfor: En fastholdelse af det nuværende antal arbejdspladser kan være med til at sikre en stor forankring i lokalsamfundet, hvor mange familier kan nøjes med en bil, fordi den ene part arbejder i området. Ved mange arbejdspladser er der også mulighed for unge mennesker at blive i området. Mange uddannelsessøgende, der er flyttet til andre steder i landet, kan der få et feriejob og bevare den lokale tilknytning. Hvordan: Da det kan være svært at tiltrække større virksomheder til Sdr. Felding, vil vi satse på at tiltrække mindre virksomheder, som vil kunne få nogle fordelagtige placeringer ved de 2 store veje nord og syd for byen efter opstart i et godt iværksættermiljø! C. At der etableres et iværksætterhus for mindre virksomheder. Hvorfor: Erhvervsundersøgelsen viser, at små virksomheder oftest har eller udvikler et tilhørsforhold, så en god begyndelse i Sdr. Felding giver god grobund for at blive. Lokalt har vi lang tradition for iværksætteri. Hvordan: Det er et langsigtet mål at få etableret et iværksætterhus for små virksomheder, hvor man kan etablere sig, med fælles mødelokaler, køkken og printere m.m. Det iværksættes etapevis. Ved køb af Dagmar Bio vil det være et oplagt sted at etablere iværksætterhuset her, med mulighed for udlejning af 3 4 lejemål. Når den 16

17 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN 2020 kommende Skjern Å Nationalpark bliver etableret, forventes, at Parken i 2011 vil overtage Dagmar Bio som et besøgscenter. Det giver tid til at etablere næste etape: nye og større lokaler med mulighed for flere lejemål og med værksteds og lagerplads. Gode erfaringer overføres på idé stadiet fra fx Aulum. D. At bolig udviklingen følger åen, dvs. i en akse øst vest, hvor 1) der udstykkes attraktive naturgrunde øst og vest for byen, samtidig med at der gøres en 2) stor indsats for renovering og byforskønnelse af bymidten 1) Naturgrunde ved åen: Hvorfor: Tilflyttere og nuværende beboere vil i høj grad efterspørge attraktive naturgrunde eller lignende. Det er en af forskellene på at bo i Sdr. Felding og at bo i et forstads og parcelhuskvarter til Herning by. Hvordan: Det store ønske er en boligudvikling i øst og vestlig retning, langs åen, hvor der også kan etableres nogle storgrunde med udsigt til åen. Der er beskyttelseslinjer og planlægningsforhold, herunder militærets ejerskab og brug af områderne at tage hensyn til, hvorfor dette ønske er på mellemlangt sigt og oplæg til næste revision af kommuneplanen. Det er en mulighed, at det nuværende areal mellem Sdr. Feldingvej og Sportspladsen der nu er udlagt til nyt boligområde, kan/skal udlægges til erhvervsgrunde for at undgå erhvervs og boliger for tæt på hinanden. Området har dog en god placering i forhold til idrætspladsen og da der allerede er en tunnel under Skjernvejen over til skolen og resten af byen, kan det overvejes at bibeholde det som boligområde. Fjernvarmegrunden er velbeliggende ned til åen for en ny boligbebyggelse 2) Forskønnelse og fortætning af bymidten: Hvorfor: Byen har i dag flere områder, der ligger hen som åbne græsarealer i byen. Sdr. Felding ligner derfor ikke en by med så store byrum, mere en landsby, men det vil vi vende til egen fordel. Hvordan: Målet er, at der sker en byfortætning ved fx at der bliver bygget lejligheder i 2 3 plan på den gamle fabriksgrund på hjørnet af Torvegade og Strøget. Se eksemplet overfor. Samt på fjernvarmegrunden.. Forslag til ny bebyggelse på Fabriksvejsgrunden, med den eksisterende bebyggelse mod Strøget bibeholdt og renoveret. 17

18 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding Byforskønnelsen fortsætter i byen, så det bliver en smuk by at gå rundt i, både for os selv og for de mange turister vi forventer til byen i forbindelse med etablering af Skjern Å Nationalpark og andre turist tiltag. Byforskønnelsen, i bymidten, skal have stor respekt for bygningernes oprindelige udseende, med tidstypiske huse fra den periode de hører til. Byfortætningen og Byforskønnelsen kan evt. ske ved, at et lokalt investeringsselskab opkøber grunde og/eller bygninger, istandsætter eller nybygger og videresælger. Vejen frem... arbejdsgruppe E. At der etableres et Byinformations (og borgerservice) kontor i byen. Hvorfor: Nye samt potientielle kommende borgere kan søge oplysninger om lokale forhold, borgere kan få hjælp ved henvendelser til det offentlige og turister kan søge informationer om området og den kommende Skjern Å Nationalpark. Hvordan: Kontoret kan placeres i Dagmar Bio i midtbyen og bidrage til livet i det nye mangfoldige center. Informationskontor kan drives af Lokalrådet i tæt samarbejde med Herning Kommune. F. at butikslivet i Sdr. Felding videreudvikles Hvorfor: Butikkerne kan kun opretholdes ved, at der til stadighed handles meget lokalt, og der kommer flere borgere til området. Hvordan: En mulighed for at få flere til at handle lokalt er etablering af en discountbutik, hvor det er lige så billigt at handle i Sdr. Felding som andre steder. kommune NYT selskab NYT SELSKAB Profit investor developer selskab Fabriksvejsgrunden SDR. FELDING LOKALRÅD NY FORENING Udviklingsselskab for Sdr. Felding og Omegn arbejdsgruppe arbejdsgruppe NYT selskab DAGMAR BIO NYT SELSKAB Profit investor developer selskab arbejdsgruppe Varmeværksgrunden G. At Byportalen, sdrfelding.dk, udvikles til at være et vigtigt kommunikations og oplysningsmedie for både borgere og virksomheder i området. Hvorfor: Det er altafgørende i dag og fremover, at vi har en velfungerende platform for kommunikation internt mellem foreningerne og hinanden og eksternt for gæster m.fl. Hvordan: Byportalen drives som en selvstændig virksomhed under Lokalrådet med deltidsansættelser af webmaster og redaktør. Finansiering skal ske ved annoncer, sponsorater, salg af tjenesteydelser, som opsætning af hjemmesider o. lign. samt ved offentlig støtte i en overgangsfase. H. At der etableres en fast forbindelse mellem Sdr. Felding og Troldhede station. Hvorfor: En fast forbindelse til Troldhede, hvor vi vil være forbundet med togdriften til både Herning og Skjern, vil sikre tilgængeligheden og aflaste privattransport også i sommerferien, hvor der ikke er busdrift til Skjern. Hvordan: Der skal opsættes en billetautomat på busstationen i Sdr. Felding så der ikke skal bruges tid på billetkøb i Troldhede, derved kan rejsetiden til Herning reduceres i forhold til den nuværende busdrift. Forslag til organisering af Udviklings eller Investeringsselskab/er 18

19 Sdr. Felding UDVIKLINGSPLAN BØRNENES HVERDAG Frem til 2020 vil vi arbejde for A. At udbygge skole og daginstitutioner gennem vedholdende pres/påvirkning af kommunen mht. til at fastholde et højt serviceniveau i centerbyerne, herunder Sdr. Felding (Herning Syd) og med særlig vægt på kodeordene: tryghed, nærhed og høj kvalitet den gode overgang mellem de forskellige institutioner den røde tråd fra vuggestue til skole valgmulighed for børnefamilier i Sdr. Felding i nærmiljøet i tråd med målsætningen for dagtilbud i Herning Kommune fremtidssikring af lokalsamfundet med attraktive daginstitutionsmiljøer helhedstænkning i forhold til fastholdelse/tiltrækning af børnefamilier til Sdr. Felding som redskab også til at fastholde arbejdskraft til erhvervslivet Udbygning af børnehaven, med oprettelse af vuggestueafdeling som supplement til den eksisterende dagpleje At undersøge mulighederne for Idræts SFO. SFO en skal være så spændende og aktiverende, at børn og unge fastholdes i institutionerne ikke for fastholdelsens skyld, men for at give børn og unge mulighed for at tilegne sig god viden og lyst til at skabe et aktivt og rigt liv, frem for blot at gå hjem efter skole og sætte sig ved fjernsyn, computer eller andet. Løbende og nødvendig renovering af skolen bl.a. faglokaler og større klasselokaler, så skolen er tidssvarende og lever op til Folkeskolelovens krav Trafikregulering og tilkørselsforhold i b f skole, børnehave og SFO forbedres og sikres. Det skal ses i sammenhæng med Fælleshus og byens stisystem Vuggestuegruppen og børnehaven Solsikken arbejder allerede sammen om vuggestueafdelingen også om forslag til en tilbygning, der er med på budgetforhandling 2011 i Herning Kommune. VISIONEN OM EN IDRÆTS SFO. Idræts SFO skal have til formål at skabe sammenhæng mellem børn og unges fritid og deres sundhedsforståelse, trivsel og velvære. I praksis skal børn og unge have mulighed for at dyrke idræt tidligere på dagen og mere tid om aftnerne til andet samvær og valgfrie aktiviteter. Ligeledes vil byens idrætsmuligheder gavne flere unge, da de vil blive udnyttet af en bredere skare, og også benyttes af børn, som ikke nødvendigvis ville deltage i en given aktivitet.. 19

20 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding Top 10 over nye initiativer i Sdr. Felding 1. Fremvisningscenter for Nationalparken i Dagmar Bio 2. Etablering af stisystemer 3. Vuggestue 4. Iværksætterhus 5. Fælleshus, multihus. 6. Etablering af Byinformationskontor 7. Opgradering af Webportalen sdrfelding.dk ved deltidsansættelse 8. Udlægning af nye byggegrunde 9. Flere og mere tidssvarende overnatningsmuligheder 10. Etablering af badested Til slut.. Det har været meget givende og spændende for Lokalrådet at arbejde med de mange forslag, der er kommet under forløbet, og at så mange borgere i Sdr. Felding har vist deres interesse for byens fremtid, har været en stor opmuntring og inspiration. Der er utrolig mange spændende og også ambitiøse forslag til, hvordan Sdr. Felding vil præsentere sig i Vi har ved færdiggørelse af planen forsøgt at lave en top 10 over de opgaver vi synes, der skal have højeste prioritet. Det bliver Lokalrådets opgave sammen med de mange aktive mennesker, der har hjulpet undervejs, at fremme de mange forslag. I Lokalrådet forventer vi, at Udviklingsplanen skal ajourføres hvert 2. år. Vi forventer ikke, at alle gode forslag er gennemført i 2020, men vi har en tro på, at der med den fremlagte plan, er skabt et godt arbejdsredskab udarbejdet af byens borgere og til brug i Byråd, administration, andre offentlige instanser, Lokalrådet og ikke mindst for indbyggere i Sdr. Felding. Udarbejdelse af planen er sket med støtte fra Områdefornyelsesmidler fra Herning Kommune og Indenrigsministeriet, LAG Herning samt bidrag fra mange virksomheder og foreninger i Sdr. Felding. Christel Ebsen har i samarbejde med Lokalrådet stået for planlægning og opsætning af udviklingsplanen. Jeg vil på Lokalrådets vegne takke alle for en stor indsats. Mogens Nielsen Formand for Sdr. Felding Lokalråd. 20

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

BYEN VED ÅEN. PROGRAM Områdefornyelse i Sdr. Felding

BYEN VED ÅEN. PROGRAM Områdefornyelse i Sdr. Felding BYEN VED ÅEN PROGRAM Områdefornyelse i Sdr. Felding Februar 2008 HERNING KOMMUNE Forord Ansøgning Herning Kommune har fra Socialministeriet modtaget reservation af udgiftsramme for 2007 på kr. 0,9 mio.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere