Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tolkning Fællesudbud i de danske regioner"

Transkript

1 Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 1: Bestilling og fakturering Dato og tid: kl Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål med workshoppen: - Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne skal understøtte. Opsummering af, hvor de største udviklingspotentialer ligger. - Afklare hvilke muligheder der er for at udvikle og implementere bedre systemer i alle regionerne og hvordan det giver mening af arbejde videre med området. - Samle input til kravspecifikation. Dagsorden: 1. Velkomst, præsentationsrunde og intro til processen 2. Kvalificering af, hvor de største udviklingspotentialer ligger ud fra kortlægning af eksisterende arbejdsgange vedr. bestilling, kvittering og fakturering af tolkeydelser på sygehuse og i almen praksis. 3. Virksomheden Cap Gemini og Region Midtjylland præsenterer den løsning, Region Midtjylland har implementeret, hvor tolkning kan bookes via EPJ (Elektronisk Patient Journal) 4. Præsentation af tolkebureauernes behov og synspunkter vedr. bestillings- og faktureringspraksis ved uafhængig repræsentant for tolkebureauerne Björg Magnusdóttir. 5. Gruppearbejde og plenumdiskussion om hvordan arbejdsgangene omkring bestilling og fakturering helst skal fungere og hvad systemerne skal kunne levere. 6. Opsamling på diskussioner samt fokus på muligheder for det videre arbejde i de enkelte regioner. REFERAT 1: Velkomst, præsentationsrunde og intro til processen Baggrunden for dagens workshop: (for uddybende info kontakt Therese Høy Thomsen) - Nuværende kontrakt - Beslutning om fælles nationale udbud, bl.a. tolkeområdet - Ansøgning til Markedsmodningsfonden - Samarbejde mellem Indkøb og SDSI i Region Syddanmark Side 1 af 9

2 Kommentarer til processen: - De andre regioner afholder egne brugergruppeprocesser ift. fællesudbuddet. De får løbende status på arbejdet og får sendt tilsvarende materiale fra processen i Region Syddanmark. - I brugergruppeprocessen skal de andre regioner ikke nødvendigvis holde sig til de helt samme diskussionsemner som i Syddanmark, men der tilstræbes en vis sammenhæng for, at vi kan få afdækket de faktiske behov og ønsker inden for de samme områder i alle regioner. - Der afholdes løbende møder med de andre regioners udbudsansvarlige for tolkeudbuddet for at sikre sammenhæng, koordinering og for at få input til udbudsprocessen for tolkeområdet, hvor Region Syddanmark er tovholder. - Kontraktstart og driftstart af den nye tolkeaftale vil variere fra region til region, da regionerne har forskellige tidspunkter for, hvornår de nuværende aftaler udløber. - Relevant materiale fra dagen, bl.a. pdf af workflow, sendes til workshopdeltagerne samt de andre regioner. Faglig kommentar: - Medcom informerer om, at de ikke kan levere statistikker over, hvor mange tolkninger der er udført. De kan registrere, at der har været ført en samtale mellem to endepunkter, men ikke om det er en tolkesamtale. 2. Kvalificering af hvor de største udviklingspotentialer ligger ud fra kortlægning af eksisterende arbejdsgange vedr. bestilling, dokumentation og fakturering af tolkeydelser på sygehuse og i almen praksis. Se PowerPoint præsentation. Procedurerne for bestilling og fakturering i de forskellige regioner blev overordnet gennemgået, som det kan ses i PP præsentationen. Herefter blev de detaljerede arbejdsgange på sygehusene og i almen praksis gennemgået. Til slut vurderede de klinikerne og de økonomiansvarlige, som deltog i workshoppen, hvor der er størst potentiale for at lave nye løsninger ved at markere på en planche over eksisterende arbejdsgange. Resultatet var, at de største problemområder indenfor bestilling, dokumentation og fakturering blev vurderet til at være: På hospitalerne: - Manglende info om tolkebehov i henvisning fra almen praksis. - Udfordringer med dokumentation for at tolkning har fundet sted og at den er godkendt ved telefonisk tolkebestilling (ofte ved akut tolkning). Denne info er vigtig ift. revision. - Dokumentation af tolkning efter tolkesamtale sker ikke i tilstrækkelig grad og udføres ikke korrekt. Side 2 af 9

3 - Tunge og besværlige arbejdsgange ved validering af fakturaer fra tolkeleverandøren: Tidskrævende og besværligt at skulle gøre dette ved at identificere hvilken afdeling og hvilken kliniker, der har benyttet tolk eller ved at skulle tilgå journaloplysninger. Manuel sammenligning mellem opgørelse over tolkeforbrug fra tolkeleverandør og fra afdelingerne også meget tung. - Anvendelse af fax frem for at sende elektronisk, hvilket kan resultere i fejl, tunge arbejdsgange mv. - Manglende integration mellem systemer, bl.a. bookingsystemer og indkøbs- og afregningssystemer. I almen praksis: - Bekræftelse fra tolkeleverandør på tolkebestilling over besværlig. Bekræftelse skal printes, underskrives, stemples, indscannes og sendes, hvilket er unødigt besværligt. - Besværligt at den bedste kontrolforanstaltning for at tjekke, om en faktura er korrekt (om en tolkning er udført i de tilfælde hvor klinikeren ikke har dokumenteret korrekt) er, at undersøge, om klinikeren har opkrævet tillæg for tolkning. 3. Virksomheden Cap Gemini og Region Midtjylland præsenterer den løsning, Region Midtjylland har implementeret, hvor tolkning kan bookes via EPJ (Elektronisk Patient Journal) Af hensyn til virksomheden refereres kun til de øvrige workshopdeltageres kommentarer og erfaringer. Kommentarer: - Erfaringer fra Region Midtjylland er, at brugerne tog godt imod den nye løsning og generelt sparede en del tid. - Deltagernes ønsker til systemet er indsat i opsamlingen på gruppearbejdet under punkt Præsentation af tolkebureauernes behov og synspunkter vedr. bestillings- og faktureringspraksis ved uafhængig repræsentant for tolkebureauerne Björg Magnusdóttir. Björg har indtil for få år siden arbejdet som tolk i over 10 år og udover at hun har medvirket i arbejdet med teletolkning i samarbejde med MedCom efter forrige udbud har hun også i mange år fungeret som talsmand og repræsentant for tolkebureauerne i Danmark. I denne udbudsproces har Björg fået tilsagn fra følgende tolkebureauer om, at de godkender hende som deres repræsentant og talsmand i processen i de workshops, hvor tolkebureauerne ikke selv er repræsenterede: Tolkecentret Socialmedicinsk Tolkeservice Tolkegruppen Tolkebureauet Dania Tolkekontoret Tolkeservice Tolke Bureauet Danmark Side 3 af 9

4 Tolkebureauernes ønskeseddel i forbindelse med en fællesnational bookingportal: BOOKINGPROCESSER: - Regionerne afholder samtlige omkostninger ved oprettelse af en fælleregional booking- og afregningsplatform. - De bureauer der til enhver tid har en gældende rammeaftale med regionerne, kommer med på en drop-down-menu, når sundhedspersonalet skal til at bestille en tolk. Drop-down-menu en indeholder ud over bureauets navn også deres geografiske placering (særligt relevant, hvis der skal bestilles en fremmødetolkning). - Bureauerne har mulighed for at bibeholde den SMS funktion de fleste har i deres egne systemer i dag, således at en navngiven tolk, som har påtaget sig opgaveløsningen, modtager en SMS dagen før med oplysninger om sted og klokkeslæt og selvfølgelig tolkeopgavens unikke serienummer/rekvisitionsnummer/bookingnummer/tolkenummer. - Licensbetaling fra rammeaftaleindehavere. VERIFICERING / FAKTURERING: LØN: - Der er enighed om, at løsningen skal så vidt muligt være papirløs. - Sundhedspersonalet checker ud Aflivning af stempler: Når tolken har været på tolkestedet eller når der er udført en teletolkning, skal sundhedsmedarbejderen gå ind i systemet og indtaste afslutningstidspunktet. - Indberetning fra sundhedspersonale genererer afslutningsstatus hos udbyderne, som kan lave EAN faktura og lønindberetning: Platformen genererer på stedet en elektronisk besked til tolkebureauet, hvorved bureauerne har den nødvendige (elektroniske) dokumentation for at kunne afsende en EAN faktura til kunden og samtidig få indberettet tolkens timeforbrug. - Bureauerne verificerer tidsforbruget ift. bestilt tid contra forsinkelser, udeblevne pt. og mindre tidsforbrug: Timeforbruget skal efterfølgende kunne verificeres af økonomimedarbejderne i bureauerne og gerne kunne overføres digitalt til de mest gængse lønsystemer (Multidata, MultiLøn, Danløn mv.). Grunden til at timeforbruget skal verificeres af bureauernes økonomimedarbejdere er, at ofte er en tolk booket til f.eks. 1½ times opgaveløsning, hvor patienten ikke møder op, eller at samtalen kan klares på 45 minutter. Her skal tolken stadig aflønnes for den bestilte tid og afdelingen ligeledes faktureres for det bestilte tidsrum. - Indberettet tidsforbrug danner grundlag for timeopgørelser. - Skelnen ml. telefonisk, video og fremmødetolkning. - Tager højde for aften/weekend/helligdage. 5. Gruppearbejde og plenumdiskussion om hvordan arbejdsgangene omkring bestilling og fakturering helst skal fungere og hvad systemerne skal kunne levere. Deltagerne blev delt op i fire grupper fokuseret omkring OUH, SLB, SVS og almen praksis. Grupperne diskuterede ud fra et workflow diagram lavet i samarbejde med brugergruppen og i forbindelse med feltarbejde hos sundheds- og økonomipersonale. Side 4 af 9

5 Nedenstående ønsker til nye og forbedrede arbejdsgange er skitseret i flowdiagrammer, så det bliver mere overskueligt at danne et overblik. Der er også lavet en sammenligning mellem nuværende arbejdsgange og ønskede fremtidige arbejdsgange, hvor det fremgår meget klart hvor mange manuelle arbejdsgange, der kan spares væk ved at effektivisere systemerne. Se appendix 1 (PRINTES I A3 OG I FARVER) Deltagernes angivelser af ønsker og behov fra sygehusenes side vedr. et system til bestilling, dokumentation, validering og fakturering af tolkning: Overordnede ønsker til hele systemet: - Ønskescenariet er ét system der kan det hele men deltagerne kan også godt leve med en løsning, der muliggør et bedre match mellem bestilling og fakturering, herunder gerne integration til regionens/sygehusets indkøbssystem og tolkebureauernes faktureringssystemer. - Enighed om ønske om papirløse arbejdsgange: Bestilling af tolk, dokumentation af tolkning (herunder dokumentation af start- og sluttidspunkt for tolkesamtale) og fakturering sammenhængende og elektronisk. System, der bruges i almen praksis i Region Syddanmark kunne være en inspiration, da der er flere elementer, der generelt fungerer ret godt om end løsningen ikke er helt papirfri. - Ønske om mulighed for at kunne finde tidligere og kommende bestillinger og også kunne se de særlige bemærkninger om sprog, dialekt, køn mv. Dette kunne imødekommes ved, at alle på en afdeling kan logge ind på fælles postkasse og tilgå samme system, hvor man kan se, hvilke tolke, der er bestilt hvornår og hvilke tolkninger, der er blevet udført. - Elektronisk dokumentation for hele tolkeprocessen giver mulighed for at trække statistik på tolkning ved politisk forespørgsel. - fokus på sikkerhed ift. at dele CPR nummer. Ønsker til bestilling: - Booking af patient og tolk skal helst være integreret, så klinikeren kun skal tilgå ét system. - Ønske om mulighed for elektronisk at have adgang til info om patientens tolkebehov: Enten krav om, at praktiserende læge i henvisning til sygehus angiver tolkebehov, sprog, dialekt og evt. kønspræference ELLER at info om tolkebehov lagres i et system (evt. PAS). Data kan lægges manuelt ind, når man får erfaringen. Disse data kunne evt. trækkes automatisk ved patientbooking, så det ved booking fremgår, om der er behov for tolk og hvilken type tolk. Oplysningerne kunne også ligge i EPJ (elektronisk patient journal), men så vil de ikke kunne tilgås af f.eks. en sekretær, der bestiller uden at have CPR nummer eller den økonomiansvarlige, der skal følge op på en tolkefaktura, og ikke har lovlig adgang til patientens journal. - Der skal være mulighed for, at klinikeren kan registrere særlige ønsker ved bestilling, f.eks. er der flere, der ønsker at kunne bestille en bestemt tolk. Man kunne evt. efterspørge et tolke-id til tolkene. - Den elektroniske bestilling skal generere en indkøbsordre, som bogføres i eget system og samtidig sendes til tolkeleverandør. Det er vigtigt, at der bliver oprettet en elektronisk ordre, når en tolkning er Side 5 af 9

6 bestilt telefonisk (sker ofte ved bestilling af akutte tolkninger). Her foreslår deltagerne, at tolkebureauet opretter den elektroniske ordre efter at have modtaget en telefonisk booking. - Der skal være elektronisk bekræftelse på bestillingen af tolk, så man er sikker på, at tolkebureauet har noteret rigtigt. I dag mangler der ofte dokumentation for bestilling ved akut tolkning. Der skal ligeledes være en elektronisk bekræftelse på afbestilling. Tolkebureauet skal også modtage elektronisk godkendelse fra systemet. Ønsker til hvad systemet skal kunne håndtere lige inden tolkning: - Der er et krav om billedlegitimation ved fremmødetolkning, så man er sikker på, at tolkene kommer fra det rigtige sted noget tilsvarende mangler ved videotolkning. - Der ønskes en større fleksibilitet for brugerne af tolkeydelsen ved evt. forsinkelser, så man f.eks. kan kontakte tolken og rykke aftalen. Et elektronisk system kunne indeholde muligheden for adgang til et telefonnummer til tolk, så denne kan ringes op ved forsinkelse eller hvis patienten ikke møder op. I sidstnævnte tilfælde kan tolken ringe direkte til patienten. Ønsker til systemet efter tolkning (dokumentation): - Det er vigtigt, at man kan få registreret start- og sluttidspunkt for tolkning elektronisk. - Ønske om mulighed for digitalt at kunne udføre kvalitetskontrol af tolkningen efter samtalen; enten lave en vurdering af tolkningens kvalitet eller indberette en klage over en særligt dårlig tolkning. Denne funktion skulle gerne kunne tilgås via EPJ, hvor klinikeren alligevel skal dokumentere efter en patientsamtale. - Systemet kunne indeholde en reminder om debriefing efter tolkesamtalen ved behov. Ønsker til validering og fakturering: - Det skal være langt hurtigere at kontrollere om en tolkning er udført, så fakturaen hurtigt kan betales. Her kan der foretages store besparelser ift. arbejdstid både hos økonomiansvarlige og klinikere. Når man bestiller en tolk, så kan tolkebestillingen få en form for et fakturanummer (indkøbs id/bestillings-id nummer), som følger bestillingen hele vejen indtil validering. Dermed kan man få sammenhæng med afregningsdelen, hvor man ikke kan bruge CPR-nummer; det administrative personale, som forestår betaling af fakturaer kan så søge på bestillings ID, når de skal have valideret en faktura (da de ikke lovligt må tilgå patientens journal vha. CPR nummer). Det er i den forbindelse vigtigt, at man indfører denne arbejdsgang lige fra man bestiller en tolk. Der tilføjes i forbindelse hermed, at reglerne siger, at der er forskellige grader af følsomhed over for persondata; Man kan give en personfølsomhedskategorisering, så det kun er nogle medarbejdere, der kan se dem. I princippet må man ikke sende en faktura med CPRnummer. Men man kan fx udpege en medarbejder, der får lov til at se faktura med et CPR-nummer, og dermed kan man godt sende en faktura med CPR-nummer (kontakt evt. Johan Meyer, Regnskab og Finans). Side 6 af 9

7 Udfordringer ift. at få implementeret ovenstående løsninger: - Håndtering af telefonbestillinger (ofte akutte bestillinger), hvor der ikke oprettes elektronisk bestilling. (Der gås ud fra, at klinikerne ikke vil prioritere at oprette elektronisk bestilling efter telefonbestilling). Kan vi kræve af tolkebureauerne, at de bruger tid på at oprette elektronisk bestilling ved telefonbestilling? - Få alle sygehusafdelinger til at bruge system og ændre arbejdsgange (bestille elektronisk + dokumentere tolkning efter samtale. Mange regioner er langt fra at digitalisere arbejdsgange) - Tænke i patienter, der har brug for tolkning i eget hjem. Scenarier hvor patient, tolk og behandler sidder på tre fysiske lokaliteter. - Kan man stille krav til tolkeudbydere om at benytte fælles portal? - Revisionsaccept? Deltagernes angivelser af ønsker og behov fra almen praksis side vedr. et system til bestilling, dokumentation, validering og fakturering af tolkning: - Papirløse arbejdsgange. - Mulighed for at arbejde i praksisjournalsystem med både bestilling, kvittering for bestilling, korrespondance, kvittering og aflysning. - Transaktionshistorikoverblik (alle parter) - Elektronisk kvittering på gennemførelse af tolkning. Udfordringer ift. at få implementeret ovenstående løsninger: - Understøttelse af ønskede arbejdsgange både i primær og sekundær sektor. - Positiv business case for alle parter. - Standardiserede snitflader systemerne imellem. 6. Opsamling på diskussioner samt fokus på muligheder for det videre arbejde i de enkelte regioner. Efter workhoppen er der taget kontakt til Frits Rasmussen, afdelingschef i Sundheds IT, som er ansvarlig for booking i Region Syd. Han vil kvalificere referatet fra workshoppen og give sit bud på en videre proces. Frits fortalte, at der pt. foregår en udbudsproces på bookingfunktionaliteten i Region Syddanmark. Derfor går der min. 1½ år, før der kommer et nyt bookingsystem i regionen. Det giver derfor ikke så meget mening at vente på, at der i regionen er fundet et nyt patientbookingsystem før der arbejdes på en løsning til booking af tolke. Disse processer må finde sted parallelt. Frits pegede på, at det kan blive en udfordring at lave integrationer til/fra Cosmic, da der er mange ønsker om integration, der ligger længere fremme i køen. En løsning, som ikke er en integration vil derfor være at foretrække. Side 7 af 9

8 Tove Charlotte Nielsen foreslog, at forslagene fra workshoppen yderligere kvalificeres af RITA (Regionernes IT arkitektur råd), som repræsenterer alle regioner. Den videre proces: - Danne overblik over relevante leverandører. - Dialog med de øvrige regioner: Følge op på muligheder for at udvikle og implementere bedre systemer i alle regionerne og hvordan det giver mening af arbejde videre med området. - Få kvalificeret forslag af RITA, Frits Rasmussen og øvrige eksperter fra regionerne for kvalificering indenfor områderne: regnskab, IT-arkitekter m.v. - Afklare hvor mange ønsker og krav, der kan rummes i denne udbudsproces om tolkeydelsen og hvor mange, der skal udbydes i en evt. separat proces om systemet. Deltagerliste Sundhedspersonale: Joan Rasmussen, sygeplejerske, Skadeklinikken Grindsted, SVS Arndis Svabo, sygeplejerske, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Rasmus Dahl-Larsen, praktiserende læge Økonomipersonale: Anica Volmer, specialist, Økonomiafdelingen, SVS Betty Østergård, overassistent, Økonomiafdelingen, SVS Linda Merethe Birk, HK assistent, Indkøb, OUH Kirsten Wachmann, kvalitetskoordinator, Hjertemedicinsk Afdeling, OUH Birthe Ewald, assistent, Økonomi og planlægningsafdelingen, SLB Mikael Harild, Praksisafdelingen Maja Isaksen, Praksisafdelingen Repræsentanter fra andre regioner end Region Syddanmark: Pia Rostock Kolstad, sekretær, Region Midtjylland Gitte Pia Hansen, Indkøb og Support, Region Sjælland Kristian Kyneb, it-koordinator og produktforvalter af Bookplan, Region Midtjylland Halfdan Eika, fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen, Region Midtjylland IT, regnskab og finans: Asger Hundkjær, IT arkitekt, Regional Sundheds IT Johan Meyer, Regional Regnskab og Finans Peder Illum, konsulent, MedCom Peter Sørensen, ekstern IT konsulent Projektledere med særlig viden om området: Tove Charlotte Nielsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation Lone Højberg, konsulent, MedCom Tolke og tolkebureauer: Björg Magnusdóttir, uafhængig repræsentant for tolkebureauer Systemleverandører: Side 8 af 9

9 Bente Wengler, Datagruppen Multimed Thomas Martin Klinge, Produktchef og arkitekt, Cap Gemini Jakob Heuch, Sales Director, Cap Gemini Projektgruppen: Therese Thomsen, indkøbsområdeansvarlig, Region Syddanmark Randi L. Boesen, antropolog, Syddansk Sundhedsinnovation Helena Christensen, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation Louise Bach Nielsen, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation Side 9 af 9

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 5: Implementering Dato og tid: 7.4.2016 kl. 9 15.30 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål

Læs mere

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner

Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 3: Service Dato og tid: 24.08.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst i dokumentet Formål med

Læs mere

3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke:

3. Præsentation af eksisterende tolkeuddannelser og forhindringer og muligheder ift. udbredelse af en uddannelse af tolke: Tolkning Fællesudbud i de danske regioner Møde: Workshop 2: Kvalificering af tolkeleverancen Dato og tid: 18.08.2015 kl. 9-15 Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken i Odense Deltagere: Se sidst

Læs mere

Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler. v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde

Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler. v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde Behov for registrering i forbindelse med teletolkesamtaler v. Stina Lou, MedCom Implementeringsgruppemøde 19.04.2010 Baggrund Business as usual (?) Ny teknologi => nye arbejdsgange => nye (gamle) organisatoriske

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Akuttolkning Hvis akut tolkebistand rekvireres (videotolkning, fremmødetolkning og telefontolkning) i tidsrummet mandag fredag samt på lørdag/søn

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tolkning: Kontraktaftaler og daglig praksis i Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Akuttolkning Mindstekrav Bureau skal kunne garantere tolkeydelse leveret inden for

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

Marts 2017 TOLKEBISTAND. Vejledning 1 / 19

Marts 2017 TOLKEBISTAND. Vejledning 1 / 19 TOLKEBISTAND Vejledning 1 / 19 God kommunikation via tolk Forord Denne vejledning er skrevet til sundhedspersonale og de administrative medarbejdere, som har ansvaret for tolkeydelserne i vores region.

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Målet med præsentationen: Overblik over behov, ejerskab og løsninger Udveksling af idéer: tænk, jeg har da egentlig et behov, der ligner hvis

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

1. Velkomst og præsentation v/lone Lone bød velkommen og gjorde opmærksom på, at dette møde var 1. møde efter projektets afslutning.

1. Velkomst og præsentation v/lone Lone bød velkommen og gjorde opmærksom på, at dette møde var 1. møde efter projektets afslutning. Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk MØDEREFERAT Referat af 22. møde i teletolkeimplementeringsgruppen Tidspunkt: Onsdag d. 19. november 2014 kl. 10.00 12.00 Sted: Forskerparken

Læs mere

Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009

Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009 Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009 Dagsorden: 1) Velkomst og præsentationsrunde 2) Præsentation af teletolkeprojektet 3) Erfaringer fra Odense Universitetshospital 4)

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: 07.10.13 Vor ref.: Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: Torsdag den 26. september 2013 Sted: Deltagere: MedCom Maren Holst-Jørgensen, TegnKom Joachim Børndum, TegnKom Dorte Alstrup

Læs mere

Referat fra temadage teletolkeprojektet

Referat fra temadage teletolkeprojektet Referat fra temadage teletolkeprojektet Dato: 24.06.10 Vor ref.: SLS Dato: Tirsdag den 8. juni 2010 + 9. juni 2010 Sted: Deltagere: Koncern IT, Region Hovedstaden + IT afdelingen, Region Nordjylland Jan

Læs mere

Innovation i udbudsprocessen. Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner INNOVATION I UDBUDS- ERFARINGSOPSAMLING PROCESSEN

Innovation i udbudsprocessen. Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner INNOVATION I UDBUDS- ERFARINGSOPSAMLING PROCESSEN INNOVATION I UDBUDS- ERFARINGSOPSAMLING PROCESSEN Innovation i udbudsprocessen Erfaringer og læring fra et fællesregionalt udbud af tolkeydelser. En case, der giver stof til eftertanke til udbuds- og indkøbsfolk,

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon REFERAT Tidspunkt Sted: Deltagere: (via video) (afbud)

Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon REFERAT Tidspunkt Sted: Deltagere: (via video) (afbud) Forskerparken DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 E-Mail lho@medcom.dk www.medcom.dk REFERAT af 21. møde i teletolkeimplementeringsgruppen Tidspunkt Onsdag d. 28. maj 2014 kl. 10.00 14.30 Sted: Deltagere:

Læs mere

Referat fra 4. Møde i Videotolke Erfagruppen

Referat fra 4. Møde i Videotolke Erfagruppen Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnummer 30548733 E-Mail: lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 16. Nov. 2016 Vor ref. lho Referat fra 4. Møde i Videotolke Erfagruppen Tidspunkt:

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Social-Medicinsk Tolkeservice A/S

Social-Medicinsk Tolkeservice A/S BILAG 3: Social-Medicinsk Tolkeservice fortæller om erfaringer med implementering Social-Medicinsk Tolkeservice A/S Oplæg ved Gülsüm Kilic Kommunikationsmedarbejder/tolkeformidler 1 Implementering af rammeaftaler

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Tolkebistand i Region Syddanmark

Tolkebistand i Region Syddanmark Notat Tolkebistand i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsloven Patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, har i

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra teletolkeimplementeringsgruppemøde

Referat fra teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: 10.12.10 Vor ref.: SLS Referat fra teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: Tirsdag den 30. november 2010 Sted: Deltagere: MedCom Grethe Nielsen, Region Nordjylland Axel Pallesen, Region Midtjylland

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers Teletolkning - når sproget er en barriere Rikke Viggers riv@medcom.dk Tolkescenarier Ambulatorium, Hospital Privatansatte tolke i egne lokaler Sundhedsdatanettet Video knudepunkt Kommune Privatansatte

Læs mere

Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr

Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr Mickael Bech Afdelingsleder, professor OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 1 Business case En business case

Læs mere

Gruppe 1. Emne/ mulighedsrum: Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning i regionerne?

Gruppe 1. Emne/ mulighedsrum: Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning i regionerne? BILAG 8: Idé-ku Gruppe 1 Emne/ mulighedsrum: Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning i regionerne? 1 Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for udbredelse af videotolkning

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat)

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat) Referat Projekt: Nyt Byggeteknisk Paradigme Mødetype: Styregruppemøde Dato: 04.11.2014 Sted: SDSI, Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Deltagere Frank Jensen (Søren Jensen), Lars Nielsen (Søren Jensen),

Læs mere

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg www.komudbud.dk Line Christiansen Telefon direkte 76161452 E-mail Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars

Læs mere

Evaluering af teletolkning i praksissektoren

Evaluering af teletolkning i praksissektoren Evaluering af teletokning i praksissektoren Juni 2015 Region Hovedstaden Evaluering af teletolkning i praksissektoren Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af teletolkning

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Skemaet indeholder alle spørgsmål med svar, der er modtaget i forbindelse med høringen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk Nummer Spørgsmål

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

BUSINESS CASE. Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner

BUSINESS CASE. Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner BUSINESS CASE Tolkning - Fællesudbud i de danske regioner Januar 2017 Rapporten er udarbejdet af: Syddansk Sundhedsinnovation www.syddansksundhedsinnovation.dk Region Syddanmark Marianne Sønderskov, cand.merc.

Læs mere

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn. ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn. ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen Dagens program Tidspunkt Emne 9:00-10:00 Indtjekning 10:00-10:10 Indledning Velkomst 10:10-10.45 Intro

Læs mere

Workshop om kobling af socialområdet til MedCom med fokus på teknik. Dato: 8. marts 2017 Tid: Sted: Bernstorffsgade 17, 1577 København V

Workshop om kobling af socialområdet til MedCom med fokus på teknik. Dato: 8. marts 2017 Tid: Sted: Bernstorffsgade 17, 1577 København V Workshop om kobling af socialområdet til MedCom med fokus på teknik Dato: 8. marts 2017 Tid: 11.00-14.30 Sted: Bernstorffsgade 17, 1577 København V Deltagere Vivi Søndergaard, CIMT og medlem af SUND IT

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk.

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk. Bestilling af Varer: Bestilling til bruger: En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk. 1. Opgaven

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Til Analysegruppen (i forbindelse med akut ambulante og ambulante forløb) Referat fra Analysegruppemøde ifm. Akut ambulant og ambulante forløb Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.:

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Implementering BILAG 5: Region Midtjylland om implementering. Workshop om udbud af tolkeydelser 7. april 2016

Implementering BILAG 5: Region Midtjylland om implementering. Workshop om udbud af tolkeydelser 7. april 2016 BILAG 5: Region Midtjylland om implementering Implementering Workshop om udbud af tolkeydelser 7. april 2016 Center for Telemedicin, Region Midtjylland www.telemedicin.rm.dk 1 Oplæg om Region Midt Hvor

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Analyse ambulant og akut ambulant

Analyse ambulant og akut ambulant Analyse ambulant og akut ambulant Beskedbåren kommunikation mellem kommuner og sygehuse 1. møde Analysegruppe, 31. maj 2016, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom krc@medcom.dk Jeanette Jensen, MedCom

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 4 April 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Medlemmer fra Danske Regioner Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Gurli

Læs mere

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog... Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin 1... 7 Katalog... 7 Søgning efter varer... 8 Udvidet søgning... 9 Udvidet søgning:...

Læs mere

Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Torsdag den 26. januar 2017

Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Torsdag den 26. januar 2017 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 26.01.2017 Vor ref. GHE Referat af 1. møde vedrørende opfølgning af parakliniske

Læs mere

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre)

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre) Opstartsmøde i netværket Den 24. & 26. januar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.20 Velkomst & introduktion v/ Sibel Kl. 10.20-11.00 Præsentationsrunde bordet rundt Kl. 11.00-11.15

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere