Å R S B 04 E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B 04 E R E T N I N G"

Transkript

1 04 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen Polen Rusland Storbritannien Tyskland Ungarn Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation Personale Repræsentantskab og bestyrelse Støtte Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter... 40

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2004 blev et produktivt år for Det Danske Kulturinstitut med afholdelse af flere hundrede aktiviteter inden for formålsparagraffens tre hovedområder: kunst, kultur og samfund. omstillingsproces, landene har undergået, og det er derfor meget vigtigt, at de tætte, venskabelige forbindelser med Danmark, som derved er skabt, fortsat fastholdes og udbygges til gavn for alle parter. Geografisk finder hovedparten af aktiviteterne sted i institutlandene, men gennem mange år er der dyrket tætte kontakter, blandt andet inden for undervisningssektoren, med lande som Kina, Sydafrika, New Zealand, Australien, Canada, og USA, hvilket også afspejles i aktivitetslisterne. Skabelsen af varige kulturelle forbindelser og partnerskaber, byggende på dialog, gensidighed og tillid, er grundlæggende principper i Instituttets strategi og måde at arbejde på overalt i verden. Den lokale tilstedeværelse i Institutlandene er derfor en afgørende faktor for den større intensitet af aktiviteter i netop disse lande. Instituttets vigtigste aktiviteter er beskrevet i afsnittene for de enkelte afdelinger, og en samlet oversigt findes i Aktivitetslisten bagest i denne Årsberetning. Aktiviteterne fordeler sig på følgende områder: Filmarrangementer: 40 Litteraturarrangementer: 31 Koncerter: 74 Teater, dans og performance: 28 Udstillinger: 81 Seminarer: 34 Foredrag: 91 Konferencer: 9 Studierejser: 71 Job-swops/udveksling: 7 Gå-hjemmøder: 5 I 2004 blev EU udvidet med 10 nye medlemslande, hvoraf Kulturinstituttet har afdelinger i de fem (Estland, Letland, Litauen, Polen og Ungarn). Dette har i høj grad påvirket Instituttets arbejde i disse lande i form af øget efterspørgsel efter oplysning om Danmark og dansk kultur, blandt andet gennem foredragsvirksomhed (ikke mindst i Ungarn), og ønske om deltagelse i såvel bilaterale udvekslinger med Danmark som i multilaterale europæiske kulturprojekter. Instituttet har gennem sin tilstedeværelse og virke i disse tidligere Østlande i de sidste år været en aktiv deltager og partner i den samfundskulturelle udvikling og Den nye afdeling i Skt. blev i begyndelsen af året fuldt udstyret med dansk design og danske møbler, således at Instituttets fine lokaler nu fremstår som et meget præsentabelt udstillingsvindue for noget af det bedste inden for dansk design og møbelkunst. Dette værdsættes af russerne, som møder flittigt op i stort tal til de mange begivenheder, der finder sted på Instituttet, som nu efter mindre end to års virke for alvor er blevet en kendt institution i byen. Det er ligeledes blevet et populært rejsemål og mødested for mange danske delegationer og kunstnere. I sandhed en flyvende start for Instituttet. I efteråret havde vi den store glæde, at Bikubenfonden bevilligede knap 3 mio kr. til Instituttet til køb af en kunstnerlejlighed i Skt.. Denne er nu fundet og vil være funktionsdygtig fra foråret En varm tak skal hermed rettes til Bikubenfonden for denne donation. De fleste af Instituttets afdelinger deltager fra tid til anden i fælles kulturprojekter sammen med et eller flere andre EUlandes lokale kulturinstitutter. Det vil typisk dreje sig om projekter med et specifikt tematisk indhold (udstilling, musik-, film-, litteratur- eller teaterfestival), og fordelene ved samarbejdet kan være mange: bedre idéudvikling, synergi, større synlighed og økonomiske besparelser for den enkelte. Det er samtidig en øvelse i europæisk kultursamarbejde og kan bidrage til en højnelse af bevidstheden om europæisk identitet både i og uden for Europa. I Bruxelles har foreningen af kulturinstitutter fra EU-landene (CICEB), som i øjeblikket har omkring 15 medlemmer, gennem de senere år udviklet et godt samarbejde med et aktivitetsprogram, der sidste år bl.a. omfattede et stort europæisk filmprojekt (Large) om det gamle og nye Europa. EU-Kommissionens afdeling for Uddannelse og Kultur er i de senere år blevet meget opmærksom på dette vigtige netværkssamarbejde, og har nu signaleret, at man ønsker at støtte det som en model til efterfølgning overalt, hvor der findes kulturinstitutter fra EU-landene. Det store netværk af kulturinstitutter verden over tænkes således også anvendt til at realisere nogle af Kommissionens kulturprogrammer. SIDE 3

4 I forbindelse med H.C. Andersens 200 års fødselsdag har alle Instituttets afdelinger gjort et stort opsøgende arbejde i årets løb for at finde lokale samarbejdspartnere til projekter i kulturhuse, teatre, biblioteker, skoler m.m. Det har foreløbig resulteret i udgivelsen af et samlet katalog med omkring 300 arrangementer, som spænder fra skoleprojekter til oplæsninger, nyoversættelser og udgivelser, teaterforestillinger, performances, koncerter og udstillinger. Hovedparten af aktiviteterne er finansieret lokalt. Flere af programmerne påbegyndtes i 2004 og er flerårige. Et enkelt projekt skal her fremhæves, nemlig det dansk/ sydafrikanske danseprojekt for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn og unge, som blev startet i 2003 i samarbejde med Brændstof, Københavns Amt, og den sydafrikanske koreograf og danser Gerard Samuel. Resultatet af samarbejdet, danseforestillingen Who Says the Ugly Duckling?, blev først opført i Albertslund i 2003; sidste år turnerede den til Ungarn og i 2005 rejser den til Sydafrika i anledning af jubilæumsåret. Et flot og - i flere henseender - grænseoverskridende projekt. I december 2003 udtalte Kulturminister Brian Mikkelsen under et officielt besøg i Kina, at Danmark nu skulle have et kulturinstitut i Kina. Dette emne blev igen taget op i forbindelse med Statsministerens besøg til Kina i februar 2004, og i efteråret vedtog Folketingets Finansudvalg glædeligvis at yde en ekstrabevilling til Kulturinstituttet til oprettelse af en afdeling i Kina. En henvendelse fra Kulturministeriet til den kinesiske regering resulterede i et besøg af en højtstående delegation fra det kinesiske Kulturministerium i december, hvor et hovedemne var en drøftelse af procedurerne for oprettelse af et dansk kulturinstitut i Beijing. Kineserne udtrykte stor velvilje herfor, og med virkning fra januar 2005 er Kulturinstituttet gået i gang med etableringsprocessen i Beijing, i første omgang med status som en privat kulturvirksomhed. Delegation fra det kinesiske kulturministerium drøfter oprettelse af dansk kulturinstitut i Kina. (Foto: Instituttets arkiv) symposium, Bartok and Nationalism, hvor der var eksperter fra Ungarn og Tyskland, samt optræden af såvel konservatorieelever og Radiokoret, og dels en turné for den berømte Bartok-kvartet. Endvidere optrådte de udenlandske foredragsholdere i forbindelse med et Bartok-seminar på Københavns Universitets Musikvidenskabelige Institut. Arrangementet var en stor succes og har affødt en henvendelse fra Den Polske Ambassade til Instituttet om at medvirke til at arrangere et lignende projekt for den polske komponist Lutoslawski i I 2004 har Kulturinstituttet, i lighed med andre statslige og statsstøttede institutioner, indledt processen med udformningen af en resultataftale med Kulturministeriet for perioden Det vil stille nye krav til Instituttet om at levere målbare resultater, men det er en udfordring, vi har valgt at tage op. I samme forbindelse vil der blive udformet en samarbejdsaftale med Kunststyrelsen, og Instituttet vil ligeledes blive nævnt som vigtig samarbejdspartner i trepartsaftalen mellem Kulturministeriet, Kunststyrelsen og Udenrigsministeriet. Planlægningen af aktivitetsprogrammet har dog været i gang længe, idet afdelingens direktør, Eric Messerschmidt, i forvejen har været bosiddende i Beijing nogle år og, udover at være koordinator i Kina for HCA2005 Fonden, har han fungeret som Kulturinstituttets forlængede arm i planlægningen af en række projekter. Det kan allerede konstateres, at interessen for Kina fra dansk kulturlivs side på mange måder synes at modsvare erhvervslivets ditto, og det er derfor med store forventninger vi ser frem til den vigtige kulturforposts virke, forhåbentlig i et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv. Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere og sponsorer i udlandet såvel som i Danmark. En særlig tak igen i år til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for dens aldrig svigtende støtte til Instituttet. Det er Instituttets politik at medvirke til udvekslinger, der går begge veje, og et godt eksempel på et projekt, som Instituttet var med til at formidle til Danmark, var Bela Bartok-arrangementerne i oktober. De omfattede dels et SIDE 4

5 Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige studierejser inden for specifikke faglige emner for grupper; fx politikere, embedsmænd i stat, amt og kommune, lærere, ledere og pædagoger, foreninger og organisationer osv. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på. I tilknytning til besøgsprogrammet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer for gruppen. Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige interesser, ønsker og forventninger og arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem samarbejdspartnere inden for kulturinstituttets globale netværk. Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid. Mange kommunale og amtslige udvalg rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder. De forestående kommunesammenlægninger afspejlede sig i 2004 i en særlig interesse for blandt andet at besøge Skotland, som har stor erfaring med kontraktstyring inden for det offentlige, udlicitering af opgaver samt kommunesammenlægning. Ligeledes var flere grupper interesseret i at høste erfaringer om kvalitetsmåling og evaluering inden for undervisningssektoren. De kulturelle og historiske forbindelser mellem Rusland og Danmark gav også inspiration til flere studierejser inden for emner spændende fra ytringsfrihed i de russiske medier til besøg i de storslåede russiske parker og haveanlæg, som Center for Skov, Landskab og Planlægning besøgte. De nye EU-lande tiltrak sig stor opmærksomhed inden for navnlig samfundsmæssige emner og landbrugssektoren. Inden for de faglige studierejser til Danmark har flere delegationer fra de nye EU-lande ønsket at besøge Danmark for at hente ny viden og knowhow til at tackle de mange nye udfordringer de står overfor. De økonomiske midler er dog desværre fortsat begrænsede. I foråret besøgte en delegation af polske repræsentanter fra Gdansk Byråds Kulturudvalg samt bibliotek København og omegn, for at kigge på turisme og kultur som en ny mulig erhvervssektor. Desuden besøgte de Helsingør for at høre om planerne om det store havneprojekt Kulturværftet, da Gdansk har samme mulighed for en unik udnyttelse af de gamle havnearealer. Formidling af kunst til børn på museer var emnet for en studierejse i november tilrettelagt for undervisningsafdelingen på Peter-Paul fæstningen i Skt.. Gruppen besøgte en lang række museer og rejste hjem med en række konkrete idéer til nye undervisningstiltag og samarbejdsprojekter efter et møde med en hel anden formidlings- og kulturtradition. Interessen er stor for at studere det danske uddannelsessystem i praksis på trods af Danmarks dårlige karakterer i diverse udenlandske rapporter. I 2004 har syv engelske grupper af lærere, skoleledere og administratorer fra forskellige skoledistrikter i England været på studiebesøg i København. Temaerne har blandt andet været kreativitet i undervisningen og fremmedsprogsundervisning. To sydafrikanske delegationer, som repræsenterede den øverste skolemyndighed i KwaZulu-Natal provinsen, besøgte ligeledes Danmark. Her var fokus foruden selve læreruddannelsen i modsætning til de engelske grupper rettet mod selve ledelsen af skolen samt tilrettelæggelse af specielle undervisningstiltag, eksempelvis specialundervisning. Kombinationen af faglige og kulturelle besøg har givet grupperne en overordnet samfundsmæssig forståelse og historisk indsigt i den uddannelsesmæssige tradition. I juli var en gruppe hollændere bestående af landmænd, lokalpolitikere, forskere fra Wageningen og direktører på studietur i Danmark. Formålet var at indhente ny viden om biogasanlæg samt information om, hvordan man tackler gylleproblematikken, som er et stadigt voksende problem i Holland. I Holland påtænker man at etablere et eller flere biogasanlæg, og gruppen var derfor interesseret i at vide alt om biogasanlæg - lige fra hvordan man på det kommunale plan ser på biogasanlæg til hvordan biogasanlægget fungerer i praksis og gavner landmanden. En belgisk delegation med repræsentanter fra kulturadministrationen i Turnhout by, Det flamske Kulturministerium og Cultuur Lokaal besøgte Odense og Kolding i november måned for at få inspiration til en strategisk planlægning af den flamske lokale kulturpolitik. Siden en ny kulturlovgivning blev vedtaget i 2001, har Flandern søgt at samle de mange forskellige kulturinstitutioner og foreninger i kommunerne i en samlet integreret indsats inden for kulturområdet. Gruppen hørte blandt andet om samspillet mellem Odense Kommunes Kulturforvaltning og de lokale kulturhuse. Under temaet Vold i Familien besøgte The Baltic-Nordic Network København i november måned. Netværket blev etableret for 6 år siden og har siden da arrangeret flere SIDE 5

6 aktiviteter under dette tema i samarbejde med kulturinstituttet i Vilnius. Gruppen besøgte en lang række institutioner for at se, hvordan man tackler problematikken i Danmark, heriblandt KVINFO, SSP i Ballerup Kommune og Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre. Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for skole, kultur, socialog sundhedsområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega, enes om et fælles tema og arrangerer herefter et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til andre relevante institutioner/ organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I 2004 arrangeredes Job-Shadowing til blandt andet Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Ungarn, Baltikum, Sydafrika, Canada, USA, Australien og New Zealand. Desuden har der blandt andet været arrangeret en helårs udveksling mellem Solrød Gymnasium og Oberon High School i Victoria, Australien. Det internationale gruppeudvekslingsprojekt Young Female Teachers in the Baltic Sea Area, som Kulturinstituttet gennemførte i i forlængelse af EU-udvidelsen i 2004 i samarbejde med IUC-Europe, blev afrundet med en konference i København i marts måned. Projektet var et samarbejdsprojekt, som fokuserede på at skabe et netværk på tværs af landegrænserne mellem yngre SIDE 6 African Sunday på Frederiksberg, musikalsk besøg fra Fort Hare University i Eastern Cape Province. (Foto: Fort Hare University) kvindelige undervisere fra landene omkring Østersøen (Rusland, Norge, Letland, Sverige, Litauen, Tyskland, Estland og Danmark). Desuden var målet at skabe mulighed for at diskutere forskellige indgangsvinkler til pædagogik og metode samt at diskutere den dominerende kvindelige lærerrolle i alle de deltagende lande og konsekvenserne heraf. I samarbejde med IUC-Europe arbejder Kulturinstituttet i øjeblikket på en videreudvikling af projektet i i form af nye internationale efteruddannelseskurser, der skal udvikles af en styregruppe af repræsentanter fra det tidligere projekt, hvorefter der decentralt skal afholdes tværnationale efteruddannelseskurser i de respektive lande. Kulturinstituttet arrangerede i det forgangne år en lang række koncertog teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper, fritidsorganisationer og klubber samt forskellige interesseorganisationer. DR Radiopigekoret besøgte i foråret Estland, hvor de optrådte med to vellykkede koncerter i Tallinns gamle bydel. I juli måned rejste DR Radiopigekoret så med chefdirigent Michael Bojesen og følge, i alt 46 personer, til Shanghai og derefter til Beijing ledsaget af korets protektor HKH Prinsesse Alexandra. Koret gav koncerter på så prominente koncertsteder som Shanghai Grand Theatre, Century Theatre i Beijing og Zongshan Music Hall i den forbudte by. Turnéen blev rundet af med en udendørs koncert i Beijing International Sculpture Park. Udover koncerterne omfattede turen også besøg i blandt andet Den Forbudte By, Den Kinesisk Mur og Hutongerne. Koncertturnéen indledte H.C. Andersen-fejringen 2005 i Kina, og på programmet var bl.a. H.C. Andersentekster. Radiopigekoret blev på turnéen akkompagneret af bassisten Chris Minh Doky. Et kamerahold fra Nordisk Film fulgte koret og Prinsessen på hele turnéen, såvel ved koncerter og prøver som i fritiden. Udsendelsen blev vist på TV2 i efteråret.

7 African Star! fortæller historien om William Philip Schreiner og hans kamp for de sortes rettigheder i Sydafrika for 100 år siden under Den Anden Boerkrig ( ). African Star! blev opført på HF-Centret Efterslægten samt i Lyngby Kulturhus. Little Theatre, University of Cape Town, optrådte med forestillingen, African Star, i anledning af Sydafrikas 10 års jubilæum for frihed og demokrati. (Foto: University of Cape Town) Lyngby Brassband gæstede Tallinn og omegn i juli måned, hvor de blandt andet gav en række udendørs koncerter, som der er stor tradition for i Estland i sommermånederne. De baltiske lande og Ungarn er ofte populære og attraktive destinationer for mange kor og orkestre på grund af deres mangeårige kor- og musiktradition, således også for Kammerkoret Camerata, der foruden en række koncerter også indspillede en CD under deres ophold i Tallinn i oktober. Den 27. april 1994 afholdtes det første frie demokratiske valg i Sydafrika. Ti års jubilæet for frihed og demokrati blev fejret med en række begivenheder i Sydafrika og i lande verden over i Det Danske Kulturinstitut afholdt i samarbejde med Den Sydafrikanske Ambassade i København og Projekt Brændstof en række projekter for at markere jubilæet. Den anerkendte sydafrikanske jazzkvartet Darius Brubeck & Afro Cool Concept optrådte mandag den 26. april på Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant i anledning af den officielle fejring af 10-års dagen for afholdelse af de første frie valg i Sydafrika den 27. april I anledning af 10-års jubilæet præsenterede Sankt Markus Kirke og Det Danske Kulturinstitut African Sunday på Frederiksberg i perioden september. 10 musikstuderende fra Fort Hare University afholdt sammen med deres professor Dave Dargie en række workshops og koncerter, hvor de sang, dansede og spillede på marimbaer og buer på skoler, institutioner, kirker og spillesteder på Frederiksberg. Fort Hare University var det første universitet i Sydafrika, hvor sorte og farvede fik adgang og mulighed for at studere og tæller blandt andet Nelson Mandela og Desmond Tutu som tidligere studerende. Syv unge fra Little Theatre, University of Cape Town, gæstede sammen med Christopher Weare, direktør og professor University of Cape Town, København den november med teaterstykket African Star!. Set i lyset af Sydafrikas 10-års jubilæum for Apartheids ophør og indførelsen af frihed og demokrati i 1994, skildrede stykket en yderst interessant historisk periode i Sydafrikas historie, hvor fremsynede mænd kæmpede for en fremtid for alle sydafrikanere uanset hudfarve. Desuden opførte gruppen uddrag af stykket på Københavns Rådhus i forbindelse med messen South African Celebration of Ten Years of Freedom. Together, a better future for South Africa, Africa and the World, arrangeret af Den Sydafrikanske Ambassade i København. I anledning af Handicapåret 2003 gennemførte Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med projekt Brændstof, Københavns Amt, et stort dansk/sydafrikansk danseprojekt for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn og unge. Forskellige danseprojekter blev udviklet på en række institutioner i Københavns Amt med den sydafrikanske danser og koreograf Gerard Samuel som instruktør. Resultatet af samarbejdet med Klub Vest i Albertslund blev en flot danseforestilling Who says the Ugly Duckling?, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr Den grimme Ælling. I 2004 rejste Klub Vest på turné med forestillingen til Ungarn, hvor de opførte forestillingen med stor succes på en række undervisnings- og behandlingsinstitutioner for fysisk og psykisk handicappede i Budapest og Kecskemét. Til maj 2005 rejser Klub Vest til Durbanområdet i Sydafrika og opfører forestillingen i anledning af H.C. Andersen året En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 7

8 B e n e l u x H.C. Andersen året har stået helt centralt. Instituttet har udnævnt H.C. Andersen goodwill ambassadører, f.eks. den hollandske prinsesse Laurentien, storhertuginde Marie-Theresa af Luxembourg og den wallonske forfatter Carl Norac. Instituttet har desuden forberedt og afholdt fire pressekonferencer, hvor disse og de øvrige ambassadører blev udnævnt, og hvor de mange planlagte H.C. Andersen begivenheder blev præsenteret. Begivenheder, som Instituttet har stimuleret og koordineret efterfølgende. Det har været et spændende pionerarbejde at skabe interesse for projektet, og nu, hvor det er 2005, kan det ses, at det er lykkedes, og at der er mange, som nu er interesserede i at sætte H.C. Andersen på programmet. Så Benelux er fuldt i gang med at fejre H.C. Andersens fødselsdag. I CICEB sammenhæng har der været to store projekter, som er kommet dansk kultur til gode, nemlig filmprojektet Large og Journalistudvekslingen Reporting elections. I det første var Mogens Rukow en vigtig person, fordi han som vejleder for unge filmmagere fra hele Europa var med til at skabe indholdet i de film, der blev skabt over temaet det nye og gamle EU Europa. Filmene bliver nu vist i hele Europa gennem Kulturinstitutternes andre afdelinger. Udnævnelse af den hollandske prinsesse Laurentien til H.C. Andersen æresambassadør i november. (Foto: Henrik Salling) Foråret stod i rocken og poppens tegn, hvor dansk rockmusik blev så godt eksponeret i Belgien og Holland, at de nu har skabt deres egne kontakter og stadigt turnerer i Benelux. Instituttet skabte kontakter for Camilla Munck og Kitty Wu samt for Jomi Massage, og disse optrådte i Holland og Belgien. Senere på året kom Jomi Massage tilbage. Profileringen af dansk rockmusik hang sammen med, at belgiske grupper blev præsenteret på Spotfestival i Århus i Juni måned. Her optrådte Mintzkov Luna, Admiral Freebee og Mauro & The Grooms. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 2 filmprojekter, 4 litteraturarrangementer, 9 koncerter, 3 teaterforestillinger, 12 udstillinger, 6 seminarer/ konferencer, 8 foredrag og 10 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. I Journalistudvekslingen blev danske politikere fulgt i deres valgkamp til EU-parlamentets valg, og der kom artikler om Danmark i aviser i andre europæiske lande, samt måske det vigtigste, danske journalister fik muligheden for at skabe netværk med andre unge journalister. SIDE 8 Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux

9 E s t l a n d I lighed med flere af de øvrige afdelinger har Kulturinstituttet i Estland været involveret i fremstød for både dansk og nordisk kultur. Det gælder de mange aktiviteter vi har haft med dansk deltagelse arrangeret inden for musik, kunst, teater m.m. Højdepunktet for musikprogrammet var The Youth Jazz Music Workshop, iværksat af Kulturinstituttet og arrangeret i samarbejde med det Estiske Musikakademi, Viljandi kulturakademiet og støttet af The Nordic Grant Scheme. I seminaret deltog unge musikere fra Danmark, Sverige, Finland samt de baltiske lande og Skt.. The Youth Jazz Camp projektet havde som formål at skabe tættere bånd mellem unge musikudøvere i de baltiske - og nordiske lande, etablere netværk for fremtiden, udvikle deltagernes forståelse for kulturelle ligheder og forskelle, skabe livlige musikseancer under kyndig vejledning af professionelle musikere samt forberede et fælles koncertprogram for Tabasalu Jazzfestivalen i slutningen af ugen. Der var andre musikprojekter såsom Trio Chroch koncerterne og seminarer for de studerende ved Viljandi kulturakademiet. Dertil kom Københavns symfoniorkesters koncerter i Pärnu, som trak fulde huse. De to talentfulde danske kor, Danmarks Radios Pigekor og Camerata, gav koncerter i forskellige koncertsale og kirker og modtog megen ros herfor af såvel publikum som presse. Kulturinstituttet var inddraget i det internationale udvekslingsprojekt for journalister, Large, i forbindelse med EU udvidelsen og EU Parlamentsvalget i juni. Projektet var igangsat af CICEB og lederen af Kulturinstituttet i Bruxelles, Lone L. Larsen, og involverede alle 25 EU medlemslande. Lyngby-Taarbæk Ungdoms Orkester på koncertturné i Estland, juli måned. (Foto: Bjarne Olsen) Kulturinstituttet var ligeledes involveret i et andet tværnationalt projekt, North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Area, som afholdt sit afsluttende seminar i København i marts. Kulturinstituttets partner i dette projekt var European House of Estonia. I år afsluttede vi Nordjylland-Estland kunstprojektet ( ) med udstillingen Møder vist på flere gallerier i Estland og Danmark. Sprog og litteratur har altid udgjort en hovedprioritet for Kulturinstituttet. Kulturinstituttet deltog således aktivt i Nordic Poetry Festival og Nordic Library Days og arrangerede adskillige litterære debatter. Den danske forfatter Peer Hultberg besøgte Tallinn i anledning af, at en del af hans roman Byen og verden var blevet udgivet i det estiske litteraturmagasin Looming. I år var der adskillige konferencer, hvor Kulturinstituttet havde mulighed for at komme med indlæg og således informere om den seneste udvikling inden for det tværnationale kulturelle samarbejde. Den væsentligste begivenhed var The Conference on Education: Multiplexy of Languages; Learning - Needs and Possibilities, arrangeret af det estiske ministerium for uddannelse og videnskab. Ved The BaltSeaNet Conference om tværnationalt samarbejde præsenterede Kulturinstituttet dets egne aktiviteter inden for Østersøregionen. Årets sidste tre måneder blev brugt til at forberede lanceringen af det estiske HCA2005 program. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 6 udstillinger, som er blevet vist 11 forskellige steder, 17 koncerter med 7 danske solister eller ensembler, 11 teater - eller danseforestillinger med 6 ensembler, 11 filmforevisninger, 9 seminarer, 10 foredrag og 5 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland SIDE 9

10 L e t l a n d Beretningsåret har været præget af mange aktiviteter i forbindelse med 200 året for H.C. Andersens fødsel. Også på dette område har det været vigtigt at finde relevante lettiske samarbejdspartnere for at give det enkelte projekt en sikker forankring i en lokal efterspørgsel. I forlængelse af dette udgangspunkt blev der startet to landsdækkende konkurrencer, hvor partnerne var henholdsvis det største dagblad Diena samt lettisk TV1. I samarbejde med HCA2005 blev der sørget for præmier til vinderne i form af rejser til Danmark, og i midten af beretningsåret startede begge konkurrencer. Vinderne af eventyrkonkurrencen blev fejret i Letlands Dukketeater i december måned, hvor der samtidig var premiere på Snedronningen. Letlands præsident Vaira Vike-Freiberga deltog i præmieoverrækkelsen og fortalte de mange fremmødte børn om sit personlige forhold til H.C. Andersen. Begge aktiviteter har haft stor medieopmærksomhed og har været sidste punkt i en medieplan for 2004, der startede i maj måned med udnævnelse af Letlands goodwill H.C. Andersen ambassadør, forfatteren Nora Ikstena, og blev fulgt op af to pressemøder om H.C. Andersen aktiviteter i løbet af efteråret. På filmområdet er interessen for dansk film usvækket. En forevisning af de seks afgangsfilm fra 2003-årgangen på Den Danske Filmskole samlede et proppet auditorium på Kulturakademiet. I Nordisk Filmklub blev Helle Joofs En kort en lang og Susanne Biers Elsker dig for evigt vist for fulde sale. Og i filmfestivalen Arsenals deltog Christoffer Boe med Reconstruction og Jørgen Leth og Lars von Trier med 5 Benspænd. Letterne tog godt imod de to danske digtere Pia Tafdrup og Morten SIDE 10 Den danske kunstner Thomas Poulsens skulpturbidrag til European Space, Riga: Stand for two Venders. (Foto: Instituttets arkiv) Søndergaard, der begge deltog i den lettiske Poesifestival. I årets løb har Letland haft besøg af mange danske musikere, der genremæssigt har dækket hele spektret fra blues til kammermusik. Et par af højdepunkterne har været Michala Petris koncert sammen med Kremarata Baltica i Store Gilde og violinisten Christine Pryns koncert samme sted. Et andet markant dansk islæt var den danske deltagelse i den store internationale skulpturfestival European Space. I forbindelse med Letlands indtræden i EU tog Kulturinstituttet initiativ til en speciel dansk begivenhed. I samarbejde med Den Danske Ambassade og med Hedeselskabet blev der i maj måned plantet en kejser-eg, efter sønderjysk tradition, i byen Talsi. Kejser-egen har to rødder, men fælles krone som symbol på ikke blot samhørigheden mellem de to lande, men også som udtryk for, at Talsi kommune huser en stor dansk koloni. Kulturinstituttets aktiviteter skal gå begge veje, og i 2004 har vi haft tre engagementer med lettiske kunstnere i Danmark. I starten af året optrådte vokalgruppen Cosmos hos henholdsvis Dansk Industri og i Sct. Thomas Kirke på Frederiksberg. De to malere Dmitrij Lavrentjev og Diana Dimma-Dimze udstillede hos Roskilde Bank og hos TRYG i Ballerup. Afslutningsvis skal nævnes et projekt, hvor Kulturinstituttet samarbejder direkte med de danske virksomheder i Letland. Projektet går ud på at samle midler til at udgive en ny H.C. Andersen eventyrbog til samtlige elever i landets 4. klasser. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 12 udstillinger, 16 koncerter, 4 litterære begivenheder, 2 teaterforestillinger, 1 musical og 2 dukketeater-forestillinger, 6 filmarrangementer, 2 konferencer og 7 foredrag. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Mogens Lange, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien

Læs mere

07 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 6 Brasilien 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland

Læs mere

Å R S B 10 E R E T N I N G

Å R S B 10 E R E T N I N G 10 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Brasilien... 8 Estland... 9 Kina...10 Letland... 11 Litauen...

Læs mere

Å R S B 01 E R E T N I N G

Å R S B 01 E R E T N I N G 01 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 4 Afdelingerne Kulturministeriets handlingsplan... 6 Seminarer og studierejser... 7 Job-Swop... 8 Benelux... 9 Estland... 10 Letland...

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2012 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation Forsidebillede: Ravinder Reddy: Untitled 2007-08. Courtesy privat samling. Fra udstillingen

Læs mere

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 Fejringen af H.C. Andersen satte sit præg på kulturlivet i 2005. Selvom H.C.A.-trætheden vist nåede at indfinde sig i den danske befolkning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab Uppercut Danseteater viste En kort, en lang i Kina ifm kultursatsningen i Kina 2014-15.

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

Marina Chirkova som Sylfiden og Vladimir Arhangelski som James. Bournonvilles ballet Sylfiden opføres i Estland. Foto: Harri Rospu.

Marina Chirkova som Sylfiden og Vladimir Arhangelski som James. Bournonvilles ballet Sylfiden opføres i Estland. Foto: Harri Rospu. KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 16 Februar 2007 Kulturdialog udgives af Det Danske Kulturinstitut Vartov Farvergade 27 L, 2. sal 1463 København K Tlf.: +45 33 13 54 48 Fax: +45

Læs mere

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Indhold Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3 Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Als Revyen en lokal begivenhed for hele landsdelen af Kristina Asmussen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET Til Kulturministeriet Dokumenttype Evaluering Dato Oktober 2009 EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET KULTURMINISTERIET Revision [xx] Dato 2009-09-16 Udarbejdet [Navn] af Kontrolleret

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 2 J U N I 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.01/2010 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, www.unima.dk og det var Sune Aske Jørgensen der stod

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

Årsra ppor t 2004 ARKEN

Årsra ppor t 2004 ARKEN ARKEN ÅRSRAPPORT 2004 Nyt værk i samlingen. Ved første øjekast er ARKENs nyindkøbte Damien Hirst-værk Untitled (Birthday Card) et smukt lyserødt hjerte med 20 farvestrålende, eksotiske sommerfugle. Værket

Læs mere

Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K

Årsskrift 2007 t 200 if sskr oles År oeds Sk of K Årsskrift 2007 Kofoeds Skoles Årsskrift 2007 Ansvarshavende: Chefkonsulent Ole Meldgaard Redaktion: Kommunikationskonsulent: Helle Jørler Forside: Maler-elev Lise Poulsen, har lavet collagen Nordisk Tango,

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere