Indkøbspolitik Februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik Februar 2011"

Transkript

1 Indkøbspolitik Februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitik i Frederiksberg Kommune Hvem er omfattet? Organisering: Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere Indkøb via udbud Indkøb via EU-udbud Annoncering Øvrige indkøb Rammeaftaler SKAL- og KAN-aftaler Brug af eksterne aftaler Indkøb uden aftaler Aftaleopfølgning Information Grønne indkøb, økologi og CSR Grønne aspekter ved Udbud & Indkøb Værktøjer ved gennemførelse af udbud Værktøjer som stilles til rådighed for brugerne Økologi CSR Fairtrade Elektronisk handel Elektroniske indkøb Elektronisk handel udenom kommunens e-handelssystem... 12

3 1. Indkøbspolitik i Frederiksberg Kommune Indkøbspolitikken opstiller de overordnede rammer for tilrettelæggelse af kommunens indkøb. Formålet med Indkøbspolitik 2011 er at sikre, at den enkelte indkøber i Frederiksberg Kommune har mulighed for at gennemføre de bedste og billigste indkøb til gavn for den indkøbende enhed og kommunen som helhed. Pejlemærkerne for arbejdet med udbud og konkurrenceudsættelse er fastlagt i kommunens Udbudsstrategi fra Heraf fremgår det, at der lægges særlig vægt på miljø og bæredygtighed, ligesom der i udbudsstrategien er fastlagt konkrete procedurer for inddragelse af miljøaspekter ved gennemførelse af udbud. Med indkøb refereres til køb af varer og tjenesteydelser, dog ikke indkøb som indgår i byggeog anlægsprojekter. Kommunes udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser beløber sig årligt til ca. 900 mio. kr. 2. Hvem er omfattet? For at opnå stordriftsfordele optræder kommunen samlet som én ordregiver, der indkøbsaftaler gældende for hele kommunen. indgår Udover kommunens egne institutioner og afdelinger gælder indkøbspolitikken tillige de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen, som har valgt at indgå aftale om det med kommunen. Sådanne aftaler skal indarbejdes ved revision af eksisterende eller udarbejdelse af nye driftsoverenskomster for disse institutioner. Aftaler indgået af kommunen for afdelinger og institutioner kan ikke benyttes af personalet til private indkøb. 3. Organisering: Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere Kommunen har valgt at organisere sine indkøb med udgangspunkt i centralt indgåede rammeaftaler, tilvejebragt på baggrund af konkurrenceudsættelse. Rammeaftalerne benyttes af ansatte i den enkelte institution eller afdeling. Den lokale indkøber er sammen med den budgetansvarlige i afdelingen/institutionen ansvarlig for, at indkøbene sker i overensstemmelse med indkøbspolitikken og de gældende indkøbsaftaler.

4 Indgåelse af de centrale rammeaftaler forestås af Udbuds- og Indkøbsafdelingen (Udbud & Indkøb) i samarbejde med de relevante fagområder. Udbud & Indkøb har ansvaret for at vedligeholde og udvikle indkøbspolitikken, at tilrettelægge og gennemføre udbud samt for at sikre, at resultaterne af udbuddene realiseres i indkøbsaftaler, der registreres i kommunens indkøbskatalog. Udbud & Indkøb medvirker endvidere til at understøtte den daglige drift af indkøbsmodulet i kommunens nye økonomisystem, Prisme. I den forbindelse har Udbud & Indkøb særlig ansvar for driften af kommunens e-handelssystem herunder bl.a. indlæsning af leverandørernes varekataloger og ajourføring af kommunens indkøbsaftaleregister. Desuden yder afdelingen generel brugersupport vedrørende brugen af e-handelssystemet. Information om udbud og indkøb til de lokale indkøbere sker især gennem anvendelse af FK net, hvor brugerne har adgang til centrale dokumenter herunder leverandøroversigt, planlagte udbud, indkøbsnyheder, informationer om kommunens e-handelssystem, udbudsregler, inspirationsmaterialer vedrørende grønne indkøb m.v. Prisme bruges også til at informere om nye aftaler og annoncere øvrig relevant indkøbsinformationer. På kommunens hjemmeside har private leverandører mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, der sikrer, at de modtager besked, hver gang kommunen offentliggør et udbud. 4. Indkøb via udbud 4.1. Generelle principper - bedste kvalitet til laveste pris Det overordnede formål med at foretage indkøb via udbud er at sikre kommunen den bedste kvalitet til de laveste priser. Der er flere måder at opnå lavere priser på varer og tjenesteydelser: 1) at foretage større og bredere udbud for derved at opnå fordelagtige rabatter på de indkøb, der løbende foretages af de lokale indkøbere, 2) at standardisere varesortimentet, 3) at optimere indkøbs- og leveringsprocessen. I Frederiksberg Kommune arbejdes der på alle tre dimensioner i forbindelse med gennemførelse af udbud og opfølgning på indkøbsaftaler. Fra og med Budget 2011 sættes der yderligere fokus på systematisk arbejde med standardisering af varesortimenter samt optimering af såvel bestillingsprocessen som distribution og logistik i forbindelse med indkøb. Kvaliteten sikres i den tidlige fase gennem inddragelse af brugere og fagpersoner i udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Desuden følges der op efter indgåelse af kontrakt i form af kvalitetsmålinger og kontraktopfølgning med både brugere og leverandører. I Handlingsplan for Udbud & Indkøb, der indgår som en del af Budget 2011, betones vigtigheden af, at indkøbsaftalerne anvendes konsekvent. Derfor vil Udbud & Indkøb styrke opfølgningen på brugen af de indgående indkøbsaftaler gennem øget kommunikation med såvel brugere som leverandører.

5 4.2. Indkøb via EU-udbud Indkøb skal foretages efter bestemmelserne i EU s Udbudsdirektiv, når den forventede udgift over en aftaleperiode på 3-4 år samlet set overstiger den såkaldte tærskelværdi. Tærskelværdien er den maksimale beløbsgrænse, som en kontrakts samlede anslåede værdi ekskl. moms må have, før købet bliver udbudspligtigt i henhold til Udbudsdirektivet. Tærskelværdien reguleres hvert andet år. Den gældende tærskelværdi (2010) udgør kr. ekskl. moms. Indkøbsaftaler indgås typisk som rammeaftaler for en given periode (som regel 4 år). Den konkrete aftales løbetid afhænger af varetype samt af de økonomiske og servicemæssige betingelser i øvrigt. EU-udbud af varekøb gennemføres af Udbud & Indkøb i samarbejde med relevante fagområder Annoncering De indkøb, der ikke kræver EU-udbud, skal i stedet annonceres, når værdien overstiger kr. set over 3-4 år. Hvor og hvordan annonceringen skal foregå afhænger af opgavens art, men som minimum skal indkøbet annonceres på Kommunens hjemmeside. Annonceringssager gennemføres af Udbud & Indkøb i samarbejde med de relevante områder og lokale indkøbere. Annonceringssagerne kan både omfatte enkeltstående vareanskaffelser som fx motorkøretøjer og successive indkøb af tjenesteydelser, som fx ydelser i forbindelse med stillingsannoncering. Både ved EU-udbud og ved annonceringssager er det muligt at indarbejde sociale klausuler. Sociale klausuler forpligter leverandøren til at samarbejde med kommunen om fx tilvejebringelse af lærlinge- og praktikpladser, integrationsfremmende tiltag på arbejdsmarkedet o.l Øvrige indkøb Indkøb af varer og tjenesteydelser, hvis værdi samlet set ligger under kr. set over 3-4 år, kan foretages af den enkelte institution/afdeling. Der bør dog fortsat gennemføres konkurrenceudsættelse, omend det kan ske mere uformelt. Dette kan bl.a. gøres ved, at afdelingen indhenter tilbud på en given opgaveløsning fra 3-4 forskellige leverandører. I sådanne sager yder Udbuds- og Indkøbsafdelingen konsulentbistand for den pågældende institution/afdeling efter behov.

6 5. Rammeaftaler 5.1. SKAL- og KAN-aftaler En SKAL-aftale er en indkøbsaftale, som er obligatorisk at anvende for alle kommunens decentrale enheder. Det betyder, at alle de lokale indkøbere i disse enheder skal benytte aftalen ved indkøb af varer fra den varegruppe, som aftalen omfatter. En stor del af kommunens indkøbsaftaler er SKAL-aftaler, fordi denne type aftaler giver kommunen de største fordele samlet set. Samtlige aftaler som tilvejebringes gennem konkurrenceudsættelse er obligatoriske for kommunens afdelinger og institutioner. Følgende fordele ved SKAL-aftaler kan fremhæves: De giver de bedste priser, fordi leverandøren kan regne med en relativ stabil omsætning Standardiserede kvalitetsniveauer, herunder sikring af miljøhensyn i bred forstand Standardiserede indkøbsprocedurer, der letter arbejdet for de lokale indkøbere Kommunen arbejder hele tiden på at øge antallet af obligatoriske SKAL aftaler for derigennem at optimere den økonomiske gevinstforbundet med kommunens indkøb samt sikre opfyldelse af kommunens målsætninger for kvalitet, miljøhensyn m.v. En KAN-aftale er en indkøbsaftale, som alle afdelinger og institutioner i kommunen uanset ejerforhold frit kan vælge at benytte. Det indebærer, at de lokale indkøbere kan men ikke er forpligtet til at benytte aftalen. KAN-aftaler kendetegnes ved at være indgået direkte med leverandøren uden forudgående konkurrenceudsættelse. Aftalerne er resultatet af, at kommunen har forhandlet sig frem til en given rabatsats, der kan komme alle brugere af aftalen til gode. KAN-aftaler er typisk indkøbsaftaler, hvor der ikke regnes med stor omsætning, og hvor det ikke kan udelukkes, at andre leverandører kan levere til samme pris Brug af eksterne parter i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler Kommunen har mulighed for at tilslutte sig aftaler indgået af eksterne aktører, herunder SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) samt Finansministeriets indkøbsaftaler (FMaftaler) Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) SKI har ved deres udbud og indgåelse af rammeaftaler afløftet den eventuelle udbudspligt, som kommunen måtte være pålagt på den pågældende varegruppe. Det betyder, at kommunen ved at vælge at bruge SKI s rammeaftale på et område sparer arbejdet med at gennemføre en udbudsproces. 1 Hvis kommunen vælger at bruge en af de eksterne aktørers rammeaftaler, kan kommunen vælge at foretage en konkret priskonkurrence mellem de leverandører, som findes på den 1 Ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne version af indkøbspolitikken (februar 2011) er SKI i gang med at gennemføre et kursskifte, der bl.a. berører måden de arbejder med rammeaftalerne. Hvorvidt det får betydning for kommunens brug af SKI s rammeaftaler og i så fald hvordan, vides endnu ikke. Indtil det er afklaret følges de gældende retningslinjer, som beskrevet her.

7 givne rammeaftale et såkaldt miniudbud, og på baggrund af resultatet udvælge én konkret leverandør. Udbud & Indkøb står for gennemførelsen af et eventuelt mini-udbud, idet det relevante fagområde forestår udarbejdelsen af en kravspecifikation Finansministeriet Finansministeriet indgår aftaler for de statslige institutioner og giver i den forbindelse kommunerne mulighed for at gøre brug af bestemte aftaler. I lighed med SKI s rammeaftaler afløfter Finansministeriet herved den lovregulerede udbudspligt. I modsætning til SKI s rammeaftaler indgår Finansministeriet oftest aftale med én leverandør. Kommunen skal derfor ikke her gennemføre yderligere konkurrenceudsættelse (miniudbud) Hvornår anvendes eksterne aktørers aftaler Forud for indgåelsen af både SKI- og FM-aftaler vurderer Udbud & Indkøb, om det vil være en fordel for kommunen at benytte disse aftaler frem for at gennemføre eget udbud Indkøb uden aftaler Der vil naturligt være områder, hvor det ikke kan svare sig for kommunen samlet set at indgå indkøbsaftaler. Visse indkøb vil derfor foregå uden aftale. Det vil typisk dreje sig om småindkøb, der gøres i lokalområdet direkte fra forretninger, fordi indkøbssituationen har et formål i sig selv. Det kan fx være, at indkøbet indgår som led i en pædagogisk indlæringsproces (børn i daginstitution, voksne i beskyttede boliger etc.). Det forudsættes, at den lokale indkøber selvstændigt foretager en behørig prissammenligning fra køb til køb Aftaleopfølgning I aftaler realiseret på baggrund af udbud stiller kommunen krav om, at leverandøren mindst én gang årligt leverer statistik, der illustrerer kommunens indkøbsmønster. Statistikken anvendes af Udbud & Indkøb i deres opfølgning på aftalerne. Ved udvalgte aftaler gennemføres i kontraktperioden en række opfølgningsmøder med deltagelse fra leverandøren, brugerne, Udbud & Indkøb og repræsentanter fra det relevante område i forvaltningen. Med udgangspunkt i opfølgningen vurderer Udbud & Indkøb, hvorvidt der skal gennemføres tilpasninger i den enkelte aftale. I så fald orienteres brugerne ad de sædvanlige kommunikationsveje. Opfølgninger har til formål at sikre, at aftalen anvendes og bedst muligt stemmer overens med udviklingen i brugernes behov. Samtidig anvendes opfølgningsresultaterne aktivt til at skærpe udbudsmaterialet i forbindelse med genudbud.

8 I forhold til miljøspørgsmål lægges særlig vægt på dokumentation af miljørigtige indkøb på en række områder heriblandt papir, transport og fødevarer. Disse områder er underlagt særligt fokus fra EU, og det forventes, at der vil blive indført krav om, at minimum 50 % af indkøbene inden for disse vareområder skal være miljørigtige Kommunikation med brugere om aftaler Kommunikationen med de lokale indkøbere sker især gennem anvendelse af FK net og økonomisystemet Prisme, hvor brugerne har adgang til centrale dokumenter, herunder leverandøroversigt, planlagte udbud, indkøbsnyheder, udbudsregler, inspirationsmaterialer vedrørende grønne indkøb m.v. Ved informationer møntet på afgrænsede afdelinger/institutioner fremsendes informationen tillige direkte gennem mail. Der ligger en forsat udfordring i at lette kommunikationen mellem forvaltningen og de private og selvejende institutioner som gruppe. Dette er en opgave, som der forsat arbejdes på. 6. Grønne indkøb, økologi og CSR 6.1. Grønne aspekter ved Udbud & Indkøb Ved konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser skal kommunens krav til miljøforhold fremgå. Miljøkrav kan enten udgøre minimumskrav i den del af udbudsprocessen, der handler om udvælgelse af egnede tilbudsgivere, eller de kan indgå som et underkriterium i forbindelse med det endelig valg af leverandør (kaldet tildelingen). Beslutningen om, hvor i udbudsprocessen miljøkrav inddrages, træffes i den konkrete sag på baggrund af en drøftelse mellem Udbud & Indkøb, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen og det relevante fagområde. Det gøres for at sikre sammenhæng mellem de konkrete miljøkrav og de forventede udgifter. Der er en positiv relation mellem krav og pris, som kommer til udtryk ved, at kravformuleringen påvirker den givne pris. Indkøbspolitikken udtrykker, at kommunen til enhver tid skal: Tage udgangspunkt i relevante og anerkendte anbefalinger til miljø- og energirigtige indkøb ved udarbejdelse af kravspecifikationer med henblik på at fastsætte minimumskrav, herunder anbefalinger fra henholdsvis Miljøstyrelsen, Center for Energibesparelser og Trafikstyrelsen Købe miljømærkede produkter Købe energivenlige produkter Vælge produkter, der så vidt muligt kan genbruges/genanvendes, og produkter, hvor der er tænkt på at reducere affaldsmængden Skåne miljøet gennem optimering af vareleverancer Vælge leverandører, som arbejder med miljøledelse Arbejde for at fremme synliggørelsen af miljømærkede produkter i Prisme

9 6.2. Værktøjer til gennemførelse af udbud Kommunen ønsker løbende at sikre miljørigtige indkøb gennem anvendelse af de anerkendte og dynamiske værktøjer, der gør det nemt for den enkelte at identificere miljøvenlige produkter. Det gælder både ved udarbejdelse af udbudsmateriale, samt ved det konkrete indkøb foretaget af de lokale indkøbere. Udbud & Indkøb holder sig løbende ajour med udviklingen på området for miljørigtige indkøb. Det betyder bl.a., at der hentes inspiration til fastsættelse af miljøkrav fra nedenstående kilder: Miljøstyrelsens miljøvejledninger, der angiver hvilke miljøkrav, man som offentlig indkøber bør stille til en lang række konkrete varegrupper og tjenesteydelser, og som er under løbende udvikling. P.t. drejer det sig om 46 forskellige varer og ydelser bl.a. belysning, transport, møbler og tryksager. ( EU's vejledninger til grønne indkøb, der er en værktøjskasse, hvor offentlige indkøbere kan hente inspiration til at stille miljøkrav, og realisere miljørigtige indkøb på udvalgte områder. ( Center for Energibesparelsers indkøbsvejledning. En vejledning som definerer grænseværdierne for energirigtige indkøb på forskelligt elektronisk udstyr. Vejledningen revideres hvert år og kan hentes her: Trafikstyrelsens anbefalinger til miljørigtige bilindkøb. Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen offentliggør anbefalinger til miljørigtige indkøb af køretøjer. ( Derudover gennemføres sparring med Bygge-, Plan-, og Miljøafdelingen om fastsættelse af de konkrete krav. Ved tværgående udviklingsprojekter, hvor miljøspørgsmål er af relevans, inddrages By - og Miljøområdet tidligt i processen med henblik på at sikre relevante input Værktøjer som stilles til rådighed for brugerne Udover de nævnte kilder, som anvendes i forbindelse med fastsættelse af miljøkrav ved udbud, anvendes en række konkrete værktøjer, som har til hensigt at hjælpe kommunens indkøbere med at identificere miljørigtige produkter i den konkrete indkøbssituation. Vejledning af den enkelte indkøber i forbindelse med det konkrete indkøb foregår ud fra følgende mærker, der alle indikerer, at der er tale om et miljørigtigt produkt: Miljømærker: Svanen (det skandinaviske) samt Blomsten (det europæiske) markerer produkter, der er mindst belastende for miljøet uden at kvalitet eller funktion forringes.

10 Energisparemærket: Center for Energibesparelsers energimærke der indikerer, at produktets elforbrug ligger i den lave ende. Ø-mærket og EU's Økologimærke: Ø-mærket angiver, at der er tale om en statskontrolleret økologisk vare. EU s Økologimærke er en obligatorisk mærkning af fødevare for økologiske produkter, der er mærket/pakket/tilberedt i EU. A-mærkede køretøjer: Dette mærke angiver, at bilen er den mindst forurenende. A-mærkede hårde hvidevarer: A-mærkede apparater har de laveste energiforbrug inden for den enkelte gruppe. For køleskabe og frysere findes desuden A+ og A++. Mærket angiver ud over apparatets energiforbrug og også andre forhold som bl.a. vandforbrug og vaskeevne. EU har en obligatorisk ordning for energimærkning, der gælder for hårde hvidevarer og elpærer. Den angiver energieffektiviteten på en skala fra A til G. Vejledning om miljørigtige indkøb og miljømærkerne findes på FK-net Kend miljømærkerne under Indkøb s Guide Økologi Kommunen lægger vægt på så vidt muligt at anvende økologiske produkter og på, at den produktion af mad, som kommunen har ansvaret for er sund. Kommunen har i 2002 truffet beslutning om, at der ved indkøb af madvarer skal stilles krav om, at mindst 75 pct. stammer fra økologisk produktion. Derfor stilles i alle udbud vedrørende madvarer krav om økologiske produkter eller om alternativ pris ved økologiske produkter. Der er allerede en række aftaler, hvor økologien er sat i højsædet, herunder eksempelvis aftalen om levering af madvarer til daginstitutionerne (75 pct. økologi) og aftalen om skolemælk til folkeskolerne (100 pct. økologi) Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility er et begreb, som omhandler samfundsansvarlige indkøb. Frederiksberg har pr. 1. oktober 2009, som landets første kommune, meldt sig ind i DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel), hvis formål er at fremme etisk handel. Via medlemskabet vil der blive arbejdet for udarbejdelse af retningslinjer og værktøjer, der skal gøre det nemmere at implementere og følge op på etiske krav i kommunens kontrakter. Her vil der specielt blive lagt vægt på at støtte op om udarbejdelse af materiale, der kan bidrage til afdækning af områder, hvor etiske krav skal medtænkes i udbudsprocedurerne. Konkret vil der blive indarbejdet en række minimumskrav i kontraktmaterialerne, som skal forpligte leverandørerne til overholdelse af grundlæggende etiske retningslinjer herunder arbejdstagerrettigheder, bekæmpelse af børnearbejde m.v.

11 Der er således igangsat udarbejdelse af en række værktøjer til opfølgning af leverandørernes overholdelse af de etiske retningslinjer. Det vil fx dreje sig om: at stille krav til leverandørerne om, at de udarbejder et selvevalueringsskema i forhold til det etiske område jævnlige opfølgningssamtaler omhandlende etiske forhold fremsendelse af eventuelle certificeringer hvor det er relevant 6.5. Fair Trade I forlængelse af kommunens indsats på CSR-området er kommunen medio 2010 udnævnt som Fair Trade by. Som Fair Trade by er der bl.a. fokus på indkøb af fair trade-mærkede produkter i kommunen. Dette har resulteret i, at kommunen i dag indkøber fair trade-mærket kaffe og the. Fair trade-mærkningen er garant for, at produktionen er foregået etisk forsvarligt. Udbud & Indkøb vil fortsat arbejde for at give brugerne mulighed for at købe fair trademærkede produkter. Derfor vurderes det løbende, hvor der kan stilles krav om fair trademærkning. 7. Elektronisk handel 7.1. Elektroniske indkøb Kommunen har igennem en årrække haft fokus på gennemførelse af elektroniske indkøb, som bl.a. er kommet til udtryk ved, at kommunen har et elektronisk e-handelssystem. I 2010 i implementerede kommunen en ny koncernløsning, bestående af et integreret løn - og økonomisystem, hvor økonomisystemet (Prisme) indeholder mulighed for gennemførelse af e- handel. Herigennem kan alle lokale indkøbere i kommunen foretage indkøb. Det overordnede formål med indførelsen af elektronisk handel er at minimere en række ressourcekrævende arbejdsgange knyttet til bestilling, fakturabehandling, betaling af varer og bogføring. I udbudssager stiller kommunen derfor også krav til leverandørerne om, at der skal være mulighed for elektronisk samhandel, hvor kommunen finder det relevant. Af Prisme fremgår det, hvilke aftaler der indeholder mulighed for elektronisk handel. For at få lagt en aftale på e-handelssystemet kræves det, at den pågældende leverandør forinden har udarbejdet et elektronisk varekatalog i OIOUBL-format. Da de færreste leverandører på nuværende tidspunkt er i stand til at levere e-kataloger i OIOUBL-format har kommunen indgået aftale med firmaet Comcare om konvertering af kataloger til OIOUBLformat. Derfor er det et krav, at leverandøren bruger firmaet Comcare som konverteringsløsning for at kunne levere læsbar kataloger til Frederiksberg Kommune. Udbud & Indkøb opdaterer løbende information om indkøbsaftaler, herunder information om nye leverandører og nye/reviderede elektroniske varekataloger.

12 7.2. Elektronisk handel udenom kommunens e-handelssystem Som supplement til ovennævnte kan de lokale indkøbere foretage indkøb hos leverandører, der selv har en elektronisk indkøbsportal. Det kan eksempelvis ske inden for kommunens KANaftaler, hvor leverandørens hjemmeside giver mulighed for direkte elektronisk handel med pågældende leverandør. Den enkelte indkøber opfordres til så vidt muligt at anvende mulighederne for e-handel for derved at bidrage til, at kommunen opnår de bedste og billigste priser og kan optime sit ressourceforbrug. Udbud & Indkøb Januar 2011

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

Indkøbspolitik Retningslinjer for indkøb. Bilag 1

Indkøbspolitik Retningslinjer for indkøb. Bilag 1 Indkøbspolitik 2016 Retningslinjer for indkøb Bilag 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudslov... 4 3. Procedure... 5 3.1. Arbejdsdeling... 5 3.2. Hvem er omfattet?... 5 3.3. Hvilke køb er omfattet?...

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Indkøbspolitik. www.odense.dk

Indkøbspolitik. www.odense.dk Indkøbspolitik www.odense.dk Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 3. Indkøbspolitikkens indhold 4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

1. FORMÅL...4 2. INDKØBSAFTALER...6 3. E-HANDEL...8 4. MILJØ...9 5. LEVERANDØRPOLITIK...10 6. INDKØBSORGANISATIONEN...12 7. STYREGRUPPE...

1. FORMÅL...4 2. INDKØBSAFTALER...6 3. E-HANDEL...8 4. MILJØ...9 5. LEVERANDØRPOLITIK...10 6. INDKØBSORGANISATIONEN...12 7. STYREGRUPPE... Indkøbspolitik 2 1. FORMÅL...4 1.1 OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 1.2 FORRETNINGSMÆSSIGE KRITERIER... 5 1.3 PRIS... 5 1.4 KVALITET... 5 1.5 MILJØ... 5 1.6 ØVRIGE PARAMETRE... 5 1.7 MINIMERING AF RISICI...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE?

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Bliv klogere på den kommunale indkøber HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Eller én/flere af de øvrige 97 kommuner? Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 30. aug. 2012 Tre temaer:

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere