NYHEDSBREV MAJ Blad 980

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980"

Transkript

1 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse af den arkæologiske virksomhed, adskillelse af økonomien for den bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelsesvirksomhed fra museets øvrige økonomi samt fagligt niveau for ledelsen af opgavevaretagelsen Ultimo maj offentliggør Kulturstyrelsen de nye forudsætninger og kvalitetskrav for den fremtidige arkæologiske virksomhed. Så hurtigt som muligt efter offentliggørelsen, og senest 1. oktober 2012 tilkendegiver museerne over for styrelsen, hvordan de forventer at leve op til de fremtidige forudsætninger og kvalitetskrav. Ved årsskiftet 2012/2013 vil Kulturstyrelsen træffe beslutning om den fremtidige struktur for varetagelse af den arkæologiske virksomhed. Den nye struktur træder i kraft pr. 1. januar Forudsætningerne skal være opfyldt ved ikrafttrædelsen, mens kvalitetskravene skal være opfyldt senest den 1. januar Tidsplan fremtidig varetagelse af den arkæologiske virksomhed 18. maj 2012:Museernes frist for afgivelse af bemærkninger til tidsplan og kvalitetskrav. 31. maj 2012: Kulturstyrelsen offentliggør tidsplan samt forudsætninger for og kvalitetskrav til varetagelse af den arkæologiske virksomhed. 1. juni 1. oktober 2012: Museerne tilkendegiver hurtigst muligt og senest 1. oktober 2012 skriftligt over for Kulturstyrelsen deres planer for fremtidig varetagelse af den arkæologiske virksomhed, herunder for evt. samarbejde med andre museer samt opfyldelse af forudsætninger og Blad 980

2 kvalitetskrav. 1. juni november 2012: Kulturstyrelsen er i dialog med museer og kommuner efter behov. Årsskiftet 2012/2013: Kulturstyrelsen træffer beslutning om struktur for fremtidig varetagelse af den arkæologiske virksomhed. Primo december 2013: Museerne iværksætter og gennemfører tiltag med henblik på konsolidering og opfyldelse af forudsætninger og kvalitetskrav 1. januar 2014: Ny struktur for varetagelse af den arkæologiske virksomhed træder i kraft. Forudsætningerne er opfyldt. 1. januar 2016: Kvalitetskrav er opfyldt senest på dette tidspunkt. 2. møde i partnerskabet om folkeskolen Læs foreningens oplæg til mødet her Møde to i partnerskabet om folkeskolen blev afholdt d. 13. april under overskriften En lærende folkeskole. Mødet var et eftermiddagsmøde, hvor der primært var oplæg fra forskere og praktikere om, hvordan man bygge skoleudvikling på forskningsbaseret viden, herunder videreudvikling af evalueringskulturen. Der blev givet oplæg fra AKF, Hummeltoftskolen, EVA og skolen på La Cours vej. Gode oplæg, som på hver deres måde inspirerede til refleksioner over, hvordan vi organisatorisk kan støtte og udfordre fokusset på læring i alle aspekter af skolens virke. BKF bidrog med et oplæg, som står på 5 tiltag, der skal prioriteres og vægtes på vej mod en mere lærende Blad 981

3 folkeskole. Det er: Betydningen af og italesættelsen af målfastsættelse, effektvurdering og evaluering. Vi må have færre mål, hvor der gives plads til at skolerne arbejder målrettet med metodiske tilgange baseret på forskningsmæssig viden. Heri ligger også kravet til at skolerne, og særligt skoleledelserne, bliver langt skarpere på at skabe retning og sammenhæng i skolens arbejde. Den progression, der ønskes i elevernes læring skal også ses i skolens udvikling. Færre og mere overordnede nationale mål for folkeskolens virksomhed. Folketing og Regering må opstille færre og mere overordende mål, og så må kommunerne stå på mål for, at målene nås. Digitale evalueringssystemer skal støtte undervisningsdifferentiering og progression i den enkelte elevs læring Ændring af rammerne for kvalitetsrapporterne, således at de målrettes til afrapportering på de overordnede og kommunale mål, og i langt mindre grad opgør antal af toiletter og PC-ere. Mere kvalitet ud af lærerteam og lærersamarbejde. Skoleledernes rolle i kontinuerlig opfølgning og evaluering af effekterne af lærerteamets og lærersamarbejdet skal skærpes, og vi må stille krav om, at lærernes samarbejde i videst muligt omfang fokuserer på udviklingen af børnefællesskaber, læringsrum og didaktik. BKF arbejder målrettet videre som deltager i partnerskabet, og fortsætter med at slå på tromme for, at folkeskolen er fællesskabets skole. Vi må have ambitioner om en reel deregulering, der frigør kræfter til at skoleledere og skolens medarbejdere kan fokusere på udviklingen af kerneydelsen. Blad 982

4 Tilsyn og partnerskab - en opfordring til opmærksomhed på fremdriften Som bekendt indgik Social- og Integrationsministeriet og KL en partnerskabsaftale om indsatsen på det sociale område i november sidste år. Efterfølgende er der indgået en aftale om kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelser. Herunder at kommunerne foretager et eftersyn af tilsynet og bl.a. afklarer om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem øget tværkommunalt samarbejde. Bestyrelsen har en fornemmelse af, at de enkelte KKR har grebet denne opgave vidt forskellig an og er forskellige steder i processen. Herfra skal blot lyde en opfordring til at have fokus på dette, da der vil blive en tæt opfølgning på arbejdet fra ministeriets side. BKF mener, at det er væsentlig at have øjne for, at indgangsvinklen er kvalitetssikring og -løft og ikke en bestemt organisationsform. Ankestyrelsens rapport om de ti værste sager fra medierne i de senere år Find rapporten her Kulegravningen bidrager til det ekspertpanel, som er nedsat af socialministeren til at komme med forslag til løsninger og til at rådgive ministeren. BKF deltog den 3. maj 2012 i et møde, hvor ekspertpanelet fremlagde deres foreløbige anbefalinger. Rapporten dokumenterer mangler og svigt i nogle af sagerne. Kommunerne har ikke altid gjort det godt nok. Det bliver vi nødt til at anerkende. Samtidig bør BKF advare imod, at man generalisere for alle sager i alle kommuner ud fra de billeder, der tegnes af de værste sager. Der er ikke noget Kvik Fix, som med et snuptag løser alle problemer. Flere detaljerede procedurekrav løser efter BKFs Blad 983

5 opfattelse ikke problemerne. BKF gav på mødet udtryk for, at mere fælles systematik, fx via ICS & DUBU eller andet IT system kan bidrage til at styrke den kommunale sagsbehandling. Ekspertpanelets endelige anbefalinger forventes færdige ved udgangen af maj Regeringen på rette vej med ny læreruddannelse, men hvor er de digitale kompetencer? Regeringens udspil til ny læreruddannelse imødekommer langt hen ad vejen BKF s ønsker til ny læreruddannelse Vi er meget tilfredse med, at de studerende fremover får tre linjefag med højt fagligt niveau. Herved kan skolerne i højere grad tilrettelægge arbejdsfordelingen sådan, at eleverne undervises af linjefagsuddannede lærere i alle fag. Dette vil højne den faglige kvalitet. Men det er vigtigt for BKF at pointere behovet for, at der i det endelige lovgivningsarbejde tages højde for nødvendigheden af, at de studerende får stærke digitale kompetencer, så fremtidens lærere vil kunne udnytte de nye digitale muligheder bedre, så de bla. Til at skabe reel undervisningsdifferentiering. Derudover er BKF også meget tilfredse med, at alle lærere fremover i uddannelsen får specialpædagogiske kvalifikationer, samt styrkede pædagogiske kompetencer. Det er en vigtig forudsætning for at vi kan lykkes med inklusionsopgaven. Konference om ledelse af inkluderende læringsmiljøer Download programmet Du inviteres til konference om ledelse af inkluderende læringsmiljø d. 8. juni kl på Nyborg Strand. På konferencen vil du sammen med kollegaer fra andre kommuner og skoler kunne høre mere om projektet og få mulighed for at reflektere over egen praksis via den nyeste viden og forskning på området. Blad 984

6 Oplægsholdere på konferencen er Dorthe Staunæs, Helene Ratner og Klaus Majgaard. Deltagergebyr: 550 kr. inkl. forplejning. Målgruppe: Skole- og SFo-ledere, konsulenter og chefer i kommuner og kommunalbestyrelsesmedlemmer Tilmelding Der er plads til 250 deltagere. Tilmelding efter først-tilmølle princippet. For tilmelding send med navn på deltagere, arbejdssted, adresse, telefonnr. og EAN nr. for elektronisk fakturering til Lone Kvist på senest 8. maj. For spørgsmål vedr. programmet er du velkommen til at kontakte projektleder Berthe Kløve Kranich på tlf eller Opdragsgiverne til konferencen er: Hillerød, Aarhus, Ikast-Brande og Nyborg Kommuner der deltager i et tværkommunalt ledelsesudviklingsprojekt under Videnscenter for Velfærdsledelse sammen med Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. Projektet har til formål at understøtte skole- og forvaltningsledelse i at blive klogere på og bedre til at lede udviklingen af inkluderende læringsmiljø i folkeskolen. Blad 985

7 Museumsmøde 2012 Se foreløbigt program og tilmelding Kulturstyrelsens museumsårsmøde 21. og 22. maj 2012 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger til en fremtidig museumsstruktur. Den diskussion er kommet så langt, at regeringen til efteråret fremsætter et lovforslag. Derfor vil Kulturstyrelsens museumsmøde også i år tage sit afsæt i museumsudredningen. Kulturminister Uffe Elbæk præsenterer sit syn på den danske museumsverden og de muligheder, der ligger for museerne med det kommende lovforslag. Blad 986

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere