METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13"

Transkript

1 Technical DAIH Report METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, Observeret vindhastighed og -retning i Danmark - med klimanormaler John Cappelen and Bent Jørgensen 3 2 Copenhagen

2 Jens Juncher Jensen, DMI, har været behjælpelig ved udarbejdelse af kortene på siderne : Kort & Matrikelstyrelsen (A ). Jens Juncher Jensen, DMI, has been helpfull in preparing the maps, pp : Kort & Matrikelstyrelsen (A ). I X (Printed version) I (On-line version) Forsidebillede/Front cover: Frekvensfordeling af vindhastighed og -retning i perioden fra station Hammer Odde Fyr repræsenteret ved en vindrose. Frequency of wind speed and direction in the period from station Hammer Odde Fyr represented as a wind rose. 2

3 Indholdsfortegnelse/List of contents 1 Introduktion/Introduction 5 2 inden og det danske vejr/the wind and the Danish weather 8 3 Observationer og metoder/observations and methods 13 4 Målesteder/Observation sites 16 5 Forklaring til vindroser/wind roses, explanation 18 6 indroser og statistikker for perioden ynopstationer/ Wind roses and statistics for the period ynoptical stations 21 7 indroser og statistikker for perioden Automatiske klimastationer/ Wind roses and statistics for the period Automatic climatological stations Klimanormaler Provisoriske normaler / Climatological normals Provisory normals Geostrofisk vind /The Geostrophic wind Appendix 289 3

4 4

5 Introduktion Introduction år det danske vejr skal beskrives, er vindretningen og årstiden nogle af de helt afgørende faktorer - vejret veksler simpelthen afhængigt af den dominerende vindretning. Det blæser tilmed tit i Danmark og det er sjældent vindstille. indkraftindustrien og sejlere er glade for det, mens badegæster og cyklister nok er mere forbeholdne. I hvert tilfælde er vinden nok en af de vigtigste vejrfaktorer i dagligdagen i Danmark. ærværende rapport præsenterer observeret vindhastighed og -retning i Danmark fra 63 observationssteder. Observationerne dækker perioden For 62 stationers vedkommende er vinden i perioden beskrevet i form af vindroser. 16 stationer har målt kontinuerligt siden 1961 og de er i rapporten inkluderet på digital form som tidsserier af månedsværdier og samtidig er standardnormaler for perioden beregnet for disse stationer. Endelig er der udført en geostrofisk vindanalyse på 3-timers basis dækkende perioden I analysen har lufttryk og -temperatur fra 3 målesteder i Danmark været de basale parametre. tandardnormalperioder er defineret i et teknisk regulativ fra World Meteorological Organisation (WMO) som gennemsnit af klimadata beregnet for følgende sammenhængende perioder af år: 1. januar 1901 til 31. december 19, 1. januar december 19, osv.. tandard normal værdier er baseret på komplette og homogene serier af klimaparametre målt et bestemt sted og de benyttes til en beskrivelse af det gennemsnitlige (normale) klima på observationsstedet. tandardmetoden muliggør en sammenligning fra sted til sted, selv over landegrænser. erier der er kortere end år og serier der ikke er homogene kaldes for provisoriske. Denne rapport præsenterer provisoriske normaler for parameteren vindstød i tiårsperioden I afsnit 2 gives en generel beskrivelse af, hvordan de forskellige vindretninger påvirker det danske When describing the Danish weather, the wind direction and the season are fundamental - the weather simply changes according to the prevailing wind direction. What is more, it is often windy in Denmark and calm situations are rare. The wind power industry and sailors enjoy this state of affairs while sunbathers and cyclists feel somewhat more dubious. At all events, the wind is a key factor of daily life in Denmark. This report presents the wind speed and direction observed in Denmark from up to 63 Danish stations. The observations cover the period The wind in the period from 62 stations is described in the form of wind roses. 16 stations have been operating regularly since They are included as monthly values of various parameters in digital form, and climatological standard normals for the period have been calculated for these stations. Finally, a geostrophic wind analysis using air pressure and air temperature from 3 stations has been performed at 3-hour intervals covering the period Climatological standard normal periods are defined by the World Meteorological Organisation (WMO) s Technical Regulations as averages of climatological data computed for the following consecutive periods of years: 1 January 1901 to 31 December 19, 1 January 1931 to 31 December 19, etc.. tandard normal values are based on complete and homogeneous series of climatic variables. They are used to describe the average climate of a particular site. tandard normal values can thus be compared from site to site and across national borders. eries shorter than years and series not satisfactorily homogeneous are referred to as provisory normal values. This report presents provisory normals for the period for the climate element wind gust. ection 2 provides a general description of how the different dominant wind directions affect Danish 5

6 vejr. Teksten er næsten identisk med afsnittet siderne i bogen ejr for enhver - ejr, klima og miljø 1), der i 1997 blev udgivet i forbindelse med DMI s 125 års jubilæum. Afsnit 3 drejer sig om observationerne og metoder bag de forskellige statistikker, der er præsenteret i denne rapport. tationstyper, måle- og interpolationsmetoder beskrives bl.a. her. I afsnit 4 vises på et kort over Danmark de benyttede målesteder, og de præsenteres i tabelform. I afsnit 5 findes en kort forklaring til vindroser og tilhørende statistik. Afsnit 6 og 7 viser fordelingen af vindens retning og -hastighed præsenteret som vindroser med tilhørende statistik for perioden og for 62 stationer. Der vises en vindrose for hele 10-års perioden og for hver af årets 12 måneder. For hvert observationssted er desuden anført geografisk position, højde over havet, m.v., samt et detailkort (1:15.000) med observationsstedets placering. I afsnit 8 præsenteres standardnormaler for så mange lokaliteter i Danmark som muligt, 16 stationer. Antallet er bestemt af stationsoprettelser/ -nedlæggelser, ligesom ændringer i observationspraksis og instrumenter i perioden har haft betydning. Afsnittet indeholder også provisoriske normaler for vindstød i perioden I afsnit 9 er redegjort for beregningen af geostrofisk vind - ud fra 3-timers værdier af lufttryk og temperatur fra 3 stationer - for perioden Formålet er at få et overblik over ændringer i vinden samt stormhyppigheden i Danmark baseret på et uafhængigt datasæt, i dette tilfælde lufttryk. Direkte observationer af vinden er nemlig meget afhængig af den nøjagtige placering af anemometret og af det omgivende terræn. Ydermere er tilgængelige metadata (data om data fx instrumenttype, målehøjde osv.) mht. vindmåling meget begrænset, hvis man går mere end 10 år tilbage i tiden. Alle normalværdier, og de månedsværdier der ligger til grund for disse normalværdier, samt informationer om stationer og de enkelte klimaelementer er tilgængelige i datafiler på den medfølweather. The text closely resembles pp of ejr for enhver - ejr, klima og miljø 1) - a book published in 1997 by DMI to celebrate its 125 years jubilee. ection 3 concerns the observations and methods behind the different presentations and thus provides lists of station types, measuring methods and interpolation methods. ection 4 contains a map of the observation sites used in this report and presents them in table form. ection 5 briefly explains how to interpret the wind roses and statistics. ections 6 and 7 present frequencies of wind speed and direction as wind roses and statistics for the period for 62 stations. Wind roses are presented for the entire period and for the 12 calendar months. Each observation site is additionally described by a map (1:15,000) indicating the location and other information concerning the wind observations. ection 8 contains climatological standard normals for the largest possible number of locations in Denmark, 16 stations. The number is limited by the establishing/closing of DMI measuring stations and differences/changes in observation schemes and instruments during The section also contains provisory normals for wind gusts in the period ection 9 covers the calculation of geostrophic winds in the period , based on observations of air pressure and temperature taken at 3-hour intervals from 3 stations in Denmark. The aim was to obtain an overview of wind changes and storminess in Denmark in the period , using an independent set of data - in this instance air pressure. Direct observations of wind are extremely sensitive to the exact location of the anemometer and to changes in the surrounding terrain. Furthermore, metadata (data about data, such as instruments, observation heights, etc.) concerning wind measurements is very limited any more than ten years back. All the normal values, the monthly values underlying the normal values, and the information on 6

7 gende CD-ROM (se appendix for beskrivelse af indhold og format). Ydermere indeholder CD- ROM en de beregnede 3 timers værdier af geostrofisk vind for perioden samt vindroser. stations and climate elements are contained in data files on the CD-ROM included (please refer to Appendix for description of contents and format). The geostrophic wind series at 3-hour intervals and wind roses are also included on the CD-ROM. 1) Cappelen et al, ejr for enhver - ejr, klima og miljø, Danmarks Meteorologiske Institut, København. 1) Cappelen et al, ejr for enhver - ejr, klima og miljø, Danmarks Meteorologiske Institut, København. 7

8 inden og det danske vejr The wind and the Danish weather Danmark mellem hav og kontinent Det danske vejr varierer meget. Danmark ligger i vestenvindsbæltet, som er karakteriseret af fronter og lavtryk og omskifteligt vejr. amtidig bor vi på kanten af det europæiske kontinent, hvor der er kolde vintre og varme somre. ammenlignet med andre geografiske områder, der ligger på samme breddegrad som Danmark, har vi et relativ varmt klima. Det skyldes den varme Golfstrøm, der har sin oprindelse i det tropiske hav ud for UA s østkyst. Til sammenligning ligger vi på samme breddegrad som Hudsonbugten i Canada og ibirien i Rusland, områder der på grund af de korte somre og meget kolde vintre er næsten ubeboelige. ejret veksler afhængigt af den dominerende vindretning Danmark har et udpræget kystklima med mildt og fugtigt vejr om vinteren og køligt og ustadigt vejr om sommeren, og de gennemsnitlige temperaturer varierer ikke særlig meget fra sommer til vinter. ejret i Danmark er dog stærkt påvirket af nærheden til såvel havet som kontinentet. Det betyder, at vejret veksler afhængigt af den dominerende vindretning. estenvinden fra havet er præget af et relativt ensartet vejr sommer og vinter: Mildt om vinteren, køligt om sommeren, altid med skyer, og ofte med regn eller byger. Kommer vinden fra syd eller øst, vil vejret i Danmark mere ligne det vejr, der findes over kontinentet: armt og solrigt om sommeren og koldt om vinteren. år det danske vejr skal beskrives, er vindretningen og årstiden altså nogle af de helt afgørende faktorer. Between ocean and continent Danish weather is extremely changeable. Denmark lies in the path of the westerlies, an area characterised by fronts, extratropical cyclones and unsettled weather. At the same time, the country is situated on the edge of the European Continent, where winters are cold and summers hot. Compared to other geographical areas on the same latitude, Denmark enjoys a relatively warm climate. This is due to the warm Gulf tream that originates in the tropical ocean off the eastern coast of the UA. By way of comparison, Denmark is situated on the same latitude as Hudson Bay in Canada and iberia in Russia, areas almost uninhabitable due to their short summers and harsh winters. The weather changes according to the prevailing wind direction Denmark has a typical coastal climate with mild, humid weather in winter and cool, changeable weather in summer, and mean temperatures do not vary greatly between the two seasons. However, the weather in Denmark is strongly influenced by the country s proximity to both the sea and the European Continent. This means that the weather changes according to the prevailing wind direction. The westerly wind from the sea typically brings relatively homogeneous weather both summer and winter: mild in winter, cool during summer, always accompanied by clouds, often with rain or showers. If the wind comes from the east or south, the weather in Denmark tends to resemble the weather currently prevailing on the Continent: hot and sunny during summer, cold during winter. Thus, the wind direction and the season are key factors in describing Danish Weather. 8

9 estenvinden Da Danmark oftest har vestenvind, betyder det, at lavtrykkene med deres blæst og regnvejr normalt bevæger sig fra vest ad forskellige baner i en retning nord om Danmark. Et sådant vejr vil sommer og vinter bringe lavtrykkene med de tilhørende frontsystemer tæt forbi Danmark - ét efter ét. Det giver passage af fronter med vedvarende regn efterfulgt af områder med byger i den kolde luft bag på fronten. Om vinteren vil nedbøren på fronten ofte begynde som sne, hvis der inden har været koldt vejr med frost. Da lavtrykkene ofte ligger efter hinanden som perler på en snor eller i familier, vil vejret i disse situationer gentage sig selv med 1 eller 2 dages mellemrum, og selve vejrtypen kan vare fra nogle få dage til flere uger. I forbindelse med lavtrykspassagerne blæser det - ofte kraftigt - på sydsiden af lavtrykket og normalt kraftigst, efter at fronten er passeret, og vi er kommet ind i den kolde luft. De fleste storme optræder om efteråret og tidligt på vinteren, hvor temperaturforskellen mellem det stadig varme ydeuropa og det hurtigt afkølende kandinavien er størst. kifter vejret til vestenvind, vil det om sommeren normalt betyde faldende temperaturer i forbindelse med passagen af koldfronten, og der følger normalt ret fugtigt vejr med regn eller byger. Om vinteren vil det inden et omslag til vestenvind ofte være koldt og måske frost. år koldfronten passerer, vil luften fra havet faktisk være varmere, da den er opvarmet af havet, end luften over land. Hermed stiger temperaturen, selv om der er tale om en passage af en koldfront! Kun når luften bag fronten er rigtig kold, hvis den kommer fra nord eller nordøst, vil en koldfront betyde koldere vejr om vinteren. Det stille højtryksvejr Hvis lavtrykkene fra vest i perioder bevæger sig langt uden om Danmark, vil vejret blive præget af relativt stille højtryksvejr. Om sommeren vil det betyde en fortsat opvarmning af jordoverfladen med det resultat, at vejret bliver varmere og varmere. Men er der blot en svag vind fra havet, dannes der ofte ret tynde skyer i lav højde - de The westerly wind As the wind in Denmark is predominantly westerly, depressions, with their windy and rainy weather, generally move along different tracks from the west in a direction north of Denmark. ummer and winter, such weather brings the depressions and their associated frontal systems close by Denmark - one after the other. This brings about the passage of fronts with continued rain, followed by areas with showers in the cold air behind the front. During winter, precipitation from the fronts will often commence as snow if the previous weather was cold with frost. As the depressions often succeed each other like pearls on a string or in clusters, the weather in these situations will often repeat itself at intervals of one or two days, and the weather type itself may last from a few days up to several weeks. The passage of extratropical cyclones is accompanied by a wind - often a strong wind - on the south side of the low. This is normally strongest after the front passes, when the cold air has arrived. Most gales occur in autumn and early winter when the temperature difference between the still warm outhern Europe and rapidly cooling candinavia is greatest. During summer, a change in the weather to a westerly wind will usually mean a drop in temperature during passage of the cold front, often followed by quite humid weather with rain or showers. During winter, a change to a westerly wind will often be preceded by cold weather, perhaps, frost. When the cold front passes, air from the ocean will, in fact, be warmer (being heated by the ocean) than the air over land. The temperature thus rises, even though a cold front is passing! Only if the air behind the front is really cold, such as when it comes from the north or north east, will the passage of a cold front during winter mean colder weather. The calm anticyclones (highs) If the extratropical cyclones from the west steer well clear of Denmark, periods of relatively settled anticyclone weather will ensue. During summer this means the ground will continue to be heated, 9

10 såkaldte stratocumulus skyer - der skærmer af for olen og kan ødelægge en ellers oplagt stranddag. kal vi i Danmark have rigtig varmt og tørt sommervejr, skal luften helst kommer fra kontinentet, hvor der om sommeren normalt er varmt og tørt. Et højtryksvejr om vinteren vil normalt betyde koldt, klart og stille vejr. Dog kan der på grund af den store udstråling især om natten let dannes tåge, der har svært ved at opløses (lette) i løbet af dagen. olen står meget lavt på himlen om vinteren, og den vil derfor ikke opvarme jordoverfladen tilstrækkeligt i løbet af den korte dag til at få temperaturen til at stige. Faktisk vil der i klart vejr i december og januar måned være strålingsunderskud hele døgnet, også midt på dagen. Det betyder, at temperaturen i klart vejr vil falde hele tiden og kan i ekstreme situationer nå helt ned under 25 graders frost inde i landet væk fra kysterne. Det er dog ret ualmindeligt og kræver samtidig, at luften ikke får tilført nogen form for varme andre steder fra. Her er et snedække af stor betydning, da det øger albedoen (reflektions-evnen) og samtidig virker isolerende. Uden sne på jorden vil temperaturen kun sjældent nå under 10 graders frost på grund af varmetilførslen fra jordoverfladen. Endelig skal det være helt stille, før man får de ekstremt lave temperaturer, da selv en svag vind vil bringe lunere og fugtigere luft ind fra det allestedsnærværende hav omkring Danmark. Kommer der skyer ind over landet, virker de som en dyne, og det meget kolde vejr vil være forbi. stenvinden stenvinden i Danmark er ikke så hyppig som vestenvinden, idet den er et udtryk for det omvendte af den normale fordeling af lav- og højtryk, nemlig lavtryk mod syd og højtryk mod nord. ker det, vil vejret blive meget kontinentalt præget, da luften kommer fra det store kontinent mod øst. Det giver koldt vejr om vinteren og varmt vejr om sommeren. stenvinden er især hyppig sidst på vinteren eller om foråret, hvor det kolde kontinentale vinterhøjtryk over Europa ofte er blevet nedbrudt, mens det tilsvarende højtryk over kandinavien eller Rusland stadig er intakt. Denne vejrsituation er ret stabil og kan give koldt og blæsende vejr i dage- eller ugevis og dermed fortresulting in increasingly hot temperatures. But with just a light breeze from the sea, a cover of very thin cloud - called stratocumulus - often forms at low altitude, blocking the sun and perhaps ruining an otherwise perfect day for the beach. For Denmark to experience hot and dry summer weather, the air must preferably come from the continent, where it is usually hot and dry during the summer. Highs during winter normally mean cold, clear and calm weather. However, because of the substantial radiation, especially at night, fog may easily form which is not readily dispersed during the day. Being very low during winter, the sun fails to heat the ground sufficiently during the short day to make the temperature rise. In fact, in clear weather during the months of December and January there will be a radiative deficit day and night, also at midday. This means that the temperature in clear weather will continually drop, in extreme situations falling to below -25 C inland away from coastal areas. This is rather unusual though and also requires that the air is deprived of any kind of heat from elsewhere. The presence of snow cover is of great importance in this connection, as this increases the albedo while also acting as insulation. Without snow cover the temperature will only rarely fall below -10 C, because of the heat supplied from the earth s surface. Finally, the weather must be totally calm to reach extremely low temperatures, as even a light breeze will bring in milder, more humid air from the sea surrounding Denmark. hould any clouds move in over land, they will act as a blanket, thus ending the cold spell/weather. The easterly wind In Denmark, the easterly wind is not as frequent as the westerly, as it is a sign of the inverse of the normal distribution of lows and highs, namely lows to the south and highs to the north. In this situation, the weather is subject to considerable continental influence, since the air originates from the great continental land mass to the east. This means cold weather during winter and warm weather during summer. The easterly wind is especially common during late winter or spring, at which time the cold continental winter-high over Europe has often been 10

11 sætte vinterkulden langt ind i forårsperioden. Denne ret ubehagelige vejrtype kaldes også påskeøsten, da den er meget hyppig ved påsketid. Den kolde østenvind bliver dog især tidligt på vinteren delvis opvarmet af den relativt varme stersø, hvilket kan give anledning til forstærket nedbør og snebyger ved stersøen på især Bornholm og Lolland/Falster. øndenvinden år luften over Danmark kommer fra syd, vil den som østenvinden være af kontinental oprindelse. Det giver kulde om vinteren og varme om sommeren. Men da den kommer fra syd, vil den ofte være fugtig og bringe dis eller tåge med sig. Om sommeren vil den tilførte fugtighed kunne give anledning til kraftige byger måske med tordenvejr - den såkaldte varmetorden. Det er dog forholdsvis sjældent, idet torden oftest vil være knyttet til fronter - og især koldfronter. Hvis der inden en koldfrontpassage har været tilførsel af fugtig luft fra de sydlige egne, vil der være gode betingelser for tordenvejr. Ofte vil en længerevarende varmebølge blive afsluttet af en sådan tordenkoldfront med omslag til mere køligt vejr. ordenvinden ord er den mindst hyppige vindretning i Danmark. Mens luft fra polaregnene i almindelighed er kold og tør, er der stor forskel på, om luften kommer fra nordvest eller nordøst. Da nordvestenvinden kommer fra havet, vil den kunne karakteriseres som en koldere og mere tør udgave af vestenvinden. Ofte vil nordvestenvinden kun give få byger og lidt nedbør, og den vil på grund af virkningen af de norske fjelde give tørt og solrigt vejr til især ordjylland, men virkningen kan nå så langt som til København. I disse situationer vil der ofte være byger i yd- og estjylland. Luft fra nord og nordøst er derimod nærmest en kold og tør udgave af den typiske østenvind. Dermed bliver nordøstenvinden den koldeste vindretning i Danmark, og kommer der meget kold luft ud over fx Kattegat fra verige kan der let dannes dissolved while the similar high over candinavia or Russia remains intact. This weather situation is quite stable and may produce cold and windy weather for days or weeks, thus prolonging the cold of winter far into the spring. Especially in early winter, however, the relatively warm waters of Baltic partly heat the cold easterly wind which may intensify precipitation and cause snow showers in the Baltic ea, particularly on Bornholm and Lolland/Falster. The southerly wind As with air arriving from the east, air reaching Denmark from the south is of continental origin. This causes cold during winter and heat during summer. But air coming from the south will often be moist and accompanied by haze or fog. During summer, the moisture input may cause heavy showers, possibly with thunder. However, this is fairly rare, as thunder will most frequently be associated with fronts - especially cold ones. Moist air from the south preceding the passage of a cold front makes good conditions for thunderstorms. A prolonged heat wave is often terminated by just such a thunder cold front and followed by a change to cooler weather. The northerly wind orth is the least frequent wind direction in Denmark. While air from the polar regions is generally cold and dry, it makes a great difference whether the air comes from the north west or from the north east. ince the north-westerly wind comes from the sea, it may be regarded as a colder and drier version of the westerly wind. The north-westerly wind will often only give rise to a few showers and little precipitation, and because of the effect of the orwegian Mountains it brings dry and sunny weather, particularly to northern Jutland, although this effect may extend as far as Copenhagen. In these situations there will often be showers in south and west Jutland. By comparison, air from the north and north east more closely resembles a cold and dry version of 11

12 endog meget kraftige byger, der i lang tid kan give sne helt lokalt. Bygerne - der ofte kaldes Kattegatbyger - bliver kraftigst der, hvor luften har bevæget sig længst over det relativt varme vand. the typical easterly wind. orth-easterly is thus the coldest wind direction in Denmark, and if very cold air from weden moves out over, say, the Kattegat, exceptionally heavy showers may form which can lead to prolonged local snowfall. These showers - often called Kattegat showers - become heavier the further the air moves over the comparatively warm water. 12

13 Observationer og metoder Observations and methods Meteorologisk døgn og måned Et meteorologisk døgn begynder kl. 06 UTC (GMT) om morgenen og slutter kl. 06 UTC den følgende morgen. 06 UTC er det samme som kl. 07 dansk vintertid (eller dansk normaltid) og kl. 08 dansk sommertid. En meteorologisk måned begynder derfor kl. 06 UTC den 1. i måneden og slutter kl. 06 UTC den 1. i den efterfølgende måned. I denne rapport vil datoen for en hændelse, der registreres i løbet af et meteorologisk døgn, altid være anført den dag, hvor det meteorologiske døgn slutter. Eksempelvis kan datoen for maximum 10 - minutters vindhastighed for marts derfor være anført som 1. april, selv om maximum indtraf den 31. marts. The meteorological day and month The meteorological day starts at 06 hours UTC (GMT) in the morning and ends at 06 hours UTC the following day. 06 hours UTC is 07 hours Danish Winter Time (or Danish tandard Time) and 08 hours Danish ummer Time. The meteorological month thus starts at 06 hours UTC on the first of the month and ends at 06 UTC on the first of the following month. In this report, an event occurring during a meteorological day is always assigned to the date on which the meteorological day ends. The date of the maximum (10- minutes average) wind speed for March could thus be listed as 1 April although the maximum was reached during 31 March. tationerne Rapporten præsenterer månedsværdier for to forskellige stationstyper: ynoptiske stationer Hel- eller halvautomatiske observationer af vindhastighed og -retning samt vindstød kl. 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 og 21 UTC eller hver time døgnet rundt. erden over følger synoptiske stationer altid det samme måleprogram med målinger mindst hver 3. time og de følger de samme retningslinier for målingerne. De danske synoptiske stationer har i tid og rum opereret med en forskellig grad af automation og det har selvfølgelig haft en indflydelse på, hvordan vinden nøjagtigt er observeret. tationsnummeret for synoptiske stationer i Danmark består af 5 cifre, altid begyndende med cifrene 06. Automatiske klimastationer Helautomatisk registrerede målinger af vindhastighed og -retning samt vindstød hver time døgnet rundt. The stations This report presents the monthly values of observations from two different types of observation stations: ynoptical station Automatic or semi-automatic observations of wind speed, wind direction and wind gust at 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 and 21:00 hours UTC or every hour. ynoptical stations all over the world follow at least the 3-hour interval around the clock, and they always follow the same guidelines. Danish synoptical stations have operated with different automatisation both in time and space, which has of course affected how the wind is observed. Danish synoptical stations consist of 5 digits, always starting with the number 06. Automatic climatological station Automatically registered measurements of wind speed, wind direction and wind gust every hour. 13

14 Uanset stationstypen er vindhastigheden og vindretningen målt hhv. med et anemometer og en vindfløj placeret i mast. Instrumenterne er placeret 10 meter over terræn på samtlige automatiske klimastationer og på hovedparten af de synoptiske stationer. I specifikationerne for hver enkelt station (se afsnit 6 og 7) er denne højdeplacering betegnet som indmålehøjde. Hvis denne lægges til højden for indmastbasis (m.o.h.), fås et tal for, hvor mange meter over havet målingen er foregået. Bemærk at tationsbasis (m.o.h.) ikke nødvendigvis er identisk med indmastbasis (m.o.h.). Det skyldes at stationsbasis er regnet ud fra den position, hvor termometrene til måling af 2 meters temperatur er placeret og det er ikke nødvendigvis det sted, hvor vindmasten står. Månedsværdierne I Appendix kan man se en liste over de forskellige klimaelementer der er behandlet i rapporten og man kan samtidig se, hvordan månedsværdierne er beregnet ud fra de daglige værdier (fx er månedsværdien for 10 minutters middelvindhastigheden beregnet som et middel af 8 eller 24 observationer af 10 minutters middelvind pr. dag). Fejlagtige og manglende data Alle observationer der ligger til grund for denne rapport er omhyggeligt blevet undersøgt og samtlige fejlagtige og manglende data er blevet erstattet eller fjernet, før der er beregnet vindstatistik og månedsværdier. Hvor det har været muligt er dette gjort ved hjælp af sammenhørende værdier fra nabostationer. Hvor det ikke var muligt at finde nabostationer er fejlagtige og manglende data erstattet med beregnede værdier baseret på serien selv. Alle månedsserier i rapporten begynder med januar det første år og slutter med december måned. DMI har arkiveret information om samtlige nødvendige manipulationer på vejen fra originaldata til komplette serier af månedsværdier. For all types of stations, the wind speed and direction are measured using an anemometer and a vane fixed in a mast. The instruments are placed 10 metres above ground for all the automatic climatological stations and for the majority of synoptical stations. In the specifications for each station (contained in section 6 and 7), this is described as the Level of measurement. By adding this height to the Base of wind mast (metres above sea level), one can determine how many metres above sea level the instruments are placed. Please note that the Elevation of the station is not necessarily the same as the Base of wind mast, because the Elevation is derived from the position where the thermometres (2 metres above ground) are placed, which may diverge from the position of the wind mast. The monthly values The appendix contains a table listing the various climate elements referred to in this report, including the methods by which the monthly values are computed from the daily values (e.g. the monthly value for mean wind speed (10 minutes average) is computed as the mean of the 8- or 24-hour 10 minutes average wind speed per day). Erroneous or missing values All the series of original observations have been examined carefully and all erroneous or missing data have been replaced or removed before calculating wind statistics for the wind roses and before calculating the monthly values. Wherever possible this has been done using values from neighbouring stations. When no adequate neighbouring values were available, the gaps were simply filled with a calculated monthly value for the series. All the monthly series of this report start their first year with January and end their last year with December and are consecutive in between. DMI maintains information on the origin of the monthly values in every series. 14

15 Homogenitet Homogenitet - både i tid og rum- af observationerne er kritisk for enhver type analyse. For at en serie kan regnes for homogen må målingerne af den pågældende klimaparameter være udført med samme type instrument og på samme måde gennem tiden. Hvad angår den rumlige homogenitet må de enkelte instrumenter på de forskellige målesteder også være kalibreret ens. Inhomogeniteter opstår når en eller flere faktorer ændrer sig over observationsperioden. Ændringer i instrumentering, fx introduktionen af automatisk udstyr, vil ikke nødvendigvis lede til en pludselig inhomogenitet, men mange ændringer af denne type gør. tationsflytninger kan også have en effekt og det samme gælder observatorskift, selvfølgelig specielt når vi har med visuelle observationer at gøre. Dette gælder for de tidligere viseraflæsninger af vindmålinger. Faktorerne kan også ændre sig gradvist, fx vegetation der vokser, og i disse tilfælde vil observationerne udvise en ikke naturlig trend. iden 1961 er både pludselige og gradvise ændringer indtruffet på de forskellige danske målesteder, men det er ikke sikkert at det har påvirket homogeniteten af de enkelte serier væsentligt. For at sikre at alle serier i denne rapport er så homogene som muligt, har de, udover en nøje gennemgang af de enkelte til grund liggende observationer, også undergået et grundigt visuelt check, hvor de er blevet sammenlignet med serier af det samme element fra omkringliggende stationer. Homogeneity of the series Temporal and spatial homogeneity of observations is critical to any kind of analysis. The homogeneity of a series requires the local measurement to have been carried out with the same type of instrument and according to instructions unchanged over time. For spatial homogeneity the individual instruments must also be calibrated in the same way as their neighbours. Inhomogeneity occurs when one or more factors change during the observation period. Changes in the instrumentation set-up, e.g. the introduction of automatic equipment, do not necessarily lead to abrupt inhomogeneity, but many changes do. The relocation of a station can also have an effect. The same applies to changes in observers, especially with regard to visual (subjective) observations like the earlier wind readings from needle instruments. When one or more factors change gradually, for example growing vegetation, the series will show a non-natural trend in observations. ince 1961, both abrupt and gradual changes have occurred at the Danish observation sites, but whether these changes have significantly affected the homogeneity of the series is uncertain. To ensure an acceptable level of homogeneity, all the series - in addition to a careful examination of the original observations - have been subjected to close visual scrutiny, under which they have been compared with the time series for the same climate elements from other stations. 15

16 Målesteder Det danske net af vejrstationer der måler vind bestod ved årsskiftet 1998/99 af ca. 65 observationssteder. De 63 stationer der er repræsenteret i denne rapport er vist på nedenstående kort og anført i tabellen på modstående side. Positionsangivelsen er det sted, hvor termometrene til måling af 2 meters temperatur er placeret. Positionerne på kortet og i tabellen er stationernes seneste placeringer, da enkelte kan være flyttet undervejs. Efter samme retningslinier er stationerne/vindmasterne markeret med en cirkel på kortene siderne Hvis der markeres 2 cirkler, afviger vindmastens placering mere end ca. 100 m fra stationsplaceringen. En del stationer er nedlagt efter 31. december Observation sites The Danish network of stations measuring wind now constitutes around 65 observation sites. The network of 63 stations used in this report is shown in the map below and the adjoining table on the facing page. The position is defined as the place where the thermometres (2 metres above ground) are placed. The positions on the map and in the table represent the latest positions, since a few of them may have been relocated in the period. According to the same principles the stations/wind masts are marked with a circle on the maps, pp If 2 circles are indicated, the distance between the wind mast and the rest of the weather station exceeds 100 metres. Please note that some of the stations have been closed since 31 December Kilometers orth East

17 tation number tation name Latitude (degrees) Latitude (minutes) _ Longitude (degrees) Longitude (minutes) E_W Elevation (m.a.s) 0 F ÅLBORG E KAGE FYR E FREDERIKHA E THYBOR E HIDE ADE E 3 0 F KARUP E FOULUM E TIRTRUP E FORÆ FYR E AHOLT E EBJERG LUFTHA E BLÅADHUK FYR E ÆDETRAD FYR E RM/JURE E BILLUD LUFTHA E KOLDIGEGE LUFTHA E F KRYDTRUP E BÅG FYR E KEGÆ FYR E ODEE LUFTHA E ALBUE E GEDER ODDE E OM FYR E RÆ FYR E F ÆRLE E AKKEHOED FYR E GIBE E ROKILDE LUFTHA E M FYR E KBEHA LUFTHA E BORHOLM LUFTHA E CHRITIA FYR E HAMMER ODDE FYR E KADETEDERE E ÅHOLM E TYLTRUP E HORUM E 61 ILTRUP E KLITMLLER HUE E HRTED E HALD E DUM E BÅTRUP E FJALTRIG E 8 99 MEJRUP E BORRI E KLKÆR E FIRHJE E AKO E ETER EDTED E TORE JYDEAD E RHAE E ÅRLE E ALTEDGÅRD E TYTOFTE E FLAKKEBJERG E JÆLMARK E AEDRE E LEDREBORG ALLE E BIG TRAD E ABED E KLEMEKER E DUEODDE E 14 17

18 Forklaring til vindroser indroserne præsenteret i kapitlerne 6 og 7 viser fordelingen af vindens retning og hastighed. indens retning er inddelt i 12 sektorer på hver grader og der er ligeledes inddelt i hastighedsklasser. Den procentvise fordeling er tillige anført i en frekvenstabel under selve vindrosen. ær opmærksom på at i denne frekvenstabel er vindstille defineret som vindhastigheder mindre end eller lig med 0,2 m/s og disse tilfælde indgår ikke i statistikken! Det betyder bl.a. at beregningen af den totale middelvindhastighed godt kan være højere end den middelhastighed man traditionelt beregner, idet denne indeholder samtlige tilfælde af vindstille. Alle vindroserne i rapporten er på dansk. Af den grund er en engelsksproget version vist på modstående side. Wind roses, explanation The wind roses presented in sections 6 and 7 show the distribution of wind direction and speed. The wind direction is divided into 12 sectors, each degrees. Furthermore, the speed is divided into sub groups. The distribution in percent can also be seen in the frequency table just below the wind roses. Please note that calm situations are defined as wind speed below or equal to 0,2 m/s, and that these situations are not included in the calculations. This means that the calculation of the total mean wind speed in the frequency table could be higher than a mean wind speed calculated in the conventional manner, as this takes all wind speeds (also calm) into account. All the diagrams in this report are in Danish. For this reason, an English version is presented on the facing page. 18

19 tation 0 F ÅLBORG The whole period 3 W E 2 E W 3 Total Percent: m/s m/s Mean wind speed Max wind speed umber of observations = ource: DMI Calm defined as wind speed <= 0.2m/s umber of observations with calm/varying wind direction: 4 =

20 20

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Danmarks klima 2012 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2013 www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 13-01 Titel: Danmarks klima 2012 Undertitel: - with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-03 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 00-18

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 00-18 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 00-18 The Observed Climate of Greenland, 1958-99 - with Climatological Standard Normals, 1961-90 Klimaobservationer i Grønland, 1958-99

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere