INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9"

Transkript

1 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks Frederiksværk Tlf.:

2 Regler for roning 1. Formålet med klubbens roreglement er at fremme sikker roning. Roreglementet gælder for al roning i klubregi. a. Alle roere er underlagt hhv. DFfR s og/eller DKF s roreglementer, da klubben er medlem af disse foreninger b. Alle roere skal overholde de gældende love og forskrifter fra myndighederne, herunder søfartsreglerne c. Klubbens lokaler og materiel må kun benyttes til aktiviteter, som hører rosporten til. Al anden aktivitet, som foregår i klubregi, i klubbens lokaler og med klubbens materiel, må kun finde sted med bestyrelsens godkendelse eller en repræsentant fra denne 2. Alle aktive medlemmer skal ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de risikerer lammelser eller tab af bevidstheden. Ligeledes har roeren pligt til over for ro- eller kajakchefen at oplyse om senere opstået sygdom jf. ovenstående. 3. Utilsigtede hændelser rapporteres snarest muligt efter hændelsen til bestyrelsen eller en repræsentant fra denne. 4. Svømmeprøve For at kunne deltage i roning kræves det, at vedkommende godtgør at være i besiddelse af svømmefærdighed, dvs. kan svømme mindst 350 m (600 m for kajakroere) uden at hvile, flyde og træde vande. I forbindelse med frigivelse kan der aflægges en svømmeprøve. Ungdomsroere skal være i stand til at svømme mindst 350 m. 5. Redningsveste/svømmeveste Kajakroere skal ALTID bære svømmevest. Det gælder hele året og ved al færden på vandet. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfor af kajakchefen i forbindelse med kaproning og deslige. Robådsroere: Hvis man vælger at benytte de selvoppustelige veste, SKAL de bæres af roeren under hele turen. Roere i outriggede både skal bruge redningsvest ved vandtemperaturer under 10 C. Ved vandtemperaturer herover er en svømmevest tilstrækkelig (skal som minimum være fastgjort i båden). Roere i inriggede både skal medbringe en redningsvest pr. person i båden. Redningsvestene skal som minimum være fastgjort i båden. 6. Dagligt roområde Klubbens daglige roområde er afgrænset af Dyrnæs-tangen og Kulhuse/Lynæs havn og omfatter Arresø samt kanalen herimellem jf. gældende regler fra Naturstyrelsen. 2

3 7. Medlemsskab og frigivelse Ethvert medlem, som ikke tidligere har lært at ro, skal gennemgå den af bestyrelsen fastlagte instruktionsplan for den pågældende bådtype. Efter fuldført instruktion kan vedkommende indstilles til frigivelse af en af rochefen/kajakchefen bemyndiget instruktør. Nye medlemmer med erfaring og/eller bevis skal over for rochefen/kajakchefen dokumentere egne færdigheder på vandet og godkendes herefter. For at blive frigivet som roer kræves det, at man: a. For robåde i. kan rotaget ii. kan iføre sig redningsvest iii. kender betydningen af de forskellige kommandoer iv. har kendskab til robåden, dens udstyr samt daglige vedligeholdelse b. For outriggere i. kan rotaget ii. kan iføre sig redningsvest iii. udviser sikker roning iv. har bestået en kæntringsprøve v. kan behandle materialet korrekt, herunder den daglige vedligeholdelse Frigivelse varetages af de instruktører, som er godkendt dertil af bestyrelsen. c. For kajakroere For kajakroere findes der forskellige frihedsgrader: i. Kajakret 1: Opnår roere, som er påbegyndt instruktion i kajak. Roning kun under instruktion ii. Kajakret 2: Opnår roere, som kan foretage ind- og udstigning i båden fra strand og bro og kan tømme båden for vand på steder, hvor kajakroeren kan bunde iii. Kun roning på klubaftener på maks. 1 m vanddybde og aldrig alene. Roning er derfor kun tilladt i retning af campingpladsen og ikke forbi havn og stålvalseværket iv. Hvis man er i følgeskab med en ansvarshavende instruktør, gælder kajakret 3 v. Kajakret 3: Fuld frigivelse! Kajakroeren må ro alene Her skal kajakroeren i forhold til kajakret 2 desuden: 1. udvise sikker roning i kajak og have roet mindst 50 km i samme sæson 2. kunne foretage makkerredning 3. kunne foretage 2 selvredninger på dybt vand i min. 6 m/sek. med tilsvarende bølgehøjde 4. kunne ro 100 m med vand i båden 5. kunne svømme 25 m med bordfyldt båd Hvis der benyttes en kajak, som roeren ikke kender/mestrer til fulde, gælder kajakret 2. 3

4 8. Styrmandsret for robåd a. Styrmandsret tildeles af bestyrelsen i to klasser efter indstilling til bestyrelsen fra rochefen: - Korttursstyrmand - Langtursstyrmand b. For at opnå korttursstyrmandsret skal roeren: i. have roet minimum 100 km i samme sæson ii. have gennemgået klubbens korttursstyrmandskursus iii. gennemgå en kæntringsøvelse (kan af hensyn til vandtemperaturen finde sted senere i løbet af indeværende sæson, og efter at korttursstyrmandsretten er tildelt) c. For at opnå langtursstyrmandsret skal roeren: i. minimum være i gang med tredje rosæson ii. have deltaget i overnatningsture iii. have ansvarsfølelse og være i besiddelse af sund fornuft og dømmekraft iv. have gennemgået DFfR s langtursstyrmandskursus v. have gennemgået en kæntringsøvelse 9. Restance Bestyrelsen, repræsenteret af den vagthavende rovagt, instruktører og trænere, er berettiget til at forlange fyldestgørende kontingentkvittering forevist af enhver, som ønsker at deltage i roning. Såfremt vedkommende står i restance, kan adgang til bådene nægtes. 10. Rosæson Rosæsonen løber fra standerhejsning til standerstrygning. I perioden mellem standerstrygning og standerhejsning kan vinterroning finde sted efter de af bestyrelsen, DFfR og DKF fastsatte regler og betingelser. Se vinterroningsreglement for henholdsvis robåde og kajakker. 11. Roforbud Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse, som bestyrelsen, den vagthavende rovagt, eventuelle instruktører eller trænere måtte træffe m.h.t. roningen og materiellets benyttelse. Vagthavende kan nedlægge roforbud, hvis vedkommende vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ro i kajak, inrigger eller outrigger på grund af dårlige vejrforhold. 12. Mandskab Enhver båd, der går på vandet, skal være fuldt bemandet og have en uddannet styrmand om bord. 13. Badning og landgang Badning fra bådene er forbudt. Landgang for in-/outriggere på roaftener må kun ske efter aftale med rovagten. 4

5 14. Tidsrum for roning Frigivne roere må ro fra en ½ time før solopgang til en ½ time efter solnedgang. Ikke frigivne roere må ro fra solopgang til solnedgang. Roning efter mørkets frembrud er kun tilladt med rochefens/kajakchefens godkendelse. Ved roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte klar til brug. Under roning i havne og trafikeret farvand skal der altid føres lys fra mørkets frembrud til daggry. 15. Styrmandens/roerens pligter Styrmanden, kajak- eller outriggerroeren har pligt til at gøre sig bekendt med de opslag vedrørende roning, der måtte findes i klubhuset. Styrmanden, kajak- eller outriggerroeren skal altid føre rojournal/rokort på klubbens pc (medmindre andet er gældende) inden start og ved hjemkomst. Styrmanden, kajak- eller outriggerroeren er i øvrigt ansvarlig for, at der ved ud- og indbæring af bådene udvises størst mulig forsigtighed, samt at holdet renser og aftørrer båden efter endt roning. Skader, som overgår materiellet, skal af styrmanden, kajak- eller outriggerroeren straks rapporteres til den materielansvarlige. Større skader skal omgående meddeles bestyrelsen. Styrmanden har pligt til at sørge for, at roningen finder sted i henhold til gældende regler. Skader, som bevisligt skyldes grov uagtsomhed fra styrmændenes, kajak- eller outriggerroernes side, skal erstattes af disse. 16. Udstyr i både Det til en båd hørende materiel må ikke uden rovagtens tilladelse benyttes til en anden båd og skal efter endt brug bringes tilbage til den oprindelige båd. De inriggede både skal føre klubbens stander, medbringe øsekar, bådshage samt en redningsvest pr. person. 17. Tobaksrygning Tobaksrygning må kun finde sted udendørs, og de opstillede askebægre SKAL benyttes. 18. Aflukning af klubhus De medlemmer, som sidst forlader klubhuset, har pligt til at lukke alle porte, døre og vinduer samt slukke lys og efterse, om vandhanerne i bådhallen er lukkede og saunaen slukket. 19. Overtrædelse af roreglementet Overtrædelse af roreglementet kan medføre karantæne eller ekskludering fra roklubben efter bestyrelsens skøn. 5

6 Langtursreglement Langtursreglementet er en skærpelse af det ordinære roreglement. Dette er altså stadig gældende. En langtur er enhver tur, der går ud over klubbens daglige roområde. Kajakker a. Kun frigivne roere må deltage i langture. Herfra kan dispenseres af kajakchefen b. Ture med overnatning og transport af klubbens kajakker skal godkendes af kajakchefen c. Roeren skal orientere sig om reglerne/forholdene på det aktuelle rovand d. Alle kajakker skal medføre spraydeck. Robåde: a. Langture skal godkendes af rochefen. Senest 14 dage inden turens begyndelse skal der til rochefens mail fremsendes en plan over forventet rute og en liste over bådens besætning på turen, herunder hvem der er den ansvarlige langtursstyrmand. Godkendelse af turen sendes til ansøgeren med kopi til formanden Roere på langtur skal følge DFfR s langtursreglement, som findes på DFfR s hjemmeside 6

7 Vinterroningsreglement for robåde 1. Vinterroningsreglementet er en skærpelse af det ordinære roreglement. Dette er altså stadig gældende. 2. Periode Vinterroning er roning efter standerstrygning og før standerhejsning. 3. Godkendelse Vinterroningstilladelse gives skriftligt til det enkelte medlem, som skal være frigivet roer, og gælder kun for den pågældende sæson. Roere, som ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben og mindst en gang om året, inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor. 4. Tidsrum Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang. 5. Roområde Området for vinterroning er det daglige roområde mellem Kulhuse/Sølager og Dyrnæs-tangen. Herfor kan dispenseres af rochefen. For vinterroning på Arresø gælder særligt skærpede regler, som bekendtgøres af bestyrelsen via opslag på hjemmesiden og i klubben, samt under instruktionen forud for vinterroningsperioden. Vinterroning fra anden klub skal ske i henhold til de af denne klub fastsatte regler. 6. Vejr- og vandforhold Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun bliver roet, når vejrforholdene gør dette forsvarligt. Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Al roning skal foregå nær grundt vand og maksimalt 50 meter fra en vanddybde på 1 meter. 7. Bådtyper Vinterroning må kun finde sted i godkendte langtursbåde, dvs. Coastal 4+ og inriggere, dog kan rochefen dispensere herfor i særlige tilfælde. 8. Påklædning og redningsvest Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller en anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning. Der skal medbringes et sæt skiftetøj pr. person. 7

8 Vinterroningsreglement for kajakker 1. Vinterroningsreglementet er en skærpelse af det ordinære roreglement. Dette er altså stadig gældende. 2. Periode Vinterroning er roning efter standerstrygning og før standerhejsning. 3. Godkendelse Vinterroningstilladelse gives skriftligt til det enkelte medlem, som skal være frigivet roer, og gælder kun for den pågældende sæson. Roere, som ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben og mindst en gang om året, inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor. 4. Betingelser Medlemmer, der ønsker at ro i vintersæsonen a. skal være fyldt 18 år b. skal være frigivet c. skal have udvist god roerfaring i den forløbne sommersæson d. skal have kendskab til sikkerhedsforhold ved vinterroning samt de gældende regler herfor e. bør inden for de sidste 2 år have gennemgået et kursus i vinterroning, bl.a. omfattende lære om hypotermi samt redningsøvelser på vandet f. førsteårs-roere med kajakret 3 kan blive vinterfrigivet til roning med instruktør efter gennemført vinterkursus g. Unge under 18 år kan kun opnå dispensation med forældrenes skriftlige tilladelse 5. Påklædning Roeren skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning. En godkendt tør- eller våddragt opfylder dette krav. Kajakchefen kan i særlige tilfælde skriftligt dispensere herfor. 6. Roområde Området for vinterroning er det daglige roområde mellem Kulhuse/Sølager/Lynæs og Dyrnæs-tangen. Herfor kan dispenseres af kajakchefen. For vinterroning på Arresø gælder særligt skærpede regler, som bekendtgøres af bestyrelsen via opslag på hjemmesiden og i klubben, samt under instruktionen forud for vinterroningsperioden. Vinterroning fra anden klub skal ske i henhold til de af denne klub fastsatte regler. 7. Vejr- og vandforhold Al roning i turkajak og for EPP2-godkendte eller tilsvarende niveau skal foregå nær grundt vand og maksimalt 50 meter fra en vanddybde på 1 meter. Roning på åbent vand i havkajak må kun foretages af roere med EPP3-niveau eller derover. Disse roere skal have en særlig skriftlig godkendelse af kajakchefen. 8

9 Materiel Størstedelen af materiellet er kostbart og sart, så derfor bedes alle læse denne vejledning og følge den, så vi på den måde kan sikre materiellet en længere levealder. Skader, som overgår materiellet, skal straks rapporteres til den materielansvarlige. Større skader skal omgående meddeles bestyrelsen. Skader, som bevisligt skyldes grov uagtsomhed, kan kræves erstattet af skadevolderen. Det samme gør sig gældende for bortkomne effekter. HUSK, at du har det fulde ansvar for materiellet fra det øjeblik du tager det, eller overtager det fra en anden, til det ligger på sin plads igen, eller en anden har overtaget det! Regler for kajakker: Klubbens kajakker har fortrinsret til pladserne i kajakstativet. Medlemmer kan efter tilladelse fra bestyrelsen mod gældende gebyr lægge egne kajakker i klubbens kajakstativ efter kajakchefens anvisninger. Klubben har intet forsikringsmæssigt ansvar over for de af medlemmernes kajakker, som til enhver tid måtte befinde sig i klubben eller på klubbens område. På instruktionsaftener har instruktørerne fortrinsret til klubbens kajakker. Opslag herom skal findes ved booking-pulten Efter endt roning skal kajakken skylles og aftørres. Lugerne tages af og placeres i det tilhørende tørre bagagerum eller i cockpithullet. Sæderne i turkajakker afmonteres, aftørres og lægges i kajakken med bagsiden opad. Vest, pagaj og andet udstyr skylles i ferskvand. Kajakken samt udrustning lægges på plads, såfremt det ikke umiddelbart skal benyttes af en anden. Dele, som hører den enkelte kajak til, må ikke fjernes fra kajakken. Alle kajakker og tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres. Når man ror en kajak, må man erindre, at den skal behandles med varsomhed trods det måske solide udseende, derfor: Vær opmærksom på, hvilke kajakker der må benyttes til øvelser. Ro ALDRIG direkte op på stranden - få hellere våde fødder end et ødelagt ror/finne og en ridset båd. Vær især ved roning på lavt vand meget opmærksom på sten, som kan ligge lige under overfladen. Påsejlinger ødelægger kajakken og kan forårsage kæntringer. Er du i tvivl, om du selv kan bære kajakken, så bed en anden hjælpe dig, eller brug kajakvognene. Ved frisk vind kan kajak, pagaj og andet blæse i vandet, hvis det ligger på broen; efterlad derfor intet udstyr uden opsyn. Pagajen må ikke bruges til at stage med eller til at sætte fra med på bunden eller broer. Lægges kajakken på land, må den ikke hvile på ror eller sænket finne. Sæt dig ALDRIG op i en turkajak på land - sæt dig ved siden af den, eller læg den i en kajakvugge, når du tjekker fodstøtte osv. En havkajak må dog gerne ligge på græsset eller i en kajakvugge. Efterlad aldrig en kajak på broen eller andre steder, hvor den kan ligge i vejen for andre. 9

10 Regler for robåde: Inriggerårer bæres én ad gangen med årebladet fremad og årebladets hulning opad. Årerne lægges vandret med årebladets hulning nedad. Scullerårer kan bæres to ad gangen, men kun under stor agtpågivenhed. Årerne bæres med årebladet fremad og årebladets hulning opad. Årerne lægges vandret med årebladets hulning nedad. Kulfiberårer tåler ikke stød på skaftet. Skader kan ikke umiddelbart ses, så disse årer skal behandles med stor varsomhed. Årer må ikke bruges til at stage med, måle vanddybden med eller sætte fra ved broer og deslige. Til dette formål skal man benytte bådshagen. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, anvendes håndtaget på åren, men aldrig bladet. Når der lægges til ved broen, må man ikke læne sig ind mod broen, for at gribe fat i den, så man kan trække sig ind. Man skal benytte bådshagen til dette, da der ellers nemt opstår skader på båd, årer og svirvler. Veste må ikke placeres i bunden af båden under roning. Hvis de ikke bæres af roerne, skal de ligge på tværremmene og fastgøres, så de ikke blæser over bord eller flyder væk ved kæntring. Hvis de er blevet våde af saltvand under turen, skal de skylles med koldt ferskvand og hænges op, så de kan tørre igen. Flag, stander og ror sættes først på båden, når den er sat i vandet, og tages af, inden båden tages op. Efter endt roning skal de hænge, så de kan tørre. Flag må således ikke rulles om flagstangen. Træbådene er MEGET sarte, og der må KUN trædes midt i båden, altså direkte over kølen. Dette gælder for såvel træbåde som glasfiberbåde. Ved landgang på strand står alle ud, FØR båden rammer bunden. Herefter afmonteres roret, og båden trækkes så langt ind som muligt og bæres det sidste stykke op på stranden og lægges, så den hviler på kølen minimum under hvert skot. Efter HVER rotur skal båden skylles og tørres udvendigt og indvendigt. Sand og andet skidt skal spules ud, bundbrædder tages op og luger åbnes, så der kan komme luft ned i båden. Det er styrmandens pligt, at disse ting bliver gjort, men vi har ALLE et ansvar for, at det bliver gjort! Dette reglement er i sin helhed gældende, indtil det måtte erstattes af et nyt. Bestyrelsen for Frederiksværk Ro- & Kajakklub d. 10. marts

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød Ro- og Kajakklub Birkerød Ro- og Kajakklub Plantagevej 80B 3460 Birkerød www.birkeroed-roklub.dk Roreglement Maj 2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 RESUME... 2 2 INTRODUKTION... 4 3 MEDLEMSKABER... 4 4

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsanbefalinger Sikkerhedsanbefalinger Perioden for vinterroning 1. november 1. april Vandtemperatur ved Skagen er nu Ca. 10 o Celsius 3 Farer hvis du falder i vandet Kuldechock Dykkerrefleks Underafkøling Kuldechock

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Det til enhver tid gældende roreglement skal være slået op i klubben samt på klubbens hjemmeside.

Det til enhver tid gældende roreglement skal være slået op i klubben samt på klubbens hjemmeside. SR s roreglement Vedtaget af bestyrelsen 14/08-2007 Skovshoved Roklub s roreglement af 1. november 1941, ændringer og ajourføringer: aug. 47, maj 65, nov. 74, nov. 79, jul. 97, mar. 01, maj, 02 jul. 02,

Læs mere

Vejledning i kæntringsøvelse

Vejledning i kæntringsøvelse Vejledning i kæntringsøvelse Denne vejledning er lavet ud fra de erfaringer, jeg har fra Rungsted Roklub og de steder, jeg har været med til at gennemføre en kæntringsøvelse suppleret med den viden jeg

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Inrigger Revideret april 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BÅDTYPER... 4 2.1 INRIGGER... 4 2.2 GIG...

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkakker, havkakker, polokakker og surfkakker Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Glade og stolte deltagere der deltog i Danmarksmesterskabet i ergometer 2016 NYBORG ROKLUB VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Materiale til Nyborg Roklubs ro skole

Materiale til Nyborg Roklubs ro skole Glade og stolte deltagere der deltog i Danmarksmesterskabet i ergometer 2016 NYBORG ROKLUB VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere