Extended Packaging giver adgang til yderligere informationer om produktet kommunikeret via mobile enheder. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Extended Packaging giver adgang til yderligere informationer om produktet kommunikeret via mobile enheder. 3"

Transkript

1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: IBIZ TechLab Aktivitetsplan nr.: X6_2 15/ Opgave 2 Resumé 1) Målgruppe og behov Aktiviteterne i Innovationscenter for ebusiness (IBIZ Center) 1 ønskes i perioden suppleret med en række nye aktiviteter i regi af et nyt aktivitetsspor IBIZ TechLab. IBIZ TechLab er et nyt strategisk samarbejde mellem de tre IKT-orienterede GTSinstitutter: Teknologisk Institut, DELTA og Alexandra Instituttet og skal på sigt skabe grobund for en række fælles IKT-rettede ydelser og projekter. Teknologisk Institut varetager projektledelsen af IBIZ TechLab såvel som IBIZ Center og vil bl.a. sikre at samarbejdet bygger oven på den indgående viden om danske SMV s barrierer for en øget it-anvendelse, som IBIZ Center har opbygget siden Aktiviteterne vil bestå af udvikling af nye teknologiske serviceydelser samt demonstrationsprojekter med særlig fokus på digital innovation i små og mellemstore handels- og servicevirksomheder. Målsætningen er at skabe vækst, øget kundeloyalitet mv. på baggrund af nye og allerede eksisterende kunde- og virksomhedsdata samt innovative ydelser, der kan bidrage til at gøre den fysiske del af den danske handelsog servicebranche mere konkurrencedygtig. Projektet har til formål at bidrage til den kommercielle udbredelse af IKT-teknologierne ved at der bygges bro til det private marked bl.a. rådgivningsydelser udviklet i projektet. Der vil i denne del af IBIZ-projektet blive fokuseret på 1) Intelligent udnyttelse af data opsamlet på tværs af værdikæden til udvikling af services rettet mod kunden såvel som virksomheden, 2) Teknologier til monitorering af kundeadfærd fx sensorer til opsamling af kundedata i fysiske butikker, 3) Teknologier til at forbedre kundeoplevelsen via nye måder at interagere med kunderne, fx Extended Packaging 2 eller Augmented Reality 3. Målgruppen for denne aktivitetsplan er små og mellemstore handels- og servicevirksomheder med et uudnyttet digitalt potentiale. De danske handels- og serviceerhverv står over for en række udfordringer de kommende år. Den stigende digitalisering presser de mindre virksomheder og de fysiske butikker presses på deres eksistensgrundlag af stigende e-handel, ikke mindst international e-handel 4. Både Regeringens Vækstplan for digitalisering af dansk erhvervsliv og Danmarks Vækstråd udpeger detailhandelen, som en branche under pres, men hvor der modsat kan realiseres store samfundsmæssige gevinster, hvis vi bl.a. via intelligent digitalisering og dataudnyttelse formår at udnytte de urealiserede potentialer i branchen 5. Et sådant fokus vil yderligere være i tråd med Innovationsfondens fokus på Big Data og databaseret forretningsudvikling herunder det kommende samfundspartnerskab om Big Data, finansieret under INNO+ programmet. Der er dog en række udfordringer. Mange virksomheder oplever, at prisen på IT og digitale teknologier er for høj (53 %), virksomhederne oplever, at de ikke har tilstrækkelige ressourcer (50 %) og at der mangler digitale løsninger, der matcher deres behov (38 %) 6. Yderligere er det et problem, at teknologier som fx RFID kun i meget begrænset omfang kobles til internettet med henblik på at skabe øget salg og en bedre 1 Se aktivitetsplanen for Innovationscenter for ebusiness IV (IBIZ Center). 2 Extended Packaging giver adgang til yderligere informationer om produktet kommunikeret via mobile enheder. 3 Augmented Reality tilfører et digitalt lag på virkeligheden, der giver nye muligheder for interaktion. 4 Jf. bl.a. Udenrigsministeriet 2015: Eksportfokus Marts nr.1 / Se Erhvervs- og Vækstministeriet, februar 2015: Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark samt Danmarks Vækstråd, marts 2015: "Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst". 6 Danmarks Statistik, december 2014: IT-anvendelse i virksomheder Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-1

2 kundeoplevelse via datadrevet forretningsudvikling, men typisk kun anvendes mindre innovativt til fx tyverisikring af varer og fysisk adgangskontrol 7. Som led i aftalen om Vækstplan for digitalisering i Danmark er der etableret et partnerskab for digitalisering af detail- og engroshandel. Partnerskabet skal arbejde for at fremme udnyttelsen af digitale teknologier og datadrevet forretningsudvikling. Denne aktivitetsplan vil understøtte partnerskabets aktiviteter for at øge innovation og digitalisering inden for målgruppen. Samspil mellem IBIZ Center og IBIZ TechLab Et af formålene med IBIZ TechLab er at generere viden og indhold, som spredes gennem aktiviteterne i IBIZ Center. Dette samspil er i forsimplet form illustreret nedenfor. Figur 1: Samspillet mellem de to aktivitetsspor i hhv. IBIZ TechLab og IBIZ Center På baggrund af erfaringer fra IBIZ Center ved vi, at målgruppen foretrækker aktiviteter i form af arrangementer og ønsker konkret vejledning om branchespecifikke løsninger, der er afprøvet og har skabt værdi for andre virksomheder. Aktivitetsplanen vil udfylde dette behov med en fokuseret indsats mod målgruppen med konkrete demonstrationsprojekter. Midlet er bl.a. inspirerende business cases, som vil blive formidlet via IBIZ Centers generelle formidlingsaktiviteter beskrevet i aktivitetsplanen for Innovationscenter for ebusiness IV (IBIZ Center). Yderligere vil der blive trukket på IBIZ Centers eksisterende netværk og veletablerede samarbejde med brancheorganisationerne inden for handel og service. Identificering og generering af virksomheder til screening til demonstrationsprojekterne vil primært ske via IBIZ Centers tætte kontakt til SMV på fx arrangementer. IBIZ TechLab definerer udvælgelseskriterierne samt udformer vejledninger og spørgeskemaer til IBIZ Centers konsulenter. 2) Den nye teknologiske serviceydelse I denne aktivitetsplan vil der med udgangspunkt i de tre GTS-institutters unikke kompetencer blive udviklet nye teknologiske serviceydelser, der ligger i forlængelse af de enkelte institutters kompetenceområder: 1. Alexandra Instituttet bidrager bl.a. med viden på områderne augmented reality, smarte produkter, Big Data og visualisering af data. 2. DELTA vil bl.a. tage udgangspunkt i erfaringer med ASICs, lys og optiske målinger og implementering og håndtering af sensorer og data i udviklingen, og der vil blive trukket på viden og erfaringer opbygget gennem RK Datastreams og RK Design og Elektronik. DELTA samarbejder desuden med DTU Compute om nye sensorsystemer og infrastruktur, som også vil bidrage til projektet. 3. Teknologisk Institut bidrager bl.a. med viden om teknologier til identificering af varer til fx intelligent produktinformationer og sporbarhed på tværs af forsyningskæden. Teknologisk Institut varetager desuden rollen som projektleder. 7 Danmarks Statistik, december 2014: IT-anvendelse i virksomheder Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-2

3 Formålet med det tætte samarbejde er at skabe et bredere videnfundament, der gør det muligt at dække en større del af forsyningskæden, end hvad der er muligt for et GTSinstitut alene. Demonstrationsprojekterne vil fungere som konkrete eksempler på de synergier, der opstår, når IKT-teknologier kobles til internettet og IT-systemer integreres på tværs af forsyningskæden. Som det er illustreret i figur 2, vil der blive arbejdet med datadrevet forretningsudvikling på tværs af forsyningskæden med fokus på innovativ dataudveksling mellem kunder og virksomheder og omvendt (højre side af modellen). Dog vil det i forbindelse med flere af projektets aktiviteter 8 yderligere blive belyst, hvordan data kan anvendes innovativt andre steder i forsyningskæden fx i forhold til leverandører (venstre side af modellen). Figur 2: Datadrevet forretningsudvikling på tværs af forsyningskæden Der vil blive udviklet nye værktøjer, der kan give bedre indsigt i kundernes aktiviteter i den fysiske butik samt et bedre videngrundlag for optimering af butikkers indretning, flow og vareudvalg tiltag der kan understøtte de fysiske butikker i konkurrencen med webbutikkerne. Mange af de store kæder køber dyre løsninger eller udvikler selv, men for mindre butikker er udvalget ikke eksisterende eller i bedste fald meget begrænset. Projektet vil bygge bro til et bredt udvalg af eksisterende løsninger med udvikling og rådgivningsydelser, der vil være afgrænset og ligge uden for det private marked. Efter samme princip som IBIZ Center, der har et tæt samarbejde med de private leverandører, vil der i IBIZ TechLab ligeledes være et tæt samarbejde med de private leverandører, der skal sikre, at viden udviklet i projektet også vil bidrage til den kommercielle udbredelse af IKT-teknologierne. Et mål med projektet er at udvikle nye omkostningseffektive løsninger baseret på fx eksisterende sensorteknologier, der kan give de erhvervsdrivende mere håndgribelige data til brug ved fx indretning af butikken og udbud af varer. Ved at kombinere data om bevægelsesmønstre i butikken med data fra kasseapparatet kan der fx skabes nye indsigter om effekten af ændringer i indretningen. Med udgangspunkt i de teknologiske muligheder for Virtual og Augmented Reality, intelligent produktinformation samt mobile teknologier udvikles nye teknologiske serviceydelser målrettet SMV. Formålet er at integrere digitale services i fysiske butikker mhp. bedre kundeoplevelser og mulighed for målrettet servicering af kunderne på tværs af platforme og kanaler. Der vil gennem projektet blive arbejdet strategisk med at udvikle bæredygtige teknologiske serviceydelser inden for følgende områder: 1) Udvikling af prototyper målrettet SMV-segmentet på baggrund af de enkelte GTSinstitutters eksisterende kompetencer kombineret med indsigt opnået i denne aktivitetsplan med fokus på teknologier til dataopsamling, genbrug af data, datavisualisering mv. 8 Fx i den indledende state of the art analyse og i de via projektet udviklede teknologiske serviceydelser. Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-3

4 2) Tilpasning af eksisterende teknologier til SMV-målgruppens behov med fokus på bl.a. sensorteknologier samt eksponerings- og præsentationsteknologier. 3) Rådgivningsydelser rettet mod små og særligt mellemstore virksomheder om fx monitorering af kundeadfærd, herunder teknologiernes begrænsninger og barrierer, hensyn til privacy mv. 4) Test og afprøvning af teknologier til intelligent dataudnyttelse på tværs af værdikæden, simulering af kundeadfærd på baggrund af Big Data, udvikling af nye kundeoplevelser mv. 5) Virksomhedsrettede Master Classes målrettet ejere og/eller ledere beskæftiget inden for online og offline handel og serviceerhverv med intensive undervisningsforløb, hvor virksomhederne bliver præsenteret for forretningsmodeller, der går på tværs af værdikæden og kan skabe grundlag for små og mellemstore detail- og engroshandelsvirksomheders innovationsstrategi. 3) Aktiviteter Omdrejningspunktet for dette projekt er afviklingen af 1-2 årlige demonstrationsprojekter, der skal illustrere værdien og mulighederne ved teknologierne samt indsamle erfaringer med brugen af teknologierne i praksis. Hvert enkelt demonstrationsprojekt vil i videst muligt omfang indeholde IKT-ydelser fra alle tre GTS-institutter. Aktiviteterne gennemføres som et tværgående samarbejde, der tilrettelægges som intensive projektforløb med deltagelse af alle de tre GTS-institutter. Formålet er dels at sikre et tæt samarbejde, hvor aktiviteterne og de udviklede ydelser integreres i sammenhænge, virksomhederne kan relatere til, dels at skabe synergi på tværs af de tre institutters kompetenceområder. Med henblik på at udvikle teknologiske serviceydelser til monitorering af kunders adfærd i fysiske butikker samt eksponerings- og præsentationsteknologier som beskrevet i afsnit 2, vil projektet fokusere på følgende aktiviteter i perioden Afdækning af behov og teknologivalg På baggrund af en nærmere undersøgelse af målgruppens behov og af eksisterende teknologier udvælges et antal teknologier til demonstrationsprojekterne. Der findes i dag teknologier til formålet, men den erhvervsmæssige udnyttelse af dem i praksis er begrænset til større (udenlandske) virksomheder. Aktiviteterne omfatter derfor en identificering og beskrivelse af use cases i form af større virksomheders brug af teknologierne med det formål at bruge dem som inspiration for løsninger målrettet SMV. Aktiviteten vil tage udgangspunkt i international, avanceret teknologisk viden og praksis med henblik på at omsætte disse til løsninger og værktøjer målrettet dansk erhvervsliv. 2. Udvikling og test af centrale teknologier I denne del af projektet vil der blive udviklet målgruppetilpassede løsninger baseret på nye og eksisterende teknologier i kombination med nye anvendelsesområder. Fokus vil være på at skabe øget værdi for virksomhederne og at holde omkostningerne på et minimumsniveau for at øge tilgængeligheden for danske SMV. Eksempelvis benyttelse af almindelige PIR sensorer (bevægelsessensorer der typisk bruges til udendørsbelysning) til at måle fordelingen af aktivitet i forskellige rum i en butik. Dataoutputtet fra dette setup vil have relativt lav opløsning (relativt få målepunkter), men det giver ejeren af butikken et håndgribeligt tal der kan måles kontinuerligt, og som vil vise resultatet af fx en ny indretning eller placering af varer. Der arbejdes ligeledes med teknologier, der kan medvirke til at forbedre kundeoplevelsen ved fx i højere grad at skabe sammenhæng mellem emballering, service og logistik, herunder eksponerings- og præsentationsteknologier ved anvendelsen af flere teknologier i samspil med mobile enheder. Det kan være intelligente prisskilte, hvor kunden via en smartphone kan få yderligere oplysninger eller innovative tjenester relateret til et produkt. Dette kan eksempelvis involvere brug af Augmented Reality Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-4

5 4) Vidensamarbejde og -hjemtagning teknologier. I aktiviteten indgår desuden udvikling af eksempler på, hvordan de opsamlede data kan visualiseres eller på anden måde kommunikeres, så virksomhederne kan opnå en ny indsigt i deres forretning på baggrund af de målte data. 3. Demonstrationsprojekter Parallelt med de indledende aktiviteter arbejdes der med identificering, screening og udvælgelse af virksomhedscases til demonstrationsprojekterne. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med IBIZ Center, der via centrets store kontakt til virksomheder i målgruppen vil generere potentielle virksomheder til demonstrationsprojekterne. Ligeledes vil IBIZ Centers tætte samarbejde med branche- og erhvervsorganisationer, innovationsnetværk og virksomhedsrettede forskningsprojekter bidrage til identificeringen af virksomheder. De potentielle cases screenes enten på egen hånd eller i samarbejde med Networked Business Initiative, Omnichannel Institute eller Innovationsagenterne, og der udvælges årligt 1-2 virksomheder til demonstrationsprojekterne. Projekterne gennemføres i fysiske butikker og vil i perioden fungere som showroom for praktisk brug af udvalgte teknologier. Demonstrationsprojekterne designes og koordineres, så det sikres, at der er en kontinuerlig sammenhæng og fremdrift i projektet, samt at der skabes gode brugeroplevelser og værdi for de deltagende virksomheder. Hvert demonstrationsprojekt vil indeholde formulering og afprøvning af min. en ny teknologisk serviceydelse fra hhv. DELTA, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut, fx udvikling af nye teknologier, tilpasning af teknologier til SMV, rådgivningsydelser, test og afprøvning af teknologier eller udvikling af virksomhedsrettede Master Classes. I forlængelse af demonstrationsprojekterne samarbejdes med innovationsnetværket NEWRetail Technology Lab, som vil gennemføre roadshows i hele landet med fokus på brug af ny teknologi inden for specialvarehandlen (dette samarbejde er beskrevet i aktivitetsplanen for IBIZ Center). Monitorering af kunders adfærd i fysiske butikker medfører ofte bekymring hos både kunder og virksomheder i relation til beskyttelse af privatliv. Selvom de fleste uden protest lader sig monitorere på en webside, er der ofte stor modstand mod monitorering i den fysiske verden, hvilket virksomhederne bliver nødt til at forholde sig til, hvis der skal skabes bæredygtige løsninger. I forbindelse med hvert af de konkrete democases vil der derfor blive gennemført et kvalitativt mini-studie, der sætter fokus på kundernes subjektive opfattelse af informatiseringen af deres krop og fysiske adfærd. Formålet er at producere viden, der 1) Vil blive brugt i de konkrete demonstrationsprojekter, 2) Vil blive videreformidlet i regi af IBIZ Center til relevante målgrupper og 3) Vil kunne give input til en 360 graders rådgivningsydelse i GTS-regi knyttet til bæredygtig monitorering af fysisk kundeadfærd. 4. Inddragelse og videnspredning: Formidlingen af aktiviteterne vil, som illustreret i figur 1, primært ske gennem IBIZ Center. På baggrund af demonstrationsprojekterne leveres indhold og resultater til brug i regi af IBIZ Center fx i form af online vejledningsmateriale, videocases, business cases, indlæg på virksomhedsrettede arrangementer og it-netværk etc. Et af målene med udviklingen af demonstrationsprojekterne i denne aktivitetsplan er at komme med konkrete eksempler på brugen af og potentialet i Big Data, Internet of Things og datadrevet forretningsudvikling målrettet SMV-segmentet, temaer der i stigende grad efterspørges af virksomheder, IBIZ Center er i kontakt med. Teknologisk Institut og DELTA har siden 2007 i regi af IBIZ Center arbejdet for at nedbryde barrierer for mindre virksomheders it-anvendelse. Centret har oparbejdet bred erfaring med at arrangere og facilitere foredrag og workshops for virksomheder samt netværk for kommunale erhvervsfremmeaktører, og er årligt i face-to-face kon- Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-5

6 5) Inddragelse og videnspredning takt med ca virksomheder. Desuden anvendes centrets online ressourcer årligt af ca besøgende. Aktiviteterne i IBIZ Center er således en helt central platform for at udbrede kendskabet til resultaterne fra IBIZ TechLab. På teknologisiden samarbejder Teknologisk Institut bl.a. med Auburn University s RFID Lab, der netop har indgået samarbejde med Amazon om implementering af Auto-ID løsninger på tværs af virksomhedens forsyningskæde med det formål at nå frem til nye processer og teknologier til at forbedre kundeoplevelsen. Denne aktivitetsplan vil hjemtage og formidle erfaringer og viden fra banebrydende internationale use cases inden for handel, logistik og service med særligt fokus på RFID, NFC og beacon teknologi samt state of the art software til datavisualisering. Yderligere har Teknologisk Institut i en årrække samarbejdet tæt med GS1 Denmark samt organisationens internationale afdeling med base i Brussels. GS1gennemfører pt. en række interessante pilotprojekter med udgangspunkt i deres unikke database med stamdata. I forbindelse med screening af virksomheder til deltagelse i de kommende demonstrationsprojekter vil der desuden blive trukket på viden og værktøjer fra samarbejdspartnere i Omnichannel Institute og Network Business Initiative (CBS), Dansk Erhverv, DI Handel, FDIH og Service Platform om opsamling af data om branchen. DELTA vil bl.a. tage udgangspunkt i erfaringer med ASICs, lys og optiske målinger og implementering og håndtering af sensorer og data i udviklingen, og der vil blive trukket på viden og erfaringer opbygget gennem RK Datastreams og RK Design og Elektronik. DELTA samarbejder desuden med DTU Compute om nye sensorsystemer og infrastruktur, som også vil bidrage til projektet. Alexandra Instituttet vil med henblik på udvikling af de nye teknologiske ydelser i denne aktivitetsplan samarbejde med to af instituttets andre aktivitetsplaner vedrørende Big Data og Augment Reality og herigennem med flere af landets universiteter. Alexandra Instituttet er en del af Service Platforms sekretariat og vil således i samspil med Teknologisk Institut, som varetager projektledelsen i denne RK, sikre en effektiv koordination af samarbejdet med Service Platforms NEWRetail Lab og aktiviteterne i IBIZ TechLab. Alexandra Instituttet er samtidig hovedansøger sammen med Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU på Innovationsfondens samfundspartnerskab inden for Big Data. Hvis konsortiet vinder dette projekt, vil Alexandra Instituttet sikre et tæt vidensamarbejde med samfundspartnerskabet. Yderligere er Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet sammen med CLEAN og DTU Compute med i et konsortium om etableringen af et Big Data Business Academy, der bl.a. vil konceptualisere eksisterende erfaringer med anvendelse af Big Data i dansk erhvervsliv og på denne baggrund udvikle målrettede udviklingsforløb med virksomheder med et særligt uudnyttet potentiale i forhold til at anvende Big Data strategisk i deres forretningsudvikling. Herunder udvikling af en række anbefalinger og business cases der går på tværs af de enkelte brancher. For at sikre tilstrækkelig international videnhjemtagning vil projektpartnere desuden deltage i mindst én international konference per år med fokus på databaseret forretningsudvikling og monitorering af kundeadfærd. Denne aktivitetsplan vil som nævnt bygge bro mellem på den ene side IBIZ Centers aktiviteter, veletablerede platform og store berøringsflade med danske SMV og på den anden side aktivitetsplaner og udviklingsprojekter på de tre Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter på IKT-området. Formidlingen af aktiviteterne vil som illustreret i figur 1 og beskrevet under Aktiviteter (pkt 4) primært ske via BIZ Center. Der oprettes en sparrings-/interessegruppe med repræsentanter fra branche- og erhvervsorganisationer, offentlige myndigheder og andre relevante aktører inden for områderne detail- og engroshandel, innovation og digitalisering. Formålet med spar- Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-6

7 6) Sammenhæng med Institutstrategi rings-/interessegruppen er at sikre kvaliteten og relevansen af udviklingen i denne aktivitetsplan samt fungere som formidlingskanal. Medlemmerne hentes bl.a. i IBIZ Centers sparringsgruppe for at skabe størst mulig synergi mellem de to projekter. Teknologisk Institut vil som projektleder være ansvarlig for planlægning, gennemførelse og opsamling af resultaterne af aktiviteterne. Målet er at sikre sammenhæng og fremdrift i aktiviteterne samt gode brugeroplevelser og værdi for de deltagende virksomheder. Projektledelsen skal også sikre at de løbende output fra aktiviteter i IBIZ TechLab bliver samlet og kvalitetssikret til videre formidling i regi af IBIZ Center. Der sikres integration og sammenkobling til relaterede aktiviteter i gruppen af innovationsnetværk. IBIZ TechLab er et strategisk forsøg på at skabe et bredt samarbejde på tværs af de tre IKT-orienterede GTS-institutter: Teknologisk Institut, DELTA og Alexandra Instituttet. Projektet er således en strategisk satsning fra alle tre institutter, der potentielt ville kunne skabe grobund for et øget samarbejde samt videndeling om kommende IKTrettede ydelser og projekter. Samarbejdet vil bygge oven på den viden og erfaringer med danske SMV s barrierer for en øget it-anvendelse, som IBIZ Center har indsamlet siden ) Milepæle år 1 Aktivitet 1: Afdækning af behov og teknologivalg MP1.1 (Videnhjemtagning): State of the art analyse af teknologier, standarder og systemer til monitorering af kunders adfærd i fysiske butikker samt eksponerings- og præsentationsteknologier. MP1.2 (Videnhjemtagning): Forundersøgelse og notat om målgruppens behov og ønsker samt eksisterende løsninger og systemer der kan integreres. Herunder fem pilotinterviews med kunder/forbrugere om deres subjektive oplevelse af informatiseringen af deres fysiske adfærd. MP1.3 (Vidensamarbejde): Identificering og beskrivelse af min. to use cases fra større danske eller udenlandske detail- og engroshandelsvirksomheder, hvor relevante teknologier benyttes til at skabe sammenhæng på tværs af værdikæden. MP1.4 (Kompetenceopbygning): Deltagelse på 1-2 førende konferencer om monitorering af fysisk kundeadfærd og/eller eksponerings- og præsentationsteknologier. Aktivitet 2: Udvikling og test af centrale teknologier MP2.1 (Udvikling af teknologisk service): Formulering og afprøvning af min. tre teknologiske serviceydelser udvalgt på baggrund af analyserne af state of the art og målgruppens behov, eksempelvis udvalgte sensorteknologier til monitorering af kundeadfærd i fysiske butikker. MP2.2 (Udvikling af teknologisk service): Udvikling af eksempel på visualisering eller anden kommunikation af anvendelsen af de målte data. Aktivitet 3: Demonstration MP3.1 (Andet): Udarbejdelse af fælles guidelines for udvælgelse af virksomheder. MP3.2 (Udvikling af teknologisk service): Et demonstrationsprojekt hvor de udvalgte teknologier demonstreres i en fysisk butik. Casen udvælges og gennemføres i samarbejde med repræsentanter fra industrien. MP3.3 (Andet): Planlægning og koordinering af samarbejdet mellem DELTA, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut før under og efter gennemførelsen af demonstrationsprojektet mhp. at sikre sammenhæng og fremdrift samt gode brugeroplevelser og værdi for de deltagende virksomheder. Aktivitet 4: Inddragelse og videnspredning Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-7

8 MP4.1 (Videnspredning): Formidling af resultater via IBIZ Center 9. Hertil leveres indhold og resultater til fx videocases, online vejledningstekster og indlæg på arrangementer. Milepæle år 2 MP4.2 (Inddragelse og videnspredning): Afholdelse af min. to møder i sparrings- /interessegruppen med repræsentanter fra branche- og erhvervsorganisationer, offentlige myndigheder og andre relevante aktører. Aktivitet 1: Afdækning af behov og teknologivalg MP1.1 (Kompetenceopbygning): Notat om læring og erfaringer fra år 1 og målsætninger for år 2 i form af opdateret appendix til forundersøgelsen fra år 1 (fortsat fra MP1.2, 2016) MP1.2 (Kompetenceopbygning): Fem kvalitative interviews, et fokusgruppeinterview og et mini-observationsstudie med kunder/forbrugere og virksomhedsejere om potentialer og barrierer for anvendelse af sensor-monitoreringsteknologier i danske SMV (fortsat fra MP1.2, 2016) MP1.3 (Kompetenceopbygning): Deltagelse på 1-2 førende konferencer om monitorering af fysisk kundeadfærd og/eller eksponerings- og præsentationsteknologier. Aktivitet 2: Udvikling og test af centrale teknologier MP2.1 (Udvikling af teknologisk service): Formulering og afprøvning af min. tre teknologiske serviceydelse udvalgt på baggrund af viden og erfaringer opbygget i år 1 (fortsat fra MP2.1, 2016) MP2.2 (Udvikling af teknologisk service): Udvikling af eksempel på visualisering eller anden kommunikation af anvendelsen af de målte data (fortsat fra MP2.2, 2016) Aktivitet 3: Demonstration MP3.1 (Udvikling af teknologisk service): To demonstrationsprojekter hvor de udvalgte teknologier demonstreres i en fysisk butik. Casen udvælges og gennemføres i samarbejde med repræsentanter fra industrien (fortsat fra MP3.3, 2016) MP3.2 (Andet): Statusrapport med opsamling af viden og erfaringer fra år 1 inkl. evaluering af samarbejdet mellem DELTA, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut (fortsat fra MP3.3, 2016) MP3.3 (Andet): Udarbejdelse af idékatalog som grundlag for rådgivning af detail- og engroshandelsvirksomheder. Kataloget baseres på output fra aktiviteterne i år 1 (fortsat fra MP3.2, 2016) Aktivitet 4: Inddragelse og videnspredning: MP4.1 (Videnspredning): Formidling af resultater via IBIZ Center. Hertil leveres indhold og resultater til fx videocases, online vejledningstekster, business cases og indlæg på arrangementer (fortsat fra MP4.1, 2016) Milepæle år 3 MP4.2 (Inddragelse og videnspredning): Afholdelse af min. to møder i sparrings- /interessegruppen med repræsentanter fra branche- og erhvervsorganisationer, offentlige myndigheder og andre relevante parter (fortsat fra MP4.2, 2016) Aktivitet 1: Afdækning af behov og teknologivalg MP1.1 (Kompetenceopbygning): Notat om læringer og erfaringer fra år 2 og målsætninger for år 3 i form af opdateret appendix til forundersøgelsen fra år 2 (fortsat fra MP1.2, 2017) 9 Se særskilt aktivitetsplan for IBIZ Center IV Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-8

9 MP1.2 (Kompetenceopbygning): Udarbejdelse af anbefalinger på baggrund af det kvalitative studie i år 2. (fortsat fra MP1.2, 2017) Aktivitet 2: Udvikling og test af centrale teknologier MP2.1 (Udvikling af teknologisk service): Formulering og afprøvning af min. tre teknologiske serviceydelse udvalgt på baggrund af viden og erfaringer opbygget i år 1 og 2 (fortsat fra MP2.1, 2017) MP2.2 (Udvikling af teknologisk service): Udvikling af eksempel på visualisering, simulering eller anden kommunikation af anvendelsen af de målte data (fortsat fra MP2.2, 2017) Aktivitet 3: Demonstration MP3.1 (Udvikling af teknologisk service): Et demonstrationsprojekt hvor de udvalgte teknologier demonstreres i en fysisk butik. Casen udvælges og gennemføres i samarbejde med repræsentanter fra industrien. (fortsat fra MP3.1, 2017) MP3.2 (Andet): Opdateret statusrapport med opsamling af viden og erfaringer fra år 1 og 2 med fokus på en samlet præsentation og evaluering af de afprøvede GTS-ydelser (fortsat fra MP3.2, 2017) MP3.3 (Andet): Opdatering af idékatalog baseret på output fra aktiviteterne i år 1 og 2. (fortsat fra MP3.3, 2017) Aktivitet 4: Inddragelse og videnspredning MP4.1 (Videnspredning): Formidling af resultater via IBIZ Center. Hertil leveres indhold og resultater til fx videocases, online vejledningstekster, business cases og indlæg på arrangementer. (fortsat fra MP4.1, 2017) Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk MP4.2 (Inddragelse og videnspredning): Afholdelse af min. to møder i sparrings- /interessegruppen (fortsat fra MP4.2, 2017) Denne aktivitet beror ikke på et aktivitetsforslag fra foråret 2015 Resultatkontrakt , december 2015 X6_2-9

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

Dataanvendelse i praksis for SMV kompetenceløft gennem talentprogram

Dataanvendelse i praksis for SMV kompetenceløft gennem talentprogram Aktivitetsplan (titel): Dataanvendelse i praksis for SMV kompetenceløft gennem talentprogram Aktivitetsplan nr.: Resumé Med denne aktivitet går Alexandra Instituttet (AI), Teknologisk Institut (TI) og

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Scale-Up Denmark s Center for Offshore Industri

Scale-Up Denmark s Center for Offshore Industri Scale-Up Denmark s Center for Offshore Industri Har din virksomhed potentialet til at revolutionere offshore industrien? Har I en genial ide, en hemmelig ingrediens eller en overlegen teknologi? Har I

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark?

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder. Gennem et unikt samarbejde

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE Vi er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper dig med at vælge

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Data proces-model for fremtidens forsynings forbrugs informations system

Data proces-model for fremtidens forsynings forbrugs informations system Data proces-model for fremtidens forsynings forbrugs informations system forsynings forbrugs informations system Måske et andet ord for et.. Fjernaflæsnings system Måske et nyt ord som beskriver det vi

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Studietur Frederiksberg München Maj 2015

Studietur Frederiksberg München Maj 2015 Studietur Frederiksberg München Maj 2015 Dette dokument understøtter det program, som er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Innovation Center Danmark i München og KMD. Dokumentet skal dokumentere

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner VIDENBYEN FREDERIKSBERG Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner GENERELLE TENDENSER OM INNOVATION Partnerskaber om innovation: I dag skabes

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

mobile løsninger og apps med omtanke

mobile løsninger og apps med omtanke mobile løsninger og apps med omtanke Alexandra Instituttet er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud,

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere