Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole. Et casestudie baseret på et dokumenteret kompetenceforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole. Et casestudie baseret på et dokumenteret kompetenceforløb"

Transkript

1 Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole Et casestudie baseret på et dokumenteret kompetenceforløb Erling Bevensee Vejleder Frank Meier Anslag:

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forside Forfattererklæring Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Konteksten og interessen 1.2 Udvikling 2. Præsentation af udviklingsforløb og rapport 2.1. Processen skulle være åben 2.2. Musikskolerne i Danmark 2.3. Innovation og værdiskabelse 2.4. Musikkens værdier 3. Problemformulering 4. Metodeafsnit 4.1. Kommunikation og motivation 4.2. Erkendelse af faren for unuanceret vurdering 4.3. Merværdi for brugerne Interessenter Hvem er aktørerne i musikskolen 5. Præsentation af teorier 5.1. Styringsparadigmer Musikskolen og styringsparadigmer Styringsparadigmer i historisk perspektiv Fra Weber til New Public Governace (NPG) 5.2. To definitioner af Public Value Styringsparadigmers indflydelse på Musikskolens organisering Stiafhængighed 5.3. Jean Hartleys model En eksperimenterende forandring 6. Analyseafsnit 6.1. Den strategiske trekant Missionen som værdi Skolen har til formål 6.2. Musikskolen og de to tolkninger af Public Value Hvad tilfører værdi til det offentlige? Hvem skaber offentlig værdi? Hvordan skabes værdien i det offentlige? Hvor skabes det? Hvordan måles det? 6.3. Innovation, forbedring og værditilvækst Kvadrant Inerti Street Level Bureaucrats 6.4. Forbedring, men ingen innovation - Kvadrant Innovation, men ingen forbedringer - Kvadrant Innovation, forbedring og værditilvækst - Kvadrant 4 (B) 6.7. Analysens hovedbegreber Kreativitet side 2 side 3 side 5 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 side 15 side 15 side 16 side 17 side 18 side 18 side 19 side 20 side 20 side 21 side 21 side 22 side 22 side 24 side 26 side 27 side 27 side 27 side 28 side 28 side 28 side 28 side 29 side 30 side 31 side 33 side 34 side 35 3

4 Fællesskab Talentudvikling Kulturudvikling Efterspurgt værdi - Ikke efterspurgt værdi - Elevernes merværdi Organisationsforbedring og Samfundsrelevans Elevernes efterspurgte værdi 7. Diskussion 7.1. Konklusion 8. Perspektivering 9. Egen læring 10. Summary - Developing the teaching methods of Gribskov Music School 11. Litteraturliste 12. Bilag side 37 side 38 side 39 side 41 side 43 side 45 side 46 side 49 side 49 side 52 side 54 side 55 4

5 Indledning Nærværende afhandling fokuserer på udvikling af undervisningsmetoder i en offentlig musikskole. Afhandlingen fokuserer på hvordan styringsparadigmer og organisatoriske værdibegreber kan omsættes eller ikke omsættes til operationel værdiskabende undervisning for brugeren og overordnet i et samfundsperspektiv. Afhandlingen er et casestudie, hvor en uvildig rapport, samt involverede læreres ideer til varierede undervisningsformer, specielt gruppeundervisning, danner grundlag for en analyse om innovation og merværdi. I processen belyses også ledelsesstrategier og strategiske udviklingstiltag. I første omgang er det et vigtigt at give en forståelse af den kontekst, der er ramme for afhandlingen. Derefter følger den videnskabelige undersøgelsesmetode, der er væsentlig, fordi casestudiet foregår i den organisation, hvor forfatteren arbejder som leder, og hvor udviklingsprojektet foregår. I teori og analyseafsnittet præsenteres forskellige styringsparadigmer, samt definitionen af udvalgte værdi- og Public Valueteoretikeres syn på hvordan, for hvem og af hvem offentlig værdi skabes og om det skabes innovativt og med organisatorisk forbedring. Konteksten og interessen Gribskov Kulturskole består af en musikskole- og en billedskoleafdeling. Den væsentligste opgave er, at varetage instrumental- og sangundervisning indenfor musikskoleafdelingen, hvortil der ydes statstilskud. Gribskov Kulturskoles musikundervisning foregår decentralt på folkeskolerne i kommunen. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 lavede man én vision, hvis mål var, at skabe 4 centre, hvor flere musikskolelærere skulle undervise sammen. Samme dag og gerne i samme tidsrum, idet man ønskede at skabe musikalske miljøer for elever og samarbejde imellem lærerne. Denne vision udsprang både som en konsekvens af Gribskov kommunens geografi med skoler, der ligger i så stor afstand fra hinanden, at det ikke var muligt at skabe musikalske miljøer på alle skoler. Men, også som en bevidst målsætning om at styrke elevernes mulighed for at opleve sociale og musikalske fællesskaber ved at modtage fællesundervisning på eget instrument eller sammen med andre fra et team af samarbejdende lærere. 5

6 Idéen om at skabe mulighed for gruppeundervisning og teamsamarbejde opstod altså for flere år siden som en kombination af en nødvendig økonomisk redningsplan og en mindre brugerundersøgelse, der omhandlede elevernes ønske om, at kunne modtage sammenspil i forbindelse med deres ugentlige instrumentalundervisning. Den overvejende del af brugerne (forældrene) ønskede denne mulighed. I forbindelse med den økonomiske redningsplan blev en udviklingsplan formuleret, der kunne rumme en kombination af individuel soloundervisning og gruppeundervisning på eget instrument samt mulighed for, at eleverne kunne deltage i sammenspil med andre instrumentalelever. Illustrationen viser muligheden for, hvordan en lærer kan skemalægge sine 20 minutters elever, så der bliver mulighed for mere undervisningstid for den enkelte elev, idet elverne kan blive undervist sammen Gøres dette parallelt, hvor flere lærere underviser på samme skole, er målet, at der opstår forskellige teams og instrumentsammensætninger og dermed etableres de ønskede fællesskaber og sammenspil. Udvikling Der er gået mere end ti år, hvor der med forsigtighed kan ses en en gradvis voksende udvikling mod visionen. Det har ikke været tilstrækkeligt markant og lederen valgte derfor i foråret 2012 at igangsætte, hvad der kan antydes at være en step-change - innovation. Begrebet step-change anvender Jean Hartley1 i forbindelse med sin definition af innovation, der kan være inkrementel som en konstant og gradvis udvikling, eller som step-change. Step-change kan her oversættes til at være en proces, der kick-startes. En kickstart, der skal igangsættes, for at skabe forandring, forbedring og merværdi, men på et eksperimentelt grundlag og uden at vide om denne proces rent faktisk skaber forbedringer til gavn for musikskolens elever. Præsentation af udviklingsforløb og rapport I 2013 engagerede musikskolen tre undervisere fra Det Rytmiske Musikkonservatorium (RMC). Musikskolens lærere besluttede, at bruge fire timer på fire formiddage til dette inspirationsforløb om udvikling af undervisningsformer indenfor gruppeundervisning. Dette foregik på to fredage i efteråret 2012 og to fredage i foråret Public Value, theory & practice J. Bennington & M. Moore: Jean Hartley side 173 6

7 Processen skulle være åben Til at følge inspirationsforløbet og dokumentere forløbet, blev Finn Holst(DPU) tilknyttet og udarbejdede en rapport på baggrund af forløbet. Resultaterne i Finn Holst' s rapport bygger på observationer i undervisningsforløbet, interviews med udvalgte lærere, en spørgeskemaundersøgelse af de 14 deltagende læreres oplevelse af inspirationsforløbet, deres egen vurdering af anvendelse af gruppeundervisning, samt et afsnit med lærernes egne ideer til, hvordan gruppeundervisning kunne anvendes. Hensigten med at få lavet rapporten var, at få dokumenteret processen og den viden og ideer, forløbet ville akkumulerer, både internt i organisationen og eksternt til musikskolerne i resten af landet. Et mindre forskningsprojekt til glæde også for de andre 97 musikskoleledere, der forsøger at sætte lokale initiativer i gang for at udvikle undervisningsmetoderne i deres musikskoler. Rapporten har titlen: Undervisningsformer i Musikskolen Et udviklingsprojekt i Musikskolen Gribskov Kulturskole Evaluerings- og udviklingsrapport Finn Holst Rapporten danner grundlag for casestudiet og vil i forbindelse med problemformuleringen og herefter blive omtalt som Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole Musikskolerne i Danmark Landets musikskoler drives på baggrund af Musikloven, hvoraf den første blev vedtaget i 1976 og kaldes verdens første lov om musik. Siden er loven revideret flere gange og senest den 1. januar 2014, hvori 2 beskriver formålet med musikskolernes virke: 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.: 1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent, 2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen, 3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø. 7

8 Der er stor forskel på vilkårene for landets 98 musikskoler. Nogle har egne huse med egnede og velindrettede lokaler til at rumme undervisningen på instrumenter og i ensembler, bands, kor og orkestre. Det, der kendetegner de fleste musikskolers undervisningsstruktur er, at undervisningen foregår i langt overvejende grad som individuel soloundervisning. Det vil sige, at en elev kommer til instrumentalundervisning en eftermiddag om ugen i 20 eller 30 minutter og spiller, instrueret af læreren. Eleven går derefter hjem og øver sig til næste uges undervisning. Der er typisk også flere sammenspilsmuligheder, som kan ønskes af de enkelte elever. Undervisningsstrukturen på de fleste musikskoler beskrives som: Tilbud om individuel soloundervisning på hovedinstrument. Tilbud om deltagelse i sammenpil, kor, teori og orkestre. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng imellem at modtage den individuelle soloundervisning og deltage i sammenspil og andet i et fællesskab. Sammensætningen af elever i Gribskov Musikskole og de givne økonomiske rammer, levner ikke mulighed for, at alle elever kan modtage sammenspil som supplement til deres individuelle soloundervisning. Spørgsmålet er, hvorvidt den undervisningsstruktur og de pædagogiske/ didaktiske metoder der anvendes i musikskolerne i dag, kan opfylde musiklovens intention? Innovation og værdiskabelse Det er velkendt, at der i mange musikskoler er kompetenceudviklingsplaner i gang. Det ses blandt andet ved, at der flere steder indgås aftaler med professionshøjskoler i bestræbelsen på, at udvikle efteruddannelse for musikskolens lærere. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at konservatorierne, - Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKMK) og Det Rytmiske Konservatorium (RMC) ikke i tilstrækkelig grad i deres studieplaner, tager højde for at uddanne kandidater, der matcher de behov og forventninger til musiklærergerningen i musikskolerne, på trods af, at denne er under stadig udvikling. Dette problem er dokumenteret i Finn Holst' s Ph.d fra foråret 2013 med titlen : Professionel Musiklærerpraksis professionsviden og lærerkompetence med særlig henblik på musikundervisning i grundskole og musikskole samt læreruddannelse hertil 8

9 Heri fremgår det på baggrund af målinger, casestudier og interviews fra DKMK og RMC, at der er stor fokus på uddannelsernes vægtning af musikfaglighed (primært studier med udvikling på eget hovedinstrument) og mindre fokus på det musikpædagogiske, teoretisk og didaktiske indlæring og praksistræning. Der tegner sig dermed et billede af, at de nuværende og kommende konservatorieuddannede lærere, har rigtig gode instrumentale og kunstneriske færdigheder, men mangler tilstrækkelig pædagogiske redskaber til at udvikle musikskolernes ønske om at kunne tilbyde blandt andet mere gruppeundervisning på eget instrument. Med den øgede interesse for kompetenceudvikling af musikskolernes lærere igangsætter flere musikskoler for tiden forskellige lokale initiativer til fremme af udvikling af undervisningsmetoder. Danske Musik- og Kulturskolelederes interesseorganisation(dmkl) varetager dialogen med konservatorierne om, at uddanne kandidater, der har et bredere musikpædagogisk/didaktisk repertoire, således at de ville kunne anvende mere gruppeundervisning i praksis. Ved en fælles temadag i fem nordsjællandske musikskoler i januar 2014, initieret af de fem ledere, blev lærerne præsenteret for et initiativ og tilbud om kompetenceudvikling. Det skulle foregå i netværk af faggrupper omkring et praksisnært forløb med vekslende didaktik, pædagogik og instrumentalundervisning, hvor også gruppeundervisning på eget instrument kunne komme i spil. At der ikke er fælles syn på hvad kompetenceudvikling skal føre med sig og initeret af hvem, kan måske illustreres med dette citat fra en musiklærer udtalt på dagen: Vores gode gamle leder, som vi savner, ville lade sådanne tiltag komme fra lærerne selv, nedefra. Fordi det kommer fra Jer, oppefra vil jeg som udgangspunkt ikke have lyst til at deltage! Musikkens værdier De umiddelbare værdier i musikskolernes instrumentalundervisning baserer sig på musikkens værdier, som en performativ kunstart. Eleven skal lære at udføre musikværker på sit instrument, alene og sammen med andre. Udvikle sig musikalsk. I denne proces skal eleven opøve grovmotorisk og finmotorisk kunnen, således at eleven kan udføre de tekniske færdigheder, som det kræver for at udføre musik på sit instrument. Dertil skal eleven lære at lytte, 9

10 dels til egen tonekvalitet og dels i præcisionen ved sammenspillet med andre. For at kunne fremføre et stykke musik andre har komponeret, er nodelære, harmonilære, rytmelære og anden musikteori nødvendigt. Dette gælder også, hvis eleven selv vil komponere og ønsker at andre skal kunne spille elevens egne kompositioner. Musiklovens formål for musikundervisningen bygger også på almene kulturbaserede samfundsværdier. Det er blandt andet dannelsesværdier om et indholdsrigt liv med kunst og kultur. Værdier der kan gøre et lokalsamfund attraktivt, hvis det kan bidrage med kvalitative fritidsmuligheder for børn og unge. Formålet er også, at arbejde for målrettet talentudvikling, med at skabe dygtige kunstnere til landets orkestre. Med den øgede fokusering på oplevelsesøkonomien, hvor musikindustrien bidrager med markant eksportindtjening vil værdiskabelsen således også tydeligt referere til et sådan eksportmarked. Kan musiklærernes tilvalg af kompetenceudvikling og deres oplevelser af kompetenceforløbet bidrage til at udvikle bedre musikskoleundervisning? Og endvidere, - bidrage til at en større del af undervisningen lever op til formålet for musikskolens virke? Det vil casestudiet undersøge og samtidig vise, om der er tegn på en innovativ og værdiskabende proces. Endvidere om casen indeholder tegn på værdiforøgelse for musikskolens brugere og lokalsamfundet, samt omfanget af samarbejdet med eksterne organisationer og aktører. Problemformulering På hvilken måde kan en analyse af Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole ud fra Jean Hartleys teori om innovations- og værditilvækst bidrage til læring og fremtidig udvikling i musikskolens instrumentalundervisning? Hvilke indikatorer er der på værditilvækst for musikskolens brugere? Hvorledes kan samarbejde med eksterne organisationer bidrage til denne udvikling? Metodeafsnit Jeg vil anskue arbejdet med analysen ud fra et Hermeneutisk paradigme2, hvorfor jeg erkender min subjektive forforståelse. Gennem en Public Value - teoretisk kvalitativ analyse af valgte og eksternt dokumenterede case i egen organisation, vil jeg forstå den udvikling musikskolen og dens lærere har gennemgået med baggrund i skiftende styringsparadigmer og gennem lærernes kompetenceudvikling. 2 Samfundsvidenskabelige analysemetoder : Claus Nygaard: side 31 10

11 I denne kontekst er virkeligheden, at de enkelte lærere agerer i deres roller under indflydelse af deres egen faglighed og selvforståelse opbygget gennem deres egen læring, relationer med deres elever, forældre, kolleger, leder og samfundet, samt deres egen oplevelse af tilhørsforhold og mulighed for at agere i den kontekst, som deres opgave i musikskolen er en del af. Min subjektive viden består i en forforståelse om lærernes faglige baggrund, deres stolthed over faglige kompetencer opbygget indenfor en stæk kulturel tradition og dermed for nogle, en ængstelse for at komme ud af comfortzonen, hvis man ændrer på sin egen, velgennemprøvede praksis. Derfor har jeg valgt at analysere et forløb ud fra et Public Value3 perspektiv. Forløbet er samlet i nævnte Finn Holst' s rapport og jeg vil undersøge om den udfærdigede rapport anviser innovative- og værdiskabende forandringer i egen organisation. Gennem hele masterstudiet har jeg beskæftiget mig med problemfeltet vedrørende musikskolelæreres kompetenceudvikling, for at bringe andre undervisningsmetoder i spil end den traditionelle individuelle soloundervisning Kommunikation og motivation Ad den vej har jeg fået indsigt i forskellige teorier, hvormed jeg har anskuet lærernes kompetenceudvikling for øget gruppeundervisning på eget instrument, fra flere sider. Gennem ledelsesstrategier indenfor kommunikation og motivation er jeg kommet til den erkendelse, at der med meget specialiserede fagligheder i musikskolen, er tale om en polyfon organisation.4 Faglighed Faglighed Kunst Økonomi Marked Musik I figuren illustrerer cirklen fællesheden, musik, og de vertikale streger eksempler på polyfone kommunikationer afhængig af individets observans og specifikke faglighed. En polyfon organisation er beskrevet som en organisation, der godt kan have en fælles mission eller opgave og udtrykke denne som fælles kode, men som i sin interne kommunikation har forskellige koder med baggrund i specifikke fagligheder og institutionelle diskurser. Man kan sige, at i en musikskole er begrebet musik den fælles kode. Dette begreb kan anskues fra forskellige fag-faglige vinkler, både i forhold til at kunne mestre et specifikt instrument, et genre begreb og kvalitetsbegreb med videre. 3 4 Public Value Theory & Practice: John Bennington & Mark H. Moore Polyphonic organisations : Niels Åkerstrøm Andersen 11

12 Disse forskellige subjektive tilgange og traditioner opstiller forskellige kommunikationskoder. Dertil kommer, at nogle musiklærere praktiserer med et pædagogisk læringsprincip som styrende for deres praksis, og andre med et kunstnerisk og / eller økonomisk perspektiv som motivation. Motivationsteorien i Helle Hedegaard Heins5 teori om primadonnaledelse har skærpet mit fokus på lærernes motivation gennem faglighed, hvilket har været medvirkende til at igangsætte det udviklingsprojekt, der danner rammen for mit casestudie. Jeg fandt, at for at motivere6 lærerne til at eksperimentere med nye undervisningsmetoder indenfor deres fagområde først, måtte have dem ledt tilbage til deres oprindelige arketype. Erkendelse af faren for unuanceret vurdering Jeg har selv undervist i klaver og har varetaget gruppeundervisning, er komponist og udøvende musiker. Der er dermed tale om en markant forforståelse, som set i forhold til den hermeneutiske cirkel bidrager til kendskab, for at kunne forstå problemfeltet. Dette bidrager dermed også til risiko for bias i analysen af casestudiet. For at distancere mig fra dette, har jeg derfor valgt at casen Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole, beskrevet i Finn Holst's rapport på baggrund af omtalte inspirations- og kursusforløb, skal anskues gennem teorier om Public Value, som dermed bidrager til ny erkendelse. Rapporten indeholder observationer under de fire inspirationsforløb, efterfølgende interviews med nogle af lærerne som baggrund for en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende lærere. Som materiale til rapporten blev det aftalt at Finn Holst fik tilsendt dokumenter fra lærerrådsmøder, elevevaluering og resultatlønsaftale dokument, for at give et retvisende billede af musikskolelærernes og skolens vilkår og rammebetingelser. I rapporten er også indsat de deltagende læreres idékatalog, som blev udarbejdet af lærerne som afslutning på forløbet, og som en del af en forud indgået resultatlønsaftale. I valget af teori til at belyse den aktuelle case, Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole skal der defineres forskellige værdier. 5 6 Motivation motivationsteori og praktisk anvendelse, Helle Hedegaard Hein (HHH) side: 195 Motivation motivationsteori og praktisk anvendelse, Helle Hedegaard Hein (HHH) side

13 Merværdi for brugerne I Moores7 strategiske trekant beskrives autorisation, legitimitet som et element. Et andet er samarbejdet med andre organisationer og medarbejdernes kompetence, for at kunne skabe merværdi. Denne merværdi skal kunne måles enten i et kort tidsperspektiv og /eller i et langt tidsperspektiv. De primære brugere er eleverne i Musikskolen og deres forældre. Det omgivne samfund kan også være brugere eller aftagere. Hvilke værdier, hvilken efterspørgsel har eleven som perspektiv og hvilke merværdier kan musikskolens undervisning bidrage med. Værdier som eleven måske ikke efterspørger, men som bidrager til merværdi for samfundet?8 I erkendelse af min dybe interesse og iver efter at den udvikling, der er sat i gang i egen musikskole skal bære frugt og for at undgå bias, har jeg derfor valgt at søge efter definitioner af værdi i Bekendtgørelse om musikskoler, Kulturministeriet, den 14. maj ,3 i lov om musik, frem for at bringe subjektive holdninger i spil. Jeg vil på samme måde søge efter værdier i Musikhandlingsplanen Udgivet i april 2012 af Kulturministeriet For yderligere at undgå og komme fri af risikoen for at analysere casen ud fra subjektive værdier, har jeg valgt at anvende NVivo9 analyseværktøj til at søge efter ord og begreber, der udtrykker værdier i ovenstående lovtekst og musikhandlingsplan. Disse værdier vil jeg så anvende som koder i analysen af casen Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole. For at få en mulighed for at se tegn på innovation, forbedring og værditilvækst, vil jeg dele analysen op i A - rapporten og B - lærernes idékatalog. Jeg vil opsætte koder i forhold til de elementer, der indgår i den strategiske trekant ved skabelse af offentlig værdi og begreber, der relaterer sig til innovation og værditilvækst i forhold til Jean Hartleys innovationsanalyse. Det, jeg blandt andet vil se efter, er tegn på samarbejde med andre organisationer, tegn på inerti, anvendelse af ny læring, ressourcekapacitet og legitimitet Public Value Theory & Practice: John Bennington & Mark H. Moore: side 5 Public Value Theory & Practice: John Bennington & Mark H. Moore: side

14 For at kunne se musikskolens virke i et større sammenhæng end blot det snævre billede af en musiklærers undervisning af en elev, som formentlig er det billede de fleste ser for sig vil en oplistning af musikskolernes nærmeste interessenter og samarbejdspartnere skabe indsigt. Interessenter: Staten kommunerne - brugerne - eleverne forældrene lokalområdet Musikalske grundkurser (MGK) konservatorier øvrige musikskoler ungdomsskoler folkeskolen orkestre spillesteder handelsforeninger daginstitutioner plejehjem musikforretninger klaverstemmere instrumentmagere - musikindustrien (markedet) - m.fl. Staten sætter rammer og forventninger op i lov om musik som grundlag for ønsket om at borgerne i det danske samfund får mulighed for at opleve, lytte, lære og uddanne sig med og i musikkens mange genrer. Tidligere kulturminister Uffe Elbæk siger i sin indledning til Musikhandlingsplanen blandt andet: Musikhandlingsplanen skal ses som et første skridt i regeringens bestræbelser på at placere kunsten og kulturen centralt på scenen, når vi diskuterer, hvordan Danmark skal se ud om fem, ti og tyve år både kulturelt og økonomisk. Kunsten og kulturen er i min optik grundforskning i innovation, fordi der i kunsten og kulturen er et frirum til at finde helt nye perspektiver og synsvinkler, der gavner både sammenholdet, kulturen og økonomien. og videre: Musikken kan ikke udvikle sig uden hyppige møder med et engageret publikum, men den kan naturligvis heller ikke udvikle sig uden nye, kreative musikere med friske ideer. Planen vil derfor også satse på talentudvikling, både i folkeskolen, i musikskolerne, blandt vækstlaget rundt omkring i landets øvelokaler og på eliten. Dermed er musikskolernes rolle både at bidrage til skabelse af et kvalitetsbevidst publikum som aktive lyttere, samt at skabe talenter, der innovativt kan bidrage til at finde nye perspektiver og synsvinkler, der gavner sammenholdet, kulturen og økonomien. Der tegner sig således nogle samfundsværdier som ville kunne formuleres med ordene: Kreativitet skabe talentudvikling fællesskab kulturudvikling - økonomisk vækst musikalitet. Ovennævnte ord bruges som koder i søgning på værditilvækst. Økonomisk vækst medtages ikke, idet vækst måles i elevernes læring. 10 Én musikscene mange genrer. Musikhandlingsplan :Kulturministeriet 14

15 Hvem er aktørerne i musikskolen? Definition af privat (eleven) læreren. Den enkelte elev modtager typisk undervisning på et instrument, altså individuel soloundervisning. Undervisningen er dermed stærkt fokuseret på det enkelte individ. På samme måde fremstår læreren som den eneste voksne i undervisningssituationen, som fagprofessionel specialist og privatperson. Det er nok de færreste, der tænker at ens barns musikundervisning kan bidrage til styrkelse af fællesskabet, samfundets kulturudvikling og økonomiske vækst. Der vil være elever, der brænder for at lære at spille på et instrument, fordi de har set dygtige musikere på en scene eller i TV og på video. Eller måske har de en ven, der spiller et instrument og derfor gerne vil socialisere sig i vennens miljø. Det er tydeligt, at se publikums reaktioner ved lejligheder hvor børn og unge optræder på offentlige pladser i lokalsamfundet. Mindre børn, jævnaldrende, forældre og ældre borgere får smil i øjnene og viser dermed både glæde og, når eleverne er talentfulde i deres performance, også stor anerkendelse. Med dette eksempel vil jeg plædere for, at befolkningen værdsætter talent og kvalitet, men også engagement og positiv udstråling fra de optrædende. Præsentation af teorier Jeg vil analysere Udvikling af undervisningsformer i Gribskov Musikskole ved hjælp af Public Value - teorien, hvilket giver anledning til kort at præsentere de tre teoretikere der danner fundamentet for min analyse. Mark Moore, om den strategiske trekant. John Bennington, om værdi den enkelte ønsker eller værdi der tilføres befolkningen. Jean Hartley om innovation (udvikling) også medskaber merværdi og forbedring, eller om skabt merværdi nødvendigvis er innovation. Men, inden en yderligere præsentation, er det nærliggende at placere teorierne og de ledelsesmæssige udviklingsstrategier i en ramme, der er sat af en økonomisk, markedsorienteret udvikling. Styringsparadigmer Fra en traditionel styret administration, Traditional Public Administration11 (TPA) hvor samfundet styres hierarkisk og hvor myndighederne, de professionelle definerer befolkningens behov og problematikker, Public Goods og til Public Value, hvor der er en kompleksitet af konstant ændrede, 11 Public Value Theory & Practice : John Bennington & Mark H. Moore John Bennington side 34 15

16 ustabile behov opstået i civile netværk. Public Value - begrebet er sivet ind i den offentlige sektors styringssystemer fra den private sektor gennem New Public Management (NPM)-styring12. I dette styringssystem fokuseres på Public Choice, altså det individuelle menneskes behov og valg af offentlige goder. Et styringssystem, der opererer med opsatte mål, og hvor disse mål forsøges opnået gennem effektivitet og bedre styring af ressourcer som løsningen på et stort spektrum af efterspørgsel og problematikker. Musikskolen og styringsparadigmer Hvis vi kort beskriver musikskolens placering i NPM tidsalderen, så er det i den periode, der opstår kommunale musikskoler, hvor der er sket et skift i det private musik dannelsesmarked fra udbydere som privatpraktiserende musikere til institutioner hvor disse privatpraktiserende udbydere organiseres gennem kommunal ledelse, hvis opgave er at sikre det bestående arbejdsmarked og samtidig styre efter samfundets mål om borgerens mulighed for at styrke en kulturel dannelse. Hvor det ville være det naturlige output af NPM at udlicitere musikundervisningen, er der sket det modsatte i denne periode. Der er skabt institutioner, hvor musikundervisning kan foregå, og hvor de ansatte er tidligere privat praktiserende i et administrativt fællesskab. Denne bevægelse kan bedst forklares med et samfundsmæssigt perspektiv om, at musikuddannelse ikke kun skal forbeholdes de få, dem der har råd til at betale den private musiklærer, men også skal tilbydes en bredere population. Denne udvikling påbegyndes med vedtagelsen af verdens første lov om musik i Ledelsesmæssigt opstår der dermed dels opgaver med personaleledelse af forskellige specialister indenfor deres specifikke faglighed, og dels institutionalisering hvis mål er at skabe sammenhæng ved at inkorporere de privat praktiserende i en virksomhedskultur til gavn for befolkningens musikalske udvikling og læring. Dette ledelseskrydspres imellem at tilgodese dels den enkelte underviser, den enkelte borgers efterspørgsel og dels statens og kommunerens målsætning om fællesskaber, kulturel dannelse og styrkelse af det statslige- og lokale musikmiljø, muliggøres bedst gennem et andet styringssystem, New Weberian State (NWS) Public Management Reform : Christopher Pollitt & Geert Bouckaert : side 9 13 Public Management Reform : Christopher Pollitt & Geert Bouckaert : side

UNDERVISNINGSFORMER I MUSIKSKOLEN

UNDERVISNINGSFORMER I MUSIKSKOLEN UNDERVISNINGSFORMER I MUSIKSKOLEN ET UDVIKLINGSPROJEKT I MUSIKSKOLEN GRIBSKOV KULTURSKOLE 2012-13 EVALUERINGS- OG UDVIKLINGSRAPPORT FINN HOLST 2013 KULTURSKOLEN GRIBSKOV SKOLEGADE 43 3200 HELSINGE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2014

BACHELOROPGAVE Juni 2014 BACHELOROPGAVE Juni 2014 Bacheloropgave Navn: Studienr.: Via-mail: Iben Vorup Petersen Titel Målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere