Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg"

Transkript

1 Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften Varde CVR-nr.: Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice Adresse Postnr. og by CVR-nr.: Vedrørende levering af: Til visiterede borgere i: Hele kommunen Distrikt Nord- Øst Distrikt Vest Praktisk bistand Personlig pleje Madservice med levering Madservice uden levering Elementære og grundlæggende sygeplejeydelser Distrikt Midt Under de i nærværende kontrakt indgåede forudsætninger. Sag nr Dok.nr , v2 1/29

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kontraktens baggrund Lovgrundlag Omfang Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Sygepleje Krav til arbejdets tilrettelæggelse mv Overordnede værdier Introduktionsarrangement Kvalitetsstandarden og ydelsesbeskrivelser Ændringer, opdateringer mv. af serviceniveau Visitation og afgørelse Ophør af hjælp Midlertidig hjælp Akut visitering Fleksibilitet i ydelserne Informationspligt Skift af leverandør Opfølgning på leverandørens ydelser Fællesmøder Leveringssikkerhed Omsorgssystem og Mobil Omsorg Kommunens egen opfølgning Opgavernes udførelse og kontrol Krav til arbejdets udførelse Kontakt til kommunen Leveringstid og telefontid Tidsfrist - bestilling Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Leverandørens underretningspligt Krav til arbejdets tilrettelæggelse og planlægning Borgeren i centrum Planlægning Borgerbogen Kontaktperson Tværfagligt samarbejde Samspil med de pårørende Krav om kommunikation i mødet med borgeren Nødkald Leveringen af ydelserne Beredskab og erstatningshjælp Ændringer fra leverandøren Aflysninger fra borgeren Arbejdspladsvurdering (APV) Priser Priser Prisregulering Betaling til leverandøren Kommunikation og systemkrav Personalemæssige forhold Påklædning og legitimation Straffeattest Uddannelseskrav /29

3 8.4 Elevforpligtelse Socialt kapitel Arbejdsmiljø Sundhedspolitik Generelle vilkår Reklamation og klagesagsbehandling Tavshedspligt, indhentning af og videregivelse af oplysninger Fuldmagt Gave- og låneforbud Forsikringsforhold Forsikringssummer Opsigelse og fornyet godkendelse Sikkerhedsstillelse Ophævelse, sanktioner og ekstraordinær opsigelse Misligholdelse Sanktioner Tvistigheder Overdragelse af opgaverne og ændring af ejerforhold Underleverandører og partnere Force majeure Fortrolighed Ændringer i kontrakten tilpasning Retsvirkninger af kontraktens ophør Revidering Underskrift /29

4 Kontraktens baggrund 1.1 Lovgrundlag I henhold til kapitel 16 i Serviceloven (lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009) skal kommunen yde personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Under hovedområdet praktisk hjælp hører endvidere madservice. Loven lægger op til øget mulighed for frit valg inden for det sociale område. Der er frit leverandørvalg for den praktiske og personlige hjælp, herunder også for madservice, som kommunerne er forpligtet til at levere til visiterede borgere. I overensstemmelse med de rammer som følger af Serviceloven, har Varde Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør af de nævnte ydelser. På grundlag af det af kommunen udarbejdede godkendelsesmateriale og leverandørens anmodning om godkendelse indgår parterne nærværende kontrakt. Aftalen omfatter følgende dokumenter: 1. Denne kontrakt 2. Kort der viser distriktsinddelingen (bilag 1) 3. Godkendelsesdokument kan hentes på (bilag 2) 4. Kvalitetsstandarder for ydelserne praktisk hjælp, personlig pleje, madservice samt kvalitetsstandard for sygeplejeydelser (bilag 3 delvis under udarbejdelse) 5. Kvalitetsstandard for uddannelse (bilag 4) 6. Rammeaftale vedrørende det sociale kapitel (bilag 5) 7. Beskrivelse af elementære og grundlæggende sygeplejeopgaver (bilag 6) Parterne er enige om at opfylde kontrakten, sådan som det er tilsigtet også med hensyn til kommunens værdier og holdninger til borgerne. 1.2 Omfang Tilbuddene om hjælp efter 83 i Serviceloven skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Godkendelse medfører, at leverandøren er forpligtet til at yde den pågældende service hos alle visiterede borgere i Varde Kommune, som bor i de distrikter leverandøren er godkendt til. Leverancen til den enkelte borger finder sted på dennes bopæl på grundlag af Social- og Handicapservices skriftlige afgørelse. Leverandøren er forpligtet til at levere ydelsen til alle de borgere, der vælger den pågældende leverandør. Leverandøren er ikke garanteret en vis mængde opgaver Personlig hjælp og pleje Leverandører af personlig hjælp og pleje er forpligtet til at kunne levere hjælpen 24 timer i døgnet alle ugens dage til visiterede borgere. 4/29

5 Ved akut hjælp iværksættes hjælpen efter aftale med Social- og Handicapservice inden for et døgn. Ved ikke akut hjælp iværksættes hjælpen efter aftale. Dog senest fem hverdage efter valg af leverandør. Se afsnit Akut hjælp til borgere, der ikke i forvejen er visiterede, ydes af en kommunal leverandør. Hvis det viser sig, at borgeren får behov for varig hjælp, får borgeren mulighed for at vælge mellem de godkendte leverandører. Leverandøren har pligt til at levere hjælpen inden for ½ time i forhold til det aftalte tidsrum Praktisk hjælp Leverandøren af praktisk hjælp er forpligtet til at kunne levere hjælpen på alle hverdage i tidsrummet kl Hjælpen igangsættes efter aftale. Dog senest 10 hverdage efter valg af leverandør. Leverandøren har pligt til at levere hjælpen inden for ½ time i forhold til det aftalte tidsrum Madservice Leverandører af madservice er forpligtet til at levere ydelsen på en sådan måde, at borgeren kan indtage et varmt måltid hver dag i tidsrummet Der stilles ikke krav om, at leverandøren leverer varm mad, men maden skal i alle tilfælde kunne serveres varm inden for ovennævnte tidsrum. Leverandøren skal opfylde kontrakten ved levering på mindst én af følgende tre måder: Borgeren afhenter selv maden hos leverandøren. Borgeren spiser maden hos leverandøren. Borgeren skal have maden leveret på bopælsadressen. Ifølge kvalitetsstandarden for madservice skal der tages hensyn til borgernes individuelle behov. Det kan være behov hos borgere med god appetit, småtspisende borgere, borgere med sygdomme, der kræver ernæringsmæssige hensyn, borgere, som har brug for tygge-/synkevenlig kost. Alle leverandører skal kunne levere til den førstnævnte gruppe Sygepleje Private leverandører kan ikke forpligtes til at levere sygeplejeydelser, da sygepleje ikke er omfattet af kapitel 16 i Serviceloven. Private leverandører har mulighed for at levere (byde ind på) elementære og grundlæggende sygeplejeydelser jf. de politisk godkendte opgavebeskrivelser, til de borgere leverandøren leverer personlig pleje til, såfremt ydelserne leveres, så man lever op til kvalitetsstandarden for sygeplejeydelser (se bilag 3). Leverandører af elementær og grundlæggende sygepleje skal bestræbe sig på at kunne levere hjælpen 24 timer i døgnet alle ugens dage til borgere, der har en visiteret og bevilget 5/29

6 sygeplejeydelse. Såfremt leverandøren i nogle vagter ikke kan levere elementær og grundlæggende sygepleje, leveres ydelsen af Varde Kommunes sygepleje. Sygeplejeydelser dokumenteres i omsorgssystemet, jf. Sundhedsstyrelsen vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. 2 Krav til arbejdets tilrettelæggelse mv. 2.1 Overordnede værdier Varde Kommune ønsker løbende at kvalitets- og effektivitetsudvikle på hjælpen til den enkelte borger. For at sikre dette og for at styrke samarbejdet med alle godkendte leverandører har Varde Kommune til hensigt at indlede et dialogbaseret samarbejde med alle godkendte leverandører. Varde Kommune er myndighed og Byrådet har ansvaret for fastsættelse af serviceniveau, visitering af hjælpen og opfølgning på den leverede hjælp. Det er Varde Kommunes opfattelse, at ligeværdighed imellem personale og borger er den afgørende forudsætning for at opnå kvalitet i pleje- og omsorgsydelserne. Hovedmålsætningerne er at bevare borgeren som en aktiv samarbejdspartner, styrke borgerens funktionsevne ved at motivere og støtte borgeren til at deltage så aktivt som muligt, fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv. Disse overordnede værdier gælder for hele området, og der er i den enkelte kvalitetsstandard fremhævet et særskilt mål for levering af de enkelte serviceydelser. For alle leverandører af praktisk og personlig hjælp i Varde Kommune gælder, at de i mødet med borgeren skal efterleve disse værdier. 2.2 Introduktionsarrangement Nye leverandører skal deltage i et cirka to timers introduktionsarrangement, som gennemføres af Varde Kommunes visitationsenhed (Social- og Handicapservice). Leverandøren afholder selv udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste. Introduktionsarrangementet vil omfatte følgende emner: Visitation og tilsyn Kvalitetsstandarder Samarbejdskultur Tavshedspligt og meddelelsespligt Dokumentation og notatpligt Borgerbogen Klagevejledning. 6/29

7 2.3 Kvalitetsstandarden og ydelsesbeskrivelser Ydelserne skal udføres i henhold til den konkrete afgørelse (visitation) og ud fra Varde Kommunes serviceniveau for personlig og for praktisk hjælp, herunder madservice. Varde Kommunes aktuelle serviceniveau fremgår af kvalitetsstandarderne i bilag 3 samt de tilhørende ydelsesbeskrivelser. 2.4 Ændringer, opdateringer mv. af serviceniveau Ydelseskatalog og kvalitetsstandarderne opdateres som udgangspunkt én gang årligt. Byrådet forbeholder sig ret til løbende at foretage justeringer. Kommunen vil orientere leverandørerne om ændringer i serviceniveau mv., og leverandørerne er forpligtet til at efterleve ændringer i serviceniveauet. Leverandørerne skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af Byrådet eller som følger af lovgivningen. Leverandøren er ved ændringer i serviceniveauet og dermed kravene til ydelserne berettiget til at opsige kontrakten med kommunen med 90 dages varsel til den 1. i en måned. 2.5 Visitation og afgørelse At visitere til praktisk og personlig hjælp er en myndighedsfunktion, der i Varde Kommune varetages af et visitationsteam i virksomheden Social- og Handicapservice. Det er kommunens visitationsteam, som, på baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens samlede behov og situation, visiterer og dermed afgør ydelsernes omfang. Visitator fra Social- og Handicapservice gennemgår sammen med borgeren, og eventuelt en repræsentant for denne, baggrunden for ansøgningen. Informationsmateriale fra alle godkendte leverandører udleveres til borgeren. Ifølge Varde Kommunes standard for informationsmateriale må størrelsen af materialet udgøre én A4-side, som kan indeholde tekst på begge sider. Der må kun oplyses om de ydelser, der leveres som følge af visitationen. Efter visitationen modtager borgeren et bevillingsbrev, der beskriver hvilket funktionstab, hjælpen skal kompensere for, hvilke ydelser hjælpen omfatter, hvilken periode hjælpen skal leveres, formålet med ydelserne, klageadgang. Efter at borgeren har taget stilling til, hvilken leverandør man ønsker at anvende, sender Social- og Handicapservice elektronisk følgende til leverandøren: Bevilling. Tidsangivelse på tildelt hjælp. Leverandøren tilrettelægger selv opgaveløsningen sammen med borgeren. Der skal mellem leverandør og borger foreligge en skriftlig aftale om, hvordan og hvornår den bevilligede hjælp leveres, herunder mål og delmål. Der sættes en kopi af aftalen i Borgerbogen. (Se afsnit 4.5). 7/29

8 Borgeren får ikke den visiterede tid på hjælp udleveret. Det er leverandørens opgave at sikre, at hjælpen - det vil sige de i bevillingsbrevet oplyste ydelser, planlægges og udføres på en sådan måde, at de overordnede mål med hjælpen nås. Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at anerkende resultatet af visitationer og revisitationer, også i de tilfælde hvor det medfører økonomiske konsekvenser for leverandøren. Hvis en fornyet visitation fører til nedsættelse af hjælp, ændres aftalegrundlaget fra ændringsdatoen. Ændring i betaling følger samme dato. 2.6 Ophør af hjælp Ophør af hjælp kan kun finde sted efter en revisitation, eller efter dokumenterbar aftale med borgeren eller i forbindelse med ændringer i Varde Kommunes serviceniveau. Hjælpen fra leverandøren ophører varigt, når borgeren meddeler, at der ikke er behov for hjælp, borgeren vælger en anden leverandør, Social- og Handicapservice vurderer, at der ikke er behov for hjælp mere, borgeren flytter til anden kommune eller i plejebolig, borgeren dør. Hjælpen ophører midlertidigt, når borgeren ikke er i hjemmet (sygehusophold, ferieophold mm.), borgeren framelder for en midlertidig periode (f.eks. fordi vedkommende har feriegæster). 2.7 Midlertidig hjælp Leverandøren skal også udføre hjælp, som udelukkende gives for en nærmere defineret periode (fremgår af bevillingsbrevet). Ved udløb af perioden stopper leverandøren leverancen. Hvis borgerens situation medfører, at der fortsat er behov for hjælp, skal leverandøren forinden kontakte Social- og Handicapservice, der herefter revurderer behovet for hjælp. Leverandøren er forpligtet til at registrere tidsforbruget af midlertidig hjælp. Leverandøren skal oplyse Social- og Handicapservice om den forbrugte tid på midlertidig hjælp. Borgerens eventuelle betaling for midlertidig hjælp har ikke indflydelse på afregningen mellem kommunen og leverandøren. 2.8 Akut visitering Ved akut opstået behov, der kræver hurtig hjælp, igangsætter leverandøren straks den hjælp, leverandøren vurderer, der er behov for. Visitationsenheden kontaktes 7 dage efter at hjælpen er iværksat, hvis borgeren fortsat har behov for hjælp. 8/29

9 2.9 Fleksibilitet i ydelserne Borgeren har ret til fleksibilitet i ydelser, hvilket betyder at borgeren kan vælge en hel eller delvis anden hjælp, end den der er bevilget. Byttemuligheden gælder både den praktiske hjælp og den personlige pleje, hvis borgeren er visiteret dertil. Omfanget af den ydelse, der ønskes, skal svare til omfanget af den ydelse, der fravælges. Leverandøren skal give borgeren mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen konkret skal tilrettelægges, sikre at bytteretten holdes inden for den forventede samlede tidsramme, som er afsat til at udføre de behovsbestemte ydelser, der er bevilget, i den konkrete situation fagligt vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge de behovsbestemte ydelser til fordel for andre ydelser. Såfremt borgeren ønsker ændring i den tildelte hjælp, som ændrer væsentligt ved hjælpens form og/eller sigte, eller gentagne gange fravælger bestemte ydelser, skal leverandøren orientere kommunen (Social- og Handicapservice) herom med henblik på eventuelt at revisitere borgeren. Der henvises i øvrigt til Socialministeriets pjece: Frit valg og Fleksibel hjemmepleje, der kan hentes på Bytte af ydelser skal registreres i Omsorgssystemet Informationspligt Leverandøren skal give kommunen oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true opfyldelse af den indgåede kontrakt. Se også kontraktens afsnit 4.3 om leverandørens underretningspligt i forbindelse med arbejdets udførelse. Leverandøren og kommunen skal gensidigt informere hinanden om forhold, der har relation til eller betydning for udførelsen af personlig hjælp og/eller praktisk hjælp Skift af leverandør Borgeren kan altid vælge anden leverandør. Ved valg af ny leverandør gælder samme frister for levering som ved bevilling. (Se afsnit 4.2.1). 3 Opfølgning på leverandørens ydelser 3.1 Fællesmøder Leverandørerne er forpligtet til at deltage i mødevirksomhed. Varde Kommune stiller krav om, at der hos leverandøren bliver tilknyttet en ansvarlig leder i forbindelse med aftalens implementering. Der afholdes som udgangspunkt et årligt møde mellem Varde Kommune, Social- og Handicapservice, og leverandøren med henblik på drøftelse af overordnede spørgsmål, f.eks. evaluering af ordningen, fastlæggelse af strategiske mål mv. 9/29

10 3.2 Leveringssikkerhed Varde Kommune har fastsat en række krav til kvaliteten af de leverede ydelser, ligesom kommunen har fastsat servicemål. Målene er kommunikeret ud til alle borgere, som dermed har forventninger og krav til de ydelser, der leveres. Service- og kvalitetsmålene skal overholdes. Der foretages derfor en række kvalitetsopfølgninger og kvalitetsmålinger i Varde Kommune. Kommunen, ved Social- og Handicapservice, følger op på følgende indikatorer for kvaliteten af de leverede ydelser: Antallet af rettidige aflysninger fra borgerne. Ikke rettidigt varslede ændringer. Overholdelse af besøgstidspunkter Omsorgssystem og Mobil Omsorg Leverandører af personlig og praktisk hjælp skal anvende Varde Kommunes Omsorgssystem til dokumentation og registrering. Varde Kommune stiller systemet til rådighed og står for undervisning af leverandørernes medarbejdere i systemet. Mobil Omsorg (mobile terminaler) skal anvendes af leverandører af personlig pleje. Varde Kommune stiller et antal mobile terminaler til rådighed svarende til niveauet hos de kommunale leverandører. Varde Kommune forbeholder sig ret til at stille krav om, at leverandører af praktisk bistand også skal anvende Mobil Omsorg (mobile terminaler). Varde Kommune stiller krav til leverandører af madservice, om at de skal anvende Varde Kommunes Omsorgssystem. Driftsudgifter forbundet med systemerne betales af leverandøren, ligesom aflønning af egne medarbejdere i forbindelse med disses deltagelse i kursusvirksomheden påhviler leverandøren. 3.3 Kommunens egen opfølgning I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (herefter retssikkerhedsloven) har kommunen en generel tilsynsforpligtelse, og i medfør af serviceloven en pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver omfattet af nærværende kontrakt løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet, de af Byrådet vedtagne kvalitetsstandarder, de holdninger og værdier, der ligger til grund for Varde Kommunes indsats overfor ældre. Leverandøren skal være indforstået med, at der kan udføres stikprøvevis kvalitetskontrol ud over den almindelige kvalitetskontrol, der blandt andet gennemføres ved registrering af antal klagesager brugeranalyser af den oplevede kvalitet, brugernes tilfredshed med personalets adfærd. Dette indebærer blandt andet, at leverandøren skal være indforstået med (løbende eller på opfordring) at levere nødvendige oplysninger til brug for særskilte analyser inden for kontraktens område. Herunder har Varde Kommune ret til at foretage brugerundersøgelser samt f.eks. interviews i fokusgrupper og hos enkelte borgere. 10/29

11 Leverandøren skal være opmærksom på, at resultaterne af brugerundersøgelser kan offentliggøres. Leverandøren har krav på at blive hørt forud for offentliggørelse. For så vidt angår madservice følger Varde Kommune op på følgende indikatorer på kvaliteten af de leverede ydelser: At hovedmåltidet opfylder borgernes behov for ernæring. At måltidet er indbydende anrettet. At måltidet kan indtages indenfor den fastlagte tidsramme. Dokumentation for ernæringsindhold kan foretages ved stikprøvekontrol, hvor leverandøren på foranledning skal kunne fremvise grundprincipperne i den enkelte rets sammensætning, jf. Anbefalinger for den danske institutionskost, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Veterinær- og Fødevaredirektoratet, 3. udgave, Opgavernes udførelse og kontrol Varde Kommune, Social- og Handicapservice, er til enhver tid, og uden forudgående anmeldelse, berettiget til at føre kontrol med leverandørens opfyldelse af de indgåede aftaler, blandt andet ved kontrolbesøg hos visiterede borgere. En sådan kontrol fritager ikke leverandøren fra ansvaret for at opfylde de aftalte betingelser. Leverandøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med sådanne kontrolbesøg. 4 Krav til arbejdets udførelse 4.1 Kontakt til kommunen Leverandøren vil primært skulle kommunikere med kommunens visitationsenhed (Social- og Handicapservice). De nærmere kontaktflader mellem leverandøren og kommunen er afhængige af opgavernes karakter mv. Hvis leverandøren ikke ved hvilken enhed i kommunen, der skal kontaktes, kan der inden for normal arbejdstid altid rettes kontakt til Social- og Handicapservice. 4.2 Leveringstid og telefontid Tidsfrist - bestilling Den bevilgede personlige og/eller praktiske hjælp skal leveres efter aftale med Social- og Handicapservice, dog senest inden for nedenstående tidsfrister: Praktisk hjælp 10 hverdage Personlig hjælp en gang ugentlig 5 hverdage Personlig hjælp daglig Indenfor 3 døgn Elementær og grundlæggende sygepleje Indenfor 3 døgn Personlig hjælp og elementær og grundlæggende sygepleje -akut behov 24 timer Madservice 2 hverdage Fristerne gælder fra leverandørerne har modtaget bevillingen. 11/29

12 4.2.2 Personlig hjælp og pleje Tidspunktet for levering af personlig hjælp og pleje aftales mellem borgeren og leverandøren af ydelsen. Leverandøren er forpligtet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandører af personlig hjælp skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. I praksis kan ovennævnte overfor borgere løses ved at borgere med akutte behov får udleveret telefon nr., som svarer 24 timer i døgnet alle ugens dage at der overfor øvrige borgere i tidsrummet efter kl og indtil kl samt i weekends og helligdage eventuelt kan være telefonsvarer. Leverandøren er forpligtet til mindst hver 8. time at åbne, læse og handle på advis og MedCom advis/korrespondance i overensstemmelse med de retningslinjer, der er i kommunen vedrørende dette. Nedenfor fremgår tidsrum for levering af personlig pleje: Personlig hjælp og pleje omfatter typisk Leveres Kroppens pleje, herunder forflytning Alle ugens dage hele døgnet Mad og drikke Alle ugens dage hele døgnet Psykisk pleje og omsorg Alle ugens dage hele døgnet Praktisk hjælp Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem borgeren og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage. Nedenfor fremgår tidsrum for levering af praktisk hjælp: Praktisk hjælp omfatter typisk Leveres Rengøring Hverdage mellem kl og Vasketøj Hverdage mellem kl og Indkøb Hverdage mellem kl og Leverandøren er forpligtet til på alle hverdage at åbne, læse og handle på advis og MedCom advis/korrespondance i overensstemmelse med de retningslinjer, der er i kommunen vedrørende dette Madservice Tidspunktet for madservice aftales mellem borgeren og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere madservice, så borgeren kan indtage et varmt måltid i tidsrummet kl Leverandører af madservice skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage, fredag dog kl /29

13 Leverandøren er forpligtet til at læse åbne advis i Omsorgssystemet som minimum på hverdage. Leverandører, som leverer varm mad, skal læse åbne advis i Omsorgssystemet alle dage. 4.3 Leverandørens underretningspligt Leverandøren er forpligtet til at underrette Social- og Handicapservice, hvis borgeren selv tilkendegiver eller observeres at have problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje, nye eller ændrede hjælpemidler, træning, aktiviteter). Samme forpligtelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre. Leverandøren skal uopholdeligt underrette Social- og Handicapservice om alvorlige svigt - hvis borgeres grundlæggende behov for omsorg, pleje eller praktisk hjælp ikke er tilgodeset, eller hvis en borger bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb, alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for opgavens planmæssige udførelse (herunder eksempelvis indlæggelse, afbestilling af aktiviteter, træning, mad og dødsfald). Leverandøren skal underrette Staben Social og Sundhed (Bytoften 2, 6800 Varde) om magtanvendelse, jf. retningslinjerne herom. Leverandøren skal omgående underrette Social- og Handicapservice om alle større uheld eller ulykker af hensyn til besvarelse af forespørgsler fra pårørende, presse osv. Henvendelse af generel eller principiel karakter sendes til kommunen ved Staben Social og Sundhed. Manglende overholdelse af underretningspligten anses som misligholdelse af kontrakten, jf. afsnit 9.7 om ophævelse og ekstraordinær opsigelse. Leverandøren har endvidere notatpligt og skal notere oplysninger, som har betydning for den tildelte hjælp. 4.4 Krav til arbejdets tilrettelæggelse og planlægning Borgeren i centrum Overordnet gælder det, at leverandøren skal sikre en god kvalitet i udførelsen af opgaven, herunder god og effektiv borgerbetjening og borgerservice målrettet målgruppen. Varde Kommune lægger vægt på, at visiteret hjælp altid udføres af et engageret og ansvarligt personale, der respekterer borgerens livsværdier, holdninger og erfaringer. Borgerne skal have tillid til, at den ansatte er nærværende i den enkelte situation, og at den ansatte gennem dialog med borgeren udfører omsorgen med omtanke, så borgerens værdighed, selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse bevares og respekteres. Leverandøren indestår for, at alt arbejde, der udføres i henhold til nærværende kontrakt, udføres i overensstemmelse med god skik i branchen Planlægning Leverandøren skal organisere arbejdet, således at der foreligger en skriftlig aftale med borgeren om hvornår hjælpen leveres i overensstemmelse med de gældende kvalitetsstandarder. Aftalen indsættes i Borgerbogen. Bliver et besøg ændret eller forsinket i mere end en halv time skal borgeren have besked derom. 13/29

14 Leverandøren skal tilstræbe, at enhver opgave løses fagligt kompetent på højt niveau og samtidig med størst mulig kontinuitet i personaleanvendelsen. Leverandøren erklærer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, således at leverancerne kan foregå uforstyrret ved fravær i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom mv. og ved personaleafgang. Varde Kommune forventer, at medarbejderne viser almindelig hjælpsomhed over for borgerne, også uden at det medfører krav om ekstra betaling. Leverandøren skal oprette faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp, registreres og videregives til kommunen (Social- og Handicapservice). Leverandøren skal organisere hjælpen således, at borgere visiteret til personlig hjælp, der deltager i f.eks. aktiviteter eller træning, er klar til afhentning på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet aftales mellem borgeren og leverandøren. Leverandøren skal organisere hjælpen således, at borgere visiteret til personlig hjælp, der skal til undersøgelse, behandling eller lignende på sygehus, hos egen læge, hos speciallæge mv., er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet aftales mellem borgeren og leverandøren. Leverandøren må ikke udføre praktisk hjælp, når borgeren ikke er til stede. 4.5 Borgerbogen Leverandøren sikrer, at der hos hver enkelt borger, som er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand ligger en Borgerbog, som kan afhentes ved Varde Kommune på kontoret på plejecentret Carolineparken (Carolineparken 1A, Varde). Borgerbogen indeholder: Stamdata printet fra omsorgssystemet. Oplysninger og informationer til borgeren, bl.a. seneste visitationsafgørelser. Information og vejledning til personalet. Se også afsnit og Kontaktperson Leverandøren skal udpege en kontaktperson for hver borger. Navnet på kontaktpersonen og firmaets hovedtelefonnummer skal på en klar og letlæselig måde fremgå af Borgerbogen i borgernes hjem. For at sikre den optimale hjælp og en helhedsorienteret indsats, er kontaktpersonen mod ekstra betaling forpligtet til at deltage i samarbejdsmøder med borgeren og relevante faggrupper. Disse kan have karakter af tværfaglig supervision og undervisning i særlige arbejdsmetoder. Leverandøren har ret til få indflydelse på hvilken type møder, det er relevant at lade en kontaktperson deltage i. 14/29

15 4.7 Tværfagligt samarbejde For at sikre en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig skal leverandørens medarbejdere, på Varde Kommunes (Social- og Handicapservices) foranledning indgå i et tværfagligt samarbejde. Betalingen indgår som en del af timeprisen. 4.8 Samspil med de pårørende Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med borgerens pårørende eller værge sådan som det fremgår af bevillingsbrevet. Samspil i andre tilfælde aftales i samråd med borgeren. Som hovedregel bevilges der kun hel eller delvis hjælp til borgeren, når opgaven ikke kan løses af borgeren selv evt. med et hjælpemiddel eller med hjælp fra f.eks. pårørende. 4.9 Krav om kommunikation i mødet med borgeren Leverandørens medarbejdere skal kunne gøre sig sprogligt forståelige på dansk og have forståelse for andre kulturer og livsformer. Personalet, der kommer hos borgerne, skal kunne skrive og tale dansk, svarende til opgavens dokumentationskrav. Alternativt skal leverandøren sikre, at der kompenseres herfor Nødkald Varde Kommune har en ubemandet vagtcentral. Leverandøren skal dokumentere besøg eller anden håndtering af opkald, hvis der ikke foretages besøg. Leverandører af personlig pleje skal handle på baggrund af nødkald 24 timer i døgnet alle ugens dage hele året. Det er leverandørens pligt at følge op på alle nødkald. Leverandøren skal besvare disse ved selv at sende hjælp til den pågældende borger (hovedregel), at rekvirere sygeplejerske (fra Varde Kommunes Sygepleje), at kontakte borgerens egen læge eller vagtlægen, at kontakte "alarmcentralen 112", såfremt nødkaldet har en karakter, der kræver det. Manglende besvarelse af nødkald anses for væsentlig misligholdelse. 5 Leveringen af ydelserne 5.1 Beredskab og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så borgere visiteret til hjælp ikke mærker de problemer, der måtte være i forhold til ledelse eller tilrettelæggelse af arbejdet hos leverandøren. Leverandøren erklærer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, således at leverancerne kan foregå uforstyrret ved fravær i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom m.v. og ved personaleafgang. 15/29

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har 29.05.02 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter praktisk hjælp Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Faaborg-Midtfyn Kommunes fritvalgsordning. Mellem

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kontrakt. Kontrakt for godkendte leverandører i Ikast-Brande Kommunes frit valgsordning. er der dags dato indgået følgende

Kontrakt. Kontrakt for godkendte leverandører i Ikast-Brande Kommunes frit valgsordning. er der dags dato indgået følgende Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): Kontrakt Pleje Praktisk hjælp Pleje og praktisk hjælp Distrikter for ydelse Distrikter Hele Ikast-Brande Kommune Distrikter: Distrikter Distrikt Brande Distrikt Nr.

Læs mere

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg Viborg Kommune Frit valg på ældreområdet Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket bilag 2 Ansøgningen sendes til Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle 5 8800 Viborg

Læs mere

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Langeland Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp 1 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere