IDÉ-OPLÆG TIL EN VISIONSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ-OPLÆG TIL EN VISIONSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN"

Transkript

1 IDÉ-OPLÆG TIL EN VISIONSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN HVAD SKAL INDGÅ I EN FÆLLES HELHEDSPLAN FOR UDVIKLING AF NYSTED OG OMEGN? TEMAER OG. På et fællesmøde på Nysted Gamle Rådhus mellem repræsentanter for et bredt udsnit af Nysteds Foreningsliv, samt politikere og embedsmænd fra Guldborgsund Kommune blev det diskuteret, hvordan man bedst kunne omsætte visionerne i den nye Kommuneplan til praktiske initiativer og konkrete aktiviteteter. Man enedes om, at man som udgangspunkt skulle udarbejde et fælles oplæg til overordnet handlingsplan for Nysted og Omegn. Til at forestå det praktiske arbejde etablerede man med kommunens anbefaling en repræsentativ styregruppe bestående af Formanden for Nysted Erhvervs- og Turistforening (NET) Formanden for Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Formanden for Nysted Facaderåd og Vandtårnet, Formanden for Havnefronten i Nysted og Formanden for Nysted Bevaringsforening. Borgmester John Brædder, har bekræftet, at kommunen har besluttet at udarbejde en bevarende lokalplan for hele den gamle del af Nysted by, og at man i dette arbejde har inddraget den nævnte styregruppe. Kommunen har også stillet en proceskonsulent til rådighed for arbejdet. Styregruppen og Kommunen ønsker at inddrage byens og omegnens beboere, foreninger og erhvervsliv i størst mulig grad i det videre arbejde med at formulere visionerne og planlægge udviklingen for Nysted og Omegn. Det er derfor planen, at der i løbet af november og december afholdes henholdsvis et stormøde for Nysted og Omegns Foreningsliv og et Borgermøde, hvor alle vil få lejlighed til at deltage aktivt i den videre proces at med at formulere visoner og mål. Styregruppens Ideoplæg forelægges hermed. Denne målsætning for Nysted og Omegn danner udgangspunkt for Styregruppens ideoplæg Nysted er den gamle by, hvor Fortid og Fremtid mødes. Her er det en fælles opgave: At sikre et smukt, velbevaret, hyggeligt og aktivt by- og havnemiljø At udvikle fleksible fremtidsorienterede regler for anvendelse af ejendomme og butikker At skabe gode rammer for kultur-, natur- og fritidsmuligheder for borgere og turister At sikre en fremtidig bæredygtig udvikling for såvel Nysted som for Omegnen. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVER TEMAER 1. BYUDVIKLING 1.1 Fleksible og fremtidsorienterede regler for brug af byens ejendomme 1.2 Vandtårnet 1.3 Nysted Rådhus som et multifunktionelt kultur- og servicehus 1.4 Clausens Pakhus og Biblioteket 2. KUNST OG KULTUR 2.1 Byhuset 2.2 Aarestrup Museet 2.3 Nysted og Omegns historie 2.4 Bønnelyches Pakhus og etablering af en Grøn Kulturkile. 3. HAVN OG HAVNEFRONT 4. MILJØ OG ENERGI 5. NATUROMRÅDER OG KULTURHISTORIE 6. LANDDISTRIKTERNE 7. ERHVERVSUDVIKLING OG TURISME 8. SPORT OG FRITID 9. INFORMATION OM BY OG EGN. 2

3 IDEOPLÆG TIL INDSATSPUNKTER I EN FÆLLES HELEHEDSPLAN Styregruppen har i Ideoplægget taget fat på en række temaer som er vigtige for by og omegn. Og har under hvert tema opregnet et antal indsatspunkter, som kunne tænkes at være af betydning for udviklingen af by og omegn. Hvert af indsatspunkterne indledes med en kort karakteristik af situationen, og der stilles et antal spørgsmål vedrørende sagen til drøftelse: Hvordan kan man her bedst fremme udviklingen i by og omegn i den given sammenhæng? 1. BYUDVIKLING 1.1 Fleksible og fremtidsorienterede regler for brug af byens ejendomme Byens hovedstrøg skæmmes i stigende grad af lukkede butikker, og vi har i Nysted en almen interesse i at gøre noget ved dette problem. Hvordan kan byens borgere, foreninger og handelsliv ændre den negative udvikling med lukkede butikker? Hvilke tiltag vil kunne understøtte tilflytning og renovering af huse i Adelgade? Hvordan sikres at byen bibeholder sin æstetiske profil også når der sker forandringer? Hvori består interessemodsætninger mellem berørte butiksindehavere og ejendomsbesiddere? Hvordan kan parterne tilgodeses? Vil en mulighed for at give fritidsstatus til en mindre/større andel af lejlighederne i byen kunne påvirke tilflytning, købstadsturisme og byens økonomi positivt eller negativt? Hvad vil det føre til hvis butiksklausulen fastholdes? Vil mere fleksible bestemmelser for at anvende bygninger, hvor tidligere butikker ikke længere er i drift, kunne give mere liv i Adelgade og byen? Hvordan kan disse fleksible bestemmelser udformes? 1.2 Vandtårnet Vandtårnet er fredet, men er i akut behov for restaurering. Foreningen Nysted Vandtaarn har en målsætning om at udvikle tårnet til et oplevelsescenter af internationalt format. 3

4 Hvordan kan man bedst understøtte Foreningen Nysted Vandtaarn? Hvad er Foreningen Nysted Vandtaarns behov for støtte support - dialog? 1.3 Nysted Rådhus som et multifunktionelt kultur- og servicehus Byens gamle rådhus, som er byens naturlige samlingspunkt, er fortsat kun delvis benyttet. Man har før været bekymret for at kommunen ville afhænde Rådhuset, helt eller delvist. Direktionen har nu meldt ud, at de har valgt en model 3, som udnytter hele Det Gamle Rådhus som et åbent og udadvendt Kulturcenter, der retter sig mod en lang række brugere og borgere. Rådhuset kommer med model 3 til at indeholde: Borgerservice, Politi, Nysted Bibliotek, Info-Cafee, Turistinformation, Lokalhistorisk Arkiv, Mødelokaler i Byrådssal og ved foyeren, Naver-lokaler, Socialpsykiatrien, Hjemmeplejen. Hvis man skal prioritere, og hvis man ved at samle en række offentlige funktioner med bibliotek og borgerservice i ét hus kan sikre funktionernes overlevelse, er det så en acceptabel løsning at flytte biblioteket? Hvordan og hvem kan drage nytte af Rådhuset som et åbent og udadvendt kulturcenter? Var det bedre for byen, at huset huset anvendes som et dagtilbud, der løser socialpolitiske opgaver for en særlig gruppe af borgere fra Nysted og Nykøbing F? Er der andre anvendelsesmuligheder for bygningen? 1.4 Clausens Pakhus og Biblioteket Clausens Pakhus er et smukt renoveret og fredet pakhus, der fungerer som bibliotek, udstillingssted og mødested. Kommunens forslag om at flytte biblioteket til Rådhuset har givet anledning til protester og underskriftsindsamling. Kommunens spare-, rationaliserings- og centraliseringsinitiativer taget I betragtning, er det relevant at spørge, hvor længe Nysted kan beholde et egentligt bibliotek? Kan det tænkes, at man ved at samle de offentlige funktioner med bibliotek og borgerservice i ét hus, vil kunne sikre de kommunale funktioners overlevelse i byen? Hvordan kan man udnytte Clausens Pakhus hvis bibliotektet flyttes? 4

5 2. KUNST OG KULTUR Nysteds historie, natur og beliggenhed skaber grobund for at udvikle et flerstrenget kunstog naturmiljø. Det indgår også i visionerne i den nye Kommuneplan. Byen har veletablerede kunst- og kulturaktiviteter, der i høj grad understøtter byudviklingen og turismen. Hvordan kan byens kunst- og kulturaktiviteter udvides og synliggøres mere, så de bidrager til at skabe grobund og mulighed for yderlige udvikling på området? Er de mange udstillingsaktiviteter i Nysted baseret på frivilliges indsats, som fx Havne- og Rådhusgalleriet, et aktiv for byen? 2.1 Byhuset Byhuset er et velfungerende og velbesøgt sted med biograf, koncerter og udlejning til festog mødeformål. Byhusforeningen har allerede i en årrække i Byhuset løbende præsteret flotte og velbenyttede kulturtilbud, og er naturligvis fortsat en væsentlig del af byens kulturliv. Er der mulighed for yderligere initiativer i Byhuset? Hvordan understøtter man, at biografens teknologi fornys til de digitale krav? 2.2 Aarestrup Museet Aarestrupmuseet er et landskendt og respekteret museum. Det er et vigtigt hus og en attraktion i Nysted. Museet har behov for økonomisk opbakning for at sikre museets fortsatte eksistens og virke. Hvordan kan man bedst understøtte Aarestrupmuseets fortsatte eksistens og virke? Hvordan kan baghuset aktiveres til fordel for Aarestrupmuseet? 5

6 2.3 Nysted og Omegns historie Den lokale historie og kultur er vigtige elementer, som bør indgå i den fremtidige udvikling. Lokalhistorisk Arkiv i Nysted og Frejlevarkivet har omfattende historisk arkiver og råder over stor viden og ekspertice på området, og er dermed væsentlige aktiver for byens kulturliv og udvikling. Hvordan kan man bedst understøtte og nyttiggøre lokalhistoriske akiver til fordel for Nysted by og omegen? Hvordan kan man gøre de lokalhistoriske arkiver mere tilgængelige? 2.4 Bønnelyches Pakhus etablering af en Grøn Kulturkile Guldborgsund Kommune har i Kommuneplanen visioner om Nysted som en vigtig kultur- og turistby i kommunen. Der kan skabes et kombineret natur- og kunstområde som en Grøn kulturkile ved: at der etableres en grøn kile fra Wichmandsvej over Savsværks-grunden, Ny Østergade og de store åbne arealer omkring Pakhuset og Bagergangen frem til Adelgade, med stiforbindelse ned til Rørsøen og den allerede eksisterende sti langs Rørsøen at den lukkede bæk frilægges på savværksgrunden og den stensatte dam oprenses og renoveres at den grønne kile med gode stiforhold skaber en direkte og smuk forbindelse mellem det gamle centerområde i Adelgade og det nye centerområde med supermarkeder ved Wichmandsvej Bønnelyches Pakhus indgår i Nysted Bevaringsforenings planer som et centralt udstillingsted for billedkunst Clausens Pakhus anvendes allerede til skiftende udstillinger i salen på 1.sal. De to pakhuse byder tilsammen på en betragtelig udstillingskapacitet og giver med de markante bygninger en særlig attraktion til byen. Vil et kombineret natur- og kunstområde som den skitserede Grønne kulturkile kunne være et centralt bidrag til Nysted bys kulturprofil og kulturaktiviteter? Kan et sådant kultur- og kunstmiljø tænkes at indgå i et samspil med Fuglsang Kunstmuseum? Hvorledes vil etableringen af et aktivt kulturmiljø i tilknytning til Fuglsang kunne 6

7 påvirke Nysteds erhvervs- turismeudviklingen? Er det en god ide at etablere Den Grønne Kulturkile? Er der andre initiativer eller forslag i tilknytning til ideen om Den Grønne Kulturkile? 3. HAVN OG HAVNEFRONT Havnen og Havnefronten har gennem århundreder været basis for byens etablering, eksistens og udvikling og er fortsat byens puls og mest attraktive seværdighed og miljø. Den smukke naturhavn, Noret, Havnefronten og hele havnemiljøet med udsigten til Ålholm Slot og Østersøen er byens hovedoplevelser. Hvordan kan vi bedst fastholde, vedligeholde, videreudvikle og promovere nedenstående forhold: Havneområdets arkitektur, anvendelse og vedligeholdelse generelt? Havneområdets maritime oplevelser og sejlsport med nye aktiviteter? Havnekontoret og dets tilhørende faciliteter til gunst for gæstesejlere og turister? Restaurationsmiljøet? Overnatningsmuligheder? Hvordan sikrer man bedst et vitalt, aktivt og attraktivt miljø? 4. MILJØ OG ENERGI Miljø og energi er emner, som i stadig højere grad præger udviklingen lokalt som internationalt. Nysted og Omegn har i flere år vist nye veje og muligheder. Byen er ved at blive kendt i sammenhæng med miljø og energi med følgende elementer: Nysted Havvindmøllepark Vindens Verden Nysted Varmeværk, der udelukkende kører med biobrændsel Kettinge Biogasanlæg, der samarbejder med varmeværket Refas moderne Genbrugsanlæg i Nysted. 7

8 Der har været tale om individuelle og pragmatiske aktiviteter, der er etableret skridt for skridt. Set i et aktuelt internationalt perspektiv er der tale om noget unikt. Hvordan kan vi bedst bruge de nævnte miljø- og energiinitiativer til at promovere byen på en positiv måde? Kan klimavenlig energi og rent miljø tiltrække nye bosættere og turister? 5. NATUROMRÅDER OG KULTURHISTORIE Nysted og Omegn er begunstiget med mange smukke områder og oplevelser. Og dens lange historie som et vigtigt bosætningsområde afspejler sig i en rig kultuarv med mange fortidsminder i Frejlev Skov og egnen i øvrigt, Skalkekorset, de mange kirker og herregårde, og et unikt købstadsmiljø. Hvordan kan vi bedst bevare, vedligeholde, videreudvikle og markedsføre disse særlige kvaliteter ved Nysted og omegn, så nye borgere, tilflyttere og turister får et godt kendskab til dem?. Hvordan fremmes en udvidelse Paradisrutens stiforbindelser udvides - således at hele Lolland Falster bindes sammen i et stort netværk af stier for vandrere og cyklister? Er det en ide at understøtte og udvikle ridesporten gennem en udbygning af med ridestier lang stierne? Hvordan varetager man bedst adgangen og benyttelsen af Strandene og Skovområderne? Hvilke muligheder er der for at følge op med nye initiativer inspireret af privates eksempel i omegnen til Nysted? Som eksempler kan nævnes: Døllefjelde-Musse Naturpark. Et lokalt netværk har skabt grundlag for etablering af en egentlig naturpark i et tidligere grusgravsområde med omfattende nyplantning og historisk forankring i netop dette område med jernalderhus og med gode faciliteter for friluftsliv og undervisning. Udformningen er sket i samarbejde med egnens museer. Kettinge Grusgrav. Troels Jørgensen har i samarbejde med Kettinge Bylav udviklet et lokalt samlingssted for sport, kultur og andre fritidsaktiviteter. Er der andre muligheder for lignende satsninger på naturområderne, der både kan øge landdistrikternes tiltrækningskraft for turisme og også give et væsentligt bidrag til, at nye borgere ønsker at bosætte sig i området? 8

9 6. LANDDISTRIKTERNE Lolland er et landbrugsområde, hvor omkring halvdelen af befolkningen fortsat har deres rødder i landdistrikterne. Her har mange yngre familier med børn fundet råd og plads til at etablere sig. Men landdistrikterne er truet af den fortsatte centralisering af servicefunktioner i kommune centrene. Der er risiko for en selvforstærkende negativ effektrække: Besparelse på skolebudgettet medfører lukning af lokal skoler -> fraflytning af børnefamiler -> flere tomme hus -> faldende priser på huse -> indflytning af problemfamilier -> yderligere fraflytning -> stigning i udgifter på sociale budgetter. Netto virkningen: større kommunale udgifter og ringere forhold i landdistrikterne. Hvordan og gennem hvilke initiativer kan man bidrage til: At den igangværende negative udvikling i landdistrikterne bremses, så kommunen gennem sine rationaliseringer ikke bidrager til at nedgradere og funktionstømme landsbyerne? At landdistrikterne i stedet udvikles, så de fortsat giver attraktive levemuligheder for borgerne på landområdernes egne præmisser? Hvordan kan kommunen styrke landområdernes udvikling som attraktive bosætningsområder? Og hvordan kan vi selv bidrage hertil? Hvordan kan Øster Ulslev få sin status opgraderet til lokalcenter? 7. ERHVERVSUDVIKLING OG TURISME Der er brug for en aktiv informationsformidling om byen og omegnens forhold, der peger på muligheder, tilbud og servicefaciliteter for borgere, gæster, turister og erhverv. Hvordan formidler man bedst information om: Bosætning, både heltidsboliger og fritidsboliger? Beskæftigelsesmuligheder? Erhvervsmuligheder og -udvikling? Turisme som et fremtidigt hovederhverv? Købstadsturisme i Nysted? 9

10 Hvordan udbygger man bedst muligt informationsaktiviteterne generelt i samspil med andre interesserede parter.? Guldborgsund Kommune har udpeget Nysted som et af kommunes fyrtårne for turisme. Turisme skal være genstand for særlig udvikling og prioritering. Nysteds smukke natur, det historiske købstads- og havnemiljø giver de bedste rammer for at markedsføre hele området som et attraktivt turistmål. Nysted har indenfor de seneste år har mistet to store attraktioner: Ålholm Bilmuseum og Timesharehotellet Hapimag. De to virksomheder trak et betydeligt antal indenlandske og udenlandske turister til byen. Hvordan kan man kompensere for Ålholm Bilmuseum og Timeshare-hotellet Hapimag? Kan manglen på specielle højprofilerede turistmål opvejes af byens mange natur-, og kulturtilbud samt af et godt værtsskab? Hvordan kan et godt værtsskab udvikles og promoveres? Kan Nysted og omegns samlede foreninger, og erhvervsvirksomheder, restaurationer, kunst- og kulturliv i fællesskab skabe et særligt positivt og gæstfrit miljø, så man som turist eller besøgende kan se, føle og mærke, når man kommer til byen? Kan byen og områdets historie og kultur danne grundlag for flere / nye årlige turistattraktioner, der tiltrækker et stort publikum? Der tænkes her på bl.a.: Døllefjelde Musse Marked, Knækkeryg Marchen, Den årlige Havnefest, Hajkutter-Regattaen Nysted-Rostock, Middelalderfestivalen, Møllefesten i Kettinge. Disse begivenheder er i stor udstrækning gennemført i fællesskab på tværs af Nysted og Omegns foreningsliv? Er der ideer og kræfter til at udvikle nye lignende initiativer? 8. SPORT OG FRITID Der er mange sports- og fritidsmuligheder på egnen, men mange af disse er ikke særligt synlige for en større offentlighed. Er der brug for en højere grad af synliggørelse af sports- og fritidsmuligheder? Er der brug for et større samspil mellem de mange lokale foreninger? Har vi hal-kapacitet nok? Er der behov for andre fritidsaktiviteter for unge? 10

11 Er der mulighed for at turister kan bruge egnens sportsfaciliteter? 9. INFORMATION OM BY OG EGN. Nysted og Omegns Fællesråd har i samspil med andre foreninger allerede etableret en række informationsaktiviteter, som anført nedenfor; Info-Caféen på Nysted Gamle Rådhus, som fremover drives af frivillige i tæt samarbejde med Kommunen og den lokale Borgerservice Hjemmesiden der nu er til rådighed for information om Nysted og omegns samlede foreningsliv og deres aktiviteter generelt, såvel som for beskrivelser og henvisninger til relevante historiske, kulturelle og turistmæssige aktiviteter og oplevelser. Hjemmesiden kan også i væsentlig højere grad, end det er tilfældet nu, anvendes bredt af forretningsdrivende til at præsentere deres forretninger og tilbud. Etablering af en fælles aktivitetskalender på som løbende opdateres af den ansvarlige web-master Udarbejdelse og opdatering af nye oversigtskort med detailinformationer om byens og områdets erhvervs-, forretnings- og restaurationsliv mv. Udarbejdelse, trykning og oversættelser af turistrelaterede brochurer og flyers Drift og vedligeholdelse af byens gamle informationsskabe ved byens indkørselsveje og havnen mv. Lokalhistorisk Arkivs opsætning af historiske tavler på udvalgte steder Hvorledes bedømmes værdien af disse aktiviteter generelt? Er der interesse for at videreudvikle nævnte initiativer I fællesskab? Hvordan udbygges den aktive informationsformidling af Nysted og Omegns kvaliteter og aktiviteter via lokalpressen og andre relevante medier? / STYREGRUPPEN

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune

KØBSTADSPROJEKT NYSTED Forslag til Guldborgsund Kommune KØBSTADSPROJEKT NYSTED 2013+ Forslag til Guldborgsund Kommune KONCEPT & STRATEGI Hele den gamle købstad er udviklingsmålet Synergi: flere initiativer, der understøtter hinanden Projektet realiseres i samspil

Læs mere

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Tredje Nyhedsbrev 2010

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Tredje Nyhedsbrev 2010 Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Tredje Nyhedsbrev 2010 Introduktion NOF.s aktiviteter har været genstand for livlig debat de seneste uger med fokus på den aktuelle debat omkring Rådhusets og Bibliotekets

Læs mere

FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011

FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011 FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR NYSTED OG OMEGN Juni 2011 FORMÅL OG BAGGRUND På et fællesmøde på Nysted Gamle Rådhus 19. april 2010 mellem repræsentanter for et bredt udsnit af Nysteds Foreningsliv samt politikere

Læs mere

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF)

Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Nysted og Omegns Fællesråd (NOF) Formål og baggrund: NOF, der blev etableret den 27. Maj 2008, er et tværfagligt organ, der har til formål at varetage Nysted og Omegns overordnede interesser og fremtidige

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder NYSTED KULTURSTI En guide til Nysteds lyksaligheder Kulturstien fører den vandrende gennem byens hovedgade, langs havn og Rørsø og forbi markante bygninger. Ideen er at give et helhedsindtryk af den gamle

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

NYSTED: BYUDVIKLING OG BEVARING AF BYGNINGSKULTUREN.

NYSTED: BYUDVIKLING OG BEVARING AF BYGNINGSKULTUREN. NYSTED: BYUDVIKLING OG BEVARING AF BYGNINGSKULTUREN. Karl Krarup, formand for Nysted Bevaringsforening Oplæg ved debataften i Maribo den 30.9. 2015: Byudvikling eller afvikling. Arrangeret af Bevaringsforeningen

Læs mere

NOF GENERALFORSAMLING 2013.03.07 REFERAT

NOF GENERALFORSAMLING 2013.03.07 REFERAT NOF GENERALFORSAMLING 2013.03.07 REFERAT GENERALFORSAMLINGEN FOR NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD AFHOLDTES KL 19 I NYSTED BÅDELAUGS LOKALER. I mødet deltog ca. 50 personer 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Høringssvar på Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi fra Nysted og Omegns Fællesråd

Høringssvar på Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi fra Nysted og Omegns Fællesråd Høringssvar på Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi 2015-2027 fra Nysted og Omegns Fællesråd Byrådet har primo 2016 sendt sin Kommuneplanstrategi 2015-2027 til høring med frist den 28. februar 2016.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23

NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23 NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23 TILSTEDE: Arne Høegh, Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen, Karl Krarup (referent, vært), Mogens Lundh, Svend-Helge Hansen. Afbud fra; Benny Harvits 1. Godkendelse af Dagsorden

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 30. august 2016 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 30. august 2016 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 30. august 2016 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Sv. H. Hansen Dagsordenen blev godkendt. 1. Turisme. KA og KK orienterer fra

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Henrik Olsen. Følgende dagsorden blev godkendt: 0. Meddelelser. Ingen. 1.

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET VISION 4: NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET Profilering, turisme og bosætning. Kommunen har en fantastisk og smuk natur, som er en værdifuld ressource i forhold til det gode liv, bosætning og turisme.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik

Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik Workshop 2 Oplevelsesøkonomi og sammenhængen mellem erhverv og bypolitik Inger Callisen, arkitekt m.a.a., Pia Heike Johansen, Adjunkt, PH.D, Syddansk Universitet Jens Otto Callisen, byfornyelseskonsulent,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Summary fra Borgermødets gruppearbejde på Skansepavillionen. onsdag den 18.maj 2011 i tiden fra kl 19:00 til 22:00.

Summary fra Borgermødets gruppearbejde på Skansepavillionen. onsdag den 18.maj 2011 i tiden fra kl 19:00 til 22:00. Summary fra Borgermødets gruppearbejde på Skansepavillionen onsdag den 18.maj 2011 i tiden fra kl 19:00 til 22:00. Borgermødets baggrund, formål og temaer fremgår af følgende materiale og aktiviteter,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere