Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis"

Transkript

1 Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er afsat i alt fem skoledage til at udarbejde synopsis, og dagene er fordelt over perioden mandag den 26. januar til fredag den 20. marts Denne skrivelse giver dig dels et overblik over, hvad der skal ske hvornår, dels en beskrivelse af nogle vigtige begreber i forbindelse med synopsis og AT-eksamen. Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag 26. januar Kl i festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne, overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som i år skal danne udgangspunkt for den afsluttende prøve. Samtidig lægges adgangen til ministeriets elektroniske ressourcerum på Lectios forside. Onsdag 28/1 3. og 4. modul Onsdag 4/2 senest kl. 12 Første vejledning. Klassevis med 3 lærere som vejledere. Herefter åbnes et spørgeskema i Lectio hvor I skal angive sag, fag og idéer om materialer. Valg af sag og fagkombination med to bærende fag i Lectio. Et af fagene på minimum B-niveau. I skriver et kort oplæg om jeres ideer i spørgeskemaet. Torsdag 19/2 3. og 4. modul Anden vejledning. Vejlederne giver respons på elevoplæggene fra Lectio. Jeres fagvalg er bindende. Mandag 2/3 og fredag 6/3 Torsdag 19/3 og fredag 20/3 Det normale skema er aflyst i 3.g. Mandag er skrivedag med aflevering af udkast til vejlederne samme dag senest kl Fredag er vejledningsdag. Fortsat arbejde og færdiggørelse af synopsis. Fredag 20/3 senest kl. 14 Maj/juni Aflevering af synopsis: Upload i Lectio og en udskrift på kontoret Den mundtlige eksamen ligger i eksamensperioden. Studierapporten medbringes og inddrages I perspektiveringen. 1

2 Opgaven Man skal regne med at der stilles to opgaver: En klassisk opgave og desuden en opgave med innovativt indhold. Ressourcerum Den 26. januar får alle elever på Lectios forside adgang til Undervisningsministeriets opgaveformulering og ressourcerum. Ressourcerummet er ment som et inspirationsmateriale. Det drejer sig om et antal artikler, kronikker, essays og lignende sammenhængende tekster, der belyser opgaveformuleringen fra en række forskellige vinkler. Dertil kommer andre materialer som billeder, film og nyttige links. Du skal regne med at ressourcerummet alene ikke er tilstrækkeligt, og at du også selv skal finde andre materialer til at belyse dine problemstillinger, men det er vigtigt, at du orienterer dig i ressourcerummets materialer inden første vejledningsrunde den 28. januar. Vejledning: Onsdag den 28. januar i 3. og 4. modul Som forberedelse skal du have orienteret dig i materialet og gøre dig de første overvejelser om sag og fag. Lærerne vil gennemgå ressourcerummets muligheder. De tre hovedområder: Det naturvidenskabelige, det samfundsfaglige og det humanistiske vil være repræsenteret hos lærerne. Plan: : Præsentation af de tre hovedområder i klasserne efterfulgt af spørgsmål : 3 runder med interessegrupper og besøg i festsalen hvor der er fagboder: :40: Festsal: 3a, 3u, 3x, resten i klasser i interessegrupperne 13:40-14:30: Festsal: 3b, 3t, 3y, resten i klasser i interessegrupperne 14: : Festsal: 3c, 3v, 3z. resten i klasser i interessegrupperne Valg af sag & fag i Lectio: Onsdag den 4. februar senest kl. 12 I selve opgaven vil der være angivet nogle rammer for valg af fagkombination, som du skal holde dig indenfor. Du skal skrive opgaven med to bærende fag, som du enten har eller har haft. Det ene af fagene skal være på mindst B-niveau. Du skal vælge sag og fagkombination i Lectio senest den 4. februar kl. 12, og du skal angive det højeste niveau, du har de valgte fag på. Desuden skal du skrive et kort oplæg om dine idéer. Alt dette foregår i et spørgeskema i Lectio. 2

3 Vejledning og bekræftelse af fagvalg: Torsdag den 19. februar Her har du valgt din sag og dine fag og fået udpeget to vejledere, som vil vurdere dit oplæg og give dig anvisninger for det videre arbejde. Du vil kunne se dit vejledningstidspunkt i Lectio. Kontoret uploader en blanket med oplysninger om fag, vejledere mv. Denne blanket skal med i din opgave. Dit fagvalg er bindende. Skolen indberetter oplysningerne til Undervisningsministeriets eksamensafdeling, der så tildeler censorer til den mundtlige prøve. Herefter kan du ikke skifte fag. Skrive- og vejledningsdage I: Mandag den 2. marts og fredag den 6. marts Brug mandagen på et udkast til problemformulering og et antal underspørgsmål. Senest kl skal du aflevere udkastet til dine vejledere, som om fredagen vil give dig kritisk respons ud fra spørgsmålet om, hvorvidt udkastets indhold egner sig til prøven og de faglige krav til almen studieforberedelse. Du har mulighed for at foretage en yderligere indkredsning af området. Du vil kunne se dit vejledningstidspunkt i Lectio. Skrivedage II: Torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts Her kommer det endelige valg af de underspørgsmål, der skal med i synopsis. Og du skal foretage en prioritering: Hvad skal med i synopsis? Hvad skal udbygges i det mundtlige oplæg? Og hvad skal indgå i dialogen ved den mundtlige prøve? Vejlederne er rådgivende i denne sammenhæng, og de vil lave en plan med træffetider efter behov. Arbejdsform Du må gerne udarbejde din synopsis sammen med andre, og jeres synopser må gerne være ens, men sørg for at arbejde sammen med personer, som du fungerer godt sammen med. En gruppe bør højest bestå af fire personer. Hvis I arbejder i en gruppe, så husk at alle er ansvarlige for hele synopsen. Den mundtlige prøve, derimod, er individuel. Det vil være muligt at arbejde på skolen på de dage der afsat til at skrive i. Synopsis I stx-bekendtgørelsen stilles følgende krav til selve synopsen. Den skal have et omfang på 3 5 sider og indeholde: Titel på emnet og angivelse af fagkombination Problemformulering Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med 3

4 Rammer for AT-synopsis og eksamen 2015 underspørgsmålene Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse Litteraturliste En perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. På jeres forside i Lectio kan I se et par eksemplariske synopser samt en synopsisskabelon. Problemformulering og underspørgsmål Problemformuleringen er kort og fortæller præcist og afgrænset, hvad opgaven drejer sig om. Den kan bestå af et eller flere sammenhængende spørgsmål, en kort beskrivelse af sammenhængende fænomener eller udsagn, som du vil behandle, eller en påstand, du vil argumentere for. Problemformuleringen behøver ikke at være skrevet som egentlige spørgsmål, men en god problemformulering vil oftest kunne omskrives til spørgsmål. For at besvare din problemformulering skal du stille en række underspørgsmål. En delkonklusion er en besvarelse af et underspørgsmål. For en uddybning af dette, se skolens hjemmeside: Mandag til fredag/opgavevejledninger. Litteraturliste Følg de retningslinjer som gives i Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver udarbejdet af Eva Høeg. Også denne ligger på skolens hjemmeside under Opgavevejledninger. Se evt. også LitteraturlisteAutomat en på webstedet Studierapporten Ved den mundtlige prøve skal du medbringe din studierapport, som censor har kendskab til fra Lectio. Studierapporten vil blive inddraget i eksaminationen i det omfang det er relevant. Din perspektivering tager først og fremmest udgangspunkt i studierapporten. Perspektivering kan også udvides til andre områder. Studierapporten er genereret via dine læreres oprettelse af AT-forløb i Lectio. For hvert forløb angives de bidragende fag, de faglige mål, produktformer og evalueringsformer, men du skal selv sørge for at udfylde feltet Mine specialemner for hvert forløb. Eksamen Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i din studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand, og der er ingen forberedelsestid. Ved 4

5 den mundtlige prøve er der en vejleder og en censor til stede. Disse skal samlet have kompetence inden for den fagkombination, du har valgt. I perioden mellem den 20. marts og eksamensdagen bestemmer du selv, hvor meget tid du vil bruge på din AT-eksamen, men det kan stærkt anbefales, at du sætter nogle dage af i læseferien. Her bør du udarbejde et talepapir, som kan anvendes til den mundtlige prøve. Talepapiret skal ikke være en forkortet udgave af synopsis, men det skal angive de aspekter af synopsis, du vil fokusere på. Og der kan være nye indfaldsvinkler eller noget, du ikke har udviklet tilstrækkeligt i synopsis. Talepapiret kan have følgende indhold: Indledning der præsenterer emnet og problemformuleringen. En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de underspørgsmål fra synopsen, som du ønsker at forklare og uddybe ved eksamen. Gennemgang af evt. nyt stof, der er kommet til, siden du skrev synopsen. Redegørelse for hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvordan det faglige samspil har givet dig en indsigt, som fagene ikke hver for sig kunne give. En udvidet perspektivering eller revideret konklusion på baggrund af nyt stof. En relatering til studierapporten. Du bliver bedømt på det du præsterer ved eksamensbordet. Derfor er din anvendelse af synopsis og talepapir meget vigtig. Når du har fremlagt det, du har forberedt, skal du være indstillet på at få stillet spørgsmål og gå ind i en dialog. Sammenfattende består din AT-eksamen af tre dele: 1. En skriftlig synopsis, der afleveres fredag den 20. marts 2. Mundtlig fremlæggelse på baggrund af synopsen og et talepapir. 3. Dialog, hvor studierapporten evt. inddrages. Bedømmelseskriterier Ved karaktergivningen er det som sagt fremlæggelsen, der bedømmes, og her lægges der vægt på at du har kunnet opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse vurdere hvordan et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter. 5

6 Denne skrivelse uddeles til alle elever i 3.g mandag den 19. januar, en uge før AT eksamensopgaven offentliggøres. Den bygger i al væsentlighed på stx-bekendtgørelsen, bilag 9, om almen studieforberedelse, august 2010, samt på undervisningsvejledningen i almen studieforberedelse, Skrivelsen ligger også som dokument i Lectio til alle 3.g elevers AT-hold samt på skolens hjemmeside under opgavevejledninger. Held og lykke med din AT-eksamen! Januar 2015 Tina Finding, pædagogisk vicerektor Anna Andersen, uddannelsesleder 6

7 7

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Guidelines til god vejledning

Guidelines til god vejledning Guidelines til god vejledning Præmis for alle vejledningssituationer og opgaveprocesser: a) Vejledning er undervisning, men under andre former og forhold og på andre præmisser (se folder om Vejledning).

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere