Sydals Kommune Lokalplan LY 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydals Kommune Lokalplan LY 23"

Transkript

1 Sommerhusområde, Solskrænten i Mommark. Sydals Kommune Lokalplan LY 23 Tillæg nr. 11 til Kommuneplan

2

3 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan LY 23 Sommerhusområde, Solskrænten i Mommark. Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelsen. 3 Forudsætninger, formål og indhold. 4 Forholdet til anden planlægning.. 6 Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering samt hegn Bebyggelsens ydre fremtræden Byggelinier Vej, sti og parkering Ledningsanlæg og antenne Varmeforsyning Kloakering Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Ophævelse af ældre lokalplan Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 20 Vedtagelsespåtegning.. 22 Bilag Matrikelkort. 23 Lokalplankort.. 25 Lokalplanen er udarbejdet for Sydals Kommune, Teknisk Forvaltning, Skovsholm 1, Hørup, 6470 Sydals af Landinspektørgården I/S, Nordre Boulevard 93, 6800 Varde på vegne af REKA Gruppen A/S, Reesensvej 2, 6800 Varde. Ortofoto Cowi. Grundkort KMS. Foto Landinspektørgården I/S. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

4 2 Indledning Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er den plantype, en kommunalbestyrelse skal anvende, når den skal fastlægge bestemmelser om anvendelsen af fast ejendom, regulere bebyggelse m.v. Reglerne i en lokalplan er bindende fore ejere, lejere og brugere m.v. Det siger Planloven. Planloven siger også, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet overordnet plan for hele kommunen. Det er Kommuneplanen, og den indeholder de overordnede rammer, som lokalplanen skal udarbejdes inden for. I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes lokalplaner for at sikre, at kommuneplanen bliver til virkelighed. Desuden skal der altid udarbejdes en lokalplan i forbindelse med større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen altid udarbejde lokalplaner, når den skønner, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. I lokalplanen kan der være bestemmelser for et områdes anvendelse og udformning, bebyggelsens placering og udseende, herunder størrelse og udformning. Lokalplanen kan også indeholde bestemmelser om bevaring af bebyggelse og beplantning, om veje og stier samt bestemmelser, der har betydning i det enkelte tilfælde. En lokalplan kan derimod ikke ændre på den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom i lokalplanområdet. Lokalplanen skal sikre, at et område får den udformning, som tager mest muligt hensyn til omgivelserne samtidig med, at der tages hensyn til den øvrige planlægning i kommunen. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at borgere og andre myndigheder får kendskab til forslaget, så de kan sætte sig ind i det og eventuelt komme med indsigelser eller ændringsforslag. Lokalplanen skal være fremlagt offentligt i mindst 8 uger. Når offentlighedsperioden er udløbet, skal kommunalbestyrelsen gennemgå de indsendte ændringsforslag og indsigelser og eventuelt indarbejde dem i lokalplanen, og først herefter kan lokalplanen vedtages endeligt.

5 Indledning 3 Sydals Kommune Lokalplan nr. LY 23 Sommerhusområde, Solskrænten i Mommark. Offentliggørelse For at give kommunens borgere og andre interesserede lejlighed til at sætte sig ind i forslaget, har det været fremlagt i 8 uger fra den 15. juni 2005 til den 10. august Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2005 endelig vedtaget planen med enkelte mindre rettelser som følge af de kommentarer, der er fremkommet til forslaget i offentlighedsperioden. Lokalplanområdets placering Yderligere oplysninger Såfremt denne lokalplan måtte give anledning til spørgsmål, kan De rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, tlf Sydals Kommune Lokalplan LY 23

6 4 Redegørelse Lokalplanens forudsætninger Lokalplanområdet ligger for enden af Fiskervej og omfatter et areal, som hidtil har været anvendt delvist som campingpladsen Solskrænten og delvist som en mindre feriebybebyggelse (som en del af campingpladsen), hvor udlejningen kun måtte ske til ejerforeningens medlemmer. Området afgrænses mod nord og vest af et område med fredskov (Stævningsskov) og bagved det åbne land med marker der dyrkes jordbrugsmæssigt. Mod nord løber tillige et vandløb, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Lidt længere mod nord ligger et tilstødende sommerhusområde ved Rævebæk. Mod øst afgrænses området over en strækning af Lillebælt. Videre mod øst og syd afgrænses lokalplanområdet af det åbne land med marker der dyrkes jordbrugsmæssigt. En del af lokalplanområdet ligger søværts strandbeskyttelseslinien. Arealet søværts Strandbeskyttelseslinien. Arealet med Fredskov og beskyttet vandløb. Det åbne land mod øst og syd. Lokalplanområdet ses i baggrunden. Det åbne land mod øst mellem lokalplanområdet og havet. Lokalplanen omfatter matr.nr. 64, 85, 96 og del af matr. nr. 80, Sarup, Lysabild og udgør ca m². Området har zonestatus som sommerhusområde, bortset fra en del af matr. nr. 64, Sarup, Lysabild, et vejareal, som ligger i landzone. Områdets hidtidige zonestatus fastholdes. Området har siden 1997 været omfattet af lokalplan LY 11. Den eksisterende lokalplan fastlagde, at en del af området skulle anvendes til campingplads og en anden del til ferieby. Området ønskes i stedet anvendt til et sommerhusområde. For at muliggøre det er der udarbejdet denne lokalplan LY 23.

7 Redegørelse 5 I kommuneplanens rammer har området henholdsvis betegnelserne LY S2, der er udlagt til sommerhusområde og ferieboligbebyggelse og LY D7, der er udlagt til campingplads. Inden for kommuneplanens område LY S2 ændres anvendelsen fra sommerhusområde og ferieboligbebyggelse til kun at være sommerhusområde. Inden for kommuneplanens område LY D7 ændres anvendelsen fra campingplads til sommerhusområde, og i kommuneplanens rammebestemmelser for området er der ikke fastsat bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplan nr. 11 til Kommuneplan , som offentliggøres sideløbende med forslaget til lokalplan. Lokalplanområdet er i regionplanen kategoriseret som et eksisterende sommerhusområde. Lokalplanens formål og indhold Det er lokalplanens formål, at sikre, at området der hidtil har været anvendt til campingplads kan udstykkes og bebygges med 28 sommerhuse, og at de 18 eksisterende feriehytter kan udstykkes til individuelt ejede sommerhuse, hvortil der ikke må opføres yderligere bebyggelse. Det er også lokalplanens formål at sikre, at ovenstående sker under hensyntagen til de natur- og landskabelige interesser i området. Lokalplanen vil muliggøre opførelse af nye sommerhuse og fastlægge bestemmelser om etablering og vedligeholdelse af levende hegn og fællesarealer mv. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver området i sommerhusområde. Feriebybebyggelsen, som ændres til individuelt ejede sommerhuse med udsigt til havet. Campingpladsen, hvor der vil kunne udstykkes sommerhuse med udsigt til enten havet, det åbne land eller skoven. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

8 6 Redegørelse Forholdet til anden planlægning Regionplan I regionplanen (Forslag til Regionplan 2005) ligger området indenfor et eksisterende sommerhusområde. Mod syd grænser området op til et område, som i regionplanen er udpeget som et værdifuldt landskab, og længere mod syd har landskabet karakter af værdifuldt kystlandskab. I området er der almindelige drikkevandsinteresser. Luftfotokort fra amtets hjemmeside, hvor de regionplanmæssige bindinger er undersøgt. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af de bestemmelser, der ligger i Kommuneplan , som henholdsvis rammeområde LY S2, der er udlagt til sommerhusområde og ferieboligbebyggelse og LY D7, der er udlagt til campingplads. Inden for kommuneplanens område LY S2 ændres anvendelsen fra sommerhusområde og ferieboligbebyggelse til kun at være sommerhusområde. Inden for kommuneplanens område LY D7 ændres anvendelsen fra campingplads til sommerhusområde, og i kommuneplanens rammebestemmelser for området er der ikke fastsat bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplan nr. 11 til Kommuneplan for et nyt rammeområde LY S5, som offentliggøres sideløbende med forslaget til lokalplan.

9 Redegørelse 7 Zonestatus Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde, bortset fra en del af matr.nr. 64, Sarup, Lysabild, et vejareal, som ligger i landzone. Den hidtidige zonestatus bibeholdes. Jordbrugsinteresser Der er ikke landbrugspligt på området. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området skal separatkloakeres med afledning af spildevand til rensningsanlægget i Hummelvig og overfladevand til nedsivning. Den del af lokalplanområdet, som er bebygget med ferieboliger er kloakeret og tilsluttet et eksisterende offentligt kloakledningsnet nord for området. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der på den enkelte grund sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere. Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra et privat alment vandforsyningsanlæg, Sydals Øst Vandforsyning. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er ikke omfattet af en varmeforsyningsplan. Opvarmning af bygninger sker derfor ved individuel varmeforsyning. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet. Der henvises i øvrigt til jordforureningslovens 71: Såfremt der under bygge- og jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen, Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Fredningsforhold og naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet er en del af området beskyttet i flg. Naturbeskyttelsesloven. Mod nordvest er en del af området registreret som fredskov, og længst mod øst er området omfattet af strandbeskyttelseslinien. Lokalplanen muliggør en mindre udvidelse af Fiskervej ind i arealet med Fredskov. Dette forudsætter Gråsten Skovdistrikts tilladelse. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

10 8 Redegørelse Museumsloven Haderslev Museum har foretaget en arkivarisk kontrol af lokalplanen iht. museumslovens 23 og udtaler bla.: Inden for Lokalplanområdet vil der være en vis risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejdet. Der er ikke registreret kendte fortidsminder på det aktuelle område, men umiddelbart nord for området er der registreret en større boplads og en gravhøj fra stenalderen. Der vil derfor være en vis risiko for under anlægsarbejder inden for lokalplanområdet at støde på hidtil ukendte gravhøje eller bopladser ned tilknytning hertil. Haderslev museum anbefaler, at der foretages en prøvegravning på området med henblik på at konstaterer, om der findes jordfaste fortidsminder, og om de i så fald har en karakter og bevaringsgrad, der nødvendiggør en egentlig udgravning. Skulle der træffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg under udførelsen af byggeri eller andet anlægsarbejde, skal arbejdet jf. museumslovens 27 omgående indstilles i det omfang det berører fortidsmindet og Haderslev Museum adviseres. Miljøvurdering af lokalplanen I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der i forbindelse med tilvejebringelsen af et lokalplanforslag foretages en vurdering af, om planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, som udarbejder planforslaget, efter forudgående høring af andre myndigheder hvis område berøres. Hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hvis planforslaget antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal afgørelsen med begrundelsen her for offentliggøres med oplysning om, at afgørelsen kan påklages (jf. planlovens bestemmelser inden 4 uger). Kommunalbestyrelsen vurderer, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet hverken på det internationale naturbeskyttelsesområde eller miljøet i øvrigt. Der er alene tale om en ændret anvendelse af lokalplanområdet fra campingplads til sommerhusområde, som ikke anses for at have en ændre indflydelse på miljøet i eller uden for lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen har tillige vurderet, at forslaget ikke udover Sønderjyllands Amt berører andre myndigheders område på en sådan måde, at denne afgørelse forudsætter en høring. Sønderjyllands Amt har haft Kommunalbestyrelsens afgørelse til gennemsyn sammen med et foreløbigt udkast til lokalplanforslaget, og har tilkendegivet, at de deler Kommunalbestyrelsens ovenstående antagelse af, at forslaget ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

11 Redegørelse 9 Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, der strækker sig 3 km ind i landet. Inden for zonen må der ikke opføres bebyggelse, uden der redegøres for bygningers og anlægs visuelle påvirkninger af omgivelserne. Visuel vurdering Lokalplanområdets placering i kystnærhedszonen og i forhold til Lillebælt. Lokalplanområdet, der er på ca m², ligger 100 m vest for Lillebælt. Mod kysten er der en ca m høj skrænt beklædt med skovbeplantning. Området er i forvejen delvist bebygget med ferieboliger. Arealet længst mod syd har været anvendt til campingplads, og på arealet er der i forvejen etableret faste bebyggelser (forpagterbolig, toiletfaciliteter mv.). Den visuelle påvirkning af nærområdet (inden for lokalplanområdet og på marken umiddelbart syd og øst for området) forbedres væsentligt ved at tæt opstillede, hvide campingvogne og spraglede telte forsvinder til fordel for spredte bebyggelser i dæmpede farver med beplantninger omkring. Ny bebyggelse og anlæg vil ikke have visuel indvirkning på de kystnære områder. Det vil ikke kunne ses fra stranden eller havet. Det vil heller ikke kunne ses på afstand, hverken fra nord, syd eller vest. Der er således heller ikke tale om en særlig visuel påvirkning af baglandet eller det tilstødende værdifulde landskab. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

12 10 Redegørelse Højdeforskelle i terrænet og skovbeplantningen nord og vest for området betyder, at lokalplanområdet ikke kan ses fra nord og vest her set fra Sarupvej. Lokalplanområdet vil over store afstande ikke kunne ses nordfra - her set fra Mommark Havn. Hellere ikke over kortere afstand fra nord vil lokalplanområdet kunne ses fra kysten pga. den store højdeforskel og den tætte skovbeplantning.

13 Redegørelse 11 Lokalplanområdet kan ikke ses fra syd over store afstande her set fra vejen, Saruphav. Lokalplanområdet kan ikke ses fra syd over store afstande her set fra kysten for enden af vejen, Saruphav. Hellere ikke over kortere afstand fra syd vil lokalplanområdet kunne ses fra kysten pga. den store højdeforskel. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

14 12 Redegørelse

15 Lokalplanens bestemmelser 13 Sydals Kommune Lokalplan LY 23 Sommerhusområde, Solskrænten i Mommark. I henhold til lov om planlægning bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål, at sikre: at området fremover anvendes til sommerhusområde, at feriebybebyggelsen inden for delområde I ændres til individuelt ejede sommerhuse, at campingpladsen nedlægges og delområde II udstykkes til bebyggelse med sommerhuse, at der fastsættes retningslinier for områdets udstykning, samt dimensionering af veje og stier, og at der fastsættes retningslinier for områdets anvendelse, bebyggelsens udformning og de ubebyggede arealers karakter, herunder at der inden for delområde I ikke opføres yderligere bebyggelse eller foretages hegning. 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. ene. 64, 85, 96 og del af matr. nr. 80, Sarup, Lysabild samt alle parceller, der efter den 22. februar 2005 udstykkes fra nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne I og II, som vist på kortbilag En del af matr. nr. 64, Sarup, Lysabild forbliver i landzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Matr. nr. ene 85, 96 og del af Sydals Kommune Lokalplan LY 23

16 14 Lokalplanens bestemmelser matr. nr. 80, Sarup, Lysabild forbliver i sommerhusområde ved lokalplanens endelige vedtagelse. 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. Det vil p.t. sige bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1. april 30 september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. 3.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én enkelt beboelse. 3.3 Inden for delområde I må der ikke opføres yderligere bebyggelse. Det betyder, at den eksisterende bebyggelse ikke må ombygges eller udvides. Der må heller ikke opføres carport/garage, udhus, anneks og overdækket terrasse el.lign. Inden for byggefeltet, som vist på kortbilag 2, må der forblive, nyopføres eller indrettes et fælles udhus på maks. 15 m² til opbevaring af redskaber osv. til brug ved grundejerforeningens drift og vedligeholdelse af fælles arealer, veje og stier inden for hele lokalplanområdet. 3.4 Inden for delområde II må der - ud over den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende på max. 15 m² uden køkken og bad, som ikke må gøres til genstand for særskilt beboelse eller udleje. Her ud over må der, uden at bebyggelsen medregnes i grundens bebyggelsesprocent, opføres én garage/carport på indtil 35 m² og to småhuse (udhus, drivhus mv.) på hver max. 10 m² i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser herfor. 3.5 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til delområdernes forsyning, når de ikke har mere end 10 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 1,5 m over terræn. 4. Udstykning 4.1 Inden for delområde I skal udstykning ske som angivet på kortbilag 2. Ingen grund må udstykkes med et nettoareal mindre end 170 m² og større end 290 m². 4.2 Inden for delområde II kan udstykning ske som angivet på kortbilag 2. Ingen grund må udstykkes med et nettoareal mindre end 800 m² og et bruttoareal mindre end 1200 m².

17 Lokalplanens bestemmelser Arealer med Fredskov og arealer søværts Strandbeskyttelseslinien, som vist på kortbilag 2, må ikke udstykkes, men skal udlægges som fælles friarealer for hele lokalplanområdet. 4.4 Der kan ikke ske udstykning af delområderne I og II ud over det, der er angivet på kortbilag Bebyggelsens omfang og placering samt hegn 5.1 Inden for delområde I er der opført bebyggelse. Efter udstykning, som vist på kortbilag 2, til enkeltstående grunde varierer bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme fra %. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inden for delområde I er vist på kortbilag 3 og må ikke overstiges. Andel af fælles fri- og opholdsareal inden for delområdet indgår ikke ved beregningen af bebyggelsesprocenten. 5.2 Inden for delområde II må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10. Andel af fælles fri- og opholdsareal (fællesarealer ekskl. vej) inden for delområdet indgår ved beregningen af bebyggelsesprocenten. 5.3 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage, uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetage. 5.4 Ingen punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6 m over grundens niveauplan. 5.5 Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,0 m målt fra terræn (niveauplan) til skæring mellem facade og tagflade. 5.6 Gulvet må ikke hæves mere end 50 cm over terræn (niveauplan). Niveauplan fastlægges som middelkote af det areal, som bygningen er beliggende på. 5.7 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 og Inden for delområde I må der ikke opføres hegn i skel. Der skal udarbejdes en samlet plan for læhegn, afskærmning og lignende i tilknytning til hver enkelt bebyggelse inden bebyggelsen udbydes til salg første gang. Højden af hegn må ikke overstige 1,2 m. Efterfølgende kan udseende og omfang af hegn mv. på den enkelte grund kun ændres efter en fornyet samlet plan, som forinden er godkendt af kommunalbestyrelsen. 5.9 Inden for delområde II må hegn i naboskel, samt vej- og stiskel kun etableres som levende hegn. Ejeren af den enkelte grund har den fulde vedligeholdelse af hegn i skel. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

18 16 Lokalplanens bestemmelser Raftehegn o.lign. må kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen. 6. Bebyggelses ydre fremtræden 6.1 Tage skal dækkes med tegl, betonsten, eternit eller tagpap i dæmpede farver. Tage på mindre bygninger som udhuse o.lign. kan dækkes med andre materialer efter kommunalbestyrelsens godkendelse 6.2 Ydrevægge herunder gavltrekanter skal udføres i blank mur, vandskuret eller pudset eller af træ (brædder, bjælker o.lign). Mindre ydervægspartier kan udføres i andre materialer, som forinden skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 6.3 Bebyggelsernes udvendige bygningsdele må ikke være af glaserede, blanke og/eller reflekterende materialer. 6.4 Bebyggelsernes udvendige bygningsdele skal fremstå i matte farver dannet af hvid, sort eller jordfarverne okker, terra de siena, umbra, italiensk rødt, dodenkop- eller sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. 6.5 Inden for delområde I skal bebyggelsen have en fælles arkitektonisk, materialemæssig og farvemæssig ensartethed. Inden bebyggelsen første gang udbydes til salg som individuelle sommerhuse kan hvert hus gives en ny individuel facadefarve, efter en samlet farveplan, som forinden er godkendt af kommunalbestyrelsen. Efterfølgende kan farven for det enkelte hus kun ændres efter en fornyet samlet farveplan, som forinden er godkendt af kommunalbestyrelsen. 6.6 Konstruktioner, der er nødvendige for at forsyne ejendommen med en alternativ energiform, skal udføres som en integreret del af bebyggelsen, efter kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6.7 Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. 7. Byggelinier 7.1 Inden for delområde I skal bygninger holdes i en afstand af mindst 2,5 m fra skel.

19 Lokalplanens bestemmelser Indenfor delområde II pålægges der en byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel til den adgangsgivende vej. 7.3 Inden for delområde II skal bygninger holdes i en afstand af mindst 4 m mod naboskel eller skel mod sti. Garager/carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog opføres i en afstand af 1 m fra skel mod anden grund, når bebyggelsen indenfor en afstand af 4 m fra skel ikke opføres med en større højde end 2,5 m og en større længde end 12 m og med et samlet areal på højest 50 m². 8. Vej, sti og parkering 8.1 Lokalplanområdet vejbetjenes via Fiskervej. Der er tillige en tinglyst vejret via det fra nord tilstødende matr.nr. 80, Sarup, Lysabild. Her vil der kunne etableres en stiforbindelse til/fra lokalplanområdet. 8.2 Inden for delområde I udlægges areal til veje (adgangsvej og boligvej) i en bredde af 4 m, som vist på kortbilag Inden for delområde II udlægges areal til veje (boligvej) i en bredde af 6 m, som vist på kortbilag Inden for lokalplanområdet må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra tilgrænsende ejendomme til Fiskervej. 8.5 Der udlægges areal til 2 m bredde stier i princippet, som vist på kortbilag Inden for delområde I skal udlægges parkeringsareal til én bil på hver ejendom vest for bebyggelsen, som vist på kortbilag 2. Hvis der bliver behov for flere p-pladser inden for delområde I, skal den del af fællearealet landværts Strandbeskyttelseslinien, som ligger længst mod nord udlægges til parkeringsareal med forbindelse til adgangsvejen. 8.7 Inden for delområde II skal udlægges parkeringsareal til to biler på hver ejendom. 9. Ledningsanlæg og antenne 9.1 Enhver form for ledningsanlæg skal fremføres som jordkabler. 9.2 Vandforsyning skal ske fra kollektivt vandværk. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

20 18 Lokalplanens bestemmelser 9.3 Fællesantenneanlæg for radio- og fjernsynsmodtagere kan etableres i området fælles med andre beboer- og grundejerforeninger. 9.4 Antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Der må opstilles én parabolantenne på den enkelte ejendom, hvis den placeres med overkanten under 2 m over terræn og parabolens diameter ikke overstiger 1 m. Afstanden fra parabolantennen til nabo-, sti og vejskel skal være mindst 2,5 m. 9.5 Grundejere skal tillade nedlægning og bevarelse af kloak-, vand og antenneledninger med tilbehør herunder brønde, der af kommunen anses for nødvendige på privat grund. 10. Varmeforsyning 10.1 Varmeforsyning sker ved individuel opvarmning. Det kan ske ved vedvarende energisystemer. 11. Kloakering 11.1 Lokalplanområdet skal kloakeres som et separat system (regn- og spildevand i hver sin ledning). Spildevandet skal føres til offentligt renseanlæg og overfladevand nedsives på den enkelte grund. 12. Ubebyggede arealer 12.1 De skraverede områder vist på kortbilag 2 må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles arealer og må alene anvendes som sådan. Der kan gennem arealet med Fredskov etableres en trampesti evt. langs med vandløbet. En beskeden del af arealet omfattet af Fredskov kan inddrages til udvidelse af vejen, der fører til/fra lokalplanområdet (Fiskervej), som vist på kortbilag 2. Arealet søværts Strandbeskyttelseslinien kan anvendes til fælles fri- og opholdsarealer, herunder som boldbane mv De områder som på kortbilag 2 er vist med grå farve må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles arealer, der bortset fra arealerne med fredskov, kan anvendes som fælles fri- og opholdsareal for hele lokalplanområdet, hvor der kan indrettes fælles legeplads, bålplads mv. Arealerne udstykkes i selvstændige matr.nr. og tilskødes grundejerforeningen.

21 Lokalplanens bestemmelser Beplantning og vedligeholdelse af fri- og opholdsarealer, herunder veje og stier forestås af Grundejerforeningen efter nærmere aftale mellem kommunen og grundejerforeningen/grundejerne imellem Den eksisterende beplantning indenfor området med Fredskov, som vist på kortbilag 2 må ikke fjernes. Beplantningen udgør en Stævningsskov og er som sådan bevaringsværdig. Den bevoksede bræmme (på skrænten) langs kysten, som vist på kortbilag 2, skal bevares Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Der skal overalt mod det åbne land være levende hegn med en højde på min. 1,8 m, som danner et afskærmningsbælte. 13. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 13.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret parkeringspladser i overensstemmelse med 8 stk. 5 og Tilladelser fra andre myndigheder 14.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Sønderjyllands Amt, Planafdelingen og Gråsten Skovdistrikt for så vidt angår henholdsvis arealer søværts Strandbeskyttelseslinien, arealer omfattet af Fredskov samt det tilstødende vandløb jf. lov om naturbeskyttelse. 15. Ophævelse af ældre lokalplan 15.1 Lokalplan LY 11, vedtaget af Sydals Kommunalbestyrelse den 8. januar 1997, ophæves for så vidt angår det område, som omfattes af nærværende lokalplan LY 23, ved bekendtgørelse af den endelige vedtagne lokalplan LY Grundejerforening 16.1 Samtlige ejere i lokalplanområdet skal være tilsluttet en fælles grundejerforening for hele lokalplanområdet eller én af to grundejerforeninger én for hvert delområde. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

22 20 Lokalplanens bestemmelser 16.2 Grundejerforeningen/-erne skal tage skøde på fælles arealer, veje og stier inden for lokalplanområdet. Oprettes der to grundejerforeninger kan de eje fællesarealer, veje og stier, eller dele heraf i fællesskab Grundejerforeningen/-erne skal oprettes senes når 50% af ejendommene er afhændet, eller når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen/-erne skal forestå de fælles opgaver og forpligtelser for området, herunder drift og vedligeholdelse af områdets interne veje, stier, fællesarealer, beplantning og hegn jf. 8 og 12. Der udfærdiges en særlig deklaration herfor Grundejerforeningen/-erne kan sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for lokalplanområdet og for tilgrænsende områder Grundejerforeningens/-ernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 17. Lokalplanens retsvirkninger En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende, lovlige forhold på de ejendomme, som lokalplanen omfatter, kan fortsætte som hidtil. Men ved ændringer af ejendommens anvendelse, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg og ved større om- og tilbygninger få lokalplanen virkning for den enkelte Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I henhold til 17 i lov om planlægning må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke anvendes, ikke udstykkes, bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Det er dog en forudsætning, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen, at der ikke er tale om at begynde på et lokalplanpligtigt forhold, og at der ikke er fremsat indsigelse mod lokalplanforslaget fra en offentlig myndighed. Eksisterende, lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest 1 år efter datoen for offentliggørelsen.

23 Lokalplanens bestemmelser 21 Ændringer Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag, jfr. 27, stk. 3 i lov om planlægning. Ændringer i lokalplanforslaget, der fører til, at forslaget helt skifter karakter, således, at der reelt foreligger et helt nyt forslag, kræver, efter 27, stk. 3 i lov om planlægning fornyet offentliggørelse af lokalplanforslaget Retsvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det står i 18 i lov om planlægning. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke af sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dispensation Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige fravigelser fra lokalplanens bestemmelser. Fravigelser, der vil ændre den særlige karakter af området, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Servitutter Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen. Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål ophæves af planen, hvis ophævelse udtrykkeligt er anført i planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Ekspropriation I henhold til 47 i lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen ekspropriere private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme. En forudsætning er dog, at ekspropriationen har væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Sydals Kommune Lokalplan LY 23

24 22 Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplan LY 23 er vedtaget endeligt af Sydals Kommunalbestyrelse Hørup, den 14. september Jens Peter Kock Borgmester Henning Popp Kommunaldirektør Lokalplan LY 23 er offentligt bekendtgjort den 28. september 2005

25

26

27

28

29

30

31 Kommuneplanens rammer 29 Sydals Kommune Tillæg nr. 11 til Kommuneplan Inden for kommuneplanens område LY S2 ændres anvendelsen fra sommerhusområde og ferieboligbebyggelse til kun at være sommerhusområde. Inden for kommuneplanens område LY D7 ændres anvendelsen fra campingplads til sommerhusområde, og i kommuneplanens rammebestemmelser for området er der ikke fastsat bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. Den eksisterende campingplads nedlægges og området udstykkes til bebyggelse med sommerhuse. Den eksisterende ferieboligbebyggelses udstykkes og sælges som individuelt ejede sommerhuse. Der er derfor udarbejdet dette tillæg til kommuneplanen for et nyt rammeområde LY S5. LY S5 Sydals Kommune Lokalplan LY 23

32

33 Kommuneplanens rammer 31 Område LY S5 Sommerhusområde ved Mommark. For området LY S5, Mommark gælder følgende: Rammer for lokalplanlægningen Området er omfattet af lokalplan LY 23 Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde. I området skal der sikres velbeliggende nærrekreative arealer. Området inddeles i følgende delområder: Delområde I Eksisterende bebyggelse må anvendes til sommerhuse. Bebyggelsesprocent: Maks. 10% for delområdet under et. Etageantal: Maks. 1 etage. Bygningshøjde: Maks. 6 m. Zoneforhold: Området ligger i sommerhusområde. Delområde II Anvendes til bebyggelse med sommerhuse. Bebyggelsesprocent: Maks. 10% for delområdet under et. Etageantal: Maks. 1 etage. Bygningshøjde: Maks. 6 m. Zoneforhold: Området ligger i sommerhusområde. En del af området (matr.nr. 64, Sarup, Lysabild) ligger i landzone. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan er vedtaget endeligt af Sydals Kommunalbestyrelse Hørup, den 14. september Jens Peter Kock Borgmester Henning Popp Kommunaldirektør Tillæg nr. 11 til Kommuneplan er offentligt bekendtgjort den 28. september Sydals Kommune Lokalplan LY 23

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Sommerhusområde mellem Sønderby og Østerby KE 12. Flensborg Fjord. Østerby. Sydals Kommune Lokalplan KE 12. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 1999-2008

Sommerhusområde mellem Sønderby og Østerby KE 12. Flensborg Fjord. Østerby. Sydals Kommune Lokalplan KE 12. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 1999-2008 Sommerhusområde mellem Sønderby og Østerby KE 12 N Flensborg Fjord Østerby Sydals Kommune Lokalplan KE 12 Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 1999-2008 Indhold 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. KE 12 Sommerhusområde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Fjordvej i Egernsund Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Indhold 1 Broager kommune Lokalplan 54 For et boligområde ved Fjordvej i Egernsund Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan 2

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE ~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE 101-113. SEPTEMBER 1990 Indhoidsfortegnelse.: Hvorfor en lokalplan ~ 1. Hvad er en lokalplan 9 1. Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Sebbelev skov Augustenborg Kommune

Sebbelev skov Augustenborg Kommune LOKALPLAN NR. 46 Sebbelev skov Augustenborg Kommune Side 1 Augustenborg Kommune Lokalplan nr. 46 For eksisterende fritidshuse i Sebbelev skov. Lokalplanen er udarbejdet af: Augustenborg Kommune Tekniske

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand LOKALPLAN NR. 42 Fanø Kommune Centerområde ved Rindby strand Oktober 1989 2 Lokalplan 42 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED RINDBY STRAND. 1. udkast udarbejdet i maj 1989. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere