Udkast til Social Strategi har været i høring i perioden 27. juli til 2. september Der er i denne periode indkommet i alt 36 høringssvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Social Strategi har været i høring i perioden 27. juli til 2. september Der er i denne periode indkommet i alt 36 høringssvar."

Transkript

1 Social Strategi Oversigt over og resume af høringssvar Udkast til Social Strategi har været i høring i perioden 27. juli til 2. september Der er i denne periode indkommet i alt 36 høringssvar. I det følgende fremgår en oversigt over samtlige høringssvar inkl. korte resumeer. Høringssvarene er opdelt efter høringssvar fra kommuner, bruger- og pårørendeforeninger, regioner, faglige forbund, øvrige eksterne samarbejdsparter, socialområderne i Region Midtjylland og afdelinger internt i Region Midtjylland. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 1 af 12

2 Oversigt over høringssvar til udkast af Social Strategi Høringspart Kommuner Silkeborg Kommune finder strategien gennemtænkt og med mange gode initiativer. Silkeborg Kommune Der efterspørges følgende: - Nærmere beskrivelse og afdækning af kommunale samarbejdspartneres ønsker og behov. - En tydeligere "specialiseringsprofil", som udarbejdes i dialog med kommunerne i regionen. - Et bud på fordelingen og et overslag på finansieringen af initiativerne i strategien. Holstebro Kommune ser positivt på flere initiativer, herunder ønsket om at styrke overgange mellem social- og sundhedsområdet, implementering af model for sikkerhed samt fokus på metodeudvikling, rehabilitering og inddragelse af netværk og frivillige. Holstebro Kommune Der ønskes en definition af specialisering. Det påpeges, at når kommunernes specialisering flytter sig konstant, så er det vigtigt med en stadig dialog om, hvordan den specialisering, som regionen skal løfte, ser ud. Holstebro Kommune vurderer, at efterspørslen efter regionale sociale ydelser er afhængige af kommunens udvikling og samspillet mellem kommunerne. Det formodes derfor, at kommunerne i højere grad vil efterspøre sparring og viden snarere end traditionelle tilbud. Ikast-Brande Kommune Endeligt høringssvar afventer byrådsbehandling den KKR Ikast-Brande Kommune anerkender, at Region Midtjylland tager udfordringen op med at overveje regionens fremtidige opgaver i lyset af, at kommunerne i stigende grad er begyndt at levere tilbud til egne borgere på det specialiserede socialområde. Kommunen finder, at strategien er visionær og handlingsorienteret samt at regionens forventninger til efterspørgslen er i god overenstemmelse med kommunens forventninger. Man ser positivt på, at regionen vil arbejde videre med de meget specialiserede løsninger. Kommunen indgår gerne i et forsat samarbejde. KKR finder, at strategien rummer mange gode initiativer, som kommunerne kan bakke op om, og som også harmonerer med kommunernes fokusområder. Derudover har KKR følgende kommentarer: - Kommunerne driver højt specialiserede tilbud ligesom Region Midtjylland - Det tværsektorielle samarbejde bør fremhæves yderligere vha. øget fokus på inddragelse og samarbejde med eks. borgere, pårørende og kommuner. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 2 af 12

3 KKR(fortsat fra forrige side) Samarbejdet mellem region og kommuner koordineres i regi af rammeaftalerne-nærheden til og samarbejdet med sundhedsområdet er vigtig, men skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og ikke om borgeren er bruger af et regionalt drevet tilbud.- Kommunerne anbefaler, at der afprøves andre værktøjer end forløbsledelse til at sikre mere formaliseret koordingering mellem sektorer- Social Strategi forholder sig kun i begrænset omfang til udslusning af borgere - det bør tydeliggøres- Kommunerne har myndighedsopgaven i et borgerforløb, og det er derfor ikke nødvendigt, at specialområderne tydeliggør, at der kan bestilles tidsafgrænsede forløb. Det bestiller kommunen, hvis det er hensigtsmæssigt- KKR efterspørger hvordan strategiens implementering finansieres og dens evt. påvirkning af taksterne. - Kommunerne vil gerne have været mere inddraget i strategiens tilblivelse. Skanderborg Kommune tilslutter sig høringssvaret fra KKR. Skanderborg Kommune Det fremhæves særligt, at nærheden til og samarbejdet med sundhedsområdet er vigtig, men at helhedstænkning mellem sektorer bør tage udgangspunkt i borgeren, og ikke i om borgeren modtager et regionalt eller et kommunalt drevet tilbud. Social Strategi for det regionale socialområde fremstår sammenhængende og relevant, om end noget overordnet. Syddjurs Kommune Herning Kommune Kommunen adresserer nogle generelle bekymringer, som initiativerne i Social Strategi kan blive fanget af eller blive en del af. Dette er bl.a. ufinansieret opgaveskred og at specialiseringen udfordrer kommunernes generelle fokus og indsats. Generelt betyder specialiseringen i de regionale tilbud, at borgernes behov for en helhedsorienteret indsats i større udstrækning vil være afhængig af den kommunale indsats. I den forbindelse oplever Syddjurs Kommune, at der er et stigende pres for at kunne imødekomme behov for koordinerede udslusningsforløb og overgange mellem sektorer og tilbud. Hvis regionen fortsætter specialiseringsprocessen vil det medføre udfordringer for de kommunale tilbud. Syddjurs Kommune frygter således, at Social Strategi ikke er tilstrækkeligt koordineret med udbygningen af de kommunale tilbud, og at borgeren derfor kommer i klemme. Herning Kommune finder, at strategien præsenterer en række konstruktive elementer til fortsat sikring af høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med kompekse handicaps. Dog efterlyses et målrettet beskæftigelseselement - der bør derfor indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 3 af 12

4 Aarhus Kommune finder strategien meget ambitiøs og ser med tilfredshed på, at Region Midtjylland sætter fokus på kvaliteten og udviklingen af det specialiserede socialområde. Kommunen finder, at det er afgørende, at udviklingen af tilbud og indsatser sker i tæt samarbejde med både borgere og kommuner. Kommunen har herudover følgende bemærkninger: Aarhus Kommune Randers Kommune - Det specialiserede område kan med fordel spille en større rolle i opkvalificering af normalområdet og dermed bidrage til at styrke den forebyggende indsats og kvalificere kommunens indsats til borgere med særligt behov. - Det er positivt, at der forslås et tættere samarbejde og partnerskaber med eksterne parter. Kommunen deltager gerne i udviklingsprojekter om f.eks. nye samarbejdsformer, ligesom kommunen gerne inddrager regionen i kommunale projekter. Konkret ser man frem til et tættere samarbejde om metodeudvikling, kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og e-læring samt et muligt samarbejde om Den Danske Kvalitetsmodel og de udfordringer, der følger som følge af det nye socialtilsyn. - Region Midtjylland opfordres til at afstemme udviklingen af dokumentationsarbejdet, med hvad der foregår i kommunerne, KL og Socialstyrelsen for at skabe en ensartet tilgang til dokumentation og opfølgning i forhold til den enkelte borger i de kommunale og regionale tilbud. - Det er positivt, at Region Midtjylland er indstillet på at arbejde med en systematisk effektivisering af ydelserne. Aarhus Kommune ser frem til at strategien operationaliseres, og kommunen vil gerne indgå i en dialog herom. Randers Kommune beskriver udkastet til social strategi, som gennemarbejdet og at det giver en række brugbare svar på de udfordringer der er på socialområdet. Initiativerne modtages positivt, og kommunen fremhæver direkte flere af dem som særligt positive, herunder eksempelvis styrkelse af samarbejdet mellem region og kommuner samt planerne om udvikling af nye individuelle tilbudstyper. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 4 af 12

5 Bruger- og pårørende foreninger DE9 DE9 finder, at strategien er et fantastisk flot og ambitiøst projekt, men er bekymrede for, om rammebetingelserne gør det muligt at realisere målene, herunder at det økonomiske pres på kommunerne betyder, at der må forventes mere pres på prisen snarere end ønske om kvalitetsudvikling. DE9 mener derfor, at det vil være vanskeligt at gennemføre forslagene med mindre de finansieres af produktivitetsforbedringer eller midlertidige forringelser for brugerne. DE9 nævner flere konkrete initiativer, som de støtter bl.a. forslagene om mere praksisnær forskning, innovation, ny teknologi og kompetenceudvikling, fokus på øget bruger- og pårørendeinddragelse, samt at der satses på et øget samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationerne omkring frivillighed. Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet DE9 foreslår, at der i strategien udtrykkes ønske om at reducere magtanvendelser - gerne med konkrete mål for reduktionen Herudover ser man gerne en særlig indsats i forhold til borgere med en medicininsk risikoprofil, ligesom man ønsker obduktion i alle tilfælde, hvor brugere dør af uforklarlige årsager. Kontaktforum støtter op om de mange gode intentioner i strategien, og er positive over for en øget bruger- og pårørendeinddragelse. Det er kontaktforums opfattelse, at Social Strategi skaber gode rammer for at styrke opgaveløsningen på socialområdet. Bekymringen er, at de økonomiske vilkår ikke er tilstede, hvilket kan resultere i problemer i forhold til finansiering af kvalitetsudvikling og implementering af nye tiltag. Kontaktforum vedlægger DE9's høringssvar som bilag. Regioner, herunder Danske Regioner Den sociale virksomhed, Region Sjælland Den Sociale Virksomhed, Region Sjælland har ingen bemærkninger til udkast til Social Strategi Specialsektoren Region Nordjylland Specialsektoren Region Nordjylland har ingen bemærkninger til udkast til Social Strategi Danske Regioner Danske Regioner har ingen bemærkninger til udkast til Social Stratego Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 5 af 12

6 Faglige forbund Danske Fysioterapeuter Dansk Sygeplejeråd (DSR) Danske fysioterapeuter mener at Social Strategi indeholder mange gode takter mod en positiv udvikling. Den har til en vis grad fokus på mange vigtige forhold, men den bør inkludere yderligere hensyn til følgende: - Det er vigtigt, at alle faggrupper og sektorer arbejder sammen på tværs. Der efterlyses en plan for, hvordan kommunerne inddrages i arbejdet med Social Strategi og tværgående samarbejde. - Det foreslås, at der screenes for livsstilssygdomme, da borgere med sociale udfordringer ofte har livsstilssygdomme, og dermed forhøjet risiko for at dø tidligt. Det bør være et mål for Region Midtjylland, at bringe den forhøjede risiko ned på et generelt niveau. Der bør indføres bindende planer på det specialiserede socialområde for at sikre at borgeren får en sammenhængende behandling selvom de skifter mellem sektorer - Region Midtjylland bør klargøre, hvordan dette skal foregå i samarbejde med kommunerne. - På alle bosteder bør der foreligge sundhedspolitikker med fokus på KRAM faktorerne - og at der tilknyttes medarbejdere med de relevante kompetencer til at varetage udmøntningen af sundhedspolitikken - Bedre tvang med psykiatrien som forbillede. I psykiatrien arbejdes med fysisk aktivitet og at øge kropsbevidstheden, hvilket reducerer tvang og giver en bedre oplevelse, når tvang forekommer. Det foreslås derfor, at dette også indføres på socialområdet, så magtanvendelser forebygges ved at lave mere bevægelse og målrettet arbejde med kropsbevidsthed. DSR fremhæver, at strategien har en god og ambitiøs målsætning samt at strategien tager udgangspunkt i mange af de samme værdier og målsætninger som regionens sundhedsplan. Det pointeres, at det er vigtigt, at der er genkendelighed og sammenhæng mellem regionens forskellige strategier, planer og visioner, og at behandlingen af Social Strategi tænkes sammen med regionens behandling af sundhedsplanen. Derudover pointeres følgende: - At det er nødvendigt at investere for at kunne realisere de mange gode intentioner i strategien - At der mangler en implementeringsplan, der kan sikre at strategien kommer til at leve i hverdagen på arbejdspladserne - Målrettet fokus på, hvordan de forskellige fagligheders særlige kompetencer bringes i spil og balanceres ift. borgernes behov. Derfor anbefales det at der fremadrettet kun ansættes faguddannet personale, herunder sygeplejersker. - En bekymring for brugen af frivillige og en opfordring til, at brug af frivillige vurderes og tilrettelægges i tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og de frivillige selv. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 6 af 12

7 Dansk Sygeplejeråd (DSR)(fortsat fra forrige side) - At sammenhæng i borgerens forløb skal tænkes bredere end blot sammenhæng og samarbejde med kommuner, regionale sundhedstilbud og praksissektor. Det er nødvendigt at indtænke aktører som eks. kriminalforsorg, misbrugscentre, politi, boligforeninger, banker, etc. bør derfor systematisk indtænkes - Det foreslås, at strategien fremsætter eksplicitte målsætninger for skabelsen af lighed i sundhed og at der udarbejdes handleplaner for indsatsen. - Det foreslås, at der tilføjes en handleplan om, at medarbejderne rustes til at kunne vurdere og håndtere borgernes samlede sundhedstilstand ift. sygdom, sundhed og forebyggelse. Socialpædagogernes Landsforbund, Østjylland Øvrige eksterne samarbejdsparter Midt- og Vestjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Aarhus Universitet Aarhus Universitetshospital Socialpædagogerne, Østjylland finder at Social Strategi giver gode bud på en visionær og målrettet udvikling af den pædagogiske praksis. Specielt billiges ønskerne om kompetenceudvikling på alle niveauer. Derudover bemærkes følgende: - Det påpeges, at der i forbindelse med kvalitetsarbejdet skal sikres en vis rummelighed, hvilket kan udfordre den danske kvalitetsmodel - Regionen opfordres til at inddrage socialpædagoger og andre der arbejder med at udvikle de sociale tilbud. - Regionens arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed anerkendes, og det påpeges at arbejdsmiljø sikkerhed til stadighed kan styrkes. - Anvendelsen af frivilligt arbejde anerkendes, og det påpeges, at det skal ske ud fra en faglig vurdering som supplement til pædagogisk fagligt arbejde. Midt- og Vestjyllands Politi har ingen bemærkninger til udkast til Social Strategi Sydøstjyllands Politi har ingen bemærkninger til udkast til Social Strategi Aarhus Universitet, Health bifalder, at der i udkast til Social Strategi sættes fokus på sammenhængen mellem det sociale område og sundhedsområdet. Og at det eksisterende samarbejde med Institut for Folkesundhed er fremhævet i strategien. Der peges på, at der kan drages læring af andre etablerede forskningsmiljøer f.eks. vedrørende sundhedsfremme, pleje, socialmedicin og rehabilitering. Aarhus Universitetshospital bemærker, at der er tale om en visionær strategi med gode initiativer, og at der er fin sammenhæng mellem tiltagene på socialområdet og sundhedssektoren. Endelig bemærkes det, at tydeligere rammer for samarbejde og udvikling er til gavn for vores fælles patienter Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 7 af 12

8 Specialområderne i Region Midtjylland De socialfaglige og pædagogiske uddannelser i VIA indgår meget gerne i et forpligtende samarbejde med Region Midtjyllands institutioner om udvikling af metoder og styrkelse af den faglige kvalitet indenfor social- og specialundervisningsområdet f.eks. i form af praktikordninger, gæstelærere, udveksling af cases, fælles udviklings- og forskningsinitiativer, fælles innovations- og VIA University College frivillighedsprojekter, kompetence- og aktionslæringsforløb mv. VIA ser mange samarbejdsmuligheder - også i forhold til forskning, hvor Videncenter for Socialt Arbejde og Socialpædagogik, VIA kan bidrage med forskning mv. i et gensidigt forpligtende partnerskab. Specialområdet roser processen der har ført til strategien, og oplyser at strategien giver genklang i specialområdet, der allerede arbejder målrettet med flere af strategiens spor. Der er dog følgende opmærksomhedspunkter: Specialområde Hjerneskade - Ved udarbejdelsen af en social forskningsstrategi er det vigtigt at medtænke, at socialområdet er tværfagligt og har afsæt i forskellige videnskabelige traditioner - Det er vigtigt, at udveksle faglig viden, men det er også vigtigt ikke at kvantificere kvalitativ viden - Sundhed og livskvalitet kan kombineres gennem køkkener, hvor man kan skabe fællesskab omkring madlavning og styrke sunde vaner - Det er vigtigt, at dokumentationsredskaber sikrer præcision frem for ensartethed. Når man arbejder med eks. senhjerneskadede borgere, så er udviklingen nemlig så lille, at hvis der skal foretages resultatdokumentation, så skal redskabet indfange selv små udviklingsskridt. Specialområde Autisme Specialområdet vurderer, at strategien giver et godt afsæt for de kommende års udvikling på socialområdet. Her nævnes særligt vidensbaseret arbejde, fokus på at borgeren er aktør i eget liv, og at der arbejdes fagligt effektivt med de ressourcer der er til rådighed. Og det vurderes yderst hensigtsmæssigt at systematisk og vidensbaseret arbejde er en væsentlig del af strategien, men der gøres samtidig opmærksom på, at evidens på det sociale område er meget komplekst. Endelig påpeges det, at det er vigtigt i forbindelse med implementering af strategien, at specialområderne har et vist råderum til at foretage den mest hensigtsmæssige og nødvendige organisationsudvikling - både i forhold til faglige tilbud, udvikling af medarbejdernes kompetencer og i forhold til økonomien. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 8 af 12

9 Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge Specialområde Socialpsykiatri Voksne Specialområdet bifalder udkastet til Social Strategi. Herudover anfører specialområdet en række bemærkninger: - Social Strategi skal ikke give anledning til en fejlagtig opfattelse af, at borgere indskrevet i det regionale socialområde har relativt bedre adgang til sundhedsydelser. - Det foreslås, at betydningen af udtrykket "de rette kompetencer skal være til stede i forhold til specialområdernes nye opgaver" præciseres, og at realkompetencerne hos medarbejdere uden formel socialpædagogisk uddannelse anerkendes. - Specialområdet er ikke enig i, at betegne de 9 specialområder som "økonomisk stærke". - At det markeres, at der er behov for en samlende IT strategi for socialområdet. - Specialområderne skal have støtte fra en tværgående støttefunktion til at finde løsninger, hvis samarbejdspartneres videokonferenceudstyr ikke er kompatibelt med regionens. - Det foreslås at der i Social Strategi henvises til en række konkrete dokumentationsredskaber, som anvendes eller planlægges anvendt Det foreslås, at det i strategien anføres, at den samlede tid, som medgår til dokumentation, ikke må øges eller kommer til at ske på bekostning af kerneydelserne. - Strategien skal være mere tydelig mht. ønsket om at etablere tematiserede kvalitetsfora. - Specialområdet finder kun at det er relevant at forfølge et mål om, at alle specialområder skal have aftaler om rådgivningsaftaler for VISO, hvis dette er økonomisk attraktivt og understøtter den faglige udvikling af kerneydelserne. - Det foreslås, at det skal være et mål i Social Strategi at påvirke lovgivningen og regelsættet påmagtanvendelsesområdet med henblik på at øge de ansatte og de anbragte borgeres sikkerhed. Konkret foreslås reglerne ændret, således, at magtanvendelsesreglerne for under 18-årige kan anvendes i forhold til 18-årige, som er anbragt sammen med under 18-årige på børne- og ungeinstitutioner. - Det bør anføres, at også lederne er omfattet af de kommende kompetenceudviklingsplaner på socialområdet. Specialområdet finder at udkastet til Social Strategi er godt gennemarbejdet og rummer vigtige perspektiver. Herudover anfører specialområdet en række bemærkninger: - Der savnes indledningsvist en overordnet ramme, herunder eksempelvis en reference til Servicelovens 1 og Handicap-konventionen. - Der efterlyses en nærmere definition og afklaring af rehabiliteringsbegrebet, ligesom begrebet recovery savnes. - Der savnes en reference til arbejdsmarkedet under oversigten over samarbejdspartnere - jvf. pensionsreformen, som har store konsekvenser for borger under 40 år, som er indskrevet i specialområdets tilbud. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 9 af 12

10 Specialområde Socialpsykiatri Voksne (fortsat fra forrige side) Stormly Specialområde Kommunikation og Undervisning Internt i Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens - Specialområdet glæder sig over, at strategien anfører misbrugsbehandling som et fokusområde, men savner, at det tydeliggøres, at misbrugsbehandling ikke altid sigter på misbrugsophør, men også på, hvordan det enkelte menneske kommer til at leve med sit misbrug. - Der savnes i afsnittet om ny teknologi en tilføjelse om optimeret anvendelse af det eksisterende udstyr samt en kobling i form af undervisning i anvendelse af den nye teknologi. Strategien modtages positivt som gennemarbejdet og proaktiv. Der efterspørges bud på hvordan der skabes økonomisk råderum til at holde strategien på sporet - både i forhold til lønkroner og ved opstart af projekter. Specialområdet betragter strategien et positivt og anvendeligt værktøjder nævnes enkelte områder for forbedring, herunder: - At der peges på at man ikke kan levere stadig mere specialiserede opgaver til den samme pris eller lavere pris som mindre specialiserede opgaver - At innovation kan kræve organisatoriske justeringer - At der er et særligt behov for at udvikle samarbejdet mellem specialområdet og somatikken Hospitalsenheden Horsens beskriver emnerne i Social Strategi som aktuelle og relevante emner. Det modtages positivt, at socialområdet vil arbejde mere med evidensbaserede metoder, kvalitetsstandarder og resultatmålinger. Endelig tilkendegiver Hospitalsenheden Horsens interesse for, at bidrage til et stærkere samarbejde mellem social- og sundhedsområdet i fremtiden. Regionspsykiatri Vest Afdelingsledelsen beskriver strategien som værende ambitiøs og visionær. Det er positivt, at der sættes fokus på styrkelse af faglighed, dokumentation og anvendelse af ny teknologi samt vigtigheden af dialog og samarbejde med samarbejdspartnere heriblandt Regionspsykiatrien Hospitalsenheden Midt finder at Social Strategi har relevante og interessante perspektiver i krydsfeltet mellem social- og sundhedsområdet. Hospitalsenhed Midt Især imødekommes de initiativer i Social Strategi, som skal skabe et endnu bedre samarbejde mellem sektorerne og sikre de bedste forløb for borgerne. Her fremhæves især: styrket koordinering mellem socialområdet, behandlingspsykiatrien og det somatiske område samt samarbejde om fælles uddannelse for medarbejdere, der arbejder med de samme borgere/patienter. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 10 af 12

11 Psykiatri og Social, Lokal MED udvalget Center for Folkesundhed og Kvalitet Hospitalsenheden Vest Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Lokal-MEDudvalget finder det positivt, at Social Strategi giver det sociale område et fælles fundament. Det fremhæves, at der kan være behov for en implementeringsplan, hvor initiativerne bl.a. prioriteres. Endelig anbefales det, at der i implementeringsplanen inddrages en bred deltagerkreds, for at sikre ejerskab til strategien. CFK finder, at Region Midtjylland med Social Strategi har et solidt udgangspunkt for at skabe udvikling til gavn for brugerne af det sociale område. Et udgangspunkt som anerkendes og støttes af CFK. Der nævnes specifikt, at Region Midtjylland sætter en faglig dagsorden som kan muliggøre effektiviseringsgevinster samt bedre trivsel og udviklingsperspektiver. CFK opfordrer til, at de ressourcer, der forefindes internt i regionen i forhold til forskning, dokumentation, udvikling, innovation og dokumentation tænkes ind ved udmøntningen af Social Strategi. Dette gælder bl.a. CFK, men også andre afdelinger og støttefunktioner. CFK nævner CFK s egne kompetencer som eksempler på kompetencer, der med fordel kan inddrages i udmøntningen af Social Strategi. Hospitalsenheden Vest finder, at der er rigtig mange gode elementer i strategien, og det modtages positivt, at der i højere grad skal arbejdes med kvalitetsstandarder, evidensbaserede metoder og resultatmålinger. Hospitalsenheden finder det tilsvarende positivt, at der lægges op til et tættere samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet, blandt andet gennem brobygning og udvikling af "fælles skolebænk", som der er gode erfaringer med i Vestklyngen. Hospitalsenheden ser frem til at bidrage til at styrke samarbejdet. Hoved-MEDudvalget vurderer, at strategien tager hånd om de udfordringer, som det specialiserede socialområde står overfor. Følgende punkter er særlige vigtige at ifbm. implementeringen: - At medarbejderne får mulighed for udvikling af specialviden jf. tilbuddenes økonomiske udfordringer. - at tilbuddene har behov for konkrete metoder og ressourcer til at kvalificere deres betydelige viden og formidling af denne. - At specialisering kan have en bagside for medarbejderne, som kan stå tilbage med en meget specialiseret viden, de ikke kan anvende, hvis efterspørgslen falder væk. - At det er positivt, at der indgår strategier vedrørende innovation og anvendelse af ny teknologi men, at det er afgørende at fagligheden forbliver i centrum. - At man er enig i, at der bør findes nogle konkrete måder at udnytte, at de sociale tilbud og behandlingspsykiatrien indgår i samme driftsorganisation, til at kvalificere de sociale tilbud. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 11 af 12

12 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Hammel Neurocenter anerkender, at der er behov for at tilbud til borgere med komplekse hjerneskader fortsat styrkes og udvikles. Det pointeres, at det er vigtigt, at der sker en koordinering mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og kommunernes rehabiliteringsindsats, specielt i forhold til videns- og erfaringsopsamling, forskning og uddannelse, samt med henblik på sikre gode overgange mellem de forskellige indsatser. Oversigt over og resume af høringssvar fremkommet ved høring af Social Strategi Side 12 af 12

Udkast til Social Strategi har været i høring i perioden 27. juli til 2. september 2013. Der er indkommet i alt 40 høringssvar.

Udkast til Social Strategi har været i høring i perioden 27. juli til 2. september 2013. Der er indkommet i alt 40 høringssvar. Social Strategi Oversigt over og resume af høringssvar Udkast til Social Strategi har været i høring i perioden 27. juli til 2. september 2013. Der er indkommet i alt 40 høringssvar. I det følgende fremgår

Læs mere

Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi

Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi Bemærkninger til konkrete forslag høring af Social Strategi Høringspart Forslag Bemærkning Ændring Kommuner Holstebro og Silkeborg kommuner En tydeligere definition af, hvad specialisering er og af regionens

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Høringssvar til Social Strategi fra Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge

Høringssvar til Social Strategi fra Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge Høringssvar til Social Strategi fra Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge bifalder udkast til Social Strategi med følgende høringssvar.

Læs mere

Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi

Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi Psykiatri og Social 2. november 2015 Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi Administrationen Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.ps.rm.dk 1. Indledning...1 2. Fyrtårnsmodellen

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013 Region Midtjylland Høringssvar Sundhedsplan 2013 Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsplan 2013. Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Udkast Strategi for socialområdet

Udkast Strategi for socialområdet Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 10/15648 Dato: 28. marts 2011 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde 2017-2020 Indhold Strategi for Socialområdet Rekruttering og kompetenceudvikling Forskning Arbejdsmiljø Kommunikation og samarbejde Lighed i sundhed Dokumentation

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

2.2 Forskning som grundlag for udvikling af det specialiserede socialområde

2.2 Forskning som grundlag for udvikling af det specialiserede socialområde 1 Strategi for det regionale socialområde 2017-2020 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for strategi 2013 til 2016 2. Strategi 2017-2020 2.1 Rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse 2.2 Forskning

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Denne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014.

Denne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014. Psykiatri og Social Administrationen Social Strategi Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag til implementeringsplan 2014 -

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere