Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver"

Transkript

1 Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF beskrives af HB i et organisationscirkulære. Denne bestemmelse opfyldes med dette cirkulære. Cirkulæret har til formål: 1) At informere om HF sekretariatets virksomhed, 2) At fastlægge snit- og samarbejdsflader mellem kredsene og hovedforeningen 3) At bidrage til forventningsafstemning i organisationens forskellige led. Det principielle udgangspunkt Kredsforeningerne er selvstændige juridiske enheder, der som særlig forening har dannet FADL, Hovedforeningen (HF), hvorefter kredsforeningerne og HF tilsammen udgør en såkaldt sammenkædet foreningsstruktur. HF s øverste myndighed er HB. HB afleder sin beslutningskompetence fra vedtægterne og kredsforeningernes mandat og vilje. De tre kredsforeninger har navnlig overladt til FADL, HF, at være overenskomstpart, således at de kollektive overenskomster indgås med FADL, HF. Kredsforeningerne har hermed påtaget sig visse forpligtelser til at handle i overensstemmelse med fællesskabets interesser, herunder bl.a. til at respektere de kollektive overenskomster med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser for deltagerne. Forpligtelserne indebærer bl.a., at der ikke må arbejdes mod FADL-organisationens generelle fagpolitiske og overenskomstmæssige interesser, navnlig med hensyn til at bevare den helt dominerende stilling på vagtmarkedet. Kredsforeningerne er alene underlagt beslutninger truffet af HF indenfor de områder, hvor der specifikt er overdraget beslutningskompetence, idet kredsforeningerne dog ikke efter vedtægterne ( 11) må foretage skridt, som kan berører HF s eller en anden kredsforenings interesser, uden forudgående godkendelse i HB. På nogle områder udøver HF en de facto beslutningskompetence, som kan siges at hvile på en fuldmagt fra kredsforeningerne. Det gælder bl.a. Faglig sagsbehandling og medlemsbetjening vedr. løn- og arbejdsvilkår i bred forstand Design, informationsvirksomhed og drift af IT, mailsystem, mv. Uddannelse af FADL s politikere Kredsforeningerne kan tilbagekalde deres samtykke til denne form for ikke-vedtægtsbestemt udøvelse af beslutningskompetence. Hovedforeningens opgaver HF s vigtigste opgaver er følgende: 1. Vedtægter og organisationscirkulærer 2. Politisk betjening af ledelser og udvalg 3. Økonomi, budget og regnskab 4. Ejendommen Blegdamsvej OK-forhandlinger 6. Faglig sagsbehandling og medlemsbetjening 7. Medlemsfordele og forsikring 8. Information, kommunikation og presse 9. IT 10. Medlemssystem 1. Vedtægter og organisationscirkulærer 1

2 Det formelle grundlag for FADL-organisationen er fastlagt gennem vedtægterne for de tre kredsforeninger og HF s vedtægter. HB skal godkende ændringer i kredsforeningens vedtægter og repræsentantskaberne i kredsene skal godkende ændringer i HF s vedtægter. Efter HF s vedtægter er nedsat en særlig Voldgiftsret, der virker som appelinstans i eksklusionssager og afgør tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og HF om fortolkning af vedtægter. Endvidere er vedtaget et sæt af kollegiale vedtægter og statutter for FADL s forhandlingsfond. I tilknytning til vedtægterne har HB vedtaget forretningsordener for HB, FS og HB s udvalg. HB fastlægger løbende på en række specifikke områder vilkår og bestemmelser for sin virksomhed gennem et antal organisationscirkulærer. (HB beslutning ) Sekretariatet har vedrørende vedtægter og organisationscirkulærer følgende hovedopgaver: Føre tilsyn med, at gældende vedtægter og bestemmelser i HF overholdes og informere de relevante politiske ledelser, når dette ikke er tilfældet. Tage initiativ til at vedligeholde og ændre vedtægter og organisationscirkulærer i relation til udviklingen i FADL s interne og eksterne relationer samt inspirere til vedtægtsmæssig, organisatorisk og strukturel kreativitet Rådgive de politiske ledelser i spørgsmål om vedtægter mv. Udarbejde forslag og ændringsforslag til vedtægter, forretningsordener, organisationscirkulærer, mv. når dette gives i opdrag af de politiske organer. Informere og undervise valgte og ansatte i indholdet af FADL s vedtægter og bestemmelser og organisationens opbygning. Varetage sekretærfunktionen for Voldgiftsretten. Forelægge vedtægtsændringer skriftligt til godkendelse i HB Vedligeholde hjemmesiden med de aktuelt gældende vedtægter, cirkulærer, mv. i kredsen. 2. Betjening af ledelser og udvalg Hovedforeningens sekretariat varetager en række centrale administrative og organisatoriske funktioner for FADL s nationale ledelser HB og FS og for formanden for HF. Sekretariatet står for planlægning og gennemførelse af Landsrepræsentantskabsmødet i september Sekretariatet bistår endvidere de nationale politiske udvalg i deres arbejde. Opgaverne løses bl.a. på grundlag af de fire forretningsordner Forretningsorden for HB Forretningsorden for FS Forretningsorden for udvalg Forretningsorden for Landsrepræsentantskabsmødet (vedtages af mødet) Hovedforeningen fører og vedligeholder et arkiv fysisk og elektronisk - over arbejdet i HF, ledelser og nationale udvalg. Hovedforeningens sekretariat er administrativt og organisatorisk ansvarlig for aktiviteterne i FADL s politikeruddannelse. FADL's politikeruddannelse fastlægges i indhold og omfang af HB som et program. 2

3 Målgruppen for FADL's politikeruddannelse er HB, medlemmer af de nationale udvalg og de valgte repræsentantskaber. Tilknyttede til de nationale udvalg og lokalt valgte TR kan deltage efter konkret beslutning. Sekretariatet har vedrørende ledelser og udvalg følgende hovedopgaver: Planlægning af arbejdet i HB og FS Udarbejde indkaldelse til HB og FS i samarbejde med formanden Praktisk afvikling af møderne i HB og FS Udarbejde referater af HB og FS møder Opfølgning på beslutninger i HB og FS i samarbejde med formanden o.a. Indkaldelse og formel gennemførelse af Landsrepræsentantskabsmødet Registrering af valg og konstitueringer og efterfølgende opdatering i administrationssystem, mailgrupper og på hjemmesiden Kommunikation med LPK Hjælp til udvalg med mødeindkaldelse, deltagerregistrering og referat. Til hvert af de politiske udvalg er knyttet en medarbejder fra sekretariatet og der kan i aftalte konkrete situationer ydes mere omfattende sagsbehandlerbistand til udvalgene Bistand i forbindelse med programlægning og afvikling af arrangementer (møder, konferencer, seminarer, osv.) i regi af udvalgene Planlægning og afvikling af aktiviteterne i FADLs politikeruddannelse Værter for HB møder i kredsen sørger for lokaler, forplejning og print af dagsorden og bilag Orienterer sekretariatet om valg og konstitueringer Meddeler deltagelse i kurser, seminarer, arrangementer mv. Orienterer lokalt om arbejdet i ledelser og nationale udvalg Være værter for Landsrepræsentantskabsmødet (på skift) i september måned. 3. Økonomi, budget og regnskab Hovedforeningens indtægter kommer primært fra 3 kilder: Kontingenter fra kredsforeningerne (medlemmerne) Overenskomstmidler - de såkaldte Akutmidler, Uddannelsesfondsmidler og Efteruddannelsesmidler Huslejeindtægter for FADL Huset Udgifterne fordeler sig på de politiske aktiviteter (Hovedbestyrelsens arbejde samt de landsdækkende udvalg), og på administration (løn, kontorhold m.v.). Hertil kommer udgifter ved drift af FADL Huset. Ud over kontingent til HF betaler kredsene også en kontingent andel til forhandlingsfonden. Kontingentet størrelse og antal rater fastsættes af HB. For nuværende betales kontingentet i 2 rater pr. 1. april og 1. november (HB ). HB traf den principbeslutning om, at kontingentet til HF og FF pristalsreguleres som forholdet mellem forbrugerprisindekset i to foregående år for juli måned afrundet til nærmeste hele kronebeløb. FADL s centrale økonomi er opdelt i følgende fem regnskaber FADL Hovedforeningen (CVR-nr ) FADL Forhandlingsfonden FADL AKUT midler FADL Udannelsesmidler FADL Efteruddannelsesmidler 3

4 Sekretariatet har vedrørende økonomi, budget og regnskab følgende hovedopgaver: Udarbejdelse af årsbudgetter til HB godkendelse i december Udarbejdelse af forslag til budgetrevision til godkendelse i HB i august Udarbejdelse af årsrapport sammen med revisor Samarbejde med de kritiske revisorer og afholde mindst to møder årligt med dem Likviditetsstyring Løbende afrapportering til FS og HB om alle væsentlige forhold vedr. FADLs økonomi Beregning og opkrævning af kontingent hos kredsforeningerne to gange årligt Bankforbindelse Huslejeopkrævning Refusion af udlæg Betaling af kreditorer Ajourføring og opkrævning af debitorer Intern fakturering mellem FADL s organisationer Opkrævning vedr. annoncering på fadl.dk Indsende revisors AKUT-fondsregnskab og regnskab for Efteruddannelsesmidler Rådgivning og undervisning af FADLs politikere i økonomi, budget og regnskab Følge og godkende budgetter og årsrapporter i E/F Blegdamsvej 26 Løbende oplysning om udviklingen i medlemstallet Afregning af kontingent Fremsendelse af kopi af underskreven årsrapport til HF s og HB s orientering. 4. Ejendommen Blegdamsvej 26 Hovedbestyrelsen besluttede i september 2008 at bevilge penge til køb af en fast ejendom beliggende på Blegdamsvej 26. Midlerne til køb af den faste ejendom blev taget af forhandlingsfondens aktiver. Hensigten med ejendomskøbet var, at samle FADLs virksomheder under samme tag fra 2010 ved at udleje lokaler til Københavns Vagtbureau og til FADLs Forlag. Indflytningen i det ombyggede hus fandt sted i løbet af foråret I ejendommen bor ud over hovedforeningen Københavns Kredsforening (der ejer en erhvervslejlighed i forhuset) og som lejere hos FADL, Hovedforeningen: Københavns Vagtbureau FADL s forlag Sekretariatet har vedrørende Ejendommen Blegdamsvej 26 følgende hovedopgaver: Daglig drift af ejendommen og dens funktioner Viceværtfunktion Rengøring Vedligeholdelsesopgaver Om- og nybygning Huslejeopkrævning Budget og regnskab vedr. ejendommen (Forhandlingsfonden) 4

5 KKF og hovedforeningen samarbejder om driften af det samlede FADL-hus på Blegdamsvej 26. Hovedforeningen repræsenterer begge parters interesser i Ejerforeningen Blegdamsvej OK-forhandlinger Det formelle grundlag for FADLs overenskomstforhandlinger er stadfæstet i HF-vedtægterne: 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser Herefter er det uddybet hvordan arbejdet forgår: Afsnit 6: HF-udvalgene 20. HB kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsområder - f.eks.: Overenskomstudvalg (OU) HB har p.t. 3 overenskomstbærende udvalg. Ud over ovenstående er det Lægevikargruppen (LVG) og Studenterundervisergruppen (SUG). Hvert udvalg har tilknyttet sekretærbistand i form af faglig sagsbehandler samt juridisk- og forhandlingsbistand i form af forhandlingsleder. Udvalgene står for vedligeholdelse og forhandling af deres overenskomst. Dog har SUG / LVG samarbejde om lægevikaroverenskomsten i Forsvaret. Udvalgene varetager overenskomsterne mellem forhandlingerne, jf. deres kommissorier der er godkendt af HB. Udvalgene bidrager med detailviden om selve arbejdet, som sygeplejevikar, lægevikar, undervisningsassistent, præparatfremstiller mm. Hovedforeningen skal så sørge for at nedenstående overholdes når forhandlingerne slutter. Vedtægternes Afsnit 7: Overenskomster og konflikttilstande 22. Inden underskrivelsen af ny overenskomst indenfor et af følgende områder: studenter, der beskæftiges som sygeplejevikarer og ventilatører. studentervikarer, der beskæftiges i underordnede lægestillinger gælder, at overenskomsten skal være godkendt ved en afstemning blandt samtlige medlemmer af kredsforeningerne. Resultatet af denne afstemning er bindende for HB, såfremt mindst 50% af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme. Ved mindre stemmeprocent er afstemningen vejledende. Dog skal en overenskomst, hvis ordlyd ensidigt er fastsat ved folketingsbeslutning, ikke gøres til genstand for urafstemning. Overenskomstforhandling En overenskomst er en kollektiv aftale indgået mellem en faglig organisation og en arbejdsgiverorganisation, eller mellem en fagforening og en arbejdsgiver (virksomhed). FADL har fire overenskomster SPV/VT overenskomsten mellem FADL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) LVG (mellem FADL og RLTN) Universitetsoverenskomsten (mellem FADL og Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen) Lægevikaroverenskomst med Forsvaret (mellem FADL og Forsvarsministeriet) Herudover har FADL forhånds- og lokalaftaler. Det er FADL (overenskomstudvalget) der har fortolkningsretten i overenskomstspørgsmål. Kredsene og kredsenes repræsentanter i vagtbureauernes bestyrelser skal følge denne fortolkning. Sekretariatet har vedrørende OK-forhandlingerne følgende hovedopgaver 5

6 Forhandle overenskomsterne p.t hvert andet år (OK 11, OK 13) Forestå urafstemningernes gennemførelse og informere alle medlemmer om forhandlingsresultaterne Forhandle forhåndsaftale og indgå lokalaftaler Afholde kurser således at lægestuderende uddannes i overenskomst forståelse, herunder den danske model mm. Afholde kurser til forberedelse af selve forhandlingerne således at der fremkommer et forhandlingsudvalg der har tilegnet sig de mest basale forhandlingsteknikker og kan udregne hvad et krav koster Indsamle krav og holde medlemmerne orienteret om forhandlingerne Lønsumsberegninger i forbindelse med forhandlinger Løbende undervise de studerende i overenskomstforhold således at de kan være med til at fortolke overenskomster og bistå ved voldgiftssager og andre tvister Sikre overholdelse af overenskomsterne Køre voldgifts- og arbejdsretssager for medlemmer Indkalde udvalgene i samarbejde med udvalgsformændene og sikre at referater mm. renskrives arkiveres og udsendes Udregne og opdaterer hjemmesiden med de nye lønsatser for lægesekretærer, undervisere på FADLs kurser, LVG, OU og SUL lønninger Udvide FADLs overenskomstområder til CEKU, færdighedstræning og simulationsenheder som DIMS Fastholde FADLs historik Være opdateret på KTO, CFU aftaler og deres forhandlinger Samarbejde med SUL og AC Kontakt / samarbejde med YL Sikre pension Gennem sagsbehandlingen være opmærksom på nye opgaver og områder, der skal overenskomstdækkes Bidrage til indsamlingen af krav forud for OK-forhandlingerne Informere medlemmerne om betydningen af overenskomsterne og de opnåede resultater Arbejde for at sikre en høj stemmedeltagelse i urafstemningerne Udpege valgkontrollanter Holde HF orienteret om udviklingen i vagtmarkedet og vagtbureauernes arbejde Tilse at overenskomsterne overholdes 6. Faglig sagsbehandling og medlemsbetjening Det formelle grundlag for FADL, HF s sagsbehandling er vedtaget af hovedbestyrelsen den 16. juni 2004 på baggrund af beslutning om Faglig vidensbank i Hovedforeningen på Landsseminaret på Thalia i Beslutninger var: Faglig vidensbank i HF styrk sagsbehandlerfunktionen centralisering af OK i HF ledelsesfunktion/koordinering ansættelse/udviklingssamtale, lønforhandling Hovedforeningen er det sted, hvor al viden opsamles og spredes via pjecer/kurser/medlemsrådgivning. Hovedforeningens rolle er at rådgive såvel FADLs medlemmer, som de tre kredsforeninger. Al egentlig sagsbehandling/rådgivning/juridisk vejledning blev ved ovennævnte beslutning samlet i hovedforeningen. Kredsenes rolle (de ansattes) skulle være centreret om den gode medlemsservice, og om at skabe det gode sociale liv i kredsforeningen, således at det bliver motiverende at være politiker. 6

7 Hovedforeningssekretariatet har vedrørende faglig sagsbehandling/vidensbank følgende hovedopgaver: Varetage klager til skat, ankenævnet og kommuner Gå ind i arbejdsstridigheder med arbejdsgiver (feriepenge, manglende løn, for meget udbetalt løn, mv.) Ansættelsesforhold, check af ansættelsesbreve, lønsedler m.m. såvel indenfor som udenfor FADL s område Udarbejdelse af pjecer o Skattevejledning o Barselspjece o Sygedagpengepjece o Lægevikar (den lille røde) o Studenterundervisere (den lille grønne) o Funktionærlov o Kommenteret overenskomst Arbejdsmiljø (anmeldelse af arbejdsskader) Konkurssager (LG anmeldelser) Personalejura og løn Være velorienteret om love og domme der har indflydelse på FADLs faglige område Være velorienteret om kommende love (EU og danske), såsom vikardirektiv mm. Udarbejdelse af lovfortolkninger og orientering herom Vidensbank for sikkerheds - og tillidsrepræsentanter samt klagebisiddere A-kasse viden (g-dage, efterløn mm.) Sekretariatet har vedrørende medlemsbetjening følgende hovedopgaver: A-kasse spørgsmål og rådgivning Barsel, sygedagpenge, lønniveau og skat. Skabe materiale - f.eks. pjecer - så medlemmerne selv kan finde svar på deres spørgsmål på hjemmesiden. Oplyse de studerende om deres rettigheder inden for forskellige ansættelsessituationer f.eks. forskningsår. Kredsene har følgende hovedopgaver på dette område: Besvare lettere henvendelser fra medlemmer f.eks. i forhold indmeldelse/udmeldelse, forsikring, a- kasse osv. Informerer medlemmerne om medlemsfordele. 7. Medlemsfordele og forsikringspolitik Det formelle grundlag for FADLs arbejde med forsikring er fastsat i vedtægternes 34. HF s arbejdet med medlemsfordele er samtykkebestemt.. Medlemsfordele FADL ønsker at give sine medlemmer nogle medlemsfordele der matcher det at være lægestuderende. Landsdækkende aftaler kan indgås af HF/MFU. Andre aftaler er det bedre, at det er de lokale MFU er der laver, og som så måske kan brede sig til de andre kredse. FADL s medlemmer kan få kort til indkøbsforeningen Forbrugsforeningen Forsikring For FADL er studieforsikringen et vigtigt element til både at hverve og fastholde medlemmer. Udover en billig studieforsikring bliver de studerende som en aftale mellem Lægeforeningen og FADL omfattet af en gratis gruppelivsordning i Forende Gruppeliv (FG). Sekretariatet har vedrørende forsikring følgende hovedopgaver 7

8 Forhandle forsikringsaftaler og priser hvert år Omsætte FADL s forsikringspolitik i praksis og udarbejde administrative regler og procedurer for forsikringernes tegning og forvaltning Sikre kurser til forsikringsmedarbejderne Tilse at de administrative procedurer overholdes Oplyse sekretariatet de nødvendige data vedr. forsikringerne Rejse spørgsmål og problemer vedr. forsikringernes forvaltning, der er af fælles interesse 8. Information, kommunikation og presse Hovedforeningens sekretariat har en række vigtige opgaver internt og eksternt i FADL s informationsvirksomhed og kommunikation. Internt er det sekretariatets opgave at sikre at kredse og medlemmer på en let og overskuelig måde har adgang til de informationer, der er brug for i relation til hovedforeningens opgaver og virksomhed. Eksternt er der en tilsvarende informationsopgave og en selvstændig opgave i gennem kommunikation og presse at udtrykke FADL s politiske holdninger til omverdenen og eksterne samarbejdsparter. De vigtigste kanaler i denne kommunikation er hjemmesiden og mailsystemet. Disse driftes og vedligeholdes overordnet set af hovedforeningen. I relation til pressen er FADL s pressepolitik fastlagt i Organisationscirkulære 2. Det er sekretariatets opgave bistå og understøtte HF formanden, kredsformændene og udvalgsformændene i deres eksterne kontakter til pressen. Sekretariatet har vedrørende information, kommunikation og presse følgende hovedopgaver: Udarbejde af pjecer, informationsmaterialer og nyhedsbreve vedr. overenskomster, love, aftaler og medlemmernes rettigheder og pligter i trykt form og til Følge den generelle presse- og offentlige debat om faglige og politiske spørgsmål af central betydning for FADL. Bistå FADL s politikere i udarbejdelse af debatindlæg og pressemeddelelser, samt i medievalg og valg af rette journalist. Vedligeholde informationer på fsva. opgaver og informationer relateret til hovedforeningens virksomhed. Gennemføre forskellige former for mindre undersøgelser, fx 12. semestersundersøgelserne Holde hovedforeningen orienteret om fejl, mangler og nye behov internt og eksternt i relation til hovedforeningens udbud på området Vedligeholde de lokale dele af Bistå hovedforeningen med relevante oplysninger i kommunikations- og informationsarbejdet og ved gennemførelsen af mindre undersøgelser 9. IT Hovedforeningens sekretariat har i praksis en række centrale opgaver på IT-området, der rækker ud over drift af sekretariatets egne installationer med PC ere og kontorpakke. Området er dog i væsentlig grad karakteriseret ved at være ubeskrevet og udokumenteret. En række vigtige systemer driftes af hovedforeningen: hjemmeside, mailsystem og administrativ database. 8

9 Hovedforeningen samarbejder i væsentlig grad med Københavns Vagtbureau omkring opgaveløsningen på IT-området. Der er fælles telefonsystem i huset Blegdamsvej 26. Sekretariatet har vedrørende IT følgende hovedopgaver: Drift og vedligeholdelse af hjemmeside, mailsystem og administrativ database Drift og vedligeholdelse af egen IT-installation Samarbejde omkring hjemmeside og mailsystem 10. Medlemssystem ( Denne del af cirkulæret udfyldes af HB på HB mødet i december 2013, når det nye fælles medlemssystem er taget i brug) Administrativ Forum Det administrative samarbejde mellem HF og kredsene på alle de ovennævnte områder koordineres gennem Administrativt Forum (AF). AF holder møde en gang i hvert kvartal efter en mødeplan, der gælder for kalenderåret. Yderligere møder kan indkaldes efter behov. I møderne deltager sekretariatets og kredsenes ansatte alt efter relevansens for den enkelte i de punkter, der er på dagsordenen. Dagsordenen sammensættes efter ønskerne fra sekretariatet og kredsenes medarbejdere til spørgsmål og problemer, der bør tages op. Der udarbejdes referat af møderne, som også tilgår HB. Cirkulæret udløber den 15. december 2015 Vedtaget af HB den 31. maj

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem.

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem. Vedtægter 1 Bevægelsens navn Stk. 1. Bevægelsens navn er Pornofrit Miljø 2 Bevægelsens adresse Stk. 1. Bevægelsens hjemsted er Hovedkontoordinators adresse. 3 Bevægelsens formål Stk. 1. Pornofrit Miljø

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD)

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftalen er indgået den 19. september 1973 og er sidst ændret med virkning fra 1.oktober 2005. 1 FORMÅL

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere