Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr."

Transkript

1 1.1 Produktidentifikator Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktbeskrivelse Produkttype Væske. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendes i overfladebehandlinger - Hærdemiddel. Identificerede brugere 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Valspar b.v. Zuiveringweg PE Lelystad The Netherlands tel +31 (0) fax +31 (0) adresse på person ansvarlig for dette SDS National kontakt GPS Automotive Lelystad tel +31 (0) fax +31 (0) Nødtelefon Nationalt rådgivende organ/giftinformationscentral Telefonnummer Leverandør Telefonnummer Call +31 (0) National Poisoning Information Center - Bilthoven (Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications) Call +31 (0) (during daytime) PUNKT 2 Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktdefinition Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Klassificering Blanding Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer. Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD] Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger. R10 Xn; R20 Xi; R37 R42/43 Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 1/20

2 PUNKT 2 Fareidentifikation Fysiske/kemiske farer Sundhedsfarer for mennesker Brandfarlig. Farlig ved indånding. Irriterer åndedrætsorganerne. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. 2.2 Mærkningselementer Farepiktogrammer Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Forebyggelse Reaktion Opbevaring Advarsel Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og lysudstyr samt til al håndtering af materialet. VED INDÅNDING Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus huden med vand. Opbevares køligt. Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Farlige indholdsstoffer Alifatisk isocyanat Alifatisk isocyanat 2 Supplementerende etiket Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. elementer Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler Særlige krav til pakning/emballage Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger Følbar advarselstrekant Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. 2.3 Andre farer Andre farer, som ikke indebærer klassificering Ingen kendte. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 2/20

3 PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Blanding Produkt/ingrediens navn Identifikatorer w% 67/548/EØF Forordning (EF) Type nr. 1272/2008 [CLP] Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16. Klassificering Alifatisk isocyanat REACH # 50 - <75 Xn; R20 Acute Tox. 4, H332 [1] EF Xi; R37 Skin Sens. 1, H317 CAS R42/43 STOT SE 3, H335 n-butylacetat REACH # 10 - <20 R10 Flam. Liq. 3, H226 [1] [2] EF R66, R67 STOT SE 3, H336 CAS EUH066 Indeks xylen REACH # 6 - <10 R10 Flam. Liq. 3, H226 [1] [2] EF Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312 CAS Xi; R38 Acute Tox. 4, H332 Indeks Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Alifatisk isocyanat 2 EF <5 Xi; R37 Skin Sens. 1, H317 [1] CAS R42/43 STOT SE 3, H335 ethylbenzen REACH # <2.4 F; R11 Flam. Liq. 2, H225 [1] [2] EF Xn; R20, R48/20, Acute Tox. 4, H332 R65 CAS STOT RE 2, H373 (høreorganer) Indeks Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige. Se den komplette tekst for H- faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vpvb'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion. Type [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi [3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII [4] Stoffet opfylder kriterierne for vpvb i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII [5] Tilsvarende problematisk stof Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 3/20

4 PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Beskyttelse af førstehjælpere I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg. Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger. Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medføre ikkeallergisk kontakteksem og optagelse gennem huden. Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt. Baseret på isocyanat-bestanddelenes egenskaber og ud fra toksikologiske data for lignende blandinger kan denne blanding forårsage akut irritation og/eller sensibilisering af luftvejssystemet, som kan føre til en astmatisk tilstand, hivende vejrtrækning og trykken for brystet. Overfølsomme personer kan udvise astmatiske symptomer, selvom de udsættes for koncentrationer, der ligger langt under grænseværdien. Gentagen eksponering kan medføre varig åndedrætbesvær. Gentagen eller langvarig kontakt med irriterende stoffer kan forårsage dermatitis. Indeholder Hexamethylene diisocyanate, oligomers, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers. Kan udløse allergisk reaktion. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anmærkninger til lægen. Særlige behandlinger Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. Ingen specifik behandling. Se toksikologiske oplysninger (punkt 11) Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 4/20

5 PUNKT 5 Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Anbefalet Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandspray eller vandtåge. Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Risici ved stof eller blanding Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider, hydrogencyanid, monomere isocyanater. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Før ikke afledning fra brand til afløb og vandrør. Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt. PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel For indsatspersonel Fjern om muligt antændelseskilder og ventiler området. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8. Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-akut personale". 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se Punkt 13). Placer i passende beholder. Rengør det forurenede område med det samme med et passende dekontamineringsmiddel. Et muligt (brandfarlig) middel indeholder (i volumen) vand (45 dele), ethanol eller isopropylalkohol (50 dele) og koncentreret (d 0,880) ammoniakopløsning (5 dele). Et ikke-brandbart alternativ er natriumcarbonat (5 dele) og vand (95 dele). Tilføj det samme dekontamineringmiddel til resterne, og lad det stå i flere døgn, til der ikke er nogen reaktion i den åbne beholder. Når dette sker, lukkes og bortskaffes beholderen i overenstemmelse med gældende regler (se punkt 13). 6.4 Henvisning til andre punkter Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 5/20

6 PUNKT 7 Håndtering og opbevaring Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. Personer med astma, allergi, kroniske eller tilbagevendende åndedrætssygdomme bør ikke arbejde med nogen proces, hvori dette præparat anvendes. Der skal udføres regelmæssig undersøgelse af lungefunktionen hos personer, der spraypåfører denne blanding. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier. Derudover, må produktet kun anvendes på steder uden åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Blandingen kan lade elektrostatisk anvend altid ledninger med jordforbindelse ved overførsel fra en beholder til en anden. Operatører bør anvende antistatisk fodtøj. Tøj og gulve bør være ledende. Udvis forsigtighed ved åbning af delvist fyldte beholdere. Undgå så vidt muligt at udsætte produktet for luftfugtighed eller vand Der dannes CO₂, hvilket kan medføre overtryk i lukkede beholdere. Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende værktøj. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv, partikler, spray eller tåge, som opstår ved anvendelse af denne blanding. Undgå at indånde slibestøv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Oplysninger om beskyttelse mod brand og eksplosion Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Når medarbejdere uanset om der sprøjtemales skal arbejde inde i et sprøjterum, anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under tærskelværdierne. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares i henhold til lokale regler. Bemærkninger om fælles opbevaring Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer. Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får adgang. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Seveso-direktivet - tærskelværdier for indberetning (i tons) Farekriterier Kategori Bekendtgørelse og MAPP-tærskelværdi P5c Brandfarlige væsker 2 og 3, der ikke falder ind under P5a eller P5b C6 Brandfarlig (R10) Sikkerhedsrapporttærskelværdi Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 6/20

7 PUNKT 7 Håndtering og opbevaring 7.3 Særlige anvendelser Anbefalinger Specifikke løsninger til den industrielle sektor PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 8.1 Kontrolparametre Arbejdstilsynets grænseværdier Anbefalede målingsprocedurer Produkt/ingrediens navn Grænseværdier for eksponering n-butylacetat Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Gennemsnitværdier 150 ppm 8 timer. Gennemsnitværdier 710 mg/m³ 8 timer. xylen Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Absorberes gennem huden. Gennemsnitværdier 109 mg/m³, 0 gange pr. skift, 8 timer. Gennemsnitværdier 25 ppm, 0 gange pr. skift, 8 timer. ethylbenzen DK-Arbejdstilsynet (Danmark, 1999). Carcinogen. GV 50 ppm 8 timer. Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Absorberes gennem huden. Carcinogen. Gennemsnitværdier 217 mg/m³ 8 timer. Gennemsnitværdier 50 ppm 8 timer. DNEL'er/DMEL'er Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet. Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Værdi Befolkning Effekter Alifatisk isocyanat DNEL Kortvarig Indånding 1 mg/m³ Arbejdere Lokal DNEL Langvarig Indånding 0.5 mg/m³ Arbejdere Lokal n-butylacetat DNEL Kortvarig Indånding 960 mg/m³ Arbejdere Systemisk DNEL Kortvarig Indånding 960 mg/m³ Arbejdere Lokal DNEL Langvarig 480 mg/m³ Arbejdere Systemisk Indånding DNEL Langvarig Indånding 480 mg/m³ Arbejdere Lokal DNEL Kortvarig Indånding mg/ Forbrugere Systemisk m³ DNEL Kortvarig Indånding mg/ m³ Forbrugere Lokal DNEL Langvarig Indånding mg/ m³ Forbrugere Systemisk DNEL Langvarig mg/ Forbrugere Lokal Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 7/20

8 PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Indånding m³ xylen DNEL Kortvarig Indånding 289 mg/m³ Arbejdere Lokal DNEL Kortvarig Indånding 289 mg/m³ Arbejdere Systemisk DNEL Langvarig 77 mg/m³ Arbejdere Systemisk Indånding DNEL Langvarig Dermal 180 mg/kg Arbejdere Systemisk DNEL Kortvarig Indånding 174 mg/m³ Forbrugere Lokal DNEL Kortvarig Indånding 174 mg/m³ Forbrugere Systemisk DNEL Langvarig Indånding 14.8 mg/m³ Forbrugere Systemisk DNEL Langvarig Dermal 108 mg/kg Forbrugere Systemisk DNEL Langvarig Oral 1.6 mg/kg Forbrugere Systemisk ethylbenzen DNEL Langvarig 77 mg/m³ Arbejdere Systemisk Indånding DNEL Langvarig Dermal 180 mg/kg Arbejdere Systemisk bw/dag DNEL Langvarig 15 mg/m³ Forbrugere Systemisk Indånding DNEL Langvarig Oral 1.6 mg/kg bw/dag Forbrugere Systemisk PNEC'er Produkt/ingrediens navn Beholderoplysninger Værdi Metodeoplysning Alifatisk isocyanat Ferskvand mg/l - Havvand mg/l - Bundfald mg/kg dwt - Jord mg/kg dwt - Rensningsanlæg til mg/l - spildevand n-butylacetat Ferskvand 0.18 mg/l - Hav mg/l - Friskvandsbundfald mg/kg - Havvandsbundfald mg/kg - Jord mg/kg - Rensningsanlæg til 35.6 mg/l - spildevand xylen Ferskvand mg/l - Havvand mg/l - Friskvandsbundfald mg/kg - Havvandsbundfald mg/kg - Jord 2.31 mg/kg - Rensningsanlæg til 6.58 mg/l - spildevand ethylbenzen Ferskvand 0.1 mg/l - Havvand 0.01 mg/l - Friskvandsbundfald 13.7 mg/kg - Havvandsbundfald 1.37 mg/kg - Jord 2.68 mg/kg - Rensningsanlæg til spildevand 9.6 mg/l Eksponeringskontrol Personer, som tidligere har haft astma, allergiske reaktioner, kroniske eller gentagende sygdomme i luftvejene, bør ikke udsættes for nogen process, hvori dette produkt anvendes. Der skal udføres regelmæssig undersøgelse af lungefunktionen hos personer, der spraypåfører denne blanding. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 8/20

9 PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelse af øjne/ansigt Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Beskyttelse af krop Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Ved sprøjtning skal operatøren benytte luftforsynet åndedrætsværn, også selvom ventilationen er tilstrækkelig. Hvis der i andre situationer ikke er tilstrækkelig almen udsugning og ventilation til at sikre, at partikelkoncentrationen og dampe fra opløsningsmidlet forbliver under grænseværdien, skal der bruges egnet åndedrætsværn. (Se Erhvervsmæssig eksponeringskontrol.) Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed. Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad beskyttelsesbriller med sideskjold. Anbefalet Ved indåndingsfare kan der i stedet være påkrævet åndedrætsværn med helmaske. Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. > 8 timer (gennembrudstid) Anbefalet EN 374 butylgummi polyvinylalkohol (PVA) Viton >= 0.7 mm 4-8 timer (gennembrudstid) Anbefalet EN 374 neopren >= 0.7 mm < 1 time (gennembrudstid) Betinget egnede materialer til beskyttelseshandsker; EN 374 Nitrilgummi - NBR (> = 0,35 mm). Kun egnet som beskyttelse mod sprøjt. Kun egnet til kortvarig eksponering. I tilfælde af kontaminering ændre beskyttelseshandsker straks. Der findes intet handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegrænset modstandsdygtighed overfor noget individuelt kemikalie eller blanding af kemikalier. Gennembrudstiden skal være større end produktets slutanvendelsestid. Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning skal følges. Handskerne skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet. Sørg altid for, at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt. Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og dårlig vedligeholdelse. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for præparatet. Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder. Anbefalet Overalls af bomuld eller bomuld/kunststof er normalt egnede. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version 1.3 9/20

10 PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Anden hudbeskyttelse Åndedrætsværn Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Anbefalet helmaske luftforsynende åndedrætsværn. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk tilstandsform Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Opløselighed Fordelingskoefficient n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Væske. Klar. >100 C Lukket beholder 25.5 C Uopløselig i de følgende materialer koldt vand og varmt vand. 9.2 Andre oplysninger Ingen yderligere oplysninger. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

11 PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer Kemisk stabilitet Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7) Risiko for farlige reaktioner Produktet reagerer langsomt i forbindelse med vand, hvilket medfører dannelse af kuldioxid. I lukkede beholdere kan stigende tryk forårsage, at beholderens form forandres, udspiles eller i ekstreme tilfælde revner Forhold, der skal undgås Ved brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter Materialer, der skal undgås Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, aminer, alkoholer, vand. Der forekommer ukontrollable eksoterme reaktioner med aminer og alkoholer Farlige nedbrydningsprodukter PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger. Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og medføre ikkeallergisk kontakteksem og optagelse gennem huden. Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt. Baseret på isocyanat-bestanddelenes egenskaber og ud fra toksikologiske data for lignende blandinger kan denne blanding forårsage akut irritation og/eller sensibilisering af luftvejssystemet, som kan føre til en astmatisk tilstand, hivende vejrtrækning og trykken for brystet. Overfølsomme personer kan udvise astmatiske symptomer, selvom de udsættes for koncentrationer, der ligger langt under grænseværdien. Gentagen eksponering kan medføre varig åndedrætbesvær. Gentagen eller langvarig kontakt med irriterende stoffer kan forårsage dermatitis. Indeholder Hexamethylene diisocyanate, oligomers, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers. Kan udløse allergisk reaktion. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Alifatisk isocyanat LD50 Dermal Kanin - Mand, >2000 mg/kg - Kvinde LD50 Dermal Rotte - Mand, >2000 mg/kg - Kvinde LD50 Oral Rotte - Kvinde >2500 mg/kg - n-butylacetat LC50 Indånding Damp Rotte >21.1 mg/l 4 timer LD50 Dermal Kanin >14112 mg/kg - LD50 Oral Rotte mg/kg - xylen LC50 Indånding Damp Rotte 27.6 mg/l 4 timer LD50 Dermal Kanin >2000 mg/kg - Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

12 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger LD50 Oral Rotte >2000 mg/kg - Alifatisk isocyanat 2 LC50 Indånding Støv og Rotte >5 mg/l 4 timer spraytåger LD50 Oral Rotte >2000 mg/kg - ethylbenzen LC50 Indånding Damp Rotte >9.6 mg/l 4 timer LD50 Dermal Kanin >15000 mg/kg - LD50 Oral Rotte >3500 mg/kg - Konklusion/Sammendrag Estimater for akut toksicitet Dermal Indånding (dampe) Irritation/ætsning Mutagenicitet Alifatisk isocyanat Kræftfremkaldende egenskaber Konklusion/Sammendrag Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering Observation Alifatisk isocyanat Hud - Mildt irriterende Kanin - 4 timer - Øjne - Mildt irriterende Kanin xylen Hud - Mildt irriterende Rotte - 8 timer 60 - microliters Hud - Irriterer moderat Kanin - 24 timer milligrams Hud - Irriterer moderat Kanin Percent - Øjne - Mildt irriterende Kanin - 87 milligrams - Øjne - Irriterer kraftigt Kanin - 24 timer 5 - milligrams ethylbenzen Øjne - Irriterer kraftigt Kanin milligrams Hud - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 15 milligrams - Konklusion/Sammendrag Overfølsomhed Produkt/ingrediens navn Test Eksperiment Resultat Konklusion/Sammendrag Reproduktionstoksicitet Konklusion/Sammendrag Teratogenicitet Konklusion/Sammendrag Produkt/ingrediens navn Eksponeringsmetode Arter Resultat Alifatisk isocyanat hud Mus Forårsager overfølsomhed hud Marsvin Forårsager overfølsomhed Konklusion/Sammendrag Måde for optagelse OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test Eksperiment In vitro mg/kg mg/l Emne Bakterier Stofskifte aktivering +/- Eksperiment In vitro Emne Pattedyr - dyr Stofskifte aktivering +/- ATE værdi Negativ Negativ Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

13 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Enkel STOT-eksponering Produkt/ingrediens navn Gentagne STOT-eksponeringer Aspirationsfare Produkt/ingrediens navn Kategori Kategori Eksponeringsmetode Eksponeringsmetode xylen ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 ethylbenzen ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 Målorganer Alifatisk isocyanat Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation n-butylacetat Kategori 3 Ikke relevant. Narkotiske virkninger xylen Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation Alifatisk isocyanat 2 Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation Målorganer xylen Kategori 2 Ikke bestemt Ikke bestemt ethylbenzen Kategori 2 Ikke bestemt høreorganer Andre oplysninger PUNKT 12 Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Der foreligger ingen data om selve blandingen. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ikke klassificeret som skadeligt for miljøet, men indeholder substanser, der er skadelige for miljøet. Se afsnit 3 for detaljer. Produkt/ingrediens navn Alifatisk isocyanat Akut EC50 >1000 mg/l Alger - Scenedesmus 72 timer subspicatus Akut EC50 >100 mg/l Dafnie - Daphnia magna 48 timer Akut LC50 >100 mg/l Fisk - Danio rerio 96 timer n-butylacetat Akut EC mg/l Alger - Desmodesmus 72 timer subspicatus Akut EC50 44 mg/l Dafnie 48 timer Akut LC50 32 mg/l Krebsdyr - Artemia salina 48 timer Akut LC50 18 mg/l Fisk - Pimephales promelas 96 timer Akut NOEC 200 mg/l Alger 72 timer Kronisk NOEC 23 mg/l Dafnie - Daphnia magna 21 dage xylen Akut EC50 1 til 10 mg/l Alger 72 timer Akut EC50 1 til 10 mg/l Dafnie - Daphnia magna 48 timer Akut LC50 1 til 10 mg/l Fisk 96 timer Alifatisk isocyanat 2 Akut EC50 >100 mg/l Dafnie 48 timer Akut EC50 >100 mg/l Fisk 96 timer ethylbenzen Akut EC50 >1.8 mg/l Dafnie - Daphnia magna 48 timer Akut LC50 >10 mg/l Fisk - Pimephales promelas 96 timer Konklusion/Sammendrag Resultat Arter Eksponering 12.2 Persistens og nedbrydelighed Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

14 PUNKT 12 Miljøoplysninger Produkt/ingrediens navn Test Resultat Dosis Alifatisk isocyanat n-butylacetat Alifatisk isocyanat 2 Konklusion/Sammendrag EU 67/548/EØF ANNEX V, C.4.E. 1 % - Ikke let - 28 dage - - OECD 301D >80 % - 5 dage - - Ready Biodegradability - Closed Bottle Test OECD 302C 5 % - 28 dage - - Inherent Biodegradability Modified MITI Test (II) OECD 301F 1 % - 28 dage - - Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test Podestof Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed Alifatisk isocyanat Ferskvand 7.7 dage, 23 C - Ikke let n-butylacetat - - let Alifatisk isocyanat Ikke let 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Produkt/ingrediens navn LogPow BCF mulighed Alifatisk isocyanat lav n-butylacetat lav xylen til 25.9 lav ethylbenzen lav 12.4 Mobilitet i jord Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC) Mobilitet 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT vpvb 12.6 Andre negative virkninger Ikke relevant. Ikke relevant. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier Metoder til affaldsbehandling Produkt Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

15 PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder for bortskaffelse Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav. Farligt Affald Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald. Bortskaffelse Emballage Metoder for bortskaffelse Bortskaffelse Type af emballage Særlige forholdsregler Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Rester i tomme beholdere bør neutraliseres med et neutraliserende middel (se punkt 6). Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. Hvis dette produkt blandes med andet affald, gælder den oprindelige affaldskode ikke længere og den egnede affaldskode skal tildeles på ny. Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at få yderligere oplysninger. Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes rådgivning fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere. Tomme beholdere skal skrottes eller rengøres. Bortskaffelse af beholdere, der er forurenet med produktet, skal ske i henhold til lokale eller nationale lovbestemmelser. Europæisk affaldskatalog (EWC) CEPE Paint Guidelines * Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer PUNKT 14 Transportoplysninger Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 UN-nummer UN1263 UN1263 UN1263 UN UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) MALINGRELATEREDE PRODUKTER PAINT RELATED MATERIAL PAINT RELATED MATERIAL Paint related material 14.3 Transportfareklasse (r) Emballagegruppe III III III III 14.5 Miljøfarer Nej. Nej. No. No. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

16 PUNKT 14 Transportoplysninger Yderligere oplysninger Fareidentifikationsnummer 30 Begrænset mængde 5 L specielle forholdsregler 163, 640E, 650 Tunnelkode (D/E) specielle forholdsregler 163, 640E, 650 Emergency schedules (EmS) F-E, _S-E_ Special provisions 163, 223, 955 Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation 60 L Packaging instructions 355 Cargo Aircraft Only Quantity limitation 220 L Packaging instructions 366 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation 10 L Packaging instructions Y344 Special provisions A3, A Særlige forsigtighedsregler for brugeren Transport indenfor fabriksområdet Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBCkoden Ikke relevant. PUNKT 15 Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse Bilag XIV Ingen af bestanddelene er angivet. Særligt problematiske stoffer Ingen af bestanddelene er angivet. Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler Andre EU regler VOC VOC for Klar-Til-Brug Blanding Europa's register Ikke relevant. Bestemmelserne i Direktiv 2004/42/EF om VOC gælder for dette produkt. Se efter yderligere information på produktetiketten og/eller i det tekniske datablad. Ikke relevant. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

17 PUNKT 15 Oplysninger om regulering Seveso Direktiv Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet. Farekriterier Kategori P5c Brandfarlige væsker 2 og 3, der ikke falder ind under P5a eller P5b C6 Brandfarlig (R10) Nationale regler Industriel anvendelse Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen risikovurdering af arbejdspladsen, som er krævet i henhold til anden arbejdsmiljølovgivning. Forholdsreglerne i national arbejdsmiljølovgining skal overholdes ved erhvervsmæssig anvendelse af dette produkt. Produkt/ingrediens navn Listenavn Navn på liste Klassificering Bemærkninger ethylbenzen Danmark's kræftfremkaldende stoffer ethylbenzen Optaget på liste - Dansk brandklasse II-1 Danmark Kræftrisiko Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Mal-kode (1993) 5-3 Beskyttelse baseret på MAL-kode Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler Generelt Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald. Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som anbefalet eller instrueret. Mal-kode (1993) 5-3 Anvendelse Ved sprøjtning i nye* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine. - Der skal anvendes Luftforsynet helmaske. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezonen. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. - Der skal anvendes luftforsynet helmaske og overtræksdragt. Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. - Der skal anvendes Luftforsynet helmaske, ærmebeskyttere og forklæde. Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

18 PUNKT 15 Oplysninger om regulering er i sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks. - Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte. Anvendelsesbegrænsninger Kræftfremkaldende affald Internationale regelsæt Tørring Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone. Polering Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes. Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte. *Se regulativer. Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Affaldsbeholdere, skal mærkes med Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier Ikke på listen. Montreal protokollen (Bilag A, B, C, E) Ikke på listen. Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP) Ikke på listen. Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC) Ikke på listen. UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller Ikke på listen. Internationale lister National opgørelse Australien Canada Kina Japan Malaysia New Zealand Filippinerne Republikken Korea Taiwan USA Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Ikke bestemt. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. Ikke bestemt. Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede Kemikaliesikkerhedsvurdering Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

19 PUNKT 16 Andre oplysninger CEPE kode 5 Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave. Forkortelser og initialord ATE = Vurdering af Akut Toksicitet CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level EUH sætning = CLP-specificeret faresætning PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration RRN = REACH Registreringsnummer vpvb = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Komplet tekst af forkortede H-sætninger Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS] Klassificering H225 H226 H304 H312 (dermal) H315 H317 H319 H332 H332 (inhalation) H335 H336 H373 H373 (hearing organs) H412 På basis af testdata Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Kalkulationsmetode Begrundelse Meget brandfarlig væske og damp. Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (høreorganer) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Acute Tox. 4, H312 AKUT TOKSICITET (dermal) - Kategori 4 Acute Tox. 4, H332 AKUT TOKSICITET (indånding) - Kategori 4 Aquatic Chronic 3, H412 LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET - Kategori 3 Asp. Tox. 1, H304 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Eye Irrit. 2, H319 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2 Flam. Liq. 2, H225 BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2 Flam. Liq. 3, H226 BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3 Skin Irrit. 2, H315 HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2 Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1 STOT RE 2, H373 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2 STOT RE 2, H373 (hearing organs) SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING (høreorganer) - Kategori 2 STOT SE 3, H335 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Luftvejsirritation) - Kategori 3 STOT SE 3, H336 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING (Narkotiske virkninger) - Kategori 3 Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

20 PUNKT 16 Andre oplysninger Komplet tekst af forkortede R-sætninger Komplet tekst af klassificeringer [DSD/DPD] Udskrivningsdato Udgivelsesdato/ Revisionsdato Dato for forrige udgave Version Bemærkning til læseren R11- Meget brandfarlig. R10- Brandfarlig. R20- Farlig ved indånding. R20/21- Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R48/20- Farlig alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R65- Farlig kan give lungeskade ved indtagelse. R37- Irriterer åndedrætsorganerne. R38- Irriterer huden. R42/43- Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R66- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. F - Meget brandfarlig Xn - Sundhedsskadelig Xi - Lokalirriterende 26/02/ /02/2016 Ingen tidligere validering 1.3 Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og lovgivning. Det vejleder om sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold ved produktet og skal ikke opfattes som nogen garanti for teknisk ydeevne eller egnethed til specifikke anvendelser. Produktet bør ikke anvendes til andre formål end de, der er vist i Punkt 1 uden der først rådføres med leverandøren, og skriftlige håndteringsanvisninger modtages. De konkrete anvendelsesbetingelser kan ikke kontrolleres af leverandøren, og brugeren er derfor ansvarlig for at sikre, at kravene i relevant lovgivning overholdes. Informationerne i dette Sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen arbejdspladsrisikovurdering, som krævet af anden arbejdsmiljølovgivning. Udgivelsesdato/Revisionsdato 26/02/2016 Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering Version /20

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INTERTHERM 181 GRAY PART A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD INTERTHERM 181 GRAY PART A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 - Danmark PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktnavn Andre former for identifikation SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

Bona Naturale Hardener. Præparatet er klassificeret som farligt ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere tilpasninger.

Bona Naturale Hardener. Præparatet er klassificeret som farligt ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere tilpasninger. Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Producent Distributør E-mail

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Robust Boliglak. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Robust Boliglak. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Producent Distributør E-mail

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Tyri Tretjære 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1.1 Produktidentifikator Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Spackel grov. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Spackel grov. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark Udgivelsesdato/ Revisionsdato SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Andre former for identifikation

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Støvfrit pulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006, bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006, bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet: Pure Alginat Farve hurtig hærdende (500 g - REF 701036) Anvendelse af stoffet eller

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Cleaner B365

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Cleaner B365 Revision 29.09.2011 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 105373 1.2. Relevante

Læs mere