Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser."

Transkript

1 994 Universitetet Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelsestid. Lehmann, A.G.L. Bergh, R. S... Ussing, N. V... Sørensen, S. T.. Drachmann, A.B. Wanscher, O... Hirschsprung, H. Nielsen, H. A... 8>/ la / / c / x / V / lilos. math.-nat. math.-nat. læsevid. lilos. lægevid. lægevid. lægevid. Ved kgl. Resol 22 / blev det overdraget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra */ at holde experimental-psykologiske Forelæsninger og Øvelser. Ved kgl. Resol. u / 4 93 er det overdraget ham indtil videre fra 1 / l 93 at holde samme Forelæsninger og Øvelser. Ved kgl. Resol. 22 / blev det overdraget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra 1 / at holde Forelæsninger og Øvelser over Embryologi og Histologi. Ved kgl. Resol. af u / er det overdraget ham indtil videre, fra 1 / i 1893 at holde samme Forelæsninger og Øvelser. Ved kgl. Resol. 1(! / er det overdraget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra t / i 1891 at holde Forelæsninger over Mineralogi og Geologi. Har som Overlæge ved Blegdamshospitalet fra 1 / overtaget Hvervet som midlertidig Docent i de paa Hospitalet forefaldende epidemiske Sygdomme. Ved kgl. Resol.,2 / er det overdraget ham at holde Forelæsninger og Øvelser over Æmner fra den klassiske Filologis Omraade. 1 / Overkirurg ved Frederiks Hospitals kirurgiske Afdeling 1) og har som saadan overtaget Hvervet som midlertidig Docent i kirurgisk Klinik. Har som Overlæge ved Dronning Louises Børnehospital fra 7u 1892 overtaget Hvervet soui midlertidig Docent i Børnesygdomme. Ved kgl. Resol. 14 / er det overdraget ham for et Tidsrum af 1 Aar fra x / at holde Forelæsninger og Øvelser over Hyffieine Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af Time- og Til-hørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende.

2 Forelæsning-er og Øvelser. 995 Efteraars-Halvaaret Det tjieologiske Fakultet. Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: 1) indledende Foredrag over det theologiske Studium til Vejledning for yngre Studerende, som begyndte samme, ialt 7 Timer; 2) Examinatorier over kristelig Socialethik, 2 T., 105 (6*9) Delt.; 3) Forelæsninger over den nyere Filosofis Historie efter Cartesius, med særligt Hensyn til Religionsfilosofien, 3 T., 116 Tilh Dr. P Madsen, Prof. ord., off.: 1) foredraget den kristelige Troeslære, 4 T. t 207 (169) Tilh.; 2) i Forbindelse mod denne Forelæsning holdt dogmatiske Examinatorier, 2 T., 172 (134) Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Kirkens Historie fra Pietismens Fremtræden, 2 T., 259 (284) Tilh.; 2) gjennemgik den danske Folkekirkes Ritual og Alterbog, l T., 69 (60) Delt.; 3) Examinatorier (for unge Studerende) over Oldkirkens Historie, 2 T., 1(50 (156) Delt. Lic. L. JV. Schat Petersen, oli'.: Forelæsninger over Johannes' Evangelium, 5 T., 196 (151) Tilh. Frivat docenter. Dr. R. Volf, Sognepræst, privat: bibel historisk Oversigt, for dannede Tilhørere af begge Kjøn, 1 Ti Lic. A. S. Poulsen, Slotspræst, off'.: Forelæsninger over Jesu Barndoms- og UngdomsHistorie, med særligt Henblik til Kritikens Angreb, 2 T. Pastoralseminariet. J. Paulli, Præst, kgl. Konfessionarius, off'.: 1) ledet de homiletiske Øvelser, 1 T., 25 Delt.; 2) holdt Forelæsninger over Homiletik, 1 T., 25 Tilh. G. S. F. ScJiepelern: kateketiske Øvelser, 2 T. Dr. jur. Matxen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over den danske Kirkeret, 2 T., 10 (6) Tilh. V Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang, 2 T. Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Dr. Will. SeJiarling, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Bank-, Handels- og Finansstatistik, 2 T., 9 (9) Delt.; 2) foredraget Bankpolitik, 3 T., 12 (8) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) for begyndende juridiske Studerende foredraget Indledning til Retsstudiet i Halvaarets første Uger, 3 T., 30 Tilh.; 2) gjennemgaaet Statsforfatningsrettens sidste Del, 3 T., 30 Delt.; privatissime: 3) Skriveøvelser for viderekomne juridiske Studerende, 3 T., 83 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: 1) afsluttet det i forrige Halvaar begyndte Exammatorium over den ordinære civile Procesmaade, 3 T, 79 (72) Delt.; 2) efter dette Examinatoriums Slutning gjennemgaaet Læren om Auktion, 3 T., 79 (72) Delt.; 3) Examinatorier over Privatrettens almindelige Del, 3 T., 64 (56) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Theori, 2 1., 12 (14) Tilh., 2) Examinatorier over Finansvidenskab, 3 T., 14 (10) Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off'.: Forelæsninger og Examinatorier over den romerske Privatret, 6 T., 42 (34) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., off.: Examinatorier: 1) over Læren om den ideelle Produktions Beskyttelse, 1 1., 40 (14) Delt. og 2) over den danske Obligationsrets almindelige Del, 3 1., 71 (33) Delt. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) foredraget statsvidenskabelig Lncy klopædi, 2 T., 10 (11) Tilli.; 2) Examinatorier i Statistikens Theori, 1 T., 6 (5) Delt.; 3) skriftlige Øvelser i Statistik, 1 T., 12 (11) Delt. Dr. Viggo Bentzon, off.: gjennemgaaet den danske Søret, 3 1., 18 (10) Delt.

3 996 Universitetet Det lægevidenskabelige Fakultet. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over kirurgisk Pathologi, 3 T., 139 (27) Tilh.; 2) Examinatorier over Kirurgien i Almindeliglied, 1 T., 51 (29) Delt. Dr. C. K With, Prof. ord., off.: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 31 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de September til 15de December, 7 T., 16 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T. 20 Delt. Dr. C, M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Digestionsorganernes Sygdomme II., 2 T., 55 (36) Tilli., fortsatte som Examinatorier over Digestionsorganerne, 2 T., 45 (29) Delt.; 2) Forelæsninger over Nervesystemets Sygdomme I., 2 T., 98 (53) Tilh., fortsatte som Forelæsninger over Invasionssygdomme og Zoonoser, 2 T., 42 (20) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals medicinske Afdeling A, fra 15de September til 9de December, 10 T., 31 (24) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser i Fødselsstiftelsen med ældre Studerende, 5 T., 29 (29) Delt.; 2) kliniske Foredrag over Obstetrik og spæde Børns Sygdomme, 1 T., 39 (20) Tilh.; 3) sammen med den kliniske Assissent ledet Undersøgelsen paa Svangre, 1 T. Dr. C. G. G ædeken, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over Sundhedspleje, 3 T., 15 (6) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 T., 45 (41) Delt. Dr. P. Plum, Prof. ord., off.: 1) kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D., fra 24de September til 21de December, 2 T., 15 Delt.; 2) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi og kirurgiske Operationsøvelser, 4 T., 38 (35) Delt. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi og Bakteriologi, 3 T., 62 (53) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 26 Delt. og 12 Tilh.; 3) Øvelser paa Sektionsstuen, c. 3 T.; de under Ledelse af Prosektor Dahl anmeldte pathologisk-histologiske Øvelser bleve paa Grund af hans Sygdom afbrudte, kort efter at de vare begyndte. -/. H. Chievitz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Skelettet og dets Sammenføjning og over Musklerne, 2 T.; 2) Forelæsninger over Fordøjelsesog Aandedrætsorganerne, 2 T.; 3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T.; 4) praktisk Øvelseskursus i Vævenes mikroskopiske Anatomi for Begyndere, 2 T.; 5) i Forening med Prosektorerne Finsen og Ulrich ledet de offentlige Dissektionsøvelser, daglig fra 1ste November. Dr Edm. Hansen Grat, Prof. ord., off'.: kliniske Forelæsninger og Øvelser paa Øjenkliniken, Havnegade 5, 3 T., 31 Delt. Chr. Bohr, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 130 (90) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 37 Delt.; 3) paa fysiologisk Laboratorium ledet Øvelser i Respirationsfysiologi for Medicinere, i December, 1 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 263 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi (for ældre Studerende), 2 T., 40 Delt.; 3) Examinatorier over Farmakologi (for yngre Studerende), 77 Delt. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, off: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 71 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 28 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, fra 2den September til 3die December, 3 T,, 30 Delt. Dr. A. Hasland, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for medicinske Studerende, der mindst

4 Forelæsninger og øvelser. 997 havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 27 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 28 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdomme, V/ 2 T., 31 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T. 15 Delt. Dr. S. T. Sørensen Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: vejledet de Studerende i Erkjendelsen og Behandling af de epidemiske Sygdomme og dermed i Sammenhæng staaende hygieiniske Spørgsmaal, 3 å 6 T, 19 Delt. C. J. Salomonsen, midlertidig Docent i almindelig Pathologi, derunder indbefattet medicinsk Bakteriologi, off.: 1) ledet et praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 8 T., 14 Delt. Dr. Jul. Petersen, Professor, midlertidig Docent i Medicinens Historie, off.: 1) Fortsættelse af Forelæsninger over den danske Medicins Historie, 1 T., 21 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 14 Studerende; 2) tilendebragt Fremstillingen af Kirurgiens almindelige Udviklingsforhold i det 18de Aarhundrede, 1 T., 12 Tilh. Dr. A. Briinniche, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off'.: i Maanederne Oktober og November Praktikant-Klinik paa Kommunehospitalet, 6 T., 18 Delt. Dr. F. Trier Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: i September, Oktober og November vejledet de Studerende i at kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T. 16 (11) Delt. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: klinisk-kirurgiske Øvelser, 3 T., 15 (24) Delt. Dr. Axel Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt ikke kirurgisk Praktikant-Klinik i Halvaaret. Dr. L. I. Brandes, Professor, Overlæge ved Alm. Hospital* holdt ikke Øvelser i Halvaaret. Dr. H. Hirsclispruftg, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: paa Dronning Louises Børnehospital for ældre Studerende kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T., 33 Delt. Privatdocenter. Dr. O. Storeh, off.: kliniske Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, 2 T. Dr. G. G. Stage, off'.: ledet Børnehospitalets Toliklinik i Dronningens Tvergade 55, 6 T., 1 Delt. Dr. N. Holm, Politilæge, off.: i Polikliniken for Ubemidlede Øvelser i at kjende og behandle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 12 Delt. Dr. Frits Levy, off.: i Polikliniken for Ubemidlede vejledet Kandidater og ældre Studerende i Diagnose og Behandling af gynækologiske Sygdomme, samt holdt kliniske Foredrag over Underlivskirurgi, 3 T 12 (12) Delt. Dr. L. J. Mygge, off.: i Polikliniken for Ubemidlede vejledet ældre Studerende i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 2 T., 11 Delt. Dr. Leopold Meyer, off.: Forelæsninger over det spæde Barns Ernæring og Pleje, 1 T., 3 Tilh. Dr. E. Schmiegelow, off.: kliniske Demonstrationer over Sygdomme i Øret og Næsen, 3 T., 17 Delt. Dr. Emil Israel Rosenthai, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af Sygdomme hos Børn, i Polikliniken for 1 bemidlede, 6 T., 6 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: Forelæsninger over og Øvelser i den kliniske Undersøgelse af Synet og Øvelser i Ophthalmoskopi, l 1 /^ T., 19 Delt. Dr. J. Liisberg, off.: medicinske Skriveøvelser for de ældre Studerende, 1 T., 27 (10) Delt. E. Engelsen, off.: praktisk Vejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, for yngre medicinske Kandidater og Studerende, 1 T., 3 Delt. De af Dr. A. hingst) np an

5 998 Universitetet meldte gropædeutisk-kliniske Øvelser l)leve paa Grund af forøgede Forretninger ikke holdte. Dr. Sylvester Saxtorph, off.: vejledet yngre Studerende i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme (som propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3 T., 22 Delt. Dr. F. Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) i Polikliniken for Ubemidlede, klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 2 T., 4 Delt.; 2) theoretisk og klinisk Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende, fra medio December til Udgangen af Januar. S. llutzou, Docent i Farmakognosi for de farmaceutiske Studerende, off.: Forelæsninger over Farmakognosi for farmaceutiske Studerende, 3 T., 67 (50) Tilli. Det filosofiske Fakultet. Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) fremstillet den græske Poesis Udvikling, 2 T., 20 Tilli., hvoraf 10 Studerende; 2) Forelæsniuger og Øvelser over Cicero de natura deorum, 3 T., 75 (61) Tilli.; 3) arkæologiske Øvelser, 1 T., 15 (10) Delt. Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 1) fremstillet Grundlaget af den hebraiske Formlære for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 65 (61) Tilli.; 2) fortolket Jesajah fra Kap. XL. XL VIII., 1 T., 12 (5) Tilli.; 3) for Viderekomne i Arabisk gjennemgaaet Afsnit af Koranen, 1 T., 2 Tilli.; 4) foredraget Begyndelsesgrundene i arabisk Formlære, med Oversættelses-Øvelser, 1 T., 3 (3) Tilh. Dr. F. Holm, Prof. ord., off.: 1) Fremstilling af den store nordiske Krigs Historie, 2 T., 150 (80) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 29 (33) Studerende; 2) Skriveøvelser for de historiske Studerende, 3 T. hver anden Uge, 16 Delt. Dr. V. Fdusbøll, Prof. ord, off.: 1) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 2 Tilh.; 2) gjennemgaaet udvalgte Fortællinger af Katliå Sarit Sågara og enkelte Hymner af Rigveda, 1 T., 8 Tilh ; 3) efter en Indledning om Påli-Sproget i Forhold til Sanskrit, Forelæsninger over udvalgte Kapitler af Dhammapada, 2 T., 4 Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., off.: i Forelæsninger gjennemgaaet nogle Satirer afjuvenalis. Forelæsningen var ogsaa beregnet for de Studerende, der have Latin til Bifag, 4 T., 104 (96) Tilh. Johannes C. H. li. Stecnstrup, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier, for Begyndere og Viderekomne, over Nordens Historie i Oldtid og Middelalderen, 2 T., 55 (37) Delt.; 2) gjennemgaaet de vigtigere nationaløkonomiske Systemers Udvikling i den nyere Tid, jfr. Anordning 25de Oktober 1883 B. 7, 2 T., 50 (44) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) Fremstilling af Europas Kulturhistorie i den ældre Middelalder, 2 T., 120 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 42 Studerende; privatissime: 2) Øvelser i historisk Granskning for Viderekomne over Æmner af Danmarks indre Historie i den senere Middelalder, 2 T. hver anden Uge, 4 Delt; off.: 3) Øvelser i historisk Granskning for Begyndere, 4 T., (delte i 2 Hold a 2 T.) 24 Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over filosofisk Propædeutik, 4 T., 204 (186) Tilh., og 2) over Filosofiens Historie i Tydskland og,danmark efter 1830, 1 T., 93 (109) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 59 (69) Studerende; privatissime (men gratis): 3) gjennemgaaet udvalgte psykologiske og filosofiske Spørgsmaal, 1 T., 14 (12) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 13 (11) Studerende. Dr. K. Kroman, Prof.

6 HSSISRv Forelæsninger og Øvelser. 999 ord, off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik (Tænke- og Sjælelære), 4 T., 110 (89) Tilh.; 2) foredraget Qpdragelseslære, 4 T., 31 (33) Tilli. af begge Kjøn, hvoraf 29 (26) Studerende. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: meddelt en Udsigt over de nordiske Sprogs Historie, med særligt Hensyn til Fordringerne ved Skoleembedsexamen, 2 T., 50 (51) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen. Prof. ord., off.: 1) fortsat fra det forrige'halvaar Forelæsningen over det græske Sprogs Historie, i Forbindelse med Øvelser over derhen lierende Ænmer, 3 T., 17 (19) Tilh.; 2) Kursus i Finsk (Fortsættelse), 2 T., 4 (4) Delt. Dr. Thor Sundby, Prof. ord., off.: 1) exami natorisk gjennemgaaet Slutningen af la Vie de Joinville og derefter et Stykke af Chanson de Roland, 1 T., 23 (21) Delt.; 2) franske Tale-Øvelser, 1 TI, 66 (51) Delt, af begge Kjøn, hvoraf 48 (41) Studerende; 3) franske Skrive-Øvelser, extemporal Oversættelse af dansk Diktat, 1 T., 67 (58) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 47 (47) Studerende; 4) gjennemgaaet udvalgte Stykker af»poeti antichi e moderni«, 15de Aarhundrede, 1 T., 8 (8) Delt. af begge Kjøn, deraf 4 (2) Studerende. Dr. Herman Møller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over historisk nyliøjtydsk Flexionslære (Fortsættelse), 1 T., 20 (18) Tilh.; 2) Forklaring af Digtet Gudrun, 1 T., 15 Tilh.; 3) tydske Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen med Tydsk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 31 Delt.; 4) middelhøj tydske Øvelser med Læsning af Hartmann von Aue's Armer Heinrich, 1 T., 12 (8) Delt. Dr. George Stephens, Prof. extr., off.: Forelæsninger: 1) over Fletcher's»The Two Noble Kinsmen«og Shakespear's»The Winthers Tale«, IT., 1 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 33 Studerende, og 2) over det oldengelske episke Digt St. Andreas, 1 T., 8 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 Studerende; 3) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Hjem, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. extr., off.: Forelæsninger i Forbindelse med skriftlige og mundtlige Øvelser over antik Skulptur, 2 T. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.: 1) en Udsigt over det litaviske Sprogs Bygning, særligt med Hensyn til dets Slægtskabsforhold til de slaviske Sprog, 2 T., 3 (3) Tilh.; 2) foredraget Begyndelsesgrundene til det cechiske Sprog, 2 T., 2 (2) Tilh. Dr. Valtyr Gufrmundsson, ordinær Docent, off.: 1) Forelæsninger over islandsk Sprog og Litteratur i dette Aarhundrede, 2 T., 17 Tilh.; 2) efter disses Afslutning examinatorisk gjennemgaaet udvalgte Stykker af B. Melsteds nyislandske Antliologi»Synisbok islenzkra bokmennta å 19. old«, 2 T., 8 Delt. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) Øvelser over udvalgte Afsnit af Polybios's Historie, 1ste og 2den Bog, 3 I., 19 (18) Tilh.; 2) mundtlige og skriftlige græske Stiløvelser, 3 T., 17 (16) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over: 1) Demo ti sk (for Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) Assyi'isk (for V iderekomne), 2 T., 3 (3) Tilh.; 3) Aramaisk (Daniel og Fsra), 2 T., 3 (3) Tilh, og 4) Gammel- Ægyptisk for Begyndere, 2 T., 1 (1) Tilh. Dr. Cl. Wilkens, midieitidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Indledning til Filosofien som en sammenhængende Verdens- og Livs-Anskuelse, 2 T., 70 (42) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 11 (11) Studerende; de anmeldte Kollokvier over udvalgte Afsnit af»æsthetik i Omrids«bleve af Mangel paa Tid ikke holdte. V. Saaby, midlertidig Do- 1 2^ Universitetets Aarbog.

7 10 Universitetet cent, off.: Fortolkning af udvalgte Stykker af Brandts gammeldanske Læsebog, nærmest for Begyndere, 2 T., 33 (28) Delt. Dr. J. Paludan, midlertidig Docent, privat (men gratis): 1) examinatorisk Gjennemgang af den danske Litteratur i vort Aarhundrede (afsluttet), 3 T., 28 (28) Delt. De anmeldte eventuelle Øvelser i Svensk bleve ikke lioldte. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent off.: 1) Examinatorier over Njålssaga, 2 T., 27 (28) Delt.; 2) Examinatorier over oldnordisk Litteraturhistorie, 1 T., 20 (12) Delt. Dr. AV. Nyrop, midlertidig Docent, off.: 1) Øvelser og Examinatorier over fransk Sprog og Litteratur i det 16de Aarhundrede, 2 T., 72 (61) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 66 (55) Studerende; 2) Øvelser over moderne fransk Fonetik, udelukkende beregnede paa de yngste Studerende, 1 T., 43 (36) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 40 (34) Studerende. Dr. AlJ'r. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over:»nyere psykofysiologiske Undersøgelser over Følelserne?, 1 T., 14 (11) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8(6) Studerende; 2) privatissime (men gratis): med Tilhørerne ved de to foregaaende Halvaars Forelæsninger demonstreret de vigtigste psykofysiske Forsøg, 2 T., og 3) begyndt en ny Række Øvelser i det psykofysiske Laboratorium (Undersøgelse af Umusikalskes Toneopfattelse og Opmærksomhedens Afhængighed af legemlige Tilstande) 2X2 T., 7 (7) Delt. Privatdocenter. Dr. G. Brandes, privat og off.: Forelæsninger over Shakespeare, dobbelt Forelæsningsrække å 1 T. Dr. P. Brock, off.: vejledet Studerende og Andre ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Sophus Muller, oli'.: Forelæsninger over Danmarks Stenalder. Forelæsningerne holdtes fra Oktober Maaned i det kgl. Museum for de nordiske Oldsager, 1 T., 90 (80) Tilh. Dr. Adolf Hansen, off.: engelske Skriveøvelser for yngre Studerende (Oversa^ttelse efter dansk Diktat), 1 T., 41 (27) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 31) (27) Studerende. Dr. C. N. Starcke, off.: Forelæsninger om Forbrydelsen og Samfundets Stilling til den, 1 T., 39 (39) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 18 (18) Studerende. Dr. li. O. Besthorn, off'.: Øvelser i Arabisk, 2 T., 2 l>elt^ Dr. Vold. Vedel, off.: Forelæsninger over Dante, 1 T. Dr. Theod. Bierfreud, off.: Forelæsninger over»the english Poets«, 1 T. Dr. Otto Jespersen, oli'.: efter en Indledning om Chaucers Liv og Digtning gjennemgaaet hans Prolog til Canterbury Tales, 2 T., 31 (19) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 26 (18) Studerende. Dr. A. B. Drachmann, privat: skriftlige og mundtlige Øvelser i Oversættelse fra Dansk til Latin, 2 T., 12 (4) Delt. Dr. Jon Stefanson, off.: 1) Forelæsninger over den engelske Litteraturs Historie, 15 (31) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 12 (25) Studerende; 2) Examinatorier over samme Æmne, 2 T., 10 Delt. Bet mathematisk-natur videnskabelige Fakultet. J. F. Johnstrup, Prof. ord., off.: holdt det mineralogiske Museum aabent for de Studerende de første 4 Dage i Ugen, 8 T., 51 Delt. Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off'.: Forelæsninger over uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T. 256 (172) Tilh.; 2) kemiske Øvelser i Universitetets Laboratorium, 20 T., 199 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord. i Astronomi, oli'.: 1) Forelæsninger over Himmellegemernes Beskaffenhed, 2 T., 20 (18) Tilh.; 2) Regneøvelser, 2 T., 16 (12) Delt. Dr.

8 Forelæsninger og Øvelser. 11 C. F. Lutlien, Prof. ord., off.: 1) foredraget de lavere (hvirvelløse) Dyrs Morfologi og Systematik, Forplantningsforhold o. s. v., 3 T., 134 (143) Tilh.; 2) fortsat Forelæsninger og Repetitorier over Herpetologien og Ichthyologien for de naturhistoriske Studerende, 2 T., 33 Delt.; 3) holdt Studiesalen aaben for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, (4 Timer for hver Studerende), under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. mag. Posselt, 8 T., 132 (58) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 25 Studerende benyttet Studiesamlingen til deres Studier. Dr. Eng. Warming, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over Morfologi med Podostemaceæ som Udgangspunkt, 2 T., 16 Tilh.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium dels vejledet Yideregaaende, dels, med Assistance af Dr. V. A. Poulsen, ledet Øvelser i Anatomi for Begyndere, 4 T., 17 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 14 Studerende. C. Christiansen, Prof. ord., off'.: 1) Examinatorier overmatliematisk Fysik (Lyslære), 2 T., 5 (6) Delt.; 2) foredraget, under den polytekniske Læreanstalt, mekanisk Fysik, 5 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. H. G. Zeuthen, Prof, ord., off.: Forelæsninger: 1) over Antalgeometriens Anvendelser, 2 T., 2 (2) Tilh., og 2) over Differentialligninger, analytisk Rumgeometri, 6 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord. i Kemi, off'.: 1) Forelæsninger over Metallernes Kemi, 2 T., 245 (144) Tilh.; 2) Examinatorier over organisk Kemi for Viderekomne, 2 T., 11 Delt.; 3) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt, it. Pedersen, Prof. ord., off'.: 1) gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde for yngre, særlig medicinske Studerende, 4 T., 139 Tilh.; jfr. foran S. 904 og 986; 2) Forelæsninger over Planternes Bevægelser, 1 T. De anmeldte Forelæsninger over Stof-Omdannelserne ved Planternes Livsvirksomhed bleve ikke holdte. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over udvalgte Afsnit af rationel Mekanik, 2 T., 7 (7) Tilh., og 2) over Funktionstheori (Slutning), 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. E. Løfjier, Prof. extr., off'.: med de Studerende, som forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, gjennemgaaet de forenede Stater, med Hensyn til sammes fysiske, etlmograliske og kulturgeografiske Forhold, 2 T., 22 Delt. Dr. O. G. Petersen, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over almindelig og systematisk Botanik for de farmaceutiske Studerende, 4 T., samt ved Halvaarets Begyndelse ledet 2 botaniske Exkursioner, 33 (25) Delt.; 2) i Oktober -December Maaneder ledet mikroskopiske og planteanatomiske Øvelser, ligeledes for de farmaceutiske Studerende, 4 T., 16 (13) Delt. Dr. E. S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) 1 September og Oktober ledet Øvelser over udvalgte Dyretypers grovere og linere Anatomi, 2 X 3 T., 13 Delt. i 2 Hold; 2) derefter læst over hvirvelløse Dyretypers Udviklingshistorie (Fortsættelse fra forrige Halvaai. Pighude, Bløddyr, Arthropoder), 1 T., 13 Tilh. N. V. Ussing, midleitidig Docent, off'.: Forelæsninger over Krystallografi og Mineralogi, 4 1., j7 (37) Tilh. P. K. Prytz, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, off.: Forelæsninger: 1) over mekanisk Fysik, 3 T., 164 (89) Tilh., og 2) over Lyslæie, 2 T., 137 (61) Tilh. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, var med Ministeriets Tilladelse paa en Rejse i Udlån 123*

9 12 Universitetet det, jfr. Univ. Aarb. f S og 597. G. M. II. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæsninger over Echinodermernes Bygning og Systematik (tillige Bestemmelsesøvelser over de nordiske Former), 2 T., 12 (11) Tilh. Privatdocenter. Dr. C. Crone, privat: afsluttet Forelæsninger, Examinatorier og Øvelser over Deskriptivgeometrien, 4 T., 18 (15) Delt. Dr. H. Valentiner, off':: 1) afsluttet Forelæsninger over Kuglefunktioners Theori samt foredraget Cylinderfunktioners Theori, 1 T., 2 (2) Tilh.; 2) Forelæsninger over nogle Fundamentalsætninger for algebraiske Kurvers og Fladers Theori, 2 T., 10 (4) Tilh. Dr. H. J. Hansen, off.: 1) Forelæsninger over Krebsdyrenes Bygning og Systematik, 2 T., (i (5) Tilh.; 2) givet de Studerende Adgang til Universitetets zoologiske Museums 3die Afdeling (Leddyrene) og dens Oversigtssamling, 8 T. Dr. Emil Petersen, privat: Examinatorier over den organiske Kemi for Begyndere, nærmest for lægevidenskabelige Studerende, 3 T., 10 (9) Delt. Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i det forrige Halvaar, jfr. Univ. Aarb. f S og 214 samt f S. (506 og (»13. ForaarsHal v uåret Det tlieologislce Fakultet. Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) gjennemgaaet Jesu Taler om Gudsriget (for Begyndere og yngre Studerende), 2 T., 56 (39) Tilh.; 2) sluttet Fremstillingen af den nyere Filosolis Historie, 104 (79) Tilh.; 3) foredraget Palæstinas Geografi i Oldtid og Nutid, 2 T., 70 (46 Tilh.). Dr. P. Madsen, Prof. ord., off.: fortsat Fremstillingen af den kristelige Troeslære, 5 T., 207 (178) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) foredraget Protestantismens Historie i den nyeste Tid, 2 T., 228 (239) Till).; 2) gjennemgaaet Justinos Martyrs Apologier, 1 T., 12 (11) Tilh.; 3) Examinatorier over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 127 (92 Delt.). Lic. L. W. Seliat Peterse)^ Prof. ord., off.: Forelæsninger over Johannes' Evangelium, 4 T., 150 (118) Tilh.; privatissime: 2) ledet de theologiske Skriveøvelser, 3 T., 40 Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord., off.: Fortolkning: 1) af Psalmernes anden Bog, 2 T., 125 (99) Tilh., og 2) af Amos og Joel, 3 T., 159 (140) Tilh. Privatdocenter: Dr. B. Volf, Sognepræst, off.: fortsat den i forrige Halvaar begyndte Forelæsning for dannede Tilhørere af begge Kjøn over det gamle Testamentes Bibelhistorie, 1 T. Pastoralseniinariet: J. Paidli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) ledet de homiletiske Øvelser, IT.; 2) Forelæsninger over: Præsten og hans Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T. G. S. F. Schepelem, Sognepræst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T. V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang. Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Dr. Witt. Scharling, Prof. ord., off.: foredraget Handelspolitik (Beskyttelse og Frihandel Handelstraktater), 4 T., 10 (4) Tilh. Dr. H.

10 Forelæsninger og Øvelser. 13 Matzen, Prof. ord., off.: 1) gjennemgaaet den positive Folkeret, 3 T., 29 (29) Delt.; 2) gjennemgaaet Obligationsrettens specielle Del for'statsvidenskabelige Studerende, 2 T., 4 (4) Delt. J. H. Deuntzer, Prof. ord., oli'.: 1) gjennemgaaet den danske Familieret, 4 T., 1 (78) Delt.; 2) Examinatorier over Processens almindelige Del, 2 T., 57 (45) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Tlieori, 3 T., 12 (12) Tilh.; 2) sluttet Examinatorier over Finansvidenskab, 2 T., 9 (9) Delt.; 3) Skriveøvelser, 3 T., 12 (12) Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., var med Ministeriets Tilladelse i Udlandet i Halvaaret, jfr. foran S Dr. C. Torp, Prof. ord., olf.: 1) gjennemgaaet nogle Afsnit af den danske Obligationsrets specielle Del, 3 T., 37 Delt.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser for viderekomne juridiske Studerende i de Fag, der kræves ved den juridiske Fællesprøve, 3 T., 98 Delt. Harald Westergaard, Prof. ord., olf.: 1) Forelæsninger over statsvidenskabelig Encyklopædi, 1 T., 7 (4) Tilh.; 2) Examinatorier i Statistikens Theori, 1 T., 4 (4) Delt.; 3) Forelæsninger over den økonomiske Litteraturs Historie, 2 T., 8 (6) Tilh. Dr. Viggo Bentzon, Prof. ord., privatissime: skriftlige Øvelser for viderekomne juridiske Studerende i de Fag, der kræves ved den fuldstændige juridiske Embedsexainens 2den Del, 3 T., 6 (G) Delt. Det lægevidenskabelige Fakultet. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., olf.: 1) Forelæsninger over kirurgisk Patbologi (Regionernes Kirurgi), 3 T., 175 (131) T.; 2) Examinatorier over hele den kirurgiske Pathologi, 1 T., 19 (29) Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., olf.: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 27 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de Februar til 15de Maj, 7 T., 20 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 19 Delt. Dr. C. M. Iieisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Nervesystemets.Sygdomme IL, 2 T., 48 (25) Tilh.; 2) Examinatorier over Urinvejenes Sygdomme, 2 T., 45 (45) Dfflt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser og Demonstrationer i Fødselsstiftelsen for ældre Studerende, 5 T., 26 Delt.; 2) kliniske Foredrag over Obstetrik og spæde Dorns Sygdomme, 1 T v 25 Tilh.; 3) sammen med den kliniske Assistent ledet Undersøgelsen paa Svangre, 1 1. Dr. 6. G. Gædeken, Prof. ord., off.: Forelæsninger over de kroniske og tekniske Forgiftninger, 3 T., 21 (10) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab 2 T., 48 (43) Delt. Dr. P. Plum, Prof. ord., oli. 1) kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D., fra 29de 1 ebiuai til 25de Maj, 2 T., 23 Delt.; 2) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi og kirurgiske Operationsøvelser, 4 T., 26 (23) Tilh. C. Lange, Prof. ord., off- 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 3 1., 55 (54) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 21 Delt. og 11 Tilh.; de anmeldte Øvelser paa Sektionsstuen og de under Ledelse af Prosektor Dahl anmeldte pathologisk-histologiske Øvelser bleve ikke holdte paa Giund al Prosektorens Sygdom. J. H. Chievitz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Sanseorganerne, 2 T.; 2) Forelæsninger over Musklerne, 2T., 224 Tilh. 3) et praktisk Øvelseskursus i udvalgte Organers mikioskopiske Anatomi for Deltagere, som have gjennemgaaet Kursus over Vævene, 2 X ^!? Delt.

11 14 Universitetet ) i Forening med Prosektorerne Finsen og Ulrich ledet de offentlige Dissektionsøvelser daglig indtil Udgangen af Marts. l)r. Edm. Hansen Grut, Prof. ord., off.: Forelæsninger og Øvelser over Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling paa Øjenkliniken, Havnegade 5, 3 T., 20 (14) Delt. Dr. Chr. Boltr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 110 (89) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 40 Delt.; 3) daglig ledet Arbejderne i Universitetets fysiologiske Laboratorium, 5 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi (Fortsættelse), 2 T., 232 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, for ældre Studerende, 2 T., 50 Delt.; 3) Examinatorier over Farmakologi, for yngre Studerende, 1 T., 34 Delt.; 4) Praktikant-Klinik fra 15de Februar til 1ste Juni, 6 T., 27 Delt. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T, 76 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 55 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 27 Delt. Dr. C. J. Salomonsen, midlertidig Docent i almindelig Pathologi, derunder indbefattet medicinsk Bakteriologi: 1) i Maanederne Februar April ledet et praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 3 T., 14 Delt.; 2) ledet Arbejderne i Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 5 T. De anmeldte Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme bleve ikke holdte, men Tiden anvendtes til fornævnte Øvelser. Dr. Knud Pontoppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdommene, P/2 T., 31 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, IT., 15 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: vejledet de Studerende i Erkjendelsen og Behandlingen af de epidemiske Sygdomme og Hospitalshygieine, 5 T., 43 Delt. Dr. Jul. Petersen, Professor, midlertidig Docent i Medicinens Historie, o.: 1) fortsat sine Forelæsninger over den danske Medicins Historie, 1 T., 23 Tilh., hvoraf 16 Studerende; 2) Fremstilling af den medicinske Skole i Gøttingen i det 18de Aarhundrede, særlig i dens Forhold til Medicinen i Halle, 1 T., 9 Tilh., hvoraf 7 Studerende. Dr. A. Brunniche, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: i Marts og April Praktikant- Klinik paa Kommunehospitalet, 6 T., 16 Delt. Dr. F. Trier, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Demonstrationer og Examinatorier, nærmest bestemte for ældre Studerende, 2 T., 18 (6) Delt. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt ikke Forelæsninger eller Øvelser i Halvaaret. Dr. Axel Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 35 (23) Delt. Dr. L. J. Brandes, Professor, Overlæge ved Alm. Hospital, oft.: kliniske Øvelser, 6 Delt. Dr. H. Hirsdisprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: paa Dronning Louises Børnehospital for ældre Studerende kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T, 38 Delt. Privatdocenter. Dr. O. Storcli: kliniske Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, 2 T.

12 Forelæsninger og øvelser. 15 Dr. G. G. Stage, off. : ledet Børnehospitalets Poliklinik i Dronningens Tvergade 55, GT., 1 Delt. Dr. O. Wanscher, off.; Øvelser i Ophthalmoskopi paa Kommunehospitalets Øjenklinik, 2 T. Dr. N. Holm, Politilæge, off.: i Polikliniken for Ubemidlede Øvelser i at kjende og behandle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 3 T., 21 Delt. Dr. Frits Levy, off.: i Polikliniken for Ubemidlede vejledet Kandidater og ældre medicinske Studerende i Diagnose og Behandling af gynækologiske Sygdomme, 3 T., 8 Delt. Dr. L. J. Mygge, off.: i Polikliniken for Ubemidlede vejledet ældre Studerende i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, l 1 / 2 å 2 T., 11 Delt. Dr. Leopold Meyer, privat (men uden Betaling): for Læger og ældre Studerende gynækologisk-kliniske Øvelser, 3 T., 5 Delt. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets Sygdomme. Dr. Ediv. Ipsen, Professor, Hofmedikus, off.: paa Polikliniken Demonstrationer af orthopædiske Patienter og praktiske Øvelser i Gipsbandage-Behandlingen, 2 T. Dr. E. Schmiegelow: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme paa Polikliniken for Ubemidlede, 3 T. Dr. J. Bjerrum off.: paa Øjenkliniken Havnegade 5: 1) Forelæsninger over den kliniske Undersøgelse af Synet samt Øvelser deri, l*/ 2 å 2 T., 22 Tilh.; Øvelser i Ophthalmoskopi, 22 Delt. Dr. J V. Wichmann, privat (men uden Betaling): vejledet yngre Studerende i Diagnosen af medicinske Sygdomme, i Polikliniken for Ubemidlede, 1V 2 2 T., 20 Delt. Dr. E. Engelsen, off.: givet yngre medicinske Kandidater og Studerende praktisk Vejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 1 å 2 T., 6 Delt. Dr. Sylvester Saxtorph, off.: vejledet de Studerende i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme (propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3 å 4 T., 25 Delt. i 2 Hold. Dr A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme, 4 T. Dr. V. Haderup), Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) paa Polikliniken for Ubemidlede givet klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 3 T., G Delt.; 2) i Juni Juli holdt theoretisk og klinisk Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende, 4 å 5 T., 12 Delt. Dr. Thorkild llovsing, off.: propædeutisk kirurgisk Klinik med Foredrag ved Sygesengen paa Frederiks Hospitals Afdeling C., 4 T., 1G (12) Delt. Dr. Knud Faber, off.: Sektionsøvelser og pathologisk-anatomiske Demonstrationer paa Frederiks Hospitals Sektionsstue med de ældste Studerende, c. 10 T., 21 Delt. Dr. H. A. Nielsen, off.: Foredrag over udvalgte Afsnit af Hygiejnen, ledsagede af tilsvarende Demonstrationer, 1 T., 5 Tilh. Dr. Milt. Heckscher, oli.: Lehandling af Strubens, Svælgets og Næsens Sygdomme, 2 I. Dr. Edvaul Ehlers, privat: kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af Hud- og Kjønssygdomme, i Kommunehospitalets Poliklinik, 7 1., 1G Delt. (3 Delt. maanedlig); 2) kliniske Forelæsninger over Hud- og Kjønssygdomme, 1 T., 49 Tilh. 8. Rutzou, Docent i Farmakognosi for de farmaceutiske Studerende, off.: 1) afsluttet de i det foregaaende Halvaar paabegyndte Forelæsninger over Farmakognosi for farmaceutiske Studerende, 2 L., 2) Lxa minatorier over det i det foregaaende Halvaar foredragne 1 ensum, - 1

13 16 Universitetet Det filosofiske Fakultet. Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord. oli*.: 1) Forelæsninger over det græske Dramas Historie, 2 T., 40 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 11 Studerende; 2) Examinatorier over romerske Antikviteter, 2 T., 79 (60) Delt. Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Genesis fra Kap. VII. og 15 Psalmer for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 45 (58) Tilh.; 2) Fortolkning af Jesajah fra Kap. XLIX LX, 1 T., 9 (12) Tilh; 3) Forklaring af Koranen, Sur. XII Y. 43 til denne Sura's Slutning, IT., 2 Tilh.; 4) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 1 T., 1 Tilh. Dr. E. Holm, Prof. ord., off'.: fremstillet den almindelige europæiske Historie efter 1789 (udelukkende for Studerende), 3 T. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over udvalgte Fabler af Hitopadeca, 2 T., 2 Tilh.; 2) Fortolkning af enkelte Hymner af Rigveda, 1 T., 1 Tilh.; 3) fortsat Fortolkningen af Dhainmapada fra Panditavagga af, 1 T., 2 Tilh. Dr. M. Cl. Oertz, Prof. ord. off: 1) Forelæsninger over Aristofanes's»Acharner«, 4 T., 20 (19) Tilh.; 2) i Forbindelse med Dr. Siesbye holdt skriftlige Øvelser for ældre Studerende, der havde Latin eller Græsk til Hovedfag ved Skoleembedsexamen, 1 Opgave hver 14de Dag, 8 Delt. Johannes C. H. li. Steenstrap, Dr. jur., Prof. ord. off'.: 1) Forelæsninger og Examinatorier for Begyndere og Viderekomne over Nordens Historie efter Reformationen, 2 T., 39 (43) Delt.; 2) Skriveøvelser for Viderekomne over den romerske Kejsertids og Middelalderens Historie, 3 T. hver anden Uge, 26 (15) Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over Kilderne til Danmarks Historie i Middelalderen, 2 T., 39 (37) Tilh.; 2) fortsat de i det forrige Aar paabegyndte Øvelser i historisk Granskning for Begyndere (Deltagerne fordelte paa to Hold) 2x2 T. 22 (17) Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord. off'.: Forelæsninger: 1) over filosofisk Propædeutik, 4T., 220 (169) Tilli.; 2) over Filosofiens Historie i Tydskland fra 1850, 1 T., 65 (44) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 40 (26) Studerende; 3) gjennemgik Spinozas»Ethik«, 1 T., 21 (18) Tilh. Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 99 (96) Tilh.; 2) Forelæsninger over Pædagogik, (afsluttede), 2 T., 32 (24) Tilh., hvoraf 24 (20) Studerende. Dr. Lndv. F. A. Wimmer, Prof. ord., var paa Grund af andet Universitetshverv fritaget for at holde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. foran S Dr. Villi. Thomsen, Prof. ord., off.: 1) sproghistoriske Examinationer med særligt Hensyn til Græsk (græske Dialekter) 1 T., 10 (4) Delt.; 2) afsluttet det forrige Halvaars Kursus i det finske Sprog, 1 T., 3 (3) Delt.; 3) Forelæsninger over de finske Sprogs Slægtskabsforhold og Historie, 2 T., 3 (3 Tilh.) Dr. Thor Sundby, Prof. ord., off.: 1) franske Taleøvelser, 1 T., 60 (48) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 46(41) Studerende; 2) franske Skriveøvelser, 1 T. 59 (53) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 48 (45) Studerende; 3) Øvelser over Oldfransk,»Extraits de la Chanson de Roland«, 1 T., 24 (25) Delt.; 4) Gjennemgang af italienske Digte fra det 16de 18de Aarhundrede»Poeti anticlii e moderni«, 1 T., 8 (6) Delt., hvoraf 3 (2) Studerende. Dr. Herman Moller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over historisk nyhøjtydsk Formlære, 1 T. 15 (14) Tilh.; 2) Forklaring af Digtet Gudrun, beg. med 14. AvGntiure, 10 Tilh.; 3) tydske Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen med Tydsk

14 Forelæsninger og Øvelser. 17 som Hoved- eller Bifag, 29 (21) Delt.; 4) oldhøjtydske Øvelser 1 T., 16 Delt. Dr. George Stephens, Prof. extr, off.: Forelæsninger: 1) over Shakespear's»The Winter's Tale«, beg. med Aet 2, 1 T., 80 Tilh., hvoraf 27 Studerende, og 2) over Middel-Engelsk, Pollard's -»English Miracle Plays, Moralities and Interludesc, 1 T., 12 Tilh., hvoraf 8 Studerende; 3) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig, 3 T. Dr. Jul Lange, Prof. extr. off,: Forelæsninger over udvalgte Ænmer af græsk Billedkunst, 2 T. Dr. K. \ e>net, Prof. extr. oli.: 1) afsluttet sin Udsigt over den litaviske Sprogbygning med særligt Hensyn til Slægtskabsforholdet til de slaviske Sprog, 2 1.: 2(1) 1 i 1 li.; 2) afsluttet det det i forrige Halvaar paabegyndte Kursus i det cechiske Sprog, 2 T, 2 (2) Delt. Dr. Valtyr Gutmundsson, ordinær Docent, off.: Øvelser og Examinatorier over udvalgte Stykker af B. Melsteds nyis!andske Anthologi»Synisbok islenzkra bokmennta å 19. old«, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off'.: 1) Øvelser over Polybios' Historie (Fortsættelse) 3 T., 10 Delt.; 2) græske Stiløvelser (Fortsættelse) 3 T., 13 Delt.; 3) holdt i Forening med Professor Gertz skriftlige latinske og græske Øvelser for ældre Studerende, 2 Timer hver anden Uge, 37 (35) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: Ij Fortolkning af den assyriske Brevvexling imellem Ægyptens Faraoner og Fyrsten i Jerusalem og andre syriske Fyrster, 2 T.; 2) gjennemgaaet de assyro-babylonske og fønikiske Oldsager i Antiksamlingen, IT.; 3) Forelæsninger over Demotisk for Viderekomne, 2 T.; 4) Forelæsninger over Gammel-Ægyptisk, 2 T. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig Docent, off.; Forelæsninger over Filosofien som en sammenhængende Verdensog Livsanskuelse, 2 T., 34 (23) Tilh., af begge Kjøn, hvoraf 6 (6) Studerende. V. Saaby, midlertidig Docent, off., Fortolkning af udvalgte Stykker af Brandts gammeldanske Læsebog, 2 T., 21 Tilh. Dr. J. Paludan, midlertidig Docent, privat, men uden Betaling: 1) Examinatorier over den videnskabelige Litteraturs PTistorie i Danmark i dette Aarhundrede, 2 T., 40 (39) Delt.; 2) Øvelser i Svensk, 1 T., 23 Delt. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, off.: 1) Examinatorier over Njålssaga, 3 T., 30 (28) Delt.; 2) Examinatorier over den oldnordiske Litteraturs Historie, IT., 10 (6) Delt. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off".: 1) Øvelser og Examinatorier over fransk Sprog og Litteratur i det 16de Aarhundrede, 2 T., 60 (57) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 56 (52) Studerende; 2) Øvelser over moderne fransk Fonetik, 2 T., 37 (38) Delt., hvoraf 30 (31) Studerende. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1) tildels i Samtaleform gjennemgaaet Følelseslærens specielle Del, IT. 11 (6) Delt.; privatissime, men gratis: 2) ledet Øvelserne i det psykofysiske Laboratorium, 3x2 T., 18 (5) Delt. Privatdon'ufo. Dr. G. Brandes, off. og privat: Forelæsninger over Shakespeare, dobbelt Forelæsningsrække å 1 T. Dr. P. Brock, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Sophus Muller, off.:!orelæsninger o\er Danmarks yngre Stenalder. Forelæsningerne holdtes i det kgl. Museum foi nordiske Oldsager. Dr. Adolf Hansen, off.: engelske Skriveovelsei foi )ngro Studerende (Oversættelse efter dansk Diktat), 1 T., 29 (19) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 27 (17) Studerende. Dr. C. N. Starcke, privatissime. i en i >24 Universitetets Aarbog. A

15 18 Universitetet Række Samtaletimer gjennemgaaet de vigtigste Hovedpunkter af Erkendelseslæren, 4 T., 4 Delt. Dr. R. O. Besthorn, off.: to Kursus i Arabisk (Fortsættelse), 2 T. Dr. Theod. Bierfreund, ofl.: Forelæsninger over den engelske Litteraturs Historie i det 13de 14de Aarhundrede (Fortsættelse) og over Hovedstrømninger i engelsk Litteratur efter 1832, 2 T. Dr. Otto Jespersen off.: 1) Gjennemgang af udvalgte oldengelske Texter efter Sweet: Anglo- Saxon Reader, 2 T., 15 (13) Delt.; 2) nyengelske Taleøvelser, udelukkende for Studerende med Engelsk som Hoved- eller Bifag, 1. T., 29 (22) Delt. Dr. Jon Stefanssdn, off.: Forelæsninger over den engelske Litteraturs Historie paa Dansk samt Examinatorier over samme paa Engelsk, 2 T. Det mathematisk-naturpidenskabelige Fakultet. J. F. Johnstrujo, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Jordbundslære, 3 T., 1 (58) Tilh.; 2) holdt det mineralogiske Museum aabent for de Studerende, 8 T., 24 Delt. Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: ledet de kemiske Øvelser paa Universitetslaboratoriet, 20 1., 207 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over almindelig Iagttagelseslære i elementær Fremstilling, 2 x 2 T., 38 (16) Tilh., jfr. foran S. 887; 2) gjennemgaaet nogle Afsnit af den sfæriske Astronomi, specielt for astronomiske Studerende, 2 T,, 3 Tilh. Dr. G F. Lutken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi (Urdyrene, Snylteliv, Forplantning) og derefter Examinatorier over de lavere Dyrs Naturhistorie, 3 T., 120 (76) Delt.; 2) Forelæsninger og Repetitorier over Ichthyologien, 2 T., 16 (14) Tilh.; 3) senere holdt zoologiske Skriveøvelser med de naturhistoriske Studerende, som i den nærmeste Fremtid vilde underkaste sig Magisterkonferens eller Skoleembedsexamen, 6 Delt.; 4) holdt Studiesalen aaben paa sædvanlig Maade for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende (4 Timer for hver Studerende), 8 T., 76 (62) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 17 Studerende benyttet Studiesalen til deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., der med Ministeriets Tilladelse var fraværende i Begyndelsen af Halvaaret paa en Rejse til Udlandet, holdt efter sin Hjemkomst off.: 1) Forelæsninger over Rodens Naturhistorie for Yideregaaende, 2 T., 16 (20) Tilh.; 2) Øvelserne i Planteanatomi begyndte under hans Fraværelse under Ledelse af Assistenten ved denne Undervisning, Dr. V. A. Poulsen, 4 T., 16 Delt.; 3) Examinatorier for medicinske Studerende 2 å 4 T., 27 Delt. G Christiansen, Prof. ord., off'.: 1) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., 5 (5) Delt.; 2) Forelæsninger over Varmelære, 3 T., jfr. under den polytekni ske Læreanstalt. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Matheniatikens Historie, 2 T., 27 (3 7) Tilh.; 2) Forelæsninger over Kinematik, Dynamik og Hydrostatik, 6 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi, 3 T., 177 (36) Tilh.; 2) Examinatorier for Viderekomne i uorganisk Kemi, 2 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 3) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt, li. Pedersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Botanikens Begyndelsesgrunde for yngre, særlig medicinske Studerende, 4 T., 108 (58) Tilh. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., "off.: Forelæsninger over Differentialligningernes Theori, 4 T. Dr. F. Løffier, Prof. extr., off.: med-

16 Forelæsninger og Øvelser. 19 delte de Studerende, som forberedte sig til Skoleembedsexsamen i Natur historie og Geografi, en Oversigt over den almindelige Geografi 9 h 3 T 18 (18) Tilh. Dr. O. G. Petersen, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæs nmger over almindelig og systematisk Botanik for de farmaceutiske Stude rende, 4 T., samt mod Halvaarets Slutning ledet nogle botaniske Exkursioner 52 Delt.; 2) i Februar - April Maaneder ledet mikroskopiske og planteanatonnske Øvelser, ligeledes for de farmaceutiske Studerende, 4 T 26 Delt. Dr. R. S. Bergh,, midlertidig Docent i Embryologi og Histologi, 'off 1) i den første Del af Halvaaret afsluttet Forelæsninger over hvirvelløse Dyretypers Udvikling (Blæksprutter, Arthropoder), 1 T., 16 Tilh.; 2) derefter paabegyndt et praktisk Kursus i Kyllingens Udvikling i Ægget, 3 T 8 Delt. N. V. Ussing, Museumsassistent, midlertidig Docent i Mineralogi Oo- Geognosi, off.: Forelæsninger over Geognosi, 4 T., 59 (36) Tilh. F. K. Prytr, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, off.: Forelæsninger over Varmelære og Elektricitetslære, 3 T., 158 (49; Tilh. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, var med Ministeriets Tilladelse paa en Rejse i Udlandet, jfr. Univ. Aarb. f S og 597. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæsninger over Echinodermerne (Echinider og Holothurier), 2 T., 11 (10) Tilh. Frivat docent er. Dr. H. Valentiner, off.: Forelæsninger over»fundamentalsætninger for Rumkurvernes Theori«, 2 T., 3 (2) Tilh. Dr. II. J. Hansen, off.: 1) Forelæsninger over Krebsdyrenes Bygning og Systematik, 2 T., 7 (5) Tilh.; 2) holdt i Forbindelse med Hr. Kandidat W. Scblick Universitetets zoologiske Museums 3die Afdeling aaben for Studerende, 8 T. Dr. C. Juel, off'.: Forelæsninger over Elementerne af Inlinitesiinalregningen (nærmest for Studerende af den mathematisk-naturvidenskabelige Retning, der ikke havde til Hensigt at tage Maithematik til et Hovedfag), 2 T., 32 (16) Tilh. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, off'.: mikroskopiske Øvelser i udvalgte Grupper af Alger (Brunalger), 2 T., 6 Tilh. Dr. Emil Petersen, off.: Forelæsninger over Grundtrækkene af den theoretiske Kemi, 2 T., 32 (9) Tilh. Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran S. 12. Efteraars Halvaar Dimitterede i ' o ^H CO i IC CD 05 o» i 1 o CO Ol as GO GO 03 r 1 r 1 rh rh f-h r-h T 1 rh r-h Theologiske Studerende.. 1» Juridiske» 1» Statsvidensk.»»»» Lægevidensk. 1» Stud. mag. (lilos. Fak.) Stud. mag. (math.-nat. Fak).» 2>» Ikke valgt Studiefag»»»»»»»» >5»» lait *

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 744 Universitetet 1894 1895. III. Forelæsninger og Øvelser. 1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. For Toaaret 1894 96 har Kirke- og Undervisningsministeriet approberet

Læs mere

Efteraars-Halvaaret 1895. Det theologiske Fakultet.

Efteraars-Halvaaret 1895. Det theologiske Fakultet. Forelæsninger og Øvelser. 113 sædvanlig Adgang efter Anciennetet til Universitetets Huslejeportioner og til Option af Fribolig, i Lighed med de Professorer, der efter Omstændighederne maatte være ansatte

Læs mere

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Andre Personalia 87 Docent, Dr. pliil. F. Jonsson Tilladelse til at foretage Rejser i videnskabelige Øjemed, henholdsvis fra den 1ste Juli til den 20de September s. A. til Skotland og England og i Sommeren

Læs mere

III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser.

III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. .Forelæsninger og Øvelser. 455 III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives lier en Oversigt

Læs mere

af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Norma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder.

af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Norma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder. 198 Universitetet 1889 1890. af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Norma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder. Ved Ministeriets Skrivelse af 22de Maj

Læs mere

Det mathematisk-naturvidenskadelige Fakultet.

Det mathematisk-naturvidenskadelige Fakultet. Andre Personalia. 429 Ved Ministeriets Skrivelse af 30te Marts 1894 blev Professor, Dr. phil. K. Kroman beskikket til fremdeles indtil 31te Marts 1897 at fungere som Medlem af Examenskommissionen ved Skolelærer-

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse.

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. 106 Universitetet, 1895 1896. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. Til Rektor for Rektoratsaaret 1895-96 valgte den akademiske Lærerforsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen,

Læs mere

III. Forelæsninger og Øvelser. Efteraars-Halvaaret 1897.

III. Forelæsninger og Øvelser. Efteraars-Halvaaret 1897. 740 Universitetet 1897 1H9K. III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives lier en Oversigt

Læs mere

120 Universitetet 1876 1877.

120 Universitetet 1876 1877. 120 Universitetet 1876 1877. tiden rnaatte gjøre det fornødent (Univ. Aarb. 1873 75 S. 175), samt til med 6 pct. at forrente og afdrage et Laan til Kommunitetet, stort til Rest 78 Kr. 5 0., der i sin Tid

Læs mere

Friboliger og Huslejeportioner. 123

Friboliger og Huslejeportioner. 123 Friboliger og Huslejeportioner. 123 Hvad endelig angik Bestyreren af Hassagers Kollegium formente Konsistorium, at det var et Spørgsmaal, om ikke Værdien af den ham i denne Egenskab tillagte Bolig samt

Læs mere

III. Forelæsninger og Øvelser.

III. Forelæsninger og Øvelser. 212 Universitetet 1907 1908. III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives her en Oversigt

Læs mere

Foraar Efteraar Foraar Alm. Retslære. Repetitorier over Romerret. ret.

Foraar Efteraar Foraar Alm. Retslære. Repetitorier over Romerret. ret. 598 Universitetet 1890 1891. Den 10de Juni s. A. afgik forhenværende Underbibliotliekar ved J Universitetsbibliotheket, Justitsraad J. Hannover, R. af Dbg., ved Døden. 3. Friboliger og Huslejeportioner.

Læs mere

Efteraars Halvaar 1879.

Efteraars Halvaar 1879. Forelæsninger og Øvelser. 927 Efter Prof. Bierrings Dod holdt Docent Sundby de af denne anmeldte franske Tale- og Skriveøvelser i Efteraaret 1S79. Herfor tilstodes der ham ved kgl. Resol. 15. Jan. 1880

Læs mere

Forelæsninger oj; Øvelser.

Forelæsninger oj; Øvelser. 80 Universitetet 1883 1884. dag 1884 at regne. Ved Optionen gjordes det den eventuelle Optant til Pligt uden Erstatning at afstaa den ved Koligen endnu for Haanden værende Rest af Haven, dersom nye Byggeforetagender

Læs mere

/)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage

/)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage 472 Universitetet 1905-1906. /)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage Rejser: Professor, Dr. phil. H. Jungersen til England

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse.

B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Legat- og - Stipendievæsen. 81 8- Extraordinært Brændetillæg til Regensalumnerne m. v. Ved Skrivelse af 20de Marts 1893 bifaldt Ministeriet, efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium,

Læs mere

Forelæsninger og Øvelser.

Forelæsninger og Øvelser. 108 Universitetet 1904 1905. Juni s. A., dels til Holland i Universitetets Sommerferie, Skrivelse af 26de Maj s. A. Professor, Dr. phil. H. Jungersen fra 25de Juni til Udgangen af Juli s. A. til England

Læs mere

Forelæsninger og Øvelser.

Forelæsninger og Øvelser. Friboliger og Huslejeportioner. 143 Beneficiarens egen Bekostning. For saa vidt Andragendet derimod gik ud paa Afløsning af de forældede Kakkelovne med nye, tidssvarende, hvortil der efter det fremlagte

Læs mere

Det theoiogisjce Fakultet.

Det theoiogisjce Fakultet. 838 Universitetet 1906 1907. Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelsestid. Glarbo, C. E. N. M/t 1*75 theol. Ved Ministeriets Skrivelse af 2 / 3 1910 er han ansat som midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese

Læs mere

Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C.

Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C. Det akademiske Lærersamfund m. v. 673 Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C. Andersen 30 Kr. pr. Ark til»vejledning til Brug ved Laboratorieundervisningen i fysiologisk

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. 180 Universitetet. 1881 1882. B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Til Hektor for Rektoratsaaret 1881 82 valgte den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof..T. P. Johnstrup. der tiltraadte

Læs mere

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol. V. Eksaminer. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.): Vinteren 98-8: (97-ordningen): kandidater. (975-ordningen): kandidater. Sommeren 98: (97-ordningen): 8 kandidater. (975-ordningen): kandidater.. Juridisk

Læs mere

308 Universitetet

308 Universitetet 08 Universitetet 877 878. Ved Ministeriets Skrivelse af 4 Avg. s. A tillodes det, Prof. Heegaard at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger til. Okt.hr. Til Medlemmer af Undervisningsinspektionen for

Læs mere

2. Oprettelsen af en ny midlertidig Docentplads under det filosofiske Fakultet m. m.

2. Oprettelsen af en ny midlertidig Docentplads under det filosofiske Fakultet m. m. Det akademiske Lærersamfund. 3 II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina. 1. Omdannelse af det tilbageværende Lektorat under det lægevidenskabelige Fakultet til et Professorat.

Læs mere

II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de videnskabelige Anstalters Personalforhold.

II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de videnskabelige Anstalters Personalforhold. 818 Universitetet 1900 1901. Efter Anciennetet. Indtraadt. 1898-99. 1899-1900. 1900 1901. 3. Det lægevidenskabelige 4. Det lilosotiske w/i 72. Va 96. i/ 9 99. i/ 2 1900. / 5 1900. 8/u 1900. 1/9 86. 1/1

Læs mere

Forelæsninger og Øvelser.

Forelæsninger og Øvelser. Forelæsninger og øvelser. 133 4. Friboliger og Huslejeportioner. Den af Prof. Hermansen opterede Professorgaard i Kannikestræde blev efter hans Afgang opteret af Prof. Holten. Den derved ledig blevne Huslejeportion

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder Hyldemeter abonnementer bind Direkte Andre Årsværk

Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder Hyldemeter abonnementer bind Direkte Andre Årsværk 10. Institutbiblioteker 2001. Bestand, tidsskriftabonnementer, tilvækst, udlån, personale og økonomi. Bestand Tilvækst Udlån Personale Udgifter Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser.

1. Afgang og Udnævnelser. 822 Universitetet 1906 1907. Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1904-05 til 1906 07 meddeles følgende Oversigt: Konsistoriums Medlemmer i 1904 05 til 1906 07. Efter Anciennetet. Indtraadt.

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

2. Akademisk Disciplin.

2. Akademisk Disciplin. 368 Universitetet 1893 1894. vilde blive tilstrækkelig til Fyldestgørelse af de mange andre foreliggende Krav paa Understøttelse af den, som Ministeriet maatte ønske at kunne imødekomme. Ministeriet liavde

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. Forstærkelse af Lærerpersonalet. 919 B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelsen. Til Rektor for Rektoratsaaret 1879 80 valgte den akademiske Lærerforsamling d. 4. Oktbr. 1879 Prof., Dr. C. Goos, der tiltraadte

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1984 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Tit: 01-11 08 28 Telegramadr. UNIVCOP Telex:

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 1. Bevillingens ordinære Beløb. Paa Finansloven for 1940-41,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER SKYUM-NIELSEN. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1969.

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER SKYUM-NIELSEN. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1969. KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1968-69 VED INGER SKYUM-NIELSEN Indeholdende meddelelser for tiden 1. december 1968-30. november 1969. Fotos: J. Ambroos. ISBN 87 505 0058 9 Kobenhavn MCMLXX Bianco Lunos Bogtrykkeri

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina.

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina. 374 Universitetet 1893 1894. Konsistorium indsendte under 30te Juni 1893 til Ministeriet en Erklæring fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det var fuldstændig enigt

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1931-1932 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH s PETERSEN

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter.

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. Første Afsnit. Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. A. Universitetet. I. Bestyrelsen. a. Beretning for Aaret 1923 24. Den akademiske Lærerforsamling har i 1923 24 holdt

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

V. Akademiske Grader.

V. Akademiske Grader. G30 Universitetet 1911 l'jl'2. V. Akademiske Grader. 1. Dispensation med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. Ved kgl. Resol. af 21. I)ecbr. 1911 blev det tilladt Lærer ved de københavnske Kommuneskoler

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1971

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1971 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1970-71 VED INGER DUBECK Indeholdende meddelelser for tiden 1. december 1970-30. november 1971 ISBN 87 505 0227 1 Andelsbogtrykkeriet i Odense Un 02.1-559 BIBL. UNIV. HAFNIENSIS

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

/ lægevidensk. Ved Ministeriets Skrivelse af 20 / er han ansat som Docent i Hygiejne.

/ lægevidensk. Ved Ministeriets Skrivelse af 20 / er han ansat som Docent i Hygiejne. Friboliger og Huslejeportioner. 1145 Navu. Fødselsdag. Fakultet, Ansættelsestid. rnberg, Chr.. 15 / 2 1863 filos. Ved kgl. Resol. af 3 / 4 1911 er der tillagt ham aarligt Honorar, fra 1 l i 1911 at regne,

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

1. Anerkjendelse af Bemyndigelse for Gehejmeetatsraad, Dr. juris Goos til at holde Forelæsninger under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Anerkjendelse af Bemyndigelse for Gehejmeetatsraad, Dr. juris Goos til at holde Forelæsninger under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Det akademiske Lærersamfund. 669 hvilken Dom han akkviescerede, blev der, da han ikke var blevet immatrikuleret ved Universitetet, dels tilført Relegationsprotokollen en Bemærkning herom, dels meddelt

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1981

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1981 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1981 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1981 Udgivet ved Konsistoriums foranledning. Redaktion; Ejvind Slottved, under medvirken af Bente Dahl Andersen, Lillian Noval,

Læs mere

ARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR UNIVERSITETETS REKTOR

ARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR UNIVERSITETETS REKTOR ARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR 1944-45 UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF UNIVERSITETETS

Læs mere

Kategori / Category Hoved kategori / Category Underkategori 1 / Subcategory 1 Underkategori 1 / Subcategory 1

Kategori / Category Hoved kategori / Category Underkategori 1 / Subcategory 1 Underkategori 1 / Subcategory 1 decimal Klasser /Decimal Classfication DK5 Hoved kategori / Category 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 02.90 Leksikoner i almindelighed 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner

Læs mere

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. Akademiske Højtideligheder. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet indeholdt

Læs mere

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN ET UDVALG PORTRAITER FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET OG DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN NOVEMBER-DECEMBER 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F E RORDING

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

1. Afgang og nye {Ucfnævnelser.

1. Afgang og nye {Ucfnævnelser. Afgang - og nye Udnævnelser. 591 Som Medlem af Bestyrelseskomiieen for Kommunitetets Stipendievæsen jenvalgte Konsistorium den 14de Januar 1891 Professor, Dr. med. C. M. \eisz for et Tidsrum af 5 Aar fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Universitetets Lærere og de faste Censorer.

Universitetets Lærere og de faste Censorer. Forstærkelse af Lærerpersonalet. 155 d. 17. Novbr. s. A., fratraadte imidlertid ved sin Udnævnelse til Justitsminister og Minister for Island d. II. Juni 1875, hvorefter Professor Hermansen efter de gjældende

Læs mere

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for Oversigt over Universitetets Okonomi. 383 Ved Ministeriets Skrivelse af 19. Juli 1

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examiiia. 1. Den filosofiske Prøve.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examiiia. 1. Den filosofiske Prøve. 380 Universitetet 1899 1900. tersen kande blive forhøjet med 600 Kr.; Forslaget blev forkastet, jfr. Rigsdagstidende 1898 99 Tillæg B. Sp. 1177 78 og 1361 62. Da der paa Underkonto 1 ved Docent Saabys

Læs mere

Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification -DK5

Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification -DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification -DK5 Aszetische Literatur 01.62 Bibelen Apókryferne 22.80 Bibelen Atlas, geografi og arkeologi 22.08 Bibelen Bibelske personer Jesu Liv 22.90 Bibelen

Læs mere

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have.

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have. 144 Universitetet 1889 1890. 31 II t d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme:»Det kirkelige Embede.

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

Konsistorium udtalte derefter under 3die Maj s. A., at man ikke for Tiden mente at kunne fremme Sagen.

Konsistorium udtalte derefter under 3die Maj s. A., at man ikke for Tiden mente at kunne fremme Sagen. 1018 Universitetet 1909 1910.»Som det vil være det høje Ministerium bekendt, har der i de senere Aar indenfor Studenterverdenen været en stærkt udpræget filantropisk Interesse, som paa forskellige Maader

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

II. Det akademiske Lærersamfunri samt Censorerne ved Universitetets Examina.

II. Det akademiske Lærersamfunri samt Censorerne ved Universitetets Examina. Bestyrelse. 843 Tilstand ønskedes nu anskaffet dels et mindre, til det ældre svarende Bord, dels yderligere 6, til de nuværende svarende Lænestole. Det paa det nuværende Bord og Lænestolene værende Klæde

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1988

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1988 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1988 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1988 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K Telefon: 33 91 08 28 Telegramadr: UNIVCOP

Læs mere

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen 2012-ordningen i henhold til bekendtgørelse af 29. juni 20 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Gældende fra 1. september 2012 STUDIENÆVNET

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ERSTATTE DEN ALMINDELIGE FILOSOFISKE

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ERSTATTE DEN ALMINDELIGE FILOSOFISKE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ERSTATTE DEN ALMINDELIGE FILOSOFISKE PRØVE MED ET HØJSKOLEOPHOLD BETÆNKNING NR. 169 1957 STATENS

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Del akademiske La'rersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina-

Del akademiske La'rersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina- 70fi Universitetet 1888-1889. I en fra Politidirektøren modtag-en Udskrift af Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets 4do Kriminelkainmers Protokol oplystes det, at Studd. med. N. N. og N. N., der begge oppebar

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina.

II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina. Bestyrelse. 747 skal holdes aaben om Aftenen, hverfor det under Udgiftspost 3. a. til Biblioteket bevilgede Beløb er foreslaaet forhøjet med 175 Kr. aarlig, 2. Akademisk Disciplin. I de sidste Aar har

Læs mere