Status over igangsatte tiltag baseret pa Deloittes anbefalinger for Døgninstitutionsomra det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over igangsatte tiltag baseret pa Deloittes anbefalinger for Døgninstitutionsomra det"

Transkript

1 Status over igangsatte tiltag baseret pa Deloittes anbefalinger for Døgninstitutionsomra det Deloitte udarbejdede i 2011 en analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet, på opfordring af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, daværende Departement for Sociale Anliggender. Rapporten belyser status og udfordringer, og kommer på baggrund heraf med anbefalinger til tiltag som døgninstitutionsafdelingen kan benytte i den videre udvikling af området. Oversigterne over hhv. centrale udfordringer og anbefalinger udformet af Deloitte findes bagerst i denne statusskrivelse. Det er vigtigt at understrege, at udviklingen af døgninstitutionsområdet ikke er begrænset til de i det følgende beskrevne tiltag, men at døgninstitutionsafdelingen til stadighed arbejder på at effektivisere og udvikle området ud fra de muligheder der findes og viser sig. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har igangsat flere initiativer for at imødekomme anbefalingerne fra Deloittes Analyse og evaluering døgninstitutionsområdet. I det følgende vil de forskellige tiltag kort blive ridset op. Flere af tiltagene vil overlappe hinanden, idet det er hensigten at udnytte ressourcerne bedst muligt. Således behandles anbefalingerne i vilkårlig rækkefølge i denne beskrivelse, for at tydeliggøre sammenhængen i indsatserne. Det skal pointeres, at en indsats godt kan rumme mere end en anbefaling. Ved at forbedre rammerne for sagsbehandlingen på døgninstitutionsområdet, er det først og fremmest hensigten at skabe bedre vilkår for nogle af samfundets svageste grupper. Ved at skabe rammerne for en mere effektiv sagsbehandling frigives ressourcer til den enkelte bruger, der således oplever en hurtigere og bedre service i sagsforløbet. Etablering af overordnet organisatorisk ramme for området (Anbefaling 1, 2, 9) Det er Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestillings mål gennem de følgende og kommende tiltag på sigt at leve op til visionen om et effektivt og systematisk døgninstitutionsområde, der kan rumme sine målgrupper, både fagligt og empatisk. Det er vigtigt at personalet på institutionerne har forståelse for målgruppens vilkår og kompetencer, for på bedst mulige vis at leve op til konventioner og regler, men primært for at møde målgruppen menneske til menneske og derved give den rette omsorg. Tiltagene er således tiltænkt indirekte at forbedre målgruppernes livskvalitet og evne til så vidt muligt at træffe sunde valg for dem selv og deres fremtid. Ved at forbedre rammerne, vil vi forbedre kvaliteten af de tilbud der findes til de respektive målgrupper, for at sikre at de får den bedst mulige hjælp. I forlængelse heraf vil området som helhed medvirke til at Grønland lever op til FNs Børnekonvention såvel som Handicapkonventionen. 1

2 Udarbejdelse af Serviceprofil Døgninstitutionsafdelingen er påbegyndt udarbejdelsen af en serviceprofil, der har til hensigt at tydeliggøre ansvarsfordelingen i de relevante anbringelsesprocesser, som de forskellige faggrupper møder i deres dagligdag. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling er blevet bekendt med behovet for en tydeligere overordnet struktur i procedurerne omkring anbringelser, for derved at lette arbejdsgangen, samt definere ansvarsfordelingen for både kommunerne og institutionerne Ved at imødekomme dette behov kan vi forhåbentlig bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden, idet der ikke skal bruges tid på tvivlsspørgsmål i samme omfang som tidligere. Under udarbejdelsen af serviceprofilen, vil vi desuden have mulighed for i samarbejde med kommunerne at revurdere samarbejds- og styringsformen på døgninstitutionsområdet, så myndigheds og leverandørfunktionen adskilles tydeligt. Det er hensigten, at det vil tydeliggøre hvem der har ansvaret for hvilke serviceydelser i sagsbehandlingsprocesserne på døgninstitutionsområdet. Landsdækkende procedure Døgninstitutionsafdelingen vil endvidere arbejde på at formulere en landsdækkende formaliseret procedure i tilgangen anbringelsesområdet, for at reducere tvivl, samt med henblik på at fremme det tværfaglige samarbejde regionerne imellem. Dette er naturligvis hensigtsmæssigt i forhold til de forskellige institutioners tilbud og geografiske spredning. Det er vigtigt at inddrage kommunerne i forløbet, således at materialet imødekommer målgruppens behov, og samtidig fremstår tilgængeligt i sin formidling, uanset hvor i systemet man er placeret. Det er således formålet at opnå en bedre og mere effektiv sagsbehandling, ved at oprette og styrke en fælles tilgang til og metode for procedurerne omkring anbringelser, eksempelvis undersøgelser, handleplaner og opfølgning. Helt overordnet er det hensigten, at nogle af samfundets svageste medlemmer, målgrupperne for landets døgninstitutioner, skal mærke en forskel ved at opleve forbedret service, støtte og tryghed i behandlingen af deres sager. Hjemmeside I forlængelse heraf, opretter Døgninstitutionsafdelingen en ny hjemmeside med kommunerne som den primære målgruppe. Her vil de kunne finde information om bl.a. de enkelte døgninstitutioners tilbud, målgrupper og ledige pladser. Endvidere vil der findes oplysninger omkring lovgivning samt igangværende og kommende tiltag fra døgninstitutionsafdelingen. Derved bliver informationen lettere tilgængelig for kommunernes sagsbehandlere, ligesom formålet er at skabe mere åbenhed omkring Døgninstitutionsafdelingens arbejde og funktion. Der vil desuden være information til borgere omkring regler og rettigheder i forbindelse med anbringelser. Hjemmesiden er blevet oprettet, og er ved at blive bygget op med relevant information. Hjemmesiden vil således blive lanceret, når den er klar til brug. Der udarbejdes en samlet folder over ydelser (anb. 6) I forlængelse af det elektroniske overblik over døgninstitutionernes tilbud, der lægges på hjemmesiden, vil der blive udarbejdet et lille og overskueligt ydelseskatalog på tryk, som vil give medarbejdere der arbejder på området, et bedre kendskab til formål, indhold og målgruppe for diverse tilbud og ydelser. 2

3 I udarbejdelsen (og vedligeholdelsen, såfremt der findes midler hertil) af et sådant katalog, vil man desuden lettere kunne vedligeholde et overblik over hvorvidt eksisterende tilbud udnyttes optimalt, eller om udbuddet svarer til efterspørgselen. Dermed vil det blive tydeligere hvorvidt tilbuddene matcher de reelle behov, og Døgninstitutionsafdelingen vil bedre kunne målrette indsatserne derefter fremover. Fælles ramme for tilsyn (anb. 7) Allerede i 2011 oprettede Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling to tilsynskonsulent stillinger, med henblik på at ensrette og systematisere rammerne for tilsyn generelt. Målet er at løfte kvaliteten af tilsynene, således at institutionerne såvel som Selvstyret kan profitere heraf. I sidste ende skal det naturligvis komme de anbragte børn og unge, samt personer med handicap til gavn. Tilsynene har blandt andet til formål at sikre de anbragte børn, unge og handicappede anstændige forhold, med mulighed for at udvikle sig og udfolde deres kompetencer, i henhold til FNs Børnekonvention, Handicapkonventionen og øvrige gældende regler. I forlængelse af den koordinerede tilsynsmetode, mangler vi dog stadig en mere systematisk tilgang til det opfølgende arbejde i forlængelse af tilsynets konklusioner. En klar og tydelig struktur og ansvarsfordeling for hvem handler på eventuelle bekymringer eller direkte uacceptable forhold påpeget efter et tilsynsbesøg, hvilke konsekvenser skal det have for institutionen, såfremt der ikke rettes op på situationen m.v. Hvis institutionerne ikke føler sig forpligtede til at efterkomme tilsynets konklusioner, giver det ikke mening at bruge ressourcer på tilsyn. Formålet er at sikre at målgrupperne ikke lider overlast, og at de lever under anstændige vilkår i overensstemmelse med deres rettigheder og behov. Dette r vores ansvar i sidste ende, at vores anbragte børn, unge og handicappede ikke udsættes for grænseoverskridende eller skadende adfærd fra institutionens side i deres anbringelse. Netop med henblik på manglende uddannet personale kan det forekomme, at personalet handler uagtsomt, og derfor er det særlig vigtigt at instrukserne fra tilsynet bliver fulgt. Landsdækkende elektronisk ventelistesystem (anb. 8) Der blev i 2005 oprettet en landsdækkende elektronisk venteliste, kaldet DCV (Den Centrale Venteliste) for børne- og ungeområdet, med henblik på at skabe bedre overblik over ledige pladser, overbelægning samt behovet for nye pladser. Det gamle system viste sig at have visse mangler i forhold til behovet, hvorfor det var hensigtsmæssigt at forny systemet. Dette er allerede sket for ventelisten for børn og unge, og døgninstitutionsafdelingen er i gang med at etablere et tilsvarende system for handicapområdet. DCV for handicapområdet vil blive opbygget på samme måde som DCV for børne- og ungeområdet, så det bliver nemt og overskueligt at bruge. Det nye system indeholder desuden bedre mulighed for at trække information ud af systemet, eksempelvis i form af statistikker. Et opdateret system giver derved mulighed for bedre effektivitet i arbejdet med DCV, ligesom information vil blive lettere tilgængeligt. 100% takst (20) Som bevillingerne fungerer i dag, finder der en ulige fordeling af midlerne sted, som ikke svarer til institutionernes reelle belægning. Det er naturligvis problematisk i forhold til den ekstra indsats, der ydes af 3

4 nogle institutioner, uden at de får tilsvarende midler herfor. Omvendt kan andre institutioner blive betalt for fuld belægning, men reelt have ledige pladser stående tomme i længere perioder. Det er naturligvis ikke rimeligt i forhold til kommunerne, der betaler for en ydelse, som de måske ikke får til fulde. Døgninstitutionsafdelingen arbejder derfor på at få indført en ny økonomisk struktur kaldet 100% takst. Det betyder i praksis, at institutionerne vil blive betalt ud fra deres reelle belægning, og ikke ud fra de pladser institutionen er normeret til. Således bliver de institutioner, der er fuldt belagt få deres fulde bevilling, ligesom de ved overbelægning også får betaling herfor. De institutioner, der ikke har fuld belægning i forhold til normeringen, vil ved 100% takst systemet således blive betalt for det antal brugere der benytter tilbuddet. Således betaler det kommunerne ikke længere for at have ledige pladser stående tomme. Brandingkampagne (anb. 11) Døgninstitutionsområdet har behov for fornyet formidling omkring mål og virke, for at udbrede kendskabet til vores arbejde, og derved skabe øget interesse for området. Gennem bedre kendskab til mulighederne indenfor døgninstitutionsområdet, øges chancen for at tiltrække kvalificeret og engageret arbejdskraft, der kan medvirke til at give området et løft, samt sikre en tidssvarende og faglig såvel som etisk forsvarlig tilgang til vores samfunds mest sårbare borgere. Der er igangsat initiativer til en brandingkampagne, der kan forbedre områdets image udadtil, for som nævnt at øge kendskabet til og interessen for døgninstitutionsområdet. Viden om området er således første skridt på vejen til at sikre en øget faglig interesse, for derved at sikre de bedst mulige forhold for institutionernes målgrupper. Det er dog ikke nok, hvis vi på den lange bane skal kunne fastholde den kvalificerede og engagerede arbejdskraft, så skal de også anerkendes for deres indsats. At arbejde med udsatte og skadede individer, er mentalt meget krævende for medarbejderne, og det bør vi forholde os aktivt til. Derfor vil det eksempelvis være relevant at vi forholder os til mulighederne for bedre supervision, efteruddannelse, sparring, og gerne et generelt lønløft på området. Departementets Børnesyn Døgninstitutionsafdelingen er i gang med at formulere Departementets børnesyn, altså hvorledes vi som mennesker og professionelle forholder os til børn, baseret på etiske hensyn, samt ikke mindst på FNs Børnekonvention. Hensigten er, at en officiel definition fra Departementets side, vil være til inspiration og refleksion i samfundet, samt i forbindelse med vores samarbejdsrelationer. Børn har ret til at blive anerkendt som individer og mennesker, og skal mødes med respekt og omsorg, idet de pr definition er mere sårbare end voksne mennesker. Da de børn og unge som døgninstitutionsområdet beskæftiger sig med, er særligt udsatte, er det vigtigt at de voksne barnet møder i systemet, formår at møde barnet med den rette tilgang. Det er naturligvis vigtigt, at personalet er professionelt og fagligt klædt på til at varetage de opgaver og udfordringer, de møder i hverdagen. Men det er mindst lige så vigtigt, at personalet møder barnet med empati, forståelse og omsorg, idet barnet ofte ikke har andre, det kan søge støtte hos. 4

5 Tiltag målrettet vores anbragte børn og unge Selvstyret må føles meget langt væk for mange anbragte børn og unge, hvorfor Døgninstitutionsafdelingen finder det relevant at målrette visse tiltag børn og unge selv, som et led i arbejdet med at udbrede og forbedre kendskabet til døgninstitutionsområdet som helhed. Anbragte børn og unge har dog nogle andre behov til systemet end kommunerne og sagsbehandlerne har, hvilket vi forsøger at imødekomme, i første omgang ved at stille information til rådighed som beskrevet i de følgende afsnit. Deloittes anbefalinger forholder sig ikke umiddelbart direkte til vores anbragte børn og unge, derfor vælger Departementet for Familie, Kultur, Kirke og ligestilling, at gå skridtet videre og målrette enkelte tiltag direkte til anbragte børn og unge for at bygge bro mellem vores sårbare børn og unge og systemet. Start-kit Døgninstitutionsafdelingen påtænker at udarbejde et start-kit til de anbragte unge, der i umiddelbar fremtid skal forlade institutionen, og flytte i eget hjem. Det er intentionen, at startkittet skal indeholde information om alt fra lavpraktiske forhold som tøjvask, rengøring og budgetlægning til job- og uddannelsesmuligheder. Desuden vil der være praktiske kontaktoplysninger til offentlige instanser, og andre relevante aktører, således at den unge får nemmere ved at søge hjælp, såfremt behovet opstår. Ved at udstyre de unge med nødvendige information på en let og tilgængelig måde, er det hensigten at forebygge, at de unge søger hjælp de forkerte steder og oplever afvisning eller manglende viden om/indlevelse i deres problem. Den unge skal ligeledes bekræftes i, at det kan være svært at flytte hjemme fra, der er mange ting man skal forholde sig til. Ved at have start-kittet til rådighed kan den pågældende unge måske lettere bevare overblikket, og opleve små succesoplevelser, ved at være i stand til at forholde sig til de mange opgaver, der er forbundet med at bo for sig selv. Forhåbentlig stimuleres den unge derved til at tage stadig større ansvar for sit eget liv. Information om rettigheder målrettet anbragte børn og unge Det er endvidere planen, at udarbejde informationsmateriale målrettet de anbragte børn og unge, så de kan blive bedre oplyste om deres rettigheder i forbindelse med deres situation. Forhåbentlig vil det give de unge større mulighed for at reflektere over deres aktuelle situation, og dermed tage mere aktivt del i den videre proces, og træffe gode valg for deres fremtidige liv. Materialet som ofte er svært tilgængeligt for børn og unge, vil blive omformuleret til et mere børnevenligt niveau, således at de er i stand til at tilegne sig informationen selv, så vidt muligt. De mest skadede børn og unge vil formentlig have begrænset udbytte af denne information, idet de vil have svært ved at forholde sig til fremtiden og deres eget ansvar herfor. Denne erkendelse skal dog ikke forhindre, at andre kan have gavn af at blive oplyst om deres rettigheder i forbindelse med deres konkrete situation. Opsummering af igangsatte tiltag Otte konkrete tiltag af tyve anbefalinger er, som det fremgår, allerede igangsat. Tiltag der rækker ud over Deloittes anbefalinger er ligeledes sat i værk, eksempelvis startkittet til unge. Formålet med tiltagene er at lette arbejdsgangen for sagsbehandlerne, nedsætte sagsbehandlingstiden, og naturligvis i sidste ende sikre en bedre oplevelse af sagsgangen for de anbragte børn og unge og handicappede individer, der kommer i berøring med systemet. 5

6 Dermed ikke sagt, at det kun er disse tiltag der vil blive iværksat, Døgninstitutionsafdelingen vil fortsat arbejde på at skabe bedre rammer for arbejdet med børn, unge og handicappede, i erkendelse af at det er et område der trænger til et løft, på trods af de mange ildsjæle der gør en stor indsats. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har et ønske om at tilbyde samfundets svageste (døgninstitutionsområdets målgrupper i denne kontekst) reel og kvalificeret hjælp og støtte til at udvikle sig og udnytte deres individuelle kompetencer i videst muligt omfang, i tråd med FNs børnekonvention og Handicapkonventionen. Visionen bag tiltagene der har til hensigt at forbedre rammerne omkring arbejdet på døgninstitutionsområdet er, at skabe et effektivt og rummeligt system der formår at imødekomme målgruppernes behov for hurtig sagsbehandling, relevante tilbud samt konstruktiv dialog undervejs i processen. Det er Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestillings opfattelse, at bl.a. tiltag som et landsdækkende fast procedure for anbringelsessager, vil bidrage til at opnå visionen. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling opfatter det som meget positivt, at tilsynet med institutionerne er sat i system, og varetages af kompetente tilsynskonsulenter. Denne opgave er vigtig for at sikre vores anbragte børn, unge og handicappede forsvarlige og anstændige vilkår. I forlængelse heraf er det vigtigt, at der ikke hersker tvivl om hvordan vi møder barnet, hvorfor en officiel udmelding om departementets børnesyn er relevant. Vi bør have en åben dialog om at sikre, at alle instanser der beskæftiger sig med børn og unge forholder sig tidssvarende, pædagogisk og etisk i relation til målgruppen. Derved vil vi også sikre en relativ ens og fornuftig behandling af vores anbragte børn, unge og handicappede. Det er hensigten at vores anbragte målgrupper skal føle sig trygge og velkomne i deres anbringelse, idet de ofte har oplevet utryghed og svigt nok inden deres møde med systemet. Det er naturligvis også ganske væsentligt at vi udnytter vores ressourcer så effektivt som muligt. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling mener at 100% takst systemet vil bidrage konstruktivt til at vi får mere for pengene. Desuden har kommunerne ofte vanskeligt ved at gennemskue, hvilke ydelser de får for deres betaling, det kan der ligeledes skabes mere klarhed omkring ved det nye system. Ønsker for fremtiden Videncenter En af Deloitte rapportens anbefalinger er at oprette et videncenter og et socialt rejsehold, der kan varetage videnindsamling, metodeudvikling, rådgivning, kompetenceopbygning på det specialiserede område. Videncenteret vil endvidere kunne fremme processen med at imødekomme relevante anbefalinger fra Deloitte. Derved systematiseres udviklingen af området, ligesom det vil betyde regelmæssig kvalitetssikring og evaluering, således at området fremadrettet sikres de bedste vilkår for udvikling. Et videncenter vil endvidere kunne sikre målrettede opkvalificeringsforløb tilpasset de ufaglærte medarbejderes forskellige niveauer, således at de hver især føler sig klædt på til at varetage de opgaver og problemstillinger de møder i arbejdet med de udsatte børn og unge. Det samme gør sig gældende for handicapområdet, idet ufaglært arbejdskraft kan opnå større forståelse for deres målgruppes behov og 6

7 kompetencer, dette kan betyde øget livskvalitet for beboerne på landets handicapinstitutioner. I denne sammenhæng vil et tæt samarbejde med IPIS være særdeles relevant, idet denne institution allerede er i besiddelse af vigtig viden og know-how på handicapområdet. For at fastholde kvalificeret arbejdskraft på området er det vigtigt, at vi bliver bedre til at tage hånd om de medarbejdere, der sidder på kysten og ofte har langt til faglig sparring. Et videncenter vil kunne varetage et formaliseret introduktionsforløb af nye medarbejdere og oprette eksempelvis en mentorordning, der vil ruste nyansatte til de ventende opgaver. Særligt på Kysten kan personalet opleve, at stå alene med meget tunge sager, hvilket hurtigt kan få personlige konsekvenser for medarbejderen. Et videncenter vil kunne koncentrere sig om at sikre kvalitet og faglighed på området, hvorved Departementet vil få bedre tid til at efterse de praktiske og økonomiske vilkår for områdets medarbejdere. Det er vigtigt for fastholdelsen af kvalificeret personale, at vilkårene svare til de personlige omkostninger og faglige kvalifikationer som områdets medarbejdere bidrager med. Et videncenter vil endvidere kunne arbejde videre med om hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at døgninstitutionerne fordeler de forskellige specialområder imellem sig for at sikre målgruppen den bedste behandling. Det er en af Deloitte rapportens anbefalinger (18), som er forbundet med mange udfordringer, ligesom der er flere delte meninger om emnet. Men for at sikre målgrupperne de bedste vilkår og muligheder, skylder vi dem at forholde os objektivt til problematikken. Institutionerne bør være til for at imødekomme målgruppens behov, og ikke for institutionens eller lokalområdets egen skyld. Efterværn Der er behov for bedre og mere systematiske tilbud om efterværn, hvilket ligeledes står på ønskelisten. Det er Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestillings indtryk, at der er et relativt stort behov for at systematisere og kvalificere efterværnsområdet. Det er derfor ønskeligt, at der fokuseres på dette område i nærmeste fremtid også. Det er hensigten også at tydeliggøre forpligtelsen til at tage stilling til behovet for efterværn for den enkelte unge i systemet, i den kommende reviderede børne- og ungelovgivning. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på rammerne, der skal skabe muligheden for bedre efterværnstilbud. De unge der har behov for efterværn, er ofte kendt af systemet i forvejen, hvorfor det bør være muligt at klarlægge behovet relativt hurtigt. Disse unge mennesker er fortsat meget sårbare, og det er vigtigt at vi ikke overlader dem til sig selv, blot fordi de fylder 18, da de oftest ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv. Det er de offentlige myndigheders ansvar fortsat at værne om disse udsatte mennesker, og i videst mulige omfang at lære dem at klare sig på sigt. Central handleplan for uddannelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Manglende kvalificeret arbejdskraft, er et alvorligt problem for døgninstitutionsområdet. Ved at samle udfordringen op centralt, vil der kunne lægges en strategi for området, der forhåbentlig kan afhjælpe nogen af udfordringerne på området. Erfaringer fra den kommende brandingkampagne, vil kunne gavne de videre tanker om en centralisering, ligesom et videncenter vil kunne arbejde målrettet med at sikre området kvalificeret og engageret arbejdskraft. Døgninstitutionsområdet har på flere niveauer vanskeligt ved at leve op til krav og forventninger til pleje og 7

8 pasning, idet det ikke har været muligt at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal vi seriøst overveje at investere i området, for at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer. Vi er forpligtede til at tage forsvarligt vare på døgninstitutionsområdets målgrupper både juridisk og etisk, derfor er vi nødt til at handle på problematikken omkring kvalitet, kvalifikationer og fastholdelse snarest. Samtidig må vi erkende, at vi ikke kan få det gratis

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Den Sociale Retshjælp Lige adgang til kvalificeret retshjælp - hvilke udfordringer er der ved den nuværende retshjælp, og hvordan forbedrer vi den

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet.

Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet. Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet. Sammenfatning af afrapportering Departementet for Sociale Anliggender, Grønlands Selvstyre 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Sammenfatning

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere