KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE Hajer og beslægtede arter, såsom skater og rokker (fisk, der tilhører underklassen Elasmobranchii), er i almindelighed meget sårbare over for befiskning på grund af de særlige karakteristika ved deres livscyklus. De fleste hajarter fanges ofte som bifangst i EF-fiskeriet efter mere værdifulde arter og er derfor svære at forvalte, når man kun anvender de traditionelle redskaber, som er baseret på fangst- og indsatsrestriktioner. For at kunne holde sig skal kød fra hajer underkastes en særlig behandling; i modsat fald gør dets store indhold af ammoniak det uegnet til konsum. Derfor opnås der normalt kun lave priser for hajkød, selv om dette forhold er begyndt at ændre sig med de forbedrede metoder til behandling af fisken om bord. Hajfinner er imidlertid meget efterspurgte på visse markeder i Det Fjerne Østen som fortykningsmiddel og til hajfinnesuppe. Finnerne kan let konserveres ved tørring eller frysning og kan indbringe meget høje priser. Da der kun foreligger meget få bestemmelser om begrænsning af fiskeriet efter hajer, navnlig på grund af utilstrækkelig viden om fiskerimønstre og hajers biologi, har dette resulteret i den praksis, at hajer, der fanges af et fiskerfartøj, får finnerne skåret af, og at resten af hajen atter kastes ud i havet (idet en del af kødet eventuelt anvendes som madding ved yderligere fiskeri efter hajer). Denne praksis, der går under betegnelsen "finning", resulterer i, at mange hajer dør. Det er langt mindre pladskrævende for et fartøj kun at beholde finnerne om bord i stedet for hele dyret, og dette medvirker til en for stor dødelighed for hajer med katastrofal indvirkning på hajpopulationerne. Hajernes lave reproduktion bevirker, at bestandene genopbygges meget langsomt. Ifølge den foreliggende videnskabelige viden, som hovedsagelig er baseret på undersøgelse af fangstrater, er mange hajbestande alvorligt truet 1. Indtil der foreligger mere viden om hajbestandenes populationsdynamik og deres reaktion på befiskning, som gør det muligt at udarbejde specifikke forvaltningsplaner, vil enhver foranstaltning, som forhindrer udvikling af ubæredygtige fangstmetoder eller fører til reduceret udnyttelse, få positiv indflydelse på disse bestandes status. Der er derfor et akut behov for regler, som stærkt begrænser eller forhindrer yderligere udvikling af den anvendte praksis med "finning". Der foreligger nu metoder til konservering af hajkød og fremme af afsætningen til konsum; der er afsætningsmuligheder for andre dele af kroppen (lever, skind). Det menes, at fiskerne under disse omstændigheder kan opnå større økonomisk udbytte af deres landinger, og at fiskeripresset for et givet økonomisk resultat kan nedsættes, hvis hele fangsten udnyttes. På baggrund heraf bør "finning" af hajer forbydes. For at få den rette effekt bør forbuddet gælde for alle typer fiskeri i EF-farvande. I tredjelandsfarvande kan forbuddet kun gælde for EF-fartøjer, og det vil derfor ikke sikre effektiv beskyttelse af hajer. Det er dog EF's politik at gå ind for bestandsbevarelse i alle farvande, hvor dets fartøjer fisker. Denne proaktive holdning vil også gøre det lettere at bane vejen for vedtagelsen af denne foranstaltning i internationale fora, navnlig regionale fiskeriorganisationer, og vil bringe EF på linje med andre lande, der har vedtaget lignende foranstaltninger. Den mest effektive og praktiske måde, hvorpå et forbud mod "finning" kan gennemføres og bifangster af hajer kan gøres mindre attraktive i fiskeriet, er at forbyde fjernelse af finner om 1 Se navnlig FAO-rapport : A preliminary evaluation of the status of shark species - FAO Fisheries Technical Paper. No Rome, FAO

3 bord, og at forbyde opbevaring om bord, omladning eller landing af hajfinner, der er fjernet fra fiskekroppen. I betragtning af de praktiske problemer med kontrol og artsidentifikation baseret på finner, der beholdes om bord eller landes, bør disse forbud gælde for alle bruskfisk. Den benyttede praksis med afskæring af rokkevinger bør dog ikke være omfattet af disse forbud, navnlig da den tager sigte på at udnytte de vigtigste dele af fiskekødet og rokkevinger let kan skelnes fra andre bruskfiskefinner. For visse fiskeriers vedkommende kan der dog være et praktisk behov for at fjerne hajfinner om bord og for særskilt forarbejdning om bord af finner og kroppe, selv når kroppen beholdes om bord og anvendes. Under disse omstændigheder betragtes det som hensigtsmæssigt, at der udstedes en særlig fiskeritilladelse for en sådan praksis samtidig med, at det sikres, at finner kun medføres, landes eller omlades, når en dertil svarende vægtandel fiskekroppe medføres, landes eller omlades. For at lette håndhævelsen og begrænse mulige overtrædelser bør der vedtages en enkelt, restriktiv omregningsfaktor gældende for alle hajarter. Denne forordning udgør en foranstaltning for bevarelse af hajer, jf. Kommissionens nylige meddelelse om en EF-handlingsplan for integration af miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik (KOM(2002)186 endelig). Forordningen er også et led i EF's udvikling og gennemførelse af en mere omfattende forvaltningsplan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af hajer i overensstemmelse med FAO's adfærdskodeks for ansvarlige fiskerier og FAO's internationale handlingsplan for hajer. 3

4 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, under henvisning til forslag fra Kommissionen 2, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur 4 vedtager Rådet for at sikre en rationel og ansvarlig udnyttelse af ressourcerne på et bæredygtigt grundlag fællesskabsbestemmelser om betingelserne for adgang til farvande og ressourcer og for udnyttelse af dem. (2) Fisk, der tilhører underklassen Elasmobranchii, som omfatter hajer, skater, rokker og lignende arter, er meget sårbare over for befiskning på grund af de særlige karakteristika ved deres livscyklus. De fleste af disse arter fanges ofte som bifangst i EF-fiskeriet efter andre mere værdifulde arter. (3) Ifølge den foreliggende videnskabelige viden, der hovedsagelig er baseret på undersøgelsen af fangstrater, er mange hajbestande alvorligt truet. (4) Indtil der foreligger mere viden om hajbestandenes populationsdynamik og deres reaktion på befiskning, som gør det muligt at udarbejde hensigtsmæssige og omfattende forvaltningsplaner, vil alle foranstaltninger, der forhindrer udvikling af ubæredygtige metoder eller resulterer i en begrænsning af befiskningen af hajer, have positiv indflydelse på deres bevarelse. (5) Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af hajkroppen atter kastes over bord, kan øge dødeligheden hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og deres fremtidige bæredygtighed trues. (6) Der er et akut behov for foranstaltninger, som begrænser eller forhindrer yderligere udvikling af brugen af "finning" af hajer, og fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer EFT C, s.. EFT C, s.. EFT L 389 af , s. 1. Forordningen senest ændret ved forordning (EF) nr. 1181/98 (EFT L 164 af , s.1). 4

5 bør derfor forbydes. På grund af de praktiske problemer med at identificere arter ud fra finnerne bør dette forbud gælde for alle bruskfisk med undtagelse af rokker. (7) Fjernelse af hajfinner om bord kan dog tillades, hvis det sker for at udnytte alle dele af hajkroppen mere effektivt ved særskilt forarbejdning om bord af finner og de øvrige dele af hajerne. I dette tilfælde bør flagmedlemsstaterne udstede og forvalte en særlig fiskeritilladelse med dertil knyttede betingelser i henhold til forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. Juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser 5. (8) For at sikre at alle dele af hajerne beholdes om bord, efter at finnerne er fjernet, bør fartøjsførere, som har en gyldig særlig fiskeritilladelse, føre fortegnelser over vægten af hajfinner og de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde. Disse fortegnelser bør indføres i logbogen i henhold til forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik 6 eller i givet fald i et særligt register. (9) Problemerne som følge af brugen af "finning" af hajer gør sig også gældende uden for EF-farvande. EF's indsats for bestandenes bevarelse bør være den samme i alle farvande. Denne forordning bør derfor gælde for alle EF-fartøjer. (10) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og relevant at fastsætte regler for fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer af hensyn til bevarelsen af hajbestandene. Denne forordning er ikke mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at opfylde målene i henhold til traktatens artikel 5, tredje afsnit - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsesområde Denne forordning gælder for fjernelse af hajfinner, medføring, omladning og landing af hajer: (1) for fartøjer i farvande under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion; (2) for fartøjer, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, i andre farvande. I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner (1) hajfinner: alle finner på hajer, inklusive halefinner, men eksklusive brystfinner på rokker, som er en del af rokkevingerne; (2) haj: enhver fisk af underklassen Elasmobranchii; 5 6 EFT L 171 af , s. 7. EFT L 261 af , s. 1. Forordningen senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2001 (EFT L 268 af , s. 2). 5

6 (3) særlig fiskeritilladelse: en forudgående fiskeritilladelse, som udstedes og forvaltes i henhold til forordning (EF) nr. 1627/94. Artikel 3 Forbudte aktiviteter 1. Det er forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer eller at medføre, omlade eller lande hajfinner. 2. Hajfinner, der er fjernet, medført, omladet eller landet i modstrid med denne forordning, må ikke købes, udbydes til salg eller sælges. Artikel 4 Undtagelsesbestemmelse og særlig fiskeritilladelse 1. Som undtagelse fra artikel 3, stk. 1, og på de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte betingelser kan fartøjer med en gyldig særlig fiskeritilladelse fjerne hajfinner om bord og medføre, omlade eller lande hajfinner. 2. En sådan særlig fiskeritilladelse må kun udstedes til fiskerfartøjer, der har godtgjort, at de kan udnytte alle dele af hajkroppe, og har dokumenteret, at det er nødvendigt at forarbejde hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne om bord. 3. Fartøjer, der har en gyldig særlig fiskeritilladelse, må ikke kaste hajerne over bord igen efter udtagning af indvolde og fjernelse af finnerne. Hajfinnerne skal medføres, landes eller omlades sammen med den tilsvarende vægt af de øvrige dele af hajerne. 4. Alle hajfinner og de øvrige dele af hajerne om bord på et fartøj skal omlades eller landes samtidig. Artikel 5 Forholdet mellem vægten af hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne og fortegnelser 1. Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 3, må hajfinnernes vægt ikke overstige 5 % af den samlede vægt af de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde. 2. Fartøjsførere, der har en særlig fiskeritilladelse, skal føre fortegnelser over vægten af hajfinner de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde, som medføres og omlades eller landes. Disse fortegnelser skal i givet fald indføres i logbogen i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93. For de fartøjer, som ikke er undergivet bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, skal disse fortegnelser føres i et særligt register, som stilles til rådighed af den kompetente myndighed, der udsteder den særlige fiskeritilladelse. 6

7 Artikel 6 Ikrafttrædelse Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den anvendes fra [60 dage efter offentliggørelsen]. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand 7

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009 26.1.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 22/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008 23.1.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 19/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 863 endelig BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere