Bestilling vedrørende halmanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestilling vedrørende halmanvendelse"

Transkript

1 Fødevareministeriet Departementet Bestilling vedrørende halmanvendelse Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 31. maj 2010 Direkte tlf.: Afs. CVR-nr.: Fødevareministeriet har den 12. maj bedt det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet udarbejde et notat, der adresserer fem specifikke spørgsmål om halmanvendelse. Notatet skal indgå i arbejdet i en fællesministeriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport om produktion af 2. generations biobrændstoffer. Notatet er udarbejdet af seniorforsker Uffe Jørgensen og forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, begge Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø ved DJF, samt seniorrådgiver Morten Gylling, Fødevareøkonomisk Institut ved KU- LIFE. Side 1/10 Med venlig hilsen Susanne Elmholt Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Blichers Allé Tjele

2 Side 2/10 Notat om halmanvendelse Uffe Jørgensen 1, Jørgen E. Olesen 1 og Morten Gylling 2 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, AU-DJF 2 Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE. Baggrund Fødevareministeriet (FVM) har bedt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet udarbejde et notat, der adresserer fem specifikke spørgsmål om halmanvendelse. Notatet skal indgå i arbejdet i en fællesministeriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport om produktion af 2. generations biobrændstoffer (2G-biobrændstoffer). Som baggrund for bestillingen refererer FVM til aftalen om Grøn Vækst 2.0, hvori det er anført: Der er enighed om at undersøge mulighederne for og de økonomiske konsekvenser af at styrke produktionen af især 2. generations biobrændstoffer i Danmark, herunder undersøge tekniske muligheder for at øge iblandingskravet. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med krav om iblanding af 5,75 pct. biobrændstoffer som indfases En styrket produktion af biobrændstoffer forventes at fremme udviklingen og anvendelsen af klimavenlige brændsler i transportsektoren. 2. generation biobrændstoffer udnytter restproduktet fra afgrøder, og anvender således ikke den del af afgrøderne, der typisk finder anvendelse til fødevarer mv., til produktionen af biobrændstoffer. Til brug for det videre arbejde ønsker FVM følgende fem spørgsmål besvaret: 1. Hvad er den nuværende mængde af halm, nuværende anvendelse af halm og hvad er potentialet der evt. er til rådighed til 2G-biobrændstof produktion? 2. Halmpriser inkl. oplysninger om omkostninger til indsamling og transport af halm? 3. Hvad vil det betyde mht. CO2-reduktion i landbrug og i transport sektor? 4. Hvad vil de økologiske/agrologiske/miljømæssige konsekvenser være ved at fjerne al halm fra markerne? 5. Ser DJF andre biomasser med et potentiale indenfor 2Gbiobrændstofproduktionen? Ad 1. Som det fremgår af tabel 1 har der i i gennemsnit været 4,8 mio. tons kornhalm på markerne samt 0,5 mio. tons rapshalm. Af kornhalmen blev 30% anvendt til fyring, 23% til foder, 14% til strøelse o.l., mens 34% ikke blev

3 Side 3/10 bjerget. Af rapshalmen anvendtes kun 15% til fyring, mens langt størsteparten blev på marken. Andelen af halm, der fyres, er større i denne periode end i perioden (Jørgensen et al., 2008). Ifølge Danmarks Statistik er der også tale om en stigende andel over årene , der anvendes til fyring. Det er dog i modstrid med Energistatistikken, der angiver et betydeligt fald i anvendelsen af halm til energi i 2008 (tabel 2). Det kan muligvis skyldes, at Danmarks Statistik opgør de mængder, landbruget presser, med henblik på udnyttelse til energi, mens Energistatistikken bygger på indmeldinger fra energianlæggenes reelle anvendelse. Der kan således være forskydning i tid mellem de to statistikker (pga. halmlagring) samt en reel forskel som følge af ændrede markedsforhold. Det er vanskeligt at sige hvor stor en andel af den halmmængde, der ikke anvendes til foder og strøelse, der kan udnyttes til energi. Nogle landmænd ønsker ikke at fraføre halm fra deres marker, og nogle arealer vil være for ukurante til indsamling, såvel som at regn efter høst kan vanskeliggøre halmpresning. Det vurderes derfor, at anvendelse af 80% af halmen (som antages i potentialeberegninger i Jørgensen et al., 2008) er et absolut maksimum rent teknisk. Dertil kommer at så stor en udnyttelse formentlig vil betyde stigende priser. Fremtidige strukturændringer i landbruget kan ændre mængderne af halm til rådighed for energianvendelse: Udbytteniveauet i økologisk jordbrug er lavere end i konventionelt og en øget omlægning til økologi vil reducere halmmængderne, såvel som at halmanvendelsen til strøelse ofte er større i økologiske besætninger, hvor der er specifikke hensyn til dyrevelfærden. Faldende husdyrproduktion i Danmark vil reducere behovet for halm til foder og strøelse (Larsen & Haastrup, 2009), men vil samtidig reducere behovet for foderkorn og reducere incitamentet til foderkornproduktion i landbruget. Udtagning af jord af omdrift kan blive aktuelt med henblik på opfyldelse af Vandrammedirektivet det kan enten være til natur eller til produktion af flerårige energiafgrøder hvilket vil reducere halmproduktionen. Omvendt produceres der C5-melasse ved bioetanolproduktion ud fra halm (se Fig. 1), og fodring hermed kan fortrænge foderkorn (Bentsen et al., 2009). Hvis tidligere foderkornarealer omlægges til deciderede energiafgrøder med betydeligt højere udbytter end de nuværende halmudbytter, vil det netto kunne betyde en øget mængde biomasse til rådighed for etanolproduktion ved uændret husdyrproduktion. Endelig er der muligheder for at øge halmudbyttet ved ændret sortsvalg, uden at det behøver at reducere kerneudbyttet (Jørgensen et al., 2007; Larsen et al., 2010). Baseret på det gennemsnitlige halmudbytte i og den daværende anvendelse var der totalt godt 3,5 mio. tons korn- og rapshalm, der anvendtes til fyring eller ikke blev bjerget. Herfra fratrækkes 20% af den totale halmmængde, som vurderes vanskelig at udnytte. Dermed vurderes der som et teknisk potentiale at være knap 2,5 mio. tons halm til rådighed til energian-

4 Side 4/10 vendelse 2G biobrændstof og/eller fyring. Effekterne af strukturelle og teknisk ændringer i fremtiden er vanskelige at kvantificere. Tabel 1. Mængden af halm (mio. kg) og dens anvendelse i perioden for hele Danmark. Fra Danmarks Statistik. Mængde (mio. kg) Gns % af i alt Korn Halm i alt 4827,9 4606,1 5088, Til fyring 1335,8 1362,1 1666, ,0 Til foder 985,6 1059,3 1271, ,8 Til strøelse m.v. 628, , ,6 Ikke bjerget 1877,7 1599,6 1387, ,5 Raps Halm i alt 391,1 529,7 566,3 496 Til fyring 42, , ,9 Til foder 1,6 2,6 12,5 6 1,1 Til strøelse m.v. 8,8 11,4 25,2 15 3,1 Ikke bjerget 337,7 465,7 400, ,9 Tabel 2. Forbruget af halm til energi ifølge Energistatistik Halmforbrug iflg. ENS (TJ) Ad 2 Det er ikke muligt at angive en markedspris på halm, da der ikke findes et egentligt marked for halm i traditionel forstand. Prisen på halm vil naturligvis også afhænge af hvor i forsyningskæden halmen handles. Der er her typisk tale om tre forskellige situationer: 1) halmen sælges på skår, 2) halmen sælges ab gård/oplag, 3) halmen sælges an aftager. Der vil i det følgende tages som udgangspunkt at halmen sælges ab gård/oplag. Markedet for halm kan deles op i handel mellem landmænd internt i landbruget, hvor halmen skal anvendes på bedrifterne, og salg til anvendelse uden for landbruget.

5 Side 5/10 Til anvendelse uden for landbruget er den klart største aftager energisektoren. Der er her tale om mindre og mellemstore fjernvarmeværker, decentrale kraftvarmeværker og centrale kraftværker. De største enkeltaftagere er de to store energiselskaber DONG og Vattenfall. De mindre varmeværker har typisk kontrakter med en lokal halmleverandørforening om levering af halm på værket, mens de to store energiselskaber anvender licitation, hvor de enkelte leverandører kan byde ind på leverancer til fast pris på kontrakter, der typisk løber i 3 5 år. Resultaterne fra licitationerne betragtes som fortrolige. Betingelserne i de enkelte kontrakter kan være forskellige, men der kan typisk være tale om en pris på halm ab gård eller an værk. Prisen på halm ab gård ligger i størrelsesordenen kr/ton afhentet i storballer over året. Da der er tale om licitationer vil der være variationer omkring denne pris, alt efter hvor mange der byder ved de enkelte licitationer og hvem der aftager halmen. Niveauet svarer meget godt til det prisniveau, der anvendes ved den interne omsætning/anvendelse af halm i landbruget i forbindelse med budgettering (Videncentret for landbrug, 2010). Omkostninger til halmbjergning. Nedenstående tabel 3 viser de beregnede omkostninger for bjergning, opbevaring og transport af halm i storballer. Tabel 3. Omkostninger til bjergning og transport af halm (Hesston baller). Kilde: Fødevareministeriet, 2008b. Rivning/presning 178 Hjemtransport 75 Opbevaring 115 I alt ab gård 369 Transportomkostninger til værk 117 I alt an værk 486 Kr/ton halm Som det fremgår af tabel 3 ligger omkostningerne for lagret halm ab gård på ca. 370 kr/ton. Transportomkostningerne til værk vil ligge i størrelsesordenen kr/ton afhængig af afstanden. Det skal understreges, at disse omkostninger er gennemsnitlige omkostninger baseret på reelle marker af en rimelig størrelse og et gennemsnitligt halmud-

6 Side 6/10 bytte samt effektiv maskinanvendelse og logistik. Tallene dækker således over relativt store variationer, hvor især markstørrelse og niveau af halmudbyttet/ha har stor betydning for de samlede bjergningsomkostninger. I forbindelse med den enkelte landmands vurdering af omkostninger og værdi af halm (prissætning) vil der også indgå en række vanskeligt kvantificerbare forhold. Der kan være tale om fordele ved snitning/nedmuldning i stedet for fjernelse af halmen i form af bedre rettidighed, sparede næringsstoffer og forbedret jordstruktur. Ønsket om at undgå øget færdsel med tunge maskiner kan også have betydning på visse jordtyper. Disse forhold kan for enkelte landmænd betyde, at de vil kræve en relativt høj pris for at udbyde halm eller - uanset prisen vil vælge ikke at udbyde halm. Ad 3 Halm har stor betydning for jordens kulstofindhold i dansk landbrugsjord, fordi kornarealet udgør så stor en andel af det samlede landbrugsareal. Tilførsel af kulstof i halm vil øge jordens kulstofindhold, indtil der opnås en ny ligevægt mellem opbygning og nedbrydning af jordens puljer af labilt og stabiliseret organisk stof. Tidshorisonten for opnåelse af en ny ligevægt er dog temmelig lang (>50 år). Vurderet over en 20-årig periode vil 15% af det tilførte kulstof blive ophobet i normalt dyrket jord (Christensen, 2004). Dette giver over 20 år en øget kulstoflagring svarende til 210 kg CO 2 pr. ton nedmuldet halm. Hvis halmen fjernes, vil der være en tilsvarende nettoudledning af CO 2. Fjernelse af halm påvirker desuden lattergasemissionerne gennem en mindsket N-tilførsel i planterester. Dette giver en reduktion i lattergasudledninger på 31 kg CO 2-ækv./ton fjernet halm af korn. Samlet betyder dette, at fjernelse af et ton halm vil øge klimagasemissionerne fra marken med 179 kg CO 2 pr. ton halm. Ved udnyttelse af ét ton halm kan ifølge DONG Energy/Inbicon fremstilles ca. 144 l etanol (Fig. 1). Dertil kommer en produktion af C5-melasse og lignin til fyring, men dette har ikke betydning for transportsektorens drivhusgasemissioner og antages her heller ikke at påvirke landbrugets emissioner. Det skyldes, at melasse ikke indeholder kvælstof og derfor ikke direkte påvirker lattergasemissionerne. Ved lav iblanding af etanol i benzin opnås en oktanforbedrende effekt, således at 1 l etanol erstatter 1 l benzin. Ved høj andel af etanol skal dog benyttes ca. 1,5 l etanol til at erstatte 1 l benzin, da brændværdien af etanol kun er 22,8 MJ/l mod 33,2 MJ/l i benzin (Jørgensen et al., 2008). Baseret på kulstofindholdet i benzin vil forbrug af en liter benzin udlede 2,35 kg CO 2. Ét ton halm kan således producere etanol nok til at reducere CO 2 udledningerne med kg CO 2. fra den halm, der erstattes. Herfra skal trækkes de øgede udledninger fra marken, hvilket giver en nettoreduktion på kg CO 2 pr. ton halm afhængigt af, hvor stor en benzinerstatning der opnås. Det skal bemærkes, at der her ikke er medregnet emissionsreduktioner

7 Side 7/10 fra den producerede melasse og det faste biobrændsel, der også produceres på Inbiconanlægget. Figur 1. Forventet stof- og energibalance for halmudnyttelse til 2G bioetanol (figur fra DONG Energy/Inbicon). Ad 4 I kornrige sædskifter bidrager halmen væsentligt til jordens kulstofindhold og dermed til dens dyrkbarhed og frugtbarhed. Organisk stof i jorden har stor betydning for bl.a. rodvækst, stabil jordstruktur, vandholdende evne, næringsstoffastholdelse og mikrobiel aktivitet. Det er dog vanskeligt at angive klare grænseværdier for, hvor meget organisk stof der bør være i en jord for at sikre en god frugtbarhed. Det såkaldte Dexter-indeks, der er en relation mellem jordens lerindhold og indhold af organisk stof, synes dog at være en god indikator for jordens dyrkningsegenskaber, idet jorde med et Dexter-indeks på 10 eller derover vurderes at have kritisk lave indhold af organisk stof (Schjønning et al., 2009). Som det fremgår af Fig. 2 er der betydelige arealer på østdanske lokaliteter, der har et kritisk højt Dexter-indeks, og hvor man skal være varsom med yderligere fjernelse af halm og andet organisk materiale. Omvendt har det meste af Jylland meget lave Dexter-indeks. De områder, der har kritisk høje Dexterindeks, er områder med få husdyr, meget korn og lidt græs. Desuden har der i disse områder været en stor anvendelse af halm til fyring, bl.a. fordi der ikke har været så stort behov til foder og strøelse. I perioden blev således 53% af halmen i Region Sjælland anvendt til fyring, mens kun 16% af halmen i landsdel Vestjylland anvendtes til fyring (Danmarks Statistik). Det skal understreges, at de fleste data, som Fig. 2 er baseret på, er ca. 30 år gamle. I den

8 Side 8/10 mellemliggende periode vil den omfattende fjernelse af halm i Østdanmark yderligere have forværret situationen. Der er muligheder for at kompensere for fjernelsen af kulstof i halm ved andre tiltag, såsom efterafgrøder, flerårige afgrøder eller på længere sigt udspredning af biochar (Fødevareministeriet, 2008a; Skøtt, 2008). Desuden forventes reduceret jordbearbejdning at nedsætte omsætningshastigheden af det organiske stof i jorden (Chatskikh et al., 2008). Halmfjernelse kan også have andre effekter på agroøkosystemet, men dog mindre entydige end kulstofeffekten. På kort sigt kan halmfjernelse øge nitratudvaskningen, men på lang sigt vil der være en modsatrettet tendens. Halmfjernelse kan have en positiv indflydelse på kornsygdomme (bl.a. bygbladplet og plantesygdomme forårsaget af Fusarium svampe) i kornrige sædskifter, specielt ved reduceret jordbearbejdning. Jordmidler til ukrudtsbekæmpelse (fx Boxer og Stomp) kan bindes (adsorberes) til halm på eller nær jordoverfladen, hvilket kan medføre behov for større dosering. Omvendt kan reduceret indhold af organisk stof i jorden som følge af halmfjernelse medføre en reduceret dyrkningssikkerhed og behov for øget sprøjtning (Fødevareministeriet, 2008a). Figur 2. Dexter-indeks, beregnet som forholdet mellem indholdet af ler og organisk kulstof i overjorden (0-20 cm). Beregnet ud fra den danske jordda-

9 Side 9/10 tabase (http://www.djfgeodata.dk) ved Aarhus Universitet af Mogens H. Greve (Fra Schjønning et al., 2009). Ad 5 En række mindre hyppigt forekommende biomassetyper kan tænkes udnyttet til 2G-biobrændstof, fx frøgræs, roetoppe, husdyrgødning, naturslæt, slæt fra grøftekanter samt efterafgrøder. Disse biomasser er dog formentlig vanskelige at indpasse sammen med andre biomasser i store bioraffinaderier. Efterafgrøder kan således tænkes nemmere udnyttet i biogasanlæg. Biogas vil også kunne udnyttes i transportsektoren, sådan som det sker i Sverige og Tyskland. Dette kræver dog en opgradering, som indebærer et mindre energitab. Til gengæld vil energien formentlig ofte kunne udnyttes bedre end i mange gasmotorer til el og varme, hvor varmeudnyttelsen ofte er for dårlig, især i sommerperioden. Endvidere kan træ udnyttes til 2G-biobrændstof, og specielt den termiske forgasningsproces Biomass to Liquid er særligt godt egnet til træ (Jørgensen et al., 2008). Blandt andet Haldor Topsøe har udvikling i gang på dette område. Endelig er der mulighed for dyrkning af biomasse målrettet til energiudnyttelse. Interessant i denne sammenhæng er, at ved udnyttelse af afgrøder der udnytter hele vækstsæsonen (fx græs og pil), og ved i fremtiden at udnytte afgrøder med C 4 fotosyntese, forventer vi at udbyttet per arealenhed kan øges væsentligt muligvis fordobles i forhold til dagens udbytte af hvede (Skøtt, 2009). Hvis en del af udbyttet kan omdannes til foder i en 2G-biobrændstofproces (fx C5-melasse), behøver en omlægning fra korndyrkning til dyrkning af energiafgrøder ikke at reducere foderproduktionen i dansk landbrug, men vil til gengæld øge bioenergiproduktionen betydeligt. Der kræves dog en del forskning og analyse for at validere og optimere denne mulighed. Referencer Bentsen N S, Thorsen B J and Felby C Energy, feed and land-use balances of refining winter wheat to ethanol. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr 3, Chatskikh, D., Olesen, J.E., Hansen, E.M., Elsgaard, L. & Petersen, B.M. (2008). Effects of reduced tillage on net greenhouse gas fluxes from loamy sand soil under winter crops in Denmark. Agriculture, Ecosystems and Environment 128, Christensen, B.T. (2004). Kulstoflagring ved nedmuldning af halm og efterafgrøder. I: Olesen, J.E., Petersen, S.O., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Jacobsen, B.H., Vesterdal, L., Jørgensen, A.M.K., Christensen, B.T., Abildtrup,

10 Side 10/10 J., Heidmann, T. & Rubæk, G. (red). Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner. DJF rapport Markbrug nr s Fødevareministeriet, 2008a. Jorden en knap ressource. Fødevareministeriets rapport om samspillet mellem fødevarer, foder og bioenergi. Fødevareministeriet, 2008b. Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Jørgensen JR, Deleuran LC & Wollenweber B, Prospects of whole grain crops of wheat, rye and triticale under different fertiliser regimes for energy production. Biomass & Bioenergy 31, Jørgensen, U., Sørensen, P., Adamsen A.P., & Kristensen, I.T., Energi fra biomasse Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv. DJF Rapport Markbrug nr. 134, 74 pp. Larsen, SU & Haastrup M, Hvor meget halm er der i overskud? Forskning i bioenergi 29, Larsen SU, Haastrup M & Knudsen L, Hvad betyder sortsvalg og gødskning for halm- og kerneudbyttet i hvede? Plantekongres 2010, Schjønning, P., Heckrath, G. & Christensen B.T.,2009. Threats to soil quality in Denmark - A review of existing knowledge in the context of the EU soil thematic strategy. DJF rapport Markbrug, nr Skøtt, T., Kulstof er ligeså vigtig som energi. Forskning i Bioenergi 26, 6-7. Skøtt, T., Varmere klima giver mere bioenergi. Forskning i Bioenergi 28, 3. Videncentret for landbrug (2010): Landbrugsinfo.

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

+ 10 MIO. TONS PLANEN. muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier

+ 10 MIO. TONS PLANEN. muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier + 10 MIO. TONS PLANEN muligheder for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier 2 3 Indhold Om 10 millioner tons planen Indhold 2 Om 10 millioner tons planen 3 Sammendrag og løsningsforslag

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Oktober 2012 Indhold Sammendrag... 3 1. Introduktion...

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER Fase 1. maj - oktober 2008 Aarhus Universitet, DJF AgroTech Dansk Landbrugrådgivning, Landscentret Vestjysk Landboforening Ringkøbing

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport 1. juli 2013 RAPPORT De fleste energikilder, der er koblet til ikke-fossile brændsler betragtes ofte som klimaneutrale, uagtet at en stor

Læs mere

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET

IDÉ NR. KLIMA- KATALOGET KLIMA- KATALOGET 34 idéer til et bedre klima Klimakataloget Med dette hæfte ønsker vi at give inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for et bedre klima. Vi har samlet og beskrevet

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag

Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Omkostninger ved CO 2 -reduktion for udvalgte tiltag Bilagsrapport Maj 2001 Indholdsoversigt INDLEDNING 3 A. AFFALD: INDVINDING AF METAN FRA DEPONERINGSANLÆG 4 B. SKOV: TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING

Læs mere

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø - Husdyrgødning, halm og biomasse fra naturarealer Af Torkild Birkmose, Kasper Stefanek, Kurt Hjort-Gregersen og Jørgen Pedersen, AgroTech

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Randi Dalgaard & Niels Halberg, Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Som vist i de foregående kapitler

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

10 ubekvemme om biobrændsler

10 ubekvemme om biobrændsler 10 ubekvemme om biobrændsler Af HENNING HØGH JENSEN Diskussionen om fremtiden for bioenergi raser disse dage i medierne under brug af simple slagord og forenklede billeder som taler til læserens følelser

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere