Sagen vedr. Advokatfirma Johan Schlüters administration af rettighedsmidler for Producenterne i CAB, Filmret og Filmkopi. Redegørelse til Copydan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen vedr. Advokatfirma Johan Schlüters administration af rettighedsmidler for Producenterne i CAB, Filmret og Filmkopi. Redegørelse til Copydan"

Transkript

1 28. august 2015 Sagen vedr. Advokatfirma Johan Schlüters administration af rettighedsmidler for Producenterne i CAB, Filmret og Filmkopi Redegørelse til Copydan Copydan har d. 19. Juni 2015 anmodet Producentforeningen om en redegørelse i anledning af de forhold, der er blevet konstateret i forbindelse med Advokatfirma Johan Schlüter I/S administration af rettighedsmidler i Foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret. Baggrund De 3 foreninger, CAB, Filmkopi og Filmret, i det følgende benævnt Foreningerne, står for håndteringen af producenternes ophavsretlige vederlag, der alle modtages fra Copydan. Filmret og Producentforeningen repræsenterer producenterne i Copydans styrende organer. Foreningerne modtager ikke offentlig støtte og administrerer således udelukkende private midler. Foreningerne varetager følgende opgaver:

2 CAB varetager fordelingen af producenternes andel af vederlag efter Ophavsretsloven 35, Filmkopi varetager vederlag efter Ophavsretslovens kapitel 2a (blankmediemidler), catch-uptjenester m.v. og Filmret vederlag i henhold til Ophavsretslovens 13 vedr. AVU-medier, Film i skoler m.v. samt vederlag vedr. mellemgruppekanaler. side 2 af 17 Foreningerne ledes af hver sin bestyrelse: CAB s bestyrelse har 7 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Producentforeningen, 1 af hhv. IFPI, MPAA (US), GWFF (Tyskland) og AGICOA. Filmkopis bestyrelse har 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Producentforeningen og 1 af hhv. IF- PI, Videogramdistributørerne (FDV) og MPAA(US). Filmret, der udelukkende administrerer danske rettigheder, har en bestyrelse på 3 medlemmer, som udpeges af Producentforeningen. Formandsposterne i CAB og Filmkopi varetages p.t. af Producentforeningens direktør og Filmrets formandspost af Producentforeningens næstformand. Administrationen og udlodning af ophavsretslige vederlag er i de tre foreninger varetaget ud fra princippet om lige behandling af organiserede og ikke-organiserede rettighedshavere samt ligebehandling af danske og udenlandske rettighedshavere. Dette hovedprincip er også bærende i det oprydningsarbejde, som forestår og som beskrives nedenfor.

3 Administrationen af de tre foreninger har fra 1992 indtil juni 2015 været udliciteret til Johan Schlüter Advokatfirma I/S, i det følgende benævnt Advokatfirmaet, som indehaves af interessenterne advokat Johan Schlüter og advokat Lars Halgreen og indtil udgangen af juni 2015 af advokat Susanne Fryland, som på dette tidspunkt blev bortvist som partner og direktør for datterselskabet Registrering Danmark ApS. side 3 af 17 Administrationsarbejdet er nærmere reguleret ved administrationsaftaler indgået mellem Advokatfirmaet og de enkelte Foreninger. I henhold til disse aftaler påhviler det Advokatfirmaet at varetage Foreningernes overordnede interesser, eksempelvis arbejdet i Copydan, forholdet til andre rettighedsorganisationer, deltagelse i ministerielle udvalgsarbejder m.v. Derudover påhviler det advokatfirmaet at forestå den tekniske og praktiske opgave med etablering af fordelingsgrundlag, håndtering af opståede konflikter mv. inden for de enkelte indtjeningsområder og på den baggrund foretage fordeling af rettighedsmidlerne, der alle modtages fra Copy Dan, til danske og udenlandske rettighedshavere. Advokatfirmaet har ifølge aftalerne tillige ansvaret for bogholderi, udbetalingsfunktioner og regnskabsaflæggelse i Foreningerne. Revisionen varetages af JS Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Advokatfirmaet har indtil d. 29. Januar 2015 haft enetegningsret til Foreningernes konti.

4 Advokatfirmaets honorering for administrationsarbejdet beregnes som en skaleret procentvis andel af de midler, der udloddes. Advokatfirmaet har haft adgang til i et vist omfang at tage a contobetaling, jf. nedenfor. side 4 af 17 Ved en eventuel afbrydelse af samarbejdet mellem Foreningerne og Advokatfirmaet har det været af afgørende betydning for Foreningerne at kunne sikre kontrol med både datasystemer og organisation uden væsentlige afbrydelser i forvaltningen. Foreningerne har i henhold til administrationsaftalerne således ejerskab til de data og datasystemer, der genereres i forbindelse med administrationen af rettighedsmidlerne, mens Advokatfirmaet har ejerskab til den organisation, som håndterer forvaltningen. Advokatfirmaet overførte i 2009 en del af administrationsarbejdet, i form af den tekniske opgave med at etablere fordelingsgrundlaget inden for hvert indtjeningsområde, til et selskab, Registrering Danmark ApS, i det følgende benævnt Selskabet, således at den samlede administration fremover var opdelt mellem Selskabet og Advokatfirmaet. Ejerskabet til Selskabet var ultimativt delt af interessenterne i Advokatfirmaet via deres private investeringsselskaber. Direktør for Selskabet var indtil udgangen af juni 2015 advokat og partner i Advokatfirmaet, Susanne Fryland. Overførslen af en del af administrationsarbejdet til Selskabet førte ikke til ændringer i aftaleforholdet mellem Foreningerne og Advokatfirmaet

5 der fortsatte med at have det fulde ansvar for at leve op til administrationsaftalerne. side 5 af 17 Sagsforløbet Iværksættelsen af undersøgelsen var et resultat af flere sammenfaldende omstændigheder. Et gennem nogen tid tiltagende ønske fra Foreningerne om at få indført større transparens og dermed opnå større indsigt i Advokatfirmaets administration af rettighedsmidler blev så i maj måned 2014 aktualiseret ved offentliggørelsen af, at Johan Schlüter i Frankrig dømtes for bedrageri i en sag om uretmæssig tilegnelse af rettigheder. Ifølge dommen idømmes Johan Schlütter fængsel og pålægges at betale bøde/erstatning på 4 mill. EURO. Foranlediget af denne dom iværksatte Foreningernes bestyrelser straks og i enighed, en advokatundersøgelse ved Koch / Christensen Advokatfirma for at få klarlagt, hvorvidt de rettighedsmidler, som administreres af Advokatfirmaet, kunne gøres til genstand for retsforfølgning som følge af dommen, og hvorvidt retsforfølgning også kunne rettes imod det forvaltningsapparatet, som blev udført i Selskabet. Advokatundersøgelsen konkluderede, at rettighedshavernes midler ikke var i risiko, hvorimod der bestod risiko for, at forvaltningsapparatet i Selskabet kunne blive berørt af en sådan kreditorforfølgning.

6 Foreningerne stillede på den baggrund og under hensyn til den konstaterede usikkerhed om Advokatfirmaets og Selskabets økonomiske situation, krav om, at de tre interessenter i Advokatfirmaet til imødegåelse af de konstaterede risici, personligt afgav indeståelseserklæringer for Selskabets fortsatte drift. Disse erklæringer blev herefter afgivet i december side 6 af 17 Tidsmæssigt sammenfaldende hermed, blev det i forbindelse med forberedelsen af årsregnskaberne for 2013 for CAB og Filmkopi i november 2014 konstateret, at revisor, JS Revision, i revisionsprotokollen til sit udkast til regnskabet afgav bemærkning om en betydelig mellemregning mellem Advokatfirmaet og de to Foreninger, opstået som følge af a conto faktureringer i det forløbne år. Tilsvarende bemærkning var ikke fremgået af tidligere års regnskaber, og mellemregningen havde i øvrigt ikke tidligere været beskrevet. På forespørgsel oplyste foreningernes revisor, JS Revision, at man havde fundet anledning til at anføre, at der efter revisionens opfattelse forelå et mellemværende mellem Advokatfirmaet og Foreningerne - nu i en sådan størrelsesorden, at det måtte anmærkes. Yderligere undersøgelser Da der ikke fra Administrator og revisor kunne tilvejebringes en fuldstændig og tilfredsstillende

7 forklarende redegørelse for forholdet, besluttede Foreningerne hurtigst muligt at få foretaget en samlet, uvildig, tilbundsgående undersøgelse af Advokatfirmaets administration af rettighedsmidlerne. side 7 af 17 Det blev besluttet at undersøgelsens regnskabsmæssige del skulle forestås af revisionsfirmaet Deloitte, der i forvejen er Producentforeningens revisor og derfor kender til rettighedsforvaltningen. Udgangspunktet var at få foretaget en undersøgelse, der gik tilbage til 2006, men de indledende undersøgelser viste at der ikke kunne spores uregelmæssigheder før Med henblik på at sikre hurtig fremdrift blev det derfor besluttet, at koncentrere indsatsen om årene (siden udvidet til udgangen af april 2015.) Som følge af, at det i forbindelse med undersøgelsen blev bekræftet, at Advokatfirmaet ved honoreringen af sin administration, i en årrække havde anvendt en a conto praksis, som ikke sås at være hjemlet i administrationsaftalerne, blev Koch / Christensen Advokatfirma anmodet om at udarbejde et notat om det aftalemæssige grundlag for Advokatfirmaets honorarafregninger. Advokatundersøgelsen konstaterede at Advokatfirmaet i henhold til gældende administrationsaftaler havde hjemmel til at hæve a conto honorarer baseret på forventede udbetalinger fra Copy Dan inden for det aktuelle år, men undersøgelsen konkluderede, at Advokatfirmaet havde

8 taget a conto-betalinger, der lå langt ud over dette og at den af Advokatfirmaet førte praksis derfor ikke havde et aftalemæssigt grundlag. side 8 af 17 På baggrund heraf og på grundlag af foreløbige talmæssige opgørelser, pålagde Foreningerne i januar måned 2015 Advokatfirmaet og Selskabet straks, at lade alle betalinger over DKK 1 mio. attestere af en repræsentant for Foreningerne inden udbetaling. Da Deloittes undersøgelse af CAB i en delkonklusion af 19. Marts 2015 viste et meget stort mellemværende mellem Advokatfirmaet/Selskabet og CAB opsagde Foreningerne samarbejdsaftalerne til ophør senest ved udgangen af 2015 (i henhold til opsigelsesvarslet i aftalerne), ligesom der blev foretaget bedst mulig frivillig sikring af Foreningernes tilgodehavender gennem et gældsbrev med et pålydende på ca. 50 mill. kr. med omfattende sikkerhedsstillelser i dele af Advokatfirmaets og Selskabets aktiver, tillige med personlige kautioner og supplerende sikkerhedsstillelser fra de tre interessenters selskaber. Yderligere blev der som en del af gældsbrevet - på baggrund af de foreløbige talmæssige oplysninger indgået aftale om afvikling af mellemværendet inden for ca. 1 år. Samtidig lukkedes Advokatfirmaets og Selskabets adgang til foreningernes konti og alle betalingsforretninger blev overført til Producentforeningens regnskabsafdeling med anvisningsret til Producentforeningens formand og producentforeningens direktør (som tillige tegner CAB, Filmkopi og Filmret)

9 Det blev endelig meddelt Advokatfirmaet at det ikke længere kunne repræsentere Foreningerne udadtil, herunder i Copydans organer. side 9 af 17 Foreningerne besluttede straks at iværksætte tilsvarende undersøgelser af Filmret og Filmkopi. Herudover fortsatte arbejdet med undersøgelsen af CAB. Resultatet af Deloittes undersøgelser var klar d. 5. Juni 2015 og der forelå dermed et mere fuldstændigt billede af det samlede mellemværende. Her blev Foreningernes samlede krav til Advokatfirmaet/Selskabet estimeret til et muligt minimum på DKK 118 Mio., fordelt med DKK 89 Mio. til CAB, DKK 2.9 Mio. til Filmkopi og DKK 27 Mio. til Filmret. Herudover blev det konstateret, at en række væsentlige honorarer op til 40 mill. kr. - uden for administrationsaftalerne var blevet faktureret og hævet på Foreningernes konti. Det drejer sig om juridiske opgaver, hvor mandatgrundlaget er usikkert, registrering af TV-kanaler, samt en række udlæg for udgifter, som ikke umiddelbart kan henføres til foreningernes arbejde. Samlet er mellemværendet således i øjeblikket opgjort til ca. 150 mill. kr.. Da der i den endelige opgørelse skal modregnes eksempelvis udløsning af administrationshonorarer af udestående

10 udlodninger vedr. ufordelte midler fra tidligere år, forventes den endelige opgørelse af mellemværendet at resultere i et mindre beløb end det nævnte. Som det fremgår af denne redegørelse arbejdes der fortsat på at udrede pengestrømme på og mellem de relevante konti, hvorfor en endelig opgørelse af et egentligt tab for rettighedshaverne endnu ikke lader sig gennemføre. side 10 af 17 På denne alvorlige baggrund blev aftalerne med Advokatfirmaet ophævet med omgående virkning, ligesom ethvert samarbejde med Advokatfirmaet og dermed også Selskabet, blev bragt til ophør, samtidig med at alle udlodninger midlertidigt blev stoppet. Partnerne i Advokatfirmaet/Selskabet blev d. 14. Juni 2015 forelagt den samlede opgørelse og har erkendt forholdene, dog med forbehold for opgørelsen af mellemværendet, herunder især vedr. de oven for nævnte særfaktureringer for ydelser, der i udgangspunktet anses for at være omfattet af og dermed allerede dækket af honoreringen i henhold til administrationsaftalerne. Bestyrelserne i Foreningerne har i dette afdækningsforløb løbende gennem skriftlige rapporter og telefonmøder været holdt orienteret om alle findings og har løbende givet mandat til de skridt, som Producentforeningens direktør (og formand for CAB og Filmkopi) som leder af arbejdet, har taget, med henblik på så vidt muligt at sikre rettighedshavernes midler gennem tilbagebetaling af det for meget erholdte. Det har i denne proces været et gennemgående princip at der skulle søges løsninger, som fastholdt processen i et løsningsorienteret miljø, d.v.s. uden ind-

11 givelse af konkursbegæringer m.v., som i sig selv erfaringsmæssigt ville medføre betydelige værditab og tab af kontrol. side 11 af 17 Foreningernes bestyrelser har d. 22. Juni 2015 efter fremlæggelsen af de seneste revisorundersøgelser besluttet at princippet om en styret afvikling af mellemværenderne med Advokatfirmaet fortsat så vidt muligt skal følges. Der er derfor d. 29. Juni 2015 indgået aftale med Advokatfirmaet om en sådan styret proces, der dels giver Foreningerne mulighed for at inddrive forsikringssummer, forfølge tilgodehavender hos Skat m.v. og dels skaber mulighed for at Advokatfirmaet fortsat kan medvirke til en afvikling af mellemværendet. Imidlertid har Producentforeningens bestyrelse måttet konstatere at der er afsløret så betydelige uregelmæssigheder i den hidtidige forvaltning af rettighedsmidlerne at det er nødvendigt at sikre en strafferetlig afklaring. Producentforeningen har derfor d. 1. juli 2015 indgivet politianmeldelse vedr. forholdene. Politianmeldelsen har ført til at Advokatfirmaets ledelse har besluttet at partner i Advokatfirmaet, Susanne Fryland, bortvises som partner i Advokatfirmaet og som direktør for Selskabet og meldes til politiet af Advokatfirmaet. Fremtidig organisation og administration Det fremtidige arbejde deler sig i 2 hovedspor:

12 - den fortsatte udredning af forløbet og det juridiske efterspil, som primært består i tilvejebringelse af mest muligt at Foreningernes tilgodehavender. - etableringen af ny administrativ organisation, der på betryggende vis kan varetage forvaltningen af de fremtidige udlodninger side 12 af 17 Udredning/oprydning Rettighedsmidlerne er af afgørende betydning for danske producenters økonomiske situation og udgør ofte forskellen mellem røde og sorte tal på bundlinien. Herudover er troværdigheden omkring forvaltningen af rettighedsmidlerne helt afgørende for en fortsættelse af det enestående internationale samarbejde, som det gennem de sidste mange år er lykkedes at opbygge. En afgørende præmis for oprydningsarbejdet er derfor at sikre kontinuiteten i forvaltningen og udlodningsarbejdet. Der er således allerede med bistand fra Deloitte og Koch / Christensen Advokater iværksat en række initiativer med henblik på at få fastlagt det præcise mellemværende og med henblik på at sikre at de aktiver i Advokatfirmaet, som kan realiseres med gevinst for Foreningerne, findes og realiseres hensigtsmæssigt og uden for store værditab. Herudover er der udfoldet betydelige anstrengelser for at sikre at Selskabet og dermed

13 de opbyggede kompetencer og ekspertise kom under Foreningernes direkte kontrol. side 13 af 17 Egen rettighedsforvaltning Vedr. etableringen af en ny forvaltning har Foreningerne sideløbende med og på baggrund af forløbet iværksat en organisatorisk proces til sikring af den fremtidige administration. På grundlag af et enigt mandat fra Foreningerne er der arbejdet mod en styrkelse af Foreningernes, herunder Producentforeningens, kapacitet og kompetence på rettighedsområdet, først og fremmest gennem etableringen af en forvaltningsorganisation i eget regi. Til dette sidste formål har foreningen Filmret etableret et nystiftet driftsselskab, Filmret ApS. Selskabet har pr. 1. juni 2015 ansat Anne Sophie Gersdorff Schrøder som direktør. Direktøren har betydelig erfaring med håndtering af ophavsretlige spørgsmål såvel på det politiske plan som på det praktisk/administrative plan. Hun har en fortid i Kulturministeriets ophavsretskontor ogkommer senest fra en lederstilling i Koda og er i kraft heraf allerede kendt med og i de relevante rettighedsorganisationer. Målsætningen for det nye driftsselskab er at det inden november 2015 har skabt sikkerhed for en fortsat effektiv, løbende forvaltning af udlodninger af rettighedsmidler og herunder vil være etableret med den yderligere fornødne juridiske og regnskabsfaglige kapacitet. Det forventes at rettighedshavernes udgifter til administrationsgebyrer vil kunne reduceres, så snart overgangsudgifterne er afholdt.

14 Filmret ApS ejes p.t. af foreningen Filmret, men vil ved bestyrelsesmøder i Foreningerne i oktober 2015 blive overført til et delt ejerskab mellem de 3 foreninger. Selskabet vil her også få en bestyrelse, sammensat af repræsentanter for Foreningerne tillige med evt. eksterne repræsentanter. side 14 af 17 Deloitte er valgt som revisor. Filmret ApS har indtil videre adresse hos Producentforeningen, Bernhard Bangs Alle 25, 2000 Frederiksberg. Sikring af fortsatte, kontinuerlige udlodninger Med henblik på opfyldelsen af kravet om fremtidig, kontinuerlig udlodning af rettighedsmidler modtaget fra Copydan, blev der d. 30. Juni 2015 med Advokatfirmaet indgået aftale om at Filmret ApS med øjeblikkelig virkning overtager Registrering Danmark ApS, (Selskabet). Selskabet er af Deloitte og Koch / Christensen blevet gennemgået med henblik på en vurdering af, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt/forsvarligt at lade den fysiske del af administrationen fortsætte i dette regi som alternativ til at genopbygge denne del i Filmret ApS regi med de dertil knyttede meromkostninger. Vurderingens konklusion er at der er tale om en velfungerende organisation, der med udskillelse af de aktiviteter, som ikke har med dataopsamling og forvaltning af rettighedsmidler at gøre, kan overtages af Filmret ApS med den fordel at udlodningerne kan gennemføres uden afbrydel-

15 ser og med anvendelse af den ekspertise som staben har opbygget gennem en lang årrække. side 15 af 17 De ikke-relevante aktiviteter i Selskabet er allerede udskilt og de tilhørende personaletilpasninger gennemført. Overtagelsen betyder at en allerede planlagt efterudlodning vedr. tidligere år på ca. 20 mill. kr. er gennemført i juni 2015 og at fremtidige udlodninger kan gennemføres uhindret. Styrkelse af Producenternes indsats Styrkelsen af Producentforeningens indsats på rettighedsområdet er gennemført ved at Producentforeningens direktør er blevet aflastet i sin daglige ledelse af Producentforeningen med henblik på at kunne koncentrere sin indsats om rettighedsspørgsmål. Direktøren indgår allerede i bestyrelses- og udvalgsarbejdet bl.a. i relation til Copydan. Forvaltningskontrol Der vil i det kommende organisatoriske arbejde blive lagt vægt på at kontrolfunktionerne mellem forvaltning, bogholderi og kassefunktioner holdes adskilte og understøttes af stringente anvisnings- og attestationsprocedurer, der sikrer at ingen kan handle alene. Ny regnskabsmodel

16 Foreningernes regnskaber vil fremtidigt blive opstillet efter forbillede i Copydan, AGICOA, GWFF og KODA med henblik på at sikre størst mulig transparens ikke blot i forhold til bestyrelserne men også i forhold til Foreningernes medlemmer. side 16 af 17 EU direktivet lægges til grund Forvaltningen og forvaltningsorganisationen vil blive etableret i overensstemmelse med de principper, som fremgår af EU s direktiv om kollektive forvaltningsselskaber. Forvaltningen vil således også i fremtiden være baseret på princippet om ligebehandling af organiserede og ikke-organiserede/ danske og udenlandske rettighedshavere. Tab og deres håndtering Det er på nuværende tidspunkt som nævnt ovenfor ikke muligt at vurdere omfanget af et muligt tab for rettighedshaverne som følge af sagen. Der udfoldes p.t. betydelige anstrengelser for at få styr på de historiske pengestrømme og på de saldiene på de mere end 100 konti, som systemet p.t. opererer med. Man kan ikke afvise at der vil blive tale om yderligere tab for rettighedshaverne vedr. tiden før I det omfang dette måtte blive tilfældet vil dette dels blive rapporteret åbent til alle rettighedshavere, dels vil det blive sikret at fordelinger af tabsbyrden vil blive gennemført efter helt ligelige og transparente principper.

17 Klaus Hansen Formand CAB og Filmkopi pva. Filmret Direktør for Producentforeningen side 17 af 17

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 E-MAIL: KIB@JSLAW.DK VEDTÆGTER af 20.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

GENNEMSIGTIGHEDS- RAPPORT

GENNEMSIGTIGHEDS- RAPPORT GENNEMSIGTIGHEDS- RAPPORT 2016 Indhold Ledelsesberetning... 3 Organisationen Indledning... 5 Arbejdsområder... 5 IFPI Danmarks struktur... 6 Fordelingspolitik og politik for ufordelbare midler... 8 Aktivitetsrapport...

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2016

Gennemsigtighedsrapport 2016 Gennemsigtighedsrapport 2016 Producent Rettigheder Danmark (tidligere CAB, Filmkopi og Filmret) Den kollektive forvaltning af rettigheder til danske og udenlandske film- og tv-produktioner har hidtil ligget

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

I tilslutning til vedtægterne for FILMKOPI har foreningens bestyrelse under sit møde den 11. november 2004 vedtaget følgende

I tilslutning til vedtægterne for FILMKOPI har foreningens bestyrelse under sit møde den 11. november 2004 vedtaget følgende Driftsregulativ I tilslutning til vedtægterne for FILMKOPI har foreningens bestyrelse under sit møde den 11. november 2004 vedtaget følgende D R I F T S R E G U L A T I V for foreningen FILMKOPI (herefter

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere