Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi"

Transkript

1 Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 1

2 sfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 3 3. Adgangskrav 3 4. Uddannelsens formål og læringsmål 4 5. Uddannelsens struktur 4 6. Fagbeskrivelser 7 7. Eksaminer 7 8. Bachelorprojekt og andre projektarbejder 7 9. Merit og dispensation Ikrafttræden 8 Bilag 1: modulbeskrivelser 9 Studieteknik, akademisk skrivning og rapportskrivning 9 Grundlæggende erhvervsøkonomi 10 Grundlæggende økonomistyring 11 Mikroøkonomi 12 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) 13 Erhvervsret 14 Eksternt regnskab 15 Forvaltningslære 16 Makroøkonomi 17 Organisation 18 Markedsanalyse 19 Videnskabsteori 20 Statistik 21 Finansiering 22 Videregående økonomistyring 23 Entrepreneurship 24 Metode 25 Virksomhedsprojekt 26 Strategi 27 Marketing 28 Valgfag 29 Bacheloropgave 30 2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. august Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik 2. Varighed og titel Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er en treårig uddannelse svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsens titel er på dansk Bachelor i Erhvervsøkonomi (HA), på engelsk Bachelor of Science (B.Sc.) in Economics and Business Administration. 3. Adgangskrav GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på 6,0 efter GGSskalaen hvor fagene matematik og engelsk skal være bestået med min. karakteren E på B-niveau/tilvalgsniveau eller derover. Det er et krav, at ansøgeren har bestået grønlandsk og dansk såvel skriftligt som mundtligt. Afdelingslederen kan dispensere fra adgangskravene, hvis det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre studiet. Ansøgeren kan skriftligt søge dispensation hos afdelingslederen, som behandler sagen individuelt på baggrund af ansøgerens uddannelsesmæssige kompetencer samt realkompetencer opnået gennem erhvervsarbejde og kurser. Dispensationsansøgningen med afdelingslederens indstilling godkendes af Institutrådet. 3

4 4. Uddannelsens formål og læringsmål Uddannelsen er overordnet set rettet mod at give den studerende kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist eller som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale. Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv. Nedenstående læringsmål er udformet i henhold til den europæiske kvalifikationsrammes niveaubeskrivelser for bacheloruddannelser Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og kunne reflektere over gældende teori og metoder indenfor de erhvervsøkonomiske fagområder, herunder: - Økonomistyring - Regnskab - Finansiering - Erhvervsret - Organisation - Strategi - Afsætning - Videnskabsteori og metode 4.2. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode til at analysere en privat eller offentlig virksomheds situation på baggrund af relevant data. Den studerende skal på baggrund af erhvervsøkonomiske analyser kunne opstille begrundede løsningsforslag på virkelige problemstillinger i virksomheder. Den studerende skal kunne formidle resultater af analyser til fagfæller og virksomhedens interessenter Kompetencer Den studerende skal kunne indgå i og gennemføre et udviklingsprojekt i samarbejde med en virksomheds interessenter med henblik på analyse og løsning af virksomhedens erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende skal på eget initiativ kunne tilegne sig ny viden inden for de erhvervsøkonomiske fagområder. 5. Uddannelsens struktur Uddannelsen er struktureret således, at det 1. semester indledes med en række grundlæggende moduler, som lægger fundamentet for indholdet på HA-uddannelsen, herunder mikroøkonomi, moderne grønlandske samfundsforhold, grundlæggende erhvervsøkonomi samt grundlæggende økonomistyring. På semester introduceres og gennemgås de erhvervsøkonomiske kernefag samt erhvervsøkonomiske metoder. Modulerne er som hovedregel gensidigt uafhængige, dog er der faglig progression inden for de økonomiske fag, som betyder at modulerne grundlæggende erhvervsøkonomi og grundlæggende økonomistyring gennemføres forud for modulerne videregående økonomistyring og finansiering. Derudover er det hensigtsmæssigt, at modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb. 4

5 På 5. semester gennemfører de studerende et casestudie/projekt i samarbejde med en offentlig eller privat grønlandsk virksomhed. I projektet anvender de studerende deres viden fra semester i forhold til virkelige problemstillinger set gennem eget projektarbejde i disse virksomheder. Modulerne på semester skal være bestået, når den studerende starter på 5. semester. Derudover er der på uddannelsens 6. semester et antal valgfag, som giver den studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling. Uddannelsens struktur og opbygning er skitseret i de to nedenstående tabeller, Tabel 1 og Tabel 2. Ud over projekterne på 5. og 6. semester, vil private og offentlige virksomheder i det grønlandske erhvervsliv samt repræsentanter for disse virksomheder løbende blive inddraget i undervisningen som cases og oplægsholdere. Dette medfører, at de studerende kontinuerligt arbejder med virkelige problemstillinger og at der bliver etableret en tæt kontakt mellem de studerende og det grønlandske erhvervsliv undervejs i uddannelsen. Tabel 1: Uddannelsens struktur 1 Grundlæggende Erhvervsøkonomi 5 Grundlæggende Økonomistyring 5 Mikroøkonomi 10 MOSA 10 2 Erhvervsret 10 Eksternt regnskab 5 Forvaltningslære 5 Makroøkonomi 10 3 Organisation 10 Markedsanalyse 7,5 Videnskabsteori 5 4 Finansiering 5 Videregående økonomistyring 5 Entrepre neurship 2,5 Metode 10 Statistik 7,5+7,5 5 Virksomhedsprojekt 15 Strategi 5 Marketing 10 6 Bacheloropgave 20 Valgfag 1 5 Valgfag 2 5 Figuren udtrykker uddannelsens faglige progression vertikalt, mens den horisontale fordeling beror på relationen til virksomhedens kernefunktion og dermed uddannelsens kernefagsstruktur. 5

6 Tabel 2: ECTS-fordeling Fag Studieteknik, akademisk skrivning og rapportskrivning Semester og antal ECTS Grundlæggende erhvervsøkonomi 5 Grundlæggende økonomistyring 5 Mikroøkonomi 10 MOSA 10 Erhvervsret 10 Eksternt regnskab 5 Forvaltningslære 5 Makroøkonomi 10 Organisation 10 Markedsanalyse 7,5 Videnskabsteori 5 Statistik 7,5 7,5 Finansiering 5 Videregående økonomistyring 5 Entrepreneurship 2,5 Metode 10 Virksomhedsprojekt 15 Strategi 5 Marketing 10 Bacheloropgave 20 Valgfag 1 5 Valgfag 2 5 I alt

7 6. Fagbeskrivelser Beskrivelse af uddannelsens moduler fremgår af Bilag 1: modulbeskrivelser. Uddannelsen er teoretisk funderet på internationalt niveau, og det må derfor forventes, at det samlede pensum vil være på vejledende ca normalsider bestående af fortrinsvis engelsk og dansk litteratur. 7. Eksaminer Eksamen afholdes i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik, samt gældende regler om eksamen fastsat af rektor ved Ilisimatusarfik. På uddannelsen anvendes en række forskellige eksamensformer, herunder: - Individuel mundtlig eksamen - Individuel skriftlig eksamen - Afgrænsede skriftlige afleveringer, eksempelvis ugeopgaver - Større og mindre projektopgaver med efterfølgende mundtlige eksaminer, enten i gruppe eller individuelt Beskrivelse af de enkelte modulers eksamensformer fremgår af Bilag 1: modulbeskrivelser. For at kunne indstilles til eksaminer på 1. og 2. semester forudsættes det, at den studerende har deltaget i undervisningen i de pågældende moduler i mindst 85 % af lektionerne og afleveret de obligatoriske opgaver, som er beskrevet i fagets modulbeskrivelse. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter studiestart. 8. Bachelorprojekt og andre projektarbejder Bachelorprojektet og virksomhedsprojektet må skrives individuelt eller i grupper. De angivne sidetal i modulbeskrivelserne er inklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, forside m.v. men eksklusiv bilag. En normalside defineres som 2400 anslag (inklusiv mellemrum og tegn). 9. Merit og dispensation Uddannelsesledelsen for HA-uddannelsen ved Ilisimatusarfik kan dispensere fra de af studieordningens bestemmelser, som ikke er fastlagt ved lov. Merit for moduler og dispensation for adgangsgrundlag gives efter faglig vurdering af studieledelsen. Der kan gives dispensation og merit for aktiviteter, der modsvarer, men ikke er identiske med uddannelsens adgangsgrundlag og fagelementer, såfremt studieledelsen finder det forsvarligt at lade den studerende opnå dispensation for adgangsgrundlaget eller merit for de enkelte moduler. Hvis der søges merit for fag eller optagelse med adgangsgivende eksaminer, der er mere end 5 år gamle, skal pensumliste og fagoversigt vedlægges. 7

8 10. Ikrafttræden Studieordningen træder i kraft 1. september Overgangsbestemmelser: Studerende som er startet på bacheloruddannelsen d. 1. september 2015 følger studieordningen for

9 Bilag 1: modulbeskrivelser Studieteknik, akademisk skrivning og rapportskrivning Studieteknik, akademisk skrivning og rapportskrivning (0 ECTS) et med modulet er, at den studerende udvikler sine kompetencer i forhold til planlægning, prioritering og studieteknik. Endvidere skal den studerende sættes i stand til at udarbejde skriftlige produkter i overensstemmelse med akademiske normer. Ingen Modulet indeholder præsentation af studietekniske metoder, normer for akademisk skrivning samt skriftlige præsentationsformer, herunder: Planlægningsmodeller. Notatteknik. Studietekniske metoder. Informationssøgning og bearbejdning. Videnskabelige teksters tilblivelse og anvendelse. Form- og strukturkrav til forskellige skriftlige præsentationsformer. Rapportskrivning. opnå indsigt i egen læring, udvikle færdigheder i planlægning og prioritering, have indsigt i studietekniske metoder, kende almindelig, akademiske normer for produktion af videnskabeligt materiale, kunne skelne imellem og anvende gængse skriftlige præsentationsform og have forståelse for formidling af viden til forskellige modtagere. Modulet er tilrettelagt som tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være kombination af forelæsninger, dialogpræget undervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. De studerende løser i modulets forløb 3 mindre opgaver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Kurset er obligatorisk, men udløser ikke ECTS-point, og nødvendig for at kunne påbegynde videnskabsteori på 3. semester, da dette modul bygger videre på undervisningen heri. 9

10 Grundlæggende erhvervsøkonomi Grundlæggende erhvervsøkonomi (5 ECTS) et med dette modul er at introducere den studerende til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomi. Ingen I modulet gennemgås og diskuteres virksomheders og organisationers, herunder: Interessenter Mål Omgivelser Ledelse og organisering Produktion Marketing/salg Økonomi/regnskab Humane ressourcer Entreprenørskab /innovation opnå viden om centrale erhvervsøkonomiske begreber, problemer og perspektiver. De skal endvidere have viden om det erhvervsøkonomiske fagområdes bredde og kompleksitet, dvs. de skal have viden om den hele virksomhed/organisation og kunne reflektere over begrebernes og perspektivernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger. De studerende skal kunne anvende begreberne og perspektiverne i forbindelse med erhvervsøkonomiske og organisatoriske problemstillinger og håndteringen af disse. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider Fremmøde kombineret med et gruppearbejde som munder ud i et gruppeoplæg. Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået. Intern censur. 10

11 Grundlæggende økonomistyring Grundlæggende økonomistyring (5 ECTS) Modulets formål er et bibringe den studerende en grundlæggende viden om økonomistyringens grundprincipper og modeller. Deltagelse i modulet forudsætter at modulet Grundlæggende erhvervsøkonomi er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. I modulet gennemgås en række grundlæggende principper og modeller for økonomistyring, herunder: Grundlæggende internt regnskab. Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser. Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet. Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger. Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering. Virksomhedens budgetkontrol. opnå viden om grundlæggende økonomistyring og kunne anvende simple budget- og økonomistyringsmodeller til at vurdere forskellige økonomiske situationer. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider Individuel 4 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 11

12 Mikroøkonomi Mikroøkonomi (10 ECTS) et med modulet er at indføre i den mikroøkonomiske teori sådan at den studerende kan forstå og anvende teorien til at træffe beslutninger om en virksomheds udvikling og drift. De studerende undervises desuden i propædeutisk matematik. Ingen Modulet indeholder en introduktion og diskussion af en række centrale mikroøkonomiske begreber og teorier, herunder Incitamenter og deres betydning for forbruger- og producentadfærd. Markedsformernes funktionsmåde. De velfærdsmæssige implikationer af markedsformernes funktion. Økonomisk-politiske instrumenter såsom afgifter, subsidier og direkte pris- og mængderegulering. Driftsøkonomiske aspekter af ledelsen af en virksomhed. opnå viden om mikroøkonomiske teori og basale matematiske formler inden for faget, opnå indsigt i hvordan markedsformerne fungerer, kunne analysere økonomisk-politiske instrumenter og kunne diskutere, redegøre for og anvende mikroøkonomisk teori være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler Individuelt 4 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 12

13 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) (10 ECTS) et med modulet er at give den studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden Ingen Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer. Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret. Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område. Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed. opnå indsigt i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke siden 1950 og kunne analysere det grønlandske samfund ud fra grundlæggende modeller. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider De studerende løser i semestrets løb to obligatoriske opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler. Individuel mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Intern censur. 13

14 Erhvervsret Erhvervsret (10 ECTS) et med modul er, at den studerende opnår grundlæggende erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende skal kunne identificere og forebygge juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som internationalt virksomhedsmiljø. Ingen Modulet introducerer og diskuterer en række centrale begreber og kilder inden for erhvervsret, herunder: Retskilder, domstolssystemet og procesret. Aftaleret. Køberet: nationalt og internationalt. E-handelsret. Markedsførings- og konkurrenceret. Erstatnings- og forsikringsret. Ansættelsesret. Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold. Insolvensret. Virksomhedsformer og hæftelse. opnå viden og forståelse af lovgivning, regler og retskilder inden for det erhvervsretlige område, kunne vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til en virksomheds virke og drift og kunne håndtere problemstillinger af forskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kontraktforhandlinger, forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, samt kunne identificere en juridisk problemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider Individuel 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. 14

15 Eksternt regnskab Eksternt regnskab (5 ECTS) et med modulet er at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber. Deltagelse i modulet forudsætter at modulet Grundlæggende økonomistyring er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. Modulet beskæftiger sig med de mange aspekter af en virksomheds eksterne regnskabsaflæggelse, herunder: Årsregnskabets formål og interessenter, grundlæggende årsregnskabsteori, samt årsregnskabets bestanddele og sammenhænge. Den regnskabsmæssige behandling af enkelte poster herunder bl.a. anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital, gæld, skat, valuta og koncernregnskaber. Pengestrømsopgørelser. Regnskabsanalyse. opnå viden om de grundlæggende bestanddele i et eksternt regnskab, forstå principperne som ligger til grund for opstilling af det eksterne regnskab og kunne analysere en virksomheds regnskab og formidle resultaterne af analysen til interne og eksterne interessenter. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Pensum sider Individuel 4 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 15

16 Forvaltningslære Forvaltningslære (5 ECTS) Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd. Ingen I modulet arbejdes der med grundlæggende begreber, principper og modeller for forvaltning, herunder: Forvaltningslærens begreber og modeller. Forvaltningsrettens grundlæggende regler. Samspil mellem politikere og embedsmænd. Tolkninger af forvaltningssystemer. Reformarbejde og konsekvenser heraf i den offentlige forvaltning. ene er: at den studerende får kendskab til forvaltningslærens begrebsapparat og teorier og at den studerende kan analysere forvaltningssystemet i Grønland. være en kombination af forelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider Individuel 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Intern censur. 16

17 Makroøkonomi Makroøkonomi (10 ECTS) et med modulet er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den studerende skal være i stand til at navigere i samfundsøkonomien og bidrage til, at der kan træffes kvalificerede beslutninger om en virksomheds udvikling og drift. Deltagelse i modulet forudsætter, at modulet mikroøkonomi er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. Modulet præsenterer og diskuterer centrale makroøkonomiske teorier og begreber, herunder: Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet. Den lukkede og den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor. Varemarked, pengemarked og arbejdsmarked. Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi. Arktisk økonomi. opnå viden om makroøkonomisk teori, herunder produktion, indkomst, beskæftigelse, arbejdsløshed, prisniveau, varemarked, pengemarked samt arbejdsmarked i hhv. en lukket og en åben økonomi og kunne diskutere og redegøre for makroøkonomisk teori være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler. Individuel 4 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 17

18 Organisation Organisation (10 ECTS) et med modulet er at give den studerende forståelse for samspillet mellem mennesker, arbejdsorganisation, ledelse og effektivitet, således at den studerende bliver i stand til at analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og indgå i løsningen af disse. Ingen Modulet indeholder teori om en række centrale aspekter ved en organisation, herunder: Organisation og omgivelser. Organisationsstruktur. Organisationskultur. Processer. Forandring af organisationer. Magt og konflikt i organisationer. have viden om organisationsteori, kunne analysere en organisations problemstillinger og opstille begrundede løsningsforslag til disse og kunne sammenligne og diskutere organisationen i et internationalt perspektiv være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. I modulet indgår et kortere studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution med henblik på international perspektivering. Deltagelse i studieopholdet er som udgangspunkt obligatorisk. Fritagelse kan undtagelsesvis bevilliges efter begrundet ansøgning. Pensum sider Mundtlig eksamen med udgangspunkt i gruppeprojekt (max. 15 normalsider). Der gives karakter efter GGS-skalaen. Intern censur. 18

19 Markedsanalyse Markedsanalyse (7,5 ECTS) et med modulet er at give den studerende en generel introduktion til kvalitative og kvantitative metoder og teknikker til analyse af konsumenter og markeder, sådan at de kan anvende disse metoder i praksis. Ingen Modulet indeholder en generel introduktion til markedsanalyse samt en række metoder til at udføre denne. Principper for markedsanalyse. Segmentering. Informationsbehov. Kvantitative metoder til markedsanalyse, herunder Survey. Anvendelse af survey-værktøjer. Kvalitative metoder til markedsanalyse, herunder Interviews. Observation. Fokusgrupper. opnå viden om forskellige metoder til at analysere markeder og konsumenter, kunne anvende ovennævnte metoder i kombination med forskellige ITsystemer og selvstændigt kunne planlægge og gennemføre en markedsanalyse med begrundede valg af metoder, der giver et validt og relevant billede af et potentielt marked. være en kombination af oversigtsforelæsninger samt dialogpræget undervisning. Derudover arbejdes der med praktisk anvendelse af markedsanalysemetoder gennem en række opgaver. Pensum sider Individuel projektrapport, hvor der anvendes og rapporteres på anvendelsen af forskellige markedsanalysemetoder. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået. Intern censur. 19

20 Videnskabsteori Videnskabsteori (5 ECTS) et med modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori, herunder en række af de væsentligste problemstillinger og overvejelser, som relaterer sig til produktion og anvendelse af videnskabelig viden. et er endvidere, at videnskabsteorien kobles til de studerendes fagteori og de fagligt relevante metoder. Deltagelse i modulet forudsætter at modulet studieteknik, akademisk skrivning og rapportskrivning er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. Modulet indeholder refleksioner over, hvad videnskab og videnskabsteori er, herunder etiske og kulturelle aspekter. Modulet indeholder endvidere en generel introduktion til centrale videnskabsteoretiske begreber såsom Ontologi. Epistemologi. Metodologi. Paradigmer. have viden om forskellige videnskabsteoretiske begreber som ontologi, epistemologi, metodologi og paradigme, kunne forstå og forholde sig til centrale videnskabsteoretiske problemstillinger og koblingen til fagligt relevante problemstillinger og kunne formidle og diskutere centrale idéer inden for videnskabsteori og metode. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning og øvelser. Pensum sider Individuel eksamen. 24 timers forberedelse af præsentation med mundtligt forsvar. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Intern censur. 20

21 Statistik Statistik (15 ECTS) et med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data. Ingen Modulet indeholder en række statistiske modeller og værktøjer, herunder: Analyser af kvantitative data. Udførelse og fortolkning af statistisk hypoteseprøvning. Binomialfordeling. Normalfordeling. χ2. Lineær regression. Det statistiske softwareprogram SPSS. opnå viden om forskellige statistiske metoder, deres begrænsninger, muligheder og anvendelse, kunne anvende forskellige statistiske metoder til at drage konklusioner om kvantitative data og kunne anvende IT-værktøjer i arbejdet med statistiske metoder være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Pensum sider De studerende løser i semestrets løb seks mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder og teknikker. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Individuel 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 21

22 Finansiering Finansiering (5 ECTS) et med modulet er at gøre den studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund. Deltagelse i modulet forudsætter at modulerne Grundlæggende økonomistyring og Ekstern regnskab er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet i disse moduler. Faget indeholder gennemgang af en række centrale og relevante teorier og modeller om virksomheders finansiering og investering, herunder: Videregående rentesregning. Realinvesteringer. Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse heraf. Egenkapital eller fremmedkapital. Afledte finansielle aktiver og valuta. Værdiansættelse af virksomheder. opnå viden om teori, metode og praksis indenfor finansiering og investeringsteori og om de tilknyttede metoder og være i stand til at beskrive og analysere finansielle data. Den studerende skal endvidere kunne vurdere finansielle problemstillinger, vælge relevante analyseog løsningsmodeller og kunne formidle professionelt til kolleger og omverden. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning og øvelser. Pensum sider Individuel 4 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 22

23 Videregående økonomistyring Videregående økonomistyring (5 ECTS) et med modulet er den studerende opnår viden om og kompetencer til at anvende teorierne inden for økonomistyring, og skal kunne relatere økonomistyringsteorierne til andre fagområder i virksomheden. Teorierne skal desuden kunne anvendes til økonomistyringsopgaver i forskellige typer af virksomheder, herunder også offentlige virksomheder. Deltagelse i modulet forudsætter at modulet Grundlæggende økonomistyring er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. Modulet bygger videre på kurset i grundlæggende økonomistyring, og introducerer samt diskuterer videregående teori inden for økonomistyring, herunder: Forholdet mellem teori og praksis i den økonomiske styring af virksomheder. Omkostningsregnskab. Economic Value Added (EVA). Activity Based Costing (ABC). Time-Driven ABC. Strategic Cost Management. Balanced Scorecard (BSC). Strategi Maps. Lean Accounting. Beyond Budgeting. Beslutningsinformation. Performance Management. opnå viden om videregående teori indenfor økonomistyring og kunne anvende og diskutere videregående teori om økonomistyring i forhold til disses fordele og ulemper samt relation til drift af forskellige virksomheder, herunder private produktionsvirksomheder, private handels- og servicevirksomheder, semi-offentlige og offentlige virksomheder være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Pensum sider Skriftlig projektrapport i grupper med efterfølgende gruppeeksamen, hvor et selvvalgt emne inden for økonomistyring diskuteres. Der gives individuel karakter efter GGSskalaen. Ekstern censur. 23

24 Entrepreneurship Entrepreneurship (2,5 ECTS) et med modulet er, at gøre den studerende i stand til at kunne realisere en forretningsidé gennem en forretningsplan samt at redegøre for sin plan overfor andre både skriftligt og mundtligt. Ingen Modulets indhold sigter mod at gøre den studerende i stand til at opstille og argumentere for en forretningsplan for en virkelig eller fiktiv virksomhed. Kurset indeholder forretningsplanens grundelementer og form, herunder: Virksomhedens markedspotentiale, konkurrentsituation og branchebeskrivelse. Dataindsamling og desk-research. Kompetencer i organisationen. Forretningsmodeller. Finansiering af forretningen. Værdi- og prisfastsættelse. Budgetter. Risiko- og scenarieanalyse. have kendskab til teori om entrepreneurship og innovation, have viden om forretningsplaners grundelementer og form, kunne foretage en analyse af en forretningsidé, kunne vurdere om der er grundlag for at realisere en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel, kunne formidle forretningsplanen til en potentiel interessent, kunne anvende forretningsplanen som et internt strategisk styringsværktøj og være i stand til at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og kunne argumentere for til- og fravalg af elementer i forretningsplanen. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. I løbet af kurset udarbejder de studerende en forretningsplan for en virkelig eller fiktiv virksomhed. Pensum sider Mundtlig eksamen i en udleveret case med 4 timers forberedelse. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Intern censur 24

25 Metode Metode (10 ECTS) et med modulet er at indføre den studerende i videnskabelig metode. I modulet introduceres de mest udbredte metoder inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i relation til forskningsdesign og projektarbejde. Deltagelse i modulet forudsætter, at modulet Videnskabsteori er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. Modulets indhold Forskningsdesign og proces. Videnskabelig logik og argumentation. Induktion, deduktion og abduktion. Kvalitative metoder, herunder: Interview. Fokusgruppeinterview. Kvantitative metoder, herunder Survey. Casestudier. Observationsstudier. Dokumentstudier. Aktionsforskning. Fortolkning og rapportering af videnskabelige resultater. opnå kendskab til de mest udbredte videnskabelige metoder inden for erhvervsøkonomien og kunne opstille og argumentere for et forskningsdesign, gennemføre dette, afrapportere undersøgelsens resultater samt reflektere over undersøgelsens kvalitet og begrænsninger være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt praktiske øvelser. I løbet af modulet udarbejder de studerende et miniprojekt med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Pensum sider De studerende løser i semesterets løb fire opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Mundtlig eksamen, 30 minutter med udgangspunkt i synopsis (3-5 sider). Der gives karakter efter GGS-skalaen. Intern censur. 25

26 Virksomhedsprojekt Virksomhedsprojekt (15 ECTS) et med modulet er at udføre en erhvervsøkonomisk helhedsanalyse af enten en privat eller en offentlig grønlandsk virksomhed samt at gennemføre en detailanalyse af en udvalgt problemstilling, som blev identificeret i helhedsanalysen. Deltagelse i modulet forudsætter, at alle fag på semester er gennemført og bestået, da undervisningen bygger videre herpå. Et projekt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed afhængig af valgt specialisering. Projektet indbefatter en helhedsanalyse af virksomheden samt en detailanalyse af en specifik problemstilling, som blev identificeret i helhedsanalysen. kunne planlægge og gennemføre en erhvervsøkonomisk helhedsanalyse af en privat eller offentlig virksomhed, kunne indsamle, vurdere og analysere relevant data i virksomheden, kunne identificere en relevant problemstilling i helhedsanalysen og behandle denne i en detailanalyse og kunne opstille begrundede løsningsforslag på detailanalysens problemstillinger med udgangspunkt i en gennemarbejdet og velargumenteret analyse baseret på erhvervsøkonomisk teori og metode. Modulet består af et projektarbejde med tilhørende vejledning. Projektet udarbejdes i grupper af 4-5 studerende. Derudover følger de studerende kurser inden for deres valgte specialisering i enten privat eller offentlig virksomhed. en er en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i det indleverede projekt. Der gives individuel karakter efter GGS-skalaen og eksamen gennemføres i grupper. Ekstern censur. Det maksimale antal normalsider afhænger af gruppens størrelse: 1 studerende: 60 sider 2 studerende: 75 sider 3 studerende: 90 sider 4 studerende: 105 sider 5 studerende: 120 sider 26

27 Strategi Strategi (5 ECTS) et med modulet er, at give den studerende en introduktion til centrale begreber og tankegange vedrørende virksomheders strategi og strategiske processer sådan at den studerende kan vurdere og gennemføre strategiske beslutninger og handlinger i en organisation. Modulets indhold: Introduktion til strategi. Virksomhedens omverden og position. Strategiske ressourcer og kapaciteter. Strategisk formål, herunder mission, vision og værdier. Virksomheds- og koncernstrategi. International strategi. Innovation og strategi. Strategisk forandring. Strategi i praksis. kunne redegøre for centrale begreber i forbindelse med virksomheders strategi, kunne analysere en virksomheds strategiske forhold og anvise handling på baggrund af analysen og kunne diskutere forskellige syn på strategi og strategisk udvikling. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Pensum sider Individuel mundtlig eksamen med 1 times forberedelse. Der gives karakter efter GGSskalaen. Intern censur. 27

28 Marketing Marketing (10 ECTS) et med modulet er, at den studerende opnår en helhedsforståelse af de grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer indenfor marketing. Den studerende sættes i stand til i praksis at kunne bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver. Modulet giver den studerende overblik over centrale teorier og begreber inden for Marketing, herunder: Kundeværdi, segmentering, målmarkedsføring, parametermiks og branding. Markedsføring overfor forbrugere herunder behov, beslutningsprocesser, og markedskommunikation. Mediaplanlægning og interaktiv markedsføring. Industriel markedsføring, herunder købsprocesser, rationalitet, købscenter og distributionskanaler. Konkurrenceteori. Markedsføringsplanlægning. Marketingrevision. Organisering af marketing. Den studerende skal kunne: forstå og anvende teori om marketing, gennemføre et videnskabeligt projekt med henblik på udvikling af en organisations markedsføring og relationer til omverden og formidle projektets resultater i en sammenhængende rapport. være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning og øvelser. Pensum sider Individuel 4 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Der gives karakter efter GGSskalaen. Intern censur. 28

29 Valgfag Fagmodulets navn Valgfag (5 ECTS) Afdelingen godkender indholdet af valgfag og meddeler forud for hvert semester, hvilke valgfag der udbydes. Afdelingen vil lægge vægt på, at de udbudte fag ligger inden for økonomi, jura og erhvervsforhold eller er en form for tværvidenskabelig fag, og at de er et rimeligt supplement og/eller har en rimelig progression i forhold til de obligatoriske fag. Man kan også vælge at følge et valgfag udbudt ved en anden universitetsuddannelse ved Ilisimatusarfik eller ved en anden institution. I så fald følges den pågældende uddannelses studieordning for det valgte valgfag. Forhåndskundskaber i alle obligatoriske kernefag er en forudsætning til at følge et valgfag. valgfaget skal defineres som enten politologisk, økonomisk, sociologisk eller juridisk eller have en tværvidenskabelig vinkel pensum for valgfag, der følges af både bachelorstuderende og kandidatstuderende, er 600 sider fælles. De kandidatstuderende har derudover 100 sider selvvalgt til en fremlæggelse aftalt med underviseren Beskrives nærmere i fagbeskrivelserne for de enkelte valgfag. Beskrives nærmere i fagbeskrivelserne. Beskrives næremere i fagbeskrivelserne. 29

30 Bacheloropgave Bacheloropgave (20 ECTS) et med bachelorprojektet er at opbygge den studerende kompetence til at planlægge og gennemføre et selvstændigt og selvvalgt videnskabelig projekt fortrinsvis i samarbejde med en grønlandsk eller international virksomhed. Deltagelse i modulet forudsætter at modulet Virksomhedsprojekt er gennemført, da undervisningen bygger videre på indholdet heri. kunne planlægge og gennemføre et videnskabeligt erhvervsøkonomisk projekt og afrapportere resultaterne skriftligt og mundtligt, kunne indsamle, vurdere og analysere relevant data, kunne opstille begrundede løsningsforslag på erhvervsøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i en gennemarbejdet og velargumenteret analyse og kunne anvende og forholde sig til erhvervsøkonomisk teori i relation til en problemstilling. Modulet består af et projektarbejde med tilhørende vejledning. Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af op til 3 studerende. Derudover kan der tilrettelægges en rækker seminarer og fælles vejledningsaktiviteter i løbet af modulets semester. en er en mundtlig eksamen med udgangspunkt i det indleverede bachelorprojekt. Der gives individuel karakter efter GGS-skalaen og eksamen gennemføres som udgangspunkt i grupper. Ekstern censur. Det maksimale antal normalsider afhænger af gruppens størrelse: 1 studerende: 60 sider 2 studerende: 80 sider 3 studerende: 100 sider 30

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere