HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN BERETNING 1959/ /62. e& ( FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE KØBENHAVN. flma. IRk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN BERETNING 1959/ /62. e& ( FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE KØBENHAVN. flma. IRk."

Transkript

1 flma. IRk. e& ( FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN BERETNING 1959/ /62 KØBENHAVN BIANC0 LUNOS BOGTRYKKERI AIS 1964

2 Beretning

3

4 FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Beretning 1959/601961/62 KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI AIS 1964

5 INDHOLD I. De organisatoriske rammer om højskolens virksomhed Lærerstab og administration I 7 III. Undervisningen 43 IV. Censorer 68 V. Studerende og eksaminer 73 VI Biblioteket 178 VII. Udgivervirksomheden 83 VIII. Institutter og laboratorier 185 IX. Amanuensisseminaret 218 X. Tietgenopgaven 220 XI. Lærernes forskningsvirksomhed uden for institutterne 224 XII. Læreres og amanuensers faglige virksomhed uden for høj skolen, studierejser rn.v 225 XIII. Litterære arbejder af Handeishøjskolens lærere 233 XIV. Højskolens økonomi 244 XV. Stipendier og studielån 257 XVI. Begivenheder i beretningsperioden 265 XVII. Foreningen af Danske Civiløkonomer 268 XVIII. HD Klubben for salgsorganisation og reklame 276 XIX. Beretning fra De studerendes råd 278

6 FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE STIFTET 3. NOVEMBER 1880 Foreningens formål er at udbrede nyttige kundskaber inden for han delsstanden, særlig ved tilrettelæggelse af en så fyldig kommerciel ud dannelse som muligt for handelsstandens ungdom. BESTYRELSE: Direktør F. Loppenthien, K1. DM. p. p., formand, Direktør, generalkonsul Einar Hayvald, K. DM. p. p., næstformand, Boghandler Ove Rømer,R1., kasserer, Direktør P. Andersen, R. p. p., Direktør.JVïels Arnth-Jensen, R., Forbundsformand Heny Gran, Direktør Joh. G. Havemann, Bankdirektør Olaf Hedegaard, K. DM. p. p., Direktør, cand.jur. C.P.Heiede, R. Skibsreder Axel Kampen, R., Grosserer Aage S. JVïlsson, R., Direktør, generalkonsul Mogens Pagh, R1. p. p. Vinhandler Svend Åge Rasch, R., Direktør i Bikuben, cand, polit. Jens Toftegaard, K. DM. p. p., Borgmester, fhv. handelsminister Ove T4 7eilcop, K. p. p.,

7 HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Julius Thomsens Plads 10 Telefon København V Handelshøjskolen i København er oprettet af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse med det formål: At bidrage til udforskningen af de økonomiske love og veksel virkningsforhold, der er af afgørende betydning for erhvervs livets vilkår, og at give alle dem, der gennem en teoretisk uddannelse forud for eller sideløbende med deres praktiske uddannelse søger at dygtiggøre sig for erhvervslivet, et omfattende indblik til ledende stillinger inden i den viden kendelse, som den økonomiske forskning er nået til, grundig opøvelse i metode og og og er en selvstændig tænkning, således at de får de nødvendige forudsætninger for at kunne deltage i løsningen af de opgaver, det praktiske liv stiller dem overfor. Højskolen er statsunderstøttet og undergivet statens tilsyn gennem det af undervisningsministeriet nedsatte tilsynsråd for handelshøjskolcrne.

8 I. DE ORGANISATORISKE RAMMER OM HØJSKOLENS VIRKSOMHED I højskolens beretning for året 1958/59 blev der givet en ret om fattende beskrivelse af de rammer om virksomheden, som fandtes ved udgangen af beretningsperioden, ligesom der blev gjort rede for de æn dringer heri, som var under behandling på dette tidspunkt. I det følgende gives en supplerende fremstilling af de i tiden i. august juli 1962 indtrufne forandringer i de pågældende forhold. Disse forandringer vedrører alene de af det offentlige udfærdigede forskrifter for handels højskolernes virksomhed, idet forholdet mellem højskolen og Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse fortsat er som beskrevet i beret ningen for 1958/59. Det lovmæssige grundlag for højskolens virksomhed er stadig lov nr. 272 aj 4. juni 1951 om handelshojskoler. Imidlertid er handeishøj skolerne sammen med en række andre undervisningsanstalter i medfør af statsministeriets bekendtgørelse nr. 296 af.25. september 1961 om overjorelse aj visse jorretningsområder til undervisningsministeriet blevet overført fra handelsministeriets til undervisningsministeriets ressort, således at de beføjelser, der i den nævnte lov var tillagt handelsministeren, fra i. oktober 196 I at regne tilkommer undervisningsministeren. Forud for dette tidspunkt var der allerede gennem handelsministeriet udfærdiget en række bekendtgørelser, som på væsentlige punkter ændrede de hidtil gældende forhold. (a) Bekendtgørelse aj 28. marts 1960 om ansættelse aj lærere og jorsknings. medarbejdere ved handelshojskoler har afløst bekendtgørelse af 15. marts i 952 om ansættelse af lærere ved handeishøjskoler. Gennemførelsen af den nye bekendtgørelse var i over vejende grad en følge af ændringerne i tjenestemandslovgivningen i juni 1958, idet formålet for en væsentlig del var at bevare ligestillingen mellem handeishøjskolernes videnskabelige og pædagogiske personale og de til svarende personalegrupper ved statens højere læreanstalter m.v.

9 8 Bekendtgørelsen fastslår, at handeishøjskoleundervisningen varetages af professorer, lektorer, adjunkter og andre lærere, ligesom det bestem mes, at der ved handeishoj skoler, ved hvilke der er ansat professorer, tillige kan ansættes undervisningsassistenter og amanuenser. Professorater, lektorater, adjunkturer samt stillinger som andre lærere, amanuenser og undervisningsassistenter kan oprettes som faste stillinger, medens lek torater, stillinger som andre lærere, amanuensisstillinger og stillinger som undervisningsassistent tillige kan oprettes som honorarlonnede. I sammenligning med den hidtil gældende ordning er der bl. a. sket det væsentlige fremskridt, at der er indført egentlige amanuensisstillinger. Tidligere var højskolens videnskabelige medarbejdere uden for kredsen af professorer og docenter ansat på honorarbasis eller i undtagelses tilfælde som faste lektorer. Samtidig er docenturer i hidtidig forstand blevet nedlagt, og de pågældende stillinger er blevet omdannet til pro fessorater, for så vidt der til deres område er knyttet undervisnings- og forskningsforpligtelser af samme omfang som ved professorater. Frem tidig anvendes docenttitlen (i medfør af den nedenfor under (b) omtalte bekendtgørelse) for amanuenser, der i kraft af særlige kvalifikationer aflønnes efter de for statstjenestemænd i 25. lonningskiasse gældende regler. Også adjunktstillingen er ny. For så vidt angår Handelshøjskolen i København, bringes den alene i anvendelse ved ansættelse af faste lærere i sprog (og evt. forretningspraksis). Medens lærere i disse fag tidligere kunne ansættes som lektorer allerede ved deres første tiltræden, må de fremtidig normalt ansættes i en adjunktstilling. Det kan tilføjes, at højskolen hidtil kun i korte perioder har gjort brug af adgangen til at oprette stillinger som undervisningsassistent, ligesom der ej heller endnu er oprettet faste stillinger som andre lærere. Faste stillinger kan kun oprettes og besættes med handelsministeriets (nu undervisningsministeriets) godkendelse. Honorarlonnede stillinger kan oprettes af højskolen uden forudgående godkendelse, og højskolen har tillige opnået fritagelse fra bekendtgørelsens almindelige bestem melse om, at besættelse først kan ske efter indhentet godkendelse. De særlige regler om besættelsen af professorater er uændrede. (b) Bekendtgørelse af 28. marts zg6o om den tilskudsbereltigede Ion for lærere og forskningsmedarbejdere ved handeishojskoler er trådt i stedet for bekendtgørelse af i. april 1953 med ændringer af 5. november 1956 om den tilskudsberettigede løn for lærere ved handelshoj skoler.

10 9 Den nye bekendtgørelse fastsætter bl. a., at professorer kan aflønnes med de for statstjenestemænd i 27. lonningskiasse fastsatte lønninger, ligesom de har adgang til at opnå honorar for ledelse af forsknings institutter samt bestillingstillæg efter samme regler som statsansatte professorer. Tilsvarende kan amanuenser (og eventuelle undervisnings assistenter) aflønnes i 19. eller 24. (i særlige tilfælde 25.) lønningsklasse og kan opnå bestillingstillæg på linie med amanuenser ved statens højere læreanstalter. For adjunkter og lektorer kan anvendes aflønning efter de for tjeneste mænd i 19., henholdsvis 24. lønningskiasse gældende regler. I enkelte til fælde kan de pågældende aflønnes i 26. lønningskiasse. Ved nyansættelse af adjunkter og lektorer på grundlag af translatøreksamen skal aflønning 17. og 23. lriningsklasse normalt bringes i anvendelse. For andre lærere er den tilskudsberettigede Ion den for tjenestemænd i 14. og 20. lønningsklasse gældende. For honorarlønnede timelærere fastsætter bekendtgørelsen grundbeløb for vederlaget på et niveau, der ligger væsentligt højere end hidtil. Som tidligere er honoraret differentieret efter undervisningens art og ved kommende lærers anciennitet. De sidstnævnte bestemmelser er imidlertid allerede påny blevet ændret ved undervisningsministeriets skrivelse aj 23. juli 1962, der, efter at finans udvalgets tilslutning er opnået, bestemmer, at honorarlønnede timelærere i økonomi og jura såvel som i matematik og samfundslære ved adgangs prøverne til de erhvervsøkonomiske specialstudier (jvf, nedenfor under (c)) med virkning fra i. august 1961 vederlægges efter lignende retnings linier som undervisningsassistenter ved universiteternc og de øvrige højere læreanstalter, medens timelærere i sprog og forretningspraksis aflønnes med kvotalon af de for faste lærere i de pågældende fag og med til svarende uddannelse og anciennitet gældende lønninger. For undervis ning på translatørstudierne udregnes kvotalonnen på grundlag af lønnen for faste lærere henholdsvis i 24. og 23. lønningsklasse. Ved samme skri velse fastsættes det pligtige ugentlige timetal for adjunkter og lektorer i sprog og forretningspraksis til 24 og for andre faste lærere i forretnings praksis til 27, samtidig med at det fastslås, at de for gymnasieskolerne gældende regler for overtimebetaling, stileretningsgodtgorelse m. v. finder tilsvarende anvendelse ved handeishojskolerne, dog at der fra i. april i 961 tillægges fastansatte lærere ved disse et særligt kompensa tionstillæg, der modsvarer den i gymnasieskolen fra den nævnte dato gennemførte nedsættelse af det pligtige timetal.

11 hvis I0 Rammerne omkring de erhvervsøkonomiske specialstudier er i perio dens løb blevet ændret ved 3 bekendtgørelser. (c) Bekendtgørelse af 17. marts 1960 om diplomprover ved handeishojskoler har erstattet den tidligere bekendtgørelse af 20. februar 1954 med ændringer af 3. april 1956 og i6.juli 1958 og er senere selv blevet sup pleret og ændret ved (d) Bekendtgørelse aj 19. juli 1961 om ændring af bekendtgørelse om diplom prøver ved handeishojskolerne. De ved disse bekendtgørelser gennemførte ændringer vedrører i første række betingelserne for adgang til studierne, medens der ikke er sket væsentlige forandringer i de rammer, inden for hvilke studieplaner og eksamensordninger tilrettelægges. Det fastsættes, at optagelse på studierne forudsætter, at vedkommende inden undervisningsårets begyndelse er fyldt 20 år, og at han har bestået visse nærmere angivne eksaminer og forskellige tillægsprøver. Matematiske studenter og dermed ligestillede skal således aflægge den statskontrollerede prøve i bogføring, og studenter af andre linier tillige en adgangsprøve i matematik. Personer, der har bestået højere handelseksamen, skal aflægge prøven i matematik. Rea lister og præliminarister må bestå de statskontrollerede prøver i bogføring og i engelsk samt adgangsprøven i matematik, og de har under til real- eller præliminæreksamen tillige en prøve i samfundslære, for hvilken man dog kan fritages, dersom man har bestået handelseksamen, linie C, med mindst i hovedkarakter. En afsluttende eksamen fra et af universiteterne eller en af de højere læreanstalter giver adgang i forbindelse med den statskontrollerede bogføringsprøve samt adgangs prøven i matematik, der dog bortfalder, såfremt vedkommende som led i sit tidligere studium har bestået en prøve i matematik af mindst samme sværhedsgrad som adgangsproven. Denne bestemmelse, der er indføjet ved bekendtgørelse af 19. juli 1961, er nødvendig som supplement til reglen om optagelse på grundlag af studentereksamen, fordi ikke alle kandidater fra de højere læreanstalter har genneået denne eksamen forud for deres studium. Endelig kan den, der har bestået afslutnings prøven fra et anerkendt dansk teknikum, optages, når han tillige har aflagt de statskontrollerede prøver i bogføring og i engelsk, dog at under visningsministeriet under 14. februar 1962 har givet generel dispensation for kravet om prøven i engelsk. Den, der har bestået den almene erhvervs økonomiske eksamen, har som hidtil direkte adgang til 2. del af specialstudierne.

12 II Personer, der ikke har bestået en af de nævnte eksaminer med til hørende tillægsprover, kan kun optages i henhold til særlig tilladelse fra undervisningsministeriet (tidligere handelsministeriet) efter indstilling fra vedkommende handeishøjskole. Erfaringsmæssigt benyttes denne bestemmelse praktisk talt kun for personer, der har bestået udenlandske eksaminer, som kan sidestilles med de ovennævnte danske eksaminer. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere er indførelsen af adgangs prøve i matematik for alle, der ikke har bestået matematisk studenter eksamen eller på anden måde har erhvervet de kundskaber i faget, som i stigende grad er blevet nødvendige for at opnå en rimelig indsigt i teoretisk økonomi og statistik. Endvidere er hojskolens adgangsprøve i bogføring blevet erstattet af den statskontrollerede bogføringsprøvc ud fra den betragtning, at en statskontrolleret prøve i sig selv har en værdi for de pågældende, som derved får et konkret udbytte af forberedelsen til studierne, selv om de ikke skulle gennemføre disse. Ud fra et tilsvarende synspunkt er de hidtidige prøver i merkantilt engelsk og tysk blevet afløst af den statskontrollerede prøve i engelsk (der i henseende til sværhedsgrad ligger betydeligt over den tidligere prøve i merkantilt engelsk). Man har herved tillige lagt vægt på, at engelsksproget faglitteratur anvendes i ret udbredt grad på 2. del af specialstudierne, medens tysksprogede bøger kun sjældent benyttes. Prøven i samfundslære er en nydannelse. Tidligere kunne realister og ligestillede kun optages, hvis de havde bestået den pågældende eksamen med mindst (). Hvis de tillige havde bestået handelsmcdhjælpcr eksamen med mindst, nedsattes dette krav dog til (rent ing ). Sådanne skarpe grænser vil let kunne få et skær af urimeighed over for personer, der har opnået lidt mindre end nødvendigt til at fyldestgøre kravene, og der rejstes derfor et stort antal sager om dispensation fra disse. Da realeksamen oftest aflægges 1617 års alderen, medens op tagelse på de erhvervsøkonomiske specialstudier normalt finder sted, når de pågældende cr 2224 år, kan man ikke udelukke, at realeksamens resultatet er et utilstrækkeligt kriterium for adgangen, hvorfor dispensa tionsansogningerne i vid udstrækning blev imødekommet med en generel sænkning af kravene som følge. Uanset at karaktergrænserne herved i realiteten blev henholdsvis og 13.00, kunne det skarpe skel mellem dem, der ligger lige over, og dem, der har lidt mindre end det krævede minimum, dog stadigt opfattes som urimeligt. Man har derfor foretrukket at lade realeksamen som sådan være adgangsgivende uanset gennem snitskarakterens højde, men således at den, der har mindre end (13.67), må aflægge en prøve i samfundslære, ved hvis bedømmelse der

13 sammen skal 12 lægges vægt såvel på indhold som på fremstillingsevne og sprogbehandling. Prøven virker herved med matematikprøven som en prøve på de pågældendes modenhed, og det må anses for givet, at der i alminde lighed er sket en skærpelse af adgangsbetingelserne for realister og lige stillede. Yderligere indebærer de nye bestemmelser, at handelseksamen, linie C, er bortfaldet som selvstændigt adgangsberettigende eksamen. Derimod giver den under visse betingelser fritagelse for nogle af adgangsprøverne. Endelig kan det nævnes, at det tidligere krav om en vis tids beskæf tigelse i praksis forud for optagelsen er bortfaldet og erstattet dels med kravet om, at den optagne skal være fyldt 20 år ved undervisningsårets begyndelse, dels med et krav om 4 /2 års beskæftigelse i praksis ved ind meldelsen til den afsluttende eksamen, et krav, hvis opfyldelse man mener lettere at kunne kontrollere. For personer, der har bestået den erhvervs økonomiske eksamen, henholdsvis højere handelseksamen, nedsættes praksiskravet til 11/2, respektive 21/2 år. En nærmere redegørelse for adgangsbetingelserne til de erhvervs økonomiske specialstudier er givet i en af højskolen udsendt publikation med titlen»vejen til diplomstudierne«. Ud over ændringer i adgangsbetingelserne indeholder bekendtgørelsen af 19. juli 1961 hjemmel for etablering af en ny diplomprøve i organi sation, til hvilken undervisningen ved Handelshøjskolen i København påbegyndtes fra i. september i 961. Endvidere ændres bestemmelsen om hovedopgaven til diplomprøvernes afsluttende del således, at der for gives mindst 4 uger så vidt opgaven har form af en hjemmeopgave til besvarelsen, medens der tidligere skulle gives nøjagtigt 4 uger hertil. (e) Bekendtgørelse aj 9. august 1960 om hana elshojskolernes adgangsprover til diplomstudierne fastsætter de nærmere regler for afholdelsen af de foran omtalte adgangs prøver i matematik og samfundslære. Det bestemmes, at prøverne skal være skriftlige, og at der skal gives 4 timer til besvarelsen af hvert opgavesæt. Forslag til opgaverne udarbejdes af særligt udpegede opgavestillere og godkendes af de censorer, der deltager i bedømmelsen sammen med de pågældende lærere. Der gives kun bedømmelserne»bestået«eller»ikke bestået«. Det pålægges handelshøjskolerne at oprette I-årige kursus til forberedelse til hver af prøverne, men adgang til indstilling til disse er ikke betinget at deltagelse i denne undervisning. (f) Bekendtgørelse af 17. marts 1960 Olfl handeishojskolernes korrespondenteksaminer og sprogprnver, og

14 i 3 (g) Bekendtgørelse aj 29. juli 1960 om tillæg til bekendtgørelse om handels hojskolernes korrespondenteksaminer og sprogprover er trådt i stedet for bekendtgørelse af 20. februar 1954 om samme emne med ændringer af 3. april Også denne bekendtgørelse har i det væsentligste betydning ved de ændringer skærpende retning som gennemføres i adgangsbetingelserne. For det tresproglige korrespondentstudiums vedkommende giver ny sproglig studentereksamen som hidtil adgang uden yderligere adgangs prøver. Det samme gælder højere handelseksamen, dog at der er indført en bestemmelse om, at den, der ikke har haft fransk til denne eksamen, skal aflægge adgangsprøve i dette sprog. For de øvrige adgangsgivende eksaminers vedkommende er der sket en præcisering af bestemmelserne vedrørende de krævede supplerende adgangsprøver. Medens der i den tidligere bekendtgørelse alene fandtes en regel om, at den, der havde bestået studentereksamen efter andre linier end den nysproglige, han delseksamen, linie C, eller realeksamen eller tilsvarende eksamen, skulle aflægge en særlig adgangsprøve i sprog, uden at dennes karakter og om fang var nøjere angivet, er det nu slået fast, at studenter bortset fra nysproglige må bestå adgangsprøver i engelsk og tysk, medens realister, præliminarister og personer med handelseksamen, linie C, desuden må aflægge prøve i fransk. Endvidere fastsættes det nu udtrykkeligt, at der til disse prøver skal stilles samme krav som til nysproglig studentereks amen, dog at der ikke lægges vægt på litteraturkundskab. Som tidligere fritager den statskontrollerede prøve i et sprog for adgangsprøven; medens den, der havde bestået handelseksamen, linie C, med i et sprog, tidligere kunne fritages for adgangsprøve i dette, er kravet nu skærpet, idet der fremtidig kræves i den skriftlige prøve i vedkom mende sprog. Endelig bestemmes, at den, der har bestået optagelsesprøve til det ensproglige korrespondentstudium, er fritaget for adgangsprøve i vedkommende sprog. Optagelsesprøve til det ensproglige korrespondentstudium i spansk fritager for adgangsprøve i fransk. Formålet med de gennemførte ændringer har udover en tydelig gørelse af bestemmelserne været at tilvejebringe sikkerhed for, at de studerende, når de begynder, har et vist kendskab ikke blot til germansk, men også til romansk sprog. Den bagved liggende betragtning er, at den almene sprogforståelse herigennem øges væsentligt. For så vidt angår de ensproglige korrespondentstudier i engelsk, fransk og tysk, består ændringerne i adgangsbetingelserne navnlig i en skærpelse af kravene til dem, der optages på grundlag af handelseksamen, linie B eller linie C, idet det fremtidig er et vilkår for optagelse, at der til han-

15 4 delseksamen er opnået mindst ved den skriftlige prøve i vedkom mende sprog, medens der tidligere kun krævedes i gennemsnit af karaktererne i de skriftlige og de mundtlige prøver. Derimod er adgangs betingelserne uændrede, for så vidt angår personer, der optages på grundlag af den erhvervsøkonomiske eksamen, studentereksamen, højere handelseksamen og de statskontrollerede sprogprøver, idet der her som hidtil kræves i gennemsnit af samtlige karakterer i vedkommende sprog; for studenter af andre linier end den nysproglige giver eksamen ligesom tidligere kun adgang til franskstudiet. Desuden er der indføjet en bestemmelse om, at den tresproglige korrespondenteksamen giver adgang til de ensproglige korrespondentstudier, og om at de pågældende har adgang til at gennemføre forberedelsen til eksamen i løbet af i år (mod normalt 2 år), såfremt de har opnået mindst i gennemsnit af karaktererne i vedkommende sprog til den tresproglige eksamen. Denne bestemmelse, der alene har praktisk betydning for fransk og tysk, hvor det ensproglige studium fører videre end det tresproglige, repræ senterer en formel godkendelse af en tidligere udviklet praksis. Betingelserne for optagelse på de ensproglige korrespondentstudier i spansk og portugisisk (samt italiensk og russisk, der dog ikke har været aktuelle i en årrække) er uændrede. Adgang giver højskolens begynderprøve i vedkommende sprog, og begynderprøven i spansk ækvivaleres af prøverne i spansk under det tresproglige korrespondentstudium og det almene erhvervsøkonomiske studium, såfremt der her er opnået mindst g x (10.50) i gennemsnit af de pågældende karakterer. For alle ensproglige korrespondentstudiers vedkommende kan optagelse endvidere som hidtil finde sted på grundlag af en særlig optagelsesprøve. Såvel på det tresproglige som på de ensproglige korrespondentstudier er oprykning fra 2. til 3. semester nu gjort betinget af, at vedkommende studerende har opnået et efter høj skolens skøn tilfredsstillende standpunkt. Herudover er der sket visse mindre ændringer. Bl. a. er den interne prøve i forretningspraksis (uden bogføring), for hvilken der skulle gives bedømmelserne»bestået«eller»ikke bestået«nu bortfaldet, og den i eksamensresultatet indgående prøve i bogføring er ændret til en prøve i forretningspraksis (med bogføring); desuden er det bestemt, at den, der har bestået højere handelseksamen med mindst i erhvervsret, kan fritages for eksamen i dette fag. Iøvrigt er ændringerne væsentligst af formel karakter. (h) Med handelsyninisteriets skrivelse aj 21. juli 1961 modtog højskolen med delelse om, at finansudvalget havde givet tilslutning til, at statens tilskud

16 5 til handeishøjskolernes drift med virkning fra undervisningsåret 196 1/62 ville kunne beregnes på grundlag af et godkendt budget for det kom mende undervisningsår i stedet for som hidtil på grundlag af regnskabet for det foregående år. I en periode med stadigt stigende driftsudgifter betyder denne omlægning en væsentlig likviditetsmæssig forbedring. (i) Med undervisningsministeriets skrivelse aj 7. december 1961 modtog høj skolen meddelelse om, at finansudvalget havde givet tilslutning til, at studieafgifterne for de studier, der afsluttes med en af højskolens egne eksaminer, fremtidig med virkning fra i. september 1961 udredes af statskassen. Tilsagnet herom gjaldt derimod ikke afgifterne for for beredelsen til prøven i revisionsteknik ved revisoreksamens teoretiske del og til revisoreksamens praktiske del, og ej heller forberedelsen til trans latoreksamen, der begge aflægges for eksamenskommissioner nedsat af handelsministeriet. De af staten overtagne studieafgifter er indtil videre fastsat til de samme beløb pr. studerende som i 196 1/62, hvilket på grund af stigende udgifter har fremkaldt ikke uvæsentlige finansieringsvanske ligheder. (j) Ved lov nr. 172 aj 29. april 1960 skete der en tredobling af de legat- og lånemidler, som står til rådighed for Ungdommens Uddannelsesfond. Denne forhøjelse af midlerne er også kommet de studerende under det almene erhvervsøkonomiske studium og det tresproglige korrespondentstudium til gode. Den 28. februar 1962 nedsatte undervisningsministeren højskolens initiativ til dels på et udvalg til at overveje handelshøjskolernes økono miske, organisatoriske og undervisningsmæssige forhold og i forbindelse hermed at tilvejebringe en plan for den fremtidige udvikling. Udvalgets kommissorium har følgende ordlyd:»i de senere år har den stigende interesse for de økonomiske uddannel ser stillet så store krav til handelshøjskolerne, at man har anset det for ønskeligt, at skolernes økonomiske, organisatoriske og undervisnings mæssige forhold tages op til nærmere overvejelse. Den øgede tilgang til disse uddannelser, ikke alene ved de nævnte skoler, men også ved uni versiteternes økonomiske fakulteter og de hermed beslægtede discipliner har fremkaldt en følelig mangel på personer, der er egnede til at virke som lærere og forskere. Dette har virket hæmmende på udbygningen af bestående handelshøjskoler og på uddannelsen af kvalificerede lærere

17 i6 på det videnskabelige område og har gjort det ønskeligt, at det nærmere overvejes at få iværksat bestræbelser for at sikre, at den stab af lærere og forskere, der er til rådighed eller er under uddannelse, udnyttes bedst muligt i undervisningsmæssigt og forskningsmæssigt øjemed. Da det har vist sig, at det i henhold til lov nr. 272 af 4. juni 1951 med finansudvalgets tilslutning ydede tilskud ikke er tilstrækkeligt til at sikre skolernes økonomi, og da der har vist sig stigende vanskeligheder med at tilvejebringe dækning for de resterende udgifter gennem tilskud fra lokale organisationer og kommuner, har man fundet det hensigtsmæssigt, at højskolernes økonomiske forhold tages op til samlet overvejelse, således at ikke også disse forhold skal virke hæmmende på en videre udvikling af den højere handelsuddannelse. Under hensyn hertil og i erkendelse af, at der fortsat bør være et snævert samarbejde mellem erhvervene og handeishojskolerne samt i overensstemmelse med derom af handeishøjskolerne i København og Århus fremsatte forslag, har undervisningsministeriet besluttet at ned sætte et udvalg med den opgave at overveje handeishøjskolevæsenets økonomiske, organisatoriske og undervisningsmæssige forhold og i for bindelse hermed søge at tilvejebringe en plan for den fremtidige udvik ling.«udvalget, hvis formand er kommitteret 0. I. Mikkelsen, undervis ningsministeriet, er sammensat af repræsentanter for undervisnings- og finansministerierne, tilsynsrådet med handeishøjskolerne, de bestående handclshøjskoler og handelshojskoleafdelinger og de foreninger, som driver disse, de økonomiske fakultetsafdelinger ved universiteterne, Grosserersocietetets komité og Provinshandelskammeret, Foreningen af Danske Civiløkonomer, Danmarks handelsskoleforening og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark.

18 II. LÆRERSTAB OG ADMINISTRATION I. LÆRERSTABENS SAMMENSÆTNING OG ÆNDRINGER HERI Ved begyndelsen af undervisningsåret 1959/60 var der ved højskolen ansat 9 professorer, 4 docenter, 14 fastansatte lektorer, 10 amanuenser, 10 honorarlønnede lektorer samt 8i andre honorarlønnede lærere. I årene 1959/ /62 har følgende ansættelser og udnævnelser fundet sted: Docent, dr. phil. Hakon Stangerup udnævntes til professor i kultur historie den i. januar i 961. Docent, ekon. dr. Arne Rasmussen udnævntes til professor i erhvervs økonomi med afsætningsokonomi som særligt område den i. juni Forskningsleder, dr. jur. Verner Goldschmidt udnævntes til docent i organisation den i. april Som fastansatte lektorer er udnævnt: translator Halvor Søeborg, spansk, fra 1/9 1959, cand, mag. Erling Bjørn Hansen, tysk, fra i/ Som fastansatte adjunkter er udnævnt: translatør Ib E. Bailey, engelsk, fra 1/ , cand. mag. Bengt Jürgensen, engelsk, fra 1/ , translatør Vagn Sandberg, engelsk, fra i/8 1962, cand. mag. Sven Sorgenfrey, engelsk, fra i/8 1962, translatør, Pauli Gunderskov Nielsen, tysk, fra 1/8 1962, translatør, cand.jur. Erik Juul Lund, fransk, fra 1/9 1962, translator, fru Ellen Sundbo, spansk, fra 1/ Som honorarlønnede amanuenser og videnskabelige assistenter er ansat: mag. scient. Per Kongstad, Eksportinstituttet, fra i/i 1960, cand, polit. Orla Brandt Jensen, Forskningsinstituttet, fra i/8 1960, cand, merc. Helge Hammerich, Instituttet for Salgsorganisation og Reklame, fra i/8 ig6o, Bent Gram, HD, Bankinstituttet, fra i/io 1960,

19 i8 cand, polit. Erik Trolle-Schultz, Instituttet for Salgsorganisation og Reklame, fra i/i 1961, cand, polit. Harald Vestergaard, H.D., Eksportinstituttet, fra i/b 1961, Erik Hollesen, H.A., Institut for Organisation og Arbejdssociologi fra 1/9 1961, cand. merc. Orla Nielsen, Instituttet for Salgsorganisation og Re klame, fra 1/3 1962, cand. merc. Leif Kristensen har i perioden i / været ansat ved Regnskabsiaboratoriet. Som honorarlønnede lektorer er udnævnt: amanuensis, cand. oecon. Torben Agersnap, erhvervsøkonomi, fra 1/8 1961, amanuensis, cand, polit. Knud Christian Hansen, forsikring, fra i/8 1961, cand. oecon. Carl E. Sørensen, bankvæsen, fra 1/ Lektor, cand, mag. H. Verner Larsen fik efter ansøgning bevilget af sked fra sin stilling som fastansat lektor i tysk fra 31/ at regne, men fortsatte som honorarlonnet lærer i teoretisk grammatik og fonetik. Lektor, lic. merc. Ottomar Loif fik efter ansøgning bevilget afsked fra sin stilling som fastansat lektor i erhvervsøkonomi fra 31/ at regne. Cand, merc. Olav Sitje fratrådte efter ønske stillingen som honorarlønnet amanuensis ved Regnskabsiaboratoriet med udgangen af under visningsåret Fra undervisningsåret ansattes følgende nye honorarløn nede lærere: afdelingschef, cand, merc. Hugo Rønsdal, erhvervsøkonomi, fuldmægtig, cand, polit. Erik Bent Kristiansen, nationaløkonomi, fuldmægtig, cand, polit. Arne Mikkelsen, nationaløkonomi, prokurist, cand. polit. Hans Paaschburg, nationaløkonomi, civilingeniør Georg Kjær, statistik, ekspeditionssekretær, cand, polit. Frode Rasmussen, statistik, amanuensis, cand, oecon. Jan Stehouwer, statistik, bankfuldmægtig, cand. jur. Bent Jørgensen, bankvæsen, kontorchef, cand, jur. Peder Schlegel, bankvæsen, konsulent, cand, merc, Joachim Jensen, regnskabsvæsen, statsaut. revisor Vagn Gammelgaard, revision, statsaut. revisor Otto Guldberg, revision,

20 statsaut. revisor H. E. Olesen, revision, statsaut, revisor Aage Poulsen, revision, translatør Jørgen Alsø, engelsk, cand, mag. Hans Hartvigson, engelsk, (ansat i/i 1960), cand, mag. Gerda Andersen, tysk, translatør Rita Barritt-Humle, spansk, fru Marie-Louise Westergaard, forretningspraksis, konsulent, cand. polit. Gudrun Sveistrup Jacobsen, matematik, sekretær, cand, polit. Einar Kallsberg, matematik, fuldmægtig, cand. polit. Finn Petersen, samfundslære. 9 Fra undervisningsåret ansattes folgende nye honorarlønnede lærere: cand, merc. Ole T. Krogsgaard, erhvervsøkonorni, sekretær, cand, polit. Paul Paulsen, nationaløkonomi, fuldmægtig, cand, polit. Niels Ussing, nationaløkonomi, fuldmægtig, cand, jur. Erik Siesby, erhvervsret, fuldmægtig, cand, merc. Scott Christensen, bankvæsen, fuldmægtig Bent Tegidal, H.D., bankvæsen, sekretær, cand. polit. Ove Per Henningsen, organisation, landsretssagfører Jørgen Hoffmeyer, organisation, kursuschcf, cand. jur. Jørgen R. Saabye, organisation, sekretær, cand, jur. Ole B. Thomsen, organisation, underdirektør, ingeniør Torben Bonnesen, regnskabsvæsen, regnskabschef, cand. merc. Dennis Clausen, regnskabsvæsen, statsaut, revisor Henning Gilsaa, revision, revisor, cand, oecon. Poul Ravn, revision, videnskabelig assistent Bent Gram, H.D., forretningspraksis, sproglærer, cand. theol. S. Søe-Pedersen, forretningspraksis, handeisfaglærer, fru Else Wangel, H.D., forretningspraksis, sekretær, cand, polit. Ulf Christiansen, matematik, fuldmægtig, cand. oecon. Mogens Ebling, matematik, sekretær, cand, polit. Erik Holm, matematik, sekretær, cand, polit. Poul Chr. Mathiessen, matematik, fuldmægtig, cand. polit. Poul Antonsen, samfundslære. Fra undervisningsåret ansattes følgende nye honorarlønnede lærere: sekretær, cand. polit. Jens Kampmann, erhvervsokonomi, cand. merc. Frode Slipsager, erhvervsøkonomi, 2*

21 20 ekspeditionssekretær, cand, polit. Folmer Hammerum, nationaløkonomi sekretær, cand. polit. Thomas Henriksen, nationaløkonomi, cand. polit. Jørgen Biilmann, statistik og matematik. amanuensis, lic. techn. Leif Brøndum, statistik og matematik, sekretær, cand. polit. Bent Jørgensen, statistik, sekretær, cand. polit. Sv. Erik Aaen, statistik, advokatfuidmægtig, cand, jur. Torben Ertboll, erhvervsret, sekretær, advokat Aksel T. Koefoed, erhvervsret, cand, jur. Børge Rasmussen, erhvervsret, kontorchef, translator Mogens Dyhr, bankvæsen, overlæge Jørgen E. Andersen, organisation, protokolsekretær, cand. jur. Agnete Weis Bentzon, organisation, regnskabschef, cand, oecon. Niels Jørgen Ebbensgaard, organisation, forstander, cand. merc. Flemming Klöcker-Larsen, organisation, magister Johannes A. Nordhoek, organisation, direktør, cand. psych. Eggert Petersen, organisation, fuldmægtig, cand. jur. Poul Olsen, regnskabsvæsen, ekspeditionssekretær, cand, polit. Jørgen Andersen, revision, statsaut, revisor Hans Heinrich Boysen, revision, statsaut. revisor Laurids Hansen, revision, statsaut. revisor E. Lundgren, revision, statsaut, revisor Svend Aage Nielsen, revision, kontorchef, cand. polit. Mogens Otto Østergaard, revision, cand. mag. Lis Christensen, engelsk, cand, mag. Niels Hauge, engelsk, cand, mag. fru Inger Piepgrass, engelsk, sekretær, cand. polit. Sven L. Caspersen, matematik, civilingeniør Steen Christensen, matematik, civilingeniør Erik Jørgensen, matematik, civilingeniør Mogens Juel Kraft, matematik, civilingeniør Francis J. Trnka, H.A., matematik, sekretær, cand. polit. Jørgen Wedebye, matematik, cand, polit. Ole Mølgaard Andersen, samfundslære, adjunkt, cand, polit. Sigurd Larsen, samfundslære. Fra udgangen af undervisningsåret trak følgende honorar lønnede lektorer og lærere sig tilbage fra undervisningen: lektor, statsaut. revisor K. G.Jensen, H.D., revision, lektor, direktør, cand. polit. Kristian Møller, bankvæsen, lektor, direktør, cand, mag. Jens Vibæk, erhvervshistorie,

22 kontorchef, cand. polit. Peder Elkjær, nationaløkonomi, kontorchef, cand, polit. Sv. Aage Hansen, nationaløkonomi, fuldmægtig, cand, polit. Harald Jensen, nationaløkonomi, vicedirektør, cand. polit. Erik Reeh, nationaløkonomi, kontorchef Kaj Hjelmblink, H.D., forsikring, industrikonsulent Anders Hald-Madsen, regnskabsvæsen, forstander E. Toke, engelsk, translatør, frk. Gerda S. Marcussen, engelsk, cand. mag. Hans Hartvigson, engelsk, fuldmægtig, Ejvind Oxe-Pedersen, H.A., forrctningspraksis. 21 Fra udgangen af undervisningsåret i 96o6 i trak følgende honorarlønnede lærere sig tilbage fra undervisningen: lektor, mag. art. Asger Langkjær, erhvervspsykologi, højesteretssagfører Henrik S. Wagner, erhvervsret, bankfuldmægtig, cand, jur. Bent Jorgensen, bankvæsen, cand. mag. Hans Erik Andersen, engelsk, cand, mag. H. B. J. Cramer, engelsk, translatør Tucke Tuxen, tysk, translatør Rita Barritt-Humle, spansk, stenografilærer Axel Kidde, forretningspraksis, viceinspektør Sejr Mikkelsen, H.D., forretningspraksis, frøken Ellen Momberg, forretningspraksis, sekretær, cand. polit. Einar Kalisberg, matematik. Fra udgangen af undervisningsåret trak følgende lærere sig tilbage fra undervisningen: produktchef Viktor Mortensen, H.A. og M.B.A., erhvervsokonomi, sekretær, cand, jur. IVI. Koktvedgaard, erhvervsret, kontorchef A. Bagge-Petersen, H.D., bankvæsen, direktør, lic. merc. Torben Carlsson, regnskabsvæsen, statsaut. revisor Vagn Gammelgaard, revision, cand. mag. Ingerlise Melbye, tysk. 2. FORTEGNELSE OVER HØJSKOLENS LÆRERE OG FORSKNINGSMEDARBEJDERE VED BEGYNDELSEN AF UNDERVISNINGSÅRET : Ved det nye undervisningsårs begyndelse var der herefterjfr. neden stående oversigt ved højskolen ansat i i professorer, hvoraf en fungerer som rektor, 3 docenter, 14 faste lektorer og 7 faste adjunkter i sprog og forretningspraksis, 17 amanuenser og videnskabelige assistenter, 9 hono

23 22 rarlønnede lektorer samt 135 andre honorarlønnede lærere. 2 af ama nuenserne er tillige honorarlønnede lektorer, ligesom enkelte honorarlønnede lærere underviser i 2 fag. Professorer: Ekon. dr. Max Kjær-Hansen, erhvervsøkonomi, udnævnt i/i Thorkil Kristensen, erhvenrsøkonomi, udnævnt i/i 1948 (p. t. orlov). Jan Kobbernagel, erhvervsret, udnævnt i Dr. oecon. P. Nyboe Andersen, nationaløkonomi, udnævnt i 1950 (p. t. orlov). Palle Hansen, regnskabsvæsen, udnævnt 1/ Dr. phil. Poul Høybye, fransk og alm. sprogsystematik, udnævnt i/ Dr. polit. Poul Winding, nationaløkonomi, udnævnt 1/ Ejler Alkjær, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/ Dr. polit. Bjarke Fog, erhvervsokonomi, udnævnt I/lo Dr. phil. Hakon Stangerup, kulturhistorie, udnævnt i/i Ekon. dr. Arne Rasmussen, erhvervsokonomi, udnævnt 1/ Docenter: Dr. Z. D. Lando, erhvervsokonomi, udnævnt 1/ Dr. phil. Aage Aagescn, erhvervsgeografi, udnævnt i / Dr. jur. Verner Goldschmidt, organisation, udnævnt 1/ Fastansatte lektorer i sprog og forretningspraksis: cand mag. B. Maaloc, engelsk, udnævnt r,8 1939, cand. mag. Paul Bay, engelsk, udnævnt i/b 1946, translator Borge Hansen, engelsk, udnævnt 1/8 1947, dr. phil. Jens Rasmussen, fransk, udnævnt i/8 1949, translatør K. Kristiansen, tysk, udnævnt 1/8 1955, Erik Otto, H.A., forrctningspraksis, udnævnt i/8 i955, dr. phil. Knud Sørensen, engelsk, udnævnt i/ (p. t. orlov), translatør Knud Løwert, engelsk, udnævnt i/8 1956, cand, mag. Jacques Qvistgaard, fransk, udnævnt i /8 1958, cand, mag. Arne Spenter, tysk, udnævnt i/8 1958, cand. mag. Poul Rosbach, tysk, udnævnt 1/8 1959, translatør Walter Thornfield, tysk, udnævnt i /8 1959, translatør Halvor Soeborg, spansk, udnævnt 1/9 1959, cand. mag. Erling Bjørn Hansen, tysk, udnævnt i/

24 Fastansatte adjunkter i sprog: translatør Ib E. Bailey, engelsk, udnævnt i/ii 1960, cand, mag. Bengt Jürgensen, engelsk, udnævnt 1/ , translatør, fru Ellen Sundbo, spansk, udnævnt 1/8 1961, translatør, cand, jur. Erik Juul Lund, fransk, udnævnt 1/9 1962, translatør Pauli Gunderskov Nielsen, tysk, udnævnt 1/8 1962, translatør Vagn Sandberg, engelsk, udnævnt 1/8 1962, cand, mag. Sven Sorgenfrey, engelsk, udnævnt i/ Amanuenser og videnskabelige assistenter (herunder aspiranter): cand, polit. Knud Christian Hansen, forsikringsøkonomi, udnævnt i/8 1952, (tillige lektor fra i/8 1961), cand. jur. Ole Lando, interlegal handeisret, udnævnt 1/ (del tidsbeskæftiget) cand. oecon. Torben Agersnap, organisation, udnævnt i/i 1953, (tillige lektor fra i/8 1961), cand, polit. Lauge Stetting, udcnrigshandel, udnævnt i/i 1954, mag. art. Ulf Kjær-Hansen, presseforskning, udnævnt 1/2 1954, cand, jur. Mogens Eggert Møller, skatteret, udnævnt 1/3 954., lic. merc. Zakken Worre, regnskabsvæsen, udnævnt 1/3 1955, cand, oecon. Erik Johnsen, omkostningslære og prispolitik, udnævnt i/6 1956, cand. merc. Helge Hammerich, afsætningsøkonomi, udnævnt i/ (p. t. orlov), cand, polit. Poul Sveistrup, regnskabsvæsen, udnævnt 1/ , mag. scient. Per Kongstad, erhvervsokonomi, udnævnt i / i 1960, cand. polit. Orla Brandt Jensen, nationaløkonomi, udnævnt 1/8 i g6o, Bent Gram, H.D., bankvæsen, udnævnt i/io 1960, cand. polit. Erik Trolle-Schultz, afsætningsøkonomi, udnævnt I/I 1961, cand, polit. Harald Vestergaard, H.D., udenrigshandel, udnævnt 1/8 1961, Erik Hollesen, H.A., organisation, udnævnt 1/9 1961, cand, merc. Orla Nielsen, afsætningsøkonomi, udnævnt 1/ Jonorarlannede lektorer: cand, polit. Kjeld Bjerke, kontorchef, statistik, udnævnt i/8 1939, cand. polit. Niels Banke, underdirektør, nationaløkonomi, udnævnt /9 939,

25 24 statsaut, revisor A. Høiriis Sørensen, H. D., regnskabsvæsen og forsik ring, udnævnt i/8 i943, cand. polit. Per Boesen, overbibliotekar, erhvervsøkonomi, udnævnt I/I 949, landsretssagfører Knud Fich, erhvervsret, udnævnt i /8 1950, redaktør Peter Olufsen, H.D., reklamens teknik, udnævnt 1/8 957, amanuensis, cand, polit. Knud Christian Hansen, forsikring, udnævnt i/8 1961, amanuensis, cand. oecon. Torben Agersnap, erhvervsøkonomi, ud nævnt 1/8 1961, underdirektør, cand. oecon. Carl E. Sørensen, bankvæsen, udnævnt i/ Honorarlønnede lærere: De erhvervsøkonomiske specialstudier, i. del: Erhvervsøkonomi: dr. Erik Lynge, H.A., ansat i/ii 1936, ekspeditionssekretær, cand. oecon Ove Høeg, ansat i/i 1947, cand. polit. fru Karen Gredal, ansat I/g 1954, ekspeditionssekretær, cand. oecon. Henning Kjølby, ansat i/i 1955, cand, oecon. Jørgen Gram, ansat i/g 1956, afdelingschef, cand. merc. Oscar Houmann, ansat 1/9 1959, sekretær, cand. oecon. Lars Skov Madsen, ansat i 1959, (tillige statistik), afdelingschef, cand, merc. Hugo Rønsdal, ansat 1/9 1960, cand, merc. Ole T. Krogsgaard, ansat 1/9 1961, sekretær, cand. polit. Jens Kampmann, ansat 1/9 1962, cand, merc. Frode Slipsager, ansat 1/ JVationaløkonomi: sekretær, cand. oecon. Helmer Duelund Nielsen, ansat 1/9 1956, fuldmægtig, cand. polit. Arne Mikkelsen, ansat ig6o, prokurist, cand. polit. Hans Paaschburg, ansat 1/9 1960, fuldmægtig, cand, polit. Erik Bent Kristianscn, ansat 1/9 1960, sekretær, cand, polit. Paul Paulsen, ansat 1/9 1961, fuldmægtig, cand. polit. Niels Ussing, ansat 1961, ekspeditionssekretær, cand. polit. Folmer Hammerum, ansat 1/9 1962, sekretær, cand. polit. Thomas Henriksen, ansat 1/ t/ i/

26 25 Statistik: sekretær, cand. polit. Finn Madsen, ansat sekretær, cand, oecon. Lars erhvervsøkonomi) Skov civilingeniør Georg Kjær, ansat 1/9 1959, Madsen, ansat 1/9 1960, 1/9 1959, (tillige matematik) ekspeditionssekretær, cand. polit. Frode Rasmussen, ansat amanuensis, cand, oecon. Jan Stehouwer, ansat cand, polit. Jørgen Biilmann, ansat i/ techn. Leif Brøndum, ansat i/ lic. 1962, 1962, sekretær, cand. polit. Bent Jørgensen, ansat sekretær, cand, polit. Erhvervsret: Sv. Erik Aaen, ansat i/ bibliotekar, cand, jur. Jens Søndergaard, ansat højesteretssagfører Carl Tjur, ansat landsretssagfører Henrik Holm, ansat landsretssagfører Feodor Nielsen, ansat landsretssagfører Niels Kjølbye, ansat advokat, cand. jur. Ernst Dyrbye, ansat i 1948, 1/9 i6o, (tillige 1/9 1960, (tillige matematik) (tillige matematik) 1/9 1957, 1/9 1958, 1/9 1959, 1/9 1962, 1/9 1959, /9 1948, (tillige specialfag), fuldmægtig, cand. jur. Erik Siesby, ansat advokatfuidmægtig, cand. jur. Torben Ertbøll, ansat i/ T. Koefoed, ansat sekretær, advokat Aksel cand. jur. Børge Rasmussen, ansat i/g /9 1961, 1/9 1962, 1962, Specialfag til del af de erhvervsøkonomiske specialstudier: 2. kontorchef, cand, polit. Karsten Lemche, forsikring, ansat 1/9 1937, underdirektør, statsaut. revisor Willy Madsen, H.D., regnskabsvæsen, ansat I/I 1945, kontorchef Bjarke Frederiksen, H.D., bankvæsen, ansat hovedbogholder Eivind Olsen, H.D., bankvæsen, ansat højesteretssagfører Carl Tjur, regnskabsvæsen, ansat erhvervsret til i. del), højesteretssagfører Jørgen Pedersen, forsikring, ansat kontorchef Kaj Sørensen, H.D., bankvæsen, ansat i/i kontorchef Kaj Hjelmblink, H.D., forsikring, ansat statsaut, revisor William Mortensen, revision, ansat 1/9 1946, 1/9 1947, 1/9 1948, 1/9 I 950, 1952, 1/9 1954, 1/9 1954, vicedirektør, cand. act. Aage Laursen, forsikring, ansat kontorchef, cand.jur. Anker Hansen, bankvæsen, ansat i/i statsaut, revisor Helge Bom, revision, ansat i 1956, i 1955, (tillige 1956,

27 26 kontorchef Aage Jensen, revision, ansat 1/9 1956, dispachør, cand.jur. Erik Kofoed, forsikring, ansat i/i 1957, marketingschef, cand, merc. Erik Kristoffersen, afsætningsøkonomi, ansat i/i 1957, kontorchef Preben Christensen, forsikring, ansat i 1958, regnskabschef, cand. merc. Mogens Bøgvad Høst, regnskabsvæsen, ansat i/i 1958, kontorchef, cand. merc. Viggo Jacobsen, regnskabsvæsen, ansat i/i 1958, direktør, cand, jur. H. Thranow, forsikring, ansat 1/9 1958, kontorchef, cand, oecon. Flemming Agersnap, organisation, ansat 1/9 959, statsaut. revisor Tage Andersen, revision, ansat i/i 1959, direktør Willy Olsen, H.D., regnskabsvæsen, ansat i/i 1960, konsulent, cand. merc. Joachim Jensen, regnskabsvæsen, ansat i/i 1960, kontorchef, cand. jur. Peder Schlegel, bankvæsen, ansat i 1960, statsaut, revisor Vagn Gammelgaard, revision, ansat 1/9 1960, statsaut, revisor Otto Guldberg, revision, ansat 1/9 1960, statsaut. revisor H. E. Olesen, revision, ansat 1/9 1960, statsaut. revisor Aage Poulsen, revision, ansat 1/9 ig6o, fuldmægtig, cand, merc. Scott Christensen, bankvæsen, ansat 1/9 1961, fuldmægtig Bent Tegldal, H.D., bankvæsen, ansat 1/9 1961, sekretær, cand, polit. Ove Per Henningsen, organisation, ansat i/i 1962, landsretssagfører Jørgen Hoffmeyer, organisation, ansat i 1961, kursuschef, cand, jur. Jørgen R. Saabye, organisation, ansat 1/9 ig6i, sekretær, cand, jur. Ole B. Thomsen, organisation, ansat i! 1961, underdirektør, ingeniør Torben Bonnesen, regnskabsvæsen, ansat i /çj i g6 i, regnskabschef, cand, merc. Dennis Clausen, regnskabsvæsen, ansat 1/9 1961, statsaut, revisor Henning Gilsaa, revision, ansat i 1961, revisor, cand. oecon. Poul Ravn, revision, ansat 1/9 1961, kontorchef, translatør Mogens Dyhr, bankvæsen, ansat 1/9 1962, regnskabschef, cand, oecon. Niels Jørgen Ebbensgaard, organisation, ansat i/i 1962, overlæge Jørgen E. Andersen, organisation, ansat 1/9 1962, protokolsekretær, cand. jur. Agnete Weis Bentzon, organisation, ansat 1/9 1962, forstander, cand. merc. Flemming Klöcker-Larsen, organisation, an sat 1/9 1962,

28 27 magister Johannes A. Nordhoek, organisation, ansat 1/9 1962, direktør, cand. psych. Eggert Petersen, organisation, ansat 1/9 1962, fuldmægtig, cand. jur. Poul Olsen, regnskabsvæsen, ansat i 1962, ekspeditionssekretær, cand. polit. Jørgen Andersen, revision, ansat , statsaut. revisor Hans Heinrich Boysen, revision, ansat 1/9 1962, statsaut, revisor Laurids Hansen, revision, ansat 1/9 1962, statsaut, revisor E. Lundgren, revision, ansat 1/9 1962, statsaut. revisor Svend Aage Nielsen, revision, ansat 1/9 1962, kontorchef, cand, polit. Mogens Otto Østergaard, revision, ansat i IVlatematik: konsulent, cand, polit. fru Gudrun Sveistrup Jacobsen, ansat 1/9 1960, civilingeniør Georg Kjær, ansat i/ 1960, (tillige statistik), sekretær, cand. polit. Ulf Christiansen, ansat 1/9 1961, fuldmægtig, cand. eocon. Mogens Ebling, ansat i/ 1961, sekretær, cand, polit. Erik Holm, ansat 1/9 1961, sekretær, cand. polit. Poul Chr. Mathiessen, ansat 1/9 1961, cand. polit. Jørgen Biilrnann, ansat i/ 1962, (tillige statistik) lic. techn. Leif Brøndum, ansat i/ 1962, (tillige statistik) sekretær, cand. polit. Sven L. Caspersen, ansat 1/9 1962, civilingeniør Steen Christensen, ansat 1/9 1962, civilingeniør Erik Jorgensen, ansat if9 1962, civilingeniør Mogens Juul Kraft, ansat 1/9 1962, civilingeniør Francis J. Trnka, H.A., ansat 1/9 1962, sekretær, cand, polit. Jørgen Wedebyc, ansat 1/ Sarnfundslære: fuldmægtig, cand, polit. Finn Petersen, ansat i 1960, fuldmægtig, cand, polit. Poul Antonsen, ansat 1/9 ig6i, cand, polit. Ole Mølgaard Andersen, ansat i/g i 962, adjunkt, cand, polit. Sigurd Larsen, ansat Endvidere har nedennævnte enten afholdt enkelte forelæs ninger eller studiekredse: statsaut. revisor Erik Christiansen, regnskabsvæsen, statsaut. revisor Poul Frederiksen, regnskabsvæsen, statsaut. revisor Erling Jorgensen, regnskabsvæsen.

29 28 Korrespondent- og translatørstudierne: Engelsk: translator Poul Larsen, ansat 1/9 1942, cand, mag. Niels Haislund, ansat i/g 1944, translator Harald Svane Knudsen, ansat i 1946, cand. mag. Børge Larsen, ansat 1/9 1950, cand. mag. Ole Bus, ansat i/i 1954, translatør Jørgen Alsø, ansat 1/9 1960, cand, mag. Lis Christensen, ansat 1/9 1962, cand. mag. Niels Hauge, ansat 1/9 1962, cand. mag. fru Inger Piepgrass, ansat 1/ ysk: lektor, translatør H. Verner Larsen, ansat 1/9 1950, translatør, fru Esther Brinch, ansat 1/9 1957, cand. mag. Gerda Andersen, ansat 1/ Fransk: translatør, fru Inger Bache, ansat i/io 1941, translatør, fru Aase Lenstrup, ansat i 1945, translatør, frk. B. Langballe, ansat 1/9 1954, madame Suzanne Lublin, ansat 1/ Portugisisk: translatør Niels Jørgen Nielsen, ansat 1/ Spansk: translatør, fru Gerda Hasle, ansat 1/9 1947, translatør, frøken Aase Milfeldt, ansat 1/9 1952, fru Erna S6lling, ansat i/ 1954, kancellist, cand. jur. Daniel Kraemer y Morata, ansat 1/9 1957, ekspeditionssekretær, translator Halvor Skov, ansat 1/ Forreiningspraksis: inspektør, cand. mag. Chr. Pedersen, ansat 1/9 1949, fru Erna Larsen, ansat 1/9 1954, fuldmægtig Finn Hagen Jespersen, H.A., ansat i/9 1957, fru Jytte Halfdan Madsen, ansat 1/9 1957, fru Else Pellesson, ansat 1/9 1957, fru Inger Vikelsøe, ansat 1/9 1958,

30 29 Antal lærere ved højskolen pr. i. august Professorer i økonomi su. v.. ijura isprog Docenter i økonomi m. v. i sprog og kultur historie Fastansatte lektorer og adi junkter: økonomi m.v i sprog Honorarlønnede lektorer: i økonomi m.v i sprog Faste amanuenser: i økonomi og jura i andre fag Videnskabelige assistenter med deltidsbeskæftigelse: i økonomi og jura Honorarlønnede lærere (bort set fra lektorer): i matematik til adgangspro verne til diplomstudierne i samfundslære til adgangs prøverne til diplomstudi erne i økonomi og statistik til i. del af diplomstudierne.. i crhvervsret til i. del af di plomstudierne i specialfag til 2. del af di plomstudierne i sprog i forretningspraksis i andre fag Antal lærere m.v. i alt ) (heraf heltidsbeskæftigede) I I I I I I I I I I I I 3 2 I b Is 5 I I I I I I I II I II ) En sammentælling af antal lærere inden for de enkelte kategorier svarer ikke nodvendigvis til totaltaflet, idet nogle lærere kan være medregnet bâde under i. og a. del af diplomatstudierne. fru Marie-Louise Westergaard, ansat 1/9 1960, videnskabelig assistent Bent Gram, H.D., ansat i/ 1961, sproglærer, cand. theol. S. Søe-Pedersen, ansat 1/9 1961, handeisfaglærer, fru Else Wangel, H.D., ansat 1/

Beretning HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN. (Undervisningsåret i. aug juli 1965,) KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S 1966

Beretning HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN. (Undervisningsåret i. aug juli 1965,) KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S 1966 Beretning 1964 65 FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Beretning 1964-65 (Undervisningsåret i. aug. 1964 31. juli 1965,) KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S 1966

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN. Beretning KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN. Beretning KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S Berein ing 1962 63 FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Beretning 1962-63 KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S 1964 INDHOLD Forord. 7 I. De organisatoriske rammer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse Tilmeldingsblanket Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00 Navn & Adresse Antal Kongsdals gods 1 Frederik Nielsen, Istebjergvej 31, 4400 Kalundborg

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Niels Tonnisen DK 066 16 1407M 2 Team Åge Nielsen DK 097 16 692M 3 Per N.Laursen DK 066 16 1090M 4 Jannik Drozdowski DK 093 16 346M 5 Peter Mikkelsen DK 075 16 8368M 6 Team Villy Læsø

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

Klubrekorder - grupper

Klubrekorder - grupper Drenge 10-11 år Tid Navn Født Fra 60m 9.45 Luis Maillet 2004 2015 100m 15.2 Peter Lyng 1976 1987 200m 32.76 Luis Maillet 2004 2015 400m 71.1 Peter Lyng 1976 1987 800m 2.29.1 Morten Dam-Sørensen 1975 1986

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling Hold rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling Hold rækker Bowling 1 Serieforløb Handicap Score Total 1 Oticon A/S 2 147 953 11 Maibritt Olsen DC 172 172 141 84 5 Dorthe Nielsen DB 174 146 1 468 2 Team 64 1 183 877 16 Betina Mejdal DD 162 167 134 4 Jette Klysner

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Vægt - Agromek - Kødkvægsskuet 2010 Katalognr Vægt, kg. Ejer

Vægt - Agromek - Kødkvægsskuet 2010 Katalognr Vægt, kg. Ejer Vægt - Agromek - Kødkvægsskuet 2010 Katalognr Vægt, kg. Ejer 1 735 Venture Angus v/simon Johansen 2 823 Rigmor & John Hansen 3 883 Hans Jørgen Jensen 4 1160 Rigmor & John Hansen 5 1010 Hans Jørgen Jensen

Læs mere