Regionplantillæg nr. 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionplantillæg nr. 34"

Transkript

1 Regionplantillæg nr. 34 Tillæg til Regionplan kV - højspændingsforbindelse Vendsysselværket - Trige Nordjyllands Amt April 2001

2 Titel Regionplantillæg nr kv-højspændingsforbindelse Vendsysselværket - Trige Udgivet af Nordjyllands Amtsråd Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Udgivelsesdato 6.april 2001 Tekst, layout og redaktion Jane Falden Jensen Peter Norskov Kristensen Lars Berg Møller Kort Kortene gengives med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen Trykkeri Special-Trykkeriet Viborg a-s Papir 150 g/m² matbestrøget offset (svanemærket). ISBN: Oplag 1000 eksemplarer

3 Forord Dette regionplantillæg udgør det formelle planlægningsgrundlag for, at Eltra kan etablere en ny 400 kv-forbindelse mellem Vendsysselværket ved Aalborg og Trige ved Aarhus. Tillægget har været 10 år undervejs, og i de sidste 3 år har presset på planmyndighederne været stigende for at afklare hvor ledningen skal placeres. Plangrundlaget er vedtaget af Miljø- og Energiminister Svend Auken d. 9.marts 2001, efter han d. 7.december 2000 havde overtaget Amtsrådets planlægningskompetence. I forhold til det materiale som Miljø- og Energiministeren overtog fra amtet, har han besluttet sig for linieføring D med de ændringer i forhold til regionplanforslaget, at 150 kv-forbindelsen fra Mariager Fjord til Haverslev kabellægges, og at der skal designes en ny mastetype til 400 kv-forbindelsen på samme strækning. Det endelige plangrundlag svarer dermed til det resultat amtet opnåede i forhandlingerne med Miljø- og Energiminsteren i efteråret Desuden er der opnået et væsentligt tilsagn om betydelige saneringer, herunder sikring af en omfattende kabellægning på 400 og 150 kv-niveau. Med dette plangrundlag kan Eltra igangsætte den videre planlægning og projektering af anlægget, der forventes ibrugtaget om 4 år. Orla Hav Amtsborgmester

4

5 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og baggrund for tillægget 1.1 Indledning Gældende regionplanlægning Sagsforløb siden hidtidig planlægning Første offentlighedsfase VVM-redegørelsen Anden offentlighedsfase Regionplantillægget Det videre forløb Forslag til tillæg nr Retningslinier 2.2 Kortbilag 2.3 Redegørelse (regionplanbemærkninger) Litteraturliste Bilag 1 - Miljø- og Energiministerens endelige vedtagelse af 9. marts 2001 Bilag 2 - Tilsagn om sanering fra Eltra a.m.b.a. Bilag 3 - Beslutningsprotokol af 12.december 2000: Amtsrådets behandling Bilag 4 - Eltra tidsplan pr.1/ Kortbilag I til Regionplantillæg nr. 34 (vedlagt) 400 kv-højspændingsforbindelse Aalborg-Århus

6

7 1. Indledning og baggrund for tillægget 1.1 Indledning Eltra ønsker at bygge en ny 400 kv-højspændingsforbindelse mellem station Trige ved Århus og Vendsysselværket øst for Aalborg. Eltra s netplanlægning Eltra, der har ansvar for højspændingsnettet i den vestlige del af Danmark, har udarbejdet en langsigtet plan for opbygning af et overordnet transmissionsnet på 400 kilovolt (kv) - det højeste spændingsniveau, der anvendes i Danmark. 400 kv-nettet - elektricitetens motorveje - skal overtage den rolle, som 150 kv-nettet tidligere havde til større energitransporter mellem kraftværksområderne og til udveksling med nabolande. 400 kv-nettet opbygges i Struktur for langsigtet kombineret basisnet 400 kv station 150 kv ledning 1 system 150 kv ledning 2 systemer 400 kv ledning 1 system 400 kv ledning 2 systemer 400/150 kv kombiledning 1 sys. 400 kv og 2 sys. 150 kv 400/150 kv kombiledning 1 sys. 400 kv og 1 sys. 150 kv 150 kv kv jævnstrøm (HVDC) Uafhængig af antal af systemer Udpegede områder for havmøller Supplerende områder for havmøller Offshorenet Horns Rev Vestkraft Idomlund Endrup Norge Brande Vejen Kassø Ferslev en ring-struktur, hvor ethvert punkt på nettet kan forsynes fra mindst to sider. 400 kv-nettet er i dag etableret for omkring tre fjerdedeles vedkommende og forventes at være færdigudbygget i En af de få forbindelser, der endnu mangler, er forbindelsen mellem Vendsysselværket ved Aalborg og Trige ved Århus. Den nye ledning skal sikre adgang til kraftværkerne i Nordjylland og kabelforbindelserne til Norge og Sverige. Forbindelsen vil skabe en østjysk ring af 400 kv-ledninger, som forbinder belastningscentre og knudepunkter blandt andet ved Randers og Århus. Landsdækkende principper Miljø- og Energiministeriet har i 1995 i samarbejde med blandt andet de kommunale organisationer og elselskaberne udarbejdet et sæt principper for, hvordan højspændingsnettet kan Tjele Trige Randers Landerupgård Vendsysselværket Malling Gelsted Læsø Syd Fraugde Sverige Sjælland udbygges, herunder specielt om valg mellem luftledninger og kabler, samt hvordan der kan ryddes op i det eksisterende net af luftledninger. Principperne lægges til grund for regionplanlægningen. Sanering af elnettet Det fremgår af principperne, at der skal tilstræbes en reduktion af det samlede net af luftledninger på over 100 kv. Nye 400 kv- og 150 kv-ledningsanlæg planlægges under hensyn hertil. En af metoderne er at samle ledningerne på færre master. Denne metode vil blive anvendt på den nye forbindelse mellem Aalborg og Århus, hvor den nye 400 kv-ledning og den gamle 150 kv-ledning begge skal hænge på de nye master, hvorefter de gamle 150 kv-master kan fjernes. Luftledning eller kabel Det fremgår endvidere af principperne, at nye 400 kv-ledninger normalt kan fremføres som luftledninger. Det bør dog i særlige tilfælde overvejes at kabellægge ledninger over korte stræk, f.eks. i forbindelse med indfødning til større byer, eller hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser, og der ikke findes acceptable alternative linieføringer. Behovet for ledningen Det overordnede højspændingsnet skal sikre en ensartet og høj forsyningssikkerhed i Danmark. Det skal sikre en effektiv adgang til kraftværkerne samt give mulighed for at kunne håndtere situationer med overskudsproduktion på en hensigtsmæssig måde. Denne nødvendige forsyningssikkerhed opnås ved at dimensionere nettet efter et sæt kriterier, som sikrer, at transmissionsnettet bliver robust og fleksibelt over for mulige uheld og fejl. Energistyrelsen har foretaget en række beregninger på behov for en 400 kvforbindelse fra Vendsysselværket til Trige. Beregningerne tager højde for blandt andet - et fald i elforbruget, - at Vendsysselværkets blok 2 er sat i reserve, - flere decentrale kraftvarmeværker end tidligere forventet, - vindmøller på land og i en ny havmøllepark syd for Læsø, 1

8 - øget behov for at kunne udveksle strøm med udlandet som følge af elmarkedets liberalisering. Beregningerne viser, at det eksisterende net ikke er tilstrækkeligt til at sikre forsyningssikkerheden omkring Aalborg og derudover udgør en begrænsning for udnyttelsen af Vendsysselværkets blok 3 og forbindelserne til Sverige. En 400 kv-forbindelse vil effektivt sikre forsyningssikkerheden ved at aflaste 150 kv-nettet samt sikre bedre adgang til Sveriges-forbindelsen og til produktionskapaciteten i Nordjylland, herunder de planlagte havvindmøller ved Læsø. Ud fra en økonomisk betragtning vil 400 kv-forbindelsen medføre, at der kan opnås betydelige brændselsbesparelser. Brændselsbesparelserne vil endvidere medføre en betydelig reduktion af kuldioxid-udslippet. Energistyrelsen har undersøgt en række alternativer til 400 kv-forbindelsen. Ingen af de undersøgte alternativer vurderes at have hverken elmæssige eller driftsøkonomiske fordele, der står i rimeligt forhold til de fordele, der kan opnås med 400 kv-forbindelsen. De undersøgte alternativer kan heller ikke sikre behovet for at kunne komme af med overskudsproduktion fra decentrale kraftvarmeværker og havvindmøller. Energistyrelsens udtalelse Den 21. september 1999 har Energistyrelsen på det foreliggende grundlag udtalt som sin samlede vurdering, at der er behov for en 400 kv-forbindelse mellem Vendsysselværket og Trige. - Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering af højspændingsforbindelser på 150 kv og derover, som vist på nedenstående figur. - Højspændingsforbindelser på 150 kv skal så vidt muligt udformes som jordkabler. For disse højspændingsforbindelser skal der dog foretages en afvejning af økonomiske konsekvenser for projektet som helhed i forhold til gevinster for landskab og beboelse, før der træffes afgørelse om luftledninger eller jordkabel. - Højspændingsforbindelser på 400 kv skal normalt udføres som luftledninger. Højspændingsforbindelser, der etableres som jævnstrøm, skal udføres som jordkabler. Arealreservationer i Regionplan 97 for Nordjyllands amt Redegørelsestekst i Regionplan 97: Når traceet for 400 kv-forbindelsen mellem Vendsysselværket og Trige ved Århus er fastlagt, er planlægningen for Elsams udbygning af det overordnede 400 kv-net tilendebragt for Nordjyllands vedkommende. Udbygningen på 150 kv-niveauet er også stort set færdigplanlagt. Dog kan visse forstærkninger af nettet i Østhimmerland ikke udelukkes. I så fald skal der udarbejdes et tillæg til regionplanen. Miljøministeriet har på baggrund af et større udredningsarbejde fastsat en række nye retningslinier (1995) for etablering og sanering af højspændingsanlæg. Herefter skal amtet sammen med elselskaberne gennemføre en samlet, langsigtet planlægning af højspændingsnettet, hvori skal indgå såvel behov for nye anlæg som sanering (fjernelse) af uheldigt placerede ledninger. Denne planlægning tages op i et tillæg til regionplanen, når spørgsmålet om en ny 400 kv-ledning mellem Vendsysselværket og Trige er afklaret. Indtil dette er sket, kan regionplanens arealresrvationer til nye 150 kv-ledninger ikke udnyttes. Der er reserveret tracé til følgende 150 kv-forbindelser: - Vendsysselværket-Hjørring - Hjørring-Frederikshavn - Vendsysselværket-Frederikshavn - Mosbæk-Tinghøj - Vendsysselværket-Hvorupgaard 1.2 Gældende planlægning Indtil vedtagelsen af et regionplantillæg, er retningslinie i Regionplan 1997 gældende. Indtil denne erstattes af forslag til Regionplan 2001 i januar I det følgende er regionplanens bestemmelser for højspænding gengivet. Retningslinie i Regionplan 97: 2

9 1.3 Sagsforløb siden hidtidig planlægning 1980 Regionplanen reserverer areal til en Østhimmerlands- forbindelse mellem Vendsysselværket og Trige Elsam ansøger amterne om at tilvejebringe planlægningsgrundlag for en 400 kv-forbindelse Amterne fremlægger forslag til tillæg nr. 25 og 3 (Århus) med et ændret forslag til krydsning af Mariager Fjord (ved Valsgaard) Debat om sundhedsrisici og behov. I forhandling om statsligt veto mod Regionplan 1993 blev 400 kv-forbindelsen udsat Nye bestemmelser i planloven om miljøvurdering (VVM-redegørel ser) Fastsættelse af statslige principper for etablering og sanering af højspændingsledninger Opstart på nyt tillæg nr. 34 og 7 (Århus) med første offentlig hedsfase Forundersøgelse af linieføringsalternativer A-G Energistyrelsens forhåndsudtalelse om behovet for forbindelsen Politisk valg af principløsning D, Viborgløsninger og 0-alternativer til viderebearbejdning. Viborg Amt takker nej til deltagelse i det videre planlægningsarbejde Århus og Nordjyllands amter støtter anmodning fra Sønderjyllands Amt om samlet vurdering af netudbygningsbehovet. Energiministeren igangsætter arbejdet, men understreger, at det ikke har opsættende virkning for planlægningsarbejdet i amterne. Juli 1998 Jan Feb Anmodning fra Miljø- og Energiminister Svend Auken om møde mellem amtsborgmestrene.»analyse af den langsigtede netstruktur«foreligger med angivelse af ledningsbehov. Amtsrådene vedtager, at der arbejdes videre med alternativ D og 0-løs ningen som hovedforslag. 1.4 Første offentlighedsfase I 1995 blev det nu fremlagte regionplantillæg igangsat med en ny foroffentlighedsfase til indkaldelse af ideer og synspunkter til den videre planlægning. De to amter udgav et fælles debatoplæg i oktober Nordjyllands Amt modtog i alt 54 henvendelser med forslag og ideer til indholdet i VVM-arbejdet. Disse anbefalinger var koncentreret om følgende: Konkrete bemærkninger til de dengang 4 skitserede løsninger Herunder Landsplanafdelingens henstilling til at medtage eventuelle løsninger over Viborg Amt. Desuden mange ønsker om kabellægning ved Mariager Fjord. Andre tekniske løsninger Herunder ønske om belysning af mulighederne for kabellægninger, trinvis udbygning, jævnstrømsforbindelser, 150 kv-kabler, decentralisering af produktionsstrukturen. Behovet for ledningen (herunder 0-løsningen) Herunder afklaring af forsyningssikkerhed eller eksport, mulighed for forstærkning af eksisterende 150 kv-ledninger, transformerstation ved Ferslev, udtagning af central kraftværkskapacitet. Aug Sep Okt Dec.1999 Jan maj 2000 dec marts 2001 Nordjyllands Amt behandler mulige linieføringer og saneringer i Aal borg-området og vedtager, at der med mulighed for en saneringsaftale arbejdes videre med en løsning syd om Lundby Krat. Energistyrelsen revurderer behovet for forbindelsen. Miljøvurdering på hovedforslag D færdiggøres. Aarhus Amtsråd vedtager forslag til regionplantillæg til offentlig debat, der først igangsættes samtidig med Nordjyllands Amt. Nordjyllands amtsråd beslutter at udsætte behandling af forslag til regionplantillæg til der foreligger VVM-belysning af løsning gennem Rold Skov. Offentliggørelse af forslag til Regionplantillæg nr. 34 fra 9. juni til 11. september 2000 Miljø- og Energiministeren overtager amtsrådets planlægningskompetence. Miljø- og Energiministeren vedtager plangrundlaget endeligt. Sundhedsforhold Herunder anmodning om opsummering af videnskabeligt grundlag om magnetfelters skadelige effekter. Andet Herunder ønsker om grundige naturog kulturanalyser, udskydning af beslutningen, afventning af kabelteknologiske fremskridt, forslag om gennemførelse af oponionsundersøgelse samt undersøgelse af projektøkonomi. 1.5 VVM-redegørelsen Der kan ikke vedtages et regionplantillæg for højspændingsledninger på over 100 kv og mere end 2 km s længde uden en forudgående vurdering af anlæggets virkninger på miljøet 3

10 (VVM-redegørelse).VVM-undersøgelsen bag dette regionplantillæg er lavet i to faser. I første fase er der lavet en sammenlignende, overordnet vurdering af de 7 alternative linieføringsprincipper med varianter og ændringsforslag for delstrækninger, som blandt andet omfatter ideer fra foroffentlighedsfasen. VVMredegørelsens kapitel 7 handler om de fravalgte alternativer. På baggrund af første fase har amterne besluttet at arbejde videre med detaljering af en løsning, der krydser amtsgrænsen syd for Mariager Fjord, og som syd for fjorden stort set følger det eksisterende ledningstracé til Århus. I Nordjylland er der lavet detailundersøgelser for linieføringer både nord og syd om Lundby Bakker, samt for to alternative løsninger mellem Ferslev og Kabelstationen nord for Mariager Fjord. Figurerne viser de nuværende mastetyper og placeringer i det eksisterende 400/150 kv-net i Himmerland samt de detailundersøgte placeringer i VVMredegørelsen og de fremtidige mastetyper. VVM-redegørelsen har behandlet både principielt forskellige løsninger og varianter på de enkelte principløsninger. Ved Aalborg er der behandlet løsninger nord og syd om Lundby Bakker til station Ferslev. Syd for stationen er behandlet løsninger der følger den eksisterende 150 kv-linie via Rold Skov og løsninger der»går udenom«rold Skov. På alternativ C via Rold Skov er der undersøgt varianter ved Volsted/ Lindenbog ådal, ved Madum sø/ Willestrup ådal og omkring Lundgaard Bæk. På alternativ D vest om Rold Skov er der undersøgt varianter syd for Guldbæk, ved station Mosbæk, øst for Simested Ådal, ved indføringen til Station Tinghøj, og for både D og C gælder det, at krydsningen af Mariager fjord er vurderet med både luftog kabelkrydsning. Nuværende mastetyper og placeringer i det eksisterende 400/150 kv-net i Himmerland 4

11 Alternativ D De detailundersøgte placeringer i VVM-redegørelsen og de fremtidige mastetyper. Alternativ C 1. 6 Anden offentlighedsfase Fra d. 9.juni 2000 til 11.september 2000 har forslag til regionplantillæg nr. 34 været til offentlig debat. Amtet afholdte to borgermøder på henholdsvis Arden Skole og i Skalborggårdhallen, der blev besøgt af ca. 400 og 250 borgere. Udover det skriftlige materiale der er tilsendt amtet i perioden, indgår også de mest markante og konkrete skriftlige synspunkter, fra planlægningsperioden frem til amtets offentliggørelse af regionplantillægget. Ca personer har skrevet under i forbindelse med synspunkter på hele, eller dele af forbindelsen. Af disse er ca. 300 henvendelser individuelle, mens de øvrige henvendelser er sket som underskriftsindsamlinger og enslydende breve med klare synspunkter. De mange bemærkninger og indsigelser er opdelt i følgende grupper: A:Offentlige myndigheder og institutioner (15 stk) B:Organisationer, foreninger o.l (21 stk) C:Borger- og beboergrupper (9 stk) D:Individuelle henvendelser (271 stk) E:Underskriftsindsamlinger (15 stk) Indsigelserne spreder sig over stort set alle relevante delemner og relaterede emner omkring højspændingsforbin- 5

12 delser generelt. Det er karakteristisk, at der fra mange sider peges på de samme synspunkter og temaer. Materialet er opdelt i 15 hovedkategorier. Det er samtidig karakteristisk, at det har været svært for indsigerne at komme med bedre løsninger end amtets forslag, hvis det ikke bare skal gå ud over naboen. Derfor munder vurderingen af det store materiale ikke i særlig stor udstrækning ud i forslag til ændringer. Det skal imidlertid understreges, at uden offentlighedens inddragelse i planlægningen, ville løsningen antagelig være blevet en noget anden. I alle tilfælde ville hverken kabellægning af Gudenådalen eller Indkildedalen være på tale, eller sikring af 2-systems 400 kv masterække nord for Ferslev i stedet for 2 parallelle masterækker, strækningen Mariager Fjord -Haverslev ville ikke være blevet en kombiløsning med kabellægning af 150 kv-delen, samt endelig at en hidtil uset omfattende saneringsaftale også skal ses på baggrund af offentlighedens omfattende deltagelse i debatten. Amtsrådets vurdering af de indkomne indsigelser er lavet med ovenstående helhedsbetragtninger in mente, og derfor vil nogen opleve at deres meget personlige henvendelse - som også er læst sådan, forsvinder i en generalisering. Resumé af indsigelserne Det konkrete resultat af offentlighedsfasen er behandlet i et særskilt notat der også omfatter Amtsrådets behandling af disse. Resumé af indsigelserne ses i beslutningsprotokollen i bilag Regionplantillægget Regionplantillægget er formelt en retningslinie med tilhørende kortbilag, der fastlægger et råderum for Eltra til den videre detailplanlægning Det principielle indhold af tillægget ses på figuren side 7, mens det formelle grundlag findes i kapitel 2 og på vedlagte kortbilag I, samt i Eltras tilsagn om sanering i bilag 2. Delstrækning: Vendsysselsværket - Ferslev Forbindelsen føres ad et nyt tracé forbi erhvervsområdet ved Tranholmvej til 6 en kabelstation øst for Hadsundvej v/gistrup. Herfra er det via en planlægningszone sikret, at forbindelsen anlægges som kabel i nærheden af de eksisterende ledninger, men i en passende afstand fra både vandløbet i midten af dalen, samt interesseområderne for Egnsplanvej. Planlægningszonen tager højde for en hensigtsmæssig passage af Visse, ønskerne om at undgå unødige forlængelse af kablerne. Derudover reserveres der mulighederne for at grave i områder der ønskes friholdt for skovrejsning samt mulighederne for at lave en hensigtsmæssig placering i forhold til flytning af vandingvindingen på den vestlige side af Kongshøj samt at undgå konflikt med et eventuelt motorvejs tilslutningsanlæg til Dallvej. Kabelstationen ved Kongshøj/Skudshale placeres nord for Skudshalevej, meget tæt på motorvejen i lavt terræn. Mellem Kongshøj og Ferslev erstattes den eksisterende masterække af en ny, der kan bære både den eksisterende og nye forbindelse. Delstrækning: Ferslev - Amtsgrænsen Guldbæk Der holdes fast i VVM-redegørelsens anbefalinger, om et forløb længere mod Vest end den eksisterende ledning. Denne placering forstyrrer mindst i det følsomme landskab ved Guldbækken og holder en god afstand til Kornhøj ved Hjeds Sø. Endvidere berører linien inden for en afstand af 200 meter 10 boliger færre (ca. 15%) på denne variant. Station Mosbæk Af de to undersøgte løsninger, fastholdes den der går tættest på stationen. Herved undgåes unødige knækmaster og samtidig friholdes rækken af gravhøje syd for rundkørslen mest muligt. True På trods af den mere uberørte landskabskarakter holdes der fast i løsningen over Finderup, da antallet af berørte ejendomme inden for en afstand af 200 meter er 12 færre end på den nordlige variant (ca. 20%). Herudover er den nordlige variant nedprioriteret på grund af nærheden til Vebbestrup og Øster Doense. Tinghøj Med tillægget er det sikret at der ikke etableres en luftbåret stikledning som først foreslået af Eltra. Mariager Fjord Kabellægningen af den eksisterende og nye forbindelse under fjorden prioriteres meget højt, og er en afgørende forudsætning for amtets planlægning. Til hjælp for den mest fornuftige krydsning, er der reserveret en planlægningszone, der gør det muligt at lave den mest skånsomme løsning for natur mennesker og landskab. Kabelstationen på den nordlige side af fjorden placeres på den nordlige side af vejen til Krogen. 150 kv-kabelstræk Haverslev - Mariager Fjord Regionplantillægget medtager for fuldstændighedens skyld muligheden for at kabellægge en 150 kv-forbindelse mellem kabelstationen ved Mariager Fjord, til en overgangsmast syd for motorvejens afgrening mod Viborgvej - nord for Haverslev. Dette anlæg vurderes ikke som regionplanpligtigt, hvorfor arealreservationen på kortbilag I kun er vejledende. Ved den konkrete ansøgning om eventuelle dispensationer mht. naturbeskyttelsesloven, vil amtet lægge vægt på, at kabelføringen sker på den mest skånsomme måde og med en placering der så vidt muligt undgår at berøre beskyttede værdier. 1.8 Det videre forløb Dette plangrundlag giver Eltra mulighed for at ansøge Skov- og Naturstyrelsen og Energistyrelsen om endelige tilladelser efter Naturbeskyttelsesloven og Elforsyningsloven. Energistyrelsen har meddelt tilladelse efter Elforsyningsloven. Herefter udarbejdet Eltra et detailprojekt, med det nøjagtige forslag til linieføring og masteplaceringer indenfor det reserverede areal. På baggrund af dette projekt skal amtet behandle eventuelle ansøgninger om konkrete dispensationer efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper, kirkebeskyttelse, skovbyggelinier, sø- og åbeskyttelseslinier m.v

13 400kV kabelstation Kongshøj/Skudshale Station Ferslev 400kV-kabel i Indkildedalen 400kV kabelstation Gistrup Overgangsmast kabel/luft 150 kv Eksisterende 400 kv mod Viborg 150 kv kabel 400kV luftledning på reducerede master Station Tinghøj 150 kv-kabel (Eksisterende 150 kv fjernes) 400/150 kv kabelstation Principskitse af indholdet i Regionplantillæg nr. 34. Saneringerne er ikke vist, men ses sammen med de præcise placeringer på kortbilag I. Når detailprojektet herefter er kendt, udregner Eltra et erstatningstilbud til de berørte lodsejere. Dette tilbud er udgangspunktet for forhandlingerne om erstatninger. Hvis der i forhandlingerne ikke kan opnåes enighed mellem Eltra og den enkelte lodsejer, kan der som yderste konsekvens først efter gennemført ekspropriation ske påbegyndelse af anlægsarbejdet. Eltra vil senest ved udarbejdelsen af erstatningstilbuddene informere direkte til lodsejere og myndigheder om procedurer og tidsplan for forhandlinger og eventuelle ekspropriationer og voldgifter. Eltra forventer at selve anlægsarbejdet påbegyndes i år På bilag 4 ses Eltras nuværende tidsplan for arbejdet med at etablere forbindelsen. 7

14 2. Regionplantillæg nr. 34 Vendsysselsværket Indkildedalen Ferslev Vesthimmerland Mariager Fjord - Amtsgrænsen 2.1 Retningslinie Til regionplanen for Nordjyllands Amt tilføjes en ny retningslinie : Der reserveres jvf. kortbilag I, et 200m bredt areal til en 400 kv-højspændingsforbindelse med mulighed for kombineret 150 kv-fremføring mellem Vendsysselsværket og Trige. - På strækningen mellem Mariager Fjord og Haverslev fremføres 400 kv- forbindelsen på en reduceret mastetype uden mulighed for yderligere luftledningssytemer. - Mellem Mariager Fjord og Haverslev kabellægges 150 kv-forbindelsen. - Mellem Haverslev og Ferslev muliggøres en udbygning af 400 kv-forbindelsen til kombineret 400/150 kv. - Mellem Ferslev og Kongshøj/Skudshale reserveres mulighed for en Donaumasterække til både den nuværende og nye 400kV-forbindelse. - Mellem Gistrup og Vendsysselværket reserveres areal til en Donaumasterække. - Den nye 400kV forbindelse kabellægges gennem Indkildedalen fra Konghøj/Skudshale til Gistrup. - Eltra a.m.b.a. har givet tilsagn om gennemførelse af saneringer (se bilag 2). Det forudsættes, - at krydsningen af Mariager Fjord for ny og eksisterende ledning sker i kabel, - at kabelstationen ved Kongshøj/Skudshale, af hensyn til vitale grundvandsinteresser, ikke forsynes med olieholdig kompenseringsenhed. 2.2 Kortbilag Regionplanens retningslinie og dermed arealreservationerne på regionplanens kortbilag 1, 1b, 1c og figur ændres, så den del af figur om»ledninger, der undersøges«erstattes med den nye reservation. Ligeledes udgår 150 kv-reservationen mellem station Tinghøj og Station Mosbæk. 2.3 Redegørelse I redegørelsen til retningslinie indsættes følgende: Som baggrund for regionplantillægget om den kombinerede 400/150 kv-forbindelse mellem Vendsysselværket og Trige er der udarbejdet en særlig vurdering af ledningens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Ved detailprojektering af ledningen og behandling af de endelige tilladelser efter blandt andet naturbeskyttelselsoven forudsættes der fulgt op på såvel konkrete anvisninger om afværgeforanstaltninger som intentionerne i miljøvurderingens generelle anbefalinger om afværgeforanstaltninger. Det tilføjes også: - at med fastlæggelsen af 400 kv-traceet mellem Vendsysselværket og Trige er planlægningen for Eltras udbygning af det overordnede 400 kv-net tilendebragt for Nordjyllands Amts vedkommende. Af redegørelsen til retningslinie udtages følgende: - når spørgsmålet om en ny 400 kv-ledning mellem Vendsysselværket og Trige ved Århus er afklaret. Indtil dette er sket, kan regionplanens arealreservationer for nye 150 kv-forbindelser ikke udnyttes. 400 kv-ledningen Vendsysselværket-Trige er fortsat under bearbejdning i et særligt regionplantillæg, der laves i samarbejde med Århus Amt. - Ligeledes udtages arealreservationen mellem Tinghøj og Mosbæk. Indarbejdning af tillægget i regionplan Ved den endelige vedtagelse og trykning af regionplan 2001, indarbejdes dette regionplantillæg med de nødvendige konsekvensrettelser. - at der gennemføres en designkonkurrence for masterne mellem Mariager Fjord og Haverslev - at der ved detailprojektering og godkendelse samt ved selve etableringen af anlægget lægges vægt på at tilgodese miljøvurderingens anbefalinger om afværgeforanstaltninger. 8

15 Litteraturliste - Aalborg Kommune, 1986, Kommuneplan, hovedstrukturplan, kommune plantillæg nr. 4, 11. december Aalestrup Kommune, Kommuneplan Arden Kommune, Kommuneplan Dahl, K., 1994, Fredede områder i Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Skarv, Høst & Søn - EPRI, 1982, Transmission Line Reference Book 345 kv and above, Electric Power Research Institute - Hadsten Kommune, Kommuneplan Hobro Kommune, kommuneplan Mariager Kommune, Kommuneplan Madsen, A.B., 1999, Kommentar om forekomst af odder i Sønderup Ådal og Østerkær Bæk fra Aksel Bo Madsen, Danmarks Miljøundersøgelse - Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 1995, Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg - Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 1998, Statslig udmelding til reginplanrevision Miljø- og Energiministeriet, 1996, Vejledning om planloven - Miljø- og Energiministeriet, 1993, Vejledning om naturbeskyttelsesloven - Miljøstyrelsen, 1984, Okkerredegørelse om den treårige forsøgsordning til nedbringelse af okker i vandløb - Møldrup Kommune, Kommuneplan , Hovedstruktur 1 - Nordjyllands Amt, 1997, Regionplan, marts Norjyllands Amt/Århus Amt, 400kV Højspændingsledning - Norjyllands Amt/Århus Amt, Aalborg-Århus. Vurdering af virkninger på miljøet - D, maj Norjyllands Amt/Århus Amt, Aalborg-Århus. Vurdering af virkninger på miljøet - C, maj Nordjyllands Amt/Eltra, 400kV-højspændingsanlæg, Saneringer omkring Aalborg, juli Nordjyllands Amt, Vurdering af indkomne bemærkninger mod forslag til regionplantillæg nr Nørager Kommune, Kommuneplan Purhus Kommune, Kommuneplan Randers Kommune, Forslag til Kommuneplan 1993, Hovedstruktur - Rådets direktiv 92/43/EØF 1992, Om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter - SEIIS-rapport nr. 1, 1993, Rapport om risiko for kræft hos børn med bopæl eksponeret for 50 Hz magnetfelter fra højspændingsanlæg, Sund hedsstyrelsen - Skotte, J., 1993, Eksponering for elektromagnetiske 50 Hz felter, Arbejdsmiljøinstituttet, AMI-rapport nr Støvring Kommune, Kommuneplan Tjele Kommune, Kommuneplan Wind, P., 1990, Oversigt over botaniske lokaliteter, bind 8, Viborg Amt, Miljølministeriet, Skov- og Naturstyrelsen - Wind, P., 1990, Oversigt over botaniske lokaliteter, bind 7, Århus Amt, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen - Wind, P., 1992, Oversigt over botaniske lokaliteter, bind 9, Nordjyllands Amt, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen - Århus Amt, 1997, Regionplan Århus Kommune, Kommuneplan , Hovedstruktur - Århus Kommune, Kommuneplan , Trige Spørring 9

16

17 Bilag 1

18

19

20

21 Bilag2

22

23

24

25 Bilag 3 Beslutningsprotokol af 12.december 2000: Amtsrådets behandling Dagsordenens pkt 9. Vedtagelse af Regionplantillæg nr. 34 for 400 kv-højspændingsforbindelse, Vendsysselværket-Trige. J.nr Sagsresumé: Efter gennemførelse af offentlighedsperioden om 400 kv-forbindelsen mellem Aalborg og Århus samt drøftelser mellem Amtet, ELTRA og Miljø- og Energiministeren, anbefales det at vedtage forslag til regionplantillæg nr. 34 endeligt, idet der peges på linieføring D med foretagne korrektioner på baggrund af de fremkomne argumenter i offentlighedsfasen. Sagsfremstilling Tidligere beslutning Det blev på Amtsrådsmødet den 9. maj 2000 besluttet at vedtage regionplantillæg nr. 34 med 2 løsningsforslag, saneringsaftale og tilhørende VVM-materiale til offentliggørelse fra 6. juni til 1. september I beslutningen indgik flere præciseringer af regionplanteksten og mindretalsudtalelser fra SF og Dansk Folkeparti samt Gunhild Bach Nielsen og Poul Erik Andreasen. Beslutningsprotokollen er vedlagt. Efterfølgende har Amtsborgmesteren forlænget indsigelsesfristen til den 11. september 2000 for at muliggøre en rimelig svarfrist efter borgermøderne. Borgermøder I offentlighedsfasen er der afholdt to borgermøder i henholdsvis Arden og Skalborg, hvor det offentliggjorte materiale er blevet forelagt af Amtsborgmesteren og formanden for Udvalget for Teknik og Miljø sammen med repræsentanter fra Energiministeriet, ELTRA og konsulenterne. Resultatet af offentlighedsfasen Ca personer har skrevet under i forbindelse med synspunkter på hele eller dele af forbindelsen. Af disse er ca. 300 henvendelser individuelle, mens de øvrige henvendelser er forskellige underskriftsindsamlinger samt enslydende breve med klare synspunkter. Kabellægningsprincipper Stor set alle indsigere ønsker, at forbindelsen kabellægges, og anfører, at der bør arbejdes for at ændre principperne for etablering af højspænding. Behov Mange indsigere er kritiske over for dokumentationen af behovet for ledningen, og der udtrykkes utryghed ved, om der også tidligere har været et reelt behov som påstået, da det nu er blevet legitimt at benytte»det åbne energimarked«som et meget væsentligt argument. Miljømæssige konsekvenser Der udtrykkes generelt stor betænkelighed over for de landskabelige gener, men specielt for alternativ C udtrykkes der betænkelighed ved problematikken omkring kilderne og de internationale naturbeskyttelsesområder. En del indlæg har berørt støjkonsekvenserne af ledningerne og efterlyst yderligere redegørelser for, hvem der reelt har kompetencen til at påbyde eventuel støjdæmpning. Berørte boliger - Netlængder Der har med udgangspunkt i VVM-redegørelserne været peget på, at opgørelser af berørte boliger kan laves meget forskelligt, og at Amtsrådet ikke tager højde for forskellen på at berøre allerede-berørte og ikke-berørte. Ved nye sammenstillinger argumenteres der for, at løsning C er mere skånsom end løsning D. Erstatninger Der fremsættes kritik af, at de tilbudte erstatninger ikke svarer til de reelle værditab, og specielt at værditab uden for meterzonen ikke dækkes. Amtsrådet opfordres til at forsøge at forbedre erstatningsreglerne. Sundhed Generelt udtrykkes der stor usikkerhed om de sundhedsmæssige konsekvenser af forbindelsen. Nogle indsigere har medsendt

26 artikler om formodet risiko og forskningshypoteser, og det fremføres, at VVM-materialet ikke på rimelig vis angiver de magnetiske felter omkring anlægget. Der fremsættes i en enkelt indsigelse kritik af, at ikke andre sygdomme end kræft er behandlet i VVM-redegørelsen, ligesom flere indsigelser også påpeger, at der ikke er taget stilling til de elektriske felter, men kun de elektromagnetiske. Økonomi Nogle anfører med udgangspunkt i en større enkeltindsigelse, at de økonomiske argumenter mod forbindelsen er mindre end antaget, da der ikke er brug for den fulde overføringskapacitet af de forudsatte 2 kabelsystemer til erstatning for luftledningen, og at en kabelløsning derfor kan laves med et enkelt kabelsystem, der i princippet vil halvere prisforskellen. Generelt gives der udtryk for den holdning, at man er villig til at betale den nødvendige merpris på 1,3 øre pr./kwh i det jyskfynske område over 20 år, og at det er småpenge i forhold til landskabsødelæggelserne. Livskvalitet En del familier giver udtryk for stor nervøsitet og frygt for det nye anlæg og har en klar forventning om store negative konsekvenser for deres livskvalitet. Specielt fremhæves kvaliteten ved livet på landet som uberørt natur. Ligeledes nævnes, at der er brugt mange ressourcer på at sætte ejendomme i stand, som opleves som spildte, da»samliv«med en elmast virker uacceptabelt, og de økonomiske tab vil blive betydelige. Indkildedalen/Lundby Bakker Der udtrykkes stor modstand mod forslaget syd om Lundby Bakker, og saneringsaftalen accepteres ikke som en kompensation for ledningen i det nye tracé. Amtsrådet opfordres til at forhandle en ny saneringsaftale på en kabelløsning og om nødvendigt en luftledning gennem Indkildedalen. Modstand mod D-alternativet Modstanden mod ledningerne stammer fra lokalområderne, der bliver berørt. De konkrete og overordnede argumenter mod D- løsningen er, Løsningen er længere end C og kræver ca. 150 Donaumaster mod C-løsningens 75. Løsningen krydser jomfrueligt tracé og er derfor ikke i overensstemmelse med ønskerne om genanvendelse af ledningstraceér. Løsningen kan ikke på sigt forventes kabellagt ligesom C-løsningen. Løsningen rammer specielt Nørager Kommune hårdt med hensyn til det samlede net. Modstand mod C-alternativet De konkrete og overordnede argumenter mod C-løsningen er, Landskabet mellem Volsted og Lille Arden er det smukkeste stykke Himmerland, og de landskabelige konsekvenser er derfor mest markante her. Det ikke er noget argument for C-løsningen at betragte den eksisterende ledning som en formildende omstændighed, da den ikke er sammenlignelig med den nye. De meget følsomme naturområder bliver ødelagt af luftledninger og eventuel gravning. C-løsningen er uacceptabel, da der netop, jf. principperne om fremføring er et alternativ til kabellægning (Alternativ D). Golfbanen ved Skørping berøres kraftigt. Stationer De foreslåede stationer (og dermed en diskussion om kabellængder) foreslåes generelt flyttet, så kabelstykkerne forlænges. Det gælder specielt ved Mariager Fjord Nord, Ferslev og Gistrup. Ændringsforslag Generelt er der ikke foreslået særlig mange detaljerede ændringer af de foreslåede linieføringer. Der er en del, der foreslår en løsning langs motorvejen helt til Århus. Også løsningerne over Viborg Amt bliver foreslået, da det bibeholder ledningen i eksisterende tracé. Ligeledes bliver en jævnstrømsforbindelse foreslået for at sikre et elmarked med Skandinavien samt vindmøllestrøm, mens 150 kv-nettet kan klare forsyningssikkerheden. Som eneste komplette nye løsning, der forsøger at kombinere økonomi, behov og de gældende principper for fremføring, er»kombi alternativ C«, hvor der kabellægges som foreslået af Amtsrådet, men kun med et system (reduktion af kabelomkostningerne). Samtidig foreslåes en fremføring på en reduceret mastetype, der kun skal bære den nye forbindelse. Dette indebærer, at 150 kv-forbindelsen kabellægges. Konkret foreslåes det i øvrigt:

27 at ændre C-linien mod øst ved Fræer Kirke at justere linieføringen syd om Lundby Bakker af hensyn til enkeltejendomme at justere indføringen til Station Ferslev på C-løsningen at flytte kabelstationen ved Mariager Fjord Nord mod nord at ændre 400 kv-føringen direkte mod station Tinghøj og herfra direkte mod vest at kabellægge 400 kv-forbindelsen forbi Haverslev over 7-8 km (D-løsningen). at sikre en kabelpassage af motorvejen ved dobbeltanlæggene ved Ferslev (D-løsingen) at forlænge det foreslåede kabel ved Station Gistrup så denne flyttes nord for Egensevej at sikre en justering af linieføringen ved kolonihavehusområdet ved Tranholmvej Kritik af VVM-materiale Der er fremført væsentlig kritik af VVM-materialet, med henvisning til at der ikke kan træffes beslutninger på det foreliggende grundlag. Samtidig opfordres Amtsrådet til at foretage yderligere belysninger. Dette gælder blandt andet for Amtsrådets mangel på kritisk vægtning af oplysninger og argumentation fra elselskaberne. Ligeledes kritiseres argumenterne og baggrunden for fravalg af en motorvejsløsning som usaglige. Sundhedsafsnittets forfatter kritiseres for ikke at være uvildig. Landskabsvurderingerne kritiseres for at være tendensiøse til fordel for linie D, ligesom der påvises fejl i teksten. Derudover påpeges unøjagtigheder i antallet af berørte boliger og beregnede netlængder i de to alternativer. Øvrige forhold Enkelte indsigere anmoder om at blive inddraget i forbindelse med detailprojektering og anlægsarbejde. Der ønskes redegørelse for omstændighederne, da Viborg Amt trak sig ud af planlægningsarbejdet. Og Rold-gruppen gør opmærksom på, at Mejlby- Ardengruppens underskrifter var en generel protest og ikke kun mod D-løsningen. Bemærkninger Drøftelse med Miljø- og Energiministeren og ELTRA Amtsborgmesteren og formanden for Udvalget for Teknik og Miljø mødtes den 13. september 2000 med ELTRAs bestyrelsesformand og Miljø- og Energiministeren for at drøfte sagen. Inden dette møde havde Ministeren i brev tilkendegivet, at han troede, at det ville være muligt at undgå en linieføring syd om Lundby Bakker og samtidig opnå en reduktion af generne gennem Indkildedalen. På mødet blev følgende skitseret: at der tages udgangspunkt i alternativ D, at der arbejdes med en kabellægning gennem Indkildedalen, som foreslået, at saneringsaftalen kan opretholdes med en forlængelse af fristen for den eksisterende ledning gennem dalen på 5 år til i alt 11, at der kan sikres en 2-systems 400 kv-forbindelse mellem Kongshøj Kabelstation og Ferslev som erstatning for den eksisterende masterække. at 150 kv kabellægges mellem Haverslev og Mariager Fjord, at der mellem Haverslev og Mariager Fjord etableres en 400 kv-luftledning på en reduceret mastetype. Efterfølgende er det i brev af 9. oktober 2000 til Orla Hav understreget, at den skitserede løsning efter Ministerens opfattelse er nået til den absolutte grænse for, hvad der er samfundsmæssigt forsvarligt. Hvis betingelserne for en godkendelse er mere kabellægning, vil der ifølge brevet være en nærliggende risiko for, at Ministeren må kalde sagen ind og overtage planlægningen. Der er ikke opnået noget tilsagn om konsekvenserne af at vælge C-løsningen, der er dog i korrespondance fra Ministeren til henholdsvis Amtsborgmesteren og Amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard udtrykt bekymring over for valg af denne løsning, der specielt går på de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af linieføringen. Det reviderede regionplantillæg er udarbejdet på baggrund af indkomne bemærkninger, drøftelser mellem parterne og den efterfølgende korrespondance. I konsekvens heraf er der foretaget følgende ændringer: Strækningen Kongshøj-Ferslev ELTRA har indvilget i, at den nuværende luftledning og den nye 400 kv fremføres på én masterække.

28 Station Mariager Fjord Nord Stationen flyttes til den nordlige side af vejen mod Krogen i overensstemmelse med indsigelserne. 150 kv-kabel Kablet mellem Mariager Fjord og Haverslev placeret i et tracé, der ikke følger luftledningen. Reservationen er kun vejledende, idet kabelanlægget ikke er regionplanpligtigt. Reduceret mastetype (Mariager Fjord-Haverslev) ELTRA opstiller»lave Donaumaster«. Det vil sige master, som svarer til dem, der står langs motorvejen i dag. Mosbæk Den vestligste variant nr. 1 ved Station Mosbæk fastholdes. Saneringsaftalen er ændret i overensstemmelse med regionplantillægget og indgår heri. Den reviderede saneringsaftale er tiltrådt af Eltra. Det vurderes, at løsningen imødekommer mange indsigelser og forsøger at afværge unødige belastninger de steder, hvor det ikke er muligt at sikre en friholdelse. På den baggrund anbefales ændringer af selve forslaget til Regionplantillæg nr. 34 endeligt vedtaget. Sagen blev udsat på udvalgets møde den 7. november Indstilling: Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalget og Amtsrådet anbefaler, at Regionplantillæg nr. 34 med udgangspunkt i linieføring D, revideret på grundlag af offentlighedsfasen og drøftelserne mellem Miljø- og Energiministeren, Eltra og amtet, vedtages endeligt, at notat om resultatet af 2. offentlighedsfase medsendes det endelige tillæg som Amtsrådets besvarelse af indsigelserne i offentlighedsfasen. Bilag - er alle tidligere udsendt: - Revideret forslag til regionplantillæg nr Notat om vurdering af indkomne bemærkninger i 2. offentlighedsfase (er udsendt særskilt den 13. november 2000) - Brev af 9. oktober 2000 fra Miljø- og Energiministeren til Amtsborgmester Orla Hav - Brev af 22. september 2000 fra Miljø og Energiministeren til Amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard - Beslutningsprotokol fra Amtsrådsbehandlingen den 9. maj 2000 Kopi af originalindsigelser er tidligere omdelt på møde i Økonomiudvalget og har været tilgængeligt for øvrige amtsrådsmedlemmer i Amtsgårdens Information, jf. orientering af 24. oktober 2000 fra Plankontoret. * På Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 21. november 2000 blev følgende besluttet: De socialdemokratiske medlemmer og det radikale medlem foreslog følgende, der sattes til afstemning: I lyset af de mange indsigelser fra offentligheden og politiske tilkendegivelser vedrørende 400-kV. ledningen, anbefales forslag D med de saneringsaftaler og kabellægninger, der er foreslået omkring Aalborg, og med et ønske om fuld kabellægning af 400 kv.-forbindelsen i Himmerland. For forslaget stemte: Henrik Ringbæk Madsen, Svend Erik Hald, Poul Erik Andreasen, Arne Sørensen og Jonna Petersen. Imod forslaget stemte: Niels Kristian Kirketerp,Lau Bøgeholt Lauersen, Inger Støtt og Knud Kristensen. Forslaget var herefter vedtaget. Niels Kristian Kirketerp, Lau Bøgeholt Lauersen og Inger Støtt anførte, at man ikke kan anbefale forvaltningens indstilling, men

29 kræver yderligere kabellægning, idet man finder, at tiden er løbet fra så voldsomme indgreb over for natur og mennesker, som der er lagt op til med denne linieføring. Knud Kristensen udtalte, at han kunne gå ind for C- løsningen i den foreliggende form, og bemærkede yderligere, at naboerne - uanset, hvilket løsning det blev - burde have indflydelse på udformningen af masterne. * På Økonomiudvalgets møde den 27. november 2000 blev følgende besluttet: Et flertal bestående af A, B, V og F anbefaler forslag D med de saneringsaftaler og kabellægninger, der er foreslået og med 400 kv-ledningen kabellagt på strækningen Haverslev-Mariager Fjord. Anders Stenild anbefaler forslag C. De involverede lodsejere i C-tracéet skal have fuld erstatning i følge grundloven samt have indflydelse/inddrages i beslutningsprocessen omkring valget af mastetyper. Til medlemmerne er udsendt: - Regionplantillæg nr. 34 med kortbilag - Rettelsesblad - Miljø & Energiministeriets brev af 9. oktober Miljø & Energiministeriets brev af 22. september Udskrift af Amtsrådets protokol 9. maj 2000 Beslutning [på Amtsrådsmødet d. 12.december - efter Ministerens overtagelse af sagen]: Inge-Lene Ebdrup erklæredes inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Suppleant Arne Andersen deltog i stedet i sagens behandling. Gruppe T fremsatte følgende beslutningsforslag:»amtslisten foreslår, at man indstiller til Energi- og miljøministeriet, at linieføring C gennemføres, samt at Amts borgmesteren forpligtes tilat optage forhandlinger med Miljø- og energiministeren om størst mulig kabellægning/combiløsninger.«gruppe V fresatte følgende beslutningsforslag:»gruppe V anbefaler, at der tages initiativ til nye forhandlinger med minsiteren, således at Amtsrådet får mulighed for at færdiggøre arbejdet og således at en større del af ledningsnettet kabellægges i respekt for indsigelser fra nordjyske borgere.«gruppe A fremsatte følgende beslutningsforslag:»amtsrådet finder det kritisabelt, men tager til efterretning, at Miljø og Energiministeriet i henhold til planlovens 27 overtager Amtsrådets beføjelser vedrørende planlægningen af 400 kv-forbindelsen Vendsysselværket-Trige. Amtsrådet påpeger, at i lyset af de folkelige protester og af hensyn til naturen bør forslagene i linieføring D foretrækkes med fuld kabellægning på strækningen Haverslev-Mariager Fjord. Amtsrådet går ud fra, at de forhandlede forslag om fuld kabellægning i Indkildedalen og saneringerne af de lavere spændingsniveauer respekteres.«forslaget fra gruppe T sat til afstemning. For stemte 4 (gruppe C og T) Imod stemte 27 - Forslaget var herefter forkastet.

30 Forslaget fra gruppe V sat til afstemning: For stemte 10 (gruppe V) Imod stemte 15 (gruppe A bortset fra Poul Erik Andreasen, gruppe B og gruppe F) Hverken for eller imod stemte 6 (gruppe C, O, T og Poul Erik Andreasen) Forslaget var herefter forkastet. Forslaget fra gruppe A sat til afstemning: For stemte 16 (gruppe A, bortset fra Poul Erik Andreasen, gruppe B, F og O) Imod stemte 1 (gruppe T) Hverken for eller imod stemte 14 (gruppe V, C, samt Poul Erik Andreasen) Forslaget var herefter vedtaget. Poul Erik Andreasen ønskede tilført protokollen, at han kan gå ind for fuld kabellægning.

31 1 1 Hornbæ k-katbjerg Anm eldelser 20km Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Fjerne150kV Mosbæ k-f erslev Anm eldelser 24 km Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Tidsplan N V V-Trige Ledninger d Bilag 4 Bramslev-Haverslev Anm eldelser 23 km Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Sm orup-mosbæ k 3km Anm eldelser Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Trige-Tebbestrup 21 km Omlæ gning ved FE R + TRI Anm eldelser Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Ferslev-SkudshaleAnm eldelser 4km Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Gistrup-NVV 10 km Anm eldelser Projektering Lods ejerforhandling Fundamentsarbejde Master Trådtræ kning Haverslev-Ferslev Anm eldelser Projektering 20km Lods ejerforhandling M ontage aftop Trådtræ kning MariagerFjord Forundersøgelserog projektering Tunnelel.lign. Lods ejerforhandling Kabeltræ kning Gudenåen Forundersøgelserog projektering Lods ejerforhandling Anlæ gsarbejder Indkildedalen Forundersøgelserog projektering Lods ejerforhandling Anlæ gsarbejder

32 Teknik- og Miljøområdet Plankontoret Tlf.: Telefax.: :

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

400 kv HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS

400 kv HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS 400 kv HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS Vendsysselsværket - Vesthimmerland - Katbjerg - Trige Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM Maj 2000 Titel: 400 kv-højspændingsledning Aalborg - Århus. Vurdering

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

/JHJ. Sanering af vindmøller

/JHJ. Sanering af vindmøller 02.11.07/JHJ Sanering af vindmøller 1. Fyns Amts Regionplan 2005- (offentliggjort december 2005) indeholder mulighed for opstilling af nye vindmøller i udpegede lokaliseringsområder for vindmøller, samt

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13

Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn Redegørelse Baggrund På Ebeltoft Færgehavn står der i dag 18 vindmøller, 16 på havnens nordlige mole og 2 på

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Retningslinjer for kabellægning

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere