Naturfredede arealer i Allerød Kommune Fredningssag rejst i 2008 og afsluttet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfredede arealer i Allerød Kommune Fredningssag rejst i 2008 og afsluttet 2012"

Transkript

1 Allerød Kommune Naturfredede arealer i Allerød Kommune Fredningssag rejst i 2008 og afsluttet 2012 Lokalitet: Allerød sø - Kattehale Mose/Naturmosaik syd og Øst for Kattehale Mose Areal: 91,39 hektar (ha.) Ejerstatus: Allerød Sø (offentlig), Kattehale Mose (privat/offentlig) Naturmosaik syd og Øst for Kattehale Mose (privat/offentlig) Forvaltningen Natur- og Miljøteamet Bjarkesvej Allerød Tlf: Dato: Revideret oktober 2015 Sagsnr. 10/15846 Sagsbehandler: Kurt Borella Direkte telefon: Allerød sø/kattehale Mose/Naturmosaik syd og øst for Kattehale:

2 Generel beskrivelse Området byder på stor landskabelig variation og rummer mange artsrige naturtyper, såsom overdrev, mose, høslætseng, løveng, stævningeskov, ædelløvskov, krat, fattigkær og skovbevokset tørvemose. Her har den besøgende mulighed for at opleve mange forskellige fugle, dagsommerfugle, blomster, dyr og insekter, også sjældnere arter som ikke findes mange andre steder i kommunen. Mange arter af Danmarks løvfældende træer og buske findes i området, og særlig kan et besøg i forsommer og efterår, hvor træer og buske udviser et smukt farvespil, fremhæves. Området er en særdelses god småfugle- og rovfuglelokalitet, og i træktiderne ses ofte usædvanlige fuglearter. Naturområdet er beliggende i gåafstand fra Allerød S-togsstation, er let tilgængeligt via stier og velegnet til familie- og cykeludflugter. Fra Allerød Sø-Kattehale Mose er der gode vej- og stiforbindelser til nærliggende rekreative naturområder, som Ravnsholt, Sønderskov og Høvelte-Sandholm-Sjælsmark. Allerød sø: Høslætseng af løvengstype Landskabet Allerød Sø var oprindelig en lavvandet sø opstået i et dødislandskab. Søen ligger i en større sammenhængende istidslavning som kan følges fra Hillerød mod Holte. Med afsmeltning af isen blev der aflejret mange forskellige materialer, bl.a. fint ler. Omkring Allerød Sø findes flere fladbakker, eller hatbakker, opstået ved materialeaflejring i en sø i isen. Fra Det højeste punkt i Allerød Sø området, Karen Sophieshøj, kan man se over på et par af disse skovbevoksede fladbakker, Lerbjerg og Kratbjerg i Ravnsholt. Side 2

3 I forbindelse med et varmere klima begyndte der at ske en tilgroning af Allerød Søs omgivelser og en kraftig tørvedannelse fandt sted i Kattehale Mose. Den senere omfattende udnyttelse af egnens tørve- og lerforekomster, kombineret med en ekstensiv landbrugsdrift på højbundsarealer, har siden sat sig kraftige spor i landskabet i form af talrige ler- og tørvegrave. Oktoberlandskab ved Allerød Sø Plantelivet (flora) Floraen er sine steder varieret og artsrig. Her findes arter fra såvel næringsrige og næringsfattige plantesamfund, såvel som fra tørbund og fugtigbund. På de ugødede overdrev og høslætsenge optræder en lavtvoksende flora som er særligt tilpasset afbidning, afskæring, tørke og og næringsfattige forhold. Eksempler på sådanne arter er f.eks, harekløver, håret høgeurt, hulkravet kodriver, lancetbladet vejbred, kongepen, gyldenris, blåklokke, rundbælg, blåhat, hvid okseøje og merian. Hvor jordbunden er mere leret og næringsrig, og hvor der ikke finder naturpleje, eller anden forstyrrelse sted, findes højtvoksende arter som er tilpasset disse forhold. Som følge af en lang periode med naturpleje, er mange nye plantearter, også sjældnere, tilkommet i floraen. På høslætsenge med sent høslæt, kan der opleves djævelsbid, vild hør, dueskabiose, agermåne og kransbørste. Enkelte eksemplarer af orkideer, bl.a. Skovgøgeurt, ægbladet fliglæbe og skovgøgelilje ses årligt. I Kattehale Mose med sphagnummos og vand med lavt ph, finder vi en speciel flora afhængig af næringsfattige forhold. Her findes f.eks. rundbladet soldug, tranebær, mosebølle, kragefod, blåbær og hedelyng. Side 3

4 Desværre er afgravede tørvemoser i disse år meget udsat for tilgroning med vedplanter, grundet ændrede hydrologiske forhold og et stærkt øget næringsindhold i regnvand. Dette gælder også Kattehale Mose. Blomstrende djævelsbid på høslætseng august 2010 Allerød Sø: Engmyretuer på gammelt græsningsoverdrev Side 4

5 Dyrelivet (fauna) Rådyr, hare, ræv og hermelin observeres jævnligt i området. Fuglelivet, især småfuglene, har gode vilkår i det varierede landskab med små og større lysninger. Af særlige arter skal nævnes: Broget fluesnapper, rødstjert, træløber, spætmejse, halemejse, stor- og lille flagspætte, munk, nattergal og sumpmejse. En fugl som er blevet hyppigere og som mere høres end iagttages, er ravnen. Ofte hører man dens karakteristiske stemme og finder den cirklende højt oppe. De fleste af Danmarks ynglende rovfugle kan ses i Allerød Sø-området, der er omgivet af store skovarealer. Hyppigst og ynglende er musvåge, mens duehøg, spurvehøg, tårnfalk og hvepsevåge ses regelmæssigt. Et godt sted at iagttage rovfugle og fugletræk er Karen Sophieshøj nær S-banen. Fåtallige og sjældnere gæster er fiskeørn, rød glente, blå kærhøg, rørhøg og havørn. Stor vandsalamander findes i Kattehale Mose og sandsynligt i egnede vandhuller i Allerød Sø området. En bestand af det sjældne markfirben blev (gen)opdaget på Karen Sophieshøj i 2007 og på et naboareal i Af padder optræder de almindelige arter i stort antal. Insektliver har fået en opblomstring i forbindelse med at plejen har genskabt lysåbne blomsterrige overdrev og høslætsenge. Allerød sø og især Kattehale Mose er fra gammel tid kendt for sit rige insektliv. En af landets bedste forekomster af den sjældne stor kærguldsmed og mere fåtalligt, grøn mosaikguldsmed, med flere andre arter, findes i Kattehale Mose og i de nærliggende skoves vådområder. Dagsommerfugle ses ikke i stort antal, men flere usædvanlige arter knyttet til gamle driftsformer og kulturlandskab ses, bl.a. violetrandet ildfugl, isblåfugl, dværgblåfugl, grøn busksommerfugl, kejserkåbe, nældesommerfugl, iris, blåhale, det hvide w, det hvide c, citronsommerfugl, aurora og sørgekåbe. Det øvrige insektliv er ikke undersøgt særligt grundigt, men må formodes at være artsrigt, grundet den store variation i naturtyper der findes i Allerød Sø-Kattehale Mose området og i de omgivende store sammenhængende naturområder. Kulturhistorie Landskabet er præget af 1800-tallets intense råstofudnyttelse i form af ler- og tørvegravning. Jordbunden, der mange steder er præget af lerjorder, og landskabets brudte topografi med mange vandhuller og småsøer, har gjort området marginalt i landbrugsmæssig betydning. Den oprindelige lavvandede Allerød Sø var fugle- og fiskerig. Her i nordenden af søen, i en rydning i elleskoven, opstod bopladsen Elleryd, der senere blev til Allerød, (Elleryd= rydningen i elleskoven). Med tiden blev Allerød Søs nære omgivelser, gennem rydninger og opdyrkning, omdannet til en `mosaik` af skov, krat og ekstensivt anvendte landbrugsarealer. Den store landskabsforandring i Allerød Sø området indtraf i forbindelse med teglværksindustriens opblomstring i Danmark i midten af tallet. I søens omgivelser var der store forekomster af fint issøler, som er velegnet til teglbrænding. For at få fat i leret, blev Allerød Sø drænet, tørveforekomsterne gravet op, så lerlagene blev tilgængelige. To teglværker, Allerød og Blovstrød blev anlagt langs Nordbanen. Herfra udgik vidtstrakte tipvognstraceer, og en storstilet teglproduktion af mursten og tegl begyndte, med tørv som brændsel. Udsigtsbakken, Karen Sophies høj, stammer også fra denne periode, idet den naturlige Side 5

6 bakke er blevet forhøjet af overjord fra gravearbejdet. I dag udgør arealet omkring højen et varieret tørt overdrev med en fin flora, hvor bl.a. det sjældne markfirben kan iagttages. Teglperioden sluttede omkring 1960 og sætter stadig sit præg på naturen, i form af lergrave og større og mindre vandhuller og søer. Mange af de tidligere grave er groet til og disse steder er der fremkommet en spændende naturpræget bevoksning med mange forskellige fuglearter knyttet til døde træer og rådnende ved. Landbrugsdriften, i form af pløjemarker og husdyrafgræsning, ophørte omkring Herefter forekom der kun sporadisk afgræsning og området begyndte at forandre karakter, idet en kraftig tilgroning med pionerarter som bævreasp, birk og pil, fandt sted. En tilplantning med nåletræ på dele af de tidligere agre, betød en yderligere biologisk forringelse af det tidligere mosaikartede landskab. I 1984 blev der påbegyndt en forsigtig og ekstensiv landskabspleje i området. Rødgranplantningerne blev fjernet, lysninger blev genskabt, høslæt og husdyrafgræsning genindført. Denne pleje er fortsat op til i dag, og resultatet er nu et levende og varieret natur- og kulturlandskab, med en rig flora og fauna. Græssende kvæg ved Vestre Teglværksvej, Kattehale Fredningen og naturpleje Kattehale Mose, der oprindelig var en højmose, blev status quo fredet som lysåben tørve-parcelmose af Fredningsnævnet ved en Overfredningskendelse i Arealet udgør ca. 8 hektar. Fredningen og tiden efter 2. Verdenskrig blev, betød at mosen mistede sin økonomiske betydning. Siden da er mosen groet til i en blandskov af `svensk type` med birk og rødgran. Kun mindre lysåbne partier, i form af tørvesøer, hængesæksflader, lyng- og tørvebrinker, findes i dag. Kattehale mose er af EU udpeget som Natura 2000 område nr. 137 på grund af sjældne naturtyper som skovbevoksede tørvemoser, Side 6

7 fattigkær og hængesæk og som levested for bilag IV arterne Stor kærguldsmed og Stor vandsalamander. Kattehale Mose indgår nu i en ny fredning med Allerød Sø. Dele af Kattehale Mose og Kattehaleområdet (uden for natura 2000 området) er omfattet af en fredning Fredning af naturmosaik syd og øst for Kattehale mose. Formålet med fredningen er bl.a.: at sikre og forstærke naturværdierne, at sikre offentlighedens adgang til området under respekt af naturværdierne og at området bevares som bynært rekreativt naturområde, at sikre fortsat pleje og gennemførelse af femårige plejeplaner, og at sikre de kulturhistoriske spor efter lergravningen og teglværksperioden. Forhold vedrørende tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. Der må ikke foretages terrænændringer og der må ikke opføres bebyggelser eller etableres anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. Ingen tilstandsændringer må foretages som er i strid med Natura-2000 udpegningen Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende og teltslagning må ikke finde sted Den hidtidige brug af spejderhytterne og vedligeholdelsen af disse kan fortsætte Der kan etableres stier i området efter en nærmere planlægning gennem plejeplanen Fredningen er ikke til hinder for at vandindvindingen kan ske som hidtil, hvis denne ikke er i strid med den kommende bevaringsmålsætning for natura-2000 området Retningslinier for skov- og landbrugsdrift Træfældning, buskrydning, hegning, jordbearbejdning, tilsåning, afbrænding og nyplantning må kun ske med tilladelse fra plejemyndigheden i henhold til en godkendt plejeplan Naturpleje Uanset 3 (tilstandsændringer, byggeri mv) kan plejemyndigheden i henhold til en plejeplan foretage tilstandsændringer og andre foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre forholdene for hjemmehørende dyre- og plantearter, eller som findes hensigtsmæssige for at opretholde Side 7

8 eller forbedre de landskabelige og kulturhistoriske værdier, herunder regulere afgræsningen ved at bestemme dyrearter/racer og antallet af dyr, samt fastsætte tidspunkter for disse foranstaltninger. Der er en forudsætning for udførelsen af foranstaltningerne, at de foretages på baggrund af en samlet plejeplan for hele området udarbejdet af plejemyndigheden Trusler Den største trussel mod et kulturpåvirket naturområde som Allerød sø og Naturmosaikken syd og øst for kattehale Mose er ophør af naturplejen, som har foregået siden Rygraden i plejen er husdyrafgræsning, høslæt og plukhugst i bevoksningerne, således at det `komplekse mosaikartede landskab`, med mange indre skovbryn, lysninger, overdrev, og enge, fortsat bevares. Turforslag og seværdigheder I Allerød Sø- Kattehale Mose- Naturmosaik området er der forskellige turmuligheder, alt efter temperament. Der findes gode muligheder for at kombinere en udflugt i området, med et besøg i de nærliggende statsskove Ravnsholt og Sønderskov. En rundtur i Allerød Sø- Kattehaleområdet, vil føre den besøgende igennem et forskelligartet kulturlandskab med mange forskellige naturtyper af stor skønhed. Hvis du ikke er tryg ved husdyr, skal du undlade at gå ind i de husdyrafgræssede indhegninger. Dyrene er fredelige skal i øvrigt lades i fred og må ikke fodres. De forskellige ruter hvor der kan vandres og cykles kan ses på folderen: Allerød Sø og Kattehale Mose udarbejdet af Allerød kommune i (Udleveres på Allerød rådhus, Bjarkesvej 2) Der er ikke opstillet toiletfaciliteter i området og renovationsstativ findes kun på P-pladsen Allerødvej. Hold naturen ren og tag dit affald med tilbage. Side 8

9 Allerød Sø nord: Husdyrgræsset overdrev Adgangsforhold Adgang til Allerød Sø- Kattehale Mose området sker primært fra Allerødvej, som er den eneste lovlige adgangsvej for biler. For enden af Allerødvej findes en mindre grus Parkeringsplads. Naturmosaikken nås lettest fra Bregnerød Skovvej (her P-plads) og Kattehalevej. Her findes borde/bænke og et renovationsstativ. Info-tavler, med bl.a regler for færdsel i området, er projekteret til opstilling i Området nås nemt fra Allerød Station (s-togslinie E mod Hillerød), hvorfra der er ca. 20 min. gang til Allerød Sø ad Allerødvej. Cyklende og gående har adgang til området fra flere forskellige steder (se folder). Fra Blovstrød via stier under S-banen, fra Kattehalevej og fra Statsskoven Ravnsholt ad grusveje. En rundtur i området vil tage fra 1,5-2 timer. Et godt sted med bord/bænk som rasteplads er Kattehaleengen. Yderligere information: Allerød kommune/natur og Miljø Benyttede kilder: Diverse fredningsforslag Folder Allerød Sø og Kattehale mose 1994, udgivet af Allerød Kommune lokalhistorisk arkiv for Allerød Kommune (LAFAK) Målgruppe x velegnet til familietur (mindre børn, picnic) x velegnet til cykeltur x velegnet til vandretur x velegnet til biltur - handikapvenlig Side 9

10 Fredningen og emne X botanisk interessant x zoologisk interessant x geologisk interessant x kulturhistorisk interessant x interessant udsigtsfredning almindelig gyldenris på Karen Sophieshøj: Arten er indikator for gode naturforhold Side 10

Naturfredede arealer i Allerød Kommune

Naturfredede arealer i Allerød Kommune Allerød Kommune Forvaltningen Natur- og Miljøteamet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Naturfredede arealer i Allerød Kommune Lokalitet:Børstingerød Mose Åbningstider

Læs mere

Naturfredede arealer i Allerød kommune

Naturfredede arealer i Allerød kommune Allerød Kommune Forvaltningen Natur- og Miljøteamet Naturfredede arealer i Allerød kommune Lokalitet: Sortemosen (Allerød Sortemose) Ejerstatus: Privat (Grundejerforeningen (GF) Sortemosen) Areal: hektar

Læs mere

Plejeplan for Sortemosen

Plejeplan for Sortemosen Plejeplan for Sortemosen Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af det fredede område... 4 Beliggenhed... 4 Størrelse og ejerforhold... 4 Geologi... 4 Naturtyper... 4 Landskab...

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Charlotte Aakvist Steengaard Peter Søgaard Carinaparken 49 3460 Birkerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider:

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

5. Indhold og aktiviteter

5. Indhold og aktiviteter I forbindelse med realiseringen af delprojekterne kontaktes kulturarvstyrelsen således plejen ikke skader de mange kulturspor i området. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune,

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde , Parkovsminde Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Fredningens bestemmelser og formål side 4 1.2 Plejeplanens disposition side 4 1.3 Plejeplanens udarbejdelse side 4 2. Generelle forhold

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturfredede arealer i Allerød Kommune

Naturfredede arealer i Allerød Kommune Naturfredede arealer i Allerød Kommune Lokalitet: Kedelsø-Langsø fredningen Areal: 195 hektar (ha.) Ejerstatus: privat Med rødt indrammet nord og øst for Buresø: Det naturfredede område Kedelsø-Langsø

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1.

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. ERHVERVSSTYRELSEN INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag (vers. 20.09.2016) Natura 2000-handleplan 2016-2021 Kattehale Mose Natura 2000-område nr. 137 Habitatområde H121 20. september 2016 1 Kolofon Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5 Afrapportering Projekt Brødkær Naturpleje NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 Administrativ forløb 19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. NaturErhverv

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11 Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan version: 09.02.11 August 2011 INDHOLD Formål Baggrund Nuværende naturtilstand Fremtidig naturtilstand Beskrivelse af naturplejen Naturtilstand

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Naturpleje i sommerhusområder

Naturpleje i sommerhusområder Naturpleje i sommerhusområder Baggrund Hvad kan jeg gøre for at bevare og forbedre naturen i mit sommerhusområde Hvorfor naturpleje Hvad kan jeg gøre som lodsejer Naturtyperne og karakteristiske arter

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Pleje af hedelyng -opskrift

Pleje af hedelyng -opskrift Pleje af hedelyng -opskrift - af Botaniker og lynghedeekspert Mons Kvamme, Lyngheisentret, Lygra, Bergen, Norge. Oversat og fotos af agronom Annette Rosengaard Holmenlund, Sheep and Goat Consult, DK. Mere

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natura handleplan. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109

Natura handleplan. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Natura 2000 - handleplan Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Kolofon Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal,

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Grøn Plan for Furesø Kommune

Grøn Plan for Furesø Kommune Bilag 2 Dato: 16. november 2012 Sags id: 190-2011-52029 Dok. nr.: 190-2012-175424 Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune Høringssvar Oversigt Furesø Kommune har modtaget syv høringssvar til Forslag til

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Madsebakke- Hammersholm

Madsebakke- Hammersholm Fredningsforslag i Bornholms Regionskommune Madsebakke- Hammersholm Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening juni 2006 Udsigt over Madsebakkeklippen mod Anebjerg Høj og Langebjerg. Foto: Martin Stoltze.

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Forslag til. Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof

Forslag til. Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof Forslag til Natura 2000-handleplaner Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm*

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.:

Afgørelser Reg. nr.: Afgørelser Reg. nr.: 08114.00 Fredningen vedrører: Kattehale Mose Naturmosaik Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet 09-11-2012 Fredningsnævnet 25-03-2011 Forslag 12-07-2009 Dispensationer:

Læs mere

Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur

Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur Naturprojekt i Ejby Mose afgræsning og naturgenopretning for vildt og natur Ejby Mose er et af de største sammenhængende moseområder på Fyn og projektområdet strækker sig over 230 ha. Området er domineret

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen LIFE LILLE VILDMOSE Introduktion til projektområde og delprojekter Roar S. Poulsen Aalborg Kommune LIFE - Lille Vildmose - introduktion til projektområdet Lille Vildmose Rammerne: Oprindelse Udstrækning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Landskabet er under stadig forandring

Landskabet er under stadig forandring Landskabet er under stadig forandring I det danske klima er løvskov den naturlige vegetation. Når landskabet ikke er skovklædt i dag, skyldes det, at jordbrug, plantager, bebyggelser og anlæg har fortrængt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Høringssvar vedr. Kulsbjerg og Vordingborg Øvelsespladser, Drifts- og plejeplan 2015 2029.

Høringssvar vedr. Kulsbjerg og Vordingborg Øvelsespladser, Drifts- og plejeplan 2015 2029. Bestyrelsen for DN-Vordingborg Martin Vestergaard Svinøvej 23 4750 Lundby e-mail: martin@naturatlas.dk Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring E-mail fes@mil.dk 30. marts

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Nybæk Plantage (skov nr. 73)

Nybæk Plantage (skov nr. 73) Nybæk Plantage (skov nr. 73) Beskrivelse Generelt Skoven, som ligger syd øst for Løkken, består hovedsagelig af sitkagran plantet i firkantede lodder. Jordbunden er meget blød og derfor meget præget af

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Velkommen i Jensen & Sørensens Plantage

Velkommen i Jensen & Sørensens Plantage Der er dog nogle regler, du skal overholde af hensyn til naturen og dyrelivet samt skovens drift som erhvervsøkonomisk virksomhed: Om natten skal der være fred, så du må være her fra klokken 6 om morgenen

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

LANDZONETILLADELSE. Allerød Kommune. BOS A/S Mallevej Ranum. Att.: Dorte Samuelsen

LANDZONETILLADELSE. Allerød Kommune. BOS A/S Mallevej Ranum. Att.: Dorte Samuelsen Allerød Kommune BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Att.: Dorte Samuelsen LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1a Mørdrup By, Uggeløse, Mørdrupvej 5-7-9 Mørdrupgård Landzonetilladelse til multihus/bålhytte Vi har den

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Naturfredede arealer i Allerød Kommune

Naturfredede arealer i Allerød Kommune Allerød Kommune Forvaltningen Natur- og Miljøteamet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Naturfredede arealer i Allerød Kommune Lokalitet: Høvelte-Sandholm-Sjælsmark

Læs mere

Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder. Peter Witt, Linnea Consult

Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder. Peter Witt, Linnea Consult Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder Peter Witt, Linnea Consult Hvorfor lave plejeplaner? Lovkrav (ved naturpleje på fredede, ikke statsejede naturområder) Et godt redskab i naturpleje

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen Borgermøde 29. oktober 2009 19.30 21.30 Plejeplan for Storebjergfredningen 1 Dagsorden 1. Velkommen + introduktion til aftenens indhold 2. Fredningsbestemmelserne 3. Vidensindsamling 4. Områdeinddeling

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 133

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere