...Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016"

Transkript

1 ...Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplaner kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Byrådet påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udarbejdelse af et forslag til lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige problemstillinger, og tilvejebringelsesprocessen giver god mulighed for dialog med borgerne om planlægningen. Lokalplanen er bygget op af en redegørelse og nogle bestemmelser. Indledningsvist beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger. De konkrete bestemmelser kan være uddybet med en redegørelsestekst. Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende ligesom den heller ikke hindrer, at hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes. En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. En lokalplan skal efter reglerne i Planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. 2 / 49

3 Baggrund og formål Formålet med lokalplanen Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for den fremtidige byudvikling af Vinge Centrum. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af Vinge Centrum, som skal rumme en del af byens detailhandel, boliger, erhverv, offentlige services samt den kommende S togsstation. Lokalplanen skal blandt andet sikre at Vinge Station opføres som et arkitektonisk vartegn for byen. Vinge Station skal udføres som en "skål", der fungerer som en landskabsbro der forbinder det grønne hjerte over jernbanen, og landskabsbroen skal samtidig fungere som et tag over stationen. Skålen er tænkt som værende et knudepunkt for transport, liv og ophold for hele Vinge. Illustrationen af Vinge Station. Et unikt træk ved Vinge er Det Grønne Hjerte, der ligeledes sikres gennem denne lokalplan. Det Grønne Hjerte er et langt sammenhængende grønt og blåt byrum en fælled, der strækker sig gennem hele området fra nord til syd. Det Grønne Hjerte skal fungere som et gennemgangsrum med opholds og bevægelseszoner. Det Grønne Hjerte er en byfælled, der er tænkt anvendt som et samlingssted til fælles aktiviteter i det offentlige rum. Byens liv, aktivitet og serviceudbud forenes med landskabelig beliggenhed og rekreative omgivelser. Visionen fra helhedsplanen er understøtte sund og miljørigtige transportløsninger som cykling og gang. Lokalplanens krav til cykelparkering og lave parkeringskrav skal give incitament til at vælge toget eller cyklen. Den tætte by skaber grundlag for kollektiv transport, som et godt alternativ til biltransporten. Der etableres pendlerparkeringspladser ved stationen, således at pendlere fra Hornsherred kan vælge at sætte bilen i Vinge og taget S toget videre ind mod København. På miljøområdet er visionen, at dette nye byudviklingsområde kan bidrage med bl.a. løsninger til lavenergi, optimerede affaldshåndteringsløsninger, høj biodiversitet, anvendelsen af LAR løsninger (håndtering af regnvand og skybrudssikring), anvendelsen af miljørigtige byggematerialer og mulighed for integration af solenergi i bygningernes facade og tagbeklædning. Visionen er ligeledes, at der etableres et integreret energisystem, der er parat til at vedvarende energikilder kan supplere hinanden og hvor der effektivt kan lagres energi. Det er byrådets ønske, at bæredygtighed understøttes af 'smarte' teknologiske løsninger og at Vinge bliver et sted, hvor verdens bedste aktører indenfor bæredygtig byudvikling og 'Smart City' tester, demonstrerer og udstiller de nyeste løsninger. Lokalplanen har desuden til formål at sikre kommunens vision om, at Vinge på alle måder skal være en hel by med både beboelse, handel og erhverv og med både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Baggrunden for lokalplanen Vinge er et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal på 370 ha. Arealet blev allerede i 1973 udpeget i Regionplanen til byvækst og har siden været under udvikling. Byen blev afgrænset i Regionplan 2005 og blev i 2006 en del af kommuneplanen i Frederikssund og er ligeledes en del af Fingerplanen for 2013, hvor området er udpeget til et "byudviklingsområde af særlig strategisk betydning" som placeres på Frederikssundsfingeren omkring S togslinjen i Hovedstadsregionen mellem Frederikssund og Ølstykke. 3 / 49

4 Vinges placering på S togslinjen mellem Frederikssund og København Vinge planlægges og etableres i etaper med udgangspunkt i den seneste Helhedsplan for Vinge fra 2013 og vil fuldt udbygget rumme ca indbyggere, en helt ny S togsstation, skole, daginstitutioner, idræts haller og andre offentlige faciliteter. Det forventes, at byen skaber op mod arbejdspladser, både centralt og i den nordlige del af byen, hvor der etableres et erhvervsområde, der understøtter visionen om den hele by, hvor blandede byformål understøtter hinanden. Den daværende regering afsatte i juni 2014 i samarbejde med SF, DF og Enhedslisten en pulje på 55 mio. kr. til den nye station i Vinge, idet det politisk blev anerkendt, at Vinge vil fremme byudviklingen i området og dermed være med til at skabe nye boliger og arbejdspladser. Der blev i den forbindelse afsat 5 mio. kr. af de 55 mio. kr. i 2015 til forberedelse af Vinge Station. Nærværende lokalplan udgør anden etape af udviklingen af Vinge efter etablering af Deltakvarteret. Lokalplanområdet omfatter det, der skal udgøre Vinge Centrum herunder stationen. Vinge Centrum udgør ca. et 23 ha stort areal, som fuldt udbygget kan rumme ca indbyggere. Lokalplanen udarbejdes for at give det nødvendige plangrundlag for opførelse af Vinge Centrum med boliger, detailhandel, erhverv, offentlige services mm. samt Vinge Station. Frederikssund Kommune afholdt i 2014 en indbudt projektkonkurrence, der havde til formål at finde samarbejdspartnere, som kunne hjælpe med at realisere kommunens vision om en station, som både kan fungere som station, men også kan skabe sammenhæng i byen. Samtidig var der et politisk ønske, at Helhedsplanens tanker om et nord sydgående grønt strøg Det Grønne Hjerte skulle indgå i det videre arbejde med stationen. Frederikssund Kommune valgte at arbejde videre sammen med Henning Larsen Architects, MOE og Tredje Natur, samt RPA om skitsering af station og disponering af lokalplanens arealer. Samarbejdet er udmøntet i en Designmanual for lokalplanens område. Designmanualen fremgår af bilag 7 og er brugt til udarbejdelsen af nærværende lokalplan og kan desuden fungere som en inspirationskilde for Frederikssund Kommune, developere og indbyggere Vinge Centrum. Frederikssund Kommune arbejder sideløbende med temaplaner, der dækker hele byen, blandt andet kultur idræt og bevægelse i Vinge, vand, samt vej og naturplanlægning for hele byen. Temaplanerne udvikles i takt med byens udvikling. 4 / 49

5 Beliggenhed og eksisterende forhold Områdets beliggenhed Vinge Centrums lokalplanafgrænsning omfatter et område på ca. 23 ha, der på nuværende tidspunkt anvendes til landbrugsarealer. Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af kommunen, 2 km sydøst for Frederiksund by og 900 m nord for St. Rørbæk. Lokalplanens beliggenhed vist med rød prik Luftfoto den røde linje viser lokalplanafgrænsningen Området vejbetjenes overordnet af Dalvejen, Gammel Slangerupvej og den kommende adgangsvej via Frederikssundsvvej (midlertidigt Store Rørbækvej). Lokalplanens område er beliggende centralt i Vinge og vil med den kommende station være et naturligt centrum i byen med god forbindelse til Frederikssund, Hornsherred og København. Lokalplanen omfatter matriklerne: 5l, 7000i Snostrup By, Snostrup. Illustrationen viser Vinges beliggenhed i forhold til banestrækningen mellem Frederikssund og København Lokalplanen omfatter en del af matriklerne: 1d, 1f, 1n, 5a, 5g, 5m, 5o, 30 og 31, samt 7000a, 7000b alle Snostrup By, Snostrup. Samt en del af matriklerne: 9c, 9d, 9v, 9t, 30 og 32, samt 7000b, 7000g alle St. Rørbæk By, Snostrup. 5 / 49

6 Matrikler og lokalplanafgrænsning Historie og eksisterende forhold Området har siden oldtiden været beboet og i forbindelse med udvikling af området har Roskilde Museum foretaget flere prøvegravninger i området, hvor der er gjort flere fund blandt andet redskaber fra stenalderen, samt en stormandsgård. På nuværende tidspunkt fremstår lokalplanens område som dyrkede landbrugsarealer med jernbanen, der løber tværs gennem området grænsende op til Stationsvænget og Solbakken. 6 / 49

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at skabe forudsætningerne for udvikling af Vinge Centrum med stationen omkranset af en attraktiv, bæredygtig og tæt by. Inden for lokalplanen udlægges bruttoetagemeter til blandende byfunktioner; boliger, detailhandel, offentlige formål, kontor og liberalt erhverv. Desuden gives der mulighed for at etablere serviceerhverv, som understøtter den bymæssige karakter. Illustrationen er et eksempel på variation i bygningshøjder og hvordan veje og friarealer i byen er tænkt multianvendelig. Det Grønne Hjerte Lokalplanen fastsætter bestemmelser om etablering af Det Grønne Hjerte en landskabskorridor, der krydser Vinge centrum i nord syd gående retning. Intentionen med Det Grønne Hjerte er at skabe sammenhængskraft for hele Vinge, samt at sikre let og hurtig adgang til naturen og det omkringliggende åbne land, helt til fra perronerne på den nye S togsstation i begge sider. I lokalplanens bestemmelser udlægges adgange for de bløde trafikanter via promenader langs Det Grønne Hjerte. Promenaderne indrammer det sammenhængende landskabsrum. Promenaderne er forbundet med øst vest gående passager (grønne strøg) og leg og opholdszoner, som binder hele byen sammen på tværs af Det Grønne Hjerte. Det Grønne Hjerte er tænkt som både et gennemgangsrum og en opholds og bevægelseszone. Landskabsbroen samler den nordlige og sydlige del byen og forhindrer at stationen deler byen, samt forbinder Det Grønne Hjerte. Det Grønne Hjerte forventes at rumme en relativt høj grad af både topografisk og biotopisk diversitet. De forskellige grønne byrum bidrager yderligere som understøtning til biodiversitet i området. Landskabsbro Et centralt element i lokalplanen er desuden fastlæggelse af S togsstationen og den cirkelformede stationsplads. Vinges S togsstation er placeret helt naturligt, hvor Det Grønne Hjerte krydser S togsbanen. Stationen er en del af byens tætte og intense centrum og her vil man stige af S toget i en blanding af by og natur, med grønne arealer på begge sider af stationen. Det er lokalplanens intention, at stationens placering, som en integreret del af Det Grønne Hjerte, giver Vinge en social sammenhæng fra starten, en sammenhæng der vil forstærkes efterhånden som byen over tid udbygges. Landskabsbroen skal danne et særligt byrum karakteriseret af udsyn og overblik på flere niveauer. Idet man ankommer med toget, møder man byen og det grønne landskab. Hensigten er, at den grønne beplantning på Landskabsbroen og i skålen skal invitere folk til ophold og et langsomt flow på byrummets skrånende flader, mens butikker og cafeer inviterer til ophold på Landskabsbroens mange niveauer. De gode byrum Det er kommunens vision, at lokalplanen understøtter skabelse af et centrum, hvor mennesker mødes i byens fælles byrum. Gennem en høj tæthed og blanding af forskellige funktioner og byrum, er ambitionen at skabe et levende bycentrum. Mødet mellem bygninger og byrum er derfor højt prioriteret i Vinge Centrum. Sikring af naturen i byen Frederikssund Kommune er i planlægningen af Vinge Centrum blevet opmærksom på, at arealer tæt på Tvinsmosen er af vital betydning for den spidssnudede frø, som er en beskyttet dyreart. Kommunen har derfor i planlægningsprocessen tilrettet projektet således, at disse vigtige arealer for frøerne ikke berøres. Det er kommunens vision, at naturen de grønne og blå landskabselementer skal være definerende for byens rum. Bebyggelse Intentionen med Vinge Centrum er at skabe en varieret boligmasse samt handel og erhverv. Boligerne er tænkt opdelt i forskellige typologier, rækkehuse og etageboliger, der varierer i højde og sammensætning indenfor hvert byggefelt. Det er tanken, at lokalplanens overordnede udlæg af bygninger og organisering af bydelene gør det muligt at opdele byen i mindre udstykninger, der alle indeholder rationelle byggefelter. 7 / 49

8 Det er hensigten, at Vinge Centrum skal variere i bygningsvolumener op til 8 etager i højden og mellem 20 og 50 m i udstrækning. Fra den store gårdkarré til fortættede atriumbygninger, fra byhuse til rækkehuse, fra lave lange strukturer til høje punkthuse. Bygningsmassen vokser i højde mod centerbebyggelsen og de skiftende bygningshøjder bidrager til en variation af rumlige oplevelser og er med til at understrege de topografiske forhold. De varierende højder gør det ligeledes muligt at sikre gode dagslysforhold både i rummene mellem husene og i de enkelte boliger. Det er essentielt at sikre gode lysforhold i og mellem boligerne. Designmanualen, Bilag 7, side 21 beskriver og illustrerer hvorledes dette bedst sikres og der henvises tillige til SBi anvisning 219, 'Dagslys og rum i bygninger'. Byrådet ønsker at arbejde for at der opnås variation i facadeudtrykkene på husene. Facaderne kan bl.a. anvendes som 'flader' til kunst, de kan begrønnes eller anvendes aktivt, som en del af byrummet. Illustrationen er et referencebillede fra Designmanualen til Vinge Centrum. Den bæredygtige By Det er kommunens vision, at Vinge Centrum allerede fra start planlægges som bæredygtigt. Der er i Vinge Centrum en unik mulighed for at sikre, at ny teknologi implementeres mest hensigtsmæssigt i byen. Lokalplanen har derfor til hensigt at sikre, at der er taget højde for at fremtidige endnu ikke udviklede teknologier kan placeres og udnyttes mest optimalt for byen. I lokalplanen stilles derfor krav til, at der allerede ved anlæg af vejene tænkes i, at vejene skal være trace for alle former for forsyning af byen. I Vinge Centrum er det desuden intentionen, at affaldsløsninger er gravet ned i vejarealer. Derfor skal alle veje matrikulært ejes af kommunen, da det er vejejer som giver vejretten og som giver tilladelse til at anvende vejen til andet end færdsel. Det er desuden Byrådets vision, at der ved anlæg tænkes i anvendelse af bæredygtige materialer. Energi på tværs Det indgår i Byrådets samlede vision for Vinge, at varmeforsyningen/behov for nedkøling på sigt skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturfjernvarmenet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg. Et anlæg, der samtidigt kan lagre eventuel overskudsvarme. Fjernvarmenettet udvikles konkret ved, at der etableres blokvarmecentraler på områdeniveau eller bygningsniveau. Blokvarmecentralerne er forberedt til at kunne sammenkobles til et samlet fjernvarmesystem, når det kan godtgøres, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at erstatte midlertidige varmepumper, der forsyner kommende etaper af Vinge by. Kommunen har fået analyseret de forsyningskoncepter, der både på kort og lang sigt kan opfylde denne vision og som samtidigt kan etableres med gennemprøvet fuldt udviklet teknologi, der er økonomisk attraktiv for de kommende investorer, brugere og beboere. Sideløbende med varmeforsyningsanalyserne er der foretaget en omfattende analyse af, i hvor stort et omfang der kan hentes varme op fra grundvandet og jorden under Vinge, uden at der er risiko for at beskadige det underliggende grundvandsdepot, hverken mekanisk, kemisk eller biologisk. Det er på sigt meningen, at energi skal kunne udveksles mellem brugere af systemmet, således at overskudsvarme fra én bruger kan anvendes af andre brugere eller til offentlige formål, eksempelvis opvarmning af cykelskure, bænke medborgerhus mv. Referencebilleder af nedgravede affaldsløsninger. Bæredygtig affaldshåndtering Affald fra virksomheder og institutioner skal håndteres i henhold til kommunens gældende regulativ for erhvervsaffald og gældende lovgivning på området. 8 / 49

9 I forlængelse af visionen om Vinge som en smart by arbejdes der også med, hvordan kommunen kan bruge øget registrering af data fra de nedgravede affaldsløsninger til målrettet at informere og involvere brugerne. I nærværende lokalplan åbnes der mulighed for, at der etableres nedgravede affaldsløsninger i vej og fællesarealer for boliger, for derigennem at minimere transport, gener i forhold til lugt med videre, men også visuelt i forhold til at skabe byens rum. 9 / 49

10 EU direktiver Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen Frederikssund Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget til realisering af Vinge Centrum fået udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten vurderer, hvordan den påtænkte planlægning vil påvirke beskyttet natur. Nord for Dalvejen er der konstateret en bestand af Spidssnudede frøer, som er en beskyttet dyreart jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 188 af 26. februar 2016). Deres rastearealer var som udgangspunkt tiltænkt bebygget. I processen omkring udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten har kommunen besluttet at ændre planlægningen, således at den nordlige del af lokalplanområdet reduceres til at være afgrænset således at frøernes raste arealer ikke berøres. Som kompensationen for reduktionen mod nord er planområdet udvidet mod øst. Udvidelsen mod øst anvendes på nuværende tidspunkt som dyrket landbrugsareal. Se miljørapporten, bilag 8, for en uddybet vurdering af projektet og planens påvirkning af Flora og Fauna. Den røde streg i kortet viser lokalplanens afgrænsning. Den lilla skravering viser de arealer, som oprindeligt var en del af lokalplanområdet og hvor dele af arealet er rasteområde for spidsnuede frøer. Den grønne markering viser de arealer, som nu er inddraget som del af lokalplanområdet, som følge af en ændring af afgrænsningen. 10 / 49

11 National lovgivning Detailhandel Landsplansdirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet udpeger Vinge By som "bymidte". (Miljøministeriet, By og Landskabsstyrelsen, nov. 2008) Det betyder, at kommunen i forbindelse med planlægning af Vinge Centrum, har mulighed for at planlægge for detailhandel, såfremt der ved et kommuneplantillæg fastsættes en bymidteafgrænsning og en maksimal ramme for antal kvadratmeter butiksareal for dagligvare og udvalgsvarebutikker. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan vedtages derfor tillæg nr. 012 til Kommuneplan Vandplaner Lokalplanens område er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og grænsende til et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). I forbindelse med byudvikling på arealer udpeget som et OSD område eller et NFI område skal kommunen forholde sig til vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Illustrationen overfor viser lokalplanens afgrænsning med rød streg i kortet. Den lyse beigefarvede skravering markerer, at området indeholder særlige drikkevandsinteresser og de gule markeringer viser de udpegede Nitratfølsomme indvindingsområder. Vandplanernes retningslinjer 40 og 41: 40) Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. 41) Områder med særlige drikkevands interesser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Inden for lokalplanen skabes der mulighed for etablering af kontor, liberalt erhverv og offentlige og private serviceerhverv og detail handel samt boliger. Frederikssund Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøredegørelse af de miljømæssige påvirkninger der er afledt af planen. Nærværende lokalplan giver ikke mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter. Overfladevand fra veje og befæstede arealer ledes til spildevandstekniske anlæg med henblik på rensning og forsinkelse inden udledning til recipient. Fortidsminder 11 / 49

12 Området inden for lokalplanen har været beboet siden oldtiden. Ved prøvegravninger både i Deltakvarteret, umiddelbart nord for lokalplanområdet, samt ved prøvegravninger i dele af lokalplanområdet er der gjort arkæologiske fund. I forbindelse med lokalplanlægning for området er der derfor igangsat prøvegravning af det resterende del af lokalplanområdet. Byrådet ønsker i samarbejde med kommende udviklere i området, at arbejde for at synliggøre nogle af de arkæologiske fund i området, som en historisk reference der knytter tilbage til de bosættelser, der tidligere har været i området. Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Museumslovens 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum. Beskyttede sten og jorddiger I lokalplanens grænse mod syd er der et beskyttet sten og jorddige. Nærværende lokalplan udlægger en vej i gennem diget. Jf. Digebekendtgørelsens 1, stk. 2 er diger i byzone ikke omfattet af Museumslovens lovens 29a stk. 1, medmindre diget danner grænsen mellem by og landzone. Da vejen over matr.nr. 1f efter lokalplanens 2.3 tillige overføres til byzone, vil det pågældende brud ikke kræve dispensation da hensynet til diget varetages gennem lokalplanen, og den pågældende vejføring må anses som et centralt element i lokalplanen. Den øvrige del af diget vil fortsat være beliggende på grænsen mellem by og landzone og er derfor fortsat beskyttet jf. Musesumsloven. Lokalplanens afgrænsning er vist med rød streg og det beskyttede sten og jorddige er vist med gul streg i kortet. Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen Kommunen har fået foretaget visualiseringer af, hvor meget og hvordan bymidten påvirker kystlandskabet visuelt. Lokalplanens vestlige grænse er ca. 2,5 km fra kysten. Frederikssund Kommune har fået foretaget en visuel vurdering af, hvordan realisering af lokalplanens muligheder for at bygge i op til 8 etager vil påvirke kystlandskabet. Nedenstående visualisering viser, at realisering af lokalplanen vil have en begrænset påvirkning af kysten. Se visualisering nedenfor. 12 / 49

13 13 / 49

14 Fingerplanen Vinge Centrum er en del af Fingerplanens "Frederiks sund finger". Der er i Fingerplanen reserveret areal til den kommende S togstation. I nærværende lokalplan omlægges den eksisterende regionale cykelsti (supercykel sti), således at den bliver tilpasset det kommende byområde. Lokalplanen definerer også placering og udformning af den kom mende landskabsbro, der udgør en del af Vinge Station. Stationsnærhedsprincippet (Fingerplanens retningslinjer) Kommuneplanlægningen skal sikre, at byfunktioner, som på grund af arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for det stationsnære område og for trins vist inden for det stationsnære kerneområde. Det stationsnære kerneområde er vist med blå cirkel i kortet og de stationsnære arealer er vist med grøncirkel i kortet. Lokalplanens område er beliggende i det stationsnære kerneområde, vist med rød streg i kortet. Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, omfatter bl.a. kontor og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt bolig bebyggelse o.l. Det følger af fingerplanens bestemmelser, at de stationsnære områder skal udnyttes med en bebyggelsesprocent, der modsvarer den centrale beliggenhed og god tilgængelighed. Lokalplanen omfatter alene arealer beliggende inden for det sta tions nære kerneområde. Der er derfor mulighed for at bygge i op til 8 etager, for de centrale byggefelter omkring stationen fastsætter lokalplanen, at disse felter skal bebygges i minimum 4 etager. Området inden for lokalplanen vil derfor fremstå intensivt udnyttet. Byudviklingsaftale Frederikssund Kommune har valgt at sælge arealerne, som er omfattet af denne lokalplan til private investorer, som herefter står for at udvikle området i overensstemmelse med lokalplanens principper, samt krav i tillæg til spildevandsplanen. 14 / 49

15 Billeder fra bilag 3: Designmanualen. 15 / 49

16 Kommuneplanen Afgrænsning af Vinge Bymidte tillæg nr. 012 til kommuneplan I forbindelse med udarbejdelse af den aktuelle lokalplan har der været behov for at konkretisere, hvor i Vinge der kan placeres detailhandel. Frederikssund Kommune har derfor fortaget flere høringer og behandlet bymidteafgrænsningen på politiske møder i Byrådet besluttede i foråret 2015 at fastholde Frederikssund Bymidte som kommunens primære handelsby og at udlægge bruttoetagemeterareal til detailhandel i Vinge by (i Frederikssund by er der udlagt etagemeterareal til detailhandel). I oktober 2015 behandlede Byrådet spørgsmålet om bymidtens afgræsning og besluttede, at afgræsningen skal tage udgangspunkt i, at butikker og handel skal ske langs Boulevarden (vej A) og Stationsvejen (vej B), samt i og omkring stationsbygningen. Den endelige afgrænsning af bymidten blev besluttet af Byrådet i januar Kortet viser udlæg af adgangsvejen til lokalplanområdet, Boulevarden (stiplet med grønt) og den kommende vej, som forbinder byen på begge sider af jernbanen, Stationsvejen, (stiplet med blåt). Det er udlægges mulighed for at placere detailhandel på begge sider af vejen markeret med blåt. Kommuneplantillæg nr. 012 til kommuneplan Samtidig med lokalplanen vedtages tillæg nr. 012 til gældende kommuneplan. Tillægget har til formål, at fastlægge Vinge Bymidte i ramme C 2.1, og samtidig, som konsekvens, justere de øvrige rammer i det centrale Vinge, således at det fremadrettet kun er ramme C 2.1 der indeholder mulighed for etablering af detailhandel samt station. De omkringliggende områder bliver til rammer til blandet byområde og ændres således til BB rammeområder. Se nedenstående kort. 16 / 49

17 Illustrationen viser bymidtens afgrænsning, ramme C 2.1, samt de øvrige omkringliggende rammer der er justeret med tillæg nr Lokalplan 076 er vist med rød stiplet linje. Kortet viser lokalplanens afgrænsning (markeret med rød stiplet streg i kortet). De eksisterende kommuneplanrammer er vist med sort streg i kortet. De sorte skraveringer viser de arealer som i den gældende kommuneplan er pålagt rækkefølgebestemmer med frigivelse til videre byudvikling og planlægning i perioden Med kommuneplantillæg 012 ændres rækkefølgebestemmelserne og disse arealer frigives til byudvikling fra For de arealer hvor lokalplanen fastlægger bestemmelser med byggefelter er lokalplanen omfattet af rammerne C 2.1 og BB 2.3, og herudover er lokalplanen omfattet af rammerne BB 2.4 og BB 2.5 på arealer der udlægges til veje og spildevandstekniske anlæg. 17 / 49

18 Ramme C 2.1 (Bymidten) kan rumme detailhandel, boliger, serviceerhverv; så som hotel, konference og restaurationsvirksomhed, post og telekommunikations erhverv, undervisnings og formidlings virksomhed, Offentlige formål (skole, institution, plejecenter, borgerservice, bibliotek o. lign), Kontor og liberalt erhverv, Idræts og foreningsaktiviteter, rekreative formål, tekniske anlæg, station, grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane. Den nye ramme giver mulighed for bruttoetagemeterareal detailhandel. Dagligvarebutikker må dog ikke overstige m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker må ikke overstige m² bruttoetageareal. Rammerne BB 2.3, BB 2.4 og BB 2.5 giver mulighed for anvendelse til byudviklingsformål; herunder boliger og erhvervsformål, kontor, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign., offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane. Med vedtagelse af kommuneplantillæg 012 er lokalplan 076 i overensstemmelse med kommuneplanen. Eksisterende kommuneplanrammer Lokalplanens område er omfattet af følgende kommuneplanrammer i Kommuneplan : C 2.1 Vinge Centrum Vest, C. 2.2 Vinge Centrum Øst, C 2.3 Vinge Centrum Syd og C. 2.6 Vinge Bymidte. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan vedtages kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte, og der justeres i rammerne i det centrale Vinge. Detailhandel og placering af stationen Som konsekvens af vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 012 Vinge Bymidte vil det fremadrettet kun være muligt at planlægge for station og detailhandel i den nye ramme C 2.1 og de øvrige Center rammer ændres til at være områder til Blandet Byområde. 18 / 49

19 Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanens område er beliggende i landzone og er ikke lokalplanlagt. I forbindelse med vedtagelse af den aktuelle lokalplan overføres arealerne til byzone og bliver lokalplanlagt til byformål. Illustrationen er udarbejdet af Henning Larsen Architects som en del af en masterplan for lokalplanens område fra / 49

20 Forhold til byens andre funktioner Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan. Miljørapporten er bilag 4 til lokalplanen. I miljørapporten gennemgåes og vurderes byens andre funktioner mere udførligt end i lokalplanens redegørelse. Spildevandsplan Parallelt med vedtagelse af nærværende lokalplan udarbejdes ligeledes tillæg til den gældende spildevandsplan; 'Tillæg til spildevandsplan , for Vinge Centrum' og 'Tillæg, Supplerende spildevandstracé fra Vinge By til Frederikssund Renseanlæg'. Disse tillæg fastsætter, at området skal separatkloakeres og spildevand skal ledes til Frederikssund renseanlæg. Regnvand skal håndteres både på terræn og i regnvandsledninger. Vandet forsinkes og renses i bassiner inden det udledes til recipient. Det er den til en hver tid gældende spildevandsplan for området, der bestemmer, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres inden for lokal planens område. Det er Byrådets vision, at der på bygnings og områdeniveau arbejdes med genanvendelse af overfladevand fra tage. Energi på tværs Det indgår i byrådets samlede vision for Vinge, at varmeforsyningen på sigt skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturfjernvarmenet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg og som et anlæg, der samtidigt kan lagre eventuel overskudsvarme fra om sommeren til om vinteren. Fjernvarmenettet udvikles konkret ved, at der etableres blokvarmecentraler på områdeniveau eller bygningsniveau. Blokvarmecentralerne er forberedt til at kunne sammenkobles til et samlet fjernvarmesystem, når det kan godtgøres, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at erstatte midlertidige varmepumper med fjernvarme, der forsyner kommende etaper af Vinge by. På lang sigt vil systemmet også skulle kunne tilpasses endnu ikke udviklede bæredygtige løsninger. Kommunen har fået analyseret de forsyningskoncepter, der både på kort og lang sigt kan opfylde denne vision og som samtidigt kan etableres med gennemprøvet fuldt udviklet teknologi, der er økonomisk attraktiv for de kommende investorer, brugere og beboere. Sideløbende med varmeforsyningsanalyserne er der foretaget en omfattende analyse af, i hvor stort et omfang der kan hentes varme op fra grundvandet og jorden under Vinge, uden at der er risiko for at beskadige det underliggende grundvandsdepot, hverken mekanisk, kemisk eller biologisk. Det er på sigt meningen, at energi skal kunne udveksles mellem brugere af systemmet, således at overskudsvarme fra én bruger kan anvendes af andre brugere eller til offentlige formål, eksempelvis opvarmning af cykelskure, bænke medborgerhus mv. Vandforsyning Området bliver forsynet fra lokalt vandværk. Trafik Det er lokalplanens intention, at vejudlæg i lokalplanen fremmer, at hastigheden er lav for at skabe trygge og indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister. I lokalplanen stilles derfor også krav om etablering af cykelparkering ved i brugtagning af ny bebyggelse. Støj fra vejtrafik og støj fra jernbaner Ved etablering af støjfølsom skal det ved beregninger sikres at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj og støj fra jernbaner overholdes, evt. ved afstandsdæmpning eller støjafskærmning om nødvendigt. Ligeledes skal der tages højde for bygningsreglementets krav om akustisk indeklima. Der er foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplanen, der ligger til grund for lokalplanlægningen af området. Beregninger for vejtrafikstøj viser at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj generelt er overholdt, bortset fra nogle bygningsfacader på Boulevarden og langs Stationsvejen. Det skal i de konkrete byggeansøgninger således sikres at støjgrænsen kan overholdes. Beregninger for jernbanestøj viser at miljøstyrelsens grænseværdi for jernbanestøj er overholdt, bortset fra de hele spornære arealer. På disse arealer er der ikke planlagt for støjfølsom anvendelse. Anden støj Vinge Centrum udvikles som et blandet bolig og centerområde, hvor bylivet skal leves i det offentlige rum i forening med, at indbyggerne skal kunne opleve fred og ro i boligerne i aften og nattetimerne. I lokalplanens sammenhæng arbejdes der med at der er zoner til aktivitet og zoner til fred og ro. 20 / 49

21 Typisk vil kommunens miljømyndighed derfor stille krav til detailhandelen om at støj fra vareleveringer skal begrænses til hverdage mellem kl og 18.00, samt på lørdage i tidsrummet 7.00 til 14.00, medmindre vareleveringerne kan foregå på en måde, så grænseværdierne i Frederikssund Kommunes "Forskrift for støj og vibrationer" med sikkerhed kan overholdes. Detailhandlens og eventuel restaurations /cafedrifts udendørs håndtering af oplag af affald, emballager, plastfolier og andet skal sikres, så der ikke opstår lugtgener, papir og plastflugt, eller affaldsspredning i området. Håndteringen skal foregå uden, at støjgrænsen overskrides, og uden at forurene jord, grundvand og miljø. Kommunen stiller desuden krav til, at der inden ibrugtagning af ny bebyggelse kan dokumenteres ved støjberegning, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav er overholdt. 21 / 49

22 Tilladelse fra andre myndigheder En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. Kontakt Frederikssund Kommunes Teknik og Miljø forvaltning for at finde ud af om dit projekt kræver myndighedsbehandling. Jordforurening Området omfattet af lokalplanen er ikke kortlagt som forurenet i henhold til Jordforureningsloven. I tilfælde af, at der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes. Kommunen orienterer Region Hovedstaden, som er myndighed på området. De vurderer om området skal kortlægges som forurenet, eller der skal foretages andre tiltag, før arbejdet kan fortsætte. Region Hovedstaden orienterer Frederikssund Kommune om sin afgørelse. Arbejdet må først fortsætte, når kommunen har meddelt, at det må genoptages. Jordflytning Ren jord kan flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen fra de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. I tilfælde af, at der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes som beskrevet ovenfor. Forurenet jord og jord fra offentlige vejmatrikler må ikke flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen. 22 / 49

23 Miljørapport Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Bek. nr af 10. december 2015) skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet (en strategisk miljøvurdering SMV). Ifølge VVM bekendtgørelsen (Bek. nr af 16. december 2015) skal projekter der kan have væsentlige virkninger på miljøet desuden miljøvurderes i en VVM redegørelse inden bygherren får tilladelse til at gennemføre projektet. Vinge Centrum og Station og Vinge Bymidte vurderes at kunne have væsentlige virkninger på miljøet, da projektet omfatter opførslen af en ny by og station, og da det er et større anlægsprojekt med udbygning af vejnet, parkeringspladser og udlæg af detailhandel i bymidten (på etagemeter i Vinge Bymidte heraf inden for Vinge Centrum). Minimumskravet i VVM redegørelser og SMV rapporter er ikke væsentligt forskelligt, og der bliver derfor udarbejdet én samlet rapport, som indeholder både VVMredegørelsen og den påkrævede miljørapport (samlet benævnt VVM redegørelse/miljørapport). Denne rapport er derfor formelt set en samling af to typer af miljøvurderinger; en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), som er en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser af selve projektet, samt en strategisk miljøvurdering (SMV), som behandler konsekvenserne af at vedtage de planer, der muliggør etablering af Vinge Centrum og udlægger de overordnede rammer. Dvs. at Spildevandsplantillæggene ('Tillæg til spildevandsplan , for Vinge Centrum' og 'Tillæg, Supplerende spildevandstracé fra Vinge By til Frederikssund Renseanlæg'), lokalplan nr. 076 (for Vinge Centrum) samt Kommuneplantillæg nr. 012 (for Vinge Bymidte) SMVvurderes, og det konkrete projekt, Vinge Centrum og Station, VVM vurderes. Frederikssund Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at vedtagelse af kommuneplantillæg nr.012 og lokalplan nr.076 forudsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport i forbindelse med planlægningen. VVM redegørelse og miljørapport kan ses her 23 / 49

24 Midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter Planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelse af lokalplanforslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. 24 / 49

25 Bestemmelser Hjemmel Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2. Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Til lokalplanen knytter sig 8 bilag: Bilag 1: Lokalplanens afgrænsning Bilag 2: Delområder Bilag 3: Veje Bilag 4: Byggefelter, bebyggede facader og hjørner Bilag 5: Byggefelter, aktive stueetager Bilag 6: Byggefelter og krav om altan Bilag 7: Designmanual Bilag 8: Miljørapport 1 Formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for realisering af Vinge Centrum, der består af stationen, Det Grønne Hjerte et rekreativt grønt byrum, detailhandel, liberalt erhverv, offentlig og privat services, kontorer, boliger, byrum, grønne områder, veje, stier og tekniske anlæg. Visualiseringen af Vinge Centrum. 2 Område og zonestatus 2.1 Områdeafgrænsning Lokalplanområdet afgrænses, som vist på bilag 1, og omfatter matriklerne: 5l, 7000i Snostrup By, Snostrup. Samt en del af matriklerne: 1d, 1f, 1n, 5a, 5g, 5m, 5o, 30 og 31, samt 7000a, 7000b alle Snostrup By, Snostrup. Samt en del af matriklerne: 9c, 9d, 9v, 9t, 30 og 32, samt 7000b, 7000g alle St. Rørbæk By, Snostrup. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 23. februar 2016 udstykkes fra disse ejendomme. 2.2 Lokalplanens delområder Lokalplanområdet opdeles i 6 delområder, som vist på bilag Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone, med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres arealer, omfattet af lokalplanen til byzone. 3 Anvendelse 3.1 Anvendelse Tekniske anlæg Inden for lokalplanens område må der etableres tekniske anlæg. 3.2 Delområdernes anvendelse Delområde 1 Området må kun anvendes til S togsstation og landskabsbro (broer over jernbanen) samt dertilhørende funktioner, såsom cykelparkering, kiosk og venteområder. Der kan etableres detailhandel på maks. 200 m 2 bruttoetageareal. 25 / 49

26 Delområde 2 Området må kun anvendes til Det Grønne Hjerte herunder grønne områder, rekreative formål, offentlige formål, idrætsfaciliteter, legeområder, regnvandsbassin, gang og cykelstier. Området må anvendes til mindre bebyggelse. Delområde 3 Området må kun anvendes til parkering, parkeringshus eller parkeringskælder. Delområde 4 Området må kun anvendes til: Etageboliger og rækkehuse Serviceerhverv (så som hotel, konference og restaurationsvirksomhed, undervisnings og formidlings virksomhed) Offentlige formål (så som skole, fritidsordning, klub, genoptræning, institution, plejecenter, borgerservice, bibliotek, o. lign) Kontor og liberalt erhverv Detailhandel Idræts og foreningsaktiviteter Kulturelle formål Rekreative formål Grønne områder Klimatilpasningsløsninger, eksempelvis forsinkelsesbassiner, arealer til oversvømmelse o.lign. Ventefaciliteter Parkering Veje og stier Delområde 5 Området må kun anvendes til: Etageboliger og rækkehuse Serviceerhverv (så som hotel, konference og restaurationsvirksomhed, undervisnings og formidlings virksomhed) Offentlige formål (så som skole, fritidsordning, klub, genoptræning, institution, plejecenter, borgerservice, bibliotek, o. lign) Kontor og liberalt erhverv Idræts og foreningsaktiviteter Kulturelle formål Rekreative formål Grønne områder Klimatilpasningsløsninger, eksempelvis forsinkelsesbassiner, arealer til oversvømmelse o.lign. Ventefaciliteter Parkering Veje og stier Delområde 6 Området må kun anvendes til veje samt regnvands, spildevands og forsinkelsesbassin. Redegørelse Anvendelse 3.1 Skålen og landskabsbroen Gennemgående i lokalplanen bruges begreberne 'skålen'og 'landskabsbroen'. På ovenstående illustration er landskabsbroen vist med rød markering og skålen er vist med grøn markering. 4 Udstykning 4.1 Udmatrikulering 1. Alle veje skal udmatrikuleres i egen matrikel. 5 Vej, sti og trafikforhold 5.1 Boulevarden (A) 1. Adgangsvejen til Vinge Centrum, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges i en totalbredde på 21,5 m, dette er inklusiv rabat. 2. Rabatter må højst være 3 meter bred i hver side af vejen. 26 / 49

27 3. Rabatter skal fremstå med træer i begge sidder af vejen. Træerne skal plantes i underjordiske plantekasser, der modsvarer diameteren på kronen når træet er udvokset. 4. Træerne skal være større træer f.eks. sølvpopler, ege og lindetræer. Træerne skal plantes med en maksimal indbyrdes afstand af 16 m. Tværsnit til inspiration for Boulevarden 5.2 Stationsvejen (B) 1. Stationsvejen, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges i en totalbredde på 21,5 m. 2. Parkering langs vejen skal minimum være i en bredde af 2 m. 3. Der skal som minimum etableres træer i den ene side af vejudlægget. Træerne kan f.eks. etableres i fortovet eller mellem parkeringspladserne.træerne skal plantes i underjordiske plantekasser, der modsvarer diameteren på kronen når træet er udvokset. 4. Træerne skal være mindre træer f.eks. rønne, tjørne, kirsebær eller blodblommetræer. Træerne skal plantes med en maksimal indbyrdes afstand af 12 m. Der skal ikke plantes træer på broen over banen. Tværsnit til inspiration for Stationsvejen 5.3 Primær lokalveje (C) 1. Primære lokalveje, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges i en totalbredde på 15,5 m. 2. Der skal minimum etableres træer i den ene side af vejudlægget. Træerne kan f.eks. etableres i fortovet. Træerne skal plantes i underjordiske plantekasser, der modsvarer diameteren på kronen når træet er udvokset. 3. Træerne skal være mindre træer f.eks. rønne, tjørne, kirsebær eller blodblommetræer. Træerne skal plantes med en maksimal indbyrdes afstand af 12 m. 27 / 49

28 Tværsnit til inspiration for primær lokalvej 5.4 Sekundær lokalvej (D) 1. Sekundære lokalveje, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges med en totalbredde på 8,75 m. Vejene kan f.eks. udlægges som fælles lege og opholdsarealer. 2. Derudover kan vejudlægget indeholde parkering med permeabel belægning/græsarmering eller grønne rabatter, herunder klimatilpasningsløsninger. 3. Der skal minimum etableres træer i den ene side af vejudlægget.træerne skal plantes i underjordiske plantekasser, der modsvarer diameteren på kronen når træet er udvokset. 4. Træerne skal være mindre træer f.eks. rønne, tjørne, kirsebær eller blodblommetræer. Træerne skal plantes med en maksimal indbyrdes afstand af 12 m. 5. Ved blinde veje skal der udlægges en vendeplads til en 10 meter lang lastbil. Tværsnit til inspiration for sekundære lokalvej 5.5 Promenade (E) Promenaden, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges i en totalbredde på minimum 3 meter. På strækninger hvor promenaden skal anvendes til varekørsel og som brandvej skal totalbredden være minimum 4,5 meter. 5.6 Sti (F) Stien, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges med en totalbredde på 3 meter. 5.7 Cykelsti (G) Cykelstierne, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges som separate cykelstier i en bredde af 2,5 m. Cykelstien omlægges og indgår som en integreret del af vej C og vej A. 5.8 Lokalvej, leg og opholdsareal (H) Lokalvej, leg og opholdsarealer, hvis linjeføring fremgår af bilag 3, udlægges i en totalbredde på minimum 4 meter. 28 / 49

29 Tværsnit til inspiration for lokalvej, leg og opholdsareal 5.9 Affaldsløsninger på vejene Det er tilladt at etablere nedgravede affaldsløsninger på alle vejudlæg inden for lokalplanens område. Afstand fra boligens hoveddør til affaldsopsamlingsplads må maks. være 100 m, og må ikke krydses af en trafikeret vej. Der skal være belagt underlag ved affaldsstationer. Det skal være muligt for en renovationsbil at holde ved opsamlingspladsen uden større gene for den øvrige trafik. Affaldsløsningerne skal være godkendt af Frederikssund Kommune og overholde kommunens affaldsregulativ. Redegørelse Vej og sti Når der i en lokalplan er angivet en udstykningsplan, bebyggelsesplan med placering af veje, stier mv., så kan der jf. kendelse fra Planstyrelsen ske mindre justeringer på 2 3 m ved den endelige projektering uden at dette må anses for så væsentlig en afvigelse at det vil kræve en dispensationsbehandling. Se vejregler for arealbehov for vendepladser, "BYERNES TRAFIKAREALER Anlæg for parkering og standsning i byer" 6 Parkeringsforhold 6.1 Parkeringsnorm I forbindelse med etablering eller ændret anvendelse af boliger, offentlige formål og erhverv inden for lokalplanens område skal der udlægges parkeringsareal svarende til: 0,6 bilplads pr. etagebolig. 1 bilplads pr. øvrig bolig. 1 bilplads pr. 25 m² butiksareal. 1 bilplads pr. 50 m² øvrigt erhvervsareal og offentlige formål. Byrådet kan tillade dobbeltudnyttelse af parkeringspladser og ændret anvendelse af parkeringspladser på baggrund af et konkret projekt. Byrådet vil gerne fremme, at tekniske anlæg og byrum kan anvendes til mere end én funktion. Eksempelvis kan parkeringspladser anvendes til klimatilpasning eller boldbane, hvis det giver mening i forhold til det konkrete projekt. 6.2 Forbud mod parkering Inden for lokalplanens område er der forbud mod parkering af både, campingvogne, trailere, campletter og lignende, samt uindregistrerede køretøjer på ube byg gede arealer. 6.3 Parkering Delområde 3 Der skal anlægges 2 parkeringshuse i op til 6 etager, når parkeringsnormen tilsiger det. Byrådet kan dispensere fra parkerings normen, hvis der er særlige konkrete forhold, der tilskynder det. Det kan eksempelvis være, fordi der etableres parkering integreret bebyggelsen eller der er indrettet midlertidige parkeringspladser på terræn på ubebyggede byggefelter. 6.4 Midlertidig parkering I forbindelse med udbygningen af Vinge Centrum kan det tillades at indrette parkeringspladser på terræn på ubebyggede byggefelter byggefelterne fremgår af bilag 4. Det er ikke tilladt at etablere parkering i gårdrum, når der er opført byggeri på et byggefelt. 6.5 Parkering integreret i bebyggelsen Parkering kan integreres i bebyggelsen, dog ikke i stueplan langs facader med krav om åbningsgrad. 6.6 Pendlerparkeringspladser Der skal etableres 150 parkeringspladser i tilknytning til stationen. 6.7 Træer ved bilparkeringspladser For hver 10 bilparkeringspladser, der anlægges i det fri, skal der plantes et træ som har et voksested på mindst 2,5 m i diameter. Underjordiske plantekasser skal modsvare diameteren på kronen når træet er udvokset. Træerne skal være mindre træer f.eks. rønne, tjørne, kirsebær eller blodblommetræer. Der kan dispenseres fra dette krav, hvis parkeringspladserne anlægges som midlertidige på områder udlagt til byggefelter jf / 49

...Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016

...Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016 ...Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016 Kommuneplantillæg nr. 012 Vinge Bymidte Status Kladde PlanID 3004577 Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Hjemmel 1 Formål Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Vej, sti og parkeringsforhold 9 Øvrige ubebyggede områder

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere