Kommenteret høringsnotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret høringsnotat"

Transkript

1 Enhed Udsatte Børn Sagsbehandler Charlotte Avnsted- Vilman/Stine Hildebrandt Koordineret med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Sagsnr Doknr Dato Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn eller unge 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag blev den 15. januar 2016 sendt i høring hos: 3F - Fagligt Fælles Forbund, Advokatrådet, Ankestyrelsen, BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Børn og Familier, Børnehjælpsdagen, Børnesagens Fællesråd, Børne og kulturchefforeningen, Børns Vilkår, Børnerådet, Danmarks lærerforening, Den Danske Dommerforening, Dansk Erhverv, Danske Handicaporganisationer, Danske Advokater, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, DUKH, Fabu, Fagligt selskab for sundhedsplejersker, FOA - Fag og Arbejde, Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD), Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, ForældreLANDSforeningen (FBU), Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Faaborg-Midtfyn Kommune (Socialtilsyn Syd), HK, Hjørring Kommune (Socialtilsyn Nord), Holbæk Kommune (Socialtilsyn Øst), Institut for Menneskerettigheder, KL, Kristelig fagbevægelse, Københavns Universitet, Landsforeningen BOPAM, Landsforeningens af kvindekrisecentre LOKK, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Livsværk, LOS de private sociale tilbud, Plejefamiliernes Landsforening, Red Barnet, Rådet for Socialt Udsatte, Selveje Danmark, Silkeborg Kommune (Socialtilsyn Midt), Sjældne Diagnoser, Socialpædagogernes Landsforbund, Syddansk Universitet, TABUKA, Ungdommens Vel, Ungdomsringen, Ungdommens Røde Kors, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Social- og Indenrigsministeriet har modtaget svar fra: Ankestyrelsen, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Børnerådet, Dansk Erhverv, Danske Handicaporganisationer, Dansk Industri, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, Datatilsynet, DUKH, Fagligt selskab for sundhedsplejersker, FOA - Fag og Arbejde, Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD), Foreningen af Socialchefer i Danmark, ForældreLANDSforeningen (FBU), Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Faaborg-Midtfyn Kommune (Socialtilsyn Syd), Hjørring Kommune (Socialtilsyn Nord), Holbæk Kommune (Socialtilsyn Øst), Institut for Menneskerettigheder, KL, Købehavn Kommunes Socialforvaltning, Landsforeningens af kvindekrisecentre LOKK, Livsværk samlet høringssvar med tilknytning fra Børn og Familier, FABU og Jysk Børneforsorg/Fredehjem, LOS de private sociale tilbud, Medlem i Udvalget om magtanvendelse over for anbragte børn og unge (Lars Emil Andersen, områdeleder

2 på MultifunCMidtjylland-Grenen), Rådet for Socialt Udsatte, Selveje Danmark, Silkeborg Kommune (Socialtilsyn Midt), Socialpædagogernes Landsforbund, Syddansk Universitet, TABUKA. Neden for er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. Enkelte organisationer er kommet med forslag, der ikke er reguleret i lovforslaget. Disse er ikke medtaget i notatet. 2. Høringssvarene Dansk Industri, Landsforeningen af kvindekrisecentre (LOKK) og Syddansk Universitet har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Erhverv er enig i forslaget og henviser i øvrigt til høringssvar fra brancheforeningen Selveje Danmark Voksenansvar Høringsparterne er generelt positivt stemt over for lovforslaget samt afsættelse af midler til implementering og den planlagte evaluering 2 år efter regelsættes ikrafttræden. Flere fremhæver bl.a., at loven imødekommer et mangeårigt behov for klargørelse af indgrebsmulighederne, og at samlingen af alle relevante regler i et regelsæt, hvor hjemlerne til at anvende magt fremgår direkte af loven, styrker de anbragte børns og unges retssikkerhed samt understøtter plejefamilier og personale i håndtering af voksenansvaret. Enkelte er dog kritiske over for, hvorvidt delelementer af forslaget kan udgøre en forringelse af de anbragte børns og unges retssikkerhed. Lovens formål Børnerådet, DH og Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at de indledende bestemmelser i overensstemmelse med menneskeretlige standarder fastslår anbringelsesstedernes ansvar over for de anbragte børn og unge, og at der i bemærkningerne beskrives og henvises til relevante konventioner om børns og unges rettigheder i relation til magtanvendelse. Dansk Socialrådgiverforening (DS) og TABUKA efterlyser øget fokus på børns og unges rettigheder, samt den pædagogiske indsats, der bør forebygge og gå forud for enhver magtanvendelse. Ministeriet bemærker, at rettigheder, der allerede følger af anden lovgivning, herunder internationale konventioner, af lovtekniske årsager ikke kan gengives i lovteksten, men at der i stedet henvises hertil i bemærkningerne. Dette sker for at sikre, at de allerede gældende regler ikke tillægges en anden fortolkning i dette lovforslag end den, der allerede eksisterer efter gældende ret. Sammenhængen mellem rettigheder og indgreb vil blive beskrevet samlet på vejledningsniveau. Det følger af lovforslagets 7 og de tilhørende bemærkninger om generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, at magtanvendelse kun må anvendes undtagelsesvist og aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats, samt at den ansvarlige voksne, forud for enhver magtanvendelse eller andre indgreb i et barns eller en ungs selvbestemmelsesret, skal afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken. Dette vil ligeledes blive uddybet nærmere på vejledningsniveau. Det vurderes imidlertid ikke muligt i et lovforlag at beskrive den pædagogiske indsats, der skal forebygge magtanvendelse. Voksenansvar FADD og KL bifalder lovtitlens fokus på voksenansvar, mens Børns Vilkår og TA- BUKA finder, at betegnelsen voksenansvar tager fokus fra, at der er tale om magtanvendelse. Børnesagens Fællesråd, FBU, KL og Livsværk m.fl. tilslutter sig tydeliggørelse af voksenansvaret. KL ønsker dog, at almindelige plejefamilier helt undtages 2

3 fra loven, og at deres handlemuligheder, som led i varetagelsen af den daglige omsorg, kun reguleres på vejledningsniveau. TABUKA mener, at parallellen til forældreskab ikke er mulig. Børnesagens Fællesråd, FBU og Livsværk finder, at lovforslaget imødegår den usikkerhed, der har været om, hvor langt anbringelsesstederne kan gå i udøvelsen af omsorg, og hvornår der er tale om magtanvendelse. DS efterlyser en beskrivelse af fysisk guidning. SL noterer sig, at en række indgreb vil kunne henføres til omsorg og ser frem til den nærmere beskrivelse af grænserne i det tilhørende vejledningsmateriale. Kortlægningen af praksis for magtanvendelser over for anbragte børn og unge har vist, at plejefamilier og personale på anbringelsesstederne er i tvivl om, hvor langt de kan gå i udøvelsen af omsorg over for de anbragte børn og unge, og hvornår der er tale om magtanvendelse. Tvivlen opstår især, når behovet for støtte kolliderer med barnets eller den unges ret til selvbestemmelse. Med titlen på lovforslaget og bestemmelsen om voksenansvar tydeliggøres det, at ansvaret for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til plejefamilierne og personalet på anbringelsesstederne, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet. Det præciseres samtidig, at dette ansvar bl.a. indebærer, at plejefamilierne og personalet, som led i varetagelsen af den daglige omsorg, kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret. Ministeriet henviser til, at der vil blive udarbejdet vejledningsmateriale, som beskriver grænsefladen mellem retten til omsorg, herunder udstrækningen af adgangen til at anvende fysisk guidning, og respekten for barnets eller den unges øvrige rettigheder så udtømmende som muligt med henblik på i videst muligt omfang at sikre, at der ikke eksisterer gråzoner. Børn og unge med funktionsnedsættelser DH ønsker, at anvendelse af stofseler, som led i omsorgen over for børn og unge med funktionsnedsættelser, skal registreres og indberettes med henblik på at undgå unødigt brug. DH og Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i loven eller vejledningen hertil beskrives, at der skal være et forudgående tilsyn fra en fysioterapeut for at sikre, at fastspænding ikke sker på en uhensigtsmæssig måde, der kan medføre personskader. Ministeriet har på baggrund af ovenstående præciseret i lovforslagets almindelige bemærkninger, så det fremgår i hvilke situationer, fastspændingen med stofseler undtagelsesvis kan anvendes. Ministeriet henviser i øvrigt til, at grænsefladen mellem omsorg og magtanvendelse over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder i forhold til anvendelse af stofseler, vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af ovenstående vejledningsmateriale Anvendelsesområde og personkreds Unge der er anbragt i efterværn Danske Regioner, FOA, FADD, Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Midt har i deres høringssvar givet udtryk for, at unge, der er anbragt i efterværn efter servicelovens 76, bør være omfattet af reglerne i lov om voksenansvar. Flere finder, at det er problematisk, at denne gruppe af unge falder uden for reglerne, selv om de opholder sig på anbringelsessteder, efter servicelovens 66, stk. 1, nr. 5 og 6. Ministeriet mener ikke, at reglerne om magtanvendelse kan eller bør omfatte unge over 18 år anbragt i efterværn. Unge over 18 år er myndige og har dermed ret til selv at bestemme over deres eget liv. Samtidig kan anbringelse af unge i efterværn kun ske med samtykke fra den pågældende, jf. servicelovens 76. Den unge kan således til hver en tid tilbagekalde dette samtykke og flytte fra anbringelsesstedet. Dette indebærer, at reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, ikke finder anvendelse for unge, der er anbragt i efterværn, og der må derfor 3

4 ikke anvendes magt over for denne gruppe af unge ud over lovlig nødværge og nødret i straffelovens 13 og 14. Forslaget efterkommes derfor ikke. Personale, der udfører pædagogisk arbejde DH finder det uklart, hvorvidt fx fysioterapeuter, ergoterapeuter og andet sundhedspersonale er omfattet af forslaget. København Kommunes Socialforvaltning finder, at definitionen er for snæver og anfører, at sundhedspersonale og pedeller i praksis bliver brugt til at udføre pædagogisk arbejde. Socialtilsyn Nord anbefaler, at det præciseres, om det er den formelle jobbeskrivelse eller faktiske jobfunktion, der er afgørende for, om personale kan udføre indgreb. Ministeriet henviser til, at det af bemærkningerne fremgår, at personale, der udfører pædagogisk arbejde, er defineret som personale, der har gennemført en pædagogisk uddannelse, eller som indgår i gennemførelse af alment pædagogisk arbejde og varetager andre pædagogiske arbejdsopgaver på institutionen. (Definitionen er taget fra BUPLs overenskomst). Det fremgår endvidere, at adgangen til at foretage indgreb således ikke omfatter eventuelt øvrigt personale på institutionen, fx køkkenmedarbejdere, pedeller eller rengøringspersonale. Ministeriet henviser til, at sundhedspersonale i stedet er omfattet af reglerne på sundhedsområdet Magtanvendelse på interne skoler Der er generelt tilfredshed med forslaget om, at de interne skoler på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 1 og 5, omfattes af forslagets 8-10 om kortvarig fastholdelse og bortvisning, afværgehjælp og fysisk magtanvendelse. Anvendelsesområde - 3, stk. 2 FSD og LOS anbefaler, at interne skoler på dagbehandlingstilbud, der ikke er en del af et anbringelsessted, også omfattes af lovforslaget, da det typisk er sammenlignelige målgrupper af børn, der går på disse skoler. KL påpeger, at der kan være anbragte børn og unge, der går på en intern skole på et anbringelsessted uden at være anbragt på anbringelsesstedet, og at det er problematisk, at de ikke er omfattet af lovforslaget. Lovforslaget vedrører kun magtanvendelse på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i serviceloven. Dagtilbud, der ikke er en del af et anbringelsessted, er således ikke omfattet af lovforslaget, hvorfor interne skoler på sådanne dagtilbud heller ikke omfattes af forslaget. Alle børn og unge anbragt på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, er omfattet af lovforslaget, herunder børn og unge der går på en intern skole på et andet anbringelsessted end det, hvor de er anbragt. Personkreds - 4, stk. 2 Flere organisationer, herunder bl.a. DUKH, FADD, KL, København Kommunes Socialforvaltning, Livsværk m.fl., LOS, Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Øst finder det uhensigtsmæssigt, at udvidelsen af anvendelsesområdet alene kommer til at omfatte de ansatte på institutionen, der har deres primære ansættelse på den interne skole, og at en lærer, der ikke har sin primære ansættelse på institutionen, fortsat vil skulle agere efter folkeskolelovens regler om magtanvendelse. DUKH, KL og Københavns Kommunes Socialforvaltning påpeger, at der således fortsat kan forekomme situationer, hvor personalet på et anbringelsessted skal navigere efter to forskellige regelsæt. Livsværk m.fl. tilføjer, at de forskellige procedurer vil skabe tvivl og usikkerhed om administrationen af det nye regelsæt. FADD og Socialtilsyn Hovedstaden fremhæver, at magtanvendelser erfaringsmæssigt foretages af flere medarbejdere i fællesskab. FADD, KL, København Kommunes Socialforvaltning, LOS og Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler, at alle ansatte, der udfører pædagogisk arbejde eller undervisning på interne skoler, omfattes af regelsættet, uanset deres ansættelsesforhold. KL og LOS henviser til hensynet til de anbragte børn og unges retssikkerhed. 4

5 Ministeriet har tilrettet lovforslaget, således at alle ansatte, der udfører pædagogisk arbejde eller undervisning på interne skoler på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, bliver omfattet af forslaget. Registrering og indberetning - 21, stk. 3 FOA og Socialtilsyn Øst er enige i forslaget om, at der skal ske indberetning af magtanvendelser på interne skoler til både anbringende kommune, socialtilsynet og anbringelsesstedets beliggenhedskommune. KL ønsker derimod, at indberetning af magtanvendelser på interne skoler kun skal ske til den anbringende kommune og socialtilsynet, og at anbringelsesstedets beliggenhedskommune blot skal have indberetningen til orientering, da det udelukkende bør være socialtilsynet, der fører tilsyn med magtanvendelser på interne skoler omfattet af forslaget. Forslaget om indberetning af magtanvendelser på interne skoler er en videreførelse af den gældende retstilstand om indberetninger. Indberetningen til socialtilsynet giver således det driftsorienterede tilsyn mulighed for at vurdere, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser i forhold til anbringelsesstedet som helhed, mens indberetningen til anbringelsesstedets beliggenhedskommune giver overblik over omfanget af magtanvendelser på den interne skole til brug for deres undervisningsmæssige tilsyn med skolen Magtanvendelse i kommunale plejefamilier FBU tilslutter sig forslaget om, at kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede, henset til deres grad af professionalisering og faglig ekspertise, omfattes af adgangen til at foretage kortvarig fastholdelse og bortvisning samt afværgehjælp. DS, Danske Regioner og FSD, KL, Socialtilsyn Syd og TABUKA er uenige i forslaget. Danske Regioner og FSD finder, at børn og unge i stedet bør anbringes på institutioner, hvis det er nødvendigt at anvende magt over for dem. DS, KL og Socialtilsyn Syd mener, at det vil medføre forskelsbehandling mellem de anbragte børn og plejefamiliens egne børn og bevæge kommunale plejefamilier væk fra at være familielignende. DS og TABUKA er tilfredse med, at det kun er kommunale plejefamilier, der omfattes. Børnerådet, Institut for Menneskerettigheder og SL finder, at det i enkelttilfælde under hensyntagen til et konkret anbragt barns eller en ungs behov bør være muligt at give almindelige plejefamilier adgang til at anvende visse former for magt. Børns Vilkår, FOA og Socialtilsyn Øst henviser til, at kortlægningen af praksis for magtanvendelse for Magtanvendelsesudvalget viste, at der gennemføres et stort antal magtanvendelser i plejefamilier. De anbefaler på den baggrund, at alle plejefamilier får adgang til at anvende visse former for magt, da de mener, at den medfølgende registrering og opfølgning vil medvirke til at forebygge og højne kvaliteten af de foretagne magtanvendelser. Institut for Menneskerettigheder og Selveje Danmark efterspørger en tydeliggørelse af, i hvilket omfang almindelige plejefamilier kan anvende magt som led i varetagelsen af den daglige omsorg. FADD finder det glædeligt, at der udarbejdes retningslinjer for, hvad almindelige plejefamilier må i medfør af voksenansvaret. Det er ministeriets opfattelse, at plejefamilier, som varetager den daglige omsorg over for et barn, i vidt omfang vil have samme handlemuligheder over for barnet, som forældrene, jf. forslagets 2 om voksenansvar og bemærkningerne hertil. Jo mere professionel relationen er mellem en voksen og et barn, jo større er behovet imidlertid for, at der skal være en klar lovhjemmel, før indgreb kan foretages. Kommunale plejefamilier er plejefamilier, som i kraft af deres kompetencer og kvalifikationer er godkendte til at have børn og unge i pleje, som har et behov for særlig støtte, der ikke vurderes at kunne varetages i almindelige plejefamilier, og som ellers vil skulle anbringes på et opholdssted eller en døgninstitution. Kommunale plejefamilier indtræder bl.a. i kraft af 5

6 deres uddannelse og erfaring i en mere professionel relation til barnet eller den unge. For at sikre, at disse plejefamilier har de samme redskaber til at udøve den nødvendige omsorg over for anbragte børn og unge, som almindelige plejefamilier har i de familielignende rammer i deres eget hjem, omfattes de af hjemlerne til kortvarig fastholdelse og bortvisning samt afværgehjælp Husorden - 5 Stort set alle høringsparterne hilser lovfæstelse af adgangen til at fastsætte husordener velkommen. Børnerådet, FADD og Socialtilsyn Hovedstaden ønsker, at det fremhæves, at de anbragte børn og unge skal inddrages i udarbejdelse af en eventuel husorden. Børnesagens Fællesråd, Dansk Socialrådgiverforening, FSD, FBU, LOS og SL ønsker, at det fremhæves, at de anbragte børns og unges forældre og eventuelt øvrige brugere af anbringelsesstedet skal orienteres om eventuelt fastsatte husordener og opdateringer heraf. FOA finder det uhensigtsmæssigt, at husordner kan regulere brug af elektronisk kommunikation. Danske Regioner og Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler, at det tydeliggøres, at husordener ikke kan håndhæves ved brug af fysisk magt eller andre indskrænkninger af de anbragte børn og unges rettigheder. KL og LOS er positive over, at der udarbejdes vejledningsmateriale til brug for udformning af husordener. Ministeriet henviser til, at de fremførte aspekter allerede fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen. For så vidt angår elektronisk kommunikation fremgår det, at en husorden ikke kan fastsætte regler, der helt afskærer adgangen hertil Anvendelse af rusmiddeltest med samtykke - 6 Børnerådet, Dansk Socialrådgiverforening, FSD, Socialtilsyn Hovedstaden og SL er enige i forslaget om etablering af hjemmel til anvendelse af rusmiddeltest med samtykke. Dansk Socialrådgiverforening anfører dog, at der er risiko for at hjemlen kan medføre øget anvendelse af rusmiddeltest. FBU er imod forslaget, men finder, at modellen for afgivelse af samtykke i vidt omfang tager højde for deres betænkeligheder. Dog mener de, at aldersgrænsen for, hvornår forældre skal afgive samtykke til at et barn eller en ung kan aflægge en rusmiddeltest, bør hæves fra 12 til 15 år, samt at samtykket bør afgives til kommunalbestyrelsen. Danske Regioner finder det positivt, at barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren skal informeres om reglerne for rusmiddeltest forud for afgivelse af samtykke. Socialtilsyn Hovedstaden mener, at det bør præciseres, hvornår et samtykke er gyldigt, samt at nægtelse af såvel samtykke som medvirken til aflæggelse af rusmiddeltest ikke kan sanktioneres. Ministeriet har tilrettet, så det af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at det generelle samtykke altid skal kunne trækkes tilbage. Dette gælder både i forhold til en konkret anmodning om aflæggelse af rusmiddeltest, men også på barnets eller den unges egen foranledning. Som det fremgår af bemyndigelsesbestemmelsen, vil der blive fremsat nærmere regler om fremgangsmåden for anvendelse af rusmiddeltest, herunder om krav til indholdet af samtykket Kortvarig fastholdelse og bortvisning - 8 Børnerådet, DH, FSD, FADD og Socialtilsyn Hovedstaden anerkender, at der er behov for kortvarigt at kunne fastholde eller bortvise et barn eller en ung fra konfliktfyldte situationer som led i omsorgspligten eller under hensyn til tryghed og trivsel på et anbringelsessted. Børns Vilkår, DS og SL er uenige i forslaget, idet de anser de omfattede eksempler som situationer, der kan tackles i det normale pædagogiske arbejde, mens Danske Regioner ser forslaget som en markant udvidelse. DH, DS Danske Regioner, FADD, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Nord og Socialtilsyn Øst, Livsværk, Socialtilsyn Midt og TABUKA finder, at det bør præciseres nærmere i bemærkningerne, hvor grænsen går i forhold til fysisk magtanvendelse, da der i praksis ellers er risiko for sammenblanding af reglerne og 6

7 dermed en glidebane i forhold til anvendelse af magt uden registrering og indberetning. DH, DS, FOA, Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Øst, KL og Socialtilsyn Midt finder, at der bør ske registrering og indberetning af kortvarig fastholdelse og bortvisning af hensynet til barnets og den unges retssikkerhed, så personalet og socialtilsynene kan følge om anvendelsen af bestemmelsen griber om sig, og der kan ske en vedvarende faglig refleksion og læring. Børnesagens Fællesråd, FADD og Livsværk m.fl. finder, at det er hensigtsmæssigt, at der i lovgivningen er adgang til kortvarig fastholdelse og bortvisning i form af pædagogiske grænsesætning og guidning, hvor barnet eller den unge går med uden at gøre modstand, uden at det er omfattet af indberetningspligten. Livsværk henviser til, at der ofte er meget bureaukrati forbundet med registrering og indberetning. Børnesagens Fællesråd, Børnerådet, Danske Regioner, Socialtilsyn Hovedstaden, FADD, FSD, Livsværk m.fl., LOS og SL anbefaler, at anbringelsesstedet, som et alternativ, kan registrere deres brug af 8 internt, fx i form af afkrydsning eller i en særlig protokol, og på den vis følge omfanget og identificere eventuelle mønstre i brugen både i forhold til refleksion over deres praksis og som dokumentation over for socialtilsynene. Ministeriet har noteret sig, at størstedelen af høringsparterne finder det betænkeligt med manglende registrering og indberetning af kortvarig fastholdelse og bortvisning. Ministeriet skal bemærke, at reguleringen af kortvarig fastholdelse og bortvisning har til formål at tydeliggøre, hvad anbringelsesstederne kan foretage inden for rammerne af bl.a. omsorgspligten. Der er således tale om hverdagssituationer, som i vid udstrækning, særligt for mindre børn, foregår ofte, også i familier. Der er således ikke tale om en udvidelse af de nuværende indgrebsmuligheder, og der skal ikke i dag ske registrering og indberetning af sådanne indgreb. Det ville være en stor administrativ byrde, hvis sådanne hændelser fremover skulle registreres og indberettes på lige fod med egentlig magtanvendelse, f.eks. indgreb i bevægelsesfriheden, isolation, undersøgelse af person og opholdsrum mv. Ministeriet har på den baggrund foretaget ændringer i lovforslaget, så bestemmelsens formål og rækkevidde tydeliggøres yderligere. Dette er bl.a. gjort ved, at bestemmelsen er flyttet til kapitel 2 om rammer for holdet. Derudover er det i bemærkningerne yderligere præciseret, at der er tale om handlinger, der kan foretages som led i den almindelige omsorg over for barnet eller den unge Afværgehjælp - 9 Børnerådet, DH, Danske Regioner, FADD, FSD og Socialtilsyn Hovedstaden anerkender, at der kan være et behov for at gribe ind, når det er nødvendigt for at forhindre eller afværge barnet eller den unge i at ødelægge eller beskadige ting i et ikke ubetydeligt omfang. Børnerådet og Danske Regioner tilføjer, at ødelæggelse kan få store konsekvenser for et barn eller en ung, herunder i form af store erstatningskrav, samt påvirke deres omgivelser, herunder de øvrige børn og unge på anbringelsesstedet. DS og SL er ikke enig i forslaget og finder, at det vil bidrage til flere unødvendige magtanvendelser, som i stedet burde være håndteret med en pædagogisk indsats. DH, DS, Danske Regioner, FADD, Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Øst, SL og TABUKA finder, at der er behov for en præcisering af, hvad der skal forstås ved ikke ubetydeligt omfang. SL er bekymret for, om det kan skabe en ny form for gråzone, da det ellers bliver op til det enkelte personale at vurdere, hvad de forstår herved. DH, Danske Regioner og TABUKA finder, at muligheden for at benytte afværgehjælp for at forhindre gentagen ødelæggelse af ting af mindre værdi, er at udvide afværgehjælpen for langt. Ministeriet henviser til, at det fremgår af bemærkninger til bestemmelsen, at ikke ubetydeligt omfang både dækker over genstande af høj økonomisk eller affektionsmæs- 7

8 sig værdi og over gentagen ødelæggelse af genstande, der ikke nødvendigvis er af høj økonomisk eller affektionsmæssig værdi. Der gives i forlængelse heraf eksempler på situationer, hvor afværgehjælp kan være relevant, hvilket vil blive eksemplificeret yderligere på vejledningsniveau. Ministeriet finder, at episoder, hvor et barn eller en ung fortsætter med at gøre skade på mindre værdifulde genstande, kan være skadende for et barn eller en ung, hvorfor der også bør kunne gribes ind i en sådan situation. Ministeriet henviser til, at det fremgår af bemærkningerne, at afværgehjælp skal foretages under iagttagelse af proportionalitetsprincippet og således kun må benyttes, hvis det ikke er muligt at hindre skaden på en mindre indgribende måde, fx ved at tale barnet eller den unge fra det Tilbageførsel ved rømning - 11 Livsværk m.fl. konstaterer med stor tilfredshed, at det med forslaget bliver muligt, som led i omsorgspligten, at gribe ind over for anbragte børn og unge i forbindelse med rømning. Danske Regioner anerkender, at der kan være et behov for at gribe ind for at hindre personskade også over for børn og unge med funktionsnedsættelser, men finder sammen med Børnerådet og DS, at det i vidt omfang kan ske ved brug af pædagogiske redskaber. SL er uenige i forslaget og mener, at det er en mulig glidebane, da det vil være op til personalet selv at foretage vurderingen. De påpeger, at det forudsætter, at personalet har den fornødne fysiske styrke men noterer sig, at det er en kan-bestemmelse, og at det fremgår, at personalet ikke skal udføre politiopgaver. Børnerådet, DS, Danske Regioner, FADD, FSD og Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Midt og TABUKA efterlyser nærmere præcisering af begreber og opfordrer til, at det sker i den tilhørende vejledning. Ministeriet henviser til, at bestemmelsen kun hjemler adgang til tilbageførelse, når et anbragt barn eller en ung rømmer, og barnet eller den unge udviser en adfærd, der medfører en risiko for personskade. Rømning defineres i bemærkningerne, som når barnet eller den unge ikke har til hensigt at vende tilbage, og der gives eksempler på, hvordan personalet kan afsøge dette og med en pædagogisk indsats forsøge at få barnet eller den unge til at vende frivilligt tillbage. Til brug for de få tilfælde, hvor det ikke vil være tilstrækkeligt, giver bestemmelsen adgang til at anvende fysisk magt i form af fastholdelse og føren, hvilket skal registreres og indberettes. Det fremgår videre af bemærkningerne, at personalet ikke skal udføre politiopgaver, og at de fortsat vil kunne anmode politiet om hjælp efter politilovens 2. Ministeriet henviser i øvrigt til, at det vil blive eksemplificeret nærmere på vejledningsniveau, hvornår tilbageførelse ved rømning vil kunne være relevant at anvende Tilbageholdelse undervejs i en anbringelse - 12, stk. 2 og 4 Børnerådet og FADD kan tilslutte sig forslaget om, at børn og unge skal kunne tilbageholdes undervejs i en anbringelse ud fra den forudsætning, at der anbringes endog meget skadede børn med omsorgsbehov, som ikke kan sikres på anden vis. DH finder, at det virker voldsomt med en forlængelse af muligheden for tilbageholdelse på op til 2 x 14 dage og mener ikke, at det bør være nødvendigt, at tilbageholde et barn eller en ung i de 14 dage yderligere, men at det i løbet af de første 14 dage må være muligt at få planlagt en tilstrækkelig pædagogisk indsats. SL er imod forslaget, da tilbageholdelse er et voldsomt indgreb, som bør forebygges og minimeres, og at anbringelse alternativt bør ske på lukkede døgninstitutioner. KL anbefaler, at det bør være kommunalbestyrelsen, der træffer begge former for afgørelse om tilbageholdelse undervejs i anbringelsesforløbet henset til, at der er tale om afgørelser af kort varighed. Justitsministeriet har efterfølgende vurderet, at eftersom der er tale om administrativ frihedsberøvelse, skal der være en særlig let adgang til domstolsprøvelse af beslutningen. Lovforslaget er på den baggrund ændret, så det under klageregler fremgår, at Ankestyrelsens behandling af klager over kommunalbestyrelsens afgørelser om tilba- 8

9 geholdelse i de 14 dage yderligere undervejs i en anbringelse ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter klageren har fået meddelelse om afgørelsen kan kræves forelagt for retten Undersøgelse af person og opholdsrum - 18 Kl og SL finder det positivt, at det med forslaget bliver muligt også at undersøge barnets eller den unges person i forbindelse med ankomst, fravær og besøg på sikrede døgninstitutioner, da det kan være med til at afholde anbragte børn og unge for at komme ud i eller fortsætte en kriminel løbebane og til at opretholde tryghed og sikkerhed for de øvrige på anbringelsesstedet. Medlem af Magtanvendelsesudvalget (Lars Emil Andersen, områdeleder på MultifunC Midtjylland-Grenen) påpeger, at undersøgelse af person fortsat kun er tilladt ved klap uden på tøj og ved undersøgelse af lommer og sko og anbefaler, at man følger udvalgets forslag om at udvide personalets adgang til at undersøge barnets eller den unges person til også at omfatte gennemsøgning af barnets eller den unges tøj. FBU og SL anfører, at det alene bør være muligt at fortage undersøgelsen, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at barnet eller den unge ikke er i besiddelse af effekter, der er offentligt strafsanktionerede eller hvor besiddelsen kan udgøre en sikkerhedsrisiko og henviser til, at det kun kan være relevant at undersøge for besiddelse af mobiltelefoner hos de børn og unge, der er anbragt i varetægtssurrogat eller af strafferetlige årsager. Børnerådet og Socialtilsyn Midt henviser til, at undersøgelse bør fortages under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, og at det er positivt, at det med forslaget bliver tydeliggjort, at det er muligt at anvende mindre indgribende metoder i form af private hundefører eller metaldetektorer. FADD, København Kommunes Socialforvaltning og Socialtilsyn Hovedstaden efterlyser nærmere procedurer for, hvordan gennemførelsen af en undersøgelse skal foregå. Ministeriet har præciseret i forslagets bemærkninger, så det fremgår, at undersøgelse for besiddelse af mobiltelefon kun kan være relevant for børn og unge anbragt af strafferetlige årsager. Ministeriet henviser i øvrigt til, at der vil blive fremsat nærmere regler om gennemførelse af undersøgelse af barnets eller den unges person eller opholdsrum, herunder om at lade den unge overvære undersøgelsen, tilbud om efterfølgende at få gennemgået undersøgelsen og dens resultat, samt at der altid skal deltage to ansatte ved undersøgelsen Registrering og indberetning Socialtilsyn Hovedstaden finder, at indberetning af afgørelser om tilbageholdelse og anbringelse på delvis lukkede institutioner og afdelinger, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger er unødvendig, idet afgørelserne herom træffes af børn og unge-udvalget i den anbringende kommune, som således er bekendt med anbringelsen, og socialtilsynet alene fører tilsyn med anbringelsesstedernes anvendelse af magt. Tilsynet efterlyser i stedet nærmere procedurer for registrering og indberetning. Børnesagens Fællesråd og FBU ønsker, at forældremyndighedsindehaverene skal orienteres om foretagne magtanvendelser i forbindelse med indberetning heraf. Børnesagens Fællesråd, Børnerådet og DH er positive stemt over for, at der vil blive udarbejdet et standardskema, hvilket de mener vil understøtte en ensartet praksis på anbringelsessteder og i tilsynet med dem. FADD anbefaler, at skemaet gøres obligatorisk at anvende. KL finder det positivt, at det præciseres, at socialtilsynet ikke skal træffe afgørelse om lovligheden af foretagne magtanvendelser. FBU mener anbringende kommune eller socialtilsyn bør foretage en vurdering af lovligheden af en magtanvendelse. Børnesagens Fællesråd, Børnerådet og FADD mener, at socialtilsynet bør foretage en sådan vurdering. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at socialtilsynet skal kvittere for modtagelsen af indberetninger om magtanvendelser over for barnet eller den unge, forældremyndighedsindehaveren samt anbringelsesstedet og i den forbindelse 9

10 tilkendegive, hvorvidt den anvendte magt efter tilsynets opfattelse har været tilladt eller ikke-tilladt. Ministeriet har tilrettet lovforslaget, således at der ikke skal ske indberetning af børn og unge-udvalgets afgørelser om tilbageholdelse og anbringelser. Ministeriet henviser i øvrigt til, at de nærmere regler om procedurerne i forbindelse med de forskellige former for indberetninger vil blive fastsat i en ny bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Der vil endvidere blive udarbejdet et standardskema til brug for anbringelsesstedernes registrering og indberetning med henblik på at smidiggøre processen. Endelig henviser ministeriet til, at der efter gældende ret ikke skal foretages vurdering af lovligheden af foretagne magtanvendelser. En sådan vurdering vil kræve en egentlig efterforskning med vidneafhøring, vurdering af de involverede parters troværdighed og evt. øvrige beviser i hver enkelt episode. Det falder uden for socialtilsynets eller den anbringende kommunes opgavevaretagelse og kompetencer. Hvis der i konkrete episoder er mistanke om, at personale har overskredet deres beføjelser, bør der i stedet foretages en politianmeldelse med henblik på politiets efterforskning Samling af alle regler vedr. indgrebsmuligheder over for anbragte børn og unge Ankestyrelsen samt medlem af Magtanvendelsesudvalget (Lars Emil Andersen, områdeleder på MultifunC Midtjylland-Grenen)har gjort ministeriet opmærksom på, at reglerne om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger for så vidt angår den del, der vedrører personer, der er anbragt på et anbringelsessted efter servicelovens 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse, bør medtages i lov om voksenansvar for at samle indgrebsmulighederne over for anbragte børn og unge. Ministeriet har tilrettet lovforslaget, så den del af Servicelovens kapitel 24 a, der vedrører indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon, over for personer, der er anbragt på et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse, er medtaget i forslaget. 10

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Undervisernoter: Afværgehjælp

Undervisernoter: Afværgehjælp Undervisernoter: Afværgehjælp Kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de

Læs mere

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017 Informationsmøde Tilbud 13. Juni 2017 Præsentation Tilsynschef Henriette Lindberg Afdelingsleder Tore Kargo Jurist Malene Vincents Afdelingsleder Inge Sewerin Afdelingsleder Anne Mette Markhus Dagsorden

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele.

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele. Undervisernoter: Rusmiddeltest Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1 del: Baggrundsviden til underviseren 2 del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 1 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken 09.30 Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken 10.45 Del 2. Voksenansvar

Læs mere

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat.

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Sagsnr. 2011-5951 Høringsnotat om Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 1. Indledning Beslutningsforslaget

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Mail: scf@sm.dk og sthi@sm.dk med kopi til boern@sm.dk. 18. maj 2015 Vedr. Høring over betænkningen

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016.

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. OPLÆG OM VOKSENANSVARSLOVEN Fhv. direktør, professor Jens Møller -------------------------------------------------------- Velkommen Introdktion til voksenansvarsloven Løsning

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.

Resumé af høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14-03-2013 - Ny fil med høringssvar) L 181 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2012-5587 mma 1. marts 2013 Resumé af høringssvar til udkast til forslag til

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service

Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 143 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Plejefamiliers

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Kommunale plejefamilier, private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 2011/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2011-7654 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Udkast. Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Udkast Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 2060 København K Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk KL's svar på høring over udkast til vejledning om voksenansvar for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. over

Kommenteret høringsnotat. over Enhed Lovkoordinering og Internationale Forhold Sagsbehandler Maria Schultz Koordineret med Sagsnr. 2016-3443 Doknr. 382581 Dato 09-09-2016 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over. forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over. forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Enhed Handicap Sagsbehandler Laura Brogaard Poulsen Koordineret med Lovkoordinering Sagsnr. 2016-8699 Doknr. 450502 Dato 15-02-2017 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Stine Hildebrandt sthi@sim.dk, cap@sim.dk og kopi til p-boern@sim.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Fremsendt på mail til: sthi@sim.dk og cap@sim.dk samt i kopi til p- boern@sim.dk (eller boern@sim.dk ) 11. februar 2016 Vedr. Høring over

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling.

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling. Departementet for Familie og Justitsvæsen ikinn@nanog.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 9 6 P V K @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 2014/1 LSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Temamøde 26. januar 2017 Socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet. Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden

Temamøde 26. januar 2017 Socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet. Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Temamøde 26. januar 2017 Socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Dagsorden 9.00-9.10 Velkomst v. Chef for Socialtilsyn Øst Henriette Lindberg og Chef for

Læs mere

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge VEJ nr 10370 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8159 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-274 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 120 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN præsen TATION 1 DAGENS EMNER Siden sidst Ændringer i den socialretlige og familieretlige lovgivning Brush-up de overordnede regler og de primære problemer

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedr. Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge

Vedr. Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Fremsendt på mail til: caw@sim.dk og riwa@sim.dk samt i kopi til p-boern@sim.dk Vedr. Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

UDKAST. Social- og Integrationsministeriet

UDKAST. Social- og Integrationsministeriet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder (Konsekvensændringer som følge af lov

Læs mere

»Püwnmmnuxunmwmmñ Social- og Indenrigsministeriet sthi sim.dk cag@sim.dk Høring over forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn eller unge og forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere