Dansk folkekultur 1981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk folkekultur 1981"

Transkript

1 Dansk folkekultur 1981 EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI Af Else Marie Kofod Redaktionen afsluttet 1. marts 1982 I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE Bibliografi: BARNETS KULTURHISTORIE i Norden. En kommenteret litteraturfortegnelse. Under redaktion af Birgit Hansen, Erik Kaas Nielsen, Jens Sigsgaard og Hjejl Resen Steenstrup. Udg. af NEFANorden/Dokumentationsudvalget. Viborg (NEFADokumentation; nr. 1. Ny Serie). CHRISTENSEN, BODIL: Vendsyssellittera tur VENDSYSSEL ÅRBOG DANSK FOLKEKULTUR En selektiv bibliografi. Af Lis Castberg og Else Marie Kofod. FOLK OG KULTUR ET UDVALG af historisk litteratur om Ribe amt. FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) FRYDENDAHL, ELLEN: Et udvalg af littera tur om Holbæk Amt FRA HOLBÆK AMT 74 (1981) HANSEN, H. C. og Steen Rosendahl: Litte ratur om Sydsjælland. En bibliografi dækkende Vordingborg, Præstø og Lan gebæk kommuner Køben havn 1978 [i. e ]. 225 (Hoved opgave, Danmarks Biblioteksskole). HANSEN, JEPPE: Litteratur om Himmer land og Kjær Herred FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 70 (1981) JENSEN, SONJA og Margit Sloth Christen sen: Dansk erindringslitteratur En annoteret bibliografi. København (Studier fra Danmarks Biblioteksskole; 38). English Summary. JULEKATALOG. Fortsættelse af Julekata log Udg. af Roskilde Centralbiblio tek. Roskilde MALLING, ELISABETH: Bibliografi over Tibirke Sogn Udg. af Arkivfor eningen, Helsinge Kommunes Lokalhi storiske Arkiv. Helsinge NORDISK bibliografi for folkelivsforskere Udg. af NEFANordens Dokumentationsudvalg. Viborg (NE FAdokumentation. Ny Serie; nr. 2). TANG KRISTENSEN, JOHS. E.: Bibliografi. FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 70(1981) Historie: ANDREASSEN, EYOUN: Folkekulturen i nasjonalromantisk og nasjonalistisk tolk ning. TRADISJON 10 (1980) English Summary. BRØNDSTED, MOGENS: Folklorens af spejlinger i nordisk skønlitteratur. TRA DISJON 10 (1980) English Summary. CHRISTENSEN, JENS og Jens Chr. V. Jo hansen: men mon de ikke var skyldige... Om hekse og om amatør og faghisto rikere. FORTID OG NUTID 29, hf. 1 (1981) Bibliografi. FISKERIPROJEKTET. SJÆK'LEN 1213 (1980) 38. HJORTH RASMUSSEN, ALAN: Mens græsset gror... Havets husmænd og den maritimhistoriske forskning. HAN DELS OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON BORG. ÅRBOG 40 (1981) English Summary. HOLBEK, BENGT: Danske folkeminder og dansk nationalitet. TRADISJON 10 (1980) English Summary. INGEMANN JØRGENSEN, LENE: Omkring en litterær genre danske egnstopografier publiceret i årene UNI FOL. ÅRSBERETNING JØRGENSEN, HARALD: Et landsarkiv og dets opgaver. Nogle erindringsblade fra det sjællandske landsarkiv

2 (Nordisk ar 10). KØBENHAVNS AMTSMUSEUMSRÅD: Oversigt over Københavns amts kultur historie. Amtsmuseumsrådets forslag til fremtidige undersøgelser. Ved Nina Fa bricius, Claus Malmros og AnneLise Kobenhavn kivkundskab; Walsted. Holte RASMUSSEN, til rød folkloristisk håndbog. NYTT 9 (1981) nr. HOLGER: NORD HEMMERSHAM, FLEMMING: Videnskaben om arbejderkultur og arbejderfolklore. NORD NYTT 9 (1981) 628. TORSTENSON, INGE: Folkets rolle i folkeminnevitenskaben. NORD NYTT 9 (1981) Færøerne og Dansk Folkemuseum. FROØSKAPARRIT 2829 (1981) English Sum (= Festskrift til Sverri Dahl). SKOUGAARD, METTE: Skolen i Skole stuen. Træk af formidlingsarbejdet ved mary. Frilandsmuseet. NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK STOKLUND, BJARNE: To danske kultur forskere i grænselandet mellem histo rie og antropologi. FOLK OG KULTUR English Summary. VARMARK, LEIF: Folkekultur og kulturpoli tik. NORD NYTT 9 (1981) II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG BIO GRAFIER, DAGBØGER OG BREVE, SAMFUNDSFORHOLD BOYE: Forsamlingshuse i Nordborg ANDERSEN, Nørre herred. DAGLIGLIV i Danmark. Red. af Axel Steensberg. 2. udg. Fotografisk optryk af tidligere udgave. København Bd. 1. FRIIS, ACHTON: Danmarks store øer, Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Bornholm. Med illustrationer af Jo' hannes Larsen m. fl. 2 bd. Bd. 1: 3. ud Metode: ANDERSEN, SVEND AAGE: Arbejdererin dringer og arbejderkultur. NORD NYTT 9 (1981)8168. BREGENHØJ, CARSTEN: Den sociale or dens guddommelighed også i sport. CENTRING, KROP OG SPORT 2, hf. 2 (1981) (Uddrag fra Unifol. Års beretning 1978: Maskering teoretiske skitser). DAMSAGER, ANDERS: Erindring forteg ning eller indsigt? Et filosofiskhistorisk begrundet udkast til en teori om erindrin gens bestemmelser. Hasselager ESPELAND, VELLE: Korleis definerer folkeminnevitskapen seg som nyttig? NORD NYTT 9 (1981) gave. København Bd. 3. udgave. København : FRIIS, ACHTON: De danskes øer. Med illu strationer af Johannes Larsen og forfat teren. 3 bd. Bd. 1: 3. udgave tavler. Bd. 2: 3. udgave tavler. GRAUGAARD, ESBEN:»Jul på Egegård«. Hjemstavnsskuespil som bondekultur i 1930'ernes og 40'ernes Danmark. FOLK OG KULTUR English Summary. HERREGÅRDSLIV. Beretninger fra århun dredskiftet. Red. af Ole Højrup. Udg. af Nationalmuseet. København Bd. 14. Bd. 1: Elever og forvalter Bd. 2: Karle, piger og dag lejere GRÖVDAL, OLA: Omgrepet tradisjon i fol havefolk keminneforskning. NORD NYTT 9 (1981) skytte Bd. 3: Stald og Bd. 4: Skovfolk og HANSEN, BJARNE KILDEGAARD: Hver dagslig kulturpraksi NORD NYTT 9 (1981) HANSEN, KJELL: En presentasjon af Leslie A. Whites teorier. NORD NYTT 9 (1981) HANSEN, KJELL: Folkeminneforskinga som ideologiproducent. NORD NYTT 9 (1981) HEMMERSHAM, FLEMMING: Brudstykker Folkeliv Sjælland, LollandFalster, Møn og Bomholm: BERG, VILLIAM: Om Paradiskvarteret i Hol te. SØLLERØDBOGEN BOGEN om Hillerød. Red. af Jørgen Ander sen. Hillerød GLOSTRUP i gamle billeder, Indledning ved E. Tofte. Billedred. af Knud Hansen m.fl. Glostrup

3 Tekst ved Kenno Pedersen. Billedredak GRUNDTVIG, FREDERIK LANGE: Livet i Klokkergården. Gammeldags falstersk tion ved Jørgen 136 Bondeliv efter Lars Rasmussens Skil dring. Red. af Carsten Bregenhøj. Kom mentardel ved ElseMarie Boyhus, Chr. Lisse og Erik Høvring Pedersen. 2. udg. delvis efter udgaven 1909, nr. 2 i serien»danmarks Folkeminder«. København HANSEN, MARIUS: Rødby. Kongernes færgeby gennem 750 år. Rødby STORISK SAMFUND FOR SORØ AMT 68 (1981) 731. LIND, H. D.: Nyboder og dets Beboere. Re profotografisk udgave efter 1882udKøbenhavn JENSEN, KETTY: Nr. Alslev kom mune. Udg. af LollandFalsters Histori gave. LYKKE ske Samfund. Maribo Bd. 1. Bd. 1: ØrslevEskilstrup MIDT PÅ SJÆLLAND. Red. af Henning DehnNielsen. Udg. af Samvirkende Dan ske Turistforeninger. Odense (Turistårbogen 1981). NIELSEN, H. K.: Stenstuegadekvarteret i Slagelse. Slagelse NØRGAARD PEDERSEN, ELSEBETH: Schumachers Gård, Bredgade 30. Be siddere, beboere, begivenheder. Køben havn OLSEN, ELSE: Alma fra Store Kongens gade. København RØDOVRE billeder. Udvalg og tekster ved Aasta Gam m. fl. Udg. af Rødovre Lokal historiske Samfund. Rødovre SJÆLSMARK. En landsby på Hørsholm CHRISTIAN: gen. Udg. af Gevninge bd. Bd. 2: Gievningebo Bylaug. Roskilde Lindholm, Skov Optegnelser om Gjevninge Sogn og Omegn Side TOPSØEJENSEN, HANS og Ingvar Niel sen: Taarbækfiskernes sangforening»brage«og Taarbæk omkring holmene og HJORTH, BIRTHE, og Svend Jans: Kon gevejen St. Kongensgade Kongens Vej. Udg. af Dragør kommune, Det Lokal historiske Arkiv i anledning af Dragørs 550 års jubilæum. Dragør JØRGENSEN, ANDERS: Den gamle univer sitetsgård i Hyllinge. ÅRBOG FOR HI TOBIASSEN, Elsøe. Helsingør VI LYNGBYBOGEN LÆRTE at arbejde. Arbejderklassens lokalhistorie. 23 arbejdere fortæller fra deres liv og deres son m. fl. Red. og by. Af Tycho Anders indledning af Jørgen Burchardt. København (Arbejdererindringer; 2). WIINGAARD, GEORG: Dem fra Lolland. Reprinted. Tidligere udgave Kø benhavn ØSTERGAARD, BENT: Avedøre en lands by vest for København. Udgivet i anled ning af 25året for Avedøre Skole. Hvid ovre AALBÆK JENSEN, ERIK: En ø i Smålands havet. [Vejrø], København Folkeliv Fyn: HENNINGSEN, HENNING: Nyborg da vol dene stod. Livet i en fynsk fæstningsby i 1800årene. Udgivet i anledning af A/S Bryggeriet Carlsmindes 125 års jubi læum. Nyborg LOSE, E. V.: Historiske Fortællinger om Skeby og Otterup Sogne og til Dels de res nærmeste Omegn især i ældre Tid. Fotografisk optryk efter 1900udgaven. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune. Odense NIELSEN, RICHARD: Odense på gamle postkort. Odense alle ODENSE og dér omkring. Set på gamle postkort. Udg. af Richard G. Nielsen. Odense alle (Odense på gamle postkort; bd. 2). Red. af Torben TopsøeJensen. Udg. af Museumsforeningen for Hørs holm og Omegn. Hørsholm SNOLDELEV, Tune. Træk af sognenes hi storie. Af Th. Mølby m. fl. Genoptryk efter 1939udgaven. Udg. af Ramsø Lokal historiske Forening. Roskilde ANHOLT i skildringer og billeder. Udg. Bo Nielsen. Grenå STRANDVEJEN ARBEJDERLIV i Hornslet. Red. af Herluf Christiansen. Hornslet egnen. 104 set på gamle postkort. Folkeliv Jylland: af

4 BROAGERLAND. Red. af Bogudvalget. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Bro agerland. Broager BØNKEL, REGNAR: Gaardbo sø og gård i hundrede år Skagen ESPEGAARD, ARNE: Liv og sprog på svundne tiders Læsø. Udg. af Fiskeri og Søfartsmuseet. 2 bd. Bd. 1: En tekstog opslagsbog om dagligliv og daglig sprog i et fiskermiljø [i. e. 1981]. 98 Bd. 2: Læsøsk ordbog FOLKEMINDER fra Sejlflod. Ved Poul Erik Kristensen. Udg. af Lokalhistorisk for ening for Sejlflod kommune. Sejlflod (Lokalhistorisk forening for Sejlflod kommune; nr. 3). FRØLUND, L. CH. TH.: Herning Sogn og Plads før og nu. Fotografisk optryk efter originaludgaven Herning GAMLE POSTKORT fra Mor Udg. af Holch Andersen. Nykøbing Mors alle HANSEN, PETER: Småglimt fra Hellevad Sogn. Under medvirken af Peter Høier og Gunnar PetersLehm. Hellevad IVERSEN, IVER: Vestjyske skildringer. Ved Hans Qvesel. Billedred. ved Kirsten Agerbæk. Udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt i samarbejde med Den Almin delige Danske Lægeforening. Ribe (Udkom oprindeligt i årene ). JESPERSEN, GUNNAR: Herning i svundne dage. Træk fra den unge købstad i tierne og tyverne. Herning KRUSBORG, JOHANNES: Thyregod Sogn. Uddrag af sognets historie. Give LIVET I BYEN. Under redaktion af Benny 317 Boysen. Struer (Hard sysselfolk; 1). MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tu sindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. En historisktopografisk Studie. 3. ud gave. Med efterskrift af Peter Seeberg. København NIELSEN, ELLEN og Palle Friis: Baltzerpigernes hus i Bagterp. VENDSYSSEL NU OG DA 5 (1981) NIELSEN, INGRID: Om skikke på Fjelstrup egnen SØNDERJYSK MÅ NEDSSKRIFT 57 nr. 9 (1981) NIELSEN, J. K.: Træk af Grindsted sogns historie. Grindsted SØNDERBORG mellem to krige. Red. af Finn Løvschall, Bent Clausen og Jens Peter Thomsen. Udg. af Historisk Sam fund for Als og Sundeved. Sønderborg (Fra Als og Sundeved; hæfte 59). et sogn i Vendsyssel. TÅRS Glimt af ud viklingen Redaktionsudvalg: Kay Ulf Larsen, Gunnar Villumsen og Helge Ovesen. Udg. af TårsUgiltldrætsforening. Tårs USSING, JØRGEN:»Den hvide By«Vadehusene på Løkken strand. VEND SYSSEL NU OG DA 5 (1981) WILSE, J. N.: Professor Jacob Nicolai Wilses Iagttagelser på Thyholm. Ved Benny Boysen. Struer (Afsnittet: Kort Udtog af min Beskrivelse over Halvøen Thyholm, 50 Mile fra Kiøbenhavn, fra: Reiselagttagelser i nogle af de nordiske Lande 5. Del, Kbh. 1798). AARUP JENSEN, JENS: Ringkjøbing gade billeder dengang og nu. Gamle og nye fotografier af huse, gader og pladser i Ringkjøbings bykerne. Ringkjøbing Erindringer og biografien AMAGERBØRN år 1900 fortæller. Beret ninger modtaget i forbindelse med det internationale børneår Udg. af Lo kalhistorisk Samling, Tårnby Kommune biblioteker. Kastrup ARBEJDERERINDRINGER. Kilder til Dan marks historie ca Red. af Inge Jørgensen og Henrik Guldsø Niel sen. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Aal borg kommune. Aalborg ARBEJDERERINDRINGER, Køge. Arbejder klassens levevilkår Red. af Jørgen Burchardt og Ingolf Rosbjørn. Køge ARBEJDERLIV. 8 arbejdere fortæller. Af Karl Andersen m. fl. Red. af Jørgen Burchardt og Poul V. Nielsen. Køben havn (Arbejdererindrin ger; 1). ASTRUPGAARD, MORTEN: Om et Set. 105

5 Hans minde. En livsskildring. Fredericia BAIRD, MERETE A.: En københavnerpiges liv. København omkring år [Bygger på Sophie Dorothea Thalbitzers erindrin ger: Grandmamas Bekiendelser, Kbh. 1906]. København Litte raturfortegnelse. BANG, PALLE OLUF DE: Barneår på Spar resholm Høng BEDSTEFAR og bedstemor fra Hesselbæk. Niels Christian Nielsen og Ane Caroline Jensen. Udg. af Jørgen Jakobsen. Aal borg BERGSTRØM, V. RAUER: En christianitter før Christiania. Et nostalgisk møde med det gamle Christianshavn. København som smed. København (Arbejdererindringer; 3). EGE, GERTY: Erindringer fra et langt liv. Gerty Margrethe Howard Grøns levneds løb. Af Gerty Ege. Begyndt af hendes moder den 11. november Køben havn ENGKILDE, GRETHE: Fra ÅRSSKRIFT JØRGENSEN, HELMUTH: Minder fra et langt liv. København LANGKILDE, NINA: Amagerbørn og Ærø gæster. Åbenrå MATHIESEN, ESKE KAUFMANN: De fat tiges kultur. [Om Evald Tang Kristen sen], S i hans»flittige øjne«. København MATHIESEN, ESKE KAUFMANN: Lidt om forfatteren og kulturhistorikeren Thomas Kaufmann. VARNÆS BIRK 7 (1982) MORTENSEN, ANNA: Hverdag og søndag. København Post's barndom. HISTORISK ÅRBOG FOR THY, MORS OG V. HAN HERRED NØRGAARD JEPSEN, G.: Blicher og Midt jylland. Silkeborg POULSEN, C. M.: Dreng i Danmark Skjern RASMUSSEN, JØRGEN DIECKMANN: Ole Kollerød oprører eller social taber? FORTID OG NUTID 29, hf. 2 (1981) svunden tid. Fra U. st , 6 blade. ET JÆVNT og slidsomt liv i Tingmarken. [Kildesamling om bedstemor Marie Fre deriksen og bedstefar Jens Peter Jakob sen, Tingmarken]. Udg. af Jørgen Jakob sen. Aalborg blade. FREDERIKSEN, C. J.: En af dem fra Lol land. Nysted HANSEN, KRESTEN: En brik i det store spil. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 57, nr. 6/7 (1981) HANSEN, LORENZE: Opkomlinge. Udg. af Foreningen Danmarks Folkeminder. Kø benhavn (Erindringsserien»Folk fortæller«; nr. 8). HENRIKSEN, ALFRED: 20 år af mit liv. en Ved F. Henriksen. ÅRBOG FOR HISTO RISK SAMFUND FOR SORØ AMT 68 (1981) HOLM, NIELS: Dreng på Kalø. Tølløse (Erindringsværkstedet /1). JENSEN, CARL: Et tilbageblik på en sjæl landsk landarbejder og husmands 90årige liv. Valby HADERSLEVSAMFUNDETS NIELSEN, POUL: Tre episoder fra Poul BUUR, CHR.: En bondestudent. Minder og meninger. ÅRHUS STIFTS ÅRBØGER 69(1980) CHRISTIANSEN, WILLY: Min barndom og læretid JENSEN, JOHS.: Elleve år i Haderslev. RASMUSSEN, KRISTIAN: Gråhedebonden fortæller. Tarm bd. Bd. 6: Livserindringer SCHIØDTZ, N. H.: Muldjord og sædekorn, (mit kvarte fynske sekel). Middelfart SCHMIDT, KAI: En papirdrengs erindringer. LYNGBYBOGEN SCHULTZ, HEDVIG: Min ukuelige mor. [Om Mathilde Olsen], København SKOV, FRIIS LEGARDT: Erindringsglimt barndom omkring FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) SKRUBBELTRANG, FRIDLEV: Fra min barn dom i Bjergby og Bindslev. VENDSYS fra en SELÅRBOG SØRENSEN, POUL: Irma Thomsen, 4. sal. København TANG KRISTENSEN, EVALD: Gamle kilde væld. Portrætter af danske eventyrfor tællere og visesangere fra århundred skiftet. Fotografier af Peter Olsen m. fl. Red. og kommentarer ved Erik Høvring Pedersen. København

6 (Bygger til dels på materiale fra den af Evald Tang Kristensen udgivne billed bog: Gamle kildevæld. Nogle Billeder af Visesangere og /Eventyrfortællere. Vi borg 1927). VESTER CHRISTENSEN, JENS: Hønsedrengen. Barndomserindringer fra Sal ling Østergaard omkring Herning VREJLEV, INGOLF: På valsen. Udg. af For eningen Danmarks Folkeminder. Køben havn (Erindringsserien»Folk fortæller«; nr. 7). WILLADSEN, CHR.: Livserindringer. Ned skrevet 1916 (eller 17), da han boede på»gedebakken«i Tolne. VENDSYSSEL ÅRBOG WORSØE, HANS: SlanteLau Et forsøg på at komme bagom myten om ham i 200året for hans død. ØSTJYSK HJEM STAVN 46 (1981) AAKJÆR, JEPPE: Mors Arbejdsdag. Af Jeppe Aakjærs barndomserindringer. SKIVEBOGEN 72 (1981) Århus bd. (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie; 39). English Summary. FREDERIKSEN, SVEND: Fynske gadestæv ner og oldermænd. FYNSKE ÅRBØGER det GROTHE NIELSEN, BETH:»Letfærdige Qvindfolk«i Vendsyssel. VENDSYSSEL ÅRBOG HOPPE, ANNEMETTE m. fl.: Den Kunst at blive en god Pige, Hustru, Moder og Huusmoder Kvinders liv og arbejde i 1800tallet. Af Annemette Hoppe, Anne Birgitte Richard, Anne Marie Søderberg og Vibeke Wegener. KRITIK 55 (1981) MIKKELSEN, FLEMMING: Arbejderkultur skitse til Århus RAVN hverdagslivets socialhistorie JENSEN, S.: Glimt fra Outrup ung domsforenings historie. FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) SCHOUSBOE, KAREN: Kistefæ. Opsparin gens form og funktion hos 1700årenes fæstebonde. FOLK OG KULTUR English Summary. Dagbøger og breve: AUBECK, ELENA: En 81årigs dagbogsmosaik. Tølløse , 15, 9 8 tav ler. (Erindringsværkstedet 12). EN UNG NORSK dames oplevelser i Kø benhavn i forrige århundrede. Chri stiane Winges dagbogsoptegnelser. Ved SEJR JENSEN, KARSTEN: Horedjævlen. En undersøgelse af hans virke i Danmark FOLK OG KULTUR English Summary. SØRENSEN, FRODE: En gammel brand kasse og dens samtid. FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981)5570. TORN, HELGE: Fattiggårde i Sorø. FRA Chr. Gandil. HISTORISKE MEDDELEL SER OM KØBENHAVN VESTSJÆLLANDS MUSEER MIKKELSEN, GUDRUN: Bedstemors breve. Skrevet på Nørrebro Red. af Kirsten Ewaldsen m. fl. Udg. af Alberts VESTERGAARD, ELISABETH: Mandlig kul tur og kvindelig natur. Kosmologi og ritualer i færøsk bygdeliv. FOLK OG KULTUR English Sum lund Folkemusikhu Albertslund mary. WINGE, METTE:»Den Kunst at blive en god Pige, Hustru, Moder og Huusmoder«. Om pigelæsning og pigeopdragelse i Samfundsforhold: Danmark indtil BARNDOMMENS HISTORIE. En antologi. Skrevet af Ronny Ambjörnsson m. fl Red. af Claus Clausen. København BJØRN, CLAUS: Bonde, herremand, konge. Bonden i 1700tallets Danmark. Køben havn DEGN, OLE: Rig og fattig i Ribe. Økono miske og sociale forhold i Ribesamfun ca København WINKLER, HELLE: Giv et bidrag til skildrin gen af den kvindelige klassedifferen tiering i dansk landbrug i sidste halvdel af 1800tallet (evt. lidt ind i 1900tallet) med særligt henblik på bevidstheds former og daglige levevilkår i arbejde og fritid. UNIFOL ÅRSBERETNING

7 AAKJÆR, JEPPE: Bondens Tyende. SKI VEBOGEN 72 (1981) III. BYGNINGER AGERBÆK, KIRSTEN: Om Ribes vandtårn og dets bygningshistorie. MARK OG MONTRE 17 (1981) ARKITEKTEN Lauritz de Thurah Udstilling i Kunstindustrimuseet 6. marts20. april Kataloget er til rettelagt af Esbjørn Hiort. København KRONGAARD KRISTENSEN, HANS: Var stenhuse sjældne i middelalderen. MIV 10(1980)3035. MATHIESEN, IVAN P. E.: En strøgtur på Søborg Hovedgade i ÅRSSKRIFT. Udgivet af Historisktopografisk Selskab for Gladsaxe Kommune 14(1981) PORSMOSE CHRISTENSEN, ERLAND: De nedlagte landsbyer på Fyn. Et agrar og bebyggelseshistorisk studie. Glamsbjerg bd. AXELSEN, PER: Set. Clara Mølle. En byg nings og industrihistorisk undersøgelse. HISTORISK Krog og Ole Mortensøn. Faaborg ÅRBOG FRA ROSKILDE AMT BARFOD, JØRGEN H. P.: Beboerne i Chri stian IV's Nyboder. Glimt fra en husbog. SØNDERGAARD, STEFFEN M.: Restau rering af Stenbrogaard. MARK OG MON TRE 17 (1981) SØRENSEN, VIGGO: Bagehu Rapport fra Jysk Ordbogs redaktion. ORD & SAG HANDELS OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ÅRBOG 40 (1981) 721. English Summary TOFT JENSEN, HANNELENE og Per Axel sen: Rørdal Arbejderby. FABRIK OG BOLIG 1 (1980) 424. BENZON, GORM: Gamle danske lofter. TØNNESEN, ALLAN: Et hus i Amaliegade. København (Kreditfor ningen Danmarks skriftserie om byg ningskultur). BENZON, GORM: Gamle danske vinduer. Bogense (Også udgivet af Kreditforeningen Danmark). HISTORISKE MEDDELELSER OM KØ BENHAVN IV. INVENTAR (REDSKABER, INDBO, HUSGERÅD) BEVARINGSVÆRDIGE huse i Tønder. Ud JOHANNSEN, EBBE: Kakkelovne med re arbejdet af Jess Heine Andersen m. fl. næssancedekoration. KØBSTADSMUSEET»DEN GAMLE BY« Red. af Allan Tønnesen. Tønder ET HUS i Haderslev. Slotsgade 20 gennem 400 år. Red. af Sys Hartmann og Stine Wiell. Udg. af Haderslev Museum. Ha derslev Med engelske billedtekster og resuméer. FOGED, JANE: Bedre byggeskik. VEND SYSSEL NU OG DA 5 (1981) FREDERIKSEN, SØREN: Randers kommu nale Elektricitetsværks bygningshistorie. HISTORISK AARBOG FRA AMT 75 (1981) GANSHORN, JØRGEN: RANDERS Aunsøgård og Aunsø kirke. Bygningshistorie og sam English Summary. Zusammenfassung. MICHELSEN, ANNEHELENE: Jacob Mi chelsens gård i Kolstrup. [Samlingen af arbejdsredskaber og bondemøbler på Jacob Michelsens gård i Kolstrup]. Åbenrå SCHLUTER, MOGENS: Drikkeglasset gen nem 400 år. Udgivet i anledning af en udstilling i Glasgalleriet i København i foråret Næstved VORRE, BIRGIT: Nutidens boligvaner. Un dersøgelser og foreløbige resultater. NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK menhæng. FRA HOLBÆK AMT 74 (1981) HISTORISKE huse i Grenå. Red. og tilrette lagt af Nationalmuseets 2. afdeling. Udg. i samarbejde med Djurslands Museum og Grenå Kommune. København KROG, HANS: Det gamle Falsled. Af Hans 108 VI. MATERIEL FOLKEKULTUR Landbrug, skovbrug, havebrug, gartneri, fiskeri og jagt: CHRISTENSEN, ANNIE: C. C. L. Hirschfeld og Fredensborg. FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE 11 (1981) 2234.

8 HOUSTED, ERIK: Ålegårdsfiskeriet om kring Fredericia. SJÆK'LEN 1213 (1980) 916. iil. JOENSEN, ROBERT: Forn føroysk bossending. Serstarkliga i sambandi vi grindabos. Torshavn English Summary. (Annales societatis scientiarum Færoensi Supplementum VII). JØRGENSEN, CHRISTIAN: Krenkerup Ha indtil FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE 11 (1981) 721. LANDBOKVINDEN i Danmark. Red. af ve Landbrugsrådet. Udg. i nært samarbejde med landbokvindeorganisationerne. Kø benhavn PETERSEN, VIGGO: Vendsyssels største biavler. VENDSYSSEL (1981) RECHNITZER, ADY: NU OG DA 5 Skodsborgfiskerne. SØLLERØDBOGEN ROEARBEJDERE. Lollandske landarbej dere fortæller Beretninger fremkommet som led i AOF's Roearbej derdage i Maribo november Udg. af Carl Erik Andersen. København SODEMANN, HENRIK: Landmandsliv 60 år. Grenaa gen TRÆLBUNDEN frihed. En tidsskriftsantonem logi om arbejdsvilkår og bevidstheds dannelse i landbrugssamfundet Udg. af Troels Boeberg Jensen og Jes Jessen. Odense (Dansk kulturhistorie og bevidstheds dannelse ; bd. 10). af del af: J. O. Rawert's: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848, Roskilde JØRGENSEN, KAJ:»Den elektriske lys i station«rander HISTORISK AAR BOG FRA RANDERS AMT 75 (1981) KIRKEBY, HENNING: Brændevinsbrænding i Sønderjylland. SØNDERJYSK MÅ NEDSSKRIFT 57 nr. 10 (1981) KLEM, KNUD: Holmens faste stok. HANDELS OG SØFARTSMUSEET BORG. ÅRBOG 40 PÅ KRON (1981) iil. English Summary. LAMPE, JENS: Bidrag til urmageriets histo rie i det tidligere Skanderborg amt. ÅR HUS STIFTS ÅRBØGER 69 (1980) LAMPE, JENS: Bidrag til urmageriets histo rie i Nyborg. FYNSKE ÅRBØGER LAMPE, JENS: Bidrag til urmageriets histo rie på LollandFalster. LOLLANDFAL STERS HISTORISKE SAMFUND. ÅR BOG LAMPE, JENS: Rids af urmageriets historie i Roskilde amt. HISTORISK ÅRBOG FRA ROSKILDE AMT LAMPE, JENS: Tidsmåling i Sorø amt. ÅRBOG FOR HISTORISK SAMFUND FOR SORØ AMT 68 (1981) iil. LAMPE, JENS: Tidsmåling og tårnure i Præstø amt. HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT. ÅRBOG LAMPE, JENS: Urmagere og ure i Randers amt. Brabrand Håndværk og industri: AHLEFELDTLAURVIG, JØRGEN: Knab strup keramik. FRA HOLBÆK AMT 74 (1981) ANDERSEN, LISE: Karetmageren. Udg. i forbindelse med en udstilling af Kultur historisk Museum. Randers ANDERSEN, LISE: Siv og rør. Husflid og håndværk i Uggelhuse ved Randers fjord. Udg. i forbindelse med en udstilling af Kulturhistorisk Museum. Randers DAHL, BØRGE: Håndværkets, handelens og industriens udvikling indtil Udg. i anledning af Ledreborg Tømmer handels 50 års jubilæum. Omskrivning LAMPE, JENS: Urmageriet i Haderslev amt. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 57, nr. 3(1981)6587. LASSEN, HANS: Træhåndværk. KØBSTADSMUSEET iil.»den GAMLE BY«NELLEMANN, AKSEL: Ry Mølle i sidste halvdel af det syttende århundrede. ÅRHUS STIFTS ÅRBØGER 69 (1980) NIELSEN, CHRISTIAN: Gasflammen som HISTORISK AARBOG FRA RANDERS AMT 75 (1981) SCHØDT RASMUSSEN, P.: Vindmøller. HISTORISK AARBOG FRA RANDERS slukkede AMT 75 (1981)

9 STORM, LARS ERIK: Lyngby fløde i LYNGBYBOGEN STRANDGAARD, OLE: Vandpost af træ. FRA VESTSJÆLLANDS MUSEER TANG KRISTENSEN, JOHANNES E.: Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik i Nør resundby med et udsyn over tobaks rygningens og pibemageriets historie i Danmark indtil ca FRA HIMMER KJÆR HERRED 70 (1981) TORNEHAVE, BODIL: De bornholmske fa jance og terrakottafabrikker. BORN HOLMSKE SAMLINGER 2. rk. 14. bd. (1980) Søfart, samfærdsel og handel: færge og broer. Ved Aissund ALSSUND FYNSKE broens indvielse den 19. oktober Red. af Jørgen Slettebo m. fl. Åbenrå sidste søfartstur som (Søhistoriske skrifter. Handels og Sø fartsmuseet på Kronborg; 12). JUST, FLEMMING: Den første brugs i Varde. FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) LAURSEN, ANDREAS: Danske hjuldam pere. Med forord af Henning Henningsen. København alle MEHR, KAJ: Galeaser og skonnerter fra Sydfyn. FYNSKE ÅRBØGER PEDERSEN, KENNO: Helsingørs søhandel dens storhed og dens endeligt. HAN DELS OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON BORG. ÅRBOG 40 (1981) English Summary. RASMUSSEN, LARS: HolstedVorbasseBindeballe jernbane. FRA RIBE AMT 22, hf. 1 (1981) 330. VENTEGODT, OLE: Glimt af Flensborgs handel og søfart i det århun drede. SØNDERJYSK ANDERSEN, IB: En ung varnsings første og ÅR HENNINGSEN, HENNING: Sømanden og kvinden. Et kapitel af sømandslivet i sejlskibstiden. København SØRENSEN, H. E.: Håndværk og handel i Skærbæk gennem 100 år Udg. af Skærbæk Håndværker og Han delsstandsforening. Skærbæk LAND OG skibe 1747 og 1778/79. BØGER MÅNEDSSKRIFT 57, nr. 4/5 (1981) skibsdreng. VAR NÆS BIRK 7 (1982) BENDSEN, NIELS: Rubjerg Knude Fyr fra 1899 til VENDSYSSEL NU OG DA 5 (1981) 621. DANSKE HESTEVOGNE. Almindelige dan ske vogntyper i perioden Tegningerne er udført af vordende karet magere på Teknisk Skole. Samlet af Poul Christiansen. Viby blade, alle FRIISPEDERSEN, JENS: Sejlskibe. Udg. af Anders Monrad Møller og Jens Loren København Bd. 1. Bd. 2: Forlystelser og underholdning: ENEVIG, ANDERS: Cirkus i Danmark. Kø benhavn Bd. 1. Bd. 1: tavler. Folkedragt, tekstil: ANDERSEN, GUDRUN: Bondesyninger på lærred. Dragværk, rudesyning, korssting. Historie 132 og teknik. København De sidste i Grønlandsfarten, opmålt, teg ANDERSEN, GUDRUN: Danske Bonde skjorter fra ca udgave. net og fotograferet (Søhistoriske skrifter. Handels og Søfarts KJÆR, BIRGITTE: En dåbskjole fra zen. København på Kronborg; 10). English Sum KØBSTADSMUSEET»DEN GAMLE BY« English Summary. Zu GROVESTEPHENSEN, F. S.: Hertugdøm sammenfassung. KRARUP, JØRGEN og Bodil WiethKnud museet mary. skibsfart omkring SØN DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 59 nr. 11/12 (1981) (Også trykt i NORD mernes SLESVIGSKE MUSEER 8 (1981) 5064). GROVESTEPHENSEN, F. S.: Ærøskøbings 110 To Parisermodeller. NATIONALMU SEETS ARBEJDSMARK sen: LORENZEN, ERNA: Tøjprøver fra fortiden. Kildemateriale for nutiden. KØBSTADSMUSEET»DEN GAMLE BY«

10 76. English Summary. Zusammenfassung. PAULLI ANDERSEN, M. K.: Danske Bonde vævninger. Hvergarnsstoffer ca Analyser, materialer, mønstre og farver. København havn HISTORISKE MEDDE LELSER OM KØBENHAVN WILLERSLEV, RICH.: Svenske gæstearbej dere i København FORTID OG NUTID 29, hf. 2 (1981) Folkekunst: HAASTRUP, ULLA: Den hellige Thomas af Canterbury i Sønder Nærå på Fyn. ICO NOGRAPHISK POST 1981, hf English Summary. Litteraturliste. KJÆR, ULLA: Nye fortolkninger omkring Morten Maler. ICONOGRAPHISK POST 1981, nr English Summary. MAGNUSSON, POR: Rögnvaldur Sigmundson gullsmisur i Fagradal. FRÖOSKA PARRIT 2829 (1981) Eng lish Summary. (= Festskrift til Sverri Dahl). MEDIEVAL iconography and narrative. A symposium. Ed. by Flemming G. Ander sen m. fl. Proceedings of the Fourth International Symposium organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages, held at Odense University on 1920 November, Odense SCHARFF, MIKKEL: Kalkmalerierne i Søn der Nærå kirke på Fyn. ICONOGRA PHISK POST 1981, hf Eng lish Summary. Litteraturliste. VII. MINORITETER ANDERSEN, KAREN: Svenske hårkullor. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 57, nr. 6/7 (1981) BALLEPETERSEN, MARGARETHA: The Holy Dåne Some Aspects of the Study of Religious Group ETHNOLOGIA SCANDINAVICA Biblio grafi. NELLEMANN, GEORGE: Polske landarbej dere i Danmark og deres efterkommere. Et studie af landarbejderindvandringen og indvandrernes integration i det danske samfund i to generationer. København (Folkelivs studier = Studies of Folklife; 7). English Summary. WILLERSLEV, RICH.: Den slesvigske, sven ske og russiske indvandring til Køben VIII. HUSHOLDNING, MAD OG DRIKKE JENSEN, KNUD: Traditionsoptegnelser om brødbagning. SØNDERJYSK MÅNEDS SKRIFT 59, nr. 11 /12 (1981) (Også trykt i NORDSLESVIGSKE MU SEER 8 (1981) 7085). IX. SKIK OG BRUG, FESTER OG HØJ TIDER, LEG OG SPIL Skik og brug: GAD, EMMA: Takt og tone. Ny udgave. Kø benhavn MICHELSEN, PETER: Flasken i kransen. SKALK 1981, nr MICHELSEN, PETER: Spørgsmål og svar om rejsegilder. NATIONALMUSEETS AR BEJDSMARK SØNDERGÅRD, BENT: Skudsmål gennem 300 år. VENDSYSSEL ÅRBOG Fester og højtiden BREGENHØJ, CARSTEN: Større end jule aften [om helligtrekongersløb på Ager sø]. FRA VESTSJÆLLANDS MUSEER BØGGILD, HANSAAGE: De kommer nok engang. En nytårskrønike om fest i ga den på helligtrekongersaften i gamle dage. Rønne GAMMELGÅRD, CHRISTIAN A.: Et bonde bryllup i Varnæs for 110 år siden. VAR NÆS BIRK 7 (1982) JENSEN, BØRGE: Kyndelmisse. Horsens JUL omkring første verdenskrig. Red. af Hjalmer Havelund. København NÅR DØDEN gæster. Danske begravelses skikke gennem 100 år. Red. af Charlotte Bøgh. Udg. af Københavns Bymuseum. København SCHIØLER, BENTE: Menneskets sidste fest og dens omkostninger. FOLK OG KULTUR English Sum mary. Bibliografi. 111

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folk og. Kultur. Årbogfor Dansk. Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder. København 1987

Folk og. Kultur. Årbogfor Dansk. Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder. København 1987 fr*s I Folk og Kultur Årbogfor Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 1987 Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder København 1987 Folk og Kultur udgives med støtte fra Arthur Christensens og hustrus folkemindefond

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007 Bowling 00 Dame A & B Bowlingspiller Serieforløb X / Snit Score Morsø Firmasport Sanne M. Andersen DB 0 Pinenhus Skive og omegns Karen Børsting DB KB Skive og omegns Jette Klysner DB Thisted Firma Sport

Læs mere

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing Resultatliste Herning stævnet den 23/ 24-2013 1. 185/2 rune bonde rofi ringkøbing 1. 181/4 søren nørskov nielsen gffi grindsted 2. 176/1 erik bo jørgensen grundfos viborg 3. 162/1 kjeld østergård m.com

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

DM 2006 - gruppe resultat for 70meter

DM 2006 - gruppe resultat for 70meter DM 2006 - gruppe resultat for 70meter Gladsaxe Bueskytteklub. Dato: 2.+3. September 2006 Danmarksmesterskab 2006. Gruppe: HSR Resultat efter 72 Pile. 1 9A Bo Steimann Roskilde 0 323 0 0 323 36 11 16 2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere